навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕМИНАВАНЕТО ПРЕЗ И ПРЕБИВАВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА СЪЮЗНИЧЕСКИ И НА ЧУЖДИ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ (ДВ, БР. 102 ОТ 2005 Г.)

Обн. ДВ. бр.14 от 13 Февруари 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 13 ал. 2 се изменя така:
"(2) Преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзническите и/или на чуждите въоръжени сили се координира между компетентните структури на Министерството на отбраната и Българската армия, на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на Министерството на външните работи и на Министерството на вътрешните работи."

§ 2. Член 26 се изменя така:
"Чл. 26. Личният състав на съюзническите и/или чуждите въоръжени сили и цивилният компонент при влизане във и при напускане на Република България се освобождават от гранични проверки в информационните фондове на Министерството на вътрешните работи, от такси, визови процедури и от процедурите по регистрация и контрол на чужденците."

§ 3. В чл. 27, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В текста преди т. 1 думите "зависимите лица" се заменят с "цивилният компонент".
2. Точка 1 се изменя така:
"1. карта за самоличност или паспорт, съдържащ имена, рождена дата, снимка, номер, дата на валидност и органа, издал документа, както и ако има звание и вид на въоръжената сила;".

§ 4. Член 31 се изменя така:
"Чл. 31. (1) Военните, националните или международните свидетелства за управление на моторно превозно средство, притежавани от членовете на съюзническите и/или чуждите въоръжени сили и техния цивилен компонент, се признават на територията на Република България.
(2) Табелите с регистрационен номер на служебните моторни превозни средства на съюзническите и/или на чуждите въоръжени сили се признават на територията на Република България."

§ 5. Член 33 се изменя така:
"Чл. 33. (1) Личният състав на съюзническите и/или на чуждите въоръжени сили, цивилният компонент и зависимите лица имат право на безплатна спешна медицинска помощ.
(2) Оказването на медицинска помощ извън тази по ал. 1 и заплащането и се уреждат съгласно приложимите международни договори и българското законодателство."

§ 6. Създава се глава пета с чл. 39 - 43:
"Глава пета
ВЛИЗАНЕ, ПРЕБИВАВАНЕ ВЪВ И НАПУСКАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ И ЧЛЕНОВЕ НА ЦИВИЛНИЯ КОМПОНЕНТ НА СЪЮЗНИЧЕСКИ И/ИЛИ НА ЧУЖДИ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ, КОИТО СА ЧАСТ ОТ СТРУКТУРА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЕВЕРНОАТЛАНТИЧЕСКИЯ ДОГОВОР (НАТО), РАЗПОЛОЖЕНА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, И НА ПРИДРУЖАВАЩИТЕ ГИ ЗАВИСИМИ ЛИЦА
Чл. 39./span>. (1) Военнослужещите и членовете на цивилния компонент от съюзнически или чужди въоръжени сили, които са част от структура на НАТО, разположена на територията на Република България, както и придружаващите ги зависими лица при влизане във и напускане на Република България се освобождават от гранични проверки в информационните фондове на Министерството на вътрешните работи, от такси, визови процедури и от процедури по регистрация и контрол на чужденци.
(2) При преминаване на държавната граница на Република България лицата по ал. 1 представят карта за самоличност или паспорт, съдържащ имена, рождена дата, снимка, номер, дата на валидност и органа, издал документа, както и ако има звание и вид на въоръжената сила.
(3) Военнослужещите по ал. 1 представят документа по ал. 2 и заповед за индивидуално или групово придвижване, изготвена на езика на изпращащата държава и на английски език.
(4) В паспортите на членовете на цивилния компонент и на зависимите лица се отбелязва статутът им на такива. При липса на такова отбелязване при първо влизане в Република България те представят друг документ, издаден от съответните органи на изпращащата държава или на НАТО на английски език, удостоверяващ техния статут.
Чл. 40./span>. Пребиваването на лицата по чл. 39, ал. 1 се удостоверява съгласно Закона за чужденците в Република България и Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани, и членовете на техните семейства.
Чл. 41./span>. Лицата по чл. 39, ал. 1 за периода на пребиваване в Република България удостоверяват самоличността си с националния си документ за задгранично пътуване и пребиваването си - с карта на служител в структура на НАТО или на зависимо лице, която се издава съгласно Закона за българските лични документи.
Чл. 42./span>. Свидетелствата за управление на моторно превозно средство, притежавани от лицата по чл. 39, ал. 1, издадени от изпращащата държава, се признават на територията на Република България.
Чл. 43./span>. (1) Табелите с регистрационен номер на служебните моторни превозни средства на структурата на НАТО и/или на изпращащата държава и на личните моторни превозни средства на лицата по чл. 39, ал. 1 се признават от Република България.
(2) Служебните моторни превозни средства на структурата на НАТО и/или на изпращащата държава и личните моторни превозни средства на лицата по чл. 39, ал. 1 се регистрират в Република България по искане на съответната структура и/или лица. Редът за регистрацията се определя от министъра на вътрешните работи и министъра на отбраната при спазване на приложимия международен договор, регламентиращ установяването на структурата на НАТО в Република България."

§ 7. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните допълнения:
1. В т. 8 навсякъде след думите "въоръжените сили" се добавя "или на цивилния компонент".
2. Създава се т. 9:
"9. "Цивилен компонент" е цивилният личен състав, придружаващ съюзническите или чуждите въоръжени сили, който е на работа в тези сили, и не включва лица без гражданство, лица, които не са граждани на изпращащата държава, както и лица, които са граждани на Република България или имат разрешение за постоянно пребиваване в Република България, освен ако е предвидено друго в международен договор в сила за Република България."

Заключителни разпоредби


§ 8. В Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани, и членовете на техните семейства (обн., ДВ, бр. 80 от 2006 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 36, 93 и 102 от 2009 г., бр. 9 от 2011 г., бр. 21 от 2012 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г., бр. 97 от 2016 г. и бр. 97 от 2017 г.) се правят следните допълнения:
1. Създава се чл. 14а:
"Чл. 14а. (1) Изискванията на този закон не се прилагат за пребиваващите в Република България военнослужещи и членове на цивилния компонент на структура на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), разположена в Република България, както и за техните зависими лица.
(2) На лицата по ал. 1 се издава карта по чл. 14, ал. 6 от Закона за българските лични документи със срок на валидност срокът на службата в структурата на НАТО, разположена в Република България.
(3) Редът за издаване на картата по ал. 2 се определя с акт на Министерския съвет."
2. В § 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 7:
"7. "Зависимо лице" е съпруг/съпруга на военнослужещ или на член на цивилния компонент на структура на НАТО, разположена в Република България, както и лицата, спрямо които военнослужещият или членът на цивилния компонент упражнява родителски, настойнически или попечителски права или е задължен да осигурява издръжка съгласно законодателството на изпращащата държава."

§ 9. В Закона за чужденците в Република България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и 70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г., бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 21 и 44 от 2012 г., бр. 16, 23, 52, 68, 70 и 108 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 79 и 80 от 2015 г., бр. 15, 33, 97, 101 и 103 от 2016 г. и бр. 97 от 2017 г.) се правят следните допълнения:
1. Създава се чл. 25д:
"Чл. 25д. (1) Изискванията на този закон не се прилагат за пребиваващите в Република България военнослужещи и членове на цивилния компонент на структура на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), разположена в Република България, както и за техните зависими лица.
(2) Срокът на пребиваването по ал. 1 може да бъде по-дълъг от една година.
(3) На лицата по ал. 1 се издава карта по чл. 14, ал. 6 от Закона за българските лични документи със срок на валидност срокът на службата в структурата на НАТО, разположена на територията на Република България."
2. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 21:
"21. "Зависимо лице" е съпруг/съпруга на военнослужещ или на член на цивилния компонент на структура на НАТО, разположена в Република България, както и лицата, спрямо които военнослужещият или членът на цивилния компонент упражнява родителски, настойнически или попечителски права или е задължен да осигурява издръжка съгласно законодателството на изпращащата държава."

§ 10. В Закона за българските лични документи (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 53, 67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29 и 63 от 2003 г., бр. 96, 103 и 111 от 2004 г., бр. 43, 71, 86, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 82 и 105 от 2006 г., бр. 29, 46 и 52 от 2007 г., бр. 66, 88 и 110 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 23 от 2011 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 32 от 2011 г.; изм., бр. 55 от 2011 г., бр. 21, 42 и 75 от 2012 г., бр. 23 и 70 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 79 и 80 от 2015 г., бр. 33, 81, 97 и 101 от 2016 г. и бр. 85 и 97 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 14 се създава ал. 6:
"(6) На военнослужещите и членовете на цивилния компонент на структура на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), разположена в Република България, както и на техните зависими лица, се издава карта на служител в структура на НАТО или на зависимо лице."
2. В чл. 16:
а) алинея 4 се изменя така:
"(4) Личният номер за чужденец (ЛНЧ) идентифицира еднозначно продължително, постоянно и дългосрочно пребиваващите чужденци в Република България, както и военнослужещите и членовете на цивилния компонент на структура на НАТО, разположена в Република България, и техните зависими лица. Начинът на неговото формиране се определя от Министерския съвет.";
б) в ал. 6 думите "чл. 18, ал. 6, т. 3" се заменят с "чл. 18, ал. 7, т. 3".
3. В чл. 18:
а) създава се нова ал. 4:
"(4) Заявленията за издаване на карта по чл. 59, ал. 6 съдържат следните лични данни:
1. имената;
2. дата на раждане;
3. място на раждане;
4. пол;
5. личен номер/личен номер на чужденец, ако има такъв;
6. гражданство;
7. наличие на друго гражданство;
8. адрес в Република България;
9. номер на национален документ за самоличност;
10. имената на зависимите лица, които пребивават в Република България заедно с лицето;
11. качество (служител в структура на НАТО или зависимо лице).";
б) досегашните ал. 4, 5, 6 и 7 стават съответно ал. 5, 6, 7 и 8.
4. В чл. 18в думите "чл. 18, ал. 6, т. 2 или по ал. 7, т. 2" се заменят с "чл. 18, ал. 7, т. 2 или по ал. 8, т. 2".
5. В чл. 20а:
а) в ал. 4:
аа) в т. 2 думите "чл. 18, ал. 6, т. 1" се заменят с "чл. 18, ал. 7, т. 1";
бб) в т. 3 думите "чл. 18, ал. 6, т. 2" се заменят с "чл. 18, ал. 7, т. 2";
вв) в т. 4 думите "чл. 18, ал. 6, т. 3" се заменят с "чл. 18, ал. 7, т. 3";
б) в ал. 5 думите "чл. 18, ал. 7" се заменят с "чл. 18, ал. 8".
6. В чл. 55 се създава ал. 7:
"(7) На военнослужещите и членовете на цивилния компонент на структура на НАТО, разположена в Република България, както и на техните зависими лица се издава карта на служител в структура на НАТО или на зависимо лице."
7. В чл. 59:
а) създават се нови ал. 6 и 7:
"(6) На военнослужещите и членовете на цивилния компонент на структура на НАТО, разположена в Република България, както и на техните зависими лица, се издава от Министерството на отбраната карта на служител в структура на НАТО или на зависимо лице със срок на валидност срокът на службата в структурата, разположена в Република България.
(7) Редът за издаване на картата по ал. 6 се определя с акт на Министерския съвет.";
б) досегашните ал. 6, 7 и 8 стават съответно ал. 8, 9 и 10.
8. В чл. 61а:
а) създава се нова ал. 4:
"(4) Картата по чл. 59, ал. 6 освен данните по чл. 16, ал. 1 съдържа и:
1. снимка на притежателя;
2. подпис на притежателя;
3. адрес в Република България;
4. номер на документа;
5. дата на издаване;
6. дата на изтичане на валидността;
7. органа, издал документа;
8. качество на служител в структура на НАТО или зависимо лице.";
б) досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.
9. В чл. 63 в текста преди т. 1 думите "чл. 18, ал. 2 и 4" се заменят с "чл. 18, ал. 2 и 5".
10. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 22:
"22. "Зависимо лице" е съпруг/съпруга на военнослужещ или на член на цивилния компонент на структура на НАТО, разположена в Република България, както и лицата, спрямо които военнослужещият или членът на цивилния компонент упражнява родителски, настойнически или попечителски права или е задължен да осигурява издръжка съгласно законодателството на изпращащата държава."

§ 11. В Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (обн., ДВ, бр. 34 от 2001 г.; изм., бр. 112 от 2001 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 38 и 53 от 2007 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 101 от 2016 г. и бр. 85 и 97 от 2017 г.) в чл. 27, ал. 1, т. 6 думите "чл. 59, ал. 8" се заменят с "чл. 59, ал. 10".

§ 12. (В сила от 01.01.2019 г.) В Закона за електронната идентификация (обн., ДВ, бр. 38 от 2016 г.; изм., бр. 50 и 101 от 2016 г. и бр. 97 от 2017 г.) в чл. 22, ал. 2, т. 5 думите "чл. 59, ал. 7" се заменят с "чл. 59, ал. 9".

§ 13. Подзаконовите нормативни актове по прилагане на закона се приемат, издават или привеждат в съответствие с този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.

§ 14. Параграф 12 влиза в сила от 1 януари 2019 г.
-------------------------
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 31 януари 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума