навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 9 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ИНСТРУКТОР"

В сила от 12.01.2018 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.5 от 12 Януари 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази Наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията 815040 "Инструктор" от област на образование "Услуги за личността" и професионално направление 815 "Фризьорски и козметични услуги" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по професията 815040 "Инструктор" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на четвърта степен на професионална квалификация за специалностите 8150401 "Инструкторска дейност по фризьорски услуги", 8150402 "Инструкторска дейност по козметични услуги" и 8150403 "Инструкторска дейност по маникюр и педикюр".

Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 4 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебни планове за лица, навършили 16 години, и учебни програми за обучението по специалностите по чл. 2.

Раздел II.
Съдържание на държавния образователен стандарт


Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към кандидатите, описанието на професията, единиците резултати от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията 815040 "Инструктор" включва общата, отрасловата и специфичната професионална подготовка с необходимите професионални компетентности, които гарантират на обучаемия възможността за упражняване на професията след завършване на обучението.

Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование.

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 2

Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията "Инструктор"

Професионално направление:

 

815

Фризьорски и козметични услуги

 

Наименование на професията:

 

815040

Инструктор

Специалности:

Степен на професионална квалификация

8150401

Инструкторска дейност по фризьорски услуги

Четвърта

8150402

Инструкторска дейност по козметични услуги

Четвърта

8150403

Инструкторска дейност по маникюр и педикюр

Четвърта

Ниво на квалификация според Европейската квалификационна рамка (ЕКР) - 5

Ниво на квалификация според Националната квалификационна рамка (НКР) - 5

1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация съгласно Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО)
За придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професията "Инструктор" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г.; изм. със Заповед № РД-09-1851 от 27.03.2017 г.) изискванията за входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е завършено средно образование.
Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна.
1.2. Валидиране на професионални знания, умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията "Инструктор" - четвърта степен, или по част от нея чрез валидиране на професионални знания, умения и компетентности се осъществява съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)
Инструкторът, придобил четвърта степен на професионална квалификация от професионално направление "Фризьорски и козметични услуги", организира и провежда обучението и подготовката на специалисти по "Фризьорство", "Козметика", "Маникюр, педикюр и ноктопластика", "Организация и технология на фризьорските услуги", "Организация и технология на козметичните услуги", "Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност". Във връзка с това трудовите му дейности се формират в две основни направления: педагогически и базисни.
Педагогическите дейности са свързани с организация и подготовка на учебния процес, реализация на учебната програма, оценяване постиженията на учащите.
При подготовката на учебния процес инструкторът се запознава с изискванията към учебните планове, учебните програми и учебното съдържание, определя целите и подцелите на програмата, подбира учебното съдържание, избира форми, начини и средства на обучение, структурира учебното съдържание, планира отделните занятия.
За реализацията на учебната програма инструкторът: организира учебната среда, познава особеностите на възрастните обучаеми, определя целта и задачите на занятието, организира и контролира самостоятелната им работа.
За оценяване на постиженията инструкторът: разработва критерии за оценка на теоретичните знания, разработва критерии за оценка на практическите умения, познава и прилага начини за проверка и оценяване на постиженията, познава документите за удостоверяване на постиженията.
Инструкторът преподава знания и формира умения за: спазване на безопасни и здравословни условия на труд, опазване на околната среда, използване на апарати, съоръжения и друго оборудване при спазване на техническите изисквания за безопасна експлоатация и необходимите грижи за състоянието на инструментите и оборудването в салоните; за организация и управление на дейността. Той обучава участниците в учебния процес в следните области на знание: анатомия и физиология на човешкото тяло, дерматология, хигиена, реакция при спешни състояния, хармония и естетика, преподаване и демонстриране на съответната услуга.
Базисните дейности са свързани с умения за: предоставяне на качествена услуга в съответствие с нейната технология; работа с клиенти и опазване здравето на клиента; познаване и правилно използване на козметичните средства; разпределяне на средства и обезпечаване на дейностите с необходимите човешки, финансови, материално-технически и информационни ресурси; изготвяне на финансови документи и отчети.
Придобилите четвърта степен на професионална квалификация по професията "Инструктор" познават и прилагат в своята работа:
• основните педагогически принципи;
• основните взаимоотношения в процеса на обучение;
• личностно ориентирано обучение;
• специфични изисквания към организацията и провеждането на обучение на възрастни;
• особеностите на формите на обучение - дневна, вечерна, индивидуална, дистанционна и др.;
• методите на обучение - класически, интерактивни;
• спецификата на целите; готовност, очаквания и резултати от обучението;
• ролята на субективните и обективните фактори върху ефективността на учебния процес;
• проблемите, свързани с мотивацията на възрастните за учене.
В своята работа инструкторът познава и спазва правилата за работа на обучаващите институции в системата на професионалното образование и обучение; правилата за работа по проекти на донори на ЕС и международни донори; правилата за работа в условията на публично-частно партньорство.
Инструкторите по фризьорски услуги формират умения у обучаваните за:
• извършване на услугата подстригване;
• извършване на услугата изсушаване и оформяне на прическа;
• извършване на услугата цялостно или частично оцветяване или обезцветяване на косата;
• извършване на услугата цялостно или частично текстуриране на косата (къдрене, химическо изправяне);
• внедряване на професионална терминология в процеса на работа;
• формирането на технологии за процедурите, прилагани във фризьорската дейност;
• организация и контрол на технологичния процес за извършване на конкретна услуга;
• планиране и организация при разработването на иновативни и безопасни начини на работа съобразно спецификите на козметичните продукти;
• организация и контрол за ефективното използване на техническото оборудване;
• извършване мониторинг на качеството на услугите с цел опазване здравето на клиентите и постигане на желаните резултати.
В своята преподавателска дейност той използва козметични продукти за коса; инструменти и оборудване за фризьорство; работно облекло; лични предпазни средства; компютри със съответни програмни пакети, подпомагащи организацията, координацията и отчета на дейностите в салоните.
Инструкторите по козметични услуги формират умения у обучаваните за:
• извършване на козметична услуга;
• извършване на процедури за релакс и възстановяване с козметично-разкрасителен ефект;
• извършване на микропигментация - перманентен грим;
• поставяне на обеци;
• консултиране и предлагане на клиента на продукти за поддържане състоянието на кожата в домашни условия;
• внедряване на професионална терминология в процеса на работа;
• формиране на технологии за процедури в козметичната дейност;
• организация и контрол на технологичния процес за извършване на конкретна услуга;
• планиране и организация при разработването на иновативни и безопасни начини на работа съобразно спецификите на козметичните продукти;
• организация и контрол за ефективното използване на техническото оборудване;
• извършване мониторинг на качеството на услугите;
• мотивиране и организиране работата на екипа;
• изготвяне на разходни норми за материалите и времето, необходими за конкретните услуги.
В своята преподавателска дейност той използва следните предмети и средства на труда: козметични продукти; козметична апаратура, инструменти и оборудване; работно облекло, лични предпазни средства, използване на софтуерни продукти за оптимизиране на работния процес.
Инструкторите по маникюр и педикюр формират умения у обучаваните за:
• извършване на услугата маникюр;
• извършване на услугата педикюр;
• извършване на услугата ноктопластика и поддръжка на ноктопластиката;
• декориране на ноктите;
• консултиране и предлагане на клиента на продукти за поддържане състоянието на маникюра и педикюра в домашни условия;
• формиране на технологии за процедури в маникюрната и педикюрната дейност;
• организация и контрол на технологичния процес за извършване на конкретна услуга;
• планиране и организация при разработването на иновативни и безопасни начини на работа съобразно спецификите на козметичните продукти;
• организация и контрол за ефективното използване на техническото оборудване;
• извършване мониторинг на качеството на услугите с цел опазване здравето на клиентите и постигане на желаните резултати;
• мотивиране и организиране работата на екипа;
• изготвяне на разходни норми за материалите и времето, необходими за конкретните услуги;
• използване на софтуерни продукти за оптимизиране на работния процес;
• редуциране на рисковете от професионални заболявания на персонала и осигурява безопасността на потребителите на услуги.
В своята преподавателска дейност той използва следните предмети и средства на труда: козметични продукти; инструменти и оборудване за маникюр и педикюр; работно облекло, лични предпазни средства; използва компютри със съответни програмни пакети, подпомагащи дейностите по организация, координация и отчет на дейностите в салоните.
За успешно преподаване е необходимо да притежава и лидерски качества - да умее да вдъхновява, подкрепя, стимулира обучаемите в процеса на усвояване на професията. Инструкторът трябва да умее да формира, контролира и променя в зависимост от конкретните условия средата на обучение, така че обучаемите да постигнат удовлетворение от дейността си; да формира условия за толерантност в отношенията. За да постигне това, инструкторът трябва да уважава личността на обучаемия и колегите, да зачита тяхното лично пространство, да умее да анализира постиженията на обучаемите и да формира дух на екипност и благородна конкуретност. Инструкторът трябва да бъде справедлив в комуникацията си с обучаемите и да стимулира техните постижения, да отчита техните неуспехи, така че да даде възможност на всеки от тях да развива ефективна самооценка за усвояваната професионална компетентност; да демонстрира последователност в поведението и спазване на изискванията, които налага в процеса на обучение към обучаваните. Той трябва да не нарушава правилата на професионалната етика, да умее да приема и оценява чуждото мнение и идеи.
Инструкторът има водеща роля за преподаване на учебното съдържание и ефективното му усвояване, поради това той трябва да се отличава с висок професионализъм; да умее да изгражда отношения на партньорство и сътрудничество, доверие и уважение; да притежава умение за вземане на решения, формиране на правила, разпределение на правата и отговорностите, умение за разрешаване на конфликти; да притежава организационни умения, креативност, отговорност и търпимост.
Работното време е с нормална продължителност в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда.
Инструкторът упражнява дейността си в обучаващи институции от системата на професионалното образование и обучение.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Придобилите четвърта степен на професионална квалификация по професията "Инструктор" могат да повишават квалификацията си чрез обучение в курсове и семинари, участие в конференции, специализирани национални и международни изложения, състезания и конкурси, работни срещи и други прояви, организирани от бранша.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД-2011), утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика; изм. и доп. със Заповед № РД-01-300 от 25.04.2017 г.
Съгласно НКПД-2011 придобилите четвърта степен на професионална квалификация по професията "Инструктор" могат да заемат следните длъжности от единична група 2320: 2320-5009 "Преподавател, център за професионално обучение", от единична група 5141:5141-2001
"Фризьор", от единична група 5142:5142-2002 "Козметик", от единична група 5142:5142-2003 "Маникюрист" и 5142-2004 "Педикюрист", от единична група 3343:3343-3007 "Организатор" и 3343-3008 "Специалист", и други подобни длъжности, включени при актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на ЕРУ
ЕРУ по обща професионална подготовка
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
o РУ 1.1. (Резултат от ученето) Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
o РУ 1.2. Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на околната среда
o РУ 1.3. Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
ЕРУ 2. Икономика
o РУ 2.1. Познава основите на пазарната икономика
o РУ 2.2. Познава основните характеристики на дейността във фирмата
ЕРУ 3. Предприемачество
o РУ 3.1. Познава основите на предприемачеството
o РУ 3.2. Формира предприемаческо поведение
o РУ 3.3. Участва в разработването на бизнес план

ЕРУ по отраслова професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Фризьорски и козметични услуги"
• ЕРУ 4. Комуникация и чужд език
o РУ 4.1. Общува ефективно в работния екип
o РУ 4.2. Води ефективна бизнес комуникация
o РУ 4.3. Владее чужд език по професията
• ЕРУ 5. Използване на информационни и комуникационни технологии в професионалната дейност
o РУ 5.1. Познава съвременните информационни и комуникационни технологии
o РУ 5.2. Използва различни по вид информационни и комуникационни технологии
• ЕРУ 6. Професионална етика и професионално развитие
o РУ 6.1. Спазва професионалната етика в своята работа
o РУ 6.2. Проявява готовност за надграждане на професионалната си компетентност и развиване на личностните си качества
• ЕРУ 7. Организация на работния процес
o РУ 7.1. Организира работния процес
o РУ 7.2. Отговаря за разпределението на дейностите в работния процес

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност "Инструкторска дейност по фризьорски услуги"
• ЕРУ 8. Основни педагогически изисквания в процеса на обучение на възрастни
o РУ 8.1. Прилага основните педагогически изисквания в процеса на обучение на възрастни
o РУ 8.2. Формира подкрепяща учебна среда
• ЕРУ 9. Организация на учебния процес
o РУ 9.1. Планира и организира учебния процес
o РУ 9.2. Поддържа и съхранява учебна документация
o РУ 9.3. Организира подкрепяща учебна среда
o РУ 9.4. Прилага класически и интерактивни методи на обучение
o РУ 9.5 Прилага информационни технологии
o РУ 9.6 Оценява постигнатите резултати от обучаемите
• ЕРУ 10. Биология, анатомия и физиология на човешкото тяло
o РУ 10.1. Основни биологични знания за човешката кожа и косъм
o РУ 10.2. Основни познания по анатомия за човешката кожа и косъм
o РУ 10.3. Основни познания по физиология на човешката кожа и косъм
o РУ 10.4. Основни познания за реакциите към физични, химични и механични въздействия
• ЕРУ 11. Методи за преподаване на подстригване
o РУ 11.1. Прилага методите на преподаване на мъжко подстригване
o РУ 11.2. Прилага методите на преподаване на дамско подстригване
• ЕРУ 12. Методи за преподаване на удължаване и сгъстяване на косата
o РУ 12.1. Прилага методите за преподаване на дейността консултиране при усължаване и сгъстяване на косата
o РУ 12.2. Прилага методите за преподаване на дейността удължаване и сгъстяване на косата
• ЕРУ 13. Методи за преподаване на обезцветяване на косата
o РУ 13.1. Прилага методите за преподаване на дейността обезцветяване на коса
o РУ 13.2. Прилага методите за преподаване на дейността обезцветяване на кичури
• ЕРУ 14. Методи за преподаване на боядисване на косата
o РУ 14.1. Прилага методите за преподаване на дейността уреди и средства за боядисване на коса
o РУ 14.2. Прилага методите за преподаване на дейността технология на боядисване на коса
• ЕРУ 15. Методи за преподаване на дневни и вечерни прически
o РУ 15.1. Прилага методите за преподаване на дейността уреди и средства за оформяне на прическа
o РУ 15.2. Прилага методите за преподаване на дейността оформяне на прическа
• ЕРУ 16. Методи за преподаване на текстуриране на косата (къдрене, химическо изправяне)
o РУ 16.1. Прилага методите за преподаване на дейността изправяне на косата
o РУ 16.2. Прилага методите за преподаване на дейността къдрене на косата
• ЕРУ 17. Методи на преподаване на технология във фризьорската дейност
o РУ 17.1. Прилага методите за преподаване на дейността технология във фризьорската дейност
o РУ 17.2. Прилага методите за преподаване на дейността контрол на прилагане на технология във фризьорската дейност
• ЕРУ 18. Методи на преподаване на организация на работния процес
o РУ 18.1. Прилага методите за преподаване на дейността определяне на цели и разпределяне на отговорности
o РУ 18.2. Прилага методите за преподаване на дейността оборудване на фризьорско работно място

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност "Инструкторска дейност по козметични услуги"
• ЕРУ 19. Основни педагогически изисквания в процеса на обучение на възрастни
o РУ 19.1. Прилага основните педагогически изисквания в процеса на обучение на възрастни
o РУ 19.2. Формира подкрепяща учебна среда
• ЕРУ 20. Организация на учебния процес
o РУ 20.1. Планира и организира учебния процес
o РУ 20.2. Поддържа и съхранява учебна документация
o РУ 20.3. Организира подкрепяща учебна среда
o РУ 20.4. Прилага класически и интерактивни методи на обучение
o РУ 20.5. Прилага информационни технологии
o РУ 20.6. Оценява постигнатите резултати от обучаемите
• ЕРУ 21. Биология, анатомия и физиология на човешкото тяло
o РУ 21.1. Основни биологични знания за клетка
o РУ 21.2. Основни познания по анатомия и физиология на кожата и ноктите
o РУ 21.3. Основни познания за промени по ноктите и кожата
o РУ 21.4. Основни познания за реакциите към физични, химични и механични въздействия
• ЕРУ 22. Работа с оборудване за козметично приложение
o РУ 22.1. Подготвя и организира процеса на работа с оборудване за козметично приложение
o РУ 22.2. Следи за техническата изправност на оборудването с козметично приложение
o РУ 22.3. Участва в процеса на управление на материалните запаси
o РУ 22.4. Спазва процедурата за контрол на съхранението, етикетирането, дозирането, обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци
o РУ 22.5. Преподава методи за работа с оборудване за козметично приложение
• ЕРУ 23. Методи на преподаване на предлагане и извършване на козметична услуга
o РУ 23.1. Формира умения за изпълняване на козметични, разкрасителни и възстановяващи процедури за поддържане кожата на лицето и тялото
o РУ 23.2. Формира умения за козметични грижи за ръцете и ходилата
o РУ 23.3. Формира умения за козметични масажи на лице и тяло и процедури с козметично-разкрасителен ефект
• ЕРУ 24. Методи за преподаване на видове декоративна козметика
o РУ 24.1. Формира умения за предлагане и извършване на процедури за грим
o РУ 24.2. Формира умения за предлагане и извършване на процедура за дневен и вечерен грим
o РУ 24.3. Формира умения за поставяне на изкуствени мигли и оформя вежди
o РУ 24.4. Формира умения за поставяне на обеци с професионален уред
• ЕРУ 25. Методи за преподаване на начини за отстраняване на нежелано окосмяване
o РУ 25.1. Прилага методи за преподаване на умения за отстраняване на нежелано окосмяване
o РУ 25.2. Прилага методи на преподаване на безапаратно отстраняване на нежелано окосмяване
• ЕРУ 26. Методи на преподаване на технология в козметичните услуги
o РУ 26.1. Прилага методите за преподаване на дейността технология в козметичните услуги
o РУ 26.2. Прилага методите за преподаване на дейността контрол на прилагане на технология в козметичните услуги
• ЕРУ 27. Методи на преподаване на организация на работния процес
o РУ 27.1. Прилага методите за преподаване на дейността определяне на цели и разпределяне на отговорности
o РУ 27.2. Прилага методите за преподаване на дейността оборудване на козметично работно място

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност "Инструкторска дейност по маникюр и педикюр"
ЕРУ 28. Основни педагогически изисквания в процеса на обучение на възрастни
o РУ 28.1. Прилага основните педагогически изисквания в процеса на обучение на възрастни
o РУ 28.2. Формира подкрепяща учебна среда
• ЕРУ 29. Организация на учебния процес
o РУ 29.1. Планира и организира учебния процес
o РУ 29.2. Поддържа и съхранява учебна документация
o РУ 29.3. Организира подкрепяща учебна среда
o РУ 29.4. Прилага класически и интерактивни методи на обучение
o РУ 29.5. Прилага информационни технологии
o РУ 29.6. Оценява постигнатите резултати от обучаемите
• ЕРУ 30. Биология, анатомия и физиология на човешкото тяло
o РУ 30.1. Основни биологични знания за клетка
o РУ 30.2. Основни познания по анатомия на кожата и ноктите
o РУ 30.3. Основни познания по физиология на кожата и ноктите
o РУ 30.4. Основни познания за промени по ноктите и кожата
o РУ 30.5. Основни познания за реакциите към физични, химични и механични въздействия
• ЕРУ 31. Методи за преподаване на дейността маникюр
o РУ 31.1. Прилага методите за преподаване на консултиране на клиент
o РУ 31.2. Прилага методите за преподаване на дейността
• ЕРУ 32. Методи за преподаване на дейността педикюр
o РУ 32.1. Прилага методите за преподаване на консултиране на клиент
o РУ 32.2. Прилага методите за преподаване на дейността педикюр
• ЕРУ 33. Методи за преподаване на ноктопластика
o РУ 33.1. Прилага методите за преподаване на консултиране на клиент
o РУ 33.2. Прилага методите за преподаване на ноктопластика
• ЕРУ 34. Методи на преподаване на техники за декориране на ноктите
o РУ 34.1. Прилага методите за преподаване на консултиране на клиент
o РУ 34.2. Прилага методите за преподаване на техники за декориране на ноктите
• ЕРУ 35. Методи на преподаване на технология в дейностите маникюр, педикюр, ноктопластика и декориране на нокти
o РУ 35.1. Прилага методите за преподаване на технология в дейностите маникюр, педикюр, ноктопластика и декориране на нокти
o РУ 35.2. Прилага методите за преподаване на контрол на прилагане на технология в дейностите маникюр, педикюр, ноктопластика и декориране на нокти
• ЕРУ 36. Методи на преподаване на организация на работния процес
o РУ 36.1. Прилага методите за преподаване на дейността определяне на цели и разпределяне на отговорности
o РУ 36.2. Прилага методите за преподаване на дейността оборудване на работно място

3.2. Описание на ЕРУ
ЕРУ по обща професионална подготовка
ЕРУ 1

Наименование на единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 1.1.:

Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

Знания

• Познава в детайли разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

• Познава основните елементи на организацията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

• Познава в детайли рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и при трудовите дейности, свързани с конкретната професионална квалификация

• Познава в детайли необходимите мерки за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

• Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Умения

• Контролира процеса по изготвяне на инструкции за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

• Организира извършването на трудовите дейности при спазване на нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

• Извършва контрол (при необходимост) на изпълнението на трудовите дейности при спазване на разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

• Инструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

• Разпознава рисковете за здравето и безопасността при различни трудови дейности

Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Компетентности

• Участва в създаването на организация за осигуряване на безопасни условия на работа

• Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес

• Предприема мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и за безопасност на работното място при различните трудови дейности

Резултат от учене 1.2.:

Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на околната среда

Знания

• Познава разпоредбите за опазване на околната среда при конкретната трудова дейност

• Познава в детайли рисковете от замърсяване на околната среда при конкретната трудова дейност и при свързаните трудови дейности

• Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци

• Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни продукти

Умения

• Организира и контролира сортирането/съхранението на опасни продукти и излезли от употреба материали, консумативи и др. при спазване технологията за събиране и рециклиране

Компетентности

• Притежава екологично съзнание за опазване на околната среда

• Анализира причините за екологично замърсяване

• Участва в разработването на правила за опазване на околната среда

• Следи за спазване на изискванията и правилата за опазване на околната среда

Резултат от учене 1.3.:

Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания

• Познава нормативните разпоредби за осигуряване на аварийна безопасност

• Познава в детайли основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност

• Обяснява стъпките за действия при аварии и аварийни ситуации

• Обяснява видовете травми и методите за оказване на първа помощ

• Познава реда за разследване на трудови злополуки

Умения

• Използва терминологията за описване на аварийните ситуации

• Създава организация за осъществяване на контрол по спазване мерките за пожарна и аварийна безопасност

• Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации

• Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа

• Оказва първа помощ на пострадали при авария

• Изброява основните рискове, които могат да доведат до аварии и аварийни ситуации

• Оказва първа помощ на пострадали при авария

Компетентности

• Организира овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна безопасност

• Актуализира вътрешнофирмените правила за пожарна и аварийна безопасност

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Решаване на тест

Средство 2:

• Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

 

За средство 1:

Владее теоретични знания за:

• хигиенните норми

• здравословните и безопасни условия на труд на работното място

• превантивната дейност за опазване на околната среда

• овладяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на пострадали

За средство 2:

• Избира бързо най-адекватното поведение при зададената рискова ситуация

• Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ

 

ЕРУ 2

Наименование на единицата:

Икономика

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 2.1:

Познава основите на пазарната икономика

Знания

• Познава същността на общата теория на пазарната икономика

• Познава задълбочено основните икономически проблеми - оскъдност, ресурси, избор

• Знае ролята на държавата в пазарната икономика

• Познава задълбочено основните икономически субекти в бизнеса

Умения

• Прави анализ на успешни практически примери за управление на различни бизнес начинания

Компетентности

• Способен е да анализира успешни практически примери за управление на бизнес начинания, като обяснява ролята на всеки икономически субект, ангажиран в бизнеса

Резултат от учене 2.2.:

Познава основните характеристики на дейността във фирмата

Знания

 

• Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане

• Дефинира основни икономически понятия - приходи, разходи, печалба, рентабилност

Умения

• Обяснява основни икономически понятия в контекста на дейността на фирмата

Компетентности

• Способен е да анализира основните икономически принципи в контекста на дейността на дадена фирма и на тази основа да предлага нови идеи за оптимизиране на дейността с цел повишаване на ефективността

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/Тест

Средство 2:

• Казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Владее основните теоретични знания в областта на икономиката

За средство 2:

• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в зададения казус/сценарий

 

ЕРУ 3

Наименование на единицата:

Предприемачество

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 3.1.:

Познава основите на предприемачеството

Знания

• Знае същността на предприемачеството

• Познава видовете предприемачески умения

Умения

• Анализира практически примери за успешно управление на дейността на фирмата

Компетентности

• Предлага нови идеи за оптимизиране изпълнението на трудовите дейности

Резултат от учене 3.2.:

Формира предприемаческо поведение

Знания

• Познава характеристиките на предприемаческото поведение

• Знае видовете предприемаческо поведение

Умения

• Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата

Компетентности

• Предлага решения за повишаване ефективността на дейността

Резултат от учене 3.3.:

Участва в разработването на бизнес план

Знания

• Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес план

• Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда и влиянието им върху дейността на фирмата

Умения

• Анализира възможностите за развитие на фирмата

Компетентности

• Самостоятелно или в екип разработва проект на бизнес план

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Решаване на тест

Средство 2:

• Решаване на казус по зададен сценарий

Средство 3:

• Разработване в екип на бизнес план на фирмата по предварително дефинирано задание

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1, 2 и 3:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Владее основните теоретични постановки в областта на икономиката и предприемачеството

За средство 2:

• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания проблем в зададения казус/сценарий

За средство 3:

• Участва в разработването на бизнес плана на фирмата според изискванията на предварително дефинираното задание

 

ЕРУ по отраслова професионална подготовка

ЕРУ 4

Наименование на единицата:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 4.1.:

Общува ефективно в работния екип

Знания

• Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки

Умения

• Комуникира в работен порядък с екипа и персонала

Компетентности

• Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно работния протокол

• Поема отговорности при работа в екип

Резултат от учене 4.2.:

Води ефективна бизнес комуникация

Знания

• Познава етичните норми на комуникацията

• Познава правилата за вербална и невербална комуникация

• Познава ефективното поведение при конфликти

• Познава правилата и изискванията за делова кореспонденция

Умения

• Разпознава и избягва конфликтни ситуации

• Съдейства за решаване на конфликтни ситуации

• Води делова комуникация - писмена и устна

• Събира и предлага необходимата информация за удовлетворяване изискванията на клиентите

Компетентности

• Провежда ефективна комуникация с потребителите на спортни услуги съобразно индивидуалните им характеристики

• Провежда разговор с клиенти с цел консултиране и съгласуване на услуги

• Разбира и уважава изискванията на клиентите и защитава интересите на организацията

Резултат от учене 4.3.:

Владее чужд език по професията

Знания

• Познава професионалната терминология на чужд език

Умения

• Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература, техническа документация и др.)

• Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници

• Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и клиенти

Компетентности

• Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуникация по професионални теми

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Разговори на професионални теми на чужд език

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Комуникира свободно на чужд език в учебна или работна среда

 

ЕРУ 5

Наименование на единицата:

Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 5.1.:

Обработва информация с ИКТ

Знания

• Изброява интернет търсачки и мотивира избора си на определени сред тях

• Обяснява употребата на филтри и оператори за търсене

• Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет и начини за оценка на надеждността и

• Обяснява същността на уебканалите (RSS и др.) за получаване на информация

• Знае начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители

• Знае начините за формиране на поддиректории (папки)

• Знае начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга

• Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)

• Познава различни доставчици на облачни услуги

Умения

• Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и други)

• Използва уебканали (RSS и др.) за получаване на информация

• Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност с помощта на набор от допълващи се критерии

• Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио-, видео-, уебстраници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)

• Използва облачни услуги за съхранение на информация

• Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности

• Демонстрира свободно владеене на ИКТ при обработването на информация

Резултат от учене 5.2.:

Комуникира с ИКТ

Знания

• Изброява доставчици на услугата електронна поща

• Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори

• Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове

• Обяснява принципите за онлайн пазаруване и плащане

• Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и опит в областта на професията

• Обяснява употребата на електронен подпис

• Познава софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

Умения

• Използва електронна поща

• Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори

• Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникацията

• Използва множество електронни услуги, като пазаруване онлайн, електронно банкиране, взаимодействие с държавни институции и др.

• Използва електронен подпис за авторизация

• Обменя знания и опит в онлайн общности

• Работи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

Компетентности

• Демонстрира свободно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 5.3.:

Формира цифрово съдържание с ИКТ

Знания

• Познава функционалностите на софтуерите за формиране и редакция на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)

• Познава функционалностите на редакторите за формиране и поддръжка на шаблонни интернет страници и/или блогове

Умения

• Формира сложно цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео) с различни оформления

• Редактира и оформя цифрово съдържание, създадено от друг

• Използва редактори за формиране и поддръжка на шаблонни интернет страници и/или блогове

Компетентности

• Демонстрира свободно владеене на ИКТ при формирането на електронно съдържание

Резултат от учене 5.4.:

Осигурява сигурност при работата с ИКТ

Знания

• Познава голяма част от известните рискове за сигурността при работа онлайн

• Знае функциите на защитните стени и на антивирусните програми

• Познава начините за защита на файлове с криптиране или с пароли

• Знае за въздействието на цифровите технологии върху ежедневния живот и околната среда

Умения

• Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници

• Активира филтри на електронна поща против спам

• Разпознава файлове, представляващи злонамерен софтуер

• Променя настройките на защитната стена и на антивирусната програма

• Защитава файлове с криптиране или с пароли

• Прилага мерки за пестене на енергия

Компетентности

• Способен е да защити комплексно от злонамерени действия електронната среда, в която работи

Резултат от учене 5.5.:

Решава проблеми при работата с ИКТ

Знания

• Познава начините за решаване на рутинни проблеми при използването на цифрови технологии

• Познава начините за инсталиране/преинсталиране на операционна система и друг софтуер

• Познава възможностите за актуализиране на собствените си цифрови умения

Умения

• Избира и инсталира най-подходящия инструмент, устройство, приложение, софтуер или услуга за решаване на проблеми

• Променя настройките и опциите на операционната система или друг софтуер при решаване на проблеми

Компетентности

Способен е самостоятелно да разреши нерутинен проблем, възникнал при работа с ИКТ

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане

Средство 2:

• Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител по електронната поща

Средство 3:

• Изпълнение на задача, свързана със формирането, редакцията и оформлението на цифрово съдържание

Средство 4:

• Изпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено електронно съобщение

Средство 5:

• Изпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането и промяната на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер

Условия за провеждане на оценяването:

• Учебен/компютърен кабинет

• Персонален компютър или лаптоп

• Достъп до интернет

Критерии за оценяване:

• Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително зададеното за това време. Демонстрирани са професионални знания, умения и компетентности, свързани с употребата на ИКТ

 

ЕРУ 6

Наименование на единицата:

Професионална етика и професионално развитие

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 6.1:

Спазва професионалната етика в своята работа

Знания

• Познава принципите, правилата и изискванията на професионалната етика

• Познава международните и европейските стандарти за работа с козметични продукти и апаратура

Умения

• Спазва принципите, правилата и изискванията на професионалната етика

Компетентности

• Спазва конфиденциалност, проявява дискретност и се отнася с уважение към клиентите и екипа

Резултат от учене 6.2:

Проявява готовност за надграждане на професионалната си компетентност и развиване на личностните си качества

Знания

• Познава възможностите за професионално развитие

• Познава новостите в бранша

Умения

• Прилага на практика новостите от участието си във:

- семинари, организирани от браншови организации и други професионални сдружения

- технически обучения, организирани от търговски организации

- специализирани изложения

- обучения за повишаване на квалификацията

- обучения за повишаване на комуникативността и развитие на личностните качества, организирани от браншовата организация

Компетентности

• Постига професионално развитие, като прилага новостите в бранша

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Решаване на тест

Средство 2:

• Решаване на казус

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Владее основни теоретични знания за:

- същността на професионалната етика

За средство 2:

• Решава точно и вярно зададен казус по предварително дефинирани параметри

 

ЕРУ 7

Наименование на единицата:

Организация на работния процес

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 7.1:

Организира работния процес

Знания

• Познава структурата на стопанските организации

• Познава методи за нормиране на работния процес

• Познава планирането на ресурси, свързани с работния процес

• Познава нормативните документи, свързани с професията

Умения

• Планира работния процес

• Съставя график на работните задачи

• Спазва основните нормативни актове, свързани с професията

Компетентности

• Ефективно организира работния процес

• Предлага и мотивира необходимостта от промени в работата

Резултат от учене 7.2:

Отговаря за разпределението на дейностите в работния процес

Знания

• Познава видовете дейности

• Познава изискванията за изпълнение на видовете дейности

• Познава начините за организация на дейностите в работния процес

Умения

• Организира дейностите

• Спазва и следи етичните норми на поведение

• Участва в изграждането на ефективна работна среда

Компетентности

• Ефективно разпределя и планира дейностите

• Създава и поддържа етична работна среда

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Решаване на тест

Средство 2:

• Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Дефинира теоретични понятия при организацията на работния процес

За средство 2:

• Дефинира теоретични понятия при разпределението на дейностите в работния процес

 

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност "Инструкторска дейност по фризьорски услуги"

ЕРУ 8

Наименование на единицата:

Основни педагогически изисквания в процеса на обучение на възрастни

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 8.1:

Прилага основните педагогически изисквания в процеса на обучение на възрастни

Знания

• Познава основните педагогически изисквания в процеса на обучение на възрастни

• Знае принципите на последователност и нагледност в процеса на обучение

• Познава ключови компетентности и организира учебното съдържание в техния контекст

• Познава критериите за оценка на постиженията на обучаемите

Умения

• Спазва основните педагогически изисквания в процеса на обучение на възрастни

• Спазва принципите на последователност и нагледност в процеса на обучение

• Познава ключови компетентности в техния контекст

• Представя критериите за оценка на постиженията на обучаемите

Компетентности

• Владее основните педагогически изисквания в процеса на обучение на възрастни

• Владее принципите на последователност и нагледност в процеса на обучение

• Познава ключови компетентности в техния контекст

• Владее критериите за оценка на постиженията на обучаемите

Резултат от учене 8.2:

Формира подкрепяща учебна среда

Знания

• Познава подходите за мотивиране на възрастни обучаеми за участие в процеса на учене

Умения

• Създава условия за участие на възрастните обучаеми в процеса на учене

Компетентности

• Владее подходите за мотивиране на възрастни обучаеми за участие в процеса на учене

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/Тест

Средство 2:

• Практическа задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Познава основните педагогически принципи в процеса на обучение на възрастни

За средство 2:

• Изпълнява вярно и точно практическа задача, свързана с прилагане на основните педагогически принципи в процеса на обучение на възрастни и формиране на подкрепяща учебна среда според параметрите на предварително дефинирано задание

 

ЕРУ 9

Наименование на единицата:

Организация на учебния процес

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 9.1:

Планира и организира учебния процес

Знания

• Познава нормативните изисквания за организиране на учебен процес

• Познава особеностите на формите на обучение - дневна, вечерна, индивидуална, дистанционна и др.

• Познава начините за осъществяване на обратна връзка с цел повишаване ефективността на процеса на обучение

Умения

• Прилага нормативните изисквания за организиране на учебен процес

• Прилага формите на обучение - дневна, вечерна, индивидуална, дистанционна и др.

• Прилага начините за осъществяване на обратна връзка с цел повишаване ефективността на процеса на обучение

Компетентности

• Организира, управлява и контролира учебния процес

• Изисква от обучаемите спазване регламента на организация на учебния процес

• Взема справедливи решения в съответствие с нормативната уредба при нарушаване изпълнението на учебния процес

Резултат от учене 9.2:

Поддържа и съхранява учебна документация

Знания

• Познава видовете учебна документация

• Познава начините за съхранение на учебна документация

Умения

• Води надлежно учебната документация

• Съхранява надлежно учебната документация

Компетентности

• Организира наличието на необходимата документация

• Организира съхранението на учебната документация

Резултат от учене 9.3:

Организира подкрепяща учебна среда

Знания

• Познава спецификата на личностно ориентирано обучение

• Запознат е с принципите на изграждане на подкрепяща учебна среда

• Познава ролята на субективните и обективните фактори в организацията на подкрепяща учебна среда

Умения

• Прилага спецификата на личностно ориентирано обучение

• Прилага принципите на изграждане на подкрепяща учебна среда

• Прилага субективните и обективните фактори в организацията на подкрепяща учебна среда

Компетентности

• Организира подкрепяща учебна среда

Резултат от учене 9.4:

Прилага класически и интерактивни методи на обучение

Знания

• Познава методите на обучение - класически, интерактивни

• Познава основните групи интерактивни методи и техники на обучение

• Познава предимствата и ограниченията на интерактивните методи и техники за обучение

• Познава видовете ресурси, необходими за прилагане на класически и интерактивни методи за обучение

• Познава начините за оценяване

Умения

• Прилага методите на обучение - класически, интерактивни

• Прилага основните групи интерактивни методи и техники на обучение

• Прилага предимствата и ограниченията на интерактивните методи и техники за обучение

• Прилага видовете ресурси, необходими за прилагане на класически и интерактивни методи за обучение

• Прилага начините за оценяване

Компетентности

• Владее използването на класически и интерактивни методи на обучение

Резултат от учене 9.5:

Прилага информационни технологии

Знания

• Познава новостите в развитието на софтуерни и информационни технологии в преподаваната професионална област

• Познава презентационни приложения, програми и пособия за онагледяване на учебния процес

Умения

• Избира подходящ софтуерен продукт съобразно вида на учебния материал

• Използва презентационни приложения, програми и пособия за онагледяване на учебния процес

Компетентности

• Прилага ефективно информационните технологии в учебния процес

Резултат от учене 9.6:

Оценява постигнатите резултати от обучаемите

Знания

• Познава различни начини за оценяване на резултатите от обучаемите

Умения

• Спазва изискванията за оценяване на постиженията

Компетентности

• Оценява справедливо и компетентно постигнатите резултати от обучаемите

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Владее основни теоретични понятия, свързани с организация на учебния процес

За средство 2:

• Изпълнява вярно и точно практическа задача, свързана с организация на учебния процес

 

ЕРУ 10

Наименование на единицата:

Биология, анатомия и физиология на човешкото тяло

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 10.1:

Основни биологични знания за човешката кожа и косъм

Знания

• Познава устройството на клетките на кожата

• Познава устройството на клетките на косъма

• Познава последствията от външните фактори върху биохимичните реакции на клетките на кожата и косъма

• Познава причините за промяна в състоянието на косъма и начините за профилактика

• Познава принципите, по които въздействат върху косъма различните процедури, продукти, активни вещества и др.

Умения

• Разпознава последствията от въздействието на външните фактори върху клетките на кожата и косъма

Компетентности

• При необходимост насочва клиента за консултация към други специалисти - при констатирана реакция или при съмнение за такава върху кожата, причинена от външни въздействия

Резултат от учене 10.2:

Основни познания по анатомия за човешката кожа и косъм

Знания

• Познава устройството на косъма и кожата

Умения

Разпознава различните състояния на косъма

Разпознава различните състояния или промени на кожата около косата

Разпознава признаците за поява на алергични реакции

Компетентности

• Преценява състоянието на косата и кожата около нея и разпознава състоянията, при които не трябва да се прави обработка на косата

• Определя моментното състояние на косата и кожата около нея за прилагане на подходяща и безопасна за здравето процедура

Резултат от учене 10.3:

Основни познания по физиология на човешката кожа и косъм

Знания

• Познава принципите на функциониране на клетките на косата и кожата

• Познава основните физиологични процеси, свързани с косата

• Познава видовете промени по косата и кожата около нея, знае причините за тяхната поява

• Познава приложението и действието на активните съставки на козметичните продукти върху кожата и косата

Умения

• Анализира причините за промяна на физиологията на косата и кожата

Компетентности

• Разпознава промените в косъма и кожата около него и препоръчва консултация с лекар специалист

• Преценява въздействието на активните съставки на козметичните продукти върху кожата и косата

Резултат от учене 10 .4:

Основни познания за реакциите към физични, химични и механични въздействия

Знания

• Познава различните видове реакции към физични, химични и механични въздействия

Умения

• Разпознава симптомите на реакциите към физични, химични и механични въздействия

Компетентности

• Взема решение за адекватно действие в зависимост от състоянието на клиента

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Тест

Средство 2:

• Казус

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Владее основни теоретични понятия, свързани с биологията, анатомията, физиологията на косата и кожата около нея

• Владее основни теоретични познания за реакциите към физични, химични и механични въздействия

За средство 2:

• Прилага точно и вярно теоретичните знания при решаване на конкретен казус

 

ЕРУ 11

Наименование на единицата:

Методи за преподаване на подстригване

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 11.1:

Прилага методите на преподаване на мъжко подстригване

Знания

• Познава методите за демонстриране на различни техники за мъжко подстригване и тяхната технологична последователност

• Познава методите за демонстриране на техники за стилизиране на съответното подстригване

• Познава методите за демонстриране на различни видове измивни и подхранващи козметични продукти във фризьорската дейност

• Познава методите за демонстриране на съвременни стилове в мъжкото подстригване

• Познава методите за демонстриране на инструментите, пособията и материалите, използвани при мъжко подстригване

Умения

• Прилага методите за демонстриране на различни техники за мъжко подстригване и тяхната технологична последователност

• Прилага методите за демонстриране на техники за стилизиране на съответното подстригване

• Прилага методите за демонстриране на различни видове измивни и подхранващи козметични продукти във фризьорската дейност

• Прилага методите за демонстриране на съвременни стилове в мъжкото подстригване

• Прилага методите за демонстриране на инструментите, пособията и материалите, използвани при мъжко подстригване

Компетентности

• Избира и използва методите за демонстриране на различни техники за мъжко подстригване и тяхната технологична последователност

• Избира и използва методите за демонстриране на техники за стилизиране на съответното подстригване

• Избира и използва методите за демонстриране на различни видове измивни и подхранващи козметични продукти във фризьорската дейност

• Избира и използва методите за демонстриране на съвременни стилове в мъжкото подстригване

• Избира и използва методите за демонстриране на инструментите, пособията и материалите, използвани при мъжко подстригване

Резултат от учене 11.2:

Прилага методите на преподаване на дамско подстригване

Знания

• Познава методите за демонстриране на различни техники за дамско подстригване и тяхната технологична последователност

• Познава методите за демонстриране на техники за стилизиране на съответното подстригване

• Познава методите за демонстриране на различни видове измивни и подхранващи козметични продукти във фризьорската дейност

• Познава методите за демонстриране на съвременни стилове в дамското подстригване

• Познава методите за демонстриране на инструментите, пособията и материалите, които се използват при дамско подстригване

Умения

• Прилага методите за демонстриране на различни техники за дамско подстригване и тяхната технологична последователност

• Прилага методите за демонстриране на техники за стилизиране на съответното подстригване

• Прилага методите за демонстриране на различни видове измивни и подхранващи козметични продукти във фризьорската дейност

• Прилага методите за демонстриране на съвременни стилове в дамското подстригване

• Прилага методите за демонстриране на инструментите, пособията и материалите, които се използват при дамско подстригване

Компетентности

• Избира и използва методите за демонстриране на различни техники за дамско подстригване и тяхната технологична последователност

• Избира и използва методите за демонстриране на техники за стилизиране на съответното подстригване

• Избира и използва методите за демонстриране на различни видове измивни и подхранващи козметични продукти във фризьорската дейност

• Избира и използва методите за демонстриране на съвременни стилове в дамското подстригване

• Избира и използва методите за демонстриране на инструментите, пособията и материалите, които се използват при дамско подстригване

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/Тест

Средство 2:

• Практическа задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

• Учебен кабинет

За средство 2:

• Оборудвано място за извършване на фризьорски услуги

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Дефинира основни теоретични понятия, свързани с предоставяне на услугите дамско и мъжко подстригване

За средство 2:

• Демонстрира умения за преподаване и предоставяне на точни обяснения за изпълнението на дамско или мъжко подстригване по технология, дефинирана в задание

 

ЕРУ 12

Наименование на единицата:

Методи за преподаване на удължаване и сгъстяване на косата

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 12.1:

Прилага методите за преподаване на дейността консултиране при удължаване и сгъстяване на косата

Знания

• Познава методите за преподаване на подходите за консултиране на клиентите

Умения

• Прилага методите за преподаване на подходите за консултиране на клиентите

Компетентности

• Избира и използва методите за преподаване на подходите за консултиране на клиентите

Резултат от учене 12.2:

Прилага методите за преподаване на дейността удължаване и сгъстяване на косата

Знания

• Познава технологичната последователност за изпълнение на различни техники за удължаване и сгъстяване на коса

• Познава методите за преподаване на различни техники за удължаване и сгъстяване на коса

Умения

• Прилага технологичната последователност за изпълнение на различни техники за удължаване и сгъстяване на коса

• Прилага методите за преподаване на различни техники за удължаване и сгъстяване на коса

Компетентности

• Избира и използва методите за преподаване на различни техники за удължаване и сгъстяване на коса

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/Тест

Средство 2:

• Практическа задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

• Учебен кабинет

За средство 2:

• Оборудвано място за извършване на фризьорски услуги

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Дефинира основни теоретични понятия, свързани с предоставяне на услугата удължаване и сгъстяване на косата

За средство 2:

• Демонстрира умения за преподаване и предоставяне на точни обяснения за изпълнението на услугата удължаване и сгъстяване на косата по технология, дефинирана в задание

 

ЕРУ 13

Наименование на единицата:

Методи за преподаване на обезцветяване на косата

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 13.1:

Прилага методите за преподаване на дейността обезцветяване на коса

Знания

• Познава основните съставки на амонячните и безамонячните обезцветители и окислители

• Познава методите за преподаване на различни видове обезцветяващи продукти и тяхното въздействие върху кожата и косъма

• Познава методите за преподаване на препоръчителната продължителност за престой на различните видове препарати върху косата

• Познава методите за преподаване на начина на изпълнение на 24-часов тест на клиента за алергии

Умения

• Прилага методите за преподаване на различни видове обезцветяващи продукти и тяхното въздействие върху кожата и косъма

• Прилага методите за преподаване на препоръчителната продължителност за престой на различните видове препарати върху косата

• Прилага методите за преподаване на начина на изпълнение на 24-часов тест на клиента за алергии

Компетентности

• Избира и използва методите за преподаване на различни видове обезцветяващи продукти и тяхното въздействие върху кожата и косъма

• Избира и използва методите за преподаване на препоръчителната продължителност за престой на различните видове препарати върху косата

• Избира и използва методите за преподаване на начина на изпълнение на 24-часов тест на клиента за алергии

Резултат от учене 13.2:

Прилага методите за преподаване на дейността обезцветяване на кичури

Знания

• Познава методите за преподаване на видовете материали и консумативи

• Познава методите за преподаване на видовете обезцветяване на кичури

Умения

• Прилага методите за преподаване на видовете материали и консумативи

• Прилага методите за преподаване на видовете обезцветяване на кичури

Компетентности

• Избира и използва методите за преподаване на видовете материали и консумативи

• Избира и използва методите за преподаване на видовете обезцветяване на кичури

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/Тест

Средство 2:

• Практическа задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

• Учебен кабинет

За средство 2:

• Оборудвано място за извършване на фризьорски услуги

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Дефинира основни теоретични понятия, свързани с предоставяне на услугата обезцветяване на косата

За средство 2:

• Демонстрира умения за преподаване и предоставяне на точни обяснения по време на изпълнението на услугата обезцветяване на косата по технология, дефинирана в задание

 

ЕРУ 14

Наименование на единицата:

Методи за преподаване на боядисване на косата

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 14.1:

Прилага методите за преподаване на дейността уреди и средства за боядисване на коса

Знания

• Познава основните съставки, действието и последствията от прилагането на амонячни и безамонячни бои и окислители

• Познава методите за преподаване на видове оцветяващи козметични продукти и тяхното въздействие върху кожата и косъма

• Познава методите за преподаване на продължителност за престой на различните видове оцветяващи козметични продукти върху косата

• Познава методите за преподаване на разпознаване на възможните нежелани реакции вследствие от оцветяващи козметични продукти и начините за адекватна реакция при необходимост

Умения

• Прилага методите за преподаване на видове оцветяващи козметични продукти и тяхното въздействие върху кожата и косъма

• Прилага методите за преподаване на продължителност за престой на различните видове оцветяващи козметични продукти върху косата

• Прилага методите за преподаване на разпознаване на възможните нежелани реакции вследствие от оцветяващи козметични продукти и начините за адекватна реакция при необходимост

Компетентности

• Избира и използва методите за преподаване на видове оцветяващи козметични продукти и тяхното въздействие върху кожата и косъма

• Избира и използва методите за преподаване на продължителност за престой на различните видове оцветяващи козметични продукти върху косата

• Избира и използва методите за преподаване на разпознаване на възможните нежелани реакции вследствие от оцветяващи козметични продукти и начините за адекватна реакция при необходимост

Резултат от учене 14.2:

Прилага методите за преподаване на дейността технология на боядисване на коса

Знания

• Познава основните технологии за боядисване на коса

• Познава методите на преподаване на основните технологии за боядисване на коса

• Познава методите на преподаване на различни техники за нанасяне на боята според цвета

• Познава методите на преподаване на различни техники за различни смесвания на боята с оксидант в зависимост от цвета

• Познава методите на преподаване на различни техники за матиране на коса

Умения

• Прилага методите на преподаване на основните технологии за боядисване на коса

• Познава методите на преподаване на различни техники за нанасяне на боята според цвета

• Прилага методите на преподаване на различни техники за различни смесвания на боята с оксидант в зависимост от цвета

• Прилага методите на преподаване на различни техники за матиране на коса

Компетентности

• Избира и използва методите на преподаване на основните технологии за боядисване на коса

• Избира и използва методите на преподаване на различни техники за нанасяне на боята според цвета

• Избира и използва методите на преподаване на различни техники за различни смесвания на боята с оксидант в зависимост от цвета

• Избира и използва методите на преподаване на различни техники за матиране на коса

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Тест

Средство 2:

• Изпълнение на практическа задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет теория

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Дефинира основни теоретични понятия, свързани с колористика и боядисване на косата

За средство 2:

• Изпълнява точно и вярно поставена практическа задача по предварително дефинирано задание, свързано с прилагане на конкретна техника за боядисване

 

ЕРУ 15

Наименование на единицата:

Методи за преподаване на дневни и вечерни прически

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 15.1:

Прилага методите за преподаване на дейността уреди и средства за оформяне на прическа

Знания

• Познава основните уреди и средства за оформяне на прическа

• Познава последователността на работа с основните уреди и средства за оформяне на прическа

• Познава методите за преподаване на прилагане на уреди и средства за оформяне на прическа

Умения

• Прилага методите за преподаване на прилагане на уреди и средства за оформяне на прическа

Компетентности

• Избира и използва методите за преподаване на прилагане на уреди и средства за оформяне на прическа

Резултат от учене 15.2:

Прилага методите за преподаване на дейността оформяне на прическа

Знания

• Познава технологичната последователност за оформяне на прическа

• Познава методите за преподаване на технологичната последователност за оформяне на прическа

Умения

• Прилага методите за преподаване на технологичната последователност за оформяне на прическа

Компетентности

• Избира и използва методите за преподаване на технологичната последователност за оформяне на прическа

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Тест

Средство 2:

• Изпълнение на практическа задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет по теория

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Дефинира основни теоретични понятия, свързани с услугата изработване на дневни и вечерни прически

За средство 2:

• Изпълнява точно и вярно поставена практическа задача по предварително дефинирано задание, свързано с услугата изработване на дневни и вечерни прически

 

ЕРУ 16

Наименование на единицата:

Методи за преподаване на текстуриране на косата (къдрене, химическо изправяне)

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 16.1:

Прилага методите за преподаване на дейността изправяне на косата

Знания

• Познава различни техники за изправяне на косата с подходящи козметични продукти

• Познава различни видове козметични продукти за текстуриране на косата

• Познава различни техники и козметични продукти за възстановяване на косата

• Познава методите за преподаване на начини за изправяне на косата

Умения

• Прилага методите за преподаване на начини за изправяне на косата

Компетентности

• Избира и използва методите за преподаване на начини за изправяне на косата

Резултат от учене 16.2:

Прилага методите за преподаване на дейността къдрене на косата

Знания

• Познава различни техники за къдрене на косата с подходящи козметични продукти

• Познава различни видове козметични продукти за текстуриране на косата

• Познава различни техники и козметични продукти за възстановяване на косата

• Познава методите за преподаване на начини за къдрене на косата

Умения

• Прилага методите за преподаване на начини за къдрене на косата

Компетентности

• Избира и използва методите за преподаване на начини за къдрене на косата

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/Тест

Средство 2:

• Казус

Средство 3:

• Изпълнение на практическа задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

За средство 3:

• Учебен кабинет по практика

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Дефинира основни теоретични понятия, свързани с технологията за работа при извършване на услугата цялостно и частично текстуриране на косата (къдрене, химическо изправяне)

За средство 2:

• Решава точно и вярно поставен казус по предварително задание, свързан с технологията за работа при извършване на услугата цялостно и частично текстуриране на косата (къдрене, химическо изправяне)

За средство 3:

• Изпълнява точно и вярно поставена практическа задача по предварително дефинирано задание, свързано с технологията за работа при извършване на услугата цялостно и частично текстуриране на косата (къдрене, химическо изправяне)

 

ЕРУ 17

Наименование на единицата:

Методи на преподаване на технология във фризьорската дейност

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 17.1:

Прилага методите за преподаване на дейността технология във фризьорската дейност

Знания

• Познава методите на преподаване на техники за определяне последователността на операциите в процедурите на конкретната услуга

• Познава методите на преподаване на способите за определяне на използваните технически средства, машини, оборудване, инструменти, материали и козметични продукти, използвани в процедурите на конкретната фризьорска услуга

• Познава методите на преподаване на начините за дефиниране на очаквания краен резултат и въздействието на процедурата върху косата

Умения

• Прилага методите на преподаване на техники за определяне последователността на операциите в процедурите на конкретната услуга

• Прилага методите на преподаване на способите за определяне на използваните технически средства, машини, оборудване, инструменти, материали и козметични продукти, използвани в процедурите на конкретната фризьорска услуга

• Прилага методите на преподаване на начините за дефиниране на очаквания краен резултат и въздействието на процедурата върху косата

Компетентности

• Избира и използва методите на преподаване на техники за определяне последователността на операциите в процедурите на конкретната услуга

• Избира и използва методите на преподаване на способите за определяне на използваните технически средства, машини, оборудване, инструменти, материали и козметични продукти, използвани в процедурите на конкретната фризьорска услуга

• Избира и използва методите на преподаване на начините за дефиниране на очаквания краен резултат и въздействието на процедурата върху косата

Резултат от учене 17.2:

Прилага методите за преподаване на дейността контрол на прилагане на технология във фризьорската дейност

Знания

• Познава методите за преподаване на начините за контрол на последователността при конкретна технология

• Познава методите за преподаване на начините за контрол на козметичните препарати и оборудването, използвано при конкретна технология

• Познава методите за преподаване на начините за контрол на постигнатите резултати чрез анализ на състоянието на клиента преди и след ползването на услугата

Умения

• Прилага методите за преподаване на начините за контрол на последователността при конкретна технология

• Прилага методите за преподаване на начините за контрол на козметичните препарати и оборудването, използвано при конкретна технология

• Прилага методите за преподаване на начините за контрол на постигнатите резултати чрез анализ на състоянието на клиента преди и след ползването на услугата

Компетентности

• Използва методите за преподаване на начините за контрол на последователността при конкретна технология

• Използва методите за преподаване на начините за контрол на козметичните препарати и оборудването, използвано при конкретна технология

• Използва методите за преподаване на начините за контрол на постигнатите резултати чрез анализ на състоянието на клиента преди и след услугата

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/тест

Средство 2:

• Практическа задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

• Учебен кабинет

За средство 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Дефинира основни теоретични понятия, свързани с формирането на технология

За средство 2:

• Формира технология за конкретна услуга, дефинирана в задание

 

ЕРУ 18

Наименование на единицата:

Методи на преподаване на организация на работния процес

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 18.1:

Прилага методите за преподаване на дейността определяне на цели и разпределяне на отговорности

Знания

• Познава методите за преподаване на техники за определяне на целите при организация на работния процес

• Познава методите за преподаване на начините за определяне на дейностите, които гарантират постигането на целите

• Познава методите за преподаване на начините за разпределяне на отговорностите и постигане на целите чрез екипна работа

Умения

• Прилага методите за преподаване на техники за определяне на целите при организация на работния процес

• Прилага методите за преподаване на начините за определяне на дейностите, които гарантират постигането на целите

• Прилага методите за преподаване на начините за разпределяне на отговорностите и постигане на целите чрез екипна работа

Компетентности

• Използва методите за преподаване на техники за определяне на целите при организация на работния процес

• Използва методите за преподаване на начините за определяне на дейностите, които гарантират постигането на целите

• Използва методите за преподаване на начините за разпределяне на отговорностите и постигане на целите чрез екипна работа

Резултат от учене 18.2:

Прилага методите за преподаване на дейността оборудване на фризьорско работно място

Знания

• Познава методите за преподаване на видове техническо оборудване и използването му в работния процес

• Познава методите за преподаване на видове на козметични препарати и тяхното използване в работния процес

• Познава методите за преподаване на начините за контрол при използване на оборудване и препарати според действащите нормативни документи

Умения

• Прилага методите за преподаване на видове техническо оборудване и използването му в работния процес

• Прилага методите за преподаване на видове козметични препарати и тяхното използване в работния процес

• Прилага методите за преподаване на начините за контрол при използване на оборудване и препарати според действащите нормативни документи

Компетентности

• Използва методите за преподаване на видове техническо оборудване и използването му в работния процес

• Използва методите за преподаване на видове козметични препарати и тяхното използване в работния процес

• Използва методите за преподаване на начините за контрол при използване на оборудване и препарати според действащите нормативни документи

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/тест

Средство 2:

• Практическа задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

• Учебен кабинет

За средство 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Дефинира основни теоретични понятия, свързани с организиране на работния процес

За средство 2:

• Формира органиграма за конкретен обект, дефиниран в задание

 

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност "Инструкторска дейност по козметични услуги"

ЕРУ 19

Наименование на единицата:

Основни педагогически изисквания в процеса на обучение на възрастни

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 19.1:

Прилага основните педагогически изисквания в процеса на обучение на възрастни

Знания

• Познава основните педагогически изисквания в процеса на обучение на възрастни

• Знае принципите на последователност и нагледност в процеса на обучение

• Познава ключови компетентности и организира учебното съдържание в техния контекст

• Познава критериите за оценка на постиженията на обучаемите

Умения

• Спазва основните педагогически изисквания в процеса на обучение на възрастни

• Спазва принципите на последователност и нагледност в процеса на обучение

• Познава ключови компетентности в техния контекст

• Представя критериите за оценка на постиженията на обучаемите

Компетентности

• Владее основните педагогически изисквания в процеса на обучение на възрастни

• Владее принципите на последователност и нагледност в процеса на обучение

• Познава ключови компетентности в техния контекст

• Владее критериите за оценка на постиженията на обучаемите

Резултат от учене 19.2:

Формира подкрепяща учебна среда

Знания

• Познава подходите за мотивиране на възрастни обучаеми за участие в процеса на учене

Умения

• Създава условия за участие на възрастните обучаеми в процеса на учене

Компетентности

• Владее подходите за мотивиране на възрастни обучаеми за участие в процеса на учене

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/тест

Средство 2:

• Практическа задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Познава основните педагогически принципи в процеса на обучение на възрастни

За средство 2:

• Изпълнява вярно и точно практическа задача, свързана с прилагане на основните педагогически принципи в процеса на обучение на възрастни и формиране на подкрепяща учебна среда според параметрите на предварително дефинирано задание

 

ЕРУ 20

Наименование на единицата:

Организация на учебния процес

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 20.1:

Планира и организира учебния процес

Знания

• Познава нормативните изисквания за организиране на учебен процес

• Познава особеностите на формите на обучение дневна, вечерна, индивидуална, дистанционна и др.

• Познава начините за осъществяване на обратна връзка с цел повишаване ефективността на процеса на обучение

Умения

• Прилага нормативните изисквания за организиране на учебен процес

• Прилага формите на обучение дневна, вечерна, индивидуална, дистанционна и др.

• Прилага начините за осъществяване на обратна връзка с цел повишаване ефективността на процеса на обучение

Компетентности

• Организира, управлява и контролира учебния процес

• Изисква от обучаемите спазване регламента на организация на учебния процес

• Взема справедливи решения в съответствие с нормативната уредба при нарушаване изпълнението на учебния процес

Резултат от учене 20.2:

Поддържа и съхранява учебна документация

Знания

• Познава видовете учебна документация

• Познава начините за съхранение на учебна документация

Умения

• Води надлежно учебната документация

• Съхранява надлежно учебната документация

Компетентности

• Организира наличието на необходимата документация

• Организира съхранението на учебната документация

Резултат от учене 20.3:

Организира подкрепяща учебна среда

Знания

• Познава спецификата на личностно ориентирано обучение

• Запознат е с принципите на изграждане на подкрепяща учебна среда

• Познава ролята на субективните и обективните фактори в организацията на подкрепяща учебна среда

Умения

• Прилага спецификата на личностно ориентирано обучение

• Прилага принципите на изграждане на подкрепяща учебна среда

• Прилага субективните и обективните фактори в организацията на подкрепяща учебна среда

Компетентности

• Организира подкрепяща учебна среда

Резултат от учене 20.4:

Прилага класически и интерактивни методи на обучение

Знания

• Познава методите на обучение - класически, интерактивни

• Познава основните групи интерактивни методи и техники на обучение

• Познава предимствата и ограниченията на интерактивните методи и техники за обучение

• Познава видовете ресурси, необходими за прилагане на класически и интерактивни методи за обучение

• Познава начините за оценяване

Умения

• Прилага методите на обучение - класически, интерактивни

• Прилага основните групи интерактивни методи и техники на обучение

• Прилага предимствата и ограниченията на интерактивните методи и техники за обучение

• Прилага видовете ресурси, необходими за прилагане на класически и интерактивни методи за обучение

• Прилага начините за оценяване

Компетентности

• Владее използването на класически и интерактивни методи на обучение

Резултат от учене 20.5:

Прилага информационни технологии

Знания

• Познава новостите в развитието на софтуерни и информационни технологии в преподаваната професионална област

• Познава презентационни приложения, програми и пособия за онагледяване на учебния процес

Умения

• Избира подходящ софтуерен продукт съобразно вида на учебния материал

• Използва презентационни приложения, програми и пособия за онагледяване на учебния процес

Компетентности

• Прилага ефективно информационните технологии в учебния процес

Резултат от учене 20.6:

Оценява постигнатите резултати от обучаемите

Знания

• Познава различни начини за оценяване на резултатите от обучаемите

Умения

• Спазва изискванията за оценяване на постиженията

Компетентности

• Оценява справедливо и компетентно постигнатите резултати от обучаемите

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Владее основни теоретични понятия, свързани с организация на учебния процес

За средство 2:

• Изпълнява вярно и точно практическа задача, свързана с организация на учебния процес

 

ЕРУ 21

Наименование на единицата:

Биология, анатомия и физиология на човешкото тяло

 

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 21.1:

Основни биологични знания за клетка

Знания

• Познава устройството на клетката

• Познава устройството на кожата

• Познава последствията от неблагоприятното действие на външните фактори върху кожата

• Познава причините за промяна в състоянието на кожата

Умения

• Разпознава последствията от въздействието на външните фактори върху кожата

Компетентности

• При необходимост насочва клиента за консултация към лекар специалист - при констатирана реакция или при съмнение за такава върху кожата, причинена от външни въздействия

Резултат от учене 21.2:

Основни познания по анатомия на кожата

Знания

• Познава устройството и структурата на кожата

Умения

• Разпознава различните състояния по кожата

• Разпознава различните състояния на кожата по ръцете и ходилата

Компетентности

• Определя типа и състоянието на кожата с цел подходящ избор на процедура

Резултат от учене 21.3:

Основни познания по физиология на кожата

Знания

• Познава принципите на функциониране на клетките на кожата

• Познава основните физиологични процеси, свързани с кожата

• Познава видовете промени по кожата, знае причините за тяхната поява

• Познава приложението и действието на активните съставки на козметичните продукти върху кожата

Умения

• Разграничава причините за промяна на физиологията на кожата

Компетентности

• Разпознава промените в кожата и препоръчва консултация с лекар специалист

Резултат от учене 21.4:

Основни познания за промените по кожата

Знания

• Познава признаци за наличие на промени по кожата

• Познава признаци за наличие на промени по кожата на ръцете и краката

• Познава приложението и действието на активните съставки на козметичните продукти върху кожата

• Познава принципите на въздействие върху кожата на различните процедури, продукти, активни вещества и др.

Умения

• Констатира настъпили промени по кожата

Компетентности

• Преценява състоянието на кожата и разпознава състоянията, при които не трябва да се работи

• Разпознава промените по кожата и при необходимост препоръчва консултация с лекар специалист

Резултат от учене 21.5:

Основни познания за реакциите към физични, химични и механични въздействия

Знания

• Познава симптомите на реакции към физични, химични и механични въздействия върху кожата на ръцете и на краката

Умения

• Разпознава симптомите на реакции към физични, химични и механични въздействия върху кожата на ръцете и на краката

Компетентности

• Взема решение за адекватно действие в зависимост от състоянието на кожата на ръцете и на краката и при необходимост препоръчва консултация с лекар специалист

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Тест

Средство 2:

• Казус

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Владее основни теоретични понятия, свързани с биологията, анатомията, физиологията на кожата

• Владее основни теоретични познания за реакциите към физични, химични и механични въздействия

За средство 2:

• Прилага точно и вярно теоретичните знания при решаване на конкретен казус

 

ЕРУ 22

Наименование на единицата:

Работа с оборудване с козметично приложение

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 22.1:

Подготвя и организира процеса на работа с оборудване за козметично приложение

Знания

• Познава видовете оборудване с козметично приложение

• Познава приложимите европейски регламенти за безопасност

• Познава подходящата екипировка за безопасност, необходима за използване на оборудването за козметично приложение

• Познава начините за боравене, съхранение и транспортиране на оборудването за козметично приложение

• Познава начините за водене на документация за всички извършени проверки на оборудването

• Познава начините за изготвяне на график за проверка на оборудването за козметично приложение

Умения

• Използва видовете оборудване с козметично приложение

• Прилага приложимите европейски регламенти за безопасност

• Използва подходящата екипировка за безопасност, необходима за използване на оборудването за козметично приложение

• Прилага начините за боравене, съхранение и транспортиране на оборудването за козметично приложение

• Прилага начините за водене на документация за всички извършени проверки на оборудването

• Прилага начините за изготвяне на график за проверка на оборудването за козметично приложение

Компетентности

• Следи за използването на видовете оборудване с козметично приложение в съответствие с изискванията на производителя

• Въвежда приложимите европейски регламенти за безопасност

• Въвежда подходящата екипировка за безопасност, необходима за използване на оборудването за козметично приложение

• Използва начините за боравене, съхранение и транспортиране на оборудването за козметично приложение

• Въвежда начините за водене на документация за всички извършени проверки на оборудването

• Въвежда начините за изготвяне на график за проверка на оборудването за козметично приложение

Резултат от учене 22.2:

Следи за техническата изправност на оборудването с козметично приложение

Знания

• Запознат е с цялата документация, предоставена от производителя относно техническата изправност на оборудването с козметично приложение

Умения

• Борави и съхранява цялата документация, предоставена от производителя относно техническата изправност на оборудването с козметично приложение

Компетентности

• Разпознава техническа неизправност и информира необходимите специалисти с цел отстраняване на неизправността

Резултат от учене 22.3:

Участва в процеса на управление на материалните запаси

Знания

• Познава процедурата за управление и контрол на равнището на материалните запаси

• Познава начина за достъп до запасите и реда за опазване на тяхната сигурност

• Познава системите за поръчки и ротация на запасите

Умения

• Съдейства в процеса на въвеждане и изпълнение на процедурата за управление и контрол на равнището на материалните запаси

• Борави с подходящи съоръжения за съхранение на материалните запаси на склад

• Съдейства за връщането на излишни запаси

• Съдейства за изхвърлянето на стари или морално остарели материални запаси

Компетентности

• Прилага необходимите методи в процеса на управление на материалните запаси

Резултат от учене 22.4:

Спазва процедурата за контрол на съхранението, етикетирането, дозирането, обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци

Знания

• Познава процедурата за контрол на съхранението, етикетирането, дозирането, обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци

• Познава инструкциите на производителя или доставчика за обработване, съхранение и транспортиране на използваните в работата химикали и опасни вещества

• Познава списъка на всички опасни вещества, използвани в салона

• Познава техниките за разделяне на опасните отпадъци от общите отпадъци за специално събиране и обработка

Умения

• Прилага процедурата за контрол на съхранението, етикетирането, дозирането, обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци

• Участва при идентифициране и етикетиране на всички опасни вещества според съдържанието им

• Идентифицира потенциално опасни отпадъци

• Съдейства за осигуряване на подходящи контейнери и разделяне от общите отпадъци за специално събиране и обработка

• Съхранява и изхвърля всички опасни отпадъци в подходящи контейнери

Компетентности

• Въвежда процедурата за контрол на съхранението, етикетирането, дозирането, обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци

• Контролира изпълнението на процедурата за контрол на съхранението, етикетирането, дозирането, обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци

Резултат от учене 22.5:

Преподава методи за работа с оборудване за козметично приложение

Знания

• Познава методите за преподаване на процедурата за контрол на съхранението, етикетирането, дозирането, обработката и изхвърлянето на използваните в работата химикали и опасни вещества

• Познава методите за преподаване на процедурата за контрол на съхранението, етикетирането, дозирането, обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци

• Познава методите за преподаване на начини за контрол на изпълнението на процедурата за контрол на съхранението, етикетирането, дозирането, обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци

Умения

• Прилага методите за преподаване на процедурата за контрол на съхранението, етикетирането, дозирането, обработката и изхвърлянето на използваните в работата химикали и опасни вещества

• Прилага методите за преподаване на процедурата за контрол на съхранението, етикетирането, дозирането, обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци

• Прилага методите за преподаване на начини за контрол на изпълнението на процедурата за контрол на съхранението, етикетирането, дозирането, обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци

Компетентности

• Използва методите за преподаване на процедурата за контрол на съхранението, етикетирането, дозирането, обработката и изхвърлянето на използваните в работата химикали и опасни вещества

• Използва методите за преподаване на процедурата за контрол на съхранението, етикетирането, дозирането, обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци

• Използва методите за преподаване на начини за контрол на изпълнението на процедурата за контрол на съхранението, етикетирането, дозирането, обработката и изхвърлянето на опасни отпадъци

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Тест/писмен изпит

Средство 2:

• Изпълнение на практическа задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

• Учебен кабинет

За средство 2:

• Кабинет по учебна практика

Критерии за оценяване:

За средство 1:

Демонстрира основни теоретични знания, свързани със:

• работа с електрическо оборудване в салон

• управление на материалните запаси

• работа с химикали и опасни вещества

За средство 2:

• Изпълнява точно и вярно практическа задача по предварително дефинирано задание, свързана с работа с електрическо оборудване за изпълнение на конкретна процедура

 

ЕРУ 23

Наименование на единицата:

Методи на преподаване на предлагане и извършване на козметична услуга

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 23.1:

Формира умения за изпълняване на козметични, разкрасителни и възстановяващи процедури за поддържане кожата на лицето и тялото

Знания

• Познава начините за формиране на умения за видовете услуги, предлагани в козметичната кабина

• Познава начините за формиране на умения за прилагане на основните козметични апарати

• Познава начините за формиране на умения за определяне на въздействието на всяка процедура

• Познава начините за формиране на умения за определяне на времетраенето, честотата на приложение на всяка процедура

Умения

• Прилага начините за формиране на умения за видовете услуги, предлагани в козметичната кабина

• Прилага начините за формиране на умения за прилагане на основните козметични апарати

• Прилага начините за формиране на умения за определяне на въздействието на всяка процедура

• Прилага начините за формиране на умения за определяне на времетраенето, честотата на приложение на всяка процедура

Компетентности

• Избира и използва начините за формиране на умения за видовете услуги, предлагани в козметичната кабина

• Избира и използва начините за формиране на умения за прилагане на основните козметични апарати

• Избира и използва начините за формиране на умения за определяне на въздействието на всяка процедура

• Избира и използва начините за формиране на умения за определяне на времетраенето, честотата на приложение на всяка процедура

Резултат от учене 23.2:

Формира умения за козметични грижи за ръцете и ходилата

Знания

• Познава методите за формиране на умения за познаване строежа и специфичната функция на нокътната плочка

• Познава методите на преподаване на видовете услуги за ръце и ходила, предлагани в козметичната кабина

• Познава методите за формиране на умения за прилагане на основните апарати за козметична грижа за ръцете и ходилата

• Познава методите за формиране на умения за прилагане и въздействие на основните процедури за козметична грижа за ръцете и ходилата

Умения

• Прилага методите за формиране на умения за познаване строежа и специфичната функция на нокътната плочка

• Прилага методите на преподаване на видовете услуги за ръце и ходила, предлагани в козметичната кабина

• Прилага методите за формиране на умения за прилагане на основните апарати за козметична грижа за ръцете и ходилата

• Прилага методите за формиране на умения за прилагане и въздействие на основните процедури за козметична грижа за ръцете и ходилата

Компетентности

• Владее и избира методите за формиране на умения за познаване строежа и специфичната функция на нокътната плочка

• Владее и избира методите на преподаване на видовете услуги за ръце и ходила, предлагани в козметичната кабина

• Владее и избира методите за формиране на умения за прилагане на основните апарати за козметична грижа за ръцете и ходилата

• Владее и избира методите за формиране на умения за прилагане и въздействие на основните процедури за козметична грижа за ръцете и ходилата

Резултат от учене 23.3:

Формира умения за козметични масажи на лице и тяло и процедури с козметично-разкрасителен ефект

Знания

• Познава методите за формиране на умения за прилагане на техники за масаж на лице и тяло

• Познава методите за формиране на умения за прилагане на процедури с козметично-разкрасителен ефект

Умения

• Прилага методите за формиране на умения за прилагане на техники за масаж на лице и тяло

• Прилага методите за формиране на умения за прилагане на процедури с козметично-разкрасителен ефект

Компетентности

• Използва методите за формиране на умения за прилагане на техники за масаж на лице и тяло

• Използва методите за формиране на умения за прилагане на процедури с козметично-разкрасителен ефект

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/тест

Средство 2:

• Казус

Средство 3:

• Изпълняване на процедура за лице и тяло, по жребий

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

За средство 3:

• Учебно-тренировъчен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Владее основните теоретични понятия, свързани със:

- техники и процедури за изпълнение на козметични, разкрасителни и възстановяващи процедури за поддържане кожата на лицето и тялото

- начини за козметични масажи и грижи на лицето и тялото

За средство 2:

• Решава точно и вярно поставен казус, като:

- Преценява и подбира съответната козметична грижа и процедура според индивидуалните особености на клиента

- Разпознава различните състояния на кожата на лицето и тялото

- Разпознава всички противопоказания за извършване на всяка една процедура и козметична грижа

За средство 3:

• Извършва точно и вярно техниките и процедурите за изпълнение на козметични, разкрасителни и възстановяващи процедури за поддържане кожата на лицето и тялото

 

ЕРУ 24

Наименование на единицата:

Методи за преподаване на видове декоративна козметика

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 24.1:

Формира умения за предлагане и извършване на процедури за грим

Знания

• Познава методите за формиране на знания за продуктите и апаратите за изработване на грим

• Познава методите за формиране на знания за прилагане на техники за извършване на грим

• Познава методите за формиране на знания за познаване на противопоказанията за прилагане на грим

Умения

• Прилага методите за формиране на умения за продуктите и апаратите за изработване на грим

• Прилага методите за формиране на умения за прилагане на техники за извършване на грим

• Прилага методите за формиране на умения за познаване на противопоказанията за прилагане на грим

Компетентности

• Избира методите за формиране на умения за продуктите и апаратите за изработване на грим

• Избира методите за формиране на умения за прилагане на техники за извършване на грим

• Избира методите за формиране на умения за познаване на противопоказанията за прилагане на грим

Резултат от учене 24.2:

Формира умения за предлагане и извършване на процедура за дневен и вечерен грим

Знания

• Познава методите за формиране на знания за предлагане на процедура за дневен и вечерен грим

• Познава методите за формиране на знания за извършване на процедура за дневен и вечерен грим

Умения

• Прилага методите за формиране на умения за предлагане на процедура за дневен и вечерен грим

• Избира методите за формиране на умения за извършване на процедура за дневен и вечерен грим

Компетентности

• Избира методите за формиране на умения за предлагане на процедура за дневен и вечерен грим

• Избира методите за формиране на умения за извършване на процедура за дневен и вечерен грим

• Напътства и коригира обучаваните за извършване на процедура за дневен и вечерен грим

Резултат от учене 24.3:

Формира умения за поставяне на изкуствени мигли и оформяне на вежди

Знания

• Познава методите за формиране на знания за поставяне на изкуствени мигли

• Познава методите за формиране на знания за оформяне на вежди

Умения

• Прилага методите за формиране на умения за поставяне на изкуствени мигли

• Прилага методите за формиране на умения за оформяне на вежди

• Формира умения у обучаваните за правилно прилагане на принципите на основната пигментология и визажистика

Компетентности

• Избира методите за формиране на умения за поставяне на изкуствени мигли

• Избира методите за формиране на умения за оформяне на вежди

• Напътства и коригира обучаваните за оформяне на вежди и мигли според индивидуалните анатомични особености на клиента

Резултат от учене 24.4:

Формира умения за поставяне на обеци с професионален уред

Знания

• Познава методите за формиране на знания за поставяне на обеци с професионален уред

• Познава методите за формиране на знания за видовете продукти и апарати за поставяне на обеци с професионален уред

• Познава методите за формиране на знания за противопоказания при поставяне на обеци с професионален уред

Умения

• Познава методите за формиране на умения за поставяне на обеци с професионален уред

• Познава методите за формиране на умения за видовете продукти и апарати за поставяне на обеци с професионален уред

• Познава методите за формиране на умения за противопоказания при поставяне на обеци с професионален уред

Компетентности

• Познава методите за формиране на умения за поставяне на обеци с професионален уред

• Познава методите за формиране на умения за видовете продукти и апарати за поставяне на обеци с професионален уред

• Познава методите за формиране на умения за противопоказания при поставяне на обеци с професионален уред

• Напътства и коригира обучаваните за поставяне на стерилни обеци, консултиране на клиент и оказване на съдействие на клиента

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/тест

Средство 2:

• Изпълнение на практическа задача - жребий

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

• Учебен кабинет

За средство 2:

• Кабинет по учебна практика

Критерии за оценяване:

За средство 1:

Дефинира основни теоретични понятия в областта на:

• хигиената и предпазните мерки в работния процес

• пигментологията и визажистиката

За средство 2:

• Изпълнява правилно техниките за перманентен грим, дневен и вечерен грим, поставяне на обеци, оформяне на вежди или изкуствени мигли по предварително дефинирано задание

• Правилно обслужва клиента и следи инструкциите за безопасна работа с пособията

 

ЕРУ 25

 

Наименование на единицата:

Методи за преподаване на начини за отстраняване на нежелано окосмяване

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 25.1:

Прилага методи за преподаване на умения за отстраняване на нежелано окосмяване

Знания

• Познава методи за преподаване на различните начини за отстраняване на нежелано окосмяване

• Познава методи за преподаване на видове апарати, използвани за отстраняване на нежеланото окосмяване

• Познава методи за преподаване на противопоказанията за извършване на отстраняване на нежеланото окосмяване

Умения

• Прилага методи за преподаване на различните начини за отстраняване на нежелано окосмяване

• Прилага методи за преподаване на видове апарати, използвани за отстраняване на нежеланото окосмяване

• Прилага методи за преподаване на противопоказанията за извършване на отстраняване на нежеланото окосмяване

• Формира умения у обучаваните за насочване на клиента към редовни прегледи след извършване на съответната процедура

• Формира умения у обучаваните да поддържат техниката в съответствие с изискванията на производителя

Компетентности

• Избира методи за преподаване на различните начини за отстраняване на нежелано окосмяване

• Избира методи за преподаване на видове апарати, използвани за отстраняване на нежеланото окосмяване

• Избира методи за преподаване на противопоказанията за извършване на отстраняване на нежеланото окосмяване

Резултат от учене 25.2:

Прилага методи на преподаване на безапаратно отстраняване на нежелано окосмяване

Знания

• Познава методи за преподаване на техники и продукти за безапаратно отстраняване на нежеланото окосмяване

• Познава методи на преподаване за въздействието на различните техники и продукти за безапаратно отстраняване на нежеланото окосмяване и начина на тяхното прилагане

Умения

• Прилага методи на преподаване на техники и продукти за безапаратно отстраняване на нежеланото окосмяване

• Прилага методи на преподаване за въздействието на различните техники и продукти за безапаратно отстраняване на нежеланото окосмяване и начина на тяхното прилагане

Компетентности

• Избира методи на преподаване на техники и продукти за безапаратно отстраняване на нежеланото окосмяване

• Избира методи на преподаване за въздействието на различните техники и продукти за безапаратно отстраняване на нежеланото окосмяване и начина на тяхното прилагане

• Напътства и коригира обучаваните при прилагане на начините за безапаратно отстраняване на нежелано окосмяване

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Тест/писмен изпит

Средство 2:

• Изпълняване на процедура по жребий

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

• Учебен кабинет

За средство 2:

• Кабинет за учебна практика

Критерии за оценяване:

За средство 1:

Владее основните теоретични понятия, свързани със:

• хигиена и предпазни мерки в работния процес

• процедури за обезкосмяване

• случаи, при които е противопоказно да се извърши депилация

За средство 2:

• Изпълнява правилно и безопасно процедурите за обезкосмяване по предварително дефинирано задание

 

ЕРУ 26

Наименование на единицата:

Методи на преподаване на технология в козметичните услуги

 

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 26.1:

Прилага методите за преподаване на технологията в козметичните услуги

Знания

• Познава методите за преподаване на техники за определяне последователността на операциите в процедурите на конкретната услуга

• Познава методите за преподаване на способите за определяне на използваните технически средства, машини, оборудване, инструменти, материали и козметични продукти, използвани в процедурите на конкретната козметична услуга

• Познава методите за преподаване на начините за дефиниране на очаквания краен резултат и въздействието на процедурата върху кожата

Умения

• Прилага методите за преподаване на техники за определяне последователността на операциите в процедурите на конкретната услуга

• Прилага методите за преподаване на способите за определяне на използваните технически средства, машини, оборудване, инструменти, материали и козметични продукти, използвани в процедурите на конкретната козметична услуга

• Прилага методите за преподаване на начините за дефиниране на очаквания краен резултат и въздействието на процедурата върху кожата

Компетентности

• Избира и използва методите за преподаване на техники за определяне последователността на операциите в процедурите на конкретната услуга

• Избира и използва методите за преподаване на способите за определяне на използваните технически средства, машини, оборудване, инструменти, материали и козметични продукти, използвани в процедурите на конкретната козметична услуга

• Избира и използва методите за преподаване на начините за дефиниране на очаквания краен резултат и въздействието на процедурата върху кожата

Резултат от учене 26.2:

Прилага методите за преподаване на дейността контрол на прилагане на технология в козметичните услуги

Знания

• Познава методите за преподаване на начините за контрол на последователността при конкретна технология

• Познава методите за преподаване на начините за контрол на козметичните препарати и оборудването, използвано при конкретна технология

• Познава методите за преподаване на начините за контрол на постигнатите резултати чрез анализ на състоянието на клиента преди и след ползването на услугата

Умения

• Прилага методите за преподаване на начините за контрол на последователността при конкретна технология

• Прилага методите за преподаване на начините за контрол на козметичните препарати и оборудването, използвано при конкретна технология

• Прилага методите за преподаване на начините за контрол на постигнатите резултати чрез анализ на състоянието на клиента преди и след ползването на услугата

Компетентности

• Използва методите за преподаване на начините за контрол на последователността при конкретна технология

• Използва методите за преподаване на начините за контрол на козметичните препарати и оборудването, използвано при конкретна технология

• Използва методите за преподаване на начините за контрол на постигнатите резултати чрез анализ на състоянието на клиента преди и след ползването на услугата

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/тест

Средство 2:

• Практическа задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

• Учебен кабинет

За средство 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Дефинира основни теоретични понятия, свързани с формирането на технология

За средство 2:

• Формира технология за конкретна услуга, дефинирана в задание

 

ЕРУ 27

Наименование на единицата:

Методи на преподаване на организация на работния процес

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 27.1:

Прилага методите за преподаване организацията на работния процес

Знания

• Познава методите за преподаване на техники за определяне на целите при организация на работния процес

• Познава методите за преподаване на начините за определяне на дейностите, които гарантират постигането на целите

• Познава методите за преподаване на начините за разпределяне на отговорностите и постигане на целите чрез екипна работа

Умения

• Прилага методите за преподаване на техники за определяне на целите при организация на работния процес

• Прилага методите за преподаване на начините за определяне на дейностите, които гарантират постигането на целите

• Прилага методите за преподаване на начините за разпределяне на отговорностите и постигане на целите чрез екипна работа

Компетентности

• Използва методите за преподаване на техники за определяне на целите при организация на работния процес

• Използва методите за преподаване на начините за определяне на дейностите, които гарантират постигането на целите

• Използва методите за преподаване на начините за разпределяне на отговорностите и постигане на целите чрез екипна работа

Резултат от учене 27.2:

Прилага методите за преподаване на дейността оборудване на козметично работно място

Знания

• Познава методите за преподаване на видове техническо оборудване и използването му в работния процес

• Познава методите за преподаване на видове козметични препарати и тяхното използване в работния процес

• Познава методите за преподаване на начините за контрол при използване на оборудване и препарати според действащите нормативни документи

Умения

• Прилага методите за преподаване на видове техническо оборудване и използването му в работния процес

• Прилага методите за преподаване на видове на козметични препарати и тяхното използване в работния процес

• Прилага методите за преподаване на начините за контрол при използване на оборудване и препарати според действащите нормативни документи

Компетентности

• Използва методите за преподаване на видове техническо оборудване и използването му в работния процес

• Използва методите за преподаване на видове на козметични препарати и тяхното използване в работния процес

• Използва методите за преподаване на начините за контрол при използване на оборудване и препарати според действащите нормативни документи

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/тест

Средство 2:

• Практическа задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

• Учебен кабинет

За средство 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Дефинира основни теоретични понятия, свързани с организиране на работния процес

За средство 2:

• Формира органиграма за конкретен обект, дефиниран в задание

 

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност "Инструкторска дейност по маникюр и педикюр"

ЕРУ 28

Наименование на единицата:

Основни педагогически изисквания в процеса на обучение на възрастни

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 28.1:

Прилага основните педагогически изисквания в процеса на обучение на възрастни

Знания

• Познава основните педагогически изисквания в процеса на обучение на възрастни

• Знае принципите на последователност и нагледност в процеса на обучение

• Познава ключови компетентности и организира учебното съдържание в техния контекст

• Познава критериите за оценка на постиженията на обучаемите

Умения

• Спазва основните педагогически изисквания в процеса на обучение на възрастни

• Спазва принципите на последователност и нагледност в процеса на обучение

• Познава ключови компетентности в техния контекст

• Представя критериите за оценка на постиженията на обучаемите

Компетентности

• Владее основните педагогически изисквания в процеса на обучение на възрастни

• Владее принципите на последователност и нагледност в процеса на обучение

• Познава ключови компетентности в техния контекст

• Владее критериите за оценка на постиженията на обучаемите

Резултат от учене 28.2:

Формира подкрепяща учебна среда

Знания

• Познава подходите за мотивиране на възрастни обучаеми за участие в процеса на учене

Умения

• Създава условия за участие на възрастните обучаеми в процеса на учене

Компетентности

• Владее подходите за мотивиране на възрастни обучаеми за участие в процеса на учене

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/тест

Средство 2:

• Практическа задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Познава основните педагогически принципи в процеса на обучение на възрастни

За средство 2:

• Изпълнява вярно и точно практическа задача, свързана с прилагане на основните педагогически принципи в процеса на обучение на възрастни и формиране на подкрепяща учебна среда според параметрите на предварително дефинирано задание

 

ЕРУ 29

Наименование на единицата:

Организация на учебния процес

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 29.1:

Планира и организира учебния процес

Знания

• Познава нормативните изисквания за организиране на учебен процес

• Познава особеностите на формите на обучение дневна, вечерна, индивидуална, дистанционна и др.

• Познава начините за осъществяване на обратна връзка с цел повишаване ефективността на процеса на обучение

Умения

• Прилага нормативните изисквания за организиране на учебен процес

• Прилага формите на обучение дневна, вечерна, индивидуална, дистанционна и др.

• Прилага начините за осъществяване на обратна връзка с цел повишаване ефективността на процеса на обучение

Компетентности

• Организира, управлява и контролира учебния процес

• Изисква от обучаемите спазване регламента на организация на учебния процес

• Взема справедливи решения в съответствие с нормативната уредба при нарушаване изпълнението на учебния процес

Резултат от учене 29.2:

Поддържа и съхранява учебна документация

Знания

• Познава видовете учебна документация

• Познава начините за съхранение на учебна документация

Умения

• Води надлежно учебната документация

• Съхранява надлежно учебната документация

Компетентности

• Организира наличието на необходимата документация

• Организира съхранението на учебната документация

Резултат от учене 29.3:

Организира подкрепяща учебна среда

Знания

• Познава спецификата на личностно ориентирано обучение

• Запознат е с принципите на изграждане на подкрепяща учебна среда

• Познава ролята на субективните и обективните фактори в организацията на подкрепяща учебна среда

Умения

• Прилага спецификата на личностно ориентирано обучение

• Прилага принципите на изграждане на подкрепяща учебна среда

• Прилага субективните и обективните фактори в организацията на подкрепяща учебна среда

Компетентности

• Формира подкрепяща учебна среда

Резултат от учене 29.4:

Прилага класически и интерактивни методи на обучение

Знания

• Познава методите на обучение - класически, интерактивни

• Познава основните групи интерактивни методи и техники на обучение

• Познава предимствата и ограниченията на интерактивните методи и техники за обучение

• Познава видовете ресурси, необходими за прилагане на класически и интерактивни методи за обучение

• Познава начините за оценяване

Умения

• Прилага методите на обучение - класически, интерактивни

• Прилага основните групи интерактивни методи и техники на обучение

• Прилага предимствата и ограниченията на интерактивните методи и техники за обучение

• Прилага видовете ресурси, необходими за прилагане на класически и интерактивни методи за обучение

• Прилага начините за оценяване

Компетентности

• Владее използването на класически и интерактивни методи на обучение

Резултат от учене 29.5:

Прилага информационни технологии

Знания

• Познава новостите в развитието на софтуерни и информационни технологии в преподаваната професионална област

• Познава презентационни приложения, програми и пособия за онагледяване на учебния процес

Умения

• Избира подходящ софтуерен продукт съобразно вида на учебния материал

• Използва презентационни приложения, програми и пособия за онагледяване на учебния процес

Компетентности

• Прилага ефективно информационните технологии в учебния процес

Резултат от учене 29.6:

Оценява постигнатите резултати от обучаемите

Знания

• Познава различни начини за оценяване на резултатите от обучаемите

Умения

• Спазва изискванията за оценяване на постиженията

Компетентности

• Оценява справедливо и компетентно постигнатите резултати от обучаемите

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Владее основни теоретични понятия, свързани с организация на учебния процес

За средство 2:

• Изпълнява вярно и точно практическа задача, свързана с организация на учебния процес

 

ЕРУ 30

Наименование на единицата:

Биология, анатомия и физиология на човешкото тяло

 

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 30.1:

Основни биологични знания за клетка

Знания

• Познава устройството на клетката

• Познава устройството на кожата и ноктите

• Познава последствията от неблагоприятното действие на външните фактори върху кожата и ноктите

• Познава причините за промяна в състоянието на ноктите и кожата

Умения

• Разпознава последствията от въздействието на външните фактори върху кожата и нокътя

Компетентности

• При необходимост насочва клиента за консултация към други специалисти - при констатирана реакция или при съмнение за такава върху кожата, причинена от външни въздействия

Резултат от учене 30.2:

Основни познания по анатомия на кожата и ноктите

Знания

• Познава устройството и структурата на кожата и ноктите

Умения

• Разпознава различните състояния на ноктите

• Разпознава различните състояния на кожата по ръцете и ходилата

Компетентности

• Определя типа и състоянието на ноктите и кожата около тях за прилагане на подходяща и безопасна за здравето процедура

Резултат от учене 30.3:

Основни познания по физиология на кожата и ноктите

Знания

• Познава принципите на функциониране на клетките на кожата и ноктите

• Познава основните физиологични процеси, свързани с кожата

• Познава видовете промени по кожата и ноктите, знае причините за тяхната поява

• Познава приложението и действието на активните съставки на козметичните продукти върху кожата и ноктите

Умения

• Разграничава причините за промяна на физиологията на кожата и ноктите

Компетентности

• Разпознава промените в кожата и в ноктите и препоръчва консултация с лекар специалист

Резултат от учене 30.4:

Основни познания за промените по ноктите и кожата

Знания

• Познава признаци за наличие на промени по ноктите

• Познава признаци за наличие на промени по кожата на ръцете и краката

• Познава приложението и действието на активните съставки на козметичните продукти върху кожата и ноктите

• Познава принципите на въздействие върху ноктите и кожата на различните процедури, продукти, активни вещества и др.

Умения

• Констатира настъпили промени по ноктите и кожата

Компетентности

• Преценява състоянието на ноктите и кожата и разпознава състоянията, при които не трябва да се работи

• Разпознава промените по ноктите и кожата и при необходимост препоръчва консултация с лекар специалист

Резултат от учене 30.5:

Основни познания за реакциите към физични, химични и механични въздействия

Знания

• Познава симптомите на реакциите към физични, химични и механични въздействия върху кожата и ноктите на ръцете и на краката

Умения

• Разпознава симптомите на реакциите към физични, химични и механични въздействия върху кожата и ноктите на ръцете и на краката

Компетентности

• Взема решение за адекватно действие в зависимост от състоянието на ноктите и кожата на ръцете и на краката и при необходимост препоръчва консултация с лекар специалист

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Тест

Средство 2:

• Казус

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Владее основни теоретични понятия, свързани с биологията, анатомията, физиологията на ноктите и кожата

• Владее основни теоретични познания за реакциите към физични, химични и механични въздействия

За средство 2:

• Прилага точно и вярно теоретичните знания при решаване на конкретен казус

 

ЕРУ 31

Наименование на единицата:

Методи за преподаване на дейността маникюр

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 31.1:

• Прилага методите за преподаване на консултиране на клиент

Знания

• Познава методите за преподаване на подходите за консултиране на клиентите

Умения

• Прилага методите за преподаване на подходите за консултиране на клиентите

Компетентности

• Избира и използва методите за преподаване на подходите за консултиране на клиентите

Резултат от учене 31.2:

Прилага методите за преподаване на дейността маникюр

Знания

• Познава методите за преподаване на начини за демонстриране на различни маникюрни услуги

• Познава методите за провеждане на практически занятия за извършване на различни маникюрни услуги

• Познава методите за преподаване на начини за извършване на различни маникюрни услуги

Умения

• Прилага методите за преподаване на начини за демонстриране на различни маникюрни услуги

• Прилага методите за провеждане на практически занятия за извършване на различни маникюрни услуги

• Прилага методите за преподаване на начини за извършване на различни маникюрни услуги

• Напътства и коригира обучаваните при извършване на различни маникюрни услуги

Компетентности

• Избира методите за преподаване на начини за демонстриране на различни маникюрни услуги

• Избира методите за провеждане на практически занятия за извършване на различни маникюрни услуги

• Избира методите за преподаване на начини за извършване на различни маникюрни услуги

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/тест

Средство 2:

• Практическа задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

• Учебен кабинет

За средство 2:

• Оборудвано място за извършване на услугата маникюр

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Дефинира основни теоретични понятия, свързани с провеждане на консултация на клиент и предоставяне на услугата маникюр

За средство 2:

• Демонстрира точно и вярно представената маникюрна услуга по технология, дефинирана в задание

 

ЕРУ 32

Наименование на единицата:

Методи за преподаване на дейността педикюр

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 32.1:

Прилага методите за преподаване на консултиране на клиент

Знания

Познава методите за преподаване на подходите за консултиране на клиентите

Умения

Прилага методите за преподаване на подходите за консултиране на клиентите

Компетентности

Избира и използва методите за преподаване на подходите за консултиране на клиентите

Резултат от учене 32.2:

Прилага методите за преподаване на дейността педикюр

Знания

• Познава методите за преподаване на начини за демонстриране на различни педикюрни услуги

• Познава методите за провеждане на практически занятия за извършване на различни педикюрни услуги

• Познава методите за преподаване на начини за извършване на различни педикюрни услуги

• Познава методите за преподаване на поддръжка на педикюр в домашни условия

Умения

• Прилага методите за преподаване на начини за демонстриране на различни педикюрни услуги

• Прилага методите за провеждане на практически занятия за извършване на различни педикюрни услуги

• Прилага методите за преподаване на начини за извършване на различни педикюрни услуги

• Прилага методите за преподаване на поддръжка на педикюр в домашни условия

• Напътства и коригира обучаваните при извършване на различни педикюрни услуги

Компетентности

• Избира методите за преподаване на начини за демонстриране на различни педикюрни услуги

• Избира методите за провеждане на практически занятия за извършване на различни педикюрни услуги

• Избира методите за преподаване на начини за извършване на различни педикюрни услуги

• Избира методите за преподаване на поддръжка на педикюр в домашни условия

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/тест

Средство 2:

• Практическа задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

• Учебен кабинет

За средство 2:

• Оборудвано място за извършване на услугата педикюр

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Дефинира основни теоретични понятия, свързани с провеждане на консултация на клиент и предоставяне на услугата педикюр

За средство 2:

• Демонстрира точно и вярно представената педикюрна услуга по технология, дефинирана в задание

 

ЕРУ 33

Наименование на единицата:

Методи за преподаване на ноктопластика

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 33.1:

Прилага методите за преподаване на консултиране на клиент

Знания

• Познава методите за преподаване на подходите за консултиране на клиентите

Умения

• Прилага методите за преподаване на подходите за консултиране на клиентите

Компетентности

• Избира и използва методите за преподаване на подходите за консултиране на клиентите

Резултат от учене 33.2:

Прилага методите за преподаване на ноктопластика

Знания

• Познава методите за преподаване на начините за демонстриране на различни видове удължаване на естествени нокти

• Познава методите за преподаване на начини за провеждане на практически занятия за извършване на ноктопластика и поддръжка на ноктопластика

Умения

• Прилага методите за преподаване на начините за демонстриране на различни видове удължаване на естествени нокти

• Прилага методите за преподаване на начини за провеждане на практически занятия за извършване на ноктопластика и поддръжка на ноктопластика

• Напътства и коригира обучаваните при извършване на различни услуги ноктопластика и поддръжка на ноктопластика

Компетентности

• Избира методите за преподаване на начините за демонстриране на различни видове удължаване на естествени нокти

• Избира методите за преподаване на начини за провеждане на практически занятия за извършване на ноктопластика и поддръжка на ноктопластика

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/тест

Средство 2:

• Практическа задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

• Учебен кабинет

За средство 2:

• Оборудвано място за извършване на услуги ноктопластика и поддръжка на ноктопластика

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Дефинира основни теоретични понятия, свързани с провеждане на консултация на клиент и предоставяне на услуга ноктопластика и поддръжка на ноктопластика

За средство 2:

• Демонстрира точно и вярно представената услуга ноктопластика по технология, дефинирана в задание

 

ЕРУ 34

Наименование на единицата:

Методи на преподаване на техники за декориране на ноктите

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 34.1:

Прилага методите за преподаване на консултиране на клиент

Знания

• Познава методите за преподаване на подходите за консултиране на клиентите

Умения

• Прилага методите за преподаване на подходите за консултиране на клиентите

Компетентности

• Избира и използва методите за преподаване на подходите за консултиране на клиентите

Резултат от учене 34.2:

Прилага методите за преподаване на техники за декориране на ноктите

Знания

• Познава методите за преподаване на техники за декориране на ноктите

• Познава методите за провеждане на практически занятия за техники за декориране на ноктите

Умения

• Прилага методите за преподаване на техники за декориране на ноктите

• Прилага методите за провеждане на практически занятия за техники за декориране на ноктите

• Напътства и коригира обучаваните при прилагането на различни техники за декориране на ноктите

Компетентности

• Избира методите за преподаване на техники за декориране на ноктите

• Избира методите за провеждане на практически занятия за техники за декориране на ноктите

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/тест

Средство 2:

• Практическа задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

• Учебен кабинет

За средство 2:

• Оборудвано място за прилагане на различни техники за декориране на ноктите

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Дефинира основни теоретични понятия, свързани с провеждане на консултация на клиент и предоставяне на услуга декориране на нокти

За средство 2:

• Демонстрира точно и вярно представената техника за декориране на нокти по технология, дефинирана в задание

 

ЕРУ 35

Наименование на единицата:

Методи на преподаване на технология в дейностите маникюр, педикюр, ноктопластика и декориране на нокти

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 35.1:

Прилага методите за преподаване на технология в дейностите маникюр, педикюр, ноктопластика и декориране на нокти

Знания

• Познава методите за преподаване на техники за определяне последователността на операциите в процедурите на конкретната услуга

• Познава методите за преподаване на способите за определяне на използваните технически средства, машини, оборудване, инструменти, материали и козметични продукти, използвани в процедурите на конкретната услуга

• Познава методите за преподаване на начините за дефиниране на очаквания краен резултат и въздействието на процедурата върху ноктите

Умения

• Прилага методите за преподаване на техники за определяне последователността на операциите в процедурите на конкретната услуга

• Прилага методите за преподаване на способите за определяне на използваните технически средства, машини, оборудване, инструменти, материали и козметични продукти, използвани в процедурите на конкретната услуга

• Прилага методите на преподаване на начините за дефиниране на очаквания краен резултат и въздействието на процедурата върху ноктите

Компетентности

• Избира и използва методите за преподаване на техники за определяне последователността на операциите в процедурите на конкретната услуга

• Избира и използва методите за преподаване на способите за определяне на използваните технически средства, машини, оборудване, инструменти, материали и козметични продукти, използвани в процедурите на конкретната услуга

• Избира и използва методите за преподаване на начините за дефиниране на очаквания краен резултат и въздействието на процедурата върху ноктите

Резултат от учене 35.2:

Прилага методите за преподаване на дейността контрол на прилагане на технология в дейностите маникюр, педикюр, ноктопластика и декориране на нокти

Знания

• Познава методите за преподаване за начините за контрол на последователността при конкретна технология

• Познава методите за преподаване на начините за контрол на козметичните препарати и оборудването, използвано при конкретна технология

• Познава методите за преподаване на начините за контрол на постигнатите резултати чрез анализ на състоянието на клиента преди и след ползването на услугата

Умения

• Прилага методите за преподаване на начините за контрол на последователността при конкретна технология

• Прилага методите за преподаване на начините за контрол на козметичните препарати и оборудването, използвано при конкретна технология

• Прилага методите за преподаване на начините за контрол на постигнатите резултати чрез анализ на състоянието на клиента преди и след ползването на услугата

Компетентности

• Използва методите за преподаване на начините за контрол на последователността при конкретна технология

• Използва методите за преподаване на начините за контрол на козметичните препарати и оборудването, използвано при конкретна технология

• Използва методите за преподаване на начините за контрол на постигнатите резултати чрез анализ на състоянието на клиента преди и след ползването на услугата

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/тест

Средство 2:

• Практическа задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

• Учебен кабинет

За средство 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Дефинира основни теоретични понятия, свързани с формирането на технология

За средство 2:

• Формира технология за конкретна услуга, дефинирана в задание

 

ЕРУ 36

Наименование на единицата:

Методи за преподаване на организация на работния процес

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 36.1:

Прилага методите за преподаване на организацията на работния процес

Знания

• Познава методите за преподаване на техники за определяне на целите при организация на работния процес

• Познава методите за преподаване на начините за определяне на дейностите, които гарантират постигането на целите

• Познава методите за преподаване на начините за разпределяне на отговорностите и постигане на целите чрез екипна работа

Умения

• Прилага методите за преподаване на техники за определяне на целите при организация на работния процес

• Прилага методите за преподаване на начините за определяне на дейностите, които гарантират постигането на целите

• Прилага методите за преподаване на начините за разпределяне на отговорностите и постигане на целите чрез екипна работа

Компетентности

• Използва методите за преподаване на техники за определяне на целите при организация на работния процес

• Използва методите за преподаване на начините за определяне на дейностите, които гарантират постигането на целите

• Използва методите за преподаване на начините за разпределяне на отговорностите и постигане на целите чрез екипна работа

Резултат от учене 36.2:

Прилага методите за преподаване на възможностите за оборудване на фризьорско работно място

Знания

• Познава методите за преподаване на видове техническо оборудване и използването му в работния процес

• Познава методите за преподаване на видове на козметични препарати и тяхното използване в работния процес

• Познава методите за преподаване на начините за контрол при използване на оборудване и препарати според действащите нормативни документи

Умения

• Прилага методите за преподаване на видове техническо оборудване и използването му в работния процес

• Прилага методите за преподаване на видове козметични препарати и тяхното използване в работния процес

• Прилага методите за преподаване на начините за контрол при използване на оборудване и препарати според действащите нормативни документи

Компетентности

• Използва методите за преподаване на видове техническо оборудване и използването му в работния процес

• Използва методите за преподаване на видове козметични препарати и тяхното използване в работния процес

• Използва методите за преподаване на начините за контрол при използване на оборудване и препарати според действащите нормативни документи

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/тест

Средство 2:

• Практическа задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

• Учебен кабинет

За средство 2:

• Учебен кабинет

 4. Изисквания към материалната база
Обучението по теория на професията се осъществява в учебни кабинети, а по учебна практика - в учебно-тренировъчни кабинети или в специално създадени от обучаващата институция салони за красота.
Обучението по практика може да се провежда в материална база на други подобни организации и фирми при предварително сключени договори.
4.1. Учебен кабинет според изискванията за ЗБУТ
В учебния кабинет се провежда обучението по теория на професията.
4.1.1. Основно оборудване на учебния кабинет по теория: учебни маси, столове, технически средства и аудио-визуална техника за презентации, интернет.
4.1.2. Помощно оборудване и материали - биоциди от главна група 1 "Дезинфектанти" съгласно Приложение V от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди; козметични продукти; основни, помощни и спомагателни инструменти и уреди; помощни материали - хавлиени и еднократни кърпи и др.
4.1.3. Учебни пособия - анатомични табла, табла с мостри на основни, помощни и спомагателни инструменти, снимки за организация на работните места, филми за технологичната последователност на услугите, комплект учебни помагала.
4.2. Учебна зала за практика според изискванията за ЗБУТ
Учебните зали трябва да осигуряват работни места за всички обучавани, както и работни места за обучаващите.
Работните места са в съответствие с нормативите за извършване на съответната дейност.
При разполагането на работните места трябва да са спазени изискванията за осветеност, осигурен работен фронт и функционална близост с необходимите инструменти, уреди и материали.
4.2.1. Основно оборудване, инструменти и уреди
4.2.1.1. За обучение по специалността "Инструктурска дейност по фризьорски услуги" са необходими:
- фризьорски столове, като разстоянието между отделните столове в салоните трябва да бъде най-малко 1 м, а от крайния стол до стената - най-малко 0,80 м;
- измивна колона, фризьорски помощни колички, инфраруж (климазон), фризьорска каска, уреди и инструменти - сешоари, фризьорски преси и маши, ножици, гребени, четки за изсушаване и оформяне на прическа;
- биоциди от главна група 1 "Дезинфектанти" съгласно Приложение V от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди, помощни материали.
Обучаващите институции трябва да разполагат със специализирани кабинети, оборудвани с необходимото офис обзавеждане и офис техника. В него трябва да има: работни места с компютър, интернет, подходящи програмни продукти, подпомагащи учебния процес.
4.2.1.2. За обучение по специалността "Инструктурска дейност по козметични услуги" са необходими:
Учебен кабинет по практика
В учебен кабинет се провежда обучението по теория на професията.
• Основно оборудване - козметични маси, козметични легла, козметична апаратура (вапозон, фриматор, йонофореза, лапа лупа, д’арсонвал,
апарат за коламаска, епилатор, апарат за перманентен грим, "пистолет" за поставяне на медицински обици), технически средства и аудио-визуална техника (компютър, мултимедийна техника и др.).
• Помощно оборудване и материали - биоциди от главна група 1 "Дезинфектанти" съгласно Приложение V от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди; козметични продукти; основни, помощни и спомагателни инструменти за козметични процедури на лице и тяло; помощни материали - хавлиени и еднократни кърпи, салфетки, тампони за почистване на грим, памук, спирт, еднократни игли, бонета, ръкавици за еднократна употреба, четки за маски, пинсети, ножички и др.
• Учебни пособия - анатомични табла, табла с мостри на основни, помощни и спомагателни инструменти, учебник и комплект учебни помагала.
Учебна зала
Учебните зали трябва да осигуряват работни места за всички обучавани, както и едно работно място за обучаващия. Работното място на обучаващия и обучаваните е в съответствие с нормативите за извършване на съответната дейност.
• Основно оборудване и инструменти:
За обучение по специалността "Организация и технология на козметичните услуги" обучаващите институции трябва да разполагат със специализиран кабинет, оборудван с необходимото офис обзавеждане и офис техника. В него е необходимо да има принтер, скенер, мултимедия, факс и за всеки обучаван - работно място с компютър, интернет, подходящи програмни продукти, подпомагащи придобиването на знания, умения и компетенции по организация, координация и отчетност на дейностите в салоните, предоставящи козметични услуги.
4.2.1.3. За обучение по специалността "Инструкторска дейност по маникюр и педикюр" са необходими:
• За маникюр и ноктопластика - работна маса (в зоната на работа с клиента, не по-широка от 50 см), стол за клиента с ергономична форма, стол за работещия - с регулируема височина, приспособления за безопасно и хигиенно съхранение на инструменти и препарати, козметични препарати, отговарящи на нормативните изисквания за безвредност, инструменти за обработване на кожна гънка, пили за нокти, биоциди от главна група 1 "Дезинфектанти" съгласно Приложение V от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди, и оборудване в съответствие с нормативните изисквания, помощни материали.
• За педикюр - стол за педикюр, работен стол за педикюриста, вана за педикюр, шкаф за съхранение на инструменти и препарати, козметични препарати, отговарящи на нормативните изисквания за безвредност, инструменти за обработване на кожна гънка, пили за нокти, биоциди от главна група 1 "Дезинфектанти" съгласно Приложение V от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди, и оборудване в съответствие с нормативните изисквания, помощни материали.
5. Изисквания към обучаващите
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка могат да преподават лица със завършено висше образование по съответната специалност.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно професионално направление в Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление № 125 от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), могат да преподават лица без висше образование и без придобита професионална квалификация "учител", ако са придобили трета или четвърта степен на професионална квалификация по специалност от професия от професионално направление "Фризьорски и козметични услуги", съответстваща на специалността, свързана с фризьорски, козметични услуги или маникюрна и педикюрна дейност, при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания, умения и компетентности.Новини


 
 
 
rss
Посети форума