навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА (ДВ, БР. 63 ОТ 2008 Г.)

В сила от 01.01.2018 г.
Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.98 от 8 Декември 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 5, т. 1 се създава изречение второ:
"не се изисква представянето на копие от трудовия договор на водача, когато той е сключен с работодател по смисъла на § 1, т. 1 от Кодекса на труда, като в тези случаи Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" извършва служебна проверка за сключен трудов договор в регистъра на уведомленията за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори и уведомления за промяна на работодател, воден в Националната агенция за приходите;".

§ 2. В чл. 12, т. 1 се създава изречение второ:
"не се изисква представянето на копие от трудовия договор на водача, когато той е сключен с работодател по смисъла на § 1, т. 1 от Кодекса на труда, като в тези случаи Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" извършва служебна проверка за сключен трудов договор в регистъра на уведомленията за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори и уведомления за промяна на работодател, воден в Националната агенция за приходите;".

§ 3. В чл. 17, т. 3, буква "б" след думите "за чиято сметка се извършва превозът" се добавя "или на упълномощено от тях със заповед лице".

§ 4. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В т. 4 след думите "за чиято сметка се извършва превозът" се добавя "или на упълномощено от тях със заповед лице".
2. В т. 6 абревиатурата "ППС" се заменя с "моторно превозно средство".

§ 5. Създава се чл. 18а:
"Чл. 18а. В случаите на упълномощаване по чл. 17, т. 3, буква "б" и чл. 18, т. 4 водачът представя и заповедта за упълномощаване."

§ 6. В приложение № 2 към чл. 5 в т. 4 в края на изречението се добавя "(копие от трудовия договор на водача не се прилага в случаите по чл. 5, т. 1, изр. второ)".

§ 7. В приложение № 3 към чл. 12 в т. 3.1 в края на изречението се добавя "(копие от трудовия договор на водача не се прилага в случаите по чл. 12, т. 1, изр. второ)".

Заключителни разпоредби


§ 8. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума