навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ДВ, БР. 124 ОТ 1997 Г.)

Обн. ДВ. бр.97 от 5 Декември 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 13, ал. 2 думата "препарати" се заменя със "смеси".

§ 2. В чл. 15, ал. 3 думите "за което лицата по чл. 14, ал. 1 уведомяват писмено териториалната дирекция "Инспекция по труда" в срока по ал. 1" се заличават.

§ 3. В чл. 16, ал. 1, т. 1 думата "препарати" се заменя със "смеси".

§ 4. В чл. 25а се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 след думите "в съответствие с" се добавя "утвърдени стандарти за качество и".
2. Създава се ал. 4:
"(4) Стандартите за качество на дейността на службите по трудова медицина се утвърждават от министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика с наредбата по чл. 25б, ал. 4."

§ 5. В чл. 25б, ал. 1 т. 2 се изменя така:
"2. лице с висше образование по специалности от професионалните направления в областта на техническите науки съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и три години професионален опит в областта на безопасността и здравето при работа;".

§ 6. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите "условията на труд" се добавя "и дейността за инспектиране на труда".
2. Създава се нова т. 2:
"2. обсъжда Национална програма за безопасност и здраве при работа и отчет за изпълнението и;".
3. Досегашната т. 2 става т. 3 и се изменя така:
"3. обсъжда и изразява становища по проекти на нормативни актове в областта на условията на труд и инспектирането на труда и прави предложения за изменението им;".
4. Досегашните т. 3, 4, 5, 6 и 7 стават съответно т. 4, 5, 6, 7 и 8.
5. Създава се т. 9:
"9. взема решения за извършване на съвместни проверки по реда на Закона за инспектиране на труда."

Заключителни разпоредби


§ 7. В Закона за инспектиране на труда (обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм., бр. 35 и 82 от 2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 95 от 2015 г. и бр. 58 от 2017 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 7, ал. 3, т. 4 думите "Националния съвет за инспектиране на труда" се заменят с "Националния съвет по условия на труд".
2. Член 10 се изменя така:
"Чл. 10. Постоянен орган за осъществяване на координация, консултации и сътрудничество при инспектирането на труда е Националният съвет по условия на труд."
3. Член 11 се отменя.

§ 8. В едногодишен срок от влизането в сила на този закон министърът на здравеопазването и министърът на труда и социалната политика утвърждават стандартите по чл. 25а, ал. 4.
-------------------------
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 23 ноември 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума