навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 ОТ 8 НОЕМВРИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Обн. ДВ. бр.91 от 14 Ноември 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Приема Наредбата за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки.

Заключителни разпоредби


§ 1. (В сила от 01.01.2018 г.) В Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с Постановление № 73 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 28 от 2016 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 114 ал. 3 и 4 се отменят.
2. В раздел ІV на глава тринадесета се създава чл. 114а:
"Чл. 114а. (1) При извършването на проверките по чл. 114, ал. 1, т. 2 АОП се подпомага от външни експерти, определени по реда на наредбата по чл. 229а, ал. 3 ЗОП.
(2) Външните експерти извършват проверка на техническите спецификации при спазване на изискванията на чл. 122а, ал. 2 - 5 и чл. 122б.
(3) За резултатите от проверките по чл. 114, ал. 1, т. 2 АОП и външните експерти изготвят становища, които се публикуват на портала.
(4) Условията и редът за осъществяване на мониторинга по чл. 114, ал. 1, т. 2 се определят с вътрешни правила, утвърдени от министъра на финансите."
3. В чл. 122 ал. 4 се отменя.
4. Създават се чл. 122а - 122в:
"Чл. 122а./span>. (1) При извършване на проверката на проектите на технически спецификации АОП се подпомага от външни експерти, определени по реда на наредбата по чл. 229а, ал. 3 ЗОП.
(2) Проверката по ал. 1 е за съответствие на поставените от възложителя изисквания с правилата на ЗОП и с разпоредбите на законодателството, което регламентира дейностите от предмета на проверяваната обществена поръчка и обхваща и методиката за оценка, когато е приложимо.
(3) Външният експерт е длъжен да извърши проверката на техническата спецификация в срок до 5 работни дни.
(4) Проверката на техническата спецификация приключва с писмено становище, което се подписва от външния експерт с електронен подпис и се изпраща до АОП.
(5) Обменът на информация между АОП и външния експерт се извършва по електронен път на посочения от него електронен адрес за кореспонденция при спазване на Закона за електронния документ и електронния подпис.
Чл. 122б./span>. (1) Външният експерт няма право да разпространява информация за обстоятелствата, фактите и документите, които са му станали известни във връзка с извършване на проверката.
(2) Външният експерт не може да приема каквато и да е облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси във връзка с проверката по чл. 122а, ал. 1.
Чл. 122в./span>. (1) В 14-дневен срок от получаването на документите по чл. 122, ал. 1 АОП изготвя предварително становище, което съдържа установените в тях несъответствия с изискванията на ЗОП и препоръки за тяхното отстраняване. В случаите по чл. 232, ал. 6 ЗОП становището е окончателно.
(2) Становището на външния експерт по чл. 122а, ал. 4 се прилага към становището на АОП по предварителния контрол по чл. 232 ЗОП като самостоятелна и неразделна част от него и се изпраща на възложителя, на Сметната палата и на Агенцията за държавна финансова инспекция по електронна поща."

§ 2. Параграф 1 влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Новини


 
 
 
rss
Посети форума