навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

В сила от 01.01.2018 г.
Приета с ПМС № 251 от 08.11.2017 г.

Обн. ДВ. бр.91 от 14 Ноември 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за:
1. включване на външни експерти в списъка по чл. 229а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП);
2. определяне на външни експерти за подпомагане на Агенцията по обществени поръчки (АОП) при осъществяване на правомощията по чл. 229, ал. 1, т. 5 и 14 ЗОП чрез извършване на проверки на техническите спецификации при възлагане на обществени поръчки;
3. определяне и заплащане на възнагражденията на външните експерти.
Чл. 2. Проверката на техническите спецификации по чл. 1, т. 2 се извършва от външни експерти с компетентност в областта на предмета на обществената поръчка, определена за контрол чрез случаен избор по чл. 232 ЗОП или за мониторинг по чл. 114, ал. 1, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

Чл. 3. (В сила от 14.11.2017 г.) (1) Изпълнителният директор на АОП определя със заповед списък на областите, в които са необходими специалисти за проверка на техническите спецификации.
(2) Заповедта и списъкът по ал. 1 се публикуват на Портала за обществени поръчки (ПОП).

Раздел II.
Условия и ред за кандидатстване и включване в списъка на външните експерти (В сила от 14.11.2017 г.)


Чл. 4. (В сила от 14.11.2017 г.) В списъка на външните експерти по чл. 229а, ал. 2 ЗОП се включват физически лица, които отговарят на следните изисквания:
1. притежават висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър";
2. имат придобита правоспособност, когато е приложимо;
3. имат най-малко 4 години професионален опит в заявената област, придобит през последните 10 години, които предхождат подаването на заявлението;
4. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани;
5. не са поставени под запрещение;
6. не са лишени от право да упражняват професия или дейност в областта от списъка по чл. 3, ал. 1, за която са подали заявление по чл. 5, ал. 3.

Чл. 5. (В сила от 14.11.2017 г.) (1) Физическите лица, които желаят да бъдат включени в списъка, подават заявление до изпълнителния директор на АОП.
(2) Заявлението по ал. 1 е по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на АОП.
(3) Лицата по ал. 1 задължително посочват в заявлението областта от списъка по чл. 3, ал. 1, в която притежават компетентност за проверка на технически спецификации, като имат право да заявяват не повече от две области.
(4) Със заявлението по ал. 1 лицето декларира, че:
1. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда;
2. не е поставено под запрещение и не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
3. няма да разгласява информация, станала му известна във връзка с проверките на техническите спецификации.
(5) Към заявлението по ал. 1 се представят копия на следните документи:
1. документ за самоличност;
2. диплома за завършена степен на образование;
3. документи, които удостоверяват придобитата правоспособност и професионалния опит в заявената област по чл. 3.
(6) Всички документи по ал. 5, които са на чужд език, се придружават и с превод на български език.
(7) Документът по ал. 5, т. 2 не се представя, ако информацията е достъпна чрез публичен регистър. В този случай лицето посочва в заявлението данни, които позволяват достъп до документа или до информацията в него.

Чл. 6. (В сила от 14.11.2017 г.) (1) Заявления за включване в списъка се подават ежегодно от 1 до 31 октомври.
(2) Заявленията се попълват чрез специализиран софтуер, достъпен чрез ПОП, и се изпращат подписани с електронен подпис. Лицето, изпратило заявлението, получава автоматично съобщение за потвърждение, в което е посочен номерът, под който заявлението е заведено в системата на АОП.
(3) Документите по чл. 5, ал. 5 се изпращат до АОП по електронна поща с придружително писмо, подписано с електронен подпис в 7-дневен срок, но не по-късно от срока за подаване на заявления. В придружителното писмо се посочва номерът на заявлението.

Чл. 7. (В сила от 14.11.2017 г.) (1) Получените заявления и документите към тях се разглеждат от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на АОП. Комисията се състои от нечетен брой лица, включително председател и секретар.
(2) В комисията се включват служители на АОП, Министерството на финансите и Националния център за информация и документация.

Чл. 8. (В сила от 14.11.2017 г.) (1) Комисията разглежда заявленията и документите към тях в срок до един месец от изтичането на срока за подаване на заявления.
(2) Комисията може да проверява заявените данни, както и да изисква информация от лицата.

Чл. 9. (В сила от 14.11.2017 г.) (1) Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от половината от всички членове.
(2) Действията на комисията се документират в протокол, който се подписва от всички членове.
(3) Комисията предлага на изпълнителния директор на АОП за включване в списъка по чл. 229а, ал. 2 ЗОП лицата, които отговарят на изискванията по чл. 4.
(4) При несъответствие с изискванията по чл. 4 комисията предлага на изпълнителния директор на АОП да откаже включване в списъка по чл. 229а, ал. 2 ЗОП на съответното лице.

Чл. 10. (В сила от 14.11.2017 г.) (1) В 10-дневен срок от получаването на предложението на комисията по чл. 9, ал. 3 и 4 изпълнителният директор на АОП със заповед одобрява за включване в списъка на външните експерти лицата, които отговарят на изискванията по чл. 4.
(2) Със заповедта по ал. 1 изпълнителният директор на АОП мотивирано отказва включването на лицата, които не отговарят на изискванията по чл. 4.
(3) Заповедта се публикува на ПОП, а на лицата, включени в нея, се изпраща съобщение за публикуването и на посочения от тях електронен адрес за кореспонденция, с което те се считат за уведомени.

Чл. 11. (В сила от 14.11.2017 г.) (1) Списъкът съдържа:
1. пореден номер, дата на включване и на изваждане;
2. имената на експерта съгласно документ за самоличност;
3. пощенски и електронен адрес за кореспонденция, телефон, факс и др.;
4. област на компетентност съгласно списъка по чл. 3, ал. 1.
(2) Чрез ПОП се осигурява публичен достъп до информацията по ал. 1, т. 1, 2 и 4 от списъка.

Чл. 12. (В сила от 14.11.2017 г.) Включването на нови експерти в списъка по чл. 229а ЗОП се извършва веднъж годишно. По изключение изпълнителният директор на АОП може да определи и да обяви на ПОП и друг срок за набиране на експерти за включване в списъка по чл. 11.

Раздел III.
Изваждане на външен експерт от списъка


Чл. 13. (1) Външният експерт се изважда от списъка:
1. по негово искане, изразено в писмена форма;
2. при настъпване на обстоятелства, които водят до неизпълнение на условията по чл. 4;
3. при системно нарушение на срока за изпълнение на възложената експертиза с повече от два дни;
4. при системно представяне на неясни, непълни, необосновани или неверни заключения;
5. когато се установи, че е бил включен в списъка въз основа на неистински, преправен или с невярно съдържание документ.
(2) Изваждането се извършва с мотивирана заповед на изпълнителния директор на АОП, като лицето се уведомява с изпращане на заповедта на електронния му адрес за кореспонденция.
(3) Външният експерт е длъжен да уведоми писмено изпълнителния директор на АОП в 3-дневен срок от настъпването на:
1. промяна на обстоятелствата, свързани с изискванията по чл. 4;
2. трайна невъзможност да изпълнява задълженията си за период, по-дълъг от един месец.

Чл. 14. (1) Включването в списъка е валидно за срок 3 години считано от датата съгласно заповедта по чл. 10, ал. 1.
(2) Външните експерти могат да подадат декларация до изпълнителния директор на АОП, че няма промяна в обстоятелствата, въз основа на които са включени в списъка. В този случай включването се подновява служебно за нов тригодишен период.
(3) Декларацията по ал. 2 се подписва с електронен подпис и се подава по електронна поща в срока по чл. 6, ал. 1.

Раздел IV.
Определяне на експерт и възлагане на проверката на техническите спецификации


Чл. 15. (1) Проверката на техническите спецификации на обществена поръчка, определена за контрол от АОП, се възлага на външен експерт от списъка по чл. 229а ЗОП след изтеглянето му на случаен принцип чрез специализиран софтуер, поддържан от АОП.
(2) Изтеглянето по ал. 1 се извършва измежду външните експерти от списъка, включени в областта, която съответства на предмета на поръчката, определен от възложителя. В случаите по чл. 13, ал. 3, т. 2 външният експерт не участва в избора.

Чл. 16. Проверката на техническите спецификации може да се възложи на повече от един външен експерт при голям брой обособени позиции на процедурата.

Чл. 17. (1) На външния експерт, изтеглен по реда на чл. 15, при възлагане на проверка във връзка с контрола по чл. 232 ЗОП се изпращат:
1. уведомително писмо с посочване на възложителя и предмета на определената поръчка;
2. проектите на техническата спецификация и на методиката за оценка, когато е приложимо;
3. проект на договор;
4. образец на декларация за липса на конфликт на интереси във връзка с изготвянето на становището.
(2) При определянето на поръчка за мониторинг на външния експерт, изтеглен по реда на чл. 15, се изпращат уведомително писмо с посочване на уникалния идентификационен номер на поръчката в РОП и документите по ал. 1, т. 3 и 4.

Чл. 18. (1) В случаите по чл. 17 външният експерт е длъжен в срок до 16,00 ч. на следващия работен ден от получаването на уведомителното писмо да изпрати в АОП подписани с електронен подпис договора и декларацията по чл. 17, ал. 1, т. 4 или мотивиран отказ за извършване на проверката.
(2) В случай че в срока по ал. 1 външният експерт не отговори, се приема, че е налице мълчалив отказ.
(3) При отказ на първия изтеглен външен експерт се изтегля нов външен експерт по реда на чл. 15, на когото се изпращат документите по чл. 17. При отказ и на втория външен експерт процедурата по чл. 15 може да се проведе трети път.

Чл. 19. Когато в списъка по чл. 229а ЗОП няма включени външни експерти в областта, съответстваща на предмета на поръчката, или изтеглените външни експерти последователно откажат извършването на проверка, техническата спецификация се проверява от служители на АОП.

Раздел V.
Условия и ред за определяне и изплащане на възнагражденията на външните експерти


Чл. 20. (1) Възнаграждението на външния експерт се определя на база отработен астрономически час. За всеки отработен час се заплаща възнаграждение в размер 10 лв.
(2) Броят на отработените часове не може да надвишава 40 астрономически часа, като точният брой се установява от справка-декларация за извършена работа по образец, утвърден от изпълнителния директор на АОП. Справка-декларацията се изпраща до АОП заедно със становището за извършената проверка по чл. 122а, ал. 4 ППЗОП.
(3) Възнаграждението на външния експерт е за сметка на бюджета на АОП, като сумите се изплащат по банков път в 30-дневен срок от приемането на становището от АОП съгласно условията на договора.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Системно" е три и повече пъти за период от една година.
2. "Професионален опит" е времето, през което лицето е извършвало дейности в заявената област на компетентност по трудово, служебно и/или извънтрудово правоотношение.

Заключителни разпоредби


§ 2. Тази наредба се приема на основание чл. 229а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.

§ 3. (В сила от 14.11.2017 г.) Заявления за включване в списъка на външните експерти за 2017 г. се подават в двуседмичен срок от обнародването на наредбата в "Държавен вестник".

§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на чл. 3, раздел II и § 3, които влизат в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 
rss
Посети форума