навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ДВ, БР. 81 ОТ 2004 Г.)

В сила от 01.01.2018 г.

Обн. ДВ. бр.91 от 14 Ноември 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 5 се създава ал. 5:
"(5) За изпълнение на функциите по социална интеграция директорите на дирекциите "Социално подпомагане" или оправомощени от тях длъжностни лица имат право на безплатен достъп до Национална база данни "Население" и при необходимост изискват по служебен път информацията, свързана с реализиране правата на хората с увреждания, от общинската администрация, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, териториалните структури на Министерството на здравеопазването, на Министерството на образованието и науката, на Агенцията по заетостта, на Националния осигурителен институт, както и от други държавни органи и органи на местното самоуправление, като те са длъжни да я предоставят безплатно в 14-дневен срок от датата на искането."

§ 2. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
"(4) Националната агенция за приходите предоставя на Агенцията за хората с увреждания необходимата данъчна и осигурителна информация за целите на изпълнението на държавната политика за интеграция на хората с увреждания след писмено искане от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания."
2. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6 и 7.

§ 3. В чл. 12, ал. 3 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 след думата "увреждане" се добавя "или упълномощено от него лице".
2. Създава се т. 4:
"4. директор на специализирана институция или социална услуга - резидентен тип, в които са настанени деца с увреждания."

§ 4. В чл. 13, ал. 1 т. 4 се отменя.

§ 5. В чл. 29, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите "обстоятелствата по чл. 28, ал. 1, т. 2" се добавя "и 3".
2. Точка 2 се отменя.

§ 6. В чл. 35, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думите "Агенцията за хората с увреждания" се добавя "в което задължително се вписват единният идентификационен код на лицето и липсата на задължения към Националната агенция по приходите" и се поставя запетая.
2. Точки 1 и 2 се отменят.
3. В т. 3 думите "хартиен или" се заличават.
4. Точка 5 се изменя така:
"5. декларация, че помещенията, в които ще се извършва дейност по предоставяне и ремонт на медицински изделия, отговарят на изискванията за съхранение на производителя, определени в инструкцията за употреба, както и на изискванията на наредбата по чл. 35а, ал. 9;".
5. Точки 7 и 8 се отменят.

§ 7. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 4 съюзът "и" се заменя с "и/или".
2. Алинея 6 се изменя така:
"(6) Добавката се отпуска въз основа на заявление-декларация за изготвяне на социална оценка и отпускане на месечна добавка за социална интеграция, подадена от лицата по чл. 12, ал. 3."
3. В ал. 7 думите "заповед за отпускането и" се заменят със "заповед за отпускане или отказ за отпускане".
4. В ал. 8 думата "молба" се заменя със "заявление-декларация", а накрая се добавя "заедно с изготвената социална оценка".
5. В ал. 10 думите "ал. 6" се заменят с "ал. 7".
6. В ал. 13 след думата "отпускане" се поставя запетая и се добавя "изменяне, спиране".

§ 8. В чл. 42ж думите "при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика" се заличават.

Заключителни разпоредби


§ 9. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г.
-------------------------
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 2 ноември 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Новини


 
 
 
rss
Посети форума