навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ФУНКЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ЕКСПЕРТНИЯ СЪВЕТ ПО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАВИСИМОСТИ (ДВ, БР. 34 ОТ 2011 Г.)

Издаден от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.91 от 14 Ноември 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3:
а) точка 4 се изменя така:
"4. най-малко един лекар с призната специалност по клинична токсикология;"
б) създава се нова т. 5:
"5. трима лекари с призната специалност по психиатрия, от които най-малко двама работещи в областта на лечение на зависимости и/или психосоциална рехабилитация;"
в) досегашната т. 5 става т. 6 и се изменя така:
"6. други медицински специалисти."
2. В ал. 4 в края се добавя "за период 4 години".

§ 2. Създава се чл. 2а:
"Чл. 2а. (1) За определяне на членовете на Експертния съвет по чл. 2, ал. 3, т. 3 - 6 министърът на здравеопазването или упълномощено от него лице може да събира информация от лечебни и здравни заведения, Националния център по наркомании, висши училища, осъществяващи обучение по медицинска професия, съсловни и други организации, имащи отношение към лечението на зависимости и/или психосоциална рехабилитация на лица, зависими към опиоиди и други психоактивни вещества.
(2) Лечебните и здравните заведения, Националният център по наркомании, висшите училища и организациите по ал. 1 могат да предлагат за членове на Експертния съвет специалисти със съответната квалификация и професионален опит по чл. 2, ал. 3, т. 3 - 6. Към предложенията се прилагат автобиография, копие на диплома за завършено образование, а когато е относимо - и документ за призната специалност.
(3) Министърът на здравеопазването определя членовете на Експертния съвет след оценка на професионалната им квалификация и опит."

§ 3. Член 3 се изменя така:
"Чл. 3. (1) Член на Експертния съвет се освобождава предсрочно:
1. по негова молба;
2. при обективна невъзможност да изпълнява задълженията си в Експертния съвет, продължила повече от две поредни заседания;
3. ако бъде осъден за умишлено престъпление от общ характер.
(2) При предсрочно освобождаване на член на Експертния съвет на негово място се определя нов член по реда на включването му, който встъпва в мандата на освободеното лице до изтичане на 4-годишния период."

§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В т. 5 навсякъде думите "агонист-антагонисти" се заменят с "агонисти-антагонисти".
2. В т. 7 думите "прилагането на стандартите за добра практика в лечението на зависимости" се заменят с "приложението на стандартите за добра практика и работата на лечебните програми".

§ 5. В чл. 9, ал. 3 думите "на всеки три месеца" се заменят с "веднъж на шест месеца".

§ 6. Създава се чл. 11а:
"Чл. 11а. (1) Експертният съвет може да заседава неприсъствено, когато обективни обстоятелства налагат вземането на спешни решения в случаите по чл. 8, т. 6.
(2) Дневният ред и материалите се изпращат по електронен път от техническия секретар на членовете на Експертния съвет.
(3) Членовете на Експертния съвет предоставят по електронен път становища по дневния ред и материалите по ал. 2 в 3-дневен срок от получаването им.
(4) Неприсъствените заседания са редовни, ако 2/3 от членовете изпратят становища по ал. 3.
(5) Решенията на Експертния съвет се вземат с мнозинство повече от 1/2 от постъпилите становища.
(6) За всяко неприсъствено заседание се води протокол, който се подписва от председателя и техническия секретар на Експертния съвет.
(7) В протокола по ал. 6 се посочват имената на членовете на Експертния съвет, които са изпратили становища, разисканите въпроси, изразените становища и взетите решения.
(8) Протоколът от заседанието се изготвя и изпраща на членовете на Експертния съвет не по-късно от 5 дни след постъпване на становищата по ал. 3."

Новини


 
 
 
rss
Посети форума