навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ (ДВ, БР. 67 ОТ 1999 Г.)

Обн. ДВ. бр.91 от 14 Ноември 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
"(2) При съставяне на акт за раждане на български гражданин, роден извън територията на Република България, бащиното му име, когато липсва в преписа по чл. 72, ал. 1, се вписва в акта, ако това е писмено заявено от родителите на лицето или друг законен представител."
2. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.

§ 2. В чл. 72, ал. 3 в текста преди т. 1 думите "без изменение" се заличават.

§ 3. В чл. 76 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
"(3) По административен ред български гражданин, роден извън територията на Република България, може да поиска бащиното му име да бъде вписано в акта за раждане, ако то липсва в съставения акт. Когато лицето е непълнолетно, вписването се извършва с писмено заявление от родителите му."
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите "чл. 19а" се заменят със "закона".
-------------------------
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 1 ноември 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Новини


 
 
 
rss
Посети форума