навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ИНСТРУКЦИЯ № И-4 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА КУРСАНТИ И СЛУЖИТЕЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА В ОБУЧАВАЩИ ИНСТИТУЦИИ НА МВР И ОБУЧЕНИЕТО НА КУРСАНТИ И СЛУЖИТЕЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ, ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СЕРЖАНТСКИ/СТАРШИНСКИ КОЛЕЖИ

В сила от 13.10.2017 г.
Издадена от министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.82 от 13 Октомври 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази инструкция се уреждат условията и редът за планиране, организиране и провеждане на обучение:
1. по специалности от области на висшето образование на курсанти за нуждите на Министерството на отбраната (МО) в Академията на МВР (АМВР) и на курсанти за нуждите на Министерството на вътрешните работи (МВР) във висшите военни училища;
2. в квалификационни курсове и курсове в областта на професионалното обучение на служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в Академията на МВР (АМВР) и на служители от МВР - във военните академии, висшите военни училища и професионалните сержантски/старшински колежи на МО.
Чл. 2. Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи развиват помежду си сътрудничество в областта на обучението и квалификацията с цел развитието на своите човешки ресурси и повишаване на подготовката и компетентността на служителите от двете министерства, като:
1. разработват образователни програми, провеждат обучение по акредитирани специалности от области на висшето образование, обучение в квалификационни курсове и в курсове за професионално обучение за служителите от двете министерства;
2. планират и финансират участието на служители от двете министерства в съвместни проекти в областта на обучението и професионалната квалификация с трети страни.

Чл. 3. Взаимодействието между структурите на МО и структурите на МВР и техните образователни институции се осъществява при спазване на принципа на самостоятелност и при спазване на съответните нормативни изисквания.

Раздел II.
Планиране, организиране, провеждане и координиране на обучението по специалности от области на висшето образование, квалификационни курсове и курсове в областта на професионалното обучение


Чл. 4. (1) Военните академии, висшите военни училища, професионалните сержантски/старшински колежи на МО и АМВР разработват при необходимост и възможност допълнителна учебна документация в интерес на заинтересуваните структури в системата на МО и МВР.
(2) Учебната документация по ал. 1 се съгласува с потребителя.

Чл. 5. Министерството на отбраната:
1. планира, организира, провежда и координира мероприятията по тази инструкция;
2. осигурява финансовото изпълнение на инструкцията в своята част в съответствие с конкретните договорености и с действащата нормативна уредба;
3. със заповед на министъра на отбраната се определят военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, които се обучават в специалности от области на висшето образование и курсове за професионално обучение в АМВР;
4. организира обучението на курсантите във висшите военни училища за нуждите на МВР;
5. сключва договор за обучение от името на министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице с лицата, приети за обучение като курсанти за нуждите на МВР;
6. със заповед на министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице зачислява служители на МВР в квалификационни курсове във военните академии, висшите военни училища, професионалните сержантски/старшински колежи и по възможност осигурява настаняването им;
7. до края на месец ноември на предходната година изпраща заявка в Министерството на вътрешните работи за необходимия брой места за обучение на курсанти за нуждите на МО в АМВР;
8. до края на месец май всяка година представя в МВР утвърдени от министъра на отбраната списъци на длъжности, на които ще бъдат назначени курсантите - випускници на АМВР, обучавани за нуждите на МО;
9. осигурява униформи за випускния акт на обучаваните за нуждите на МО курсанти - випускници на АМВР;
10. участва със свои представители в тържествените актове в АМВР по случай завършване на обучението на курсантите випускници;
11. със заповед на министъра на отбраната зачислява в запаса курсантите, обучавани за нуждите на МВР, след завършване на обучението им във висшите военни училища и им присвоява военно звание "лейтенант".

Чл. 6. Министерството на вътрешните работи:
1. планира, организира, провежда и координира мероприятията по тази инструкция;
2. осигурява финансово изпълнението на инструкцията в своята част в съответствие с конкретните договорености и с действащата нормативна уредба;
3. определя служителите от МВР, които да се обучават в квалификационни курсове във военните академии, висшите военни училища и професионалните сержантски/старшински колежи на МО;
4. определя служителите от МВР, които да се обучават за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация в професионалните сержантски/старшински колежи;
5. организира обучението на курсанти в АМВР за нуждите на МО;
6. до края на месец ноември на предходната година изпраща заявка в Министерството на отбраната за необходимия брой места за обучение на курсанти за нуждите на МВР във висшите военни училища;
7. зачислява със заповед на ректора на АМВР военнослужещите и цивилните служители от МО, структурите на подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, включени в курсове за професионално обучение, и по възможност осигурява настаняването им;
8. до средата на месец май всяка година министърът на вътрешните работи определя представители на МВР, които се включват в комисиите на Министерството на отбраната за предлагане на длъжности по реда на класирането в придобитата специализация на курсантите - випускници на висшите военни училища, обучавани за нуждите на МВР;
9. до края на месец май всяка година представя в МО утвърдени от министъра на вътрешните работи списъци на длъжности, на които ще бъдат назначени курсантите - випускници на висшите военни училища, обучавани за нуждите на МВР;
10. осигурява униформи за випускния акт на обучаваните във висшите военни училища курсанти - випускници, за нуждите на МВР;
11. участва със свои представители в тържествените актове във висшите военни училища по случай завършване на обучението на курсантите випускници.

Чл. 7. Определените служители за обучение в квалификационни курсове и курсове в областта на професионалното обучение следва да отговарят на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

Чл. 8. (1) Броят на приеманите служители на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за професионално обучение в АМВР се съгласува предварително с МВР за всяка учебна година, след което се обявява със заповед на министъра на вътрешните работи.
(2) Броят на приеманите служители на МВР за обучение във военните академии и висшите военни училища се съгласува предварително с МО за всяка учебна година, след което се обявява със заповед на министъра на отбраната.

Чл. 9. (1) Броят на приеманите служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за обучение в курсове за професионално обучение в АМВР се съгласува предварително между двете ведомства.
(2) Броят на приеманите служители от МВР за обучение в курсове за професионално обучение във военните академии и висшите военни училища се съгласува предварително между двете ведомства.

Раздел III.
Подбор, права и задължения на курсантите, обучавани за нуждите на другото ведомство


Чл. 10. (1) Подборът на курсантите, обучавани във висшите военни училища за нуждите на МВР, се извършва при условията и по реда на наредбата на министъра на отбраната по чл. 142, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ).
(2) Подборът на курсантите, обучавани в АМВР за нуждите на МО, се извършва при условията и по реда на наредбата на министъра на вътрешните работи по чл. 47, ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).
(3) Курсантите, обучавани във висшите военни училища за нуждите на МВР, се ползват с правата и задълженията на курсанти, обучавани за нуждите на МО, определени с правилниците на съответните висши военни училища.
(4) Курсантите, обучавани в АМВР за нуждите на МО, се ползват с правата и задълженията на курсанти, обучавани за нуждите на МВР, определени в Правилника за устройството и дейността на АМВР.

Раздел IV.
Финансово осигуряване


Чл. 11. Обучението във военните академии, висшите военни училища, професионалните сержантски/старшински колежи и АМВР на служителите на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и служителите на Министерството на вътрешните работи в курсове за квалификация и курсове за професионално обучение, както и на курсантите, за нуждите на съответното министерство е за сметка на разходите в рамките на утвърдените бюджети на двете ведомства и държавната субсидия, отпускана за висшите военни училища на МО.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Инструкцията се издава на основание чл. 94, ал. 2 и чл. 142, ал. 8 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и чл. 47, ал. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

§ 2. Инструкцията влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".
AurubisНовини


 
 
 
rss
Посети форума