навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 6 ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 4.1.2. "ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ПО ТЕМАТИЧНА ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ СТОПАНСТВА" ОТ МЯРКА 4 "ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.

В сила от 13.10.2017 г.
Издадена от министъра на земеделието, храните и горите

Обн. ДВ. бр.82 от 13 Октомври 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Чл. 2. Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" има за цел подобряване на икономическата устойчивост и резултати на малките стопанства чрез:
1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
2. насърчаване въвеждането на нови процеси и технологии за повишаване качеството на произвежданата продукция;
3. опазване на компонентите на околната среда;
4. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства.

Чл. 3. Финансовата помощ по тази наредба се предоставя в съответствие със:
1. принципите на добро финансово управление, публичност и прозрачност;
2. чл. 81, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ, L 347/487 от 20 декември 2013 г.).

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I.
Обхват на дейностите


Чл. 4. По подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:
1. модернизиране или увеличаване на наличните производствени материални и/или нематериални активи или
2. подобряване на предпазарната подготовка или съхранение на продукцията, или
3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, или
4. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства, или
5. производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства, или
6. инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда, или
7. инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, приложими за съответните стопанства, или
8. изграждане, реконструкция/рехабилитация на съоръжения и оборудване, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода за напояване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата.

Чл. 5. (1) Финансова помощ се предоставя на земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба.
(2) Земеделските продукти по ал. 1 могат да бъдат само продукти, включени в приложение № 1.

Чл. 6. (1) Финансова помощ не се предоставя за дейности и за инвестиционни разходи:
1. допустими за подпомагане по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" от Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г. (ДВ, бр. 34 от 2014 г.);
2. свързани с производството и съхранението на маслиново масло и трапезни маслини;
3. свързани с преработка на селскостопански продукти;
4. включени в оперативните програми по чл. 33 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (OB, L 347, 20.12.2013 г.), на кандидати - организации на производители на плодове и зеленчуци.
(2) Финансова помощ не се предоставя за инвестиционни разходи по приложение № 2, свързани с изграждане на нови, ремонт, реконструкция и/или разширяване на съществуващи съоръжения за съхранение на оборски тор в регистрирани и действащи животновъдни обекти, които са:
1. разположени на територията на нитратно уязвими зони, определени в заповед на министъра на околната среда и водите, издадена на основание чл. 151, ал. 2, т. 2, буква "ф" от Закона за водите, съгласно приложение № 3, или се използват за дейности в такива зони;
2. директно свързани с изпълнението на задължителните изисквания съгласно Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвимите зони, утвърдена със заповед на министъра на околната среда и водите и на министъра на земеделието, храните и горите.

Раздел II.
Изисквания към кандидатите


Чл. 7. (1) За подпомагане могат да кандидатстват земеделски стопани:
1. физически лица;
2. еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон;
3. кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.
(2) За подпомагане за колективни инвестиции могат да кандидатстват признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти.
(3) Към датата на подаване на проектното предложение лицата по ал. 1 трябва да:
1. са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), наричана по-нататък "Наредба № 3 от 1999 г.";
2. са получили от земеделска дейност най-малко 33 % от общите си приходи/доходи за предходната календарна година;
3. имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 6000 евро и 7999 евро включително и над 50 % от СПО на стопанството е от секторите "Животновъдство", "Плодове и зеленчуци" и/или "Етеричномаслени и лекарствени култури", съгласно продуктите, посочени в приложение № 1;
4. са собственици и/или ползватели на цялата налична в земеделското стопанство земя, включително сгради, помещения и оранжерии, използвани за производствена дейност на селскостопански култури;
5. са собственици и/или ползватели на животновъдните обекти, сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;
6. са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия;
7. не са одобрени за подпомагане по реда на:
а) Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ДВ, бр. 22 от 2015 г.);
б) Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ДВ, бр. 84 от 2015 г.);
в) Наредба № 14 от 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ДВ, бр. 40 от 2015 г.);
г) Наредба № 9 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ДВ, бр. 42 от 2008 г.);
8. нямат неизпълнено разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ;
9. нямат изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ), освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;
10. нямат задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) към държавата и/или към община по седалище/постоянен адрес на кандидата за данъци и/или задължителни вноски за социалното осигуряване, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията; видът и размерът на задълженията следва да са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;
11. не са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност, или са в процедура по ликвидация, или са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или са преустановили дейността си.
(4) За едноличните търговци по ал. 1, т. 2, които са регистрирани през годината на кандидатстване в търговския регистър и по реда на Наредба № 3 от 1999 г. като земеделски стопани, се признават обстоятелствата по ал. 3, т. 2 и 3 като физически лица.
(5) Договорите за наем и/или аренда на земята, върху която са разположени културите или пчелините, както и договорите за наем на животновъдния обект, включени при определяне на изискуемия минимален икономически размер на стопанството от левовата равностойност на 6000 евро СПО, трябва да са:
1. влезли в сила към датата на подаване на проектното предложение;
2. с минимален срок на действие пет години от датата на подаване на проектното предложение.
(6) Цялата налична в земеделското стопанство земя по ал. 3, т. 4 трябва да се стопанисва от кандидата:
1. с правно основание съгласно чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители през целия период считано от датата на подаване на проектното предложение до изтичане на пет години от датата на подписване на административния договор;
2. в съответствие с чл. 33б от Закона за подпомагане на земеделските производители;
3. в съответствие с режимите на защитените територии съгласно Закона за защитените територии и/или режимите на защитените зони съгласно Закона за биологичното разнообразие за площите/дейностите от стопанството, които попадат в тях.
(7) Изискванията по ал. 3, т. 7 се прилагат и за съпруга/съпругата на кандидата - физическо лице, на собственика на предприятието на кандидата ЕТ, както и на собственика/собствениците на капитала на юридическото лице и на членовете на кооперацията или на признати групи или организации на производители.
(8) Юридическите лица се подпомагат и при условие, че собственикът/собствениците на капитала на юридическото лице или собственикът на предприятието на ЕТ или членовете на кооперацията е/са лице/лица, което/които отговаря/т на изискванията по ал. 3, т. 7.
(9) Икономическият размер на стопанството, измерен в СПО, се изчислява по таблица съгласно приложение № 4.
(10) Началният стандартен производствен обем на земеделското стопанство по ал. 3, т. 3 се доказва с декларация по образец съгласно приложение № 5 за изчисление на началния стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване и:
1. регистрация на обработваната от кандидата земя и отглежданите животни в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) или
2. документ, доказващ правно основание за ползване съгласно чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители на земеделските земи, които участват при изчисляването му, или
3. анкетните формуляри от анкетна карта/анкетни карти на земеделския стопанин, издадени по реда на Наредба № 3 от 1999 г.
(11) Когато икономическият размер на стопанството по ал. 3, т. 3 се доказва с намерения за засаждане/засяване на земеделски култури през текущата спрямо кандидатстването стопанска година, в декларацията по приложение № 5 се посочват сроковете, в които ще се извърши засаждането/засяването на земеделските култури. При изчисляване на икономическия размер на стопанството през текущата стопанска година не се допуска включване на животни с намерение за придобиване, включване на трайни насаждения с намерение за засаждане с вкоренен по картонажен метод материал, както и включване на ягоди с намерение за засаждане.
(12) При кандидатстване за подпомагане данните за засетите/засадените и/или предстоящите за засяване/засаждане земеделски култури, попълнени в анкетната карта на земеделския стопанин, издадена по реда на Наредба № 3 от 1999 г., трябва да се отнасят за текущата стопанска година спрямо датата на подаване на проектното предложение.
(13) Допустимият период за създаване на овощни трайни насаждения е от 1 ноември до 14 април на стопанската година. Когато овощните трайни насаждения са засадени по вкоренен по картонажен метод материал, както и за ягоди, допустимият период е цялата година.
(14) При изчисляване на икономическия размер на стопанството по ал. 3, т. 3 се взема предвид цялата налична в земеделското стопанство земя, включително сгради, помещения и оранжерии, използвани за производствена дейност.
(15) При изчисляване на икономическия размер на стопанството по ал. 3, т. 3 насажденията трябва да отговарят на изискванията за минимален брой на растения на единица площ съгласно приложение № 6.
(16) Земеделски стопанства в сектор "Животновъдство" са допустими за подпомагане само ако животновъдните обекти са разположени на територията на планински район, съгласно списък по приложение № 1 от Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (ДВ, бр. 20 от 2008 г.).
(17) Когато земята, върху която са разположени културите, включени при определяне на изискуемия минимален икономически размер на стопанството от левовата равностойност на 6000 евро СПО, се обработва на база на споразумение за масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, кандидатът за същия размер на площта на земята, върху която са разположени тези култури, трябва да има имоти, включени в споразумението за масиви, които да са негова собственост и/или да са наети/арендувани с минимален срок на действие пет години от датата на подаване на проектното предложение.

Чл. 8. Не се счита за изпълнено условието по чл. 7, ал. 3, т. 3, когато:
1. съпругът/съпругата на кандидата - физическо лице, на собственика/собствениците на капитала на юридическото лице или на собственика на предприятието на ЕТ, на член на кооперацията или на признати групи или организации на производители или на съдружниците има отделно земеделско стопанство, включително като собственик на ЕТ или ЕООД, и/или като собственик на повече от 50 % от капитала в юридическо лице, и общият сбор на икономическия размер на земеделските стопанства надвишава левовата равностойност на 7999 евро СПО; общият сбор се изчислява на база, равна правопропорционално на процентите собственост/дялове в юридическото лице;
2. кандидатът - физическо лице, или кандидатът ЕООД/ООД, или собственикът на капитала на кандидата ЕООД, или собственикът на 50 % или повече от капитала на кандидата ООД, или собственикът на предприятието на кандидата ЕТ, или някой от членовете на кооперацията има отделно земеделско стопанство, и общият сбор на икономическия размер на земеделските стопанства надвишава левовата равностойност на 7999 евро СПО; общият сбор се изчислява на база, равна правопропорционално на процентите собственост/дялове от юридическото лице;
3. кандидатът е ЕООД и едноличният собственик на капитала има отделно земеделско стопанство като физическо лице или ЕТ или кандидатът е ООД и собственикът на 50 % или повече от капитала има отделно земеделско стопанство като физическо лице или ЕТ или когато кандидатът е кооперация и член на кооперацията и има отделно земеделско стопанство като физическо лице или ЕТ и/или собственик на повече от 50 % от капитала в юридическо лице, и общият сбор на икономическия размер на земеделските стопанства надвишава левовата равностойност на 7999 евро СПО; общият сбор се изчислява на база, равна правопропорционално на процентите собственост от юридическото лице.

Чл. 9. (1) Условието по чл. 7, ал. 3, т. 2 се доказва с представянето на:
1. справка-декларация за приходи от земеделски дейности по образец съгласно приложение № 7;
2. заверено копие от териториалната дирекция на Националната агенция по приходите (ТД на НАП) на годишна данъчна декларация (ГДД) за календарната година, предхождаща годината на подаване на проектното предложение; към ГДД се прилагат съставните части на финансовия отчет съгласно изискванията на Закона за счетоводството (ЗСч), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), подписани и заверени от съставителя на документа и кандидата;
3. документи, доказващи правно основание за ползване на имотите, от които е произведена селскостопанската продукция, чрез чиято реализация са сформирани приходите/доходите в ГДД за предходната календарна година спрямо годината на кандидатстване, съгласно чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители; имотите под наем или аренда, в т.ч. имотите, попадащи извън обхвата на чл. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, трябва:
а) да са ползвани въз основа на документи, доказващи правното основание за ползване, които са регистрирани в общинската служба по земеделие по реда на чл. 37б от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи не по-късно от края на предходната стопанска година спрямо годината на кандидатстване, и/или
б) не по-късно от края на предходната стопанска година спрямо годината на кандидатстване да са посочени в анкетните формуляри на анкетната карта по Наредба № 3 от 1999 г. за стопанската година, през която е произведена селскостопанската продукция, чрез чиято реализация са сформирани приходите/доходите в ГДД, и/или
в) да са ползвани въз основа на документи, доказващи правното основание за ползване, които са нотариално заверени не по-късно от края на предходната стопанска година спрямо годината на кандидатстване;
4. за приходи, сформирани от продажба на земеделски продукти от животновъдна дейност, се изисква удостоверение за регистрация на животновъден обект по смисъла на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност за година, предхождаща годината на кандидатстването;
5. приходни/разходни документи, в случай че са издадени, съгласно ЗСч, ЗДДФЛ и ЗКПО, свързани със земеделската дейност, от която са сформирани приходите/доходите за предходната календарна година от годината на кандидатстване.
(2) Приходи по ал. 1, т. 4 не се признават, ако са получени преди датата на издаване на удостоверение за регистрация на животновъден обект по смисъла на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Чл. 10. (1) При кандидатстване за колективна инвестиция условията по чл. 7, ал. 3 - 15 трябва да са изпълнени за всеки един от членовете на кандидата група или организация на производители.
(2) За колективни инвестиции не се подпомагат групи или организации на производители:
1. при които някой от членовете притежава доминиращо влияние върху дейността на кандидата;
2. при които някои от членовете помежду си са свързани предприятия или предприятия партньори по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.
(3) При приемане на нов член в група или организация същият трябва да отговаря на изискванията по ал. 1 към датата на приемането му в групата или организацията.

Чл. 11. (1) Не се предоставя финансова помощ, когато по отношение на кандидата/бенефициента на помощта - физическо лице, собственика на капитала на кандидата/бенефициента ЕООД/ООД или собственика на предприятието на кандидата/бенефициента ЕТ, или лица, които представляват кандидата, е налице някое от следните обстоятелства:
1. е опитал, когато нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентните органи, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, да:
а) повлияе на лицата с правомощия за вземане на решения или контрол от Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателната агенция (ДФЗ - РА), и/или Управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020 г. (УО), свързано с одобрението за получаване или плащане на финансовата помощ;
б) получи информация от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол от ДФЗ - РА, и/или УО, която може да им даде неоснователно предимство, свързано с одобрението за получаване или плащане на финансовата помощ;
2. е лице, което е или е било на трудово или служебно правоотношение в ДФЗ - РА, или УО - до една година от прекратяване на правоотношението;
3. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; престъпления против народното здраве и против околната среда по чл. 352 - 353е; престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс; престъпление по чл. 159а - 159г от Наказателния кодекс; престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс; престъпление по чл. 192а от Наказателния кодекс.
(2) Не се предоставя финансова помощ на кандидати/бенефициенти:
1. при които кандидатът/бенефициентът - физическо лице, собственикът на капитала на кандидата/бенефициента ЕООД или собственикът на предприятието на кандидата/бенефициента ЕТ е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в УО или в ДФЗ - РА, което е участвало при одобряването на проектно предложение или при обработката на искане за плащане по сключения административен договор;
2. които попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
3. които чрез измама или по небрежност са предоставили невярна информация пред ДФЗ - РА, необходима за удостоверяване на липсата на основания за отказ за финансиране, критериите за подбор или изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
4. за които е доказано, че по тяхна вина не са изпълнили свое задължение по административен договор/договор за предоставяне на финансова помощ, сключен с Държавен фонд "Земеделие", което е довело до пълен отказ от изплащане на финансовата помощ по подадена заявка за плащане/искане за плащане или до претенция на Държавен фонд "Земеделие" за възстановяване на изплатена финансова помощ по договора, когато неизпълнението засяга повече от 50 % от стойността на изплатената по договора финансова помощ, включително когато неизпълнението е констатирано при проверки, одити или разследвания, проведени от Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата или други компетентни органи.
(3) Изпълнението на изискванията по ал. 1 и 2 и чл. 7, ал. 3, т. 8 - 11 се доказва:
1. с декларация по приложение № 8, попълнена към датата на кандидатстването;
2. при издаване на решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, искане за авансово, междинно или окончателно плащане, с декларация съгласно приложение № 8, която се представя само в случите, когато са настъпили промени в декларираните обстоятелства.
(4) Не се предоставя финансова помощ на кандидати/бенефициенти, които са включени в Системата за ранно откриване и отстраняване по чл. 108 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L, бр. 298 от 26 октомври 2012 г.). Същото изискване се отнася и за едноличния собственик на капитала на кандидат ЕООД и собственика на предприятието на кандидата ЕТ.
(5) Основанията за отстраняване по ал. 1 се прилагат до изтичане на:
1. сроковете, определени във влязъл в сила акт на компетентните органи съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
2. пет години от влизането в сила на присъдата по отношение на обстоятелства по ал. 1, т. 3;
3. три години от влизането в сила на акт на компетентните органи съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, по отношение на обстоятелства по ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 3 и 4.
(6) Кандидати/бенефициенти, за които е налице обстоятелство по ал. 1 и 2 и/или чл. 7, ал. 3, т. 8 - 11, имат право да представят доказателства, че са предприели действия за тяхното отстраняване при подаване на декларация съгласно приложение № 8 или в срок до 10 дни от получаване на уведомление за констатираните обстоятелства.
(7) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, сключва административен договор, когато представените доказателства по ал. 6 са достатъчни, за да се гарантира, че по отношение на кандидатите/бенефициентите не е налице някое от обстоятелствата по ал. 1 и 2 и/или чл. 7, ал. 3, т. 8 - 11.
(8) Изпълнителният директор на ДФЗ - РА, издава мотивирано решение, с което отказва предоставянето на безвъзмездната финансова помощ, когато е налице някое от обстоятелствата по ал. 1 и 2 и/или чл. 7, ал. 3, т. 8 - 11 или представените доказателства по ал. 6 не са достатъчни, за да се гарантира, че кандидатите/бенефициентите не попадат в някое от обстоятелствата по ал. 1 и 2 и/или чл. 7, ал. 3, т. 8 - 11.

Чл. 12. Не се дава предимство, а даденото предимство се отнема в случаите, когато бъде установено, че кандидат е създал изкуствено условията, необходими за получаване на това предимство, в противоречие с целите на европейското право и действащото законодателство в областта на селското стопанство.

Раздел III.
Финансови условия


Чл. 13. Финансова помощ по реда на тази наредба се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР 2014 - 2020 г. под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.

Чл. 14. (1) Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 60 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
(2) Финансовата помощ по ал. 1 се увеличава с 10 % за:
1. проекти, представени от млади земеделски стопани;
2. колективни инвестиции или интегрирани проекти;
3. проекти, които се изпълняват в обхвата на райони с природни и други специфични ограничения;
4. проекти с дейности, подпомагани по линия на Европейско партньорство за иновации за селскостопанска производителност;
5. разходи за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, биологично производство, икономия на ресурса и адаптация към климатичните промени.
(3) Финансовата помощ по ал. 1 се увеличава с 15 % за инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 10 "Агроекология и климат" или мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014 - 2020 г.
(4) За проектите по ал. 2, т. 3 дейностите, включени в проектното предложение, за които се кандидатства, трябва да се изпълняват на територията на населено място, чието землище попада в необлагодетелстван район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, и най-малко 75 % от общата земеделска площ се намира в необлагодетелстван район.
(5) Максималният размер на финансовата помощ за проект, отговарящ на повече от едно от условията по ал. 2 и/или ал. 3, е не повече от 80 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
(6) Максималният размер на финансовата помощ за проект за колективни инвестиции, представен от един кандидат/бенефициент, отговарящ на повече от едно от условията по ал. 2, 3 и 4, е не повече от 90 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
(7) Когато на кандидата е предоставена финансова помощ в размер над 60 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, той се задължава да поддържа съответствие с условията, при които е получил помощта в по-големия размер, за период от три години от датата на получаване на окончателно плащане и пет години за бенефициенти, които са големи предприятия, с изключение на условието по ал. 2, т. 1.

Чл. 15. Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Чл. 16. (1) Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 1250 евро.
(2) Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 25 000 евро.
(3) Максималният размер на общите допустими разходи за проекти за колективни инвестиции е левовата равностойност на 70 000 евро.
(4) Максималният размер на общите допустими разходи за проекти на кандидатите и/или бенефициентите по чл. 7, ал. 1, т. 1, които са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, не трябва да надвишава размера, посочен в ал. 2 и 3.
(5) В случаите, когато кандидат по чл. 7, ал. 1 участва в юридическо лице за колективни инвестиции, което е кандидат/бенефициент по реда на тази наредба, в максималния размер по ал. 2, 3 и 4 се включва размерът на допустимите разходи по проекта за колективни инвестиции, изчислен пропорционално спрямо дела, с който участва в капитала на юридическото лице за колективни инвестиции.

Чл. 17. Финансовата помощ по проект може да бъде изплащана авансово, междинно и окончателно.

Чл. 18. (1) Авансово плащане се извършва, при условие че е предвидено в административния договор. Авансовото плащане е в размер до 50 % от стойността на одобрената финансова помощ по проекта и се изплаща при условията и по реда на сключения договор.
(2) Авансово плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава 10 % от стойността на одобрената финансова помощ по проекта.
(3) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди крайната дата за изпълнение на инвестицията по сключения договор.
(4) В случаите, когато се изплаща авансово плащане, се изисква представяне от бенефициента на безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на ДФЗ - РА, в размер 100 % от стойността на авансовото плащане.
(5) Срокът на валидност на банковата гаранция по ал. 4 трябва да покрива срока на административния договор, удължен с шест месеца.
(6) Банковата гаранция по ал. 4 се освобождава, когато ДФЗ - РА, установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата помощ, свързана с инвестицията, надхвърля сумата на аванса.
(7) Авансово плащане за бенефициенти, които са възложители по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки и за проекти с разходи над праговете по чл. 50, ал. 2 ЗУСЕСИФ, се допуска при следните условия:
а) до 12 % от общия размер на одобрената финансова помощ по проекта само за разходи, свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, като авансовото плащане не трябва да надхвърля 50 % от стойността на одобрената финансова помощ по проекта за разходите по тази буква, след съгласуване на обществената поръчка/проведената процедура за избор с публична покана от ДФЗ - РА, и вписване на избрания изпълнител в административния договор;
б) разликата до 50 % от стойността на одобрената финансова помощ по проекта след съгласуване на обществената поръчка/процедурата за избор с публична покана и сключване на допълнително споразумение с ДФЗ - РА, по административния договор за вписване на избрания изпълнител;
в) сборът от размера на авансовото плащане по букви "а" и "б" не трябва да надхвърля 50 % от стойността на одобрената финансова помощ по проекта.

Чл. 19. (1) Междинно плащане се извършва при условие, че такова е заявено от кандидата/бенефициента и е предвидено в административния договор.
(2) Междинно плащане е допустимо не повече от един път за периода на изпълнение на проекта.
(3) Междинното плащане е допустимо за одобрена обособена част от инвестицията, като същото може да бъде заявено не по-късно от четири месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по административния договор.

Раздел IV.
Изисквания към проектите


Чл. 20. Финансова помощ се предоставя за проекти, които се осъществяват на територията на Република България.

Чл. 21. Финансова помощ не се предоставя за:
1. проекти, включващи инвестиции, които не отговарят на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и/или Закона за водите;
2. проектни предложения, които не са в съответствие с политиката на ЕС за равенство между половете, недискриминация и устойчиво развитие.

Чл. 22. Финансова помощ не се предоставя, ако за същите инвестиционни разходи кандидатът е получил публична финансова помощ от държавния бюджет или от бюджета на Европейския съюз.

Чл. 23. (1) За подпомагане по реда на тази наредба кандидатите представят бизнес план по образец съгласно приложение № 9, който съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности за 5-годишен период, а в случаите на инвестиции за създаване на трайни насаждения или извършване на строително-монтажни работи за 10-годишен период.
(2) Бизнес планът по ал. 1 трябва да показва подобряване на дейността на земеделското стопанство на кандидата чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности и постигане на една или повече от целите съгласно чл. 2 и в съответствие с принципите по чл. 3.
(3) Бизнес планът по ал. 1 може да бъде изготвен за кандидата безвъзмездно от Националната служба за съвети в земеделието при спазване на условията и изискванията на Наредба № 7 от 2016 г. за прилагане на подмярка 2.1.2. "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ДВ, бр. 36 от 2016 г.), наричана по-нататък "Наредба № 7 от 2016 г.".
(4) Бизнес планът трябва да съдържа описание на дейностите и инвестициите, които ще се извършват през периода на подпомагане. Той трябва да показва по какъв начин прилагането на проекта ще доведе до подобряване цялостната дейност на земеделското стопанство и постигането на показателите, посочени в приложение № 9.
(5) Бизнес планът за интегрирани проекти трябва да доказва, че изпълнението му води до по-добри финансови резултати от дейността на кандидата, отколкото, ако операциите или дейностите се изпълняват поотделно.
(6) Бизнес планът, представен от кандидати за колективни инвестиции, трябва да доказва ефективност и икономическа жизнеспособност чрез съвместно прилагане на планираните инвестиции и дейности, включени в проекта, и че тези инвестиции и дейности водят до подобряване на земеделската дейност и че водят до постигане на една или повече цели съгласно чл. 2 и 3.
(7) При закупуване на земеделска техника в бизнес плана трябва да бъде посочен размерът на земята, за която техниката ще бъде използвана, а при кандидати за колективни инвестиции - и точният размер на земята, която всеки един от членовете на юридическото лице ще обработва с тази техника.
(8) Кандидатите/членовете на юридическото лице за колективни инвестиции се задължават да обработват земя с размер не по-малък от посочения съгласно ал. 7 и одобрен от ДФЗ - РА, за срок три години считано от датата на получаване на окончателно плащане и пет години за бенефициенти, които са големи предприятия.

Чл. 24. (1) Техническите характеристики и капацитетът на земеделската техника, за която се предоставя финансова помощ, трябва да съответстват на площта на обработваната от кандидата земя, на вида на отглежданите култури и/или нуждите на животновъдния обект. Кандидатът доказва това съответствие чрез обосновка в бизнес плана, която подлежи на оценка от ДФЗ - РА, по изготвена от нея методика и съгласувана от министъра на земеделието, храните и горите или упълномощено от него лице.
(2) Капацитетът на съоръжения и сгради за съхранение на продукция, за които се предоставя финансова помощ, трябва да съответства на прогнозния размер на произведената от кандидата собствена продукция, за която кандидатът представя обосновка в бизнес плана.
(3) Параметрите и капацитетът на напоителните системи, за които се предоставя финансова помощ, трябва да съответстват на площта на обработваната от кандидата земя и отглежданите култури. Кандидатът доказва това съответствие чрез обосновка в бизнес плана, която подлежи на оценка от ДФЗ - РА, въз основа на представените към проектното предложение документи.

Чл. 25. (1) Когато се кандидатства за предоставяне на финансова помощ за инвестиции в дейности, свързани с производство, съхранение и/или подготовка на растителни продукти за продажба и/или за нуждите на животновъдния обект, размерът на площта, от която се добиват тези продукти, се доказва чрез:
1. регистрация в Интегрираната система за администриране и контрол на кандидата, на членовете на групата/организацията на производители, или
2. документи за собственост и/или ползване на земеделска земя и/или друг вид недвижими имоти за трайни насаждения, или за оранжерии, както и във всички случаи извън тези по т. 1, или
3. анкетните формуляри от анкетна карта/анкетни карти на земеделския стопанин, издадени по реда на Наредба № 3 от 1999 г.
(2) Кандидатите, съответно членовете на юридическото лице за колективни инвестиции, които са представили проект за финансиране на дейностите по ал. 1, се задължават да обработват земя с размер не по-малък от посочения в ал. 1 и съобразно размерите, които е предвидено в бизнес плана да обработва всеки един от членовете на юридическото лице за колективни инвестиции, за срок не по-малък от 3 години считано от датата на получаване на окончателното плащане по административния договор и за срок от пет години за бенефициенти, които са големи предприятия.

Чл. 26. (1) Проектите се изпълняват върху имот - собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, към проектите се прилагат документи за:
1. учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 6 години считано от датата на подаване на проектното предложение, когато е учредено срочно право на строеж - в случай на кандидатстване за разходи за строително-монтажни работи за изграждане на нов строеж, надстрояване и/или пристрояване на съществуващ строеж, за които се изисква разрешение за строеж, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ);
2. документ за ползване на имота за срок не по-малко от 6 години считано от датата на подаване на проектното предложение - в случай на кандидатстване за разходи за:
а) закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, необходими за подобряване на производството и/или обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ;
б) строително-монтажни работи извън случаите по т. 1;
в) създаване и/или презасаждане на трайни насаждения.
(2) Документ по ал. 1, т. 2, буква "а" не се изисква при кандидатстване за подпомагане за закупуване на земеделска техника, която:
1. не е трайно прикрепена към земята, сградите или помещенията;
2. поради своето естество или предназначение не се използва в затворени помещения.
(3) Към проектите, включващи разходи за строително-монтажни работи, се прилагат:
1. заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ;
2. одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза "Технически проект" или "Работен проект (работни чертежи и детайли)" в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.);
3. подробни количествени сметки за предвидените строително-монтажни работи, заверени от правоспособно лице;
4. разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно ЗУТ;
5. становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно ЗУТ.
(4) Проектите, които включват разходи за преместваеми обекти, се придружават с разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ.

Чл. 27. Дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство, се подпомагат само ако са представени съответните лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията.

Чл. 28. Когато правилата на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС или схеми за директно подпомагане, финансирани от Европейския земеделски фонд за гарантиране на земеделието, налагат ограничения върху производството или върху подпомагането от ЕС на равнището на отделния земеделски стопанин или отделното стопанство, инвестиции, които биха увеличили обема на производството над тези ограничения, не се подпомагат.

Чл. 29. (1) Финансова помощ се предоставя за инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници.
(2) Инвестиции по ал. 1, включително проекти с инвестиции за производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса, се подпомагат, ако са за собствено потребление и същите не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване нуждите на земеделските стопанства. Капацитетът на инсталациите не трябва да надвишава мощност от 1 мегават.
(3) При комбинирано топло- и електропроизводство капацитетът на инсталацията трябва да съответства на необходимата за дейностите на земеделското стопанство полезна топлоенергия.
(4) При производство на електроенергия от биомаса инсталациите трябва да произвеждат най-малко 10 % топлинна енергия.
(5) Проекти с инвестиции за производство на биогорива и течните горива от биомаса се подпомагат при условие, че отговарят на критериите за устойчивост, определени в чл. 37 - 40 от Закона за енергията от възобновяеми източници.
(6) Използваните за производство на биоенергия, включително биогорива, суровини от зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни и маслодайни култури и суровини, които се използват за фуражи, не трябва да надхвърлят 20 % от общия обем суровини, използвани за това производство.
(7) Условието по ал. 6 не се прилага за отпадъчни продукти от култури, които не се използват за фуражи.
(8) Към проектното предложение се прилага анализ на изпълнението на условията по ал. 2 - 7, изготвен и съгласуван от правоспособно лице.

Чл. 30. (1) Финансова помощ се предоставя за инвестиции за напоителни системи, ако:
1. са в съответствие с Плана за управление на речните басейни за съответния район, в чийто териториален обхват ще се извършват инвестициите;
2. кандидатът има осигурен достъп до услуги за напояване и/или е титуляр на действащо разрешително за водовземане или за ползване на воден обект или разрешително за изграждане, реконструкция или модернизация на съоръжение за водовземане по Закона за водите и се изпълняват параметрите и условията в разрешителното;
3. са налични или са предвидени за закупуване и монтиране уреди за измерване на потреблението на вода в рамките на планираните инвестиции;
4. има влязъл в сила административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или Закона за биологичното разнообразие, или писмо, издадено по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проект и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, приета с ПМС № 201 от 2007 г. (ДВ, бр. 73 от 2007 г.), с който/което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение.
(2) Инвестиции за рехабилитация на съществуващи напоителни системи са допустими, при условие че:
1. осигуряват най-малко 15 % потенциална икономия на вода, когато се използва вода от водно тяло, определено в съответния действащ План за управление на речните басейни най-малко в добро екологично състояние - за повърхностните води, или добро количествено състояние - за подземните води;
2. осигурява най-малко 15 % потенциална икономия на вода и ефективно намаление на консумацията на вода с не по-малко от 50 % от потенциалната икономия, когато се използва вода от водно тяло, определено в по-ниско от добро екологично или количествено състояние в съответния действащ План за управление на речните басейни и е обосновано изключение по чл. 156в или 156е от Закона за водите.
(3) Условията по ал. 2 не се прилагат за инвестиции, свързани само с енергийна ефективност на съществуващо съоръжение, инвестиции за съоръжения за съхранение на вода или за инвестиции, които използват само рециклирани води.
(4) Инвестициите по ал. 1, свързани с нетно увеличение на напояваната площ, трябва да не оказват значително отрицателно въздействие върху околната среда, което е преценено по съответната процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.
(5) Инвестициите по ал. 4, за които екологичното или количественото състояние на водното тяло, което се засяга, е определено в по-ниско от добро състояние, в съответния действащ План за управление на речните басейни трябва да включват и инвестиции в съществуваща напоителна система и по предварителна оценка да осигуряват:
1. най-малко между 15 % и 25 % потенциална икономия на вода съгласно техническите характеристики на съществуващата инсталация и
2. ефективно намаление на потреблението на вода с не по-малко от 50 % от потенциалната икономия в рамките на система за съответното земеделско стопанство.
(6) Условията по ал. 5 не се прилагат, ако снабдяването с вода на инвестициите по проекта се извършва от съществуващ язовир, въведен в експлоатация преди 31.10.2013 г. и за който в План за управление на речния басейн на Басейнова дирекция за управление на водите са планирани мерки, свързани с определяне на лимит за общо водочерпене или за осигуряване на минимален отток след язовира, и не е налице нарушение на тези мерки или изисквания.
(7) За проекти с инвестиции по ал. 1 трябва да има разработен инженерен проект от строителен инженер, вписан в регистъра на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, правоспособен да проектира системи за напояване.
(8) Инженерният проект по ал. 7 трябва да показва наличие на съществуващо или предвидено ново измервателно устройство на потреблението на вода в земеделското стопанство и трябва да показва изпълнение на условията по ал. 2 и/или ал. 5.
(9) Дейностите, свързани с инвестиции за напоителни системи, трябва да бъдат съгласувани чрез становището за допустимост по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на инвестиционното предложение по отношение съответствието му с Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения. Становището за допустимост трябва да е издадено от директора на съответната Басейнова дирекция за управление на водите към Министерството на околната среда и водите, в чийто териториален обхват ще се извършва инвестицията.

Чл. 31. (1) Не се подпомагат като самостоятелен проект или дейност:
1. събарянето на стари сгради и производствени съоръжения;
2. инвестициите в нематериални активи.
(2) В един период на прием едно лице не може да подава повече от едно проектно предложение.

Чл. 32. (1) Изборът се извършва при даване на приоритет на:
1. проекти с инвестиции за стопанства, които отглеждат култури в приоритетен сектор "Плодове и зеленчуци" и/или имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат животни в приоритетен сектор "Животновъдство" съгласно приложение № 10;
2. стопанства, сертифицирани за производство на биологични продукти;
3. стопанства, разположени в необлагодетелствани райони;
4. проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност;
5. проекти с инвестиции за иновации в стопанствата;
6. проекти с инвестиции от земеделски стопани, членове на сдружения за напояване;
7. проекти с инвестиции, които ползват вода от инфраструктура с по-малки загуби и по-висока ефективност при използване на водните ресурси.
(2) Тежестта на приоритетите по ал. 1 се определя в съответствие с критерии за оценка на проекти съгласно приложение № 11 и се преценява към датата на подаване на проектното предложение съобразно приложените към него документи.
(3) Приоритет по критерия "Проекти, които се изпълняват в сектори "Животновъдство" и/или "Плодове и зеленчуци" се дава само ако разходите, за които се кандидатства, са изцяло насочени към производството на селскостопанска продукция от приложение № 10.
(4) При определяне на точките по критерия "Проекти, които се изпълняват в сектори "Животновъдство" и/или "Плодове и зеленчуци" съгласно приложение № 10 СПО на кандидати за колективни инвестиции се изчисляват на база средноаритметично изчислено СПО в приоритетните сектори "Животновъдство" и/или "Плодове и зеленчуци" на всички негови членове/съдружници.
(5) Приоритет по критерия "Проекти с инвестиции за напояване, при които се използва вода от инфраструктура с по-малки загуби и по-висока ефективност при използване на водните ресурси" по ал. 1, т. 7 получават проекти с инвестиции за напояване, за които е осигурено или ще бъде осигурено използването на вода от съоръжение съгласно приложение № 12.
(6) В случай че изпълнението на приоритетите по ал. 1 е станало основание за класиране на кандидата пред други кандидати по реда на тази наредба, той се задължава да поддържа съответствие с приоритетите по ал. 1 в срок три години считано от датата на получаване на окончателно плащане и за срок пет години за бенефициенти, които са големи предприятия.
(7) Кандидатите, одобрени за подпомагане въз основа на изпълнението на приоритета по ал. 1, т. 1, се задължават да поддържат стопанство със СПО в приоритетните сектори не по-малко от това, за което са получили точки.

Чл. 33. Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 10 точки по критериите за оценка, посочени в приложение № 11.

Раздел V.
Допустими разходи


Чл. 34. (1) Допустими разходи в рамките на земеделското стопанство са:
1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;
2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;
3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
4. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС, включително чрез финансов лизинг;
5. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;
6. закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район съгласно приложение № 13;
7. разходи за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови напоителни системи и оборудване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата, водовземни съоръжения, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата, и др.;
8. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;
9. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
10. за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
11. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 - 10, като допустимите разходи за проектиране се изчисляват върху допустимите разходи за проектирания обект.
(2) Допустимите разходи по ал. 1, т. 11 не може да превишават следните стойности:
1. за консултантски услуги и разходите за правни услуги като част от разходите по ал. 1, т. 11 - 1 % от допустимите разходи по ал. 1, т. 1 - 10 (за проекти с инвестиции само за земеделска техника и/или разходи по ал. 1, т. 8 - 10) и 5 % от допустимите разходи по ал. 1, т. 1 - 10 (за проекти с включени инвестиции за създаване на трайни насаждения и/или строително-монтажни дейности и/или оборудване и/или машини);
2. за изготвяне на технически и работен проект в случаите на строително-монтажни дейности като част от разходите по ал. 1, т. 11 - 2,25 % от допустимите разходи за проектирания обект;
3. за строителен надзор като част от разходите по ал. 1, т. 11 - 1 % от допустимите разходи по ал. 1, т. 1 - 10;
4. разходите за предпроектни проучвания и хонорари за архитекти и инженери, извън тези по т. 1, 2 и 3, като част от разходите по ал. 1, т. 11 - 1,5 % от допустимите разходи по ал. 1, т. 1 - 10.
(3) Разходите за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост по ал. 1, т. 5 и 6 не могат да надхвърлят 10 % от общия размер на допустимите разходи по ал. 1, т. 1 - 4 и т. 7 - 10.
(4) Разходите по ал. 1, т. 11 са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.
(5) Дейностите и разходите по проекта, с изключение на разходите по ал. 1, т. 11, са допустими, ако са извършени след подаване на проектното предложение. Разходи по ал. 1, т. 1 и 3 са допустими, ако са извършени след посещението по чл. 42.
(6) Разходите за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост са допустими за финансиране до размера на данъчната им оценка, валидна към датата на подаване на проектното предложение. В случай че към датата на придобиването данъчната оценка е с по-ниска стойност, допустими за финансиране са разходи до този размер.
(7) Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при условие че бенефициентът стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на искането за междинно или окончателно плащане за същия актив.
(8) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, извършва оценка на основателността на предложените за финансиране разходи по ал. 1 чрез съпоставяне на предложените разходи с определените от ДФЗ - РА, референтни разходи за допустими за финансиране активи, дейности и услуги и/или сравняване на представени оферти.
(9) Списък с наименованията на активите, дейностите и услугите, за които ще се прилагат референтни разходи, се съгласува от министъра на земеделието, храните и горите или упълномощено от него лице и се публикува на електронната страница на ДФЗ - РА, не по-късно от датата на публикуване на обявата за откриване на процедура за прием на проектни предложения.
(10) За всеки заявен за финансиране разход по ал. 1, който към датата на подаване на проектното предложение е включен в списъка по ал. 9, кандидатът представя една независима оферта, която съдържа наименованието на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, количествено-стойностна сметка на строително-монтажните работи, цена в левове или евро с посочен данък върху добавената стойност (ДДС). Разплащателната агенция извършва съпоставка между размера на определения референтен разход и на предложения за финансиране от кандидата, като одобрява за финансиране разхода до по-ниския му размер.
(11) За всеки заявен за финансиране разход по ал. 1, който към датата на подаване на проектното предложение не е включен в списъка по ал. 9, кандидатът представя най-малко три съпоставими независими оферти, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен ДДС. Кандидатът представя запитване за оферта по образец съгласно приложение № 14, а когато не е избрал най-ниската предложена цена - писмена обосновка за мотивите, обусловили избора му. В тези случаи ДФЗ - РА, извършва съпоставка между размера на разхода, посочен във всяка от представените оферти, като одобрява за финансиране разхода до най-ниския му размер, освен ако кандидатът е представил мотивирана обосновка за направения избор.
(12) В случаите по ал. 10 и 11 оферентите, когато са местни лица, следва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи - местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите. Оферентите на посадъчен материал трябва да имат издадено разрешително за производство и заготовка на посевен и посадъчен материал и/или удостоверение за регистрация като търговец на посевен и посадъчен материал в случаите, предвидени в Закона за посевния и посадъчния материал. Оферентите за създаване на трайни насаждения за дървесни видове за производство на биоенергия трябва да са вписани в публичните регистри съгласно чл. 235 и 241 от Закона за горите. Изискването за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията не се прилага за Националната служба за съвети в земеделието, физически лица - оференти на посадъчен материал, както и физически лица, предоставящи услуги по ал. 1, т. 11.
(13) Когато за заявения за финансиране разход кандидатът е представил съпоставими оферти, независимо че разходът е включен в списъка по ал. 9, ДФЗ - РА, извършва съпоставка между размера на разхода, посочен във всяка от представените оферти, и размера на определения референтен разход, като одобрява за финансиране разхода до най-ниския му размер. Когато кандидатът е представил мотивирана обосновка за направения избор, съпоставката се извършва между размера на определения референтен разход и размера на предложения за финансиране разход, като ДФЗ - РА, одобрява за финансиране разхода до по-ниския му размер.
(14) Изискванията по ал. 8 - 13 не се прилагат по отношение на заявени за финансиране разходи за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти, както и за разходи за такси за извършвани услуги от държавни и/или общински органи и институции.
(15) За разходите по ал. 1, т. 11, извършени преди датата на подаване на проектното предложение, кандидатите, които се явяват възложители по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки, при подаване на проектното предложение представят заверено от възложителя копие на всички документи от проведената съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки процедура за избор на изпълнител/и.

Чл. 35. (1) За кандидати, които са възложители по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки, когато заявеният за финансиране разход не е включен в списъка по чл. 34, ал. 9 към датата на подаване на проектното предложение, обосноваността на разходите се преценява чрез представяне на най-малко три съпоставими независими оферти, по които оферентите трябва да отговарят на изискванията на чл. 34, ал. 12.
(2) Кандидатите събират офертите по ал. 1 чрез прилагане на принципа на пазарни консултации съгласно Закона за обществените поръчки, като публикуват на профила на купувача информация относно вида на инвестицията, която ще бъде заявена за финансиране, придружена от техническа спецификация с посочени минимални параметри или подробно описание на актива. Кандидатите определят подходящ срок за получаване на оферти, който не може да бъде по-кратък от 5 работни дни.
(3) Минималното съдържание на офертите по ал. 1 е: наименование на оферента, срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, техническо предложение, ценово предложение в левове с посочен ДДС.
(4) В случаите на ал. 1 кандидатите представят в ДФЗ - РА, решение за определяне на стойността на разхода, за който кандидатстват, с включена обосновка за мотивите, обусловили избора му.
(5) За кандидатите по ал. 1 обосноваността на разхода може да се преценява чрез съпоставяне с определените референтни разходи.

Чл. 36. Не са допустими за подпомагане разходи:
1. за закупуване и/или инсталиране на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;
2. за закупуване на лизинг на недвижима собственост;
3. за данък върху добавената стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност;
4. оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховка, както и други разходи, възникнали при изпълнение на договори за лизинг, марж/печалба за лизингодателя, разходи за лихви, разходи за неустойки и такси, режийни разходи;
5. за банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;
6. за принос в натура;
7. за изследвания за разработване на нови продукти, процеси и технологии;
8. за търговия на дребно;
9. за закупуване на права за производство на земеделска продукция;
10. за закупуване на животни, едногодишни растения и тяхното засаждане;
11. за закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер, за частта над пазарната им стойност;
12. за сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки) и по други международно признати стандарти;
13. които представляват обикновена подмяна;
14. свързани с плащания в брой;
15. за инвестиции в частта им, която надвишава определените референтни разходи;
16. за консултантски услуги, предоставяни по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7 от 2016 г. за прилагане на подмярка 2.1.2. "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.;
17. включени в таблица 8 "Описание на планираните инвестиции и дейности, които ще бъдат извършени в рамките на периода за проверка изпълнението на бизнес плана" в бизнес плана на проектното предложение, одобрено по Наредба № 10 от 2016 г. за прилагане на подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ДВ, бр. 46 от 2016 г.);
18. за закупуване на кошери и пчелни майки;
19. подпомагани по Националната програма по пчеларство за периода 2017 - 2019 г.;
20. за транспортни средства с изключение на земеделска техника;
21. за строително-монтажни работи и/или създаване на трайни насаждения, извършени преди посещението по чл. 42.

Глава трета.
РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


Чл. 37. (1) Производството по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор започва в деня на публикуването на обявата за откриване на процедурата чрез подбор в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, наричана по-нататък "ИСУН". Обявата се издава от изпълнителния директор на ДФЗ - РА, след одобрение от министъра на земеделието, храните и горите или упълномощено от него лице. Обявата съдържа началния и крайния срок за приемане на проектни предложения, както и бюджета на подмярката за съответния период на прием. Периодът на прием не може да бъде по-кратък от 60 календарни дни. Обявата може да бъде оспорена в срока по чл. 27, ал. 2, изречение второ от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, наричан по-нататък "ЗУСЕСИФ".
(2) В обявата по ал. 1 могат да бъдат определени и допълнителни ограничения относно допустимите за финансова помощ разходи, инвестиции, кандидати и интегрирани проекти. В обявата се определят нововъведените стандарти на ЕС, за които са допустими инвестиции в конкретния прием.
(3) Обявата по ал. 1 може да бъде изменяна само при условията на чл. 26, ал. 7 ЗУСЕСИФ.
(4) Безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" се предоставя по реда на ЗУСЕСИФ и съобразно тази наредба.

Чл. 38. (1) Кандидатите могат да искат разяснения по условията за предоставяне на финансова помощ в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване на електронен адрес, посочен в обявата. Разясненията се утвърждават от ръководителя на управляващия орган. Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.
(2) Разясненията се публикуват на електронната страница на Министерството на земеделието, храните и горите, ДФЗ - РА, и на страницата на ИСУН до две седмици преди изтичане на крайния срок за кандидатстване.

Чл. 39. (1) Кандидатстването се извършва единствено чрез електронно подадено проектно предложение в ИСУН. В случаите на включени в проектното предложение строително-монтажни работи техническите или работните проекти могат да се представят на хартиен носител в съответната областна дирекция на ДФЗ - РА, по място на извършване на инвестицията.
(2) Проектното предложение се състои от:
1. електронен формуляр за кандидатстване по образец съгласно приложение № 15;
2. основна информация за проектното предложение по образец съгласно приложение № 16;
3. документи съгласно приложение № 17.
(3) С квалифициран електронен подпис, наричан по-нататък "КЕП", кандидатът подписва единствено електронния формуляр, което удостоверява достоверността на всички приложени документи. Когато кандидатът се представлява от няколко лица заедно, формулярът се подписва от всяко от тях с КЕП. В случай че проектното предложение се подава от упълномощено лице, се прилага изрично нотариално заверено пълномощно.
(4) Документите се прилагат към формуляра за кандидатстване във формат "рdf", "xls" или друг формат, указан в приложение № 17. Основна информация за проектното предложение се прилага във формат "рdf", подписан от кандидата, и формат "xls". Оригиналите на документите се съхраняват от кандидата/бенефициента и се представят при поискване.
(5) Документите, приложени към формуляра за кандидатстване и към исканията за плащане, както и тези, представени от кандидатите/бенефициентите в резултат на допълнително искане от ДФЗ - РА, трябва да бъдат представени на български език. Когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс - да бъде легализиран или с апостил. Когато държавата, от която произхожда документът, е страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, ратифицирана със закон (ДВ, бр. 47 от 2000 г.), и има договор за правна помощ с Република България, освобождаващ документите от легализация, документът се представя в съответствие с режима на двустранния договор.

Чл. 40. (1) Кандидатът трябва да посочи електронен адрес, който да е асоцииран към профила на кандидата в ИСУН и не трябва да се променя в периода на кандидатстване и оценка.
(2) Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществява през ИСУН чрез електронния профил на кандидата.
(3) За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН.
(4) От кандидатите/бенефициентите не може да се изисква представяне на документи, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен регистър или когато информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на ДФЗ - РА, по служебен път.
(5) От кандидатите/бенефициентите на финансовата помощ не може да се изисква представяне на документи, които вече са предоставени и срокът им на валидност не е изтекъл.

Чл. 41. (1) Проектното предложение може да бъде подадено и при липса, но само когато тя се отнася за документи, издавани от други държавни или общински органи и институции, или документи, които не променят качеството на проектното предложение.
(2) За проектни предложения с липси по ал. 1, неотстранени най-късно в срока по чл. 44, ал. 8, производството по отношение на кандидата се прекратява.
(3) За проектни предложения с липсващи документи извън изброените в ал. 1 производството по отношение на кандидата се прекратява.
(4) Допълнителна пояснителна информация или документ от кандидатите относно декларираните обстоятелства и представените документи може да бъде предоставена само по искане на оценителната комисия.

Чл. 42. В случай на проектни предложения, включващи разходи за строително-монтажни работи и/или създаване на трайни насаждения, ДФЗ - РА, задължително извършва посещение на място.

Чл. 43. (1) В срок до една седмица от крайния срок за подаването на проектните предложения изпълнителният директор на ДФЗ - РА, назначава оценителна комисия.
(2) Комисията по ал. 1 оценява и класира проектните предложения до три месеца от нейното назначаване, а в случаите по чл. 30, ал. 2 ЗУСЕСИФ - до три месеца за всяко отделно производство, освен ако по изключение в заповедта за назначаването и не е посочен по-дълъг срок, който не може да надвишава 4 месеца. Работата на комисията приключва с оценителен доклад до изпълнителния директор на ДФЗ - РА.
(3) В случаите, при които размерът на заявената финансова помощ на всички подадени проектни предложения надхвърля разполагаемия бюджет, определен в обявата по чл. 37, ал. 1 за съответния период на прием, оценителната комисия прави предварителна проверка по критериите за оценка на проектните предложения в срок до един месец от нейното назначаване. В този случай изпълнителният директор на ДФЗ - РА, в акта за назначаване на оценителната комисия включва и едномесечния срок за предварителна проверка по критериите за оценка.
(4) Членовете и резервните членове на комисията са служители на ДФЗ - РА. В комисията може да се включат и външни оценители. По своя преценка управляващият орган може да излъчи свои представители, които се включват в комисията със статут на наблюдатели.

Чл. 44. (1) В срока по чл. 43, ал. 2 и 3 оценителната комисия въз основа на оценителни листове, утвърдени от изпълнителния директор на ДФЗ - РА, и публикувани в ИСУН не по-късно от датата на публикуване на обява за процедура чрез подбор:
1. извършва предварителна проверка на проектните предложения по критериите за оценка;
2. извършва проверка за административно съответствие и допустимост;
3. извършва техническа и финансова оценка на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани с проектното предложение, включително окончателна оценка на критериите за оценка.
(2) Въз основа на извършената предварителна проверка по критериите за оценка по ал. 1, т. 1 комисията изготвя списък на всички проектни предложения, като посочва получения брой точки за всеки един проект по всеки критерий. Списъкът се публикува на интернет страницата на ДФЗ - РА.
(3) Кандидатите могат писмено да възразяват пред министъра на земеделието, храните и горите в едноседмичен срок от публикуването на списъка по ал. 2.
(4) Министърът на земеделието, храните и горите в едноседмичен срок след приключване на периода на прием назначава комисия, в състава на която могат да се включват и представители на ДФЗ - РА. Комисията се произнася с решение по възраженията по ал. 3 в двуседмичен срок от получаването им.
(5) Комисията по ал. 4 изпраща решението по всяко възражение на оценителната комисия по чл. 43, ал. 1.
(6) Въз основа на извършената предварителна проверка по критериите за оценка по ал. 1, т. 1 и решенията по ал. 4 комисията по чл. 43, ал. 1 изготвя списъци на проектните предложения, класирани в низходящ ред според броя на получените точки:
1. за финансирането на които е необходим бюджет, който не надвишава с повече от 30 % бюджета, определен в обявата за откриване на производството за съответния период на прием;
2. получили еднакъв брой точки, за които има остатъчен разполагаем бюджет, но сумата от тях надвишава 130 % от бюджета по обявата;
3. всички останали подадени проектни предложения.
(7) За проектните предложения по ал. 6, т. 1 и 2 се извършват оценките за административно съответствие и допустимост по ал. 1, т. 2.
(8) Когато при проверките по ал. 1, т. 2 се установи липса на документи по чл. 41, ал. 1 и/или друга нередовност, комисията изпраща на кандидата уведомление за установените липси/нередовности и определя срок от 15 дни за тяхното отстраняване.
(9) Уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването на нередовностите в срок може да доведе до прекратяване на производството по отношение на кандидата. Отстраняването на нередовностите не може да води до подобряване на качеството на проектното предложение.
(10) Въз основа на извършените проверки по ал. 1, т. 2 комисията изготвя списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка.
(11) В списъка по ал. 10 се посочват и основанията за недопускане и той се публикува на интернет страницата на ДФЗ - РА, а за недопускането се съобщава на всеки от кандидатите, включени в него, по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, като същото подлежи на оспорване по Административнопроцесуалния кодекс.
(12) Кандидат, чието проектно предложение е включено в списъка по ал. 10, може писмено да възрази пред изпълнителния директор на ДФЗ - РА, в едноседмичен срок от съобщаването.
(13) За разглеждане на възраженията по ал. 12 и проверка на основателността им изпълнителният директор на ДФЗ - РА, определя служители, различни от тези, участвали в оценката по ал. 1, т. 2, които изготвят мотивиран доклад.
(14) Изпълнителният директор на ДФЗ - РА, се произнася по основателността на възражението в едноседмичен срок от неговото получаване, като:
1. връща проектното предложение за техническа и финансова оценка или
2. прекратява производството по отношение на кандидата.
(15) Когато при проверките по ал. 1, т. 3 се установи нередовност, комисията изпраща на кандидата уведомление, като определя срок от 15 дни за отстраняването и.
(16) Уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването на нередовностите в срок може да доведе до прекратяване на производството по отношение на кандидата. Отстраняването на нередовностите не може да води до подобряване на качеството на проектното предложение.
(17) Като част от проверките по ал. 1, т. 2 и 3 ДФЗ - РА, може да извърши посещение на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи, като:
1. посещението на място се извършва в присъствието на кандидата или на упълномощен негов представител;
2. след приключване на посещението на място служителят на РА представя протокола с резултатите от посещението за подпис на кандидата или на упълномощен негов представител, който има право да напише в протокола обяснения и възражения по направените констатации;
3. екземпляр от протокола по т. 2 се предоставя на кандидата или на упълномощен негов представител веднага след приключване на посещението на място;
4. в случай че кандидатът или упълномощен негов представител не е открит при извършване на посещението на място, РА уведомява кандидата, като му изпраща копие от протокола чрез ИСУН;
5. в едноседмичен срок от получаването на протокола по т. 4 за посещението на място кандидатът може писмено да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации пред изпълнителния директор на РА.
(18) За проектните предложения по ал. 6, т. 3 проверка за административно съответствие и допустимост и техническа и финансова оценка може да се извърши при наличие на остатъчен бюджет след приключване на оценката на допуснатите за техническа и финансова оценка проектни предложения.
(19) Въз основа на извършените проверки по ал. 1, т. 3 и ал. 18 комисията изготвя оценителен доклад, който включва:
1. списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране по критериите за оценка, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всеки от тях;
2. списък с резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране по критериите за оценка, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране;
3. списък на проектни предложения, за които да бъде отказано предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и основанието за отказа им, като в него се включват и проектните предложения по ал. 6, т. 3, за които не е приложена процедурата по ал. 18.

Чл. 45. (1) Проектното предложение може да бъде изцяло или частично оттеглено от кандидата по всяко време с писмено искане до изпълнителния директор на ДФЗ - РА, на хартиен носител. Това обстоятелство се отбелязва в ИСУН от потребител на системата със съответните права. Оттеглянето поставя кандидата в положението, в което се е намирал преди подаването на оттеглените документи или на част от тях. В случай че кандидат е подал повече от едно проектно предложение в рамките на една процедура, на оценка подлежи единствено последното подадено по време проектно предложение.
(2) Когато кандидатът е уведомен от комисията за случаи на несъответствия и/или нередовности в документите в проектното предложение или когато кандидатът е уведомен за намерението на комисията да извърши проверка/посещение на място, или когато при проверката/посещението на място се установи нередовност, не се разрешава оттегляне по отношение на частите на тези документи, засегнати от нередовността. В тези случаи комисията писмено уведомява кандидата за решението си по направеното искане за оттегляне.
(3) При оттегляне изцяло на проектно предложение, което не попада в обхвата на ал. 2, ДФЗ - РА, прекратява образуваното пред него административно производство, а кандидатът има право да подаде ново проектно предложение за същата инвестиция, в случай че е обявена процедура за подбор по подмярката.
(4) Проектното предложение може да бъде поправяно по всяко време след подаването му само в случай на очевидни грешки.
(5) Поправката и преценката за съответствие с условията по ал. 4 се извършват от оценителната комисия до приключване на работата и, а в останалите случаи - след решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по чл. 47, ал. 1 от определени от изпълнителния директор на ДФЗ - РА, служители.
(6) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, може да признае очевидни грешки само ако те могат да бъдат непосредствено установени при техническа проверка на информацията, съдържаща се в проектното предложение или част от него, при условие че кандидатът е действал добросъвестно.
(7) Не се допуска поправяне на проектното предложение и представените от кандидата удостоверителни документи извън хипотезата по ал. 4.
(8) Когато е допуснато частично оттегляне по ал. 1, новите обстоятелства не се вземат под внимание, ако водят или биха довели до увеличаване на точките по критериите за оценка, както и ако биха довели до определяне на по-голям размер на финансовата помощ при условията на чл. 14, ал. 2 и 3.

Чл. 46. (1) В 10-дневен срок от получаване на оценителния доклад по чл. 44, ал. 19 с приложените към него документи изпълнителният директор на ДФЗ - РА:
1. одобрява доклада;
2. връща доклада за провеждане на оценяването и класирането от етапа, където са допуснати нарушения, когато те са отстраними;
3. не одобрява доклада, когато в процедурата са допуснати съществени нарушения.
(2) При наличие на класирани проектни предложения с еднакъв брой точки, за които е наличен частичен разполагаем бюджет, изпълнителният директор на ДФЗ - РА, уведомява министъра на земеделието, храните и горите и след негово одобрение може да увеличи бюджета за съответния период на прием. Тези проектни предложения се одобряват след изменение на бюджета, определен в обявата за откриване на процедурата за съответния период на прием.
(3) Преди сключване на административния договор ДФЗ - РА, изисква от кандидата от списъка по чл. 44, ал. 19, т. 1, а в случаите на остатъчен финансов ресурс и/или увеличаване на бюджета по обявената процедура за подбор по ал. 2 - и от списъка по чл. 44, ал. 19, т. 2, в 10-дневен срок от уведомяването му да представи документите по чл. 11, ал. 3.
(4) Изпълнителният директор на ДФЗ - РА, прекратява процедурата:
1. в случаите по ал. 1, т. 3;
2. когато няма постъпили в срок проектни предложения или всички подадени предложения са оттеглени;
3. при спиране на финансирането по ПРСР 2014 - 2020 г. или на част от нея.

Чл. 47. (1) В двуседмичен срок от одобряването на оценителния доклад, съответно от представянето на доказателствата по чл. 46, ал. 3, изпълнителният директор на ДФЗ - РА, взема решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по всяко проектно предложение, включено в списъка по чл. 44, ал. 19, т. 1.
(2) При остатъчен финансов ресурс безвъзмездна финансова помощ може да бъде предоставена и за проектни предложения от списъка по чл. 44, ал. 19, т. 2 по реда на тяхното класиране.
(3) Решението на изпълнителния директор на ДФЗ - РА, да предостави безвъзмездна финансова помощ се обективира в административен договор с бенефициента, който съдържа реквизитите на чл. 37, ал. 3 ЗУСЕСИФ.
(4) Одобреният проект е неразделна част от договора по ал. 3.
(5) В срок 15 календарни дни от получаване на уведомление за решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ кандидатът има право да подпише административен договор.
(6) Образецът на административен договор се утвърждава от изпълнителния директор на ДФЗ - РА, след съгласуване с министъра на земеделието, храните и горите и се публикува на електронните страници на МЗХГ, ДФЗ - РА, и ИСУН.
(7) Когато при обработката на проектното предложение бъдат установени съмнения за изкуствено създадени условия, в договора по ал. 6 ДФЗ - РА, може да предвиди извършване на допълнителни проверки преди изплащане на финансовата помощ и в срок до три години от датата на получаване на окончателното плащане и за срок пет години - за бенефициенти, които са големи предприятия.

Чл. 48. (1) В 10-дневен срок от одобряване на оценителния доклад изпълнителният директор издава мотивирано решение, с което отказва предоставянето на безвъзмездната финансова помощ за всяко проектно предложение, включено в списъка по чл. 44, ал. 19, т. 3.
(2) Изпълнителният директор издава мотивирано решение, с което отказва предоставянето на безвъзмездната финансова помощ в 10-дневен срок от:
1. изтичане на срока по чл. 47, ал. 5 за проектно предложение, включено в списъка по чл. 44, ал. 19, т. 1 и 2, при несъгласие или неявяване на кандидата да сключи административен договор;
2. уведомяването за кандидат, който не представи в срок документите по чл. 46, ал. 3.
(3) Кандидатът се уведомява за решението, с което се отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 49. (1) Процедурата по проектното предложение се прекратява или проектното предложение получава отказ за финансиране в случай на:
1. нередовност на документите или непълнота на заявените данни и посочените факти, установени при проверките по чл. 44, ал. 1, т. 2 и 3;
2. несъответствие с целите и изискванията към кандидатите, дейностите, проектите и заявените разходи, определени в тази наредба;
3. несъответствие на проектното предложение с минималния брой точки съгласно чл. 33;
4. неотстраняване на нередовност на документи, непълнота и неяснота на заявените данни и посочени факти и/или непредставяне на изисканите от оценителната комисия документи, необходими за удостоверяване съответствие на заявените от кандидата данни до изтичане на срока по чл. 44, ал. 8 и 15, като оценителната комисия отказва изцяло финансирането или намалява финансовата помощ в съответствие с естеството на неотстранените нередности, непълноти, неясноти и/или липси;
5. недостатъчен бюджет за финансиране на подаденото проектно предложение, определен в обявата за откриване на съответната процедура;
6. проект с допустими разходи под определения минимален размер, съответно - над определения максимален размер, посочени в чл. 16;
7. установяване на обстоятелствата, посочени в чл. 11, ал. 1 или 2, както и непредставяне на някой от документите в срока по чл. 46, ал. 3;
8. установено несъответствие на техническите характеристики и капацитета на заявената за подпомагане земеделска техника спрямо размера на обработваната от кандидата земя по реда на чл. 24;
9. установено изкуствено създаване на условията, необходими за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на подмярката.
(2) В случаите на частичен отказ по ал. 1 кандидатът има право да сключи административния договор за одобрената част от допустимите разходи или да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.
(3) В случаите на пълен отказ по ал. 1 кандидатът има право да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба с изключение на случаите по ал. 1, т. 9.

Чл. 50. В случаите по чл. 7, ал. 11 ДФЗ - РА, извършва проверка/посещение на място с цел да установи изпълнение на намеренията на кандидата за засаждане/засяване на земеделските култури през текущата стопанска година към датата на кандидатстване. Проверката може да бъде извършена и след сключване на административния договор. В случай че бъде установено, че одобреният кандидат не е засял/засадил културите след изтичане на посочения в декларацията период или засетите/засадените култури водят до несъответствие с изискването по чл. 7, ал. 3, т. 3, ДФЗ - РА, прекратява едностранно и без предизвестие сключения административен договор.

Чл. 51. До 30 дни от датата на сключване на административния договор ДФЗ - РА, организира въвеждащо обучение за изпълнение на проектите по съответната процедура за бенефициентите, изрично заявили, че ще се възползват от тази възможност.

Глава четвърта.
ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ. КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

Раздел I.
Изплащане на финансовата помощ


Чл. 52. (1) Финансовата помощ се изплаща след извършване на цялата инвестиция.
(2) Финансовата помощ може да бъде изплатена и преди извършване на цялата инвестиция при спазване на условията на чл. 18 и 19.
(3) Финансовата помощ не се изплаща на бенефициенти, за които е установено, че са създали изкуствено условията, необходими за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на подмярката.
(4) Финансовата помощ се изплаща при условие, че в срока по чл. 55, ал. 2 бенефициентът е представил съответните лицензи, разрешения и/или удостоверения за регистрация за извършването на всички дейности и/или функционирането на всички активи, включени в одобрения проект, за които съгласно действащото законодателство се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация.

Чл. 53. (1) При кандидатстване за плащане бенефициентът подава искане за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ - РА. Искането за плащане се подава електронно чрез ИСУН.
(2) Искането за плащане се състои от:
1. електронен формуляр по образец;
2. документи, описани в приложение № 18 при кандидатстване за авансово плащане или приложение № 19 при кандидатстване за междинно/окончателно плащане.
(3) В случай че искането за плащане се подава от упълномощено лице, се прилага изрично нотариално заверено пълномощно.
(4) Документите се прилагат към исканията за плащане във формат "рdf", "xls" или друг формат, указан в приложение № 18 или № 19. Оригиналите на документите се съхраняват от бенефициента и следва да бъдат представени при поискване.
(5) Документите, приложени към исканията за плащане, както и тези, представени от бенефициентите в резултат на допълнително искане от ДФЗ - РА, трябва да бъдат представени на български език. Когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс - да бъде легализиран или с апостил. Когато държавата, от която произхожда документът, е страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, ратифицирана със закон (ДВ, бр. 47 от 2000 г.), и има договор за правна помощ с Република България, освобождаващ документите от легализация, документът се представя в съответствие с режима на двустранния договор.
(6) Кореспонденцията и уведомленията във връзка с обработка на исканията за плащане се осъществяват през ИСУН чрез електронния профил на бенефициента по реда на чл. 40.

Чл. 54. (1) При кандидатстване за авансово плащане бенефициентът подава искане за авансово плащане чрез ИСУН и прилага документи съгласно приложение № 18. В случай че проектното предложение се подава от упълномощено лице, се прилага изрично нотариално заверено пълномощно.
(2) Оригиналът на банковата гаранция се предава лично от бенефициента в срок три дни от подаване на искането за плащане с приемно-предавателен протокол в съответната областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" по чл. 44 от Устройствения правилник на Държавен фонд "Земеделие" по място на извършване на инвестицията.
(3) Искането за авансово плащане се подава най-рано 10 работни дни след датата на сключване на административния договор.
(4) Когато бенефициентът не е приложил документ, необходим за извършване на авансовото плащане, или не представи обезпечение, ДФЗ - РА, изпраща уведомително писмо на бенефициента, който в срок до 15 дни от получаването му е длъжен да предостави изисканите допълнителни документи и/или информация.
(5) В срок до 25 работни дни от датата на подаване на искането за авансово плащане ДФЗ - РА, изплаща одобрената сума или мотивирано отказва авансовото плащане, за което уведомява бенефициента. Срокът спира да тече до датата на представянето на документите по ал. 4.

Чл. 55. (1) При кандидатстване за междинно или окончателно плащане бенефициентът подава искане чрез ИСУН, като прилага към него документите, посочени в приложение № 19. В случай че искането за плащане се подава от упълномощено лице, се прилага изрично нотариално заверено пълномощно.
(2) Искането за окончателно плащане се подава не по-късно от един месец след изтичане на срока по чл. 59, ал. 1 и 2.

Чл. 56. (1) В срок не по-късно от три месеца след подаване на искане за междинно/окончателно плащане ДФЗ - РА:
1. извършва проверка на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани с искането за плащане;
2. може да извърши проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи и за установяване спазването на критериите за допустимост, както и на ангажименти или други задължения на бенефициента по тази наредба, административния договор и/или ПРСР 2014 - 2020 г., като:
а) проверката се извършва в присъствието на бенефициента на помощта или на упълномощен негов представител;
б) при приключване на проверката на място служителят на ДФЗ - РА, изготвя протокол за резултатите от проверката и го представя за подпис на бенефициента на помощта или на упълномощен негов представител, който има право да напише в протокола обяснения и възражения по направените констатации;
в) след приключване на проверката на място, ако е установено неспазване на условията по административния договор или наредбата, на бенефициента или упълномощен негов представител се изпраща копие от протокола по буква "б";
г) в срок до 10 работни дни от получаването на протокола по буква "б" бенефициентът или упълномощен негов представител може писмено да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации пред изпълнителния директор на ДФЗ - РА;
3. се произнася по размера на допустимите разходи след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрената и реално извършената инвестиция и изплаща съответстващата на този размер финансова помощ;
4. изплаща одобрената финансова помощ в съответствие с т. 3.
(2) В случай на нередовност или липса на документи при възникване на необходимост от представяне на допълнителни документи при непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти по ал. 1, т. 1 и 2, както и с цел да се удостовери съответствието на заявените данни, ДФЗ - РА, изпраща уведомително писмо чрез ИСУН до бенефициента за необходимостта от представяне на допълнителни данни и/или документи, включително такива, които не са посочени в приложение № 19. Бенефициентът представя изисканите му данни и/или документи в срок до 15 работни дни от уведомяването. Срокът по ал. 1 спира да тече до предоставянето на исканите документи или данни, но за не повече от един месец.
(3) Искането за плащане и приложените към него документи могат да бъдат изцяло или частично оттеглени от бенефициента по всяко време. Оттеглянето поставя бенефициента в положението, в което се е намирал преди подаването на документите или на част от тях.
(4) Когато бенефициентът е уведомен от ДФЗ - РА, за констатирани нередовности в документите по чл. 54, ал. 1 или чл. 55, ал. 1 или когато при проверката на място се установи нередовност, не се разрешава оттегляне по ал. 3 на документи по отношение на инвестицията, засегната от нередовността. Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, уведомява писмено бенефициента за решението си по направеното искане за оттегляне.
(5) При оттегляне на исканията за плащане, което не попада в хипотезата на ал. 4, бенефициентът има право да подаде ново искане за плащане в срока по чл. 55, ал. 2.
(6) Исканията за плащане и приложените към тях документи могат да бъдат поправяни и коригирани по всяко време след подаването им в случай на очевидни грешки, признати от ДФЗ - РА, въз основа на цялостна преценка на конкретния случай и при условие че бенефициентът е действал добросъвестно.
(7) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, може да признае очевидни грешки само ако те могат да бъдат непосредствено установени при техническа проверка на информацията, съдържаща се в документите по ал. 6.
(8) Не се допуска коригиране или поправяне на искане за плащане и приложените към тях документи извън случаите по ал. 6.

Чл. 57. Размерът на дължимите плащания на бенефициентите се изчислява въз основа на приетите за допустими и реално извършени разходи след извършване на проверките по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 и при спазване на разпоредбите на чл. 63 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ, L 227/69 от 31 юли 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014", и на чл. 35 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие, наричан по-нататък "Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014".

Чл. 58. (1) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, може да откаже изплащането, както и да изиска възстановяване на част или цялата финансова помощ, когато:
1. установи при проверките по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти, както и когато бенефициентът не отстрани непълнотите и пропуските и не представи изисканите му документи в срока по чл. 56, ал. 2;
2. заявените за възстановяване разходи не отговарят на изискванията по чл. 57, ал. 1 и 2 и чл. 58 ЗУСЕСИФ;
3. установи несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба;
4. наложи административна санкция по чл. 63, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014;
5. инвестицията не е изпълнена или нейното изпълнение не е стартирало в срока, посочен в административния договор за отпускане на финансово подпомагане;
6. инвестицията е изпълнена неточно, включително когато бенефициентът е придобил активи и/или изпълнил дейности - предмет на подпомагането, с технически параметри или в отклонение от количествено-стойностна сметка, различни от одобрените от ДФЗ - РА - когато констатираните отклонения водят до недопустимост или необоснованост на заявените за подпомагане дейности или разходи или засягат основната цел на проекта, или променят предназначението на инвестицията съгласно одобрения проект, или водят до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за оценка, определени в тази наредба и административния договор;
7. бенефициентът е представил пред ДФЗ - РА, декларация и/или документ с невярно съдържание, неистински и/или подправени такива, включително когато тази декларация и/или документ са представени при или по повод кандидатстването му за подпомагане;
8. бъде наложена финансова корекция на заявените за плащане разходи;
9. при извършване на проверките по букви "iii" и "v" от Раздел 2 "Контролни дейности", т. А "Процедури по одобряване на заявленията" от Приложение № I към Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото (ОВ, L 255/18 от 28 август 2014 г.) във връзка с чл. 48, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 ДФЗ - РА, установи, че бенефициентът, подаденият от него проект или предложените за финансиране разходи не отговарят на изискванията за допустимост за подпомагане, посочени в тази наредба;
10. когато бенефициентът или упълномощен негов представител възпрепятства и/или осуетява извършването на проверка по чл. 56, ал. 1, т. 2 с изключение на случаи на непреодолима сила и извънредни обстоятелства;
11. установи наличие на някоя от хипотезите, уредени в чл. 35 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ, L 181/48 от 20 юни 2014 г.);
12. към датата на подаване на искането за окончателно плащане бенефициентът с одобрени за финансиране разходи по чл. 34, ал. 1, т. 4 и 8 не е удостоверил със сертификат постигането на съответния стандарт;
13. бенефициентът не е изпълнил друго задължение, посочено в административния договор.
(2) В случаите по ал. 1, т. 9 ДФЗ - РА, извършва проверка за съответствието с изискванията за допустимост за подпомагане преди предоставяне на помощта въз основа на представените в проектното предложение и изискани допълнително документи.
(3) Изпълнителният директор на ДФЗ - РА, определя размера на допустимите разходи по чл. 56, ал. 1, т. 3 въз основа на резултатите от проверките по чл. 56, ал. 1 и 2 при спазване на изискванията по ал. 1.
(4) В случаите, когато размерът на определените като допустими за възстановяване разходи надхвърля размера на изплатеното авансово плащане по договора, изпълнителният директор на ДФЗ - РА, издава решение за одобрение на плащането с посочване на размера на подлежащата на изплащане финансова помощ, а в случай че е налице частичен отказ от изплащане на заявената финансова помощ - излага мотиви за частичния отказ от изплащане на помощта.
(5) Алинея 4 се прилага съответно и когато по договора не е извършено авансово плащане.
(6) Когато в случаите по ал. 3 ДФЗ - РА, установи, че размерът на определените като допустими разходи по искането за плащане налага пълно или частично възстановяване от страна на бенефициента на извършените по договора авансови и/или междинни плащания, изпълнителният директор на ДФЗ - РА, издава акт за установяване на публично вземане по чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за размера на подлежащата на възстановяване финансова помощ, като в мотивите посочва и основанията за отказа от изплащане на помощта.
(7) Финансовите корекции по ал. 1, т. 8 се определят в съответствие с Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с ПМС № 57 от 2017 г. (ДВ, бр. 27 от 2017 г.), и чл. 35 от Регламент № 640/2014. Основанието и размерът на финансовите корекции, определени въз основа на чл. 35 от Регламент № 640/2014, се включват в административния договор.
(8) При пълен или частичен отказ за изплащане на финансовата помощ бенефициентът не може да подаде друго искане за плащане за одобрената с договора инвестиция.
(9) Когато е приложимо, Разплащателната агенция налага и административни санкции на бенефициента в случаите, посочени в чл. 35 от Регламент № 640/2014.

Раздел II.
Условия за изпълнението на дейностите по проекта и контрол


Чл. 59. (1) Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца, а за проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения, в срок до 36 месеца считано от датата на подписването на административния договор с ДФЗ - РА.
(2) Крайният срок по ал. 1 е до 15 септември 2020 г.
(3) Най-късно до края на изпълнението на проекта бенефициентите трябва да отговарят на всички задължителни стандарти, отнасящи се до подпомаганите дейности, в т. ч. опазването компонентите на околната среда, фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, ветеринарно-санитарните изисквания, безопасността на храните и фуражите, хигиената, безопасните условия на труд.
(4) Когато преди извършване на окончателно плащане ДФЗ - РА, установи, че не е изпълнено задължение по ал. 3, ДФЗ - РА, отказва изплащането на финансовата помощ и бенефициентът дължи връщане на изплатените авансови и/или междинни плащания.
(5) В срока по ал. 1 бенефициентите с одобрени за финансиране разходи по чл. 34, ал. 1, т. 8 представят документ за постигане на съответния стандарт, издаден от правоимаща организация.

Чл. 60. (1) Бенефициенти, които са възложители по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки, провеждат обществени поръчки за избор на изпълнител/и на дейностите по проекта след сключване на административния договор с изключение на процедурите за избор на изпълнител/и за разходи по чл. 34, ал. 1, т. 11, за които при подаване на проектното предложение се представя заверено от възложителя копие от документацията от проведената обществена поръчка или процедура за възлагане по Закона за обществените поръчки.
(2) В срок до 15 работни дни от сключване на административния договор с ДФЗ - РА, бенефициентите, които са възложители на обществени поръчки, предоставят чрез ИСУН документите съгласно указанията по ал. 5 за извършване на контрола по ал. 6.
(3) Крайният срок за публикуване на публичната покана или на решението за откриване на процедурите за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за всички разходи по чл. 34, ал. 1, т. 1 - 10 в проекта е до три месеца от датата на сключване на административния договор. Бенефициентът уведомява ДФЗ - РА, за публикуване на всяка публична покана в срок до три работни дни от датата на публикуването, а за всяко решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка - в срок до 7 работни дни от датата на публикуването.
(4) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, осъществява предварителна проверка и последващ контрол върху обществени поръчки съгласно утвърдени от изпълнителния директор на ДФЗ - РА, процедури за предварителни проверки и последващ контрол.
(5) Указанията на ДФЗ - РА, при осъществяване на предварителната проверка на планираните обществени поръчки за избор на изпълнител на всички дейности по проекта са задължителни за бенефициента.
(6) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, осъществява предварителния контрол по ал. 4 в срок до 20 работни дни от получаването на списъка на планираните обществени поръчки, изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ - РА.
(7) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, извършва последващ контрол по ал. 4 в срок до три месеца от получаване на документите за проведената обществена поръчка за избор на изпълнител.
(8) При нередовност или липса на документи, непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти при извършване на контрола по ал. 6 и 7 ДФЗ - РА, може да изиска от бенефициента представяне на допълнителни данни и/или документи. Бенефициентът е длъжен в срок до 15 работни дни от получаване на уведомлението да представи изисканите му данни и/или документи. Представени след този срок данни и/или документи, както и такива, които не са изрично изискани от ДФЗ - РА, не се вземат предвид.
(9) Срокът по ал. 6 и 7 спира да тече, когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти при извършване на контрола по ал. 4.
(10) Въз основа на контрола по ал. 7, както и във всички други случаи на установено неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки, ДФЗ - РА, налага финансови корекции по основание и в размер съгласно приложение № 1 от Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и при съответно спазване на процедурата за налагане на финансови корекции, регламентирана в ЗУСЕСИФ.

Чл. 61. (1) Бенефициент, който не е възложител по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки, след сключване на административния договор провежда процедура за избор на изпълнител по реда на глава четвърта от ЗУСЕСИФ и Постановление на Министерския съвет № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ДВ, бр. 52 от 2016 г.), наричано по-нататък "ПМС № 160 от 2016 г.", за разходи с прогнозна стойност за:
1. строителство, в т.ч. съфинансирането от страна на кандидат, без ДДС, равна или по-висока от 50 000 лв.;
2. доставка или услуга, в т.ч. съфинансирането от страна на кандидата, без ДДС, равна или по-висока от 30 000 лв.
(2) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, извършва последващ контрол за спазване на процедурите за избор на изпълнител.
(3) Последващият контрол се осъществява преди извършване на плащане от ДФЗ - РА. В случай че се констатират нарушения при провеждането на процедурите за избор на изпълнител, ДФЗ - РА, може да наложи финансови корекции, да откаже изплащането на безвъзмездната помощ, както и да изиска възстановяване на част или цялата финансова помощ за разходите, направени в резултат на процедурата, проведена незаконосъобразно.
(4) Изпълнителният директор на ДФЗ - РА, издава мотивирано решение за налагане на финансова корекция по основание и в размер, в което определя основанието и размера на наложената финансова корекция, съгласно приложение № 1 към Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ.

Чл. 62. (1) Административният договор, включително одобреният с него проект, може да бъде изменян и допълван при условията на чл. 39, ал. 1, 2 и 3 ЗУСЕСИФ и изрично предвидените в самия договор основания.
(2) Бенефициентът може да подаде искане за изменение и/или допълнение на договора през ИСУН чрез електронния си профил, като към искането се прилагат доказателства, необходими за преценка на неговата основателност.
(3) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора, което:
1. засяга основната цел на дейността и/или променя предназначението на инвестицията съгласно одобрения проект;
2. води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за оценка, определени в тази наредба и административния договор;
3. води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ;
4. се основава на изменение на сключения от бенефициента договор за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на одобрения проект и това изменение е извършено в нарушение на чл. 116 от Закона за обществените поръчки;
5. се основава на изменение на сключения от бенефициента договор за изпълнение на одобрения проект и това изменение е извършено в нарушение на чл. 10 от ПМС № 160 от 2016 г.
(4) В случай на нередовност или липса на документи, както и при необходимост от предоставяне на допълнителни документи при непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти в искането за изменение на договора, и с цел да се удостовери верността на заявените данни ДФЗ - РА, изисква от бенефициента да представи допълнителни данни и/или документи. Бенефициентът представя изисканите му данни и/или документи в срок до 15 дни от уведомяването.
(5) За дата на получаване на уведомлението по ал. 3 се счита датата на изпращането му в ИСУН. Срокът започва да тече за бенефициентите от изпращането на уведомлението в ИСУН.
(6) В срок до един месец от подаването на искането за промяна, а когато са изискани документи и/или информация по ал. 4 - до 14 дни от изтичане на срока за представянето им, ДФЗ - РА, одобрява или отказва исканата промяна. Бенефициентът се уведомява за мотивите за отхвърлянето на искането, а при одобрение в срок до 10 календарни дни от получаването на уведомлението трябва да се яви в ДФЗ - РА, за сключване на допълнително споразумение към договора. В случай че бенефициентът или упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице не се яви в посочения срок, правото за подписване на допълнителното споразумение към договора се погасява.
(7) При искане за промяна на административния договор, свързано с конкретен актив или услуга, ДФЗ - РА, извършва проверка за обоснованост на съответния разход от искането въз основа на списък с наименованията на активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи, актуален към датата на подаване на искането за промяна.

Чл. 63. (1) Бенефициентът е длъжен да води всички финансови операции, свързани с подпомаганите дейности, отделно в счетоводната си система или като използва счетоводни сметки с подходящи номера от датата на сключване на административния договор до три години от датата на получаване на окончателно плащане и за срок от пет години за бенефициенти, които са големи предприятия.
(2) Бенефициентът съхранява всички документи, свързани с подпомаганите дейности, за периода по ал. 1.

Чл. 64. (1) В срока по чл. 63, ал. 1 бенефициентът е длъжен да:
1. използва подпомаганите активи и изпълнява подпомаганите дейности съгласно предназначението им, посочено в бизнес плана;
2. не продава, дарява, преотстъпва ползването, не отдава под наем активите - предмет на подпомагане, под каквато и да е форма, освен когато това се изисква по закон;
3. отговаря на всички критерии за оценка, посочени в чл. 32, ал. 1, по които проектът му е бил оценен на етапа на кандидатстването по подмярката, както и на всички изисквания по чл. 14, за съответствието с които е получил по-висок размер на финансовата помощ;
4. не преустановява подпомогнатата дейност поради други причини освен изменящите се сезонни условия за производство и/или предоставяне на услуги;
5. изпълнява други задължения, посочени в административния договор.
(2) Изискванията по ал. 1, т. 1 и 2 не се прилагат при подмяната на оборудване с изтекъл амортизационен срок. Подмяната е допустима за новопроизведено оборудване със сходни характеристики и се осъществява след одобрение на ДФЗ- РА.
(3) В случаите на проекти за колективни инвестиции, преотстъпване ползването на подпомаганите активи на съдружниците или на членовете на юридическото лице не се смята за неизпълнение на задължението по ал. 1, т. 2.
(4) Изискването по ал. 1, т. 2 бенефициентът да не прехвърля правото на собственост не се прилага, когато собствеността върху активите - предмет на подпомагане, се прехвърля в резултат на прехвърляне на търговското предприятие на едноличния търговец - бенефициента, на еднолично търговско дружество, в което той е собственик на капитала, съчетано със заличаване на едноличния търговец, както и в случаите, когато собствеността на активите се прехвърля от бенефициента - физическо лице, на еднолично търговско дружество, в което той е собственик на капитала. В тези случаи бенефициентът - физическо лице или едноличен търговец, е отговарял на изискването на чл. 7, ал. 3 към момента на кандидатстване.
(5) В случаите по ал. 4, както и когато бенефициентът е получил по-висок размер на подпомагане на основание чл. 14, ал. 2, т. 1, той или неговият правоприемник е длъжен да възстанови финансовата помощ в размер на разликата спрямо процента по чл. 14, ал. 1.

Чл. 65. Бенефициентите застраховат активите, предмет на подпомагане, за срока, рисковете и при условията, посочени в административния договор.

Чл. 66. (1) Бенефициентът е длъжен да предоставя на ДФЗ - РА, всяка поискана информация за осъществяването на подпомаганата дейност.
(2) Контрол за изпълнение на изискванията на тази наредба, условията по административния договор, процедурите за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и за избор на изпълнител, както и на документите, свързани с подпомаганата дейност, може да бъде извършван от представители на ДФЗ - РА, Министерството на земеделието, храните и горите, Сметната палата, Европейската комисия и Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите и Изпълнителната агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове".
(3) На контрол по ал. 2 подлежат бенефициентите, както и техните контрагенти по подпомаганите дейности.
(4) Когато Министерството на земеделието, храните и горите или Европейската комисия извършва оценяване или наблюдение на ПРСР 2014 - 2020 г., бенефициентът предоставя на оправомощените от тях лица всички документи и информация, които ще подпомогнат оценяването или наблюдението.

Чл. 67. (1) Когато след извършване на окончателното плащане бенефициентът не изпълнява задължение по тази наредба или по административния договор ДФЗ - РА, оттегля предоставеното подпомагане, като изисква възстановяване от бенефициента на цялата или част от изплатената по договора финансова помощ.
(2) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, определя размера на подлежащите на възстановяване суми по ал. 1, като дава възможност на бенефициента да представи в разумен срок, който не може да бъде по-кратък от две седмици, своите писмени възражения и при необходимост - доказателства, относно липса на основание за претендиране на посочената от ДФЗ - РА, сума и/или по отношение на нейния размер.
(3) За установяване дължимостта на подлежащата на възстановяване сума по ал. 2 изпълнителният директор на ДФЗ - РА, издава акт за установяване на публично вземане по чл. 166, ал. 2 ДОПК, като в неговите мотиви се обсъждат представените от бенефициента доказателства и направените от него възражения. Актът подлежи на оспорване пред съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Когато установеното неспазване по ал. 1 попада в хипотеза, посочена в Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, изпълнителният директор на ДФЗ - РА, налага финансова корекция по проекта на бенефициента по реда на раздел III от глава пета на ЗУСЕСИФ, като при определяне на окончателния размер на финансовата корекции се съобразяват критериите, посочени в чл. 35, параграф 3 на Делегиран регламент № 640/2014.
(5) Освен оттегляне на подпомагането по ал. 2 и/или налагането на финансова корекция по ал. 4 ДФЗ - РА, налага административни санкции на бенефициента, произтичащи от установеното неспазване, в случаите, посочени в чл. 35 от Регламент 640/2014 .
(6) Административни санкции по ал. 5 не се налагат в случаите, посочени в чл. 64, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) 485/2008 на Съвета (ОВ, L 344, 20.12.2013 г.).

Чл. 68. Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, изисква възстановяване на цялата или част от изплатената по договора финансова помощ при спазване на изискванията на чл. 67, ал. 2 - 6 и когато:
1. установи, че бенефициентът е представил декларация и/или документ с невярно съдържание, неистински или преправени такива, независимо от момента на представянето им, включително когато този документ и/или декларация са били представени на етапа на кандидатстването му за подпомагане;
2. установи, че бенефициентът изкуствено е създал условия за изпълнение на изискванията за получаване на финансова помощ, за да извлече облага в противоречие с целите на тази наредба;
3. бенефициентът е получил допълнителна публична финансова помощ за активите и/или дейностите, финансирани по реда на тази наредба;
4. установи, че е било налице обстоятелство по чл. 11, ал. 1 или 2 към датата на извършване на окончателното плащане.

Чл. 69. (1) Сумите по наложените, но неизвършени финансови корекции, както и подлежащите на възстановяване суми, определени с актовете по чл. 58, ал. 6 или чл. 67, ал. 3 и които не са доброволно възстановени от бенефициента, подлежат на принудително събиране по реда на ДОПК.
(2) Дължимите суми по ал. 1 могат да се прихващат и от бъдещи плащания, извършвани от ДФЗ - РА, към бенефициента.
(3) В случаите, когато с акта по чл. 58, ал. 6 е установена дължимост на цялото или на част от извършеното авансово плащане по договора, ДФЗ - РА, се удовлетворява до размера на дължимата сума от предоставеното по реда на чл. 18, ал. 4 обезпечение.

Чл. 70. (1) Когато преди плащане на одобрени разходи - обект на ограниченията по чл. 24 и 25, ДФЗ - РА, установи неизпълнение на задълженията по чл. 23, ал. 8 и чл. 25, ал. 2, финансовата помощ за съответните активи се намалява в следните размери:
1. когато ДФЗ - РА, установи намаление на размера на земята, което надвишава 50 % от размера на земята, посочен в бизнес плана и в административния договор, финансова помощ за разходите, обект на ограниченията по чл. 24 и/или 25, не се изплаща;
2. когато ДФЗ - РА, установи намаление на размера на земята, което е по-голямо от 5 %, но не надвишава 50 % от размера на земята, посочен в бизнес плана и в административния договор, финансовата помощ за разходите - обект на ограниченията по чл. 24 и/или 25, се намалява с установения процент на намаление на размера на земята.
(2) Когато след извършено междинно/окончателно плащане за одобрени разходи - обект на ограниченията по чл. 24 и/или 25, ДФЗ - РА, установи неизпълнение на задълженията по чл. 23, ал. 8 и чл. 25, ал. 2, бенефициентът дължи връщане на изплатената финансова помощ в размерите, определени в ал. 1, т. 1 и 2.

Чл. 71. (1) Бенефициентът не отговаря за неизпълнение на свое нормативно или договорно задължение, когато то се дължи на непреодолима сила и извънредни обстоятелства.
(2) Бенефициентът или упълномощено от него лице уведомява писмено ДФЗ - РА, за възникването на обстоятелствата по ал. 1 и прилага достатъчно доказателства за това в срок до 15 работни дни от датата, на която същия или упълномощеното лице има възможност да го направи.

Глава пета.
ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ


Чл. 72. (1) С цел осигуряване на публичност и прозрачност до 30 април всяка година ДФЗ - РА, публикува на електронната си страница следната информация за предходната финансова година за бенефициентите, на които е извършено плащане по подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по тематичната подпрограма":
1. лично и фамилно име на бенефициентите - физически лица;
2. наименование на бенефициентите - юридически лица;
3. общината, в която бенефициентът живее или е регистриран, и пощенския код, когато е наличен, или част от него за обозначаване на общината;
4. общата сума на публично финансиране, получена от бенефициента за съответната финансова година, която включва както съфинансиране от ЕС, така и национално съфинансиране;
5. вид на подпомаганите дейности;
6. информация за сбора от сумите, изплатени за предходната година от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и ЕЗФРСР за всеки бенефициент.
(2) Когато размерът на финансовата помощ по ал. 1, т. 4 е по-малък от левовата равностойност на 1250 евро, физическите лица се идентифицират чрез код и не се публикува личното и фамилното им име.
(3) Данните на бенефициента се публикуват в съответствие с Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) 485/2008 на Съвета (ОВ, L 344, 20.12.2013 г.) и могат да бъдат обработени от органите за финансов контрол и от следствените органи на Европейския съюз и на държавите членки с цел защита на финансовите интереси на Съюза.

Чл. 73. (1) Бенефициентът се задължава след сключване на административния договор да постави на видно за обществеността място табела с размери не по-малко от 50 см височина и 70 см широчина, съдържаща информация за дейността, подпомагана от ЕЗФРСР - за проекти с размер на публичната финансова помощ над левовата равностойност на 50 000 евро.
(2) Бенефициентът се задължава да включва на професионалната си електронна страница, ако има такава, кратко описание на подпомаганата дейност. Описанието трябва да включва целите и резултатите от дейността, като подчертава финансовото подпомагане от Европейския съюз.
(3) Електронната страница или табелата по ал. 1 съдържа описание на проекта/дейността, която се подпомага, емблемата на Европейския съюз с пояснение за неговата роля, националното знаме на Република България, както и думите: "Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони."
(4) Информацията по ал. 3 заема не по-малко от 25 % от табелата, билборда или електронната страница.
(5) Техническите изисквания към информацията във връзка с оповестяване на подпомагането на дейността от ЕЗФРСР се определят съгласно Приложение № ІІІ към чл. 13 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ, L 2274, 31.7.2014 г.).
(6) Бенефициентът се задължава в срок три години от датата на получаване на окончателно плащане и за срок пет години за бенефициенти, които са големи предприятия, да поддържа на видно място табелата по ал. 1.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Авансово плащане" е плащане по смисъла на чл. 63 на Регламент (ЕС) № 1305/2013 г.
2. "Административен договор" е изрично волеизявление на изпълнителния директор на ДФЗ - РА, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ със средства по ПРСР 2014 - 2020 г., по силата на което и със съгласието на бенефициента се създават за бенефициента права и задължения по изпълнението на одобрения проект. Административният договор се оформя в писмено споразумение между изпълнителния директор на ДФЗ - РА, и бенефициента, заместващо издаването на административен акт.
3. "Биоенергия" е енергия, включително под формата на течни или газообразни горива, която е получена от преработката на биомаса.
4. "Биомаса" е всяка органична материя с растителен произход, която може да бъде рециклирана, включително специализирани култури и горски продукти, селскостопанска храна и фураж, отпадъци и остатъци от селскостопански реколти, отпадъци и остатъци от дървесина, водни растения, животински и торов отпадък, органични, битови отпадъци и други отпадъчни материали.
5. "Дейност" е проект, договор, споразумение или друг механизъм, избран съгласно заложените в ПРСР 2014 - 2020 г. критерии, който се отнася до и се осъществява от един или повече бенефициенти, предвид постигането на поставените цели в ПРСР.
6. "Доминиращо влияние" върху юридическо лице е влиянието на друго лице, което:
а) притежава мажоритарния дял от капитала на юридическото лице, или
б) притежава блокираща квота в капитала на юридическото лице, или
в) може да назначава повече от половината от членовете на управителните или контролните органи на юридическото лице.
7. "Енергийна ефективност в рамките на земеделското стопанство" е съотношението между изходното количество произведена стока или продукция и вложеното количество енергия, като инвестициите по проекта трябва да допринасят за енергийно спестяване в рамките на цялото земеделско стопанство спрямо годишното потребление на енергия за годината, предхождаща годината на подаване на проектното предложение.
8. "Земеделска дейност" е производството на земеделски продукти, включително прибиране на реколтата, добив на мляко, отглеждане и развъждане на селскостопански животни за земеделски цели и/или поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.
9. "Земеделски култури" са растения от даден ботанически вид и род, които се отглеждат от човека, за да задоволяват определени негови потребности.
10. "Земеделска техника" е техника, която се използва за обработка на почвата и прибиране на реколтата, като: трактори, самоходна техника - колесни трактори, верижни трактори, специализирани самоходни машини (силажокомбайни, зърнокомбайни и др.) и друг вид самоходни машини и сменяема прикачна техника.
11. "Изкуствено създадени условия" е всяко установено условие по смисъла на чл. 60 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.
12. "Икономическа жизнеспособност" е генерирането на доходи от дейността, гарантиращи устойчивост на земеделското стопанство за периода на бизнес плана.
13. "Икономически размер на стопанство" е размерът на земеделското стопанство, изразен в стандартен производствен обем.
14. "Иновации" са: иновативен продукт, произвеждан от стопанството/предприятието, въвеждане на нов производствен процес (машини, съоръжения и оборудване) или нова практика, въвеждане на нова организационна форма, включително маркетинг, подкрепени с удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел, регистрирана в рамките на две години преди датата на подаване на проектното предложение. За иновации не се считат малки промени или подобрения, увеличаване на количеството произвеждана продукция чрез прибавяне на производствени или логистични системи, много близки до вече съществуващи такива, изваждане от употреба на определен процес, само подмяна на дълготрайни материални активи (ДМА) или надграждането им, промени, произтичащи изцяло от промени в цените на производствените фактори, сезонни или други циклични промени, търговия с нови или значително подобрени продукти, както и промени в организацията на работното място или външните отношения, които се основават на организационни методи, които вече се използват в стопанството.
15. "Инженерен проект" е документ, съдържащ анализ и подробна информация и технически данни за планираните за изпълнение с проекта системи за напояване в земеделското стопанство и определящ съответствието им с чл. 46 от Регламент № 1305/2013, включително потенциалните икономии и ефективните икономии на вода на напоителната система.
16. "Интегрирани проекти" са проекти, изпълнявани от един кандидат и съчетаващи най-малко две дейности или операции, попадащи в обхвата на две различни мерки:
а) мярка 4 и мярка 6;
б) мярка 4 и мярка 8;
в) мярка 4 и мярка 9;
или подмерки от тези мерки от ПРСР 2014 - 2020 г., като проектите следва да допринасят и показват по-добри финансови резултати от дейността на кандидата в резултат на едновременното изпълнение на съответните дейности или операции.
17. "Колективни инвестиции" са инвестиции, представени от признати групи или организации на производители.
18. "Междинно плащане" е плащане за обособена част от одобрената и извършена инвестиция.
19. "Международно признат стандарт" е стандарт, който е приет от международна организация по стандартизация или международна организация с дейност по стандартизация и е общодостъпен.
20. "Млади земеделски стопани" са лица, които към момента на подаване на проектното предложение са на възраст между 18 и не повече от 40 навършени години (включително) и притежават съответни професионални умения и компетентности и се установяват за пръв път като ръководители на земеделско стопанство или вече са се установили през петте години преди подаване на проектното предложение. Когато кандидати за подпомагане са юридически лица, за да се считат за млади земеделски стопани, те следва да отговарят на изискванията по чл. 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 807/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за въвеждане на преходни разпоредби (ОВ, L 227/18 от 31 юли 2014 г.). Не са млади земеделски стопани кандидати - юридически лица, чийто мажоритарен дял от капитала е придобит от физическото лице на възраст между 18 и 40 ненавършени години след 1 януари 2014 г. Установяването като ръководител на земеделско стопанство е настъпването на първото от следните събития:
а) регистрация на кандидата (физическо или юридическо лице), на друго юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се притежава от кандидата, на мажоритарния собственик на дял от капитала на кандидата и/или на юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се притежава от мажоритарния собственик на дял от капитала на кандидата, за първи път като земеделски стопанин по ЗПЗП;
б) започване на отглеждане на животни в животновъден обект - собствен или нает от кандидата (физическо или юридическо лице), от друго юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се притежава от кандидата, от мажоритарния собственик на дял от капитала на кандидата и/или на юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се притежава от мажоритарния собственик на дял от капитала на кандидата;
в) стопанисване на земя с цел производство на земеделска или животинска продукция от страна на кандидата (физическо или юридическо лице), друго юридическо лице, чийто мажоритарен дял се притежава от кандидата, мажоритарния собственик на дял от капитала на кандидата и/или юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се притежава от мажоритарния собственик на дял от капитала на кандидата.
21. "Напоявани площи" са площи, в които към 1 януари 2007 г. е действала система за напояване.
22. "Независими оферти" са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата:
а) едното участва в управлението на дружеството на другото;
б) съдружници;
в) съвместно контролират пряко трето лице;
г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;
д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;
е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице - физическо или юридическо;
ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.
23. "Непреодолима сила и извънредни обстоятелства" са обстоятелства по смисъла на чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 г.
24. "Нередност" означава всяко нарушение на правото на ЕС или на националното право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза.
25. "Нетно увеличение на напояваната площ" е инвестиция, свързана с изграждане на системи за напояване извън напоявани площи към 1 януари 2007 г.
26. "Обособена част от инвестицията" е завършен етап на изпълнение на инвестицията, който е обособен и е доведен до самостоятелна степен на завършеност.
27. "Общият приход/доход за преходната календарна година":
а) за физическо лице и едноличен търговец - всеки придобит през предходната календарна година (спрямо датата на кандидатстване) доход, който е облагаем по смисъла на чл. 12, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. доходи от стопанска дейност като едноличен търговец, както и доходи, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси, както и доходи, получени от задължително осигуряване и пенсиите за осигурителен стаж и възраст през предходната календарна година;
б) за юридическо лице - общ приход са всички парични постъпления, получени от стопанския субект от редовни или случайни, постоянни или временни източници през предходната календарна година (спрямо датата на кандидатстване).
28. "Оперативни разходи" са административните разходи и разходите, свързани с поддръжка и експлоатация на активите.
29. "Организации и/или групи на земеделски производители" са организациите и/или групите, признати от министъра на земеделието, храните и горите.
30. "Отпадъчни продукти" е всяка органична материя с растителен произход, включително отпадъци и остатъци от селскостопански реколти, която не се използва за фураж.
31. "Полезна топлоенергия" е понятие по смисъла на Директива 2004/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно насърчаване на комбинираното производство на енергия, основаващо се на търсенето на полезна топлоенергия във вътрешния енергиен пазар и за изменение на Директива 92/42/ЕИО (ОВ, L 052, 21.02.2004 г. и Българско специално издание: глава 12, том 2).
32. "Подмярка" е съвкупност от дейности, спомагащи за прилагане приоритетите на ПРСР 2014 - 2020 г.
33. "Подготовка на продукцията за продажба" включва една или комбинация от дейности, свързани с почистването, подготовката за съхранение, съхранението, сортирането, маркирането, опаковането и транспортирането на земеделски продукти.
34. "Предпроектно проучване" са анализите по чл. 29, ал. 8, становища, резюмета и доклади за енергийна ефективност и доклади за екологична устойчивост на проекта.
35. "Преработка на селскостопански продукти" е всяко обработване на селскостопански продукт, в резултат на което се получава продукт, който също е селскостопански продукт, с изключение на дейностите, извършвани в стопанството, необходими за приготвяне на животински или растителен продукт за първа продажба.
36. "Принос в натура" е предоставяне на земя или недвижим имот, оборудване или суровини, проучване или професионална работа или неплатен доброволен труд, за които не са правени плащания, подкрепени от фактура или друг еквивалентен на фактура платежен документ.
37. "Приход/доход от земеделска дейност за предходната календарна година" е приход/доход, придобит от кандидата през предходната календарна година (спрямо датата на кандидатстване) от дейността му за производство на непреработени земеделски продукти и на преработени продукти в резултат на преработка на собствени земеделски продукти, в т.ч. получена финансова помощ по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. и Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., схемите за директни плащания, националната програма за пчеларство, националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор и други национални схеми за подпомагане, директно свързани със земеделските дейности на кандидата.
38. "Проверка на място" е проверка по смисъла на Регламент (ЕС) № 809/2014.
39. "Проект" е формуляр за кандидатстване заедно с всички изискуеми документи, както и съвкупността от материални и нематериални активи и свързаните с тях разходи, заявени от кандидата и допустими за финансиране по ПРСР 2014 - 2020 г.
40. "Професионални умения и компетентности" означава завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или икономическо образование със земеделска насоченост, или удостоверение за завършен курс от 150 часа в областта на селското стопанство или за завършено обучение от 150 часа по част от професия или получена степен на професионална квалификация по професии и специалности от професионално направление с код 621 "Растениевъдство и животновъдство" или с код 3451203 "Земеделско стопанство", или професионално направление с код 640 "Ветеринарна медицина". Удостоверението за завършен курс от 150 часа в областта на селското стопанство трябва да бъде издадено от висше училище, акредитирано по Закона за висшето образование, с актуални акредитации за обучение по минимум едно от професионалните направления "Растениевъдство", "Растителна защита", "Животновъдство" и "Ветеринарна медицина". Удостоверението за завършено обучение от 150 часа по част от професия или получена степен на професионална квалификация трябва да бъде издадено от някоя от институциите по чл. 18, т. 1, 2, 5 и 6 от Закона за професионалното образование и обучение, които следва да имат право да обучават по специалността, по която е издадено удостоверението, а за центровете за професионално обучение (ЦПО) се изисква и да бъдат вписани в Регистъра на лицензираните ЦПО към Националната агенция за професионално образование и обучение.
41. "Публична финансова помощ" е всеки обществен дял във финансирането на дейности, източник на който е бюджетът на държавата, на регионалните или местните власти, на Европейската общност, както и всеки подобен разход. Всеки дял във финансирането на дейности, чийто произход е бюджетът на обществени юридически лица или сдружения на една или повече регионални или местни власти, ще се разглежда като обществен дял.
42. "Първично селскостопанско производство" е производство на растителните и животинските продукти, изброени в Приложение № I по член 38 от Договора за функциониране на Европейския съюз, както и памук, без да се извършват никакви по-нататъшни операции, с които се променя естеството на тези продукти.
43. "Разходи за консултантски услуги, свързани с подготовка и управление на проекта" са разходи, извършени преди подаване на проектното предложение и такива по време на изпълнение на проекта, които задължително включват и подготовка на заявки за плащане, включително отчитане и управление на проекта.
44. "Разходи за инвестиции за обикновена подмяна" са разходи за замяна на активи, които не водят до подобряване на цялостната дейност на кандидата.
45. "Рефинансиране на лихви" е възстановяване на извършените разходи за лихви по заеми.
46. "Стандартен производствен обем" е стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт, изчислена в евро по таблица съгласно приложение № 4.
47. "Стопанства в сектор "Животновъдство" са стопанства, при които над 50 % от икономическия размер на стопанството, измерен в СПО, се формира от животни.
48. "Схеми за директно подпомагане" са правилата за предоставяне на финансова помощ, уредени в Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ, L 347/608 от 20 декември 2013 г.).
49. "Съпоставими оферти" са оферти, които отговарят на запитването за оферта на кандидата и съдържат:
а) еднотипни основни технически характеристики - в случаите, когато се кандидатства за разходи за закупуване на машини и земеделска техника;
б) общ капацитет на оборудването - в случаите, когато се кандидатства за разходи за закупуване на оборудване;
в) количествено-стойностни сметки - в случаите, когато се кандидатства за разходи за извършване на строително-монтажни работи.
50. "Трайни насаждения" са площи, заети с овощни и лозови насаждения, бамбук, черница, камъш, ракита за плетене на кошници, медоносни дървесни видове за производството на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производството на биоенергия, ягодоплодни, разсадници за лозов посадъчен материал, овощни дръвчета, декоративни храсти и горски фиданки и други насаждения с вегетационен период повече от две години.
51. "Частичен отказ за финансиране" е отказът да се финансират част от заявените разходи на кандидата, които са включени в проект, одобрен за подпомагане по ПРСР 2014 - 2020 г.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 9а от Закона за подпомагане на земеделските производители.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2

Земеделски продукти, за които са допустими за подпомагане инвестиции за първичното им производство и съхранение

Етеричномаслени и лекарствени култури

1.    Маслодайна роза

2.    Кориандър

3.    Анасон

4.    Резене

5.    Лавандула

6.    Салвия

7.    Мента

8.    Валериана

9.    Други етеричномаслени и лекарствени култури

Плодове и зеленчуци

10.  Фасул

11.  Грах

12.  Леща

13.  Нахут

14.  Други протеинодайни култури -

15.  Картофи

16.  Домати - открито производство

17.  Домати - оранжерийни

18.  Краставици - открито производство

19.  Краставици - оранжерийни

20.  Пипер - открито производство

21.  Пипер - оранжериен

22.  Зелен фасул

23.  Зелен грах

24.  Тикви

25.  Дини

26.  Пъпеши

27.  Други зеленчуци

28.  Семкови овощни видове (ябълка, круша, дюля)

29.  Костилкови овощни видове (череша, вишна, праскова, кайсия, сливи)

30.  Черупкови овощни видове (орех, лешник, бадем, кестени)

31.  Други овощни видове

32.  Ягодоплодни овощни видове (ягода, малина, арония)

33.  Други ягодоплодни

34.  Лозя - десертни

35.  Лозя - винени

36.  Производство на семена/посадъчен материал

37.  Разсадници за трайни насаждения

Животни

Говеда и биволи - общо

38.  Телета и малачета до 1 г.

39.  Телета и малчета над 1 г. и под 2 г. за угояване

40.  Телета и малчета над 1 г. за разплод и бременни юници и бременни малакини

41.  Млечни крави и биволици

42.  Крави от месодайни породи

Овце - общо

43.  Овце - млечни, и овце - месодайни

44.   Други овце (Разликата между общия брой на овцете по код 4007 и броя на месодайните и млечните овце по кодове 4008 и 4106)

Кози - общо

45.  Кози-майки

46.  Други кози

Свине - общо

47.  Свине-майки

48.  Прасенца под 45 дни

49.  Други свине

Птици - общо

50.  Кокошки-носачки

51.  Бройлери

52.  Пуйки

53.  Гъски

54.  Патици

55.  Щрауси

56.  Коне и други еднокопитни

57.  Пчелни семействаПриложение № 2 към чл. 6, ал. 2

Инвестиционни разходи, свързани с изграждане на нови, ремонт, реконструкция и/или разширяване на съществуващи съоръжения за съхранение на оборски тор

 

Списък на инвестиционни разходи, свързани с прилагане на Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (OB, L 375, 31.12.1991 г.)

1.

Закупуване/придобиване, строителство/обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвани за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници

2.

Закупуване/инсталиране на машини, оборудване и съоръжения, необходими за транспортиране, съхранение, оползотворяване на биомаса/животински отпадък и за опазване на водите/водоизточниците от замърсяване с нитрати от земеделски източници

3.

Изграждане/модернизиране/оборудване на съоръжения за съхраняване на животински и растителен торов отпадък

4.

Изграждане/модернизиране/оборудване на съоръжения за съхраняване на минерални торове, необходими за производствената дейност на стопанството

5.

Изграждане/модернизиране/оборудване на съоръжения за съхраняване на отпадни води от процеса на силажиране


Приложение № 3 към чл. 6, ал. 2, т. 1

Списък на общините, чиито земи попадат в нитратно уязвимите зони

 

Община

Обхват на уязвимата зона по надморска височина, метри

1

2

3

1.

Аврен

*

2.

Айтос

до 100

3.

Аксаково

*

4.

Алфатар

*

5.

Антоново

*

6.

Балчик

*

7.

Белене

*

8.

Бойчиновци

*

9.

Болярово

до 250

10.

Борован

*

11.

Борово

*

12.

Братя Даскалови

до 250

13.

Брегово

*

14.

Брезово

до 300

15.

Брусарци

*

16.

Бургас

*

17.

Бяла - област Русе

*

18.

Бяла Слатина

*

19.

Велики Преслав

до 200

20.

Велико Търново

до 200

21.

Венец

*

22.

Ветово

*

23.

Ветрино

*

24.

Видин

до 200

25.

Враца

до 300

26.

Вълчедръм

*

27.

Вълчи дол

*

28.

Върбица

до 300

29.

Генерал Тошево

*

30.

Главиница

*

31.

Горна Оряховица

*

32.

Гулянци

*

33.

Гурково

до 450

34.

Гълъбово

*

35.

Две могили

*

36.

Димитровград

*

37.

Димово

до 200

38.

Добрич

*

39.

Добричка

*

40.

Долна Митрополия

*

41.

Долни Дъбник

*

42.

Дулово

*

43.

Елхово

до 250

44.

Завет

*

45.

Златарица

до 200

46.

Иваново

*

47.

Искър

*

48.

Исперих

*

49.

Каварна

*

50.

Кайнарджа

*

51.

Калояново

*

52.

Камено

*

53.

Каолиново

*

54.

Карнобат

*

55.

Каспичан

*

56.

Кнежа

*

57.

Козлодуй

*

58.

Криводол

до 300

59.

Крушари

*

60.

Кубрат

*

61.

Левски

*

62.

Летница

*

63.

Ловеч

до 300

64.

Лозница

*

65.

Лом

*

66.

Луковит

до 300

67.

Любимец

до 100

68.

"Марица"

*

69.

Медковец

*

70.

Мездра

до 300

71.

Мизия

*

72.

Минерални бани

до 300

73.

Монтана

до 200

74.

Несебър

до 100

75.

Никола Козлево

*

76.

Никопол

*

77.

Нова Загора

*

78.

Нови пазар

*

79.

Ново село

*

80.

Омуртаг

до 300

81.

Опака

*

82.

Опан

*

83.

Оряхово

*

84.

Павликени

*

85.

Пазарджик

до 450

86.

Петрич

до 150

87.

Пещера

до 450

88.

Плевен

*

89.

Пловдив

*

90.

Полски Тръмбеш

*

91.

Поморие

до 100

92.

Попово

*

93.

Пордим

*

94.

Провадия

*

95.

Първомай

до 300

96.

Раднево

*

97.

Разград

*

98.

Раковски

*

99.

"Родопи"

до 300

100.

Ружинци

до 200

101.

Русе

*

102.

Садово

*

103.

Самуил

*

104.

Свиленград

до 100

105.

Свищов

*

106.

Севлиево

до 300

107.

Силистра

*

108.

Симеоновград

*

109.

Ситово

*

110.

Сливен

до 350

111.

Сливо поле

*

112.

Смядово

до 100

113.

Средец

до 250

114.

Стамболийски

*

115.

Стара Загора

до 250

116.

Стражица

*

117.

Стралджа

*

118.

Стрелча

до 450

119.

Суворово

*

120.

Сунгурларе

до 350

121.

Сухиндол

*

122.

Съединение

*

123.

Твърдица

до 400

124.

Тервел

*

125.

Тополовград

до 350

126.

"Тунджа"

*

127.

Тутракан

*

128.

Търговище

*

129.

Хайредин

*

130.

Харманли

до 100

131.

Хасково

до 250

132.

Хисаря

до 400

133.

Хитрино

*

134.

Цар Калоян

*

135.

Ценово

*

136.

Червен бряг

*

137.

Чирпан

до 250

138.

Шабла

*

139.

Шумен

*

140.

Якимово

*

141.

Ямбол

*

Забележка. * Пълен обхват.


Приложение № 4 към чл. 7, ал. 9


Таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделските стопанства

Данни за стопанството

Икономически размер на стопанството в стандартен производствен обем/стандартна продукция (СПО) в левове

 

Икономически размер на стопанството в евро

 

Код по Наредба № 3

Видове култури и категории животни

М. ед.

Данни на

стопанството (основни

култури)

Показател за СПО (лв./дка; лв./глава)

Индивидуални СПО (лв.)

1

2

3

4

5

6 = (4*5)

3001

Обикновена (мека) пшеница и лимец

дка

 

114

 

3002

Твърда пшеница

дка

 

112

 

3003

Ечемик

дка

 

101

 

3004

Ръж

дка

 

55

 

3005

Тритикале

дка

 

88

 

3006

Овес

дка

 

54

 

3007

Царевица за зърно

дка

 

145

 

3008

Сорго

дка

 

72

 

3009

Просо

дка

 

43

 

3010

Ориз

дка

 

269

 

3109

Други зърнени култури - .............................

дка

 

51

 

Други зърнени култури - .............................

дка

 

51

 

Други зърнени култури - .............................

дка

 

51

 

Други зърнени култури - .............................

дка

 

51

 

Други зърнени култури - .............................

дка

 

51

 

3011

Тютюн

дка

 

668

 

3012

Хмел

дка

 

1 019

 

3013

Захарно цвекло

дка

 

22

 

3015

Памук

дка

 

79

 

3016

Лен

дка

 

68

 

3017

Коноп

дка

 

68

 

3018

Слънчоглед

дка

 

110

 

3019

Рапица

дка

 

157

 

3020

Соя

дка

 

97

 

3021

Фъстъци

дка

 

139

 

3119

Други технически култури - ....................

дка

 

139

 

Други технически култури - ....................

дка

 

139

 

Други технически култури - ....................

дка

 

139

 

Други технически култури - ....................

дка

 

139

 

Други технически култури - ....................

дка

 

139

 

Други технически култури - ....................

дка

 

139

 

3023

Маслодайна роза

дка

 

462

 

3024

Кориандър

дка

 

68

 

3025

Анасон

дка

 

68

 

3026

Резене

дка

 

68

 

3027

Лавандула

дка

 

164

 

3028

Салвия

дка

 

68

 

3029

Мента

дка

 

68

 

3030

Валериана

дка

 

68

 

3129

Други етеричномаслени и лекарствени култури - ....................

дка

 

68

 

Други етеричномаслени и лекарствени култури - ....................

дка

 

68

 

Други етеричномаслени и лекарствени култури - ....................

дка

 

68

 

Други етеричномаслени и лекарствени култури - ....................

дка

 

68

 

Други етеричномаслени и лекарствени култури - ....................

дка

 

68

 

3032

Фасул

дка

 

219

 

3033

Грах

дка

 

99

 

3035

Леща

дка

 

94

 

3036

Нахут

дка

 

103

 

3139

Други протеинодайни култури - .............

дка

 

96

 

Други протеинодайни култури - .............

дка

 

96

 

Други протеинодайни култури - .............

дка

 

96

 

3037

Царевица за силаж

дка

 

108

 

3096

Фий

дка

 

187

 

3040

Люцерна

дка

 

88

 

3041

Естествени ливади

дка

 

35

 

3159+3149

Други фуражни култури - ..............................

дка

 

94

 

Други фуражни култури - ..............................

дка

 

94

 

Други фуражни култури - ..............................

дка

 

94

 

Други фуражни култури - ..............................

дка

 

94

 

3042

Картофи

дка

 

660

 

3048+30481

Домати - открито производство

дка

 

1 614

 

30482

Домати - оранжерийни

дка

 

9 753

 

3050+30501

Краставици - открито производство

дка

 

1 223

 

30502

Краставици - оранжерийни

дка

 

9 753

 

3052+30521

Пипер - открито производство

дка

 

948

 

30522

Пипер - оранжериен

дка

 

9 753

 

3053

Зелен фасул

дка

 

393

 

3054

Зелен грах

дка

 

350

 

3058

Тикви

дка

 

721

 

3059

Дини

дка

 

721

 

3060

Пъпеши

дка

 

899

 

3169

Други зеленчуци - ..................

дка

 

1 087

 

Други зеленчуци - ..................

дка

 

1 087

 

Други зеленчуци - ..................

дка

 

1 087

 

Други зеленчуци - ..................

дка

 

1 087

 

Други зеленчуци - ..................

дка

 

1 087

 

Други зеленчуци - ..................

дка

 

1 087

 

Други зеленчуци - ..................

дка

 

1 087

 

Други зеленчуци - ..................

дка

 

1 087

 

Други зеленчуци - ..................

дка

 

1 087

 

Други зеленчуци - ..................

дка

 

1 087

 

Други зеленчуци - ..................

дка

 

1 087

 

3074+3075

Семкови овощни видове (ябълка, круша, дюля)

дка

 

989

 

3068+3069+

3070+3071+

3072

Костилкови овощни видове (череша, вишна, праскова, кайсия, сливи)

дка

 

1 417

 

3078+3079+

3080+3081

Черупкови овощни видове (орех, лешник, бадем, кестени)

дка

 

426

 

3179

Други овощни видове - ............

дка

 

944

 

Други овощни видове - ............

дка

 

944

 

Други овощни видове - ............

дка

 

944

 

Други овощни видове - ............

дка

 

944

 

Други овощни видове - ............

дка

 

944

 

Други овощни видове - ............

дка

 

944

 

Други овощни видове - ............

дка

 

944

 

Други овощни видове - ............

дка

 

944

 

Други овощни видове - ............

дка

 

944

 

Други овощни видове - ............

дка

 

944

 

Други овощни видове - ............

дка

 

944

 

3082+3083+

3077

Ягодоплодни овощни видове (ягода, малина, арония )

дка

 

971

 

3189

Други ягодоплодни - ...............

дка

 

971

 

Други ягодоплодни - ...............

дка

 

971

 

Други ягодоплодни - ...............

дка

 

971

 

Други ягодоплодни - ...............

дка

 

971

 

Други ягодоплодни - ...............

дка

 

971

 

Други ягодоплодни - ...............

дка

 

971

 

3089

Лозя - десертни

дка

 

273

 

3090

Лозя - винени

дка

 

220

 

3091

Цветя - за рязан цвят

дка

 

8 003

 

3092

Цветя - луковични растения

дка

 

8 003

 

3093

Цветя - саксийни

дка

 

8 003

 

3200

Цветя - оранжерийни

дка

 

12 031

 

3199

Производство на семена/посадъчен материал

дка

 

310

 

3201

Разсадници за трайни насаждения

дка

 

2 483

 

3095

Други (угари/други)

дка

 

0

 

30941

Култивирани гъби - култивирани печурки

м2

 

51