навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 5 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ВРЕМЕННА ИЗВЪНРЕДНА МЯРКА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПАЗАРА В СЕКТОРА НА ПЛОДОВЕТЕ

В сила от 15.09.2017 г.
Издадена от министъра на земеделието, храните и горите

Обн. ДВ. бр.75 от 15 Септември 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на временна извънредна мярка за подпомагане на пазара в сектора на плодовете, насочена към осигуряване подкрепа на производителите на плодове, които са пострадали от забраната на внос на някои продукти от Европейския съюз към Руската федерация.
(2) С наредбата се създават условия за прилагане на Делегиран регламент (ЕС) № 2017/1165 за определяне на временни извънредни мерки за подпомагане на производителите на някои видове плодове (ОВ, L170, 1.07.2017) (Делегиран регламент (ЕС) № 2017/1165).

Чл. 2. (1) Подпомагането на пазара в сектора на плодовете се извършва чрез прилагане на мярката изтегляне от пазара до 30 юни 2018 г. или до изчерпване на количествата.
(2) Мярката по ал. 1 се прилага по отношение на следните плодове, наричани по-нататък "плодовете":
1. ябълки, включени в код по КН 0808 10;
2. круши, включени в код по КН 0808 30;
3. праскови и нектарини, включени в код по КН 0809 30;
4. сливи, включени в код по КН 0809 40 05;
5. череши, включени в код по КН 0809 29 00.
(3) Подпомагане по ал. 1 се предоставя на:
1. индивидуални производители и членове на групи на производители и организации на производители на плодове, които не прилагат оперативни програми, наричани по-нататък "индивидуални производители";
2. организации на производители на плодове, които прилагат оперативни програми, одобрени при условията и по реда на Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми (ДВ, бр. 42 от 2007 г.).
(4) Членовете на организации на производители по ал. 3, т. 2 могат да кандидатстват за подпомагане само чрез организацията на производители, в която членуват, като финансовата помощ и разходите за изтегляне от пазара се финансират чрез оперативния фонд на оперативната програма.
(5) Индивидуалните производители по ал. 3, т. 1 могат да кандидатстват за подпомагане самостоятелно или чрез договор, сключен с организация на производители по ал. 3, т. 2, като в този случай изтеглянето от пазара се извършва и финансовата помощ им се изплаща чрез организацията на производители.

Чл. 3. Подпомагането на пазара в сектора на плодовете се предоставя на индивидуални производители на плодове, регистрирани до 30 юни 2017 г. по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3 от 1999 г.).

Раздел II.
Ред за прилагане на мярката за подпомагане на пазара


Чл. 4. (1) Изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) издава заповед, с която открива прием на заявления по мярката, при условията, определени в тази наредба и в Делегиран регламент (ЕС) № 2017/1165.
(2) При прилагане на мярката по чл. 2, ал. 1 лицата по чл. 2, ал. 3 подават заявления в областните дирекции на ДФЗ, отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане", в чиято териториална компетентност попада адресът на регистрация на лицето.
(3) Заявленията по ал. 2 следва да съдържат:
1. плодовете, за които ще се прилага мярката по чл. 2, ал. 1;
2. идентификация и размер на площите, на които е произведен всеки един от видовете плодове по т. 1; площите се идентифицират чрез номерата на блоковете на земеделските стопанства в системата за идентификация на земеделските парцели, а когато заявителите не могат да ги посочат - чрез номерата на недвижимите имоти по картата на възстановената собственост;
3. количеството на изтегляните плодове и тяхното предназначение съгласно чл. 6, ал. 1, мястото и датата, на които ще бъдат готови за проверка на изтеглянето, и организацията, на която ще бъдат предоставени, и/или местонаправлението, където плодовете ще бъдат изпратени за храна на животни;
4. очакваните транспортни разходи, съобразени с мястото, до което плодовете ще бъдат превозени.
(4) Когато общото количество на изтеглените от пазара плодове, за което е приложена мярката, достигне 2000 тона, изпълнителният директор на ДФЗ издава заповед, с която прекратява прилагането на мярката. Ако това количество бъде надхвърлено, се прилага принципът на предимство на първия заявител, който е подал заявление за прилагане на мярката.
(5) Когато след извършване на всички контроли част от заявените по ал. 2, т. 3 количества не бъдат изтеглени от пазара, изпълнителният директор на ДФЗ може да издаде заповед, с която да открие нов прием на заявления по мярката.

Чл. 5. (1) Техническият инспекторат на Разплащателната агенция извършва контрол на първо ниво на прилагането на мярката по чл. 2, ал. 1 съгласно чл. 108 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (ОВ, L 157/1 от 15.06.2011 г.) (Регламент (ЕС) № 543/2011 на Комисията).
(2) Проверките по ал. 1 обхващат:
1. 100 % от количествата, изтеглени от пазара плодове от индивидуалните производители по чл. 2, ал. 3, т. 1;
2. най-малко 10 % от количеството изтеглени от пазара плодове и най-малко 10 % от организациите на производители по чл. 2, ал. 3, т. 2.

Чл. 6. (1) Мярката по чл. 2, ал. 1 се прилага по отношение на плодове, годни за предлагане на пазара, по един от следните начини:
1. безвъзмездно предоставяне на плодовете на благотворителни организации или фондации, училища, детски градини, детски лагери, лечебни заведения, домове за стари хора или места за лишаване от свобода;
2. използване на плодовете за храна на животни.
(2) Идентификацията на количествата плодове, за които се прилага мярката, и тяхното изпращане на организациите по ал. 1 или за храна на животни по ал. 2 се извършват в присъствието на контролния орган по чл. 5 на местата и датите, посочени в заявленията, съгласно чл. 4, ал. 3, т. 3.
(3) Контролният орган по чл. 5:
1. проверява идентификацията на лицето по чл. 2, ал. 3;
2. проверява и измерва заявените площи;
3. определя количеството на изтегляните от пазара плодове;
4. проверява дейностите по транспортиране на изтеглените от пазара количества плодове, предназначени за безвъзмездно разпространение, когато разходите за транспорт са заявени за възстановяване.
(4) При прилагане на мярката по чл. 2, ал. 1 плодовете се изтеглят с валиден сертификат за съответствие с обявеното качество - екстра, първо или второ.

Чл. 7. (1) При прилагане на мярката заявителите са длъжни:
1. да предоставят изтеглените от пазара количества плодове на организациите по чл. 6, ал. 1, т. 1 и на животновъдните стопанства с приемно-предавателни протоколи, стокови разписки или кантарни бележки;
2. да отразяват счетоводно извършените операции по предоставяне на изтеглените от пазара плодове;
3. при извършване на проверки от Разплащателната агенция, Европейската комисия и други контролни органи да им предоставят пълен достъп и да им оказват съдействие, включително чрез представяне на допълнителни, изискани от тях документи.
(2) Получателите на изтеглените от пазара плодове по чл. 6, ал. 1, т. 1 са длъжни:
1. когато получават количества изтеглени продукти повече от 100 кг, да водят отделно счетоводство за операциите, свързани с тяхното получаване;
2. при извършване на проверки от Разплащателната агенция, Европейската комисия и други контролни органи да им предоставят пълен достъп и да им оказват съдействие, включително чрез осигуряване на достъп за проверки на получаването на плодовете от крайни потребители;
3. да предоставят документи за всеки получен продукт, като приемно-предавателни протоколи, стокови разписки или кантарни бележки, които удостоверяват, че изтеглените продукти са били приети безвъзмездно;
4. когато са благотворителни организации или фондации, да предоставят документи, от които да е видно крайното предназначение на всеки един продукт - приемно-предавателен протокол и/или друг еквивалентен документ, който удостоверява, че изтеглените продукти са били получени от крайните потребители.

Раздел III.
Ред за подаване на заявки за плащане и за упражняване на контрол


Чл. 8. (1) За получаване на подпомагане по схемата лицата по чл. 2, ал. 3, които са изтеглили от пазара плодовете по един от начините, посочени в чл. 6, ал. 1, подават заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ, до 31 юли 2018 г.
(2) Заявката за плащане се подава в областната дирекция на ДФЗ по чл. 4, ал. 2 в срок до 5 работни дни след прилагане на мярката.
(3) Заявката по ал. 1 съдържа:
1. лични данни за заявителя - физическо лице, или регистрационни данни на юридическото лице, както и лични данни на законния представител на юридическото лице;
2. идентификация на площите, от които е добита изтеглената от пазара продукция;
3. вида и количествата плодове, които са изтеглени от пазара;
4. датата и мястото, на които е приложена мярката по чл. 2, ал. 1;
5. предназначението на изтеглените продукти съгласно чл. 6, ал. 1;
6. декларация, че заявителят не е получил двойно европейско или национално финансиране или компенсация по застрахователна полица по отношение на мярката, за която кандидатства за подпомагане, и че е запознат с условията по мярката, за която кандидатства за подпомагане;
7. номер на банковата сметка на лицето, по която да бъде изплатена помощта.
(4) В заявката по ал. 1 се посочва единен идентификационен код по смисъла на чл. 23 от Закона за търговския регистър и към нея се прилагат:
1. документите по чл. 7, т. 3;
2. документ, издаден от официален ветеринарен лекар или от инспектор от Българската агенция по безопасност на храните, че изтеглените от пазара количества плодове са използвани за храна на животни, в съответствие с нормите за изхранване на съответния брой животни;
3. опис на извършените продажби на съответните плодове, които са произведени на заявените площи, с посочване на номерата на фактурите или на търговските документи;
4. сертификати за съответствие с обявеното качество на изтеглените от пазара плодове, издадени от Българската агенция по безопасност на храните;
5. копие на нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава чрез упълномощено лице.
(5) Когато установи нередовност на подадените документи или непълнота в заявените данни, ДФЗ уведомява заявителя с уведомително писмо, което се изпраща по пощата с обратна разписка. Ако заявителят не отстрани нередовностите и/или непълнотите в срок до 10 работни дни от деня на получаване на уведомителното писмо, включително чрез предоставяне на допълнителни и/или нови документи, заявката за плащане се отхвърля изцяло или частично.

Чл. 9. (1) Получателите по чл. 6, ал. 1, т. 1 и лицата по чл. 2, ал. 3, които са извършили превоза на одобрените за изтегляне от пазара плодове за безвъзмездно предоставяне от мястото на изтегляне до мястото на доставка, могат да подадат заявки за плащане на направените транспортни разходи. Заявката за плащане се подава в срок до 5 работни дни след извършване на превоза по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ.
(2) Към заявката по ал. 1 се прилагат:
1. документи, доказващи превоза на продуктите - товарителница или пътен лист;
2. разходооправдателни документи, удостоверяващи извършено плащане на превоза - фактура с копие на извлечение от банкова сметка, заверено от съответната банка, или копие на фискален бон при плащане в брой;
3. удостоверение за открита банкова сметка или извлечение или справка от банкова сметка с печат и подпис на банков служител;
4. документ по чл. 8, ал. 4, т. 5;
5. документите по чл. 7, т. 3.
(3) Разплащателната агенция възстановява в срока по чл. 11, ал. 3 действително направените транспортни разходи по ал. 1 без ДДС в съответствие с разстоянието на извършената доставка и с максималните транспортни разходи, посочени в приложение № 1.

Чл. 10. (1) Разплащателната агенция извършва проверки на второ ниво на операциите по прилагане на мярката по чл. 2, ал. 1 съгласно чл. 109 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията.
(2) Проверките на място по ал. 1 трябва да обхващат най-малко 40 % от лицата, които подлежат на проверки на първо ниво, и най-малко 5 % от количеството изтеглени от пазара плодове и да включват:
1. доставянето на продуктите на организации по чл. 6, ал. 1, т. 1 и получаването им от тези организации;
2. предоставянето и използването на продуктите за храна на животни по чл. 6, ал. 1, т. 2.
(3) При проверки на второ ниво на операциите по прилагане на мярката Разплащателната агенция определя количествата изтеглени от пазара плодове, които подлежат на подпомагане, в съответствие с площите, от които е добита продукцията, и средните добиви за съответните плодове съгласно приложение № 2.

Раздел IV.
Определяне и изплащане на подпомагането


Чл. 11. (1) Размерът на подпомагането при прилагане на мярката по чл. 2, ал. 1 по отношение на плодовете с предназначение по чл. 6, ал. 1, т. 1 се определя въз основа на количествата плодове, за които реално е приложена, и размера на подпомагането, посочен в приложение № 3, за безвъзмездно предоставяне.
(2) Размерът на подпомагането при прилагане на мярката по чл. 2, ал. 1 по отношение на плодовете с предназначение по чл. 6, ал. 1, т. 2 се определя въз основа на количествата, за които реално е приложена, и 75 % за организациите на производители по чл. 2, ал. 3, т. 2 и 50% за индивидуалните производители по чл. 2, ал. 3, т. 1 от размера на подпомагането, посочен в приложение № 3, за храна за животни.
(3) Разплащателната агенция изплаща подпомагането, определено по реда на ал. 1 и 2, на лицата по чл. 2, ал. 3, подали заявки за плащане по чл. 8 и 9, в срок до 30 септември 2018 г.
(4) Разплащателната агенция отказва изцяло или частично изплащането на заявено подпомагане:
1. когато заявителите не са изпълнили свое задължение по чл. 7, ал. 1;
2. заявителят не отстрани установените нередовности и/или непълноти в срока по чл. 8, ал. 5, изречение второ;
3. когато заявените транспортни разходи не съответстват на извършените;
4. въз основа на резултатите от проверките по чл. 10;
5. когато производителят на плодове е член на организация на производители по чл. 2, ал. 3, т. 2, освен в случаите, когато признаването на организацията е временно преустановено, в съответствие с член 114, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011;
6. когато заявените за подпомагане количества надхвърлят определените в приложение № 2 средни добиви.

Чл. 12. (1) Държавен фонд "Земеделие" информира Министерството на земеделието, храните и горите до 29-о число на всеки месец за количествата изтеглени от пазара плодове и за извършените разходи, които са одобрени.
(2) Подаването на информация по ал. 1 се прекратява, когато максималните количества по чл. 4, ал. 4 бъдат достигнати, но не по-късно от 30 септември 2018 г.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба "производители на плодове" са физически или юридически лица, които произвеждат един или повече от видовете плодове по чл. 2, ал. 2 най-малко върху 0,1 хектар земеделска площ.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. В срок до 7 дни от влизане в сила на наредбата изпълнителният директор на ДФЗ издава заповед по чл. 4, ал. 1.

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 39 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

§ 4. Наредба № 6 от 2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете (ДВ, бр. 73 от 2014 г.) се отменя.

§ 5. Наредбата влиза в сила от датата на обнародване в "Държавен вестник".Приложение № 1 към чл. 9, ал. 3


Максимални размери на подпомагане за транспортни разходи при изтегляне от пазара за безвъзмездно предоставяне

Разстояние между мястото на изтегляне и мястото на доставка

Транспортни
разходи

(евро на тон)

под 25 км

18,2

от 25 км до 200 км

41,4

от 200 км до 350 км

54,3

от 350 км до 500 км

72,6

от 500 км до 750 км

95,3

над 750 км

108,3

Добавка за хладилен транспорт 8,5 евро на тон Приложение № 2 към чл. 10, ал. 3

Средни добиви от овощните видове по

 чл. 2, ал. 2

Плодове

Средни добиви

(тона от хектар)

Ябълки

15

Круши

8,5

Праскови и нектарини

13

Сливи

8,2

Череши

10
Приложение № 3 към чл. 11, ал. 1

Максимални размери на подпомагането при изтегляне от пазара

Продукти

Безвъзмездно предоставяне (евро на тон)

Храна за
животни

(евро на тон)

Ябълки

169,8

132,2

Круши

238,5

159,0

Праскови и нектарини

269,0

269,0

Сливи

340,0

204,0

Череши

481,4

320,9

rss
Посети форума