навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КООРДИНАЦИОНЕН БОРД ПО ВЪПРОСИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2018 Г.

В сила от 08.09.2017 г.

Обн. ДВ. бр.73 от 8 Септември 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. Създава се Координационен борд по въпросите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., наричан по-нататък "Борда".
Чл. 2. Бордът отговаря за оперативната координация по европейските въпроси по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., като:
1. следи за развитието на преговорния процес в рамките на Съвета на Европейския съюз и неговите подготвителни органи и при необходимост дава указания за водене на преговорите при отчитане на принципите на неутралност, безпристрастност и търсене на балансирани решения и на националния интерес;
2. при необходимост предлага на Съвета по европейските въпроси промени в рамкови позиции по въпроси (досиета), които се разглеждат от Съвета на Европейския съюз и подготвителните му органи; промените в рамковите позиции се одобряват от Съвета по европейските въпроси по реда на Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (ДВ, бр. 35 от 2007 г.);
3. подготвя участието на заместник-министъра за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 в заседанията на Европейския парламент;
4. провежда тематични заседания по проекти на актове (досиета) на Европейския съюз и други документи, които се разглеждат в рамките на процеса на вземане на решения на Европейския съюз;
5. изпълнява и други задачи, възложени му от министъра за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018.

Чл. 3. (1) Бордът се състои от:
1. председател - заместник-министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018, отговарящ за връзките с Европейския парламент;
2. членове:
а) началникът на политическия кабинет на министър-председателя или определен от него съветник към политическия кабинет на министър-председателя;
б) заместник-министър на външните работи;
в) заместник-министри, отговарящи за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, и/или заместник-министри съобразно тяхната компетентност по европейските политики;
г) представители на ръководните органи на други институции и ведомства;
д) постоянният представител на Република България към Европейския съюз;
е) заместник постоянният представител на Република България към Европейския съюз;
ж) директорът на дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет;
з) директорът на дирекция "Политики и институции на Европейския съюз" на Министерството на външните работи.
(2) Секретарят на Съвета по европейските въпроси изпълнява функциите на секретар на Борда. Секретариат на борда е дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет.
(3) Поименният състав на Борда се определя със заповед на министъра за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 по предложение на заместник-министъра за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018, отговарящ за връзките с Европейския парламент.

Чл. 4. Председателят на Борда:
1. свиква, определя дневния ред и ръководи неговите заседания;
2. предоставя при необходимост информация за дейността на Борда на Съвета по европейските въпроси;
3. провежда тематични срещи с представители на заинтересованите министерства и/или ведомства във връзка с изготвянето на окончателния текст на Програмата на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз (1 януари - 30 юни 2018 г.);
4. утвърждава вътрешни правила за дейността на Борда.

Чл. 5. (1) За осъществяване на своята дейност Бордът провежда редовни заседания всяка седмица по предварително обявен дневен ред.
(2) Извънредни заседания се провеждат при необходимост по решение на председателя или по искане от членовете на Борда.
(3) Дневният ред за всяко заседание се изготвя от секретаря, като членовете на Борда се уведомяват по електронен път за датата и дневния ред на заседанията.
(4) Членовете на Борда могат да отправят по електронен път до председателя предложения за разглеждане на определени въпроси.
(5) В случаите по ал. 4 секретарят на Борда уведомява неговите членове за допълнителните въпроси, включени в дневния ред.

Чл. 6. (1) Бордът провежда присъствени заседания, като се осигурява видеоконферентна връзка за представителите на Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз.
(2) На заседанията на Борда задължително присъстват:
1. членовете на Борда по чл. 3, ал. 1, т. 2, букви "а", "б", "д" - "з";
2. заместник-министрите и представителите на ръководните органи на други институции и ведомства, в чиято компетентност попадат включените в дневния ред на заседанието въпроси.
(3) Когато в дневния ред са включени въпроси (досиета), които са от компетентността на повече от едно министерство и/или ведомство, на заседанията на Борда задължително присъстват членовете на Борда от водещото и от подпомагащите го министерства и/или ведомства.
(4) В зависимост от обсъжданите въпроси на заседанията на Борда присъстват и директори на дирекции от съответните министерства и ведомства, ръководители на работните групи по чл. 7, ал. 2 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (ДВ, бр. 35 от 2007 г.) и дипломати от Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз.

Чл. 7. (1) Бордът взема решения с единодушие от присъстващите на заседанието негови членове.
(2) При невъзможност да бъде постигнато съгласие въпросът се предлага за решаване от Съвета по европейските въпроси при условията и по реда на Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (ДВ, бр. 35 от 2007 г.).
(3) За взетите решения се изготвя протокол, който се подписва от всички присъстващи на заседанието и се изпраща на членовете на Борда за сведение.

Чл. 8. (1) За периода от 1 януари до 30 юни 2018 г. председателите на Съвета на Европейския съюз и неговите подготвителни органи с ротационно председателство при изпълнение на своите функции се ръководят от принципите на неутралност, безпристрастност и търсене на балансирани решения с цел запазване на единството между държавите - членки на Европейския съюз, и отчитане на стратегическите приоритети на Европейския съюз.
(2) При изпълнение на своите функции лицата по ал. 1:
1. отчитат одобрените от Съвета по европейските въпроси рамкови позиции и получените от Борда указания за водене на преговорите;
2. се подпомагат експертно от компетентните министерства или ведомства.

Чл. 9. (1) Непосредствено след участие в заседанията на Съвета на Европейския съюз или неговите подготвителни органи с ротационно председателство се изготвя флаш-нота за основните резултати от заседанието.
(2) Подробният доклад от заседанията по ал. 1 се изготвя в рамките на деня на тяхното провеждане.
(3) Флаш-нотата и подробният доклад се изпращат до заместник-министъра за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018, отговарящ за връзките с Европейския парламент, ръководителя и/или заместник-ръководителя на отговорното ведомство, ръководителя на съответната работна група по чл. 7, ал. 2 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз, дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет, дирекция "Политики и институции на Европейския съюз" на Министерството на външните работи и до Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на постановлението "рамкова позиция" е позицията по § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (ДВ, бр. 35 от 2007 г.).

Заключителни разпоредби


§ 2. В Постановление № 114 на Министерския съвет от 2016 г. за създаване на национален механизъм за координация на подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2016 г. и бр. 12 и 39 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1 ал. 7 се отменя.
2. В чл. 5, ал. 1, т. 1 думите "Центъра и с" се заличават.
3. Член 12 се изменя така:
"Чл. 12. Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 организира и отговаря за изпълнението на възложените му с Плана мерки, свързани с подготовката и провеждането на Председателството, и изпълнява определените му с Устройствения правилник на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018, приет с Постановление № 100 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 44 от 2017 г.), функции."
4. Член 13 се изменя така:
"Чл. 13. (1) Българската национална телевизия (БНТ), определена за домакин-разпространител на картина и звук от събитията по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. с Решение № 165 на Министерския съвет от 2017 г.:
1. участва в изграждането на международния пресцентър, като:
а) разработва изискванията за техническата инфраструктура на пресцентъра в НДК, свързани с осигуряване на аудио-визуален сигнал;
б) изгражда кабелната инфраструктура за аудио-визуален сигнал на територията на пресцентъра и паркинга за автомобилите за излъчване на живо;
в) осигурява и монтира оборудването за необходимите апаратни (MCR) и видеомонтажни, 5 телевизионни и 8 радиокабини (с потенциална възможност телевизионните кабини да бъдат удвоени), 6 стационарни позиции на територията на Националния дворец на културата съгласно изискванията на Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз;
г) осигурява и монтира постоянно диодно осветление за следните три позиции: посрещане, ръкостискане и семейна снимка в Националния дворец на културата и Дом № 2 от Комплекс "Бояна";
д) осигурява необходимите ISDN линии за радиокабините и помещенията на екипа на пресцентъра (до 15 броя);
е) изгражда интранет връзка на територията на пресцентъра;
ж) създава и поддържа информационен канал за журналисти чрез мониторите в пресцентъра;
з) осигурява необходимите технически екипи за поддръжка на оборудването;
2. отговаря за аудио-визуалното отразяване на Председателството, като:
а) осигурява аудио-визуално покритие на събитията от календара на Председателството от категория А и С и други официални събития, заявени от Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018, и излъчва сигнала в реално време на територията на пресцентъра;
б) изработва видеоматериали от събитията в минимум две резолюции за портала на Председателството;
в) изработва документален филм за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз;
г) създава седмична рубрика за Председателството;
д) резервира и заплаща сателитните канали за живо предаване към ЕbS и осъществява излъчванията;
е) участва в координационни срещи с представители на институциите във връзка с Председателството;
3. управлява услугите за телевизионни и радиожурналисти, предлагани от пресцентъра, като:
а) изработва и публикува ценоразпис на услугите;
б) осъществява комуникацията с телевизиите и радиата преди събитието, приема и координира заявките за ползване на телевизионни, радиокабини, стендъпи с оператор и други услуги;
в) оказва съдействие при формирането на пуловете от оператори и фоторепортери;
г) осигурява необходимите екипи за управление на услугите;
4. има право да получи от Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 информация за: календара на събитията от категории А и С и други официални събития, които е длъжна да отрази; местата за всяко събитие (точките в Националния дворец на културата), от които трябва да има телевизионен сигнал; броя и разположението на телевизионните и радиокабините, стендъпите и паркинга за SNG; броя и местоположението на мониторите на територията на пресцентъра, по които ще се подава картина; списъка и времетраенето на събитията, които ще се излъчват на живо чрез Europe by Satellite; времевия график и резолюцията, в които видеоматериалите трябва да бъдат качвани на портала на Председателството;
5. има право да ползва посочени от нея помещения с работни места на територията на пресцентъра за изпълнение на задълженията си;
6. има право да получава съдействие от екипа на пресцентъра и техническите екипи на "НДК - Конгресен център София" - ЕАД, при възникнала необходимост;
7. има право да получава оперативна информация от екипа на пресцентъра за промените в програмата на всяко събитие.
(2) Българската национална телевизия предоставя със споразумение безвъзмездно на Министерския съвет изключителните права за използване на аудио-визуалните произведения, създадени от БНТ в качеството и на домакин - разпространител на картина и звук, и филма за Председателството по всички предвидени в Закона за авторското право и сродните му права начини за максимално допустимия срок, включително правото за преотстъпване при последващо излъчване."
5. Член 14 се отменя.
6. Параграф 11 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.

§ 3. За периода от 1 юли 2017 г. до 31 декември 2018 г. не се изготвят програмите по чл. 1, ал. 1, т. 2 и чл. 6, ал. 1, т. 4 и докладите по чл. 6, ал. 1, т. 5 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 35 от 2007 г.).

§ 4. До 1 юли 2018 г. рамкови позиции по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (ДВ, бр. 35 от 2007 г.) се изготвят във формат, одобрен от Съвета по европейските въпроси.

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
rss
Посети форума