навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА РАБОТА НА ЛИЦА, НЕНАВЪРШИЛИ 18 ГОДИНИ (ДВ, БР. 64 ОТ 2006 Г.)

Издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.64 от 8 Август 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Параграф единствен. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) За всяко лице, ненавършило 18 години, работодателят подава в деловодството на териториалната дирекция "Инспекция по труда" или по електронен път при спазване разпоредбите на Закона за електронния документ и електронния подпис искане за получаване на разрешение за постъпване на работа, като прилага следните документи:
1. описание на вида работа, която ще извършва лицето, ненавършило 18 години;
2. резултатите от оценката на риска, на който може да бъде изложено лицето, ненавършило 18 години;
3. осигурените мерки за защита здравето и безопасността на лицето, ненавършило 18 години;
4. медицинско заключение по чл. 12, ал. 2;
5. разпределението на работното време за лица от 15 до 16 години."
2. Създава се нова ал. 2:
"(2) При непълнота и при нередовност на документите по ал. 1 директорът на съответната териториална дирекция "Инспекция по труда" или упълномощено от него длъжностно лице в срок 5 дни от датата на подаване на искането писмено уведомява подателя за констатирани непълноти и нередовности на документите, като с уведомлението определя срок не по-кратък от 5 дни за отстраняването им."
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
"(3) Директорът на териториалната дирекция "Инспекция по труда" или упълномощеното от него длъжностно лице се произнася по искането в 7-дневен срок от подаването му или от датата на отстраняване на констатираните непълноти или нередовности."
4. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума