навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № Н-6 ОТ 7 ЮЛИ 2017 Г. ЗА РЕДА ЗА УПОТРЕБА НА ФИЗИЧЕСКА СИЛА И ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ОТ ОРГАНИТЕ НА СЛУЖБА "ВОЕННА ПОЛИЦИЯ"

В сила от 21.07.2017 г.
Издадена от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2017г., доп. ДВ. бр.5 от 12 Януари 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се урежда редът за употреба на физическа сила и помощни средства от органите на служба "Военна полиция".

Чл. 2. (1) Органите на служба "Военна полиция" могат да използват физическа сила и помощни средства в случаите по чл. 18, ал. 1 от Закона за военната полиция.
(2) Органите на служба "Военна полиция" вземат всички мерки за оказване на първа долекарска помощ на лицата, пострадали при използване на физическата сила и помощните средства.

Чл. 3. Органите на служба "Военна полиция" използват физическа сила и помощни средства, след като са преминали обучение за използването им.

Чл. 4. (1) В случаите на употреба на физическа сила и помощни средства се изготвя писмен доклад от служителя, който ги е използвал, и/или ръководителя, разпоредил използването им.
(2) В писмения доклад по ал. 1 се посочват:
1. звание, име и фамилия, длъжност и месторабота на военнополицейския орган;
2. място, дата и час на използване на физическата сила и помощните средства;
3. основание и обстоятелства за използване на физическата сила и помощните средства;
4. интензивност на физическата сила, вид и количество на използваните помощни средства;
5. по възможност данни, идентифициращи лицето/лицата, спрямо които са използвани физическата сила и помощните средства;
6. мерки, взети спрямо лицето/лицата;
7. видими последствия от използването на физическата сила и помощните средства.

Раздел II.
Използване на физическа сила


Чл. 5. (1) Физическа сила е силовото въздействие, което се упражнява от органите на служба "Военна полиция", включително и чрез използване на специализирани похвати, захвати, хватки, ключове, прийоми от бойноприложни техники и др., за обезоръжаване и/или неутрализиране на правонарушители в случаите и по начина, регламентирани в чл. 18 от Закона за военната полиция.
(2) При необходимост използването на физическа сила може да се съчетава с използването на помощни средства.

Раздел III.
Предназначение и употреба на помощни средства


Чл. 6. (1) Белезниците са предназначени за ограничаване възможността за движение на крайниците на правонарушителя.
(2) Белезниците се поставят при положение на ръцете отзад на гърба. В зависимост от физическите качества, състоянието и поведението на правонарушителя се допуска поставяне на белезници при положение на ръцете отпред, на две и повече лица последователно, комбинация между ръка и крак, крак за крак, през или за неподвижен предмет или по друг подходящ начин.
(3) Лицето с поставени белезници трябва да бъде под наблюдение.

Чл. 7. (1) Усмирителните ризи могат да се използват спрямо лица, поведението на които не може да се контролира по друг начин или с други средства.
(2) Лицата, спрямо които са използвани усмирителни ризи, се поставят под постоянно наблюдение.

Чл. 8. Каучукови, пластмасови и щурмови палки могат да се използват, когато са неприложими други по-леки начини и средства за въздействие.

Чл. 9. (1) Електрошоковите палки и прибори са предназначени за блокиране на сетивната и нервната система чрез електричество. Въздействието може да е чрез непосредствен контакт или дистанционно (от разстояние чрез изстрелване на електроди или електрозаряди).
(2) Електрошоковите палки и прибори могат да се използват при задържане на лица, които не се подчиняват и/или оказват съпротива на органите на служба "Военна полиция", за пресичане на нападение срещу тях и/или други лица, както и при опит за бягство на конвоирани, съпровождани, задържани лица и при освобождаване на заложници.
(3) Електрошоковите палки и прибори могат да се използват при задържане на лице, нарушило охраната и/или пропускателния режим в района на охраняван от органите на служба "Военна полиция" обект, ако оказва съпротива или се опитва да избяга.

Чл. 10. (1) Химическите вещества са предназначени за намаляване способността за съпротива на правонарушители чрез дразнещо въздействие върху очите, кожата и горните дихателни пътища.
(2) Минималното допустимо разстояние до лицето, срещу което се използват аерозолни химически вещества и насочването им, се определя от тактико-техническата характеристика на всеки отделен вид използвано средство.
(3) Химически вещества и средства за обгазяване се използват при стриктно спазване на нормативите за всеки конкретен вид и правилата за безопасност при работа с тях.
(4) Обгазеният район (територия, сграда, превозно средство) се отцепва незабавно до края на поразяващото действие на химическите вещества и се предприемат мерки за извеждане и оказване помощ на пострадалите лица.

Чл. 11. (1) Служебни животни - кучета, се използват за откриване на взривни вещества, боеприпаси, както и наркотични или други упойващи вещества.
(2) Служебни кучета могат да се използват и за патрулиране, охрана на мероприятия, при издирване и задържане на лица, като задължително се водят от техния щатен водач.
(3) Преди пускане на кучето водачът взема мерки да не се причинят вреди на други лица.

Чл. 12. (1) При изпълнение на служебните си задължения органите на служба "Военна полиция" могат да бъдат снаряжени с халосни патрони, патрони с гумени, пластмасови и шокови куршуми.
(2) Халосните патрони и патроните с гумени, пластмасови и шокови куршуми са предназначени за оказване на физическо и психологическо въздействие върху правонарушители.
(3) Минималното допустимо разстояние до лицето, срещу което се използват халосни патрони и патрони с гумени, пластмасови и шокови куршуми, се определя от тактико-техническата характеристика на всеки отделен вид боеприпас.
(4) Забранява се смесеното поставяне на бойни патрони и патрони с гумени, пластмасови, шокови куршуми и халосни патрони в един пълнител (магазин) или барабан на оръжието.

Чл. 13. (1) Устройствата за принудително спиране на превозни средства са механични, електромагнитни и други съоръжения, прибори и химически смеси, предназначени за въздействие върху части, агрегати и системи на превозните средства, водещи до преустановяване на тяхното движение.
(2) Устройствата за принудително спиране могат да се използват по отношение на превозни средства, водачите на които не се подчиняват на подадени от органите на служба "Военна полиция" сигнали за спиране, при задържане на правонарушители, движещи се с превозно средство, при охрана на обекти и при освобождаване на заложници.
(3) Устройствата за принудително спиране на превозни средства се използват по разпореждане на ръководителя на операцията.
(4) При определяне на местата за поставяне на устройствата за принудително спиране се вземат под внимание особеностите на пътя и прилежащите участъци, видимостта, скоростта и интензивността на движението, видът на превозното средство и други конкретни условия.
(5) При използването на устройство за принудително спиране се подава сигнал за спиране от военнополицейските органи, съобразявайки се с конкретната пътна обстановка, с изключение на случаите при освобождаване на заложници.

Чл. 14. (1) Устройствата за отваряне на помещения са механични, хидравлични, пневматични, пиротехнически, взривни, електромагнитни и други съоръжения и прибори, предназначени за въздействие върху заключващи механизми и разрушаване на прегради на входове на сгради, помещения и пътни превозни средства.
(2) Устройствата за отваряне на помещения могат да се използват за проникване при задържане на правонарушители, освобождаване на заложници, противодействие или отказ да се изпълни законно разпореждане, оказване съдействие на други държавни органи или длъжностни лица, на които противозаконно се пречи да изпълняват задълженията си.
(3) Устройствата за отваряне на помещения се използват по разпореждане на ръководителя на операцията.

Чл. 15. (1) Светлинни и звукови устройства с отвличащо въздействие са боеприпаси и пиротехнически, механични и други прибори, предназначени за дезориентиране и отвличане на вниманието.
(2) Светлинните и звуковите устройства с отвличащо въздействие могат да се използват при проникване в обекти, освобождаване на заложници, задържане на правонарушители, при нападения срещу граждани и/или военнослужещи, и/или военнополицейски органи, групови нарушения на обществения ред, нападения на сгради, помещения, съоръжения и пътни превозни средства.
(3) Използването на светлинни и звукови устройства се извършва в съответствие с тактико-техническите характеристики и възможностите на всеки отделен вид.
(4) Светлинни и звукови устройства се използват по разпореждане на ръководителя на операцията.

Чл. 16. (1) (Доп. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) Бронираните машини са предназначени за използване от органите на служба "Военна полиция" при изпълнение на служебните им задължения, свързани с дейностите по чл. 7 от Закона за военната полиция, патрулиране по определен маршрут или участък за обслужване, отцепване и блокиране на определени райони, отцепване и блокиране на направление за движение на участници в безредици и други правонарушения, създаване на проходи в барикади и други препятствия, разрушаване на врати, стени и преодоляване на други прегради, при терористичен акт или въоръжени правонарушители, при изпълнение на задачи в зона на непосредствен риск, при освобождаване на заложници, при осъществяване на спасителни дейности при извънредни ситуации.
(2) Бронираните машини се използват по разпореждане на ръководителя на операцията.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 18, ал. 11 от Закона за военната полиция.

§ 2. Директорът на служба "Военна полиция" да организира разработването на указания за използването на различните видове техники за употреба на физическа сила и помощни средства, технически характеристики и правила за безопасност при употребата и съхранението им, както и да организира обучението по чл. 3 от наредбата.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

§ 20. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на § 19, който влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".


Новини


 
 
 
rss
Посети форума