навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110 ОТ 9 ЮНИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ И ТРУДОВАТА МОБИЛНОСТ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. (ДВ, БР. 79 ОТ 2016 Г.)

В сила от 16.06.2017 г.

Обн. ДВ. бр.48 от 16 Юни 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя "както това е посочено в информацията по чл. 4, ал. 3, т. 1, съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. (НКПД)".
2. В т. 9 думите "Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД)" се заменят с "НКПД".

§ 2. В чл. 15, т. 2 думите "т. 2 - 5" се заменят с "т. 2 - 4".

§ 3. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2 и 3:
"(2) Към мотивираното предложение по ал. 1 за всяка от предложените единични групи по НКПД се представя информация за броя обявени и незаети работни места, за които са проведени предварителни проучвания на пазара на труда през предходните 12 месеца съгласно чл. 4 и прогнози за заетостта и за развитието на икономическата дейност.
(3) В 15-дневен срок от подаване на мотивираното предложение по ал. 1 Агенцията по заетостта предоставя на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност информация за:
1. броя заявени свободни работни места в Агенцията по заетостта, за които от дирекции "Бюро по труда" не са насочени подходящи безработни или търсещи работа лица;
2. броя предоставени решения от Агенцията по заетостта по чл. 15 и 16;
3. броя постановени откази от Агенцията по заетостта по чл. 11 ЗТМТМ."
2. Досегашните ал. 2 - 6 стават съответно ал. 4 - 8.

§ 4. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "ал. 1 - 4" се заменят с "ал. 1 - 6".
2. Създава се нова ал. 3:
"(3) Уведомяването по чл. 25, ал. 2 и 3 ЗТМТМ се извършва чрез Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз със съдействието на лицата по чл. 63."
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

§ 5. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите "2 - 4, 7 и 9 - 11" се заменят с "2, 3, 7 - 11", а думите "и по чл. 20, ал. 1, т. 3" се заличават;
б) създава се т. 3:
"3. декларация, че са спазени изискванията на чл. 28, ал. 1 - 4 ЗТМТМ."
2. Създава се нова ал. 2:
"(2) При подаване на обосновката по чл. 2, ал. 1, т. 2 не се изискват документите по чл. 2, ал. 2, т. 1."
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

§ 6. В чл. 38, ал. 5 се правят следните изменения:
1. В т. 1:
а) в буква "г" думите "земеделието и храните" се заменят със "земеделието, храните и горите";
б) буква "з" се отменя;
в) буква "л" се отменя.
2. В т. 2 думата "дванадесет" се заменя с "десет".
3. В т. 3 думата "дванадесет" се заменя с "десет".

§ 7. В чл. 65, ал. 1, т. 2 думите "по т. 1" се заменят с "по т. 3".

Заключителни разпоредби


§ 8. В срок до 2 месеца от влизането в сила на постановлението да се проведе процедурата по чл. 17 от Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

§ 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
rss
Посети форума