навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ДЪРЖАВНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

В сила от 30.05.2017 г.
Издаден от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.43 от 30 Май 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Този правилник определя организацията и дейността, функциите по ръководство, управление и финансиране на държавните детски градини към Министерството на отбраната на Република България, наричани по-нататък "ДДГ към МО".
Чл. 2. Държавните детски градини към МО са държавни по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и се откриват, преобразуват, променят и закриват със заповед на министъра на отбраната след съгласуване с министъра на образованието и науката.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) Държавните детски градини към МО са предназначени за отглеждане, възпитание, социализация и обучение на деца на военнослужещи и цивилни служители на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, както и на военнослужещи и цивилни служители в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея.

Чл. 4. Образованието в ДДГ към МО е светско и обучението се провежда на книжовен български език.Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" организира, методически подпомага и контролира дейността на ДДГ към МО, в това число и планирането и разходването на ресурсите им като разпоредител от по-ниска степен към изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело".

Чл. 6. (1) Държавните детски градини към МО са институции в системата на предучилищното образование, в които се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас в съответствие с Държавния образователен стандарт за предучилищно образование.
(2) Децата постъпват в детската градина не по-рано от учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишна възраст.
(3) В ДДГ към МО при липса на яслена група в съответното населено място и при наличие на свободни места може да се приемат за отглеждане, възпитание, социализация и обучение и деца на двегодишна възраст.
(4) В ДДГ към МО може да се разкриват яслени групи за отглеждане на деца от десетмесечна до тригодишна възраст.

Чл. 7. (1) Предучилищното образование се организира в групи според възрастта на децата.
(2) При недостатъчен брой на деца от една възраст за сформиране на група може да се сформира разновъзрастова група.
(3) Сформирането на групите се определя с Държавния образователен стандарт за предучилищно образование.

Чл. 8. Дейността на ДДГ към МО се осъществява в съответствие с актовете на Министерството на образованието и науката и държавните образователни стандарти в системата на предучилищното и училищното образование.

Чл. 9. (1) Броят на групите и броят на децата в тях се определят от директора на детската градина след съгласуване с педагогическия съвет в съответствие с Държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и с Държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини.
(2) Разпределението на децата в групите се осъществява от директора на детската градина.
(3) Свободните места в детската градина са местата в рамките на определения брой по ал. 1, които са останали незаети след записване на всички желаещи деца към определен момент.

Чл. 10. Държавните детски градини към МО гарантират правата, свободата, сигурността и достойнството на всяко дете. Държавните детски градини към МО създават основа за равни възможности за физическо и интелектуално развитие и възпитаване в дух на толерантност, разбирателство и патриотизъм.

Чл. 11. В ДДГ към МО се провеждат занимания по дейности извън държавните образователни стандарти съобразно интересите и потребностите на децата по желание на родителите или настойниците и при възможност на детското заведение срещу заплащане.

Глава втора.
ПРИЕМ НА ДЕЦА В ДЪРЖАВНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

Раздел I.
Критерии за приемане на деца в държавните детски градини към Министерството на отбраната


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) В ДДГ към МО се приемат деца на военнослужещите и цивилните служители на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и на военнослужещи и цивилни служители в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея.
(2) При наличието на свободни места в ДДГ към МО могат да се приемат и деца на лица извън посочените в ал. 1.

Чл. 13. (1) В ДДГ към МО се приемат с предимство деца по критерии, определени по тежест от 1 до 2 точки, както следва:
1. на загинал военнослужещ при или по повод изпълнение на службата - 2 точки;
2. от многодетни семейства и деца близнаци - 2 точки;
3. със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания, удостоверени с решение на ТЕЛК, като броят за всяка група не надхвърля 3 деца - 2 точки;
4. които към момента на приема имат брат или сестра в детската градина, за която се кандидатства - 1 точка;
5. на самотен родител - 1 точка;
6. на родител/и с трайно намалена работоспособност над 70 на сто, установена с решение на ТЕЛК - 1 точка;
7. на които родителите живеят в общежитие на Министерството на отбраната - 1 точка;
8. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) чиито родители или един от тях е български гражданин - военнослужещ в състава на многофункционални формирования или който заема длъжност в задгранично представителство на Република България, в международна организация или в друга международна инициатива на територията на страната и извън нея, или български гражданин - цивилен служител, командирован на длъжност в задгранично представителство на Република България, в международна организация или в друга международна инициатива на територията на страната и извън нея - 1 точка.
(2) Децата на лицата по ал. 2 на чл. 12 се приемат по критериите по предходната алинея с изключение на тези по т. 1, 7 и 8.

Раздел II.
Кандидатстване и прием в държавните детски градини към Министерството на отбраната


Чл. 14. Кандидатстване за прием на децата в ДДГ към МО става по желание и избор на родителите или настойниците чрез подаване на заявление.

Чл. 15. Заявления за кандидатстване на деца в ДДГ към МО се подават в Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело".

Чл. 16. Към заявлението за кандидатстване се прилагат следните документи:
1. актуална служебна бележка от местоработата на родителя или настойника, удостоверяваща месторабота и заемана длъжност (военно звание), като при промяна на местоработата и заеманата длъжност на родителя или настойника той е длъжен да уведоми директора на детската градина в едноседмичен срок от настъпване на промяната;
2. копие от акта за раждане на детето;
3. удостоверение за обстоятелствата, при които е загинал военнослужещият, издадено от началника/командира на военното формирование, удостоверяващо правото по чл. 13, т. 1;
4. копие от актовете за раждане на всички деца при многодетни семейства, удостоверяващи правото по чл. 13, т. 2;
5. експертно решение на ТЕЛК за деца по чл. 13, т. 3 и за родителите по чл. 13, т. 6;
6. копие на удостоверение за родствени връзки, удостоверяващо правото по чл. 13, т. 4;
7. копие на бракоразводно решение и присъдени родителски права, препис-извлечение от смъртен акт или удостоверение за гражданско състояние, удостоверяващи правото по чл. 13, т. 5;
8. копие на заповед за настаненото семейство в общежития на Министерството на отбраната, удостоверяваща правото по чл. 13, т. 7.

Чл. 17. (1) Разглеждането на заявленията за кандидатстване на деца и приемът се извършва от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело".
(2) Комисията прави подбор по критериите на чл. 13 и подадените от директорите на детските градини към МО свободни места по години на раждане на децата и изготвя протокол за работата си.
(3) При еднакъв брой точки предимство има детето на подалия по-рано заявление родител или настойник, което се удостоверява с входящия номер на заявлението.
(4) Заявления за кандидатстване на деца се подават целогодишно, не по-рано от годината, в която детето навършва необходимата възраст за прием.
(5) Подадените заявления важат за срок една година.

Чл. 18. (1) Обявяването на приетите деца в ДДГ към МО се извършва със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело".
(2) Заповедта за прием се поставя на видно място в Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", в съответната ДДГ към МО и се публикува на интернет страницата на агенцията.

Чл. 19. Срокът за записване на детето в ДДГ към МО е 10 работни дни от публикуване на заповедта.

Чл. 20. Родителите или настойниците на класираните деца преди постъпването на детето им в ДДГ към МО представят документи в съответствие с изискванията на Министерството на здравеопазването.

Раздел III.
Напускане и изключване на децата от държавните детски градини към Министерството на отбраната


Чл. 21. Децата напускат ДДГ към МО:
1. по желание на родителите или настойниците, изразено в писмен вид;
2. при постъпване на детето в първи клас.

Чл. 22. Децата се изключват от ДДГ към МО при:
1. системно неспазване от родителите или настойниците на реда и условията, определени в този правилник и в правилника за организацията и дейността на съответната ДДГ;
2. отсъствие на детето през учебната година за повече от един месец без уважителни причини;
3. неплащане на дължимите такси за повече от един месец.

Раздел IV.
Отсъствия на децата от държавните детски градини към Министерството на отбраната


Чл. 23. (1) Децата от десетмесечна до седемгодишна възраст могат да отсъстват:
1. при участие на един от родителите в операции или мисии извън територията на страната - за времето на операцията или мисията;
2. по здравословни причини, удостоверени с медицинска бележка с посочена диагноза и период на лечение.
(2) Децата от десетмесечна до петгодишна възраст могат да отсъстват по семейни причини не повече от 30 дни през учебно време (от 15 септември до 31 май) при предварително подадено писмено уведомление до директора на детската градина.
(3) Децата от подготвителна група могат да отсъстват по семейни причини не повече от 10 дни през учебно време (от 15 септември до 31 май) след предварително подадено писмено уведомление до директора на детската градина.

Чл. 24. Първият ден на отсъствие без предварително уведомление или по здравословни причини се отчита като присъствен ден на детето и се заплаща.

Глава трета.
МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА


Чл. 25. Медицинското обслужване на ДДГ към МО се осъществява в съответствие с действащата нормативна уредба.

Чл. 26. Медицинските специалисти в ДДГ към МО осъществяват дейности, свързани с провеждане на профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване на рискови здравословни фактори, като:
1. контролират изпълнението на санитарно-хигиенните изисквания и противоепидемичния режим;
2. осъществяват непрекъснат контрол на здравословното състояние на децата;
3. провеждат оздравителни и закалителни процедури;
4. организират здравното възпитание на децата и провеждат здравната просвета на персонала и родителите (настойниците);
5. водят задължителната медицинска документация;
6. наблюдават физическото развитие на децата;
7. контролират имунизационния статус на децата.

Чл. 27. Медицинските специалисти задължително поддържат оборудван спешен шкаф за обслужване на спешните състояния при децата до пристигането на екип на центъра за спешна медицинска помощ.

Чл. 28. Храненето на децата в ДДГ към МО се организира в съответствие с изискванията, определени в наредби на министъра на здравеопазването.

Чл. 29. За деца с медицинско предписание за диетично хранене се осигурява хранене съобразно изискванията.

Чл. 30. Ежедневно директорът на ДДГ към МО и медицинският специалист контролират количеството и качеството на храната и правилното рационално хранене на децата.

Глава четвърта.
ТАКСИ


Чл. 31. За отглеждане, възпитание и обучение на децата в ДДГ към МО родителите или настойниците заплащат такса в размер, определен с акт на Министерския съвет, съгласно чл. 298, ал. 3, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Чл. 32. При заявено желание на родителите и срещу заплащане детската градина може да осигури условия на територията си за организиране на педагогически дейности, които не са дейност на детската градина.

Чл. 33. Родителите или настойниците на децата заплащат дължимите за предходния месец такси до 10-о число на текущия месец.

Глава пета.
СТАТУТ И ФИНАНСИРАНЕ


Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) Държавните детски градини към МО са юридически лица, които се финансират от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на отбраната, респективно чрез годишния бюджет на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело".
(2) Държавните детски градини към МО имат следната организация и седалища:
1. Държавна детска градина "Младост" към МО за деца от 10-месечна възраст до постъпване в първи клас - София, ж.к. Младост 3, ул. Полковник Владимир Серафимов № 2;
2. Държавна детска градина "Средец" към МО за деца от тригодишна възраст до постъпване в първи клас - София, ж.к. Овча купел, ул. Монтевидео № 21А;
3. Държавна детска градина "Слава" към МО за деца от тригодишна възраст до постъпване в първи клас - София, ж.к. Света Троица, бул. Столетов № 23;
4. Държавна детска градина "Кокиче" към МО за деца от тригодишна възраст до постъпване в първи клас - Пловдив, ул. Радко Димитриев № 49;
5. Държавна детска градина "Детелина" към МО за деца от тригодишна възраст до постъпване в първи клас - Казанлък, ул. Инж. Феликс Вожели № 1А;
6. Държавна детска градина "Калина" към МО за деца от 10-месечна възраст до постъпване в първи клас - Стара Загора, ул. Хан Аспарух № 15А;
7. Държавна детска градина "Светлина" към МО за деца от тригодишна възраст до постъпване в първи клас - Карлово, ул. Иванка Пашкулова № 2.

Чл. 35. Държавните детски градини към МО имат:
1. наименование, символи, седалище и официален адрес;
2. собствен кръгъл печат;
3. банкови сметки;
4. единен идентификационен код (ЕИК).

Чл. 36. (1) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2019., в сила от 12.11.2019 г.) Директорите на ДДГ към МО са разпоредители с бюджет от по-ниска степен към изпълнителния директор на ИА "ВК и ВПД".
(2) Финансовото осигуряване на ДДГ към МО се извършва в рамките на утвърдените средства на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" по съответната основна програма/програма по програмната структура на бюджета на Министерството на отбраната за текущата година, в т.ч. за дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на децата, които се определят въз основа на броя на децата и на стандарт за дете, определен с акт на Министерския съвет, и на база държавните образователни стандарти за финансиране на институциите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" утвърждава годишните бюджети по пълна бюджетна класификация на държавните детски градини към Министерството на отбраната.
(4) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2019., в сила от 12.11.2019 г.) Бюджетният процес и финансовите дейности се организират при спазване на Вътрешните правила за бюджетния процес и финансовите дейности в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, обявени с МЗ № ОХ-322/15.01.2016 г.
(5) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2019., в сила от 12.11.2019 г.) Счетоводните отчети и всички текущи финансови справки и документи се изготвят и заверяват от лице, което има право да е съставител на финансови отчети съгласно чл. 16, 17 и 18 от Закона за счетоводството, и директора на детската градина.


Чл. 37. Източниците за финансово осигуряване на издръжката и развитието на ДДГ към МО са:
1. бюджетни средства, определени с Държавния образователен стандарт за финансирането на институциите за едно дете, определени с акт на Министерския съвет;
2. средства от бюджета на Министерството на отбраната за текущи разходи и развитие на материално-техническата база на детските градини;
3. допълнителни средства на основание нормативни актове, свързани с дейността на ДДГ към МО;
4. реализирани собствени приходи при осъществяване на дейността на ДДГ към МО.

Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) Реализираните в ДДГ към МО приходи не са целеви и служат за покриване на плащанията. Същите са елемент на утвърдените разходи в годишния бюджет. Приходите се формират под формата на дарения, участие в национални, европейски и международни програми за финансиране и други източници.

Глава шеста.
РАБОТНО ВРЕМЕ


Чл. 39. Държавните детски градини към МО работят при петдневна работна седмица, при целодневна организация на педагогическото взаимодействие в рамките на 12 астрономически часа на ден, като началният час на сутрешния прием и крайният час на изпращане на децата за деня се определят с правилника за организацията и дейността на съответната детска градина.

Чл. 40. Държавните детски градини към МО работят целогодишно и сформират смесени групи през летните месеци.

Чл. 41. Държавните детски градини към МО могат да преустановят работа с деца през летния период по обективни причини (неотложни ремонтни дейности, основно хигиенизиране на сградата, извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация).

Глава седма.
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА


Чл. 42. Орган за управление и контрол на ДДГ към МО в системата на предучилищното образование е директорът. Трудовият договор с директора се сключва, изменя и прекратява от министъра на отбраната.

Чл. 43. (1) Директорът изготвя длъжностно разписание, което се съгласува с изпълнителния директор на ИА "ВК и ВПД" и се утвърждава от министъра на отбраната.
(2) Директорът на ДДГ към МО сключва, изменя и прекратява трудовите договори с персонала на детската градина по реда на Кодекса на труда.

Чл. 44. (1) Директорът организира, координира и контролира цялостната дейност на детската градина в съответствие с правомощията, определени с Държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
(2) Директорът е публичен възложител по Закона за обществените поръчки.

Чл. 45. Директорът управлява и представлява съответната институция пред всички държавни и общински органи и организации, физически и юридически лица.

Чл. 46. (1) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди.
(2) Административните актове на директора могат да се оспорват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Директорът утвърждава вътрешните правила, регламентиращи работата на детската градина.

Чл. 47. Директорът е председател на педагогическия съвет.

Чл. 48. Директорът ежемесечно отчита дейността на детската градина на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело".

Чл. 49. (1) Към ДДГ към МО се създават обществени съвети за подпомагане на развитието на детската градина и за граждански контрол на управлението.
(2) Към ДДГ към МО могат да се учредяват и родителски настоятелства за подпомагане дейността на образователната институция.

Глава осма.
ВЪЗПИТАТЕЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС


Чл. 50. Участници във възпитателно-образователния процес са учители, помощник-възпитатели, медицински специалисти в ясла и възпитатели в ясла, отговарящи на изискванията за заемане на длъжността.

Чл. 51. Педагогическите специалисти в ДДГ към МО осъществяват обучение и възпитание на децата в съответствие с държавните образователни стандарти, опазват живота и здравето на децата по време на образователния процес и на други дейности, организирани от институцията, зачитат правата и достойнството на децата и другите участници в предучилищното образование, сътрудничат си и си партнират със заинтересованите страни.

Чл. 52. В ДДГ към МО образователният процес се провежда съгласно Държавния образователен стандарт за предучилищно образование.

Чл. 53. Възпитателно-образователната работа в ДДГ към МО има за цел да осигури хармония в развитието на детето чрез единство на образователните взаимодействия и утвърждаване на детската индивидуалност и предучилищната подготовка на децата за училище.

Чл. 54. (1) Възпитателно-образователната работа осигурява единство на възпитание и обучение, като създава оптимални условия за:
1. ориентиране на детето в общочовешки ценности и усвояване на различни видове дейности и форми на общуване;
2. овладяване културата на поведение;
3. обогатяване познанията на детето за света;
4. овладяване на основни знания и умения за околния свят, езикови, математически, естетико-художествени, двигателни умения;
5. стимулиране на детското творчество и развитие на способностите;
6. предучилищна подготовка и възпитание на децата за училище.
(2) За деца със специални образователни потребности се изготвя индивидуална програма за обучение и развитие.

Глава девета.
РОДИТЕЛСКА ОБЩНОСТ


Чл. 55. (1) Родителите или настойниците имат право:
1. да получават информация по въпроси, свързани с отглеждането, възпитанието, образованието и здравословното състояние на своето дете;
2. да получават информация за храненето и седмичното меню;
3. да подпомагат детската градина при възпитанието и обучението на техните деца;
4. да подпомагат дейността на ДДГ;
5. да участват в обществения съвет и в настоятелство в ДДГ към МО, когато такова е създадено, или да инициират създаването му в случаите, в които към ДДГ няма настоятелство.
(2) Към всяка група в ДДГ към МО се избират трима родители или настойници, които подпомагат дейността на групата.

Чл. 56. Родителите или настойниците съдействат за изграждане у децата на навици за самообслужване, на уважение към връстниците им и детската градина като институция, на възпитаване в толерантност към различията.

Чл. 57. Родителите или настойниците съдействат децата да се приучават да разрешават конфликти помежду си по неагресивен начин.

Чл. 58. Родителите или настойниците са длъжни:
1. да се запознаят и да спазват този правилник, правилника за организацията и дейността на съответната детска градина и правилника за вътрешния трудов ред в детската градина;
2. да водят и вземат детето си лично от детската градина (или да организират воденето и вземането на детето от член или близък на семейството, за което персоналът е уведомен предварително чрез декларация);
3. да проверяват личния багаж на децата си за скрити и/или опасни за здравето предмети или лекарства, както и да не носят в детската градина ценни предмети;
4. да пазят доброто име и авторитета на детската градина, както и на директора, педагогическия и непедагогическия персонал;
5. да заплащат редовно и в срок таксите при условията и по реда на глава четвърта;
6. да изградят у детето си навици да се самообслужва.

Чл. 59. Всички участници във възпитателно-образователния процес са длъжни да опазват материалната база и да съдействат за нейното обогатяване и обновяване.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Този правилник се издава на основание чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование.

§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" и отменя Правилника за организацията и дейността на държавните детски градини към Министерството на отбраната (обн., ДВ, бр. 92 от 2014 г.; доп., бр. 18 от 2016 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ДЪРЖАВНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 89 ОТ 2019., В СИЛА ОТ 12.11.2019 Г.)

§ 8. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума