навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-531 ОТ 2014 Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИ И/ИЛИ ПОДДЪРЖАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДИ, СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ, ОТ ТЪРГОВЦИ И КОНТРОЛА ВЪРХУ ТЯХ (ДВ, БР. 78 ОТ 2014 Г.)

Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.33 от 25 Април 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите "непрекъснато, денонощно" се заличават.
2. В т. 4 след думата "средства" се добавя "за първоначална намеса", а думите "възникване на" се заличават.
3. В т. 8 думите "огневи и други" се заменят с "извършване на".

§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите "непрекъснато, денонощно" се заличават.
2. В т. 4 след думата "средства" се добавя "за първоначална намеса".

§ 3. Член 12 се изменя така:
"Чл. 12. Личният състав на екипа за първоначална намеса за осъществяване на дейностите по чл. 3, т. 1 и 2 е минимум от трима души, в т.ч. водачът на пожарния/спасителния автомобил."

§ 4. В чл. 18 ал. 4 се изменя така:
"(4) В обектите, в които се осъществяват дейности по чл. 3, т. 4, търговецът изготвя и съхранява дневниците и протоколите по чл. 31, ал. 4 и 5, удостоверяващи извършеното техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на противопожарни уреди в съответствие с изискванията на техническите спецификации по чл. 31, ал. 1."

§ 5. Член 23 се изменя така:
"Чл. 23. За времето на дежурство се определя лице от личния състав на дежурство, което отговаря за дейността."

§ 6. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 думите "ал. 4" се заменят с "ал. 3".
2. Алинея 6 се изменя така:
"(6) Търговците, извършващи сервизно обслужване на противопожарни уреди, презареждат носимите и возимите пожарогасители с пожарогасителни прахове, пенообразуватели и въглероден диоксид, за които е удостоверено съответствието съгласно наредбата по чл. 17, ал. 6 ЗМВР."
3. Алинея 7 се изменя така:
"(7) Търговци, извършващи поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения, презареждат стационарните пожарогасителни системи и инсталации с пожарогасителни прахове, пенообразуватели и въглероден диоксид, за които е удостоверено съответствието с изискванията съгласно наредбата по чл. 17, ал. 6 ЗМВР."
4. Създават се ал. 8 и 9:
"(8) Извършеното поддържане и обслужване по ал. 2 се удостоверява с датиран протокол, съдържащ най-малко следната информация: вида и обхвата на извършеното поддържане и обслужване, описание на извършените ремонтни дейности или необходими такива, фамилия и подпис на лицето, извършило поддържането и обслужването, и краен срок за извършване на следващото такова.
(9) Протоколът по ал. 8 се предоставя на собственика или ръководителя на обекта, в който са монтирани системата или съоръжението."

§ 7. Член 43 се изменя така:
"Чл. 43. (1) При констатиране на нарушения на изискванията на тази наредба служител от комисията по чл. 40, заемащ длъжност по чл. 143, ал.1, т. 3 ЗМВР, съставя акт за установяване на административно нарушение.
(2) Въз основа на съставения акт за установяване на административно нарушение по ал. 1 директорът на ГДПБЗН - МВР, или директорът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" издава наказателно постановление."

§ 8. В приложение № 1 към чл. 10, ал. 2 в Таблицата за минималните количества индивидуална екипировка и лични предпазни средства за лицата, които ръководят и непосредствено осъществяват дейности по чл. 3, т. 1 и 2 се добавя ред № 12:


"12.

Водозащитен ръчен прожектор с акумулаторна батерия

бр.

1".


§ 9. В приложение № 9 към чл. 31, ал. 5 в края на нов ред се добавя:
"Забележка. Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване."

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума