навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

В сила от 06.04.2017 г.

Приети с Решение № 136 на СОС по Протокол № 30 от 06.04.2017 г., изм. с Решение № 639 по Протокол № 40 от 28.09.2017 г., изм. с Решение № 756 по Протокол № 43 от 09.11.2017 г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash playerЧл. 1. Тези правила определят условията и реда за осъществяване на извънкласните дейности /ИД/ в общинските училища на територията на Столична община.
Чл. 2. Извънкласните дейности са образователни услуги извън учебните програми, прилагани в съответното училище, съобразени с възрастовите особености и индивидуалните възможности и потребности на учениците.

Чл. 3. Извънкласните дейности се осъществяват от физически и/или юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за търговския регистър, или от юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния акт извършването на стопанска дейност при условията на чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 4. Изпълнителите, осъществяващи ИД се избират чрез конкурс.

Чл. 5. Видовете извънкласни дейности се определят с решение на Педагогическия съвет за всяка учебна година и се предоставят за избор от родителите.

Чл. 6. Конкурсът се обявява след като родителите на учениците писмено са заявили желание за ползване на съответна извънкласна дейност. Заявленията на родителите се завеждат в Дневника за входяща и изходяща кореспонденция на училището.

Чл. 7. Обявата за конкурса се поставя на видно място в сградата и интернет-страницата на училището.

Чл. 8. Обявата трябва да съдържа описание на видовете извънкласни дейности, необходимите документи за участие в конкурса, критериите за оценка на офертите, начинът на провеждане на конкурса, срокът за подаване на документите - начална и крайна дата.

Чл. 9. Необходими документи за участие в конкурса:
(1) Списък на документите, съдържащи се в офертата;
(2) Заявление за участие;
(3) Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние - оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ на дружеството;
(4) Декларация, че няма конфликт на интереси между кандидата и институцията, пред която се кандидатства:
(5) Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател:
(6) Документ от психодиспансер за всеки един преподавател;
(7) Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа правоспособност на кандидата;
(8) Референции, доказващи качеството на услугата - максимум 15 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми:
(9) Проект на договор Приложение № 1, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него.
(10) Оферта, която трябва да съдържа:
а) документи, удостоверяващи квалификация на преподавателите;
б) документи, удостоверяващи професионалния опит на кандидата в предлаганата област на извънкласната дейност;
в) програма за обучение на учениците в извънкласната дейност;
г) индивидуална цена за обучение на ученик;
д) социална отговорност - процент ученици от група, които ще ползват безплатно предлаганите извънкласни дейности;
е) срок, за който ще бъде предоставена извънкласната дейност.

Чл. 10. Срок за подаване на документите за участие в конкурса - в обявата се посочва началната и крайна дата.

Чл. 11. Критерии за оценка на офертите:

Брой точки =

Най-ниската предложена цена

х 20

Цената, предложена в офертата на участника


Максималният брой точки по всички критерии е 100.

Чл. 12. Начин на провеждане на конкурса:
(1) Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава със заповед на директора на училището.
(2) В комисията могат да участват представители на Училищното настоятелство и/или представители на Обществения съвет.
(3) Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на училището.
(4) Конкурсът се провежда след представяне на минимум две оферти.
(5) Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти се удължава с 15 дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата и интернет-страницата на училището.
(6) Ако за участие в конкурса, и след удължаване на срока по ал. 5 няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището.

Чл. 13. Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика:
(1) В плик "А" се поставят документите по чл. 9, от ал. 1 до ал. 9 включително;
(2) В плик "Б" с надпис "Оферта" се поставя попълнената оферта съгласно изискванията на чл. 9, ал. 10.
(3) Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се входира в съответното училище.

Чл. 14. При подаването пликовете се номерират по реда на тяхното постъпване, като върху всеки един от тях се поставя входящ номер от дневника за входяща кореспонденция на училището с посочена дата, месец, година и час.

Чл. 15. Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, който не е представил някои от посочените в т. 10 документи.

Чл. 16. Класирането на участниците се извършва съгласно обявените критерии.

Чл. 17. Работата на комисията приключва в едноседмичен срок след изтичане на срока за подаване на офертите. За работата си комисията съставя протокол, който се предава на директора на училището след входиране в Дневника за входяща и изходяща кореспонденция.

Чл. 18. В тридневен срок от получаване на протокола, директорът на училището издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат. Заповедта се връчва лично срещу подпис или с препоръчано писмо с обратна разписка на спечелилия кандидат и останалите участници.

Чл. 19. Със спечелилия кандидат, директорът на училището сключва договор, съгласно Приложение № 1 в едноседмичен срок от приключване на конкурса. Ако в едноседмичния срок не се сключи договор с класирания на първо място участник, директорът кани за сключване на договор класирания на второ място участник.

Чл. 20. Извънкласните дейности се провеждат във време извън седмичното разписание на учебните часове, при наличие на свободна база и след съгласуване на графика за провеждане с директора на училището.

Чл. 21. Изпълнителите, осъществяващи ИД носят отговорност за живота и здравето на учениците по време на образователната дейност в училището.

Чл. 22. Цените за услуги за извънкласни дейности се заплащат от родителите на съответния Изпълнител, съгласно сключения договор. Изпълнителят превежда на училището сумите за почасово ползване на части от имоти - публична общинска собственост, съгласно Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Чл. 23. Всяко тримесечие директорите на училищата предоставят информация на районната администрация за събраните приходи от услуги и просрочени задължения. Корекция на бюджета на училището се извършва след решение на СОС.

Чл. 24. При наличие на просрочени задължения, директорите на училища заплащат приоритетно тези задължения от събраните суми от проведените извънкласни дейности.

Чл. 25. Тези правила се прилагат за общинските училища съгласно списък, одобрен от кмета на Столична община.

Чл. 26. Тези правила влизат в сила от датата на приемане от СОС.
Приложение № 1

ДОГОВОР

 

Днес ........................ в гр. София на основание Заповед № ............ за определяне на спечелилия конкурса участник се сключи настоящия договор за извънкласна дейност между:

1. ............................................ училище,

представлявано от ............................................................... - директор,

наричано в договора "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2. Фирма/физическо лице ................................................................................

Регистрация: ........................................................

Булстат № ............................................................

Със седалище и адрес на управление: .....................................................................................................

представляван/о от ....................................................................................................................................

наричан в договора "ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна се споразумяха за следното:

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да осъществява обучение на ученици от клас ................... по ........................ /вид дейност/, съгласно писмено изявеното от техните родители желание.

Чл. 2. Обучението /заниманията/ ще се осъществяват по програма, съответстваща на възрастта на учениците, неразделна част от този договор и по установен седмичен график, който се съгласува с директора на ....................................... училище.

 

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. Дължимата сума на Изпълнителя се формира като сума от индивидуалните цени за услуги, които се заплащат от родителите на съответния ученик за предоставената услуга.

Индивидуалната цена за услуга е в размер на .................. лв. на ученик на занимание, за реално присъствие.

Чл. 4. Сумите се събират от Изпълнителя до 15-то число на месеца, следващ месеца, в който е предоставена услугата.

Чл. 5. До края на месеца, следващ месеца, в който е предоставена услугата. Изпълнителят предоставя на Възложителя финансов документ за преведената по банкова сметка .................................................. цена на услуга за почасово ползване на части от имоти - публична общинска собственост съгласно Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Чл. 6. Изпълнителят издава на родителите документ за заплатените цени на услуги.

 

ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 7. Договорът се сключва за времето от ................... 20..... г. до ..................... 20..... г. включително.

Чл. 8. Заниманията се провеждат ............... пъти седмично, във време извън седмичното разписание на учебните часове при наличие на свободна база и съгласуване на графика за провеждане с директора на училището и следва да бъдат съобразени с възрастовите особености и индивидуалните възможности и потребности на учениците.

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 9. Възложителят има право да осъществява системен контрол за изпълнение на договора.

Чл. 10. Възложителят се задължава да осигури условия за нормалното провеждане на заниманията в рамките на съгласувания график и съдейства при сформирането на групите за обучение.

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 12. Изпълнителят се задължава да провежда обучението в съответствие с чл. 2 от настоящия договор, както и да изпълнява представената оферта.

Чл. 13. Изпълнителят носи отговорност за живота и здравето на учениците по време на провеждането на заниманията, като спазва всички нормативни изисквания, представени от Възложителя.

Чл. 14. Изпълнителят се задължава да предостави качествена услуга.

Чл. 15. Изпълнителят се задължава да обезпечи обучението с учебници и учебни помагала.

Чл. 16. При неспазване на установения седмичен график по чл. 2 по обективни и независещи от Изпълнителя причини, той се задължава да отработи пропуснатите занимания.

Чл. 17. Изпълнителят се задължава да представи пред родителите постиженията на учениците под формата на открити практики, тържества и чрез включване в празниците и проявите на училището.

 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 18. Настоящият договор се прекратява:

т. 1. с изтичане срока за извършване на услугата;

т. 2. по взаимно съгласие на страните;

т. 3. при виновно неизпълнение на договора от една от страните със 7-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

т. 4. по желание на всяка една от страните с писмено предизвестие от 1 месец.

 

VІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 19. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действащото българско законодателство.

Чл. 20. Изменения на настоящия договор могат да се правят по взаимно съгласие на страните, изразено писмено.

 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                               ИЗПЪЛНИТЕЛ:

............................                                                               ............................

 

Директор на ...............................училище

....................................................................

 

Счетоводител на .......................училище

....................................................................

 

ОДОБРЯВАМ:

 

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 Списък на общинските училища на територията на Столична община, които могат да реализират приходи

Район "Средец"
1. 6 ОУ "Граф Игнатиев"
2. 38 ОУ "Васил Априлов"
3. 7 СУ "Св. Седмочисленици"
4. 12 СУ "Цар Иван Асен II"
5. 127 СУ "Иван Денкоглу"
6. 133 СУ "Ал. С. Пушкин"
Район "Красно Село"
7. 25 ОУ "Д-р Петър Берон"
8. 34 ОУ "Стою Шишков"
9. 142 ОУ "Веселин Ханчев"
10. 19 СУ "Елин Пелин"
11.36 СУ "Максим Горки"
51 12. СУ "Елисавета Багряна"
13. 132 СУ "Ваня Войнова"
14. ПГИЧЕ
Район "Възраждане"
15. 46 ОУ "Константин Фотинов"
16. 67 ОУ "Васил Друмев"
17. 76 ОУ "Уйлям Сароян"
18. 136 ОУ "Любен Каравелов"
19. 18 СУ "Уйлям Гладстоун"
20. 30 СУ "Братя Миладинови"
21. 32 СУ "Св. Кл. Охридски"
22. 91 НЕГ "Проф. Константин Гълъбов"
23. Пета вечерна гимназия
Район "Оборище"
24. 112 ОУ "Стоян Заимов"
25. 129 ОУ "Антим -1"
26. 1 СУ "Пенчо Славейков"
27. 164 ИЕГ "Мигел де Сервантес"
28. Първа английска гимназия
29. СМГ "Паисий Хилендарски"
30. Четвърта сменно-вечерна гимназия
Район "Сердика"
31. 48 ОУ "Йосиф Ковачев"
32. 58 ОУ "Сергей Румянцев"
33. 59 ОУ "Васил Левски"
34. 60 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
35. 100 ОУ "Найден Геров"
36. 14 СУ "Проф. Асен Златаров"
37. 29 СУ "Кузман Шапкарев"
38. ПГИИ "Проф. Николай Райнов"
Район "Подуяне"
39. 42 ОУ "Хаджи Димитър"
40. 49 ОУ "Бенито Хуарес"
41. 106 ОУ "Григорий Цамблак"
42. 124 ОУ "Васил Левски"
43. 143 ОУ "Георги Бенковски"
44. 199 ОУ "Св. ап. Йоан Богослов"
45. 24 СУ "Пейо Крачолов Яворов"
46. 44 СУ "Неофит Бозвели"
47. 95 СУ "Проф.Иван Шишманов"
48. 130 СУ "Стефан Караджа"
49. 166 спортно училище "В. Левски"
Район "Слатина"
50. 109 ОУ "Христо Смирненски"
51. 23 СУ "Фредерик Жолио-Кюри"
52. 31 СУЧЕМ "Иван Вазов"
53. 93 СУ "Александър Балан"
54. 94 СУ "Димитър Страшимиров"
55. 138 СУ "Проф. Васил Златарски"
56. 148 ОУ "Любомир Милетич"
57. 157 ГИ ЧЕ "Сесар Вайехо"
Район "Изгрев"
58. 11 ОУ "Св. Пимен Зографски"
59. 105 СУ "Атанас Далчев"
60. 119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов"
Район "Лозенец"
61. 107 ОУ "Хан Крум"
62. 120 ОУ "Г. С. Раковски"
63. 122 ОУ "Николай Лилиев"
64. 139 ОУ "Захарий Круша"
65. 21 СУ "Христо Ботев"
66. 35 СУ "Добри Войников"
Район "Триадица"
67. 20 ОУ "Тодор Минков"
68. 41 ОУ "Св. Патриарх Евтимий"
69. 104 ОУ "Захари Стоянов"
70. 126 ОУ "П. Ю. Тодоров"
71. 22 СУ "Г. С. Раковски"
72. 47 СУ "Христо Г. Данов"
73. 73 СУ "Владислав Граматик"
74. 121 СУ "Георги Измирлиев"
75. Втора АЕГ "Томас Джеферсън"
Район "Красна Поляна"
76. 75 ОУ "Тодор Каблешков"
77. 92 ОУ "Димитър Талев"
78. 17 СУ "Дамян Груев"
79. 28 СУ "Алеко Константинов"
80. 135 СУ "Ян Амос Коменски"
Район "Илинден"
81. 45 ОУ "Константин Величков"
82. 33 Езикова гимназия "Света София"
Район "Надежда"
83. 98 НУ "Св. св. Кирил и Методий"
84. 63 ОУ "Христо Ботев"
85. 141 ОУ "Народни будители"
86. 153 гимназия "Неофит Рилски"
Район "Искър"
87. 4 ОУ "Проф. Джон Атанасов"
88. 65 ОУ "Св.св.Кирил и Методий"
89. 89 ОУ "Д-р Христо Стамболски"
90. 150 ОУ "Цар Симеон I"
91. 163 ОУ "Черноризец Храбър"
92. 68 СУ "Акад. Н.Обрешков"
93. 69 СУ "Димитър Маринов"
94.108 СУ "Никола Беловеждов"
Район "Младост"
95. 82 ОУ "Васил Априлов"
96. 145 ОУ "Симеон Радев"
97. 10 СУ "Теодор Траянов"
98. 39 СУ "Петър Динеков"
99. 81 СУ "Виктор Юго"
100. 118 СУ "Акад. Людмил Стоянов"
101. 125 СУ "Боян Пенев"
102. 128 СУ "Алберт Айнщайн"
103. 131 СУ "Кл. Арк. Тимирязев"
104. 144 СУ "Народни будители"
Район "Студентски"
105. 8 СУ "Васил Левски"
106. 55 СУ "Петко Каравелов"
Район "Витоша"
107. 5 ОУ "Иван Вазов"
108. 50 ОУ "Васил Левски"
109. 52 ОУ "Цанко Церковски"
110. 64 ОУ "Цар Симеон Велики"
111. 86 ОУ "Св. Климент Охридски"
112. 152 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
113. 2 СУ "Акад. Емилиян Станев"
114. 26 СУ "Йордан Йовков"
Район "Овча Купел"
115. 53 ОУ "Николай Хрелков"
116. 72 ОУ "Христо Ботев"
117. 66 СУ "Филип Станиславски"
118. 88 СУ "Димитър Попниколов"
119. 149 СУ "Иван Хаджийски"
Район "Люлин"
120. 33 ОУ "Санкт Петербург"
121. 77 ОУ "Кирил и Методий"
122. 103 ОУ "Васил Левски"
123. 27 СУ "Георги Караславов"
124. 37 СУ "Райна Княгиня"
125. 40 СУ "Луи Пастьор"
126. 56 СУ "Константин Иречек"
127. 79 СУ "Индира Ганди"
128. 90 СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин"
129. 96 СУ "Лев Николаевич Толстой"
130. 97 СУ "Братя Миладинови"
131. 137 СУ "Ангел Кънчев"
Район "Връбница"
132. 61 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
133. 146 ОУ "Патриарх Евтимий"
134. 175 ОУ "Васил Левски"
135. 74 СУ "Гоце Делчев"
Район "Нови Искър"
136. 160 ОУ "Кирил и Методий"
137. 171 ОУ "Стоил Попов"
138. 172 ОУ "Христо Ботев"
139. 176 ОУ "Кирил и Методий"
140. 177 ОУ "Кирил и Методий"
140. 179 ОУ "Васил Левски"
141. 170 СУ "Васил Левски"
Район "Кремиковци"
143. 115 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
144. 116 ОУ "Паисий Хилендарски"
145. 156 ОУ "Васил Левски"
146. 159 ОУ "Васил Левски"
147. 162 ОУ "Отец Паисий"
148. 85 СУ "Отец Паисий"
149. 317 СУ "Св. св. Кирил и Методий"
Район "Панчарево"
150. 83 ОУ "Елин Пелин"
151. 84 ОУ "Васил Левски"
152. 155 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
153. 191 ОУ "Отец Паисий"
154. 200 ОУ "Отец Паисий"
155. 201 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
156. 202 ОУ "Христо Ботев"
157. 71 СУ "Пейо Крачолов Яворов"
158. 192 СУ "Христо Ботев"
Район "Банкя"
159. 78 СУ "Христо Смирненски"

Приложение № 2

(Ново - Решение № 639 по Протокол № 40 отн 28.09.2017 г., изм. - Решение № 756 по Протокол № 43 от 09.11.2017 г.)

Услуги, предоставяни от общинските училища на територията на СО:

1. Цени за почасово ползване на физкултурни салони и спортни зали, които се стопанисват от училищата, площадки и игрища на открито:
1.1. С площ до 100 кв.м - 0,08 лв./кв.м/астрономически час;
1.2. С площ над 100 кв.м - 0,04 лв./кв.м/астрономически час.

2. Когато в рамките на 1 (един) месец ползването на обектите по т. 1 надхвърля 25 астрономически часа, се заплаща цена за 25 астрономически часа ползване.

rss
Посети форума