навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

В сила от 06.04.2017 г.

Приети с Решение № 135 на СОС по Протокол № 30 от 06.04.2017 г., изм. и доп. с Решение № 795 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash playerРаздел I.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. Тези правила определят условията и реда за осъществяване на допълнителни образователни дейности /ДОД/ в общинските детски градини съгласно Закона за предучилищното и училищното образование.
Чл. 2. Допълнителните образователни дейности са вид образователни услуги извън Наредба № 5 от 03.06.2016 година за предучилищното образование.

Чл. 3. Правилата имат за цел да подпомогнат родителите като им осигурят условия в детските градини за осъществяване на допълнителни образователни дейности.

Чл. 4. (Изм. - Решение № 795 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г.) ДОД се осъществяват от физически и/или юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за търговския регистър, или от юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния си акт извършването на стопанска дейност при условията на чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с изключение на Родителските настоятелства. Право да предоставят спортни услуги имат само лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове, вписани в публичния национален регистър на Министерство на младежта и спорта.

Чл. 5. Видовете ДОД се определят с решение на Педагогическия съвет.

Раздел II.
ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДОД


Чл. 6. Изпълнителите, които осъществяват ДОД се избират чрез конкурс.

Чл. 7. Конкурсът се обявява след като родителите на децата писмено са заявили желание за ползване на съответна образователна услуга. Заявленията на родителите се завеждат в дневника за входяща кореспонденция на детската градина.

Чл. 8. Обявата за конкурса се публикува в 7-дневен срок преди обявената начална дата за провеждане на конкурса на интернет-страницата на детската градина, на сайта на Столична община и се поставя на видно място в сградата на районната администрация.

Чл. 9. Обявата трябва да съдържа описание на видовете допълнителни образователни дейности, изискванията и необходимите документи за участие в конкурса, критериите за оценка на офертите, начина на провеждане на конкурса, срока за подаване на документите - начална и крайна дата.

Чл. 10. Необходими документи за участие в конкурса:
(1) (Изм. - Решение № 795 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г.) Списък на документите.
(2) Заявление за участие.
(3) Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК. участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние - оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ на дружеството.
(4) (Отм. - предишна ал. 5, изм. - Решение № 795 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г.) Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, че педагогическият специалист не е извършвал срещу заплащане обучение или подкрепа през предходната учебна година по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 - 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 на деца, с които работи в детската градина, ако това заплащане е от името и за сметка на децата, включително със средства от настоятелството. Декларацията се изготвя и попълва от кандидата.
(5) (Предишна ал. 6 - Решение № 795 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г.) Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател.
(6) (Предишна ал. 8, изм. - Решение № 795 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г.) Референции от институции и организации, доказващи качеството на определената ДОД - до 10 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми.
(7) (Отм., предишна ал. 9, изм. - Решение № 795 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г.) Проект на договор (Приложение № 1), в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него.
(8) (Предишна ал. 10, изм. - Решение № 795 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г.) Оферта, която трябва да съдържа:
а) списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват определената ДОД в съответната детска градина.
б) документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите за определената ДОД - дипломи, удостоверения, сертификати и др."
в) документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите, които ще осъществяват определената ДОД в съответната детска градина - копия на трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, удостоверение от НОИ.
г) програма за обучение на децата за ДОД, която да е представена на български език.
д) индивидуална цена за обучение за един учебен час според възрастта на детето за определената ДОД.

Чл. 11. Критерии за оценка на офертите:
(1) (Изм. - Решение № 795 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г.) Степен на квалификация на преподавателите в определената ДОД - максимален брой точки 25.
Максималният брой точки се образува по следните показатели за всеки един от преподавателите:
а) за степен бакалавър - 5 т.
б) за степен магистър - 10 т.
в) за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на определената ДОД, (напр. професионално-квалификационна степен, специализирани курсове и обучения, специализации, следдипломни квалификации, доктор и др. научни степени) - 15 т.
(2) (Изм. - Решение № 795 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г.) Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват определената ДОД в съответната детска градина, доказан с посочените в чл. 10, ал. 8, б. "б" документи - максимален брой точки 25.
Максималният брой точки се образува по следните показатели:
а) при липса на професионален опит - 5 т.;
б) до 3 години - 10 т.;
в) над 3 години - 25 т.
(3) (Изм. - Решение № 795 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г.)
Програма за обучение на децата за ДОД, която да е представена на български език - максимален брой точки 20. Максималният брой точки се образува по следните показатели:
а) ясно формулирани цели и определена връзка на програмата със съдържанието на образователното направление - 7 т.;
- при несъответствие - 0 точки;
- при непълно съответствие - 4 точки;
- при пълно съответствие - 7 точки;
б) очакваните резултати в програмата са постижими за съответната възрастова група - 7 т.;
- при несъответствие - 0 точки;
- при непълно съответствие - 4 точки;
- при пълно съответствие - 7 точки;
в) осигурени са учебни ресурси за осъществяване на обучението по програмата - 6 т.;
- при несъответствие - 0 точки;
- при непълно съответствие - 3 точки;
- при пълно съответствие - 6 точки.
(4) (Изм. - Решение № 795 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г.) Цена на определената ДОД за обучение за едно занятие според възрастта на детето - максимален брой точки 20.
Броят точки се определя по следната формула:

Цена на ДОД =

Най-ниската предложена цена

х 10 =

Цената, предложена от съответния участник


ДОД - допълнителна образователна дейност.

Продължителността на занятията по възрастови групи се определят съгласно изискванията на чл. 25 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за предучилищното образование.
(5) (Отм. - Решение № 795 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г.)
(6) (Изм. - Решение № 795 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г.) Социална отговорност (деца, ползващи безплатно обучение) - максимален брой точки 10. Максималният брой точки се образува по следните показатели:
- дете с двама починали родители - 2 т.;
- дете с един починал родител - 2 т.;
- дете на ресурсно подпомагане - 2 т.;
- дете от многодетно семейство с ниски доходи, когато две от децата са включени в ДОД - 2 т.
- дете с изявени дарби в областта на определената ДОД (до 10% от записаните деца) - 2 т.

Максималният брой точки по всички критерии е 100.


Чл. 12. Начин на провеждане на конкурса:
(1) Конкурсът се провежда по документи от комисия, определена със заповед на директора на детската градина.
(2) (Изм. - Решение № 795 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г.) В комисията участват представители на детската градина, на районната администрация, на Обществения съвет, на Родителското настоятелство. При отваряне на пликовете имат право да присъстват съответното физическо лице, а за юридическите лица - управителят на фирмата-кандидат, или упълномощено от него лице - за определената ДОД. Всички документи, които се намират в плик "А" и в плик "Б" се подписват на всяка страница от двама члена на комисията и от съответното физическо лице, а за юридическите лица - от управителя на фирмата-кандидат, или от упълномощено от него лице. Кандидат или негов представител присъстват само при отваряне на пликовете и подписване на документите. Останалата част от работата на комисията протича в закрити заседания.
(3) Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на детската градина.
(4) (Изм. - Решение № 795 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г.) Конкурсът се провежда и при постъпила една оферта.
(5) (Изм. - Решение № 795 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г.) Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти за определената ДОД, срокът за подаване на оферти се удължава с 5 работни дни. Информацията за удължаване на срока се публикува на интернет-страницата на детската градина, на сайта на Столична община и се поставя на видно място в сградата на районната администрация.
(6) (Изм. - Решение № 795 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г.) Ако за участие в конкурса и след удължаване на срока по ал. 5 няма подадени оферти, конкурсът се прекратява със заповед на директора на детската градина.

Чл. 13. Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика:
(1) (Изм. - Решение № 795 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г.) В плик "А" се поставят документите по чл.10, от ал.1 до ал. 7 включително.
(2) (Изм. - Решение № 795 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г.) В плик "Б" с надпис "Оферта" се поставя попълнена оферта, съгласно изискванията на чл. 10, ал. 8.
(3) Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се входира в съответната детска градина.

Чл. 14. (Изм. - Решение № 795 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г.) При подаването пликовете се номерират по реда на тяхното постъпване, като върху всеки един от тях се изписва наименованието/името на кандидата, определената допълнителна образователна дейност, входящ номер, с посочени дата, месец, година и час.

Чл. 15. (Изм. - Решение № 795 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г.) Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, който не е представил някои от посочените документи в чл. 10, от ал. 1 до ал. 7 включително.

Чл. 16. (Изм. - Решение № 795 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г.) Работата на комисията приключва в двуседмичен срок след изтичане на срока за подаване на офертите. За работата си комисията съставя протокол, който се предава на директора на детската градина с входящ номер. Работата на комисията и резултатите, отразени в протокола подлежат на контрол от директора на детската градина.

Чл. 17. Класирането на участниците се извършва съгласно обявените критерии.

Чл. 18. (1) (Предишен текст на чл. 18, изм. - Решение № 795 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г.) В срок от три работни дни от получаване на протокола, директорът на детската градина издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат. В заповедта се изписват по реда на класирането всички кандидати и съответно техния брой точки, като се посочват и недопуснатите кандидати. Заповедта се връчва лично срещу подпис или с препоръчано писмо с обратна разписка на всички участници. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс и чл. 259, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование. След изтичане на срока за обжалване директорът сключва договор със спечелилия конкурса участник.
(2) (Нова - Решение № 795 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г.) Протоколът от работата на комисията и заповедта на директора за класиране на всички участници в конкурса се обявяват на интернет-страницата на детската градина.

Раздел III.
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ДОД


Чл. 19. (Изм. - Решение № 795 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г.) Със спечелилия кандидат се сключва договор в тридневен срок след изтичане срока за обжалване на заповедта на директора на детската градина, съгласно Приложение № 1. Договорът се сключва между директора на детската градина и спечелилия конкурса участник за срок до 3 години.

Чл. 20. Допълнителните образователни дейности се провеждат извън времето за провеждане на основните форми на педагогическо взаимодействие и се организират при спазване на действащото законодателство. Децата се извеждат и се връщат като се предават лично на учителя от съответната група в детската градина.

Чл. 21. Преподавателите, осъществяващи ДОД носят отговорност за живота и здравето на децата по време на образователната дейност в детската градина.

Чл. 21. Изпълнителите, осъществяващи ДОД ежемесечно представят на директора списък на децата с отразено присъствие /отсъствие/ и дължими суми.

Чл. 23. (Изм. - Решение № 795 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г.) За допълнителните образователни дейности родителите заплащат такси съгласно сключения договор. Изпълнителят на ДОД заплаща на детската градина отстъпка в размер на 30 % от събраните такси.

Чл. 24. Сумите от отстъпки се превеждат от изпълнителя по банковата сметка на детската градина до края на месеца, следващ месеца, в който е предоставена услугата.

Чл. 25. Всяко тримесечие директорът на детската градина предоставя информация за постъпилите суми от отстъпки на:
(1) кмета на района;
(2) Дирекция "Образование" /на ел. поща и на хартиен носител/;

Чл. 26. Разходването на събраните отстъпки от изпълнителите, предоставящи ДОД се извършва по решение на комисия, назначена със заповед на директора. Комисията се състои най-малко от трима членове, като задължително се включва и представител на Родителското настоятелство на детската градина. За решенията на комисията се изготвя Протокол.

Чл. 27. Детските градини осъществяват счетоводството си съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Закона за публичните финанси.

Чл. 28. За дължимите суми от отстъпки от ДОД предоставени от юридически лица, ежемесечно се издава фактура от детската градина.

Чл. 29. На основание издадените фактури, приходите от договорите се осчетоводяват по сметка 7110 "Приходи от услуги" и се счита за стопанска дейност. Получените приходи се отчитат като приход по §2407 "Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция" и по §3702 със знак (-) "Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия", който за детските градини със самостоятелен Булстат е в размер, определен в Закона за корпоративното подоходно облагане.

Чл. 30. Всяко тримесечие за събраните приходи районните администрации уведомяват дирекция "Финанси" - Столична община за корекция на бюджета. Корекцията се извършва след решение на СОС за завишение на приходната и разходната част.

Раздел IV.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. Настоящите Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със Закона за предучилищното и училищното образование.

§ 2. Правилата отменят Правилата за осъществяване на допълнителни педагогически услуги в общинските детски заведения.

§ 3. До влизане в сила на Правилата започнатите процедури се довършват по досегашния ред.

§ 4. (Отм., предишен § 5 - Решение № 795 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г.) Тези Правила влизат в сила от датата на приемане от Столичен общински съвет.

Приложение № 1

(Изм. - Решение № 795 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г.)

ДОГОВОР

 

Днес ....................... г. в гр. София, на основание Заповед № ........................ за определяне на спечелилия конкурса кандидат се сключи настоящия договор за образователна услуга между:

1. Детска градина № ................, представлявана от ........................................................... - директор,

наричана в договора "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2. Фирма/ФЛ ..............................................................................................................................................

Регистрация .............................................................................

Булстат № ................................................................................

седалище и адрес на управление: ...............................................................................; представляван/о

от .................................................................................................,

наричана в договора "ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна се споразумяха за следното:

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1./span>. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да осъществи обучение на деца от детска градина № ... по ................... /АЕ, танци или др./, съгласно писмено изявеното от техните родители желание.

Чл. 2./span>. Обучението /заниманията/ ще се осъществява/т по програма, съответстваща на възрастта на децата и по установен седмичен график, който се съгласува с директора на детската градина и е неразделна част от този договор.

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3./span>. Дължимата сума на Изпълнителя се формира като сума от индивидуалните такси, които се заплащат от родителите на съответното дете за предоставената услуга, като индивидуалната такса е в размер на .......... лв. на дете на занимание, за реално присъствие.

Изпълнителят се задължава да превежда по банковата сметка на Възложителя 30% от събраните такси.

Чл. 4./span>. В срок до първо число на месеца, следващ месеца, в който е предоставена услугата, Изпълнителят представя на Възложителя списък, в който са отразени присъствията и отсъствията на децата и дължимите суми.

Чл. 5./span>. Таксите се събират от Изпълнителя до 15-то число на месеца, следващ месеца, в който е предоставена услугата.

Чл. 6./span>. До края на месеца, следващ месеца, в който е предоставена услугата. Изпълнителят предоставя на Възложителя финансов документ за преведената сума по договора, с приложен списък на платените такси.

Чл. 7./span>. Изпълнителят издава на родителите документ за заплатените такси.

 

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 8./span>. Договорът се сключва за срок от ..... г. до .... г. включително, но не повече от 3 /три/ учебни години.

Чл. 9./span>. Заниманията се провеждат 2 /или 3/ пъти седмично по един учебен час - 30 минути /за английски език/ и до 40 минути /за останалите ДОД/ за група с не повече от 15 деца, по график - извън времето за провеждане на основните форми на педагогическо взаимодействие.

Чл. 10./span>. Заниманията се провеждат в сградата на детска градина № ..........

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 11./span>. Възложителят има право да осъществява системен контрол за изпълнение на договора.

Чл. 12./span>. Възложителят се задължава да осигури условия за нормалното провеждане на заниманията в рамките на съгласувания график и съдейства при сформирането на групите за обучение.

Чл. 13./span>. Възложителят се задължава да запознае изпълнителя с правилата за безопасност на обучение, съгласно действащия Правилник за дейността на детската градина.

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 14./span>. Изпълнителят се задължава да провежда обучението в съответствие с чл. 2 от настоящия договор, както и да изпълнява представената оферта.

Чл. 15./span>. Изпълнителят носи отговорност за живота и здравето на децата по време на провеждането на заниманията, вземане и водене на децата от и до групите, като спазва всички нормативни изисквания, представени от Възложителя.

Чл. 16./span>. Изпълнителят се задължава да предостави качествена услуга.

Чл. 17./span>. Изпълнителят се задължава да обезпечи обучението с познавателни книжки и учебни помагала.

Чл. 18./span>. При неспазване на установения седмичен график по чл. 2 по обективни и независещи от Изпълнителя причини, той се задължава да отработи пропуснатите занимания.

Чл. 19./span>. Изпълнителят се задължава да представи пред родителите постиженията на децата под формата на открити практики, тържества и чрез включване в празниците и проявите на детската градина.

 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 20./span>. Настоящият договор се прекратява:

(1) с изтичане срока за извършване на услугата.

(2) по взаимно съгласие на страните

(3) при виновно неизпълнение на договора от една от страните със 7-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

(4) по желание на всяка една от страните с писмено предизвестие от 1 месец.

 

VII. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 21./span>. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действащото българско законодателство.

Чл. 22. Изменения на настоящия договор могат да се правят по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                         ИЗПЪЛНИТЕЛ:

                           ...........................                                                                         ...........................

 

Директор на ДГ № ............

                                              ........................................

 

Счетоводител на ДГ № ............

                                              ........................................

 

          ОДОБРЯВАМ:

 

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

    

 

 

Списък на общинските детски градини на територията на Столична община, които могат да реализират приходи

 

Район "Средец"

1. ДГ № 159 "Олимпийче"

2. ДГ № 77 "Магнолия"

3. ДГ № 113 "Лъвче"

4. ДГ № 18 "Детски свят"

Район "Красно Село"

5. ДГ № 134 "Любопитко"

6. ДГ № 107 "Бон-бон"

7. ДГ № 67 "Чучулига"

8. ДГ № 85 "Родина"

9. ДГ № 99 "Брезичка"

10. ДГ № 142

11. ДГ № 124 "Бърборино"

12. ДГ № 136 "Славия"

13. ДГ № 145 "Българка"

14. ДГ № 162 "Вихрогонче"

15. ДГ № 8 "Проф. Д-р Елка Петрова"

16. ДГ № 80 "Приказна калина"

17. ДГ № 93 "Чуден свят"

Район "Възраждане"

18. ДГ № 194

19. ДГ № 190 "Щастливо детство"

20. ДГ № 119 "Детска планета"

21. ДГ № 1

22. ДГ № 50 "Зайчето Куики"

23. ДГ № 81 "Лилия"

24. ДГ № 120 "Детство под липите"

Район "Оборище"

25. ДГ № 100 "Акад. Пенчо Н. Райков"

26. ДГ № 104 "Моят свят"

27. ДГ № 150 "Калина"

28. ДГ № 191 "Приказка без край"

29. ДГ № 195 "Братя Мормареви"

30. ДГ № 151 "Леда Милева"

Район "Сердика"

31. ДГ № 131 "Зора"

32. ДГ № 45 "Алиса"

33. ДГ № 18 "Усмивка"

34. ДГ № 106 "Княгиня Мария-Луиза"

35. ДГ № 149 "Зорница"

36. ДГ № 48 "Братя Грим"

37. ДГ № 53 "Дядовата ръкавичка"

38. ДГ № 63 "Слънце"

39. ДГ № 199 "Сарагоса"

Район "Подуяне"

40. ДГ № 20 "Жасминов парк"

41. ДГ № 110 "Слънчева мечта"

42. ДГ № 148 "Слънце"

43. ДГ № 173 "Звънче"

44. ДГ № 177 "Лютиче"

45. ДГ № 103 "Патиланско царство"

46. ДГ № 105 "Ракета"

47. ДГ № 69 "Жар птица"

48. ДГ № 74 "Дъга"

49. ДГ № 91 "Слънчев кът"

50. ДГ № 92 "Мечта"

Район "Слатина"

51. ДГ № 154 "Сбъдната мечта"

52. ДГ № 155 "Веселина"

53. ДГ № 62 "Зорница"

54. ДГ № 168 "Слънчогледи"

55. ДГ № 183 "Щастливо детство"

56. ДГ № 61 "Шарено петле"

57. ДГ № 65 "Слънчево детство"

58. ДГ № 184 "Мечо пух"

Район "Изгрев"

59. ДГ № 133 "Зорница"

60. ДГ № 165 "Латинка"

61. ДГ № 23 "Здравец"

62. ДГ № 29 "Слънце"

63. ДГ № 30 "Радецки"

64. ДГ № 34 "Брезичка"

65. ДГ № 49 "Радост"

Район "Лозенец"

66. ДГ № 111 "Корабче"

67. ДГ № 19 "Св. София"

68. ДГ № 156

69. ДГ № 192 "Лозичка"

70. ДГ № 193 "Славейче"

71. ДГ № 141 "Славейкови поляни"

72. ДГ № 166 "Веселушка"

73. ДГ № 174 "Фют"

74. ДГ № 175 "Слънчеви лъчи"

Район "Триадица"

75. ДГ № 40 "Проф. д-р Ангушев"

76. ДГ № 87 "Буката"

77. ДГ № 129 "Приказен свят"

78. ДГ № 167 "Малкият Принц"

79. ДГ № 2 "Звънче"

80. ДГ № 7 "Детелина"

81. ДГ № 43 "Талант"

82. ДГ № 127 "Слънце"

Район "Красна Поляна"

83. ДГ № 196 "Шарл Перо"

84. ДГ № 169 "Коледарче"

85. ДГ № 130 "Приказка"

86. ДГ № 126 "Тинтява"

87. ДГ № 187 "Жар птица"

88. ДГ № 54 "Дъга"

89. ДГ № 128 "Феникс"

Район "Илинден"

90. ДГ № 158 "Зора"

91. ДГ № 52 "Илинденче"

Район "Надежда"

92. ДГ № 6 "Вълшебен свят"

93. ДГ № 24 "Надежда"

94. ДГ № 38 "Дора Габе"

95. ДГ № 83 "Славейче"

96. ДГ № 137 "Калина Малина"

97. ДГ № 171 "Свобода"

98. ДГ № 172 "София"

Район "Искър"

99. ДГ № 21 "Ежко Бежко"

100. ДГ № 108 "Детско царство"

101. ДГ № 163 "Ангел Каралийчев"

102. ДГ № 13 "Калинка"

103. ДГ № 36 "Пеперуда"

104. ДГ № 144 "Ханс Кр. Андерсен"

105. ДГ № 185 "Звездичка"

106. ДГ № 88 "Детски рай"

107. ДГ № 96 "Росна китка"

Район "Младост"

108. ДГ № 109 "Зорница"

109. ДГ № 11 "Мики Маус"

110. ДГ № 14 "Карлсон"

111. ДГ № 17 "Мечо Пух"

112. ДГ № 186 "Деница"

113. ДГ № 26 "Калина"

114. ДГ № 28 "Ян Бибиян"

115. ДГ № 56 "Здравец"

116. ДГ № 59 "Елхица"

117. ДГ № 70 "Пролет"

118. ДГ № 71 "Незабравка"

119. ДГ № 75 "Сърчице"

120. ДГ № 76 "Сърничка"

121. ДГ № 98 "Слънчево зайче"

122. ДГ № 117 "Надежда"

123. ДГ № 123 "Шарл Перо"

124. ДГ № 178 "Сребърно Копитце"

125. ДГ № 188 "Вяра, Надежда, Любов"

126. ДГ № 189 "Сто усмивки"

Район "Студентски"

127. ДГ № 10 "Чебурашка"

128. ДГ № 12 "Лилия"

129. ДГ № 16 "Приказен свят"

130. ДГ № 72 "Приказка без край"

131. ДГ № 78 "Детски свят"

132. ДГ № 79 "Слънчице"

Район "Витоша"

133. ДГ № 60 "Бор"

134. ДГ № 4 "Слънчо"

135. ДГ № 41 "Приятели"

136. ДГ № 112 "Детски мир"

137. ДГ № 37 "Вълшебство"

138. ДГ № 46 "Жива вода"

139. ДГ № 116 "Мусала"

140. ДГ № 160 "Драгалевци"

Район "Овча Купел"

141. ДГ № 9 "Пламъче"

142. ДГ № 125 "Усмивка"

143. ДГ № 33 "Сребърни звънчета"

144. ДГ № 39 "Пролет"

145. ДГ № 84 "Детелина"

146. ДГ № 161 "Ласка"

147. ДГ № 164 "Зорница"

Район "Люлин"

148. ДГ № 57 "Хосе Марти"

149. ДГ № 197 "Китна градина"

150. ДГ № 152 "Люляче"

151. ДГ № 22 "Великденче"

152. ДГ № 31 "Люлин"

153. ДГ № 32 "Българче"

154. ДГ № 35 "Щастливо детство"

155. ДГ № 47 "Незабравка"

156. ДГ № 55 "Иглика"

157. ДГ № 64 "Първи юни"

158. ДГ № 68 "Ран Босилек"

159. ДГ № 73 "Маргарита"

160. ДГ № 86 "Асен Босев"

161. ДГ № 95 "Омайниче"

162. ДГ № 200 "Цветен рай"

163. ДГ № 101 "Ябълкова градина"

164. ДГ № 139 "Панорама"

Район "Връбница"

165. ДГ № 5 "Надежда"

166. ДГ № 138 "Приятели"

167. ДГ № 82 "Джани Родари"

168. ДГ № 176 "Зорница"

169. ДГ № 198 "Косе Босе"

Район "Нови Искър"

170. ДГ № 135 "Мое детство"

171. ДГ № 102 "Кременица"

172. ЦДГ № 32 "Светлина"

173. ДГ № 157 "Детска стряха"

174. ДГ № 114 "Светулка"

175. ДГ № 121

Район "Кремиковци"

176. ЦДГ № 47

177. ДГ № 146 "Звездица"

178. ДГ № 44 "Калина"

179. ДГ № 89 "Шарена дъга"

180. ДГ № 58 "Слънчево утро"

181. ДГ № 94 "Детски свят"

182. ДГ № 140 "Зорница"

Район "Панчарево"

183. ДГ № 3 "Детелина"

184. ДГ № 143 "Щурче"

185. ДГ № 181 "Радост"

186. ДГ № 182 "Пчелица"

187. ДГ № 66 "Елица"

188. ДГ № 97 "Изгрев"

189. ДГ № 180 "Зайченцето бяло"

Район "Банкя"

190. ДГ № 25 "Изворче"

 

 

 


rss
Посети форума