навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

В сила от 06.04.2017 г.

Приети с Решение № 135 на СОС по Протокол № 30 от 06.04.2017 г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash playerРаздел I.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. Тези правила определят условията и реда за осъществяване на допълнителни образователни дейности /ДОД/ в общинските детски градини съгласно Закона за предучилищното и училищното образование.
Чл. 2. Допълнителните образователни дейности са вид образователни услуги извън Наредба № 5 от 03.06.2016 година за предучилищното образование.

Чл. 3. Правилата имат за цел да подпомогнат родителите като им осигурят условия в детските градини за осъществяване на допълнителни образователни дейности.

Чл. 4. ДОД се осъществяват от физически и/или юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за търговския регистър, или от юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния акт извършването на стопанска дейност при условията на чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 5. Видовете ДОД се определят с решение на Педагогическия съвет.

Раздел II.
ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДОД


Чл. 6. Изпълнителите, които осъществяват ДОД се избират чрез конкурс.

Чл. 7. Конкурсът се обявява след като родителите на децата писмено са заявили желание за ползване на съответна образователна услуга. Заявленията на родителите се завеждат в дневника за входяща кореспонденция на детската градина.

Чл. 8. Обявата за конкурса се публикува в 7-дневен срок преди обявената начална дата за провеждане на конкурса на интернет-страницата на детската градина, на сайта на Столична община и се поставя на видно място в сградата на районната администрация.

Чл. 9. Обявата трябва да съдържа описание на видовете допълнителни образователни дейности, изискванията и необходимите документи за участие в конкурса, критериите за оценка на офертите, начина на провеждане на конкурса, срока за подаване на документите - начална и крайна дата.

Чл. 10. Необходими документи за участие в конкурса:
(1) Списък на документите, съдържащи се в офертата.
(2) Заявление за участие.
(3) Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК. участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние - оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ на дружеството.
(4) Документ от психодиспансер /за всеки преподавател/.
(5) Декларация, че няма конфликт на интереси между кандидата и органа, пред който се кандидатства.
(6) Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател.
(7) Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и правоспособност на кандидата-дипломи, удостоверения, сертификати и др.
(8) Референции, доказващи качеството на услугата - максимум 15 на брой.
(9) Проект на договор, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него.
(10) Оферта, която трябва да съдържа:
а) ниво на квалификация на преподавателите;
б) професионален опит в предлаганата област на ДОД;
в) програма по възрастови групи;
г) цена на ДОД за едно дете;
д) размер на отстъпката в % от събраните такси, който Изпълнителят ще превежда по банковата сметка на детската градина:
е) срок. за който ще бъде предоставена образователната услуга, но не по-дълъг от 3/три/ учебни години.

Чл. 11. Критерии за оценка на офертите:
(1) Степен на квалификация на преподавателите - максимален брой точки 30. Максималният брой точки се образува по следните показатели:
а) за степен бакалавър - 10 т.;
б) за степен магистър - 15 т.;
в) за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на предлаганата ДОД - 15 т.
(2) Професионален опит в предлаганата ДОД - максимален брой точки 20. Максималният брой точки се образува по следните показатели:
а) до 3 години - 5 т.;
б) от 4 до 10 години - 10 т.;
в) над 10 години - 20 т..
(3) Програма за обучение на децата - максимален брой точки 15. Максималният брой точки се образува по следните показатели:
а) програма за обучение на децата, която не е съобразена с изграждане на компетентости и/или заложби по образователни направления и не е приета от педагогическия съвет - 0 т.;
б) програма за обучение на децата, която в непълна степен надгражда определени компетентности и/или заложби по образователни направления и елементи от тях, приета от педагогическия съвет - 5 т.;
б) програма за обучение на децата, която напълно надгражда определени компетентности и/или заложби по образователни направления и елементи от тях, приета от педагогическия съвет - 15
(4) Цена на ДОД за едно дете - максимален брой точки 10. Цената се определя по следната формула:

Цена на ДОД =

Най-ниската предложена цена

х 10 =

Цената, предложена от друг участник


ДОД - допълнителна образователна дейност

(5) Размер на отстъпката в % от събраните такси - максимален брой точки 15.
Размерът на отстъпката се определя по следната формула:

Отстъпка =

Отстъпката, предложена от съответния участник

х 15 =

Най-високата предложена отстъпка


(6) Социална отговорност - максимален брой точки 10. Максималният брой точки се образува по следните показатели:
- до 3 деца, които ще ползват безплатно ДОД - 4 т.;
- до 5 деца, които ще ползват безплатно ДОД - 7 т.;
- над 5 деца, които ще ползват безплатно ДОД - 10 т.
Максималният брой точки по всички критерии е 100.


Чл. 12. Начин на провеждане на конкурса:
(1) Конкурсът се провежда по документи от комисия, определена със заповед на директора на детската градина.
(2) В комисията участват представители на детската градина, на районната администрация, на Обществения съвет и на Родителското настоятелство.
(3) Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на детската градина.
(4) Конкурсът се провежда след представяне на минимум две оферти.
(5) Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти се удължава с 15 дни. Информацията за удължаване на срока се публикува на интернет-страницата на детската градина, на сайта на Столична община и се поставя на видно място в сградата на районната администрация.
(6) Ако за участие в конкурса и след удължаване на срока по ал. 5 няма подадени оферти или има подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на детската градина.

Чл. 13. Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика:
(1) В плик "А" се поставят документите по чл. 10, от ал. 1 до ал. 10 включително.
(2) В плик "Б" с надпис "Оферта" се поставя попълнената оферта съгласно изискванията на чл. 10, ал. 9.
(3) Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се входира в съответната детска градина.

Чл. 14. При подаването пликовете се номерират по реда на тяхното постъпване, като върху всеки един от тях се поставя входящ номер от дневника за входяща и изходяща кореспонденция на детската градина, с посочени дата, месец, година и час.

Чл. 15. Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, който не е представил някой от посочените в чл. 10 документи.

Чл. 16. Работата на комисията приключва в двуседмичен срок след изтичане на срока за подаване на офертите. За работата си комисията съставя протокол, който се предава на директора на детската градина чрез Дневника за входяща и изходяща кореспонденция.

Чл. 17. Класирането на участниците се извършва съгласно обявените критерии.

Чл. 18. В тридневен срок от получаване на протокола, директорът на детската градина издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат. Заповедта се връчва лично срещу подпис или с препоръчано писмо с обратна разписка на спечелилия кандидат и останалите участници.

Раздел III.
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ДОД


Чл. 19. Със спечелилия кандидат се сключва договор, съгласно Приложение № 1. Договорът се сключва между директора на детската градина и спечелилият конкурса участник.

Чл. 20. Допълнителните образователни дейности се провеждат извън времето за провеждане на основните форми на педагогическо взаимодействие и се организират при спазване на действащото законодателство. Децата се извеждат и се връщат като се предават лично на учителя от съответната група в детската градина.

Чл. 21. Преподавателите, осъществяващи ДОД носят отговорност за живота и здравето на децата по време на образователната дейност в детската градина.

Чл. 21. Изпълнителите, осъществяващи ДОД ежемесечно представят на директора списък на децата с отразено присъствие /отсъствие/ и дължими суми.

Чл. 23. За допълнителните образователни дейности родителите заплащат такси съгласно сключения договор. Изпълнителят на ДОД начислява отстъпки за детската градина от събраните такси.

Чл. 24. Сумите от отстъпки се превеждат от изпълнителя по банковата сметка на детската градина до края на месеца, следващ месеца, в който е предоставена услугата.

Чл. 25. Всяко тримесечие директорът на детската градина предоставя информация за постъпилите суми от отстъпки на:
(1) кмета на района;
(2) Дирекция "Образование" /на ел. поща и на хартиен носител/;

Чл. 26. Разходването на събраните отстъпки от изпълнителите, предоставящи ДОД се извършва по решение на комисия, назначена със заповед на директора. Комисията се състои най-малко от трима членове, като задължително се включва и представител на Родителското настоятелство на детската градина. За решенията на комисията се изготвя Протокол.

Чл. 27. Детските градини осъществяват счетоводството си съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Закона за публичните финанси.

Чл. 28. За дължимите суми от отстъпки от ДОД предоставени от юридически лица, ежемесечно се издава фактура от детската градина.

Чл. 29. На основание издадените фактури, приходите от договорите се осчетоводяват по сметка 7110 "Приходи от услуги" и се счита за стопанска дейност. Получените приходи се отчитат като приход по §2407 "Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция" и по §3702 със знак (-) "Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия", който за детските градини със самостоятелен Булстат е в размер, определен в Закона за корпоративното подоходно облагане.

Чл. 30. Всяко тримесечие за събраните приходи районните администрации уведомяват дирекция "Финанси" - Столична община за корекция на бюджета. Корекцията се извършва след решение на СОС за завишение на приходната и разходната част.

Раздел IV.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. Настоящите Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със Закона за предучилищното и училищното образование.

§ 2. Правилата отменят Правилата за осъществяване на допълнителни педагогически услуги в общинските детски заведения.

§ 3. До влизане в сила на Правилата започнатите процедури се довършват по досегашния ред.

§ 4. Тези правила се прилагат за общинските детски градини съгласно списък, одобрен от кмета на Столична община.

§ 5. Тези Правила влизат в сила от датата на приемане от Столичен общински съвет.


Приложение № 1

ДОГОВОР

 

Днес ....................... г. в гр. София, на основание Заповед № ........................ за определяне на спечелилия конкурса кандидат се сключи настоящия договор за образователна услуга между:

1. Детска градина № ................, представлявана от ........................................................... - директор,

наричана в договора "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2. Фирма/ФЛ ..............................................................................................................................................

Регистрация .............................................................................

Булстат № ................................................................................

седалище и адрес на управление: ...............................................................................; представляван/о

от .................................................................................................,

наричана в договора "ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна се споразумяха за следното:

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да осъществи обучение на деца от детска градина № ... по ................... /АЕ, танци или др./, съгласно писмено изявеното от техните родители желание.

Чл. 2. Обучението /заниманията/ ще се осъществява/т по програма, съответстваща на възрастта на децата и по установен седмичен график, който се съгласува с директора на детската градина и е неразделна част от този договор.

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. Дължимата сума на Изпълнителя се формира като сума от индивидуалните такси, които се заплащат от родителите на съответното дете за предоставената услуга, като индивидуалната такса е в размер на .......... лв. на дете на занимание, за реално присъствие.

Изпълнителят се задължава да превежда по банковата сметка на Възложителя ..... % от събраните такси.

Чл. 4. В срок до първо число на месеца, следващ месеца, в който е предоставена услугата, Изпълнителят представя на Възложителя списък, в който са отразени присъствията и отсъствията на децата и дължимите суми.

Чл. 5. Таксите се събират от Изпълнителя до 15-то число на месеца, следващ месеца, в който е предоставена услугата.

Чл. 6. До края на месеца, следващ месеца, в който е предоставена услугата. Изпълнителят предоставя на Възложителя финансов документ за преведената сума по договора, с приложен списък на платените такси.

Чл. 7. Изпълнителят издава на родителите документ за заплатените такси.

 

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 8. Договорът се сключва за срок от ..... г. до .... г. включително, но не повече от 3 /три/ учебни години.

Чл. 9. Заниманията се провеждат 2 /или 3/ пъти седмично по един учебен час - 30 минути /за английски език/ и до 40 минути /за останалите ДОД/ за група с не повече от 15 деца, по график - извън времето за провеждане на основните форми на педагогическо взаимодействие.

Чл. 10. Заниманията се провеждат в сградата на детска градина № ..........

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 11. Възложителят има право да осъществява системен контрол за изпълнение на договора.

Чл. 12. Възложителят се задължава да осигури условия за нормалното провеждане на заниманията в рамките на съгласувания график и съдейства при сформирането на групите за обучение.

Чл. 13. Възложителят се задължава да запознае изпълнителя с правилата за безопасност на обучение, съгласно действащия Правилник за дейността на детската градина.

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 14. Изпълнителят се задължава да провежда обучението в съответствие с чл. 2 от настоящия договор, както и да изпълнява представената оферта.

Чл. 15. Изпълнителят носи отговорност за живота и здравето на децата по време на провеждането на заниманията, вземане и водене на децата от и до групите, като спазва всички нормативни изисквания, представени от Възложителя.

Чл. 16. Изпълнителят се задължава да предостави качествена услуга.

Чл. 17. Изпълнителят се задължава да обезпечи обучението с познавателни книжки и учебни помагала.

Чл. 18. При неспазване на установения седмичен график по чл. 2 по обективни и независещи от Изпълнителя причини, той се задължава да отработи пропуснатите занимания.

Чл. 19. Изпълнителят се задължава да представи пред родителите постиженията на децата под формата на открити практики, тържества и чрез включване в празниците и проявите на детската градина.

 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 20. Настоящият договор се прекратява:

(1) с изтичане срока за извършване на услугата.

(2) по взаимно съгласие на страните

(3) при виновно неизпълнение на договора от една от страните със 7-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

(4) по желание на всяка една от страните с писмено предизвестие от 1 месец.

 

VII. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 21. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действащото българско законодателство.

Чл. 22. Изменения на настоящия договор могат да се правят по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                         ИЗПЪЛНИТЕЛ:

                           ...........................                                                                         ...........................

 

Директор на ДГ № ............

                                              ........................................

 

Счетоводител на ДГ № ............

                                              ........................................

 

          ОДОБРЯВАМ:

 

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

    

 

 

Списък на общинските детски градини на територията на Столична община, които могат да реализират приходи

 

Район "Средец"

1. ДГ № 159 "Олимпийче"

2. ДГ № 77 "Магнолия"

3. ДГ № 113 "Лъвче"

4. ДГ № 18 "Детски свят"

Район "Красно Село"

5. ДГ № 134 "Любопитко"

6. ДГ № 107 "Бон-бон"

7. ДГ № 67 "Чучулига"

8. ДГ № 85 "Родина"

9. ДГ № 99 "Брезичка"

10. ДГ № 142

11. ДГ № 124 "Бърборино"

12. ДГ № 136 "Славия"

13. ДГ № 145 "Българка"

14. ДГ № 162 "Вихрогонче"

15. ДГ № 8 "Проф. Д-р Елка Петрова"

16. ДГ № 80 "Приказна калина"

17. ДГ № 93 "Чуден свят"

Район "Възраждане"

18. ДГ № 194

19. ДГ № 190 "Щастливо детство"

20. ДГ № 119 "Детска планета"

21. ДГ № 1

22. ДГ № 50 "Зайчето Куики"

23. ДГ № 81 "Лилия"

24. ДГ № 120 "Детство под липите"

Район "Оборище"

25. ДГ № 100 "Акад. Пенчо Н. Райков"

26. ДГ № 104 "Моят свят"

27. ДГ № 150 "Калина"

28. ДГ № 191 "Приказка без край"

29. ДГ № 195 "Братя Мормареви"

30. ДГ № 151 "Леда Милева"

Район "Сердика"

31. ДГ № 131 "Зора"

32. ДГ № 45 "Алиса"

33. ДГ № 18 "Усмивка"

34. ДГ № 106 "Княгиня Мария-Луиза"

35. ДГ № 149 "Зорница"

36. ДГ № 48 "Братя Грим"

37. ДГ № 53 "Дядовата ръкавичка"

38. ДГ № 63 "Слънце"

39. ДГ № 199 "Сарагоса"

Район "Подуяне"

40. ДГ № 20 "Жасминов парк"

41. ДГ № 110 "Слънчева мечта"

42. ДГ № 148 "Слънце"

43. ДГ № 173 "Звънче"

44. ДГ № 177 "Лютиче"

45. ДГ № 103 "Патиланско царство"

46. ДГ № 105 "Ракета"

47. ДГ № 69 "Жар птица"

48. ДГ № 74 "Дъга"

49. ДГ № 91 "Слънчев кът"

50. ДГ № 92 "Мечта"

Район "Слатина"

51. ДГ № 154 "Сбъдната мечта"

52. ДГ № 155 "Веселина"

53. ДГ № 62 "Зорница"

54. ДГ № 168 "Слънчогледи"

55. ДГ № 183 "Щастливо детство"

56. ДГ № 61 "Шарено петле"

57. ДГ № 65 "Слънчево детство"

58. ДГ № 184 "Мечо пух"

Район "Изгрев"

59. ДГ № 133 "Зорница"

60. ДГ № 165 "Латинка"

61. ДГ № 23 "Здравец"

62. ДГ № 29 "Слънце"

63. ДГ № 30 "Радецки"

64. ДГ № 34 "Брезичка"

65. ДГ № 49 "Радост"

Район "Лозенец"

66. ДГ № 111 "Корабче"

67. ДГ № 19 "Св. София"

68. ДГ № 156

69. ДГ № 192 "Лозичка"

70. ДГ № 193 "Славейче"

71. ДГ № 141 "Славейкови поляни"

72. ДГ № 166 "Веселушка"

73. ДГ № 174 "Фют"

74. ДГ № 175 "Слънчеви лъчи"

Район "Триадица"

75. ДГ № 40 "Проф. д-р Ангушев"

76. ДГ № 87 "Буката"

77. ДГ № 129 "Приказен свят"

78. ДГ № 167 "Малкият Принц"

79. ДГ № 2 "Звънче"

80. ДГ № 7 "Детелина"

81. ДГ № 43 "Талант"

82. ДГ № 127 "Слънце"

Район "Красна Поляна"

83. ДГ № 196 "Шарл Перо"

84. ДГ № 169 "Коледарче"

85. ДГ № 130 "Приказка"

86. ДГ № 126 "Тинтява"

87. ДГ № 187 "Жар птица"

88. ДГ № 54 "Дъга"

89. ДГ № 128 "Феникс"

Район "Илинден"

90. ДГ № 158 "Зора"

91. ДГ № 52 "Илинденче"

Район "Надежда"

92. ДГ № 6 "Вълшебен свят"

93. ДГ № 24 "Надежда"

94. ДГ № 38 "Дора Габе"

95. ДГ № 83 "Славейче"

96. ДГ № 137 "Калина Малина"

97. ДГ № 171 "Свобода"

98. ДГ № 172 "София"

Район "Искър"

99. ДГ № 21 "Ежко Бежко"

100. ДГ № 108 "Детско царство"

101. ДГ № 163 "Ангел Каралийчев"

102. ДГ № 13 "Калинка"

103. ДГ № 36 "Пеперуда"

104. ДГ № 144 "Ханс Кр. Андерсен"

105. ДГ № 185 "Звездичка"

106. ДГ № 88 "Детски рай"

107. ДГ № 96 "Росна китка"

Район "Младост"

108. ДГ № 109 "Зорница"

109. ДГ № 11 "Мики Маус"

110. ДГ № 14 "Карлсон"

111. ДГ № 17 "Мечо Пух"

112. ДГ № 186 "Деница"

113. ДГ № 26 "Калина"

114. ДГ № 28 "Ян Бибиян"

115. ДГ № 56 "Здравец"

116. ДГ № 59 "Елхица"

117. ДГ № 70 "Пролет"

118. ДГ № 71 "Незабравка"

119. ДГ № 75 "Сърчице"

120. ДГ № 76 "Сърничка"

121. ДГ № 98 "Слънчево зайче"

122. ДГ № 117 "Надежда"

123. ДГ № 123 "Шарл Перо"

124. ДГ № 178 "Сребърно Копитце"

125. ДГ № 188 "Вяра, Надежда, Любов"

126. ДГ № 189 "Сто усмивки"

Район "Студентски"

127. ДГ № 10 "Чебурашка"

128. ДГ № 12 "Лилия"

129. ДГ № 16 "Приказен свят"

130. ДГ № 72 "Приказка без край"

131. ДГ № 78 "Детски свят"

132. ДГ № 79 "Слънчице"

Район "Витоша"

133. ДГ № 60 "Бор"

134. ДГ № 4 "Слънчо"

135. ДГ № 41 "Приятели"

136. ДГ № 112 "Детски мир"

137. ДГ № 37 "Вълшебство"

138. ДГ № 46 "Жива вода"

139. ДГ № 116 "Мусала"

140. ДГ № 160 "Драгалевци"

Район "Овча Купел"

141. ДГ № 9 "Пламъче"

142. ДГ № 125 "Усмивка"

143. ДГ № 33 "Сребърни звънчета"

144. ДГ № 39 "Пролет"

145. ДГ № 84 "Детелина"

146. ДГ № 161 "Ласка"

147. ДГ № 164 "Зорница"

Район "Люлин"

148. ДГ № 57 "Хосе Марти"

149. ДГ № 197 "Китна градина"

150. ДГ № 152 "Люляче"

151. ДГ № 22 "Великденче"

152. ДГ № 31 "Люлин"

153. ДГ № 32 "Българче"

154. ДГ № 35 "Щастливо детство"

155. ДГ № 47 "Незабравка"

156. ДГ № 55 "Иглика"

157. ДГ № 64 "Първи юни"

158. ДГ № 68 "Ран Босилек"

159. ДГ № 73 "Маргарита"

160. ДГ № 86 "Асен Босев"

161. ДГ № 95 "Омайниче"

162. ДГ № 200 "Цветен рай"

163. ДГ № 101 "Ябълкова градина"

164. ДГ № 139 "Панорама"

Район "Връбница"

165. ДГ № 5 "Надежда"

166. ДГ № 138 "Приятели"

167. ДГ № 82 "Джани Родари"

168. ДГ № 176 "Зорница"

169. ДГ № 198 "Косе Босе"

Район "Нови Искър"

170. ДГ № 135 "Мое детство"

171. ДГ № 102 "Кременица"

172. ЦДГ № 32 "Светлина"

173. ДГ № 157 "Детска стряха"

174. ДГ № 114 "Светулка"

175. ДГ № 121

Район "Кремиковци"

176. ЦДГ № 47

177. ДГ № 146 "Звездица"

178. ДГ № 44 "Калина"

179. ДГ № 89 "Шарена дъга"

180. ДГ № 58 "Слънчево утро"

181. ДГ № 94 "Детски свят"

182. ДГ № 140 "Зорница"

Район "Панчарево"

183. ДГ № 3 "Детелина"

184. ДГ № 143 "Щурче"

185. ДГ № 181 "Радост"

186. ДГ № 182 "Пчелица"

187. ДГ № 66 "Елица"

188. ДГ № 97 "Изгрев"

189. ДГ № 180 "Зайченцето бяло"

Район "Банкя"

190. ДГ № 25 "Изворче"

 

 

 


rss
Посети форума