навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2014 Г. ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ (ДВ, БР. 66 ОТ 2014 Г.)

В сила от 21.04.2017 г.
Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.32 от 21 Април 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
"1. съдържат опасни вещества в концентрации, които биха довели до проява на едно или повече от опасните свойства от НP 1 до НP 8, и/или от HP 10 до HP 15, посочени в приложение № 3 от ЗУО, и/или HP 9 съгласно заповедта по чл. 14, ал. 2;"
б) в т. 3 буква "б" се изменя така:
"б) по-голяма от или равна на посочените гранични стойности за свойствата от НP 4 до НP 8, НP 10, НP 11 и НP 13 в приложение № 3 от ЗУО, освен ако в Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (OB L 353, 31.12.2008 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1272/2008", е посочено друго чрез провеждане на изпитване в съответствие с Регламент (ЕО) № 440/2008 на Комисията от 30 май 2008 г. за определяне на методи за изпитване в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (OB L 142, 31.05.2008 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 440/2008", или в съответствие с други международно признати методи и указания за изпитване, при отчитане на посоченото в чл. 7 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 по отношение на изпитванията върху животни и хора; граничните стойности на концентрацията, дефинирани в приложение № 3 от ЗУО, не се отнасят за сплавите от чисти метали в съответната им масивна форма (без замърсявания с опасни вещества); отпадъчните сплави, които се считат за опасни отпадъци, са специално изброени в приложение № 1 и са отбелязани със знак звезда (*);"
в) създава се нова т. 4:
"4. съдържат или са замърсени с устойчиви органични замърсители в концентрации, надхвърлящи граничните стойности, съгласно приложение IV на Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно устойчивите органични замърсители и за изменение на Директива 79/117/ЕИО (ОВ, специално българско издание, 2007 г., глава 15, том 12), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 850/2004"; отпадъците, които се състоят, съдържат или са замърсени с някои от веществата, изброени в приложение IV към Регламент (ЕО) № 850/2004, се обезвреждат или оползотворяват без неоправдано забавяне и в съответствие с приложение V, част 1 към Регламент (ЕО) № 850/2004 по начин, по който се гарантира, че съдържанието на устойчивите органични замърсители е унищожено или необратимо трансформирано, така че останалите отпадъци и изпускания да не проявяват характеристики на устойчиви органични замърсители;"
г) досегашната т. 4 става т. 5.
2. Създават се ал. 3 и 4:
"(3) Определянето на опасното свойство HP 14 се извършва въз основа на критериите, определени в приложение № 2.
(4) При определянето на опасните свойства на отпадъците могат да бъдат вземани предвид следните бележки, включени в приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, когато са приложими:
1. бележки B, D, F, J, L, M, P, Q, R и U относно идентификацията, класификацията и етикетирането на вещества от т. 1.1.3.1;
2. бележки 1, 2, 3 и 5, отнасящи се до класифицирането и етикетирането на смеси от т. 1.1.3.2."

§ 2. В чл. 11, ал. 1, т. 1 думите "от Н 1 до Н 15" се заменят с "от НP 1 до НP 15".

§ 3. Създава се чл. 12а:
"Чл. 12а. (1) Планът за вземане на проби по чл. 12, ал. 2 се съгласува предварително от причинителя на отпадъка с избраната акредитирана лаборатория или лаборатории по отношение на използваните аналитични методи за изпитване и методи за пробовземане.
(2) След извършване на предварителното съгласуване три екземпляра на хартиен и електронен носител на плана за вземане на проби се представят на министъра на околната среда и водите.
(3) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице в 5-дневен срок от представяне на плана за вземане на проби го изпраща на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) за становище относно използваните аналитични методи за изпитване и методи за пробовземане и на директора на Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) и директора на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) за становища съгласно тяхната компетентност.
(4) Изпълнителният директор на ИАОС, директорът на НЦОЗА и директорът на НЦЗПБ изготвят и предоставят на министъра на околната среда и водите становища по плана за вземане на проби в 14-дневен срок от постъпването му.
(5) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице в 14-дневен срок от получаване на становищата на изпълнителния директор на ИАОС, директора на НЦОЗА и директора на НЦЗПБ може да изисква отстраняване на нередовности и/или предоставяне на допълнителна информация от причинителя на отпадъка.
(6) Причинителят на отпадъка отстранява нередовностите и/или предоставя допълнителна информация в срок, определен от министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице.
(7) В едномесечен срок от представяне на плана за вземане на проби или от отстраняване на нередовностите и/или предоставяне на допълнителната информация министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице съгласува плана за вземане на проби или мотивирано го връща в случаите, когато същият не отговаря на изискванията на заповедите по чл. 14, ал. 1 и 2.
(8) След съгласуване на плана за вземане на проби от министъра на околната среда и водите причинителят на отпадъка пристъпва към неговото изпълнение, като своевременно го информира за датите на планираните пробовземания."

§ 4. В чл. 13:
1. В ал. 1 думите "на Комисията за определяне на методи за изпитване в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (ОВ L 142, 31.05.2008 г.)" се заличават.
2. В ал. 2 думите "на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (OB L 353, 31.12.2008 г.)" се заличават.

§ 5. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "Министърът на околната среда и водите" се заменят с "Изпълнителният директор на ИАОС", а думите "както и редa за изготвяне и съгласуване на плана за вземане на проби по чл. 12, ал. 2" се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Директорът на НЦОЗА и директорът на НЦЗПБ утвърждават със заповед критерии за определяне на свойството НP 9 "Инфекциозни", въз основа на които опасни отпадъци се признават за неопасни, както и референтни методи за вземане на проби и за изпитване на същото свойство."

§ 6. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "15-дневен срок" се заменят с "30-дневен срок", а след думите "министъра на здравеопазването" се добавят думите "заедно с оценката по ал. 7".
2. Създават се нови ал. 2, 3 и 4:
"(2) Министърът на здравеопазването или оправомощено от него длъжностно лице в 5-дневен срок от получаване на документите по ал. 1 ги изпраща на директора на НЦОЗА и/или на директора на НЦЗПБ за становище.
(3) В срок до 5 дни от постъпване на документацията по ал. 2 директорът на НЦОЗА и/или директорът на НЦЗПБ уведомяват заявителя за установени непълноти в предоставената документация и изискват допълнителна информация по реда на чл. 18 за уточняване на класификацията на отпадъците.
(4) Директорът на НЦОЗА и/или директорът на НЦЗПБ в 14-дневен срок от датата на получаване на документите по ал. 1 или от представяне на допълнителната информация по чл. 18 изготвят и предоставят на министъра на здравеопазването или оправомощено от него длъжностно лице оценка относно класификацията на отпадъка."
3. Досегашната ал. 2 става ал. 5 и се изменя така:
"(5) Министърът на здравеопазването или оправомощено от него лице, директорът на НЦОЗА и/или директорът на НЦЗПБ извършват оценка за влиянието на отпадъка върху живота и здравето на хората въз основа на резултатите от проведените по чл. 11 изпитвания на физикохимичните и токсикологичните свойства от НP 1 до НP 13 и НP 15 или въз основа на резултатите от изпитване на отпадъка по компонентите от С 1 до С 51."
4. Досегашната ал. 3 става ал. 6 и се изменя така:
"(6) Министърът на здравеопазването или оправомощено от него лице в 10-дневен срок от датата на получаване на оценките по ал. 4 и въз основа на документите по чл. 15 и допълнителната информация по чл. 18 изпраща писмено становище до министъра на околната среда и водите относно класификацията на отпадъка."
5. Досегашната ал. 4 става ал. 7.

§ 7. В чл. 17, ал. 1 думите "по чл. 16, ал. 3" се заменят с "по чл. 16, ал. 6", а думите "по чл. 16, ал. 4" се заменят с "по чл. 16, ал. 7".

§ 8. В чл. 18 ал. 1 се изменя така:
"(1) Министърът на околната среда и водите и/или министърът на здравеопазването може да изисква от причинителя на отпадъци допълнителна информация за уточняване на класификацията на отпадъците, а в случаите по чл. 11, ал. 1, т. 2 - допълнително изпитване в зависимост от характера на отпадъка за наличие на свойства от НР 1 до НР 15 по приложение № 3 от ЗУО."

§ 9. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
"2. "Опасни вещества" са всички вещества, за които са изпълнени критериите по отношение на физичните опасности, опасностите за здравето или опасностите за околната среда, определени в части 2 - 5 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008."
2. Създават се т. 4 и 5:
"4. "Притежател на отпадъци" е притежателят на отпадъци по смисъла на § 1, т. 29 от допълнителните разпоредби на ЗУО.
5. "Причинител на отпадъци" е причинителят на отпадъци по смисъла на § 1, т. 30 от допълнителните разпоредби на ЗУО."

§ 10. В приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1, т. 1:
1. Наименованието се изменя така:
"Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 3, буква "б"."
2. Таблицата от приложение № 1 се изменя така:
"

01

ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОУЧВАНЕ, МИНЕН ДОБИВ, КАРИЕРЕН ДОБИВ, ФИЗИЧНО И ХИМИЧНО ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ

01 01

отпадъци от разкриване и добив на полезни изкопаеми

01 01 01

отпадъци от разкриване и добив на метални полезни изкопаеми

01 01 02

отпадъци от разкриване и добив на неметални полезни изкопаеми

01 03

отпадъци от физично и химично преработване на метални полезни изкопаеми

01 03 04*

отпадъци, генериращи киселини, от обогатяване на сулфидна руда

01 03 05*

други отпадъци, съдържащи опасни вещества

01 03 06

остатъци от обогатяване, различни от упоменатите в 01 03 04 и 01 03 05

01 03 07*

други отпадъци от физично и химично обогатяване на метални полезни изкопаеми, съдържащи опасни вещества

01 03 08

прах и прахообразни отпадъци, различни от упоменатите в 01 03 07

01 03 09

червен шлам от производството на алуминиев оксид, различен от отпадъците, упоменати в 01 03 10

01 03 10*

червен шлам от производството на алуминиев оксид, съдържащ опасни вещества, различен от отпадъците, упоменати в 01 03 07

01 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

01 04

отпадъци от физично и химично преработване на неметални полезни изкопаеми

01 04 07*

отпадъци от физично и химично преработване на неметални полезни изкопаеми, съдържащи опасни вещества

01 04 08

отпадъчен дребен чакъл/баластра и раздробени скални материали, различни от упоменатите в 01 04 07

01 04 09

отпадъчни пясъци и глини

01 04 10

прах и прахообразни отпадъци, различни от упоменатите в 01 04 07

01 04 11

отпадъци от преработване на калиеви руди и каменна сол, различни от упоменатите в 01 04 07

01 04 12

отпадъци от преработване и други отпадъци от промиване и пречистване на полезни изкопаеми, различни от упоменатите в 01 04 07 и 01 04 11

01 04 13

отпадъци от рязане и дялане на скални материали, различни от упоменатите в 01 04 07

01 04 99

отпадъци, неупоменати другаде

01 05

промивни сондажни течности и други отпадъци от сондиране

01 05 04

сондажни течности от промиване със свежа вода и отпадъци от сондиране

01 05 05*

промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи нефтопродукти

01 05 06*

промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи опасни вещества

01 05 07

промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи барит, различни от упоменатите в 01 05 05 и 01 05 06

01 05 08

промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи хлориди, различни от упоменатите в 01 05 05 и 01 05 06

01 05 99

отпадъци, неупоменати другаде

02

ОТПАДЪЦИ ОТ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ГРАДИНСКОТО РАСТЕНИЕВЪДСТВО, ОТГЛЕЖДАНЕТО НА АКВАКУЛТУРИ, ГОРСКОТО, ЛОВНОТО И РИБНОТО СТОПАНСТВО, ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРЕРАБОТВАНЕТО НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

02 01

отпадъци от селското стопанство, градинското растениевъдство, отглеждането на аквакултури, горското, ловното и рибното стопанство

02 01 01

утайки от измиване и почистване

02 01 02

отпадъци от животински тъкани

02 01 03

отпадъци от растителни тъкани

02 01 04

пластмасови отпадъци (с изключение на опаковки)

02 01 06

животински изпражнения, урина и тор (включително използвана постелна слама), отпадъчни води, разделно събирани и пречиствани извън мястото на образуването им

02 01 07

отпадъци от горското стопанство

02 01 08*

агрохимични отпадъци, съдържащи опасни вещества

02 01 09

агрохимични отпадъци, различни от упоменатите в 02 01 08

02 01 10

метални отпадъци

02 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

02 02

отпадъци от производство и преработване на месо, риба и други хранителни продукти от животински произход

02 02 01

утайки от измиване и почистване

02 02 02

отпадъци от животински тъкани

02 02 03

материали, негодни за консумация или преработване

02 02 04

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

02 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

02 03

отпадъци от обработване и преработване на плодове, зеленчуци, зърнени култури, хранителни масла, какао, кафе, чай и тютюн; производство на консерви; култивиране на дрожди и екстракти от дрожди, производство и ферментация на меласа

02 03 01

утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне

02 03 02

отпадъци от консерванти

02 03 03

отпадъци от екстракция с разтворители

02 03 04

материали, негодни за консумация или преработване

02 03 05

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

02 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

02 04

отпадъци от производство на захар

02 04 01

почва от почистване и измиване на захарно цвекло

02 04 02

нестандартен калциев карбонат (сатурачна кал)

02 04 03

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

02 04 99

отпадъци, неупоменати другаде

02 05

отпадъци от млекопреработвателната промишленост

02 05 01

материали, негодни за консумация или преработване

02 05 02

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

02 05 99

отпадъци, неупоменати другаде

02 06

отпадъци от производството на тестени и сладкарски изделия

02 06 01

материали, негодни за консумация или преработване

02 06 02

отпадъци от консерванти

02 06 03

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

02 06 99

отпадъци, неупоменати другаде

02 07

отпадъци от производство на алкохолни и безалкохолни напитки (с изключение на кафе, чай и какао)

02 07 01

отпадъци от измиване, почистване и механично раздробяване на суровини

02 07 02

отпадъци от алкохолна дестилация

02 07 03

отпадъци от химично обработване

02 07 04

материали, негодни за консумация или преработване

02 07 05

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

02 07 99

отпадъци, неупоменати другаде

03

ОТПАДЪЦИ ОТ ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО И ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ДЪРВЕСНИ ПЛОСКОСТИ И МЕБЕЛИ, ЦЕЛУЛОЗА, ХАРТИЯ И КАРТОН

03 01

отпадъци от дървообработването и от производството на дървесни плоскости и мебели

03 01 01

отпадъци от корк и дървесни кори

03 01 04*

трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири, съдържащи опасни вещества

03 01 05

трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04

03 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

03 02

отпадъци от консервация на дървесина

03 02 01*

нехалогенирани органични консерванти за дървесина

03 02 02*

органохлорирани консерванти за дървесина

03 02 03*

органометални консерванти за дървесина

03 02 04*

неорганични консерванти за дървесина

03 02 05*

други консерванти за дървесина, съдържащи опасни вещества

03 02 99

отпадъци от консервация на дървесина, неупоменати другаде

03 03

отпадъци от производство и преработване на целулоза, хартия и картон

03 03 01

отпадъчни кори и дървесина

03 03 02

утайки от зелена луга (от оползотворяване на отпадъчна луга)

03 03 05

утайки от обезмастиляване при рециклиране на хартия

03 03 07

механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез развлакняване на отпадъчна хартия и картон

03 03 08

отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране

03 03 09

отпадъчен шлам, съдържащ вар

03 03 10

отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна, пълнители и покривни материали

03 03 11

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 03 03 10

03 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

04

ОТПАДЪЦИ ОТ КОЖАРСКАТА, КОЖУХАРСКАТА И ТЕКСТИЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

04 01

отпадъци от кожарската и кожухарската промишленост

04 01 01

леш и изрезки от варосани кожи

04 01 02

отпадъци от варосване на кожа

04 01 03*

отпадъци от обезмасляване, съдържащи разтворители без течна фаза

04 01 04

дъбилни разтвори, съдържащи хром

04 01 05

дъбилни разтвори, несъдържащи хром

04 01 06

утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи хром

04 01 07

утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, несъдържащи хром

04 01 08

отпадъци от издъбена кожа, съдържащи хром (хромов шпалт, стружки, изрезки, прах от шлайфане на кожа)

04 01 09

отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка

04 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

04 02

отпадъци от текстилната промишленост

04 02 09

отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер)

04 02 10

органични материи от природни суровини (напр. мазнини, восъци)

04 02 14*

отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, съдържащи органични разтворители

04 02 15

отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, различни от упоменатите в 04 02 14

04 02 16*

багрила и пигменти, съдържащи опасни вещества

04 02 17

багрила и пигменти, различни от упоменатите в 04 02 16

04 02 19*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

04 02 20

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 04 02 19

04 02 21

отпадъци от необработени текстилни влакна

04 02 22

отпадъци от обработени текстилни влакна

04 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

05

ОТПАДЪЦИ ОТ РАФИНИРАНЕ НА НЕФТ, ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ И ПИРОЛИЗА НА ВЪГЛИЩА

05 01

утайки от рафиниране на нефт

05 01 02*

утайки от обезсоляване

05 01 03*

дънни утайки от резервоари

05 01 04*

кисели утайки от алкилиране

05 01 05*

нефтени разливи

05 01 06*

утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

05 01 07*

кисели катрани

05 01 08*

други катрани

05 01 09*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

05 01 10

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 05 01 09

05 01 11*

отпадъци от пречистване на горива с основи

05 01 12*

нефтопродукти, съдържащи киселини

05 01 13

утайки от пречистване на захранваща вода за котли

05 01 14

отпадъци от охлаждащи колони

05 01 15*

отработени филтруващи глини

05 01 16

отпадъци, съдържащи сяра, образувани от десулфуризация на нефт

05 01 17

битум

05 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

05 06

отпадъци от пиролиза на въглища

05 06 01*

кисели катрани

05 06 03*

други катрани

05 06 04

отпадъци от охлаждащи колони

05 06 99

отпадъци, неупоменати другаде

05 07

отпадъци от пречистване и транспортиране на природен газ

05 07 01*

отпадъци, съдържащи живак

05 07 02

отпадъци, съдържащи сяра

05 07 99

отпадъци, неупоменати другаде

06

ОТПАДЪЦИ ОТ НЕОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ

06 01

отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба (ПФДУ) на киселини

06 01 01*

сярна киселина и сериста киселина

06 01 02*

солна киселина

06 01 03*

флуороводородна киселина

06 01 04*

фосфорна и фосфориста киселина

06 01 05*

азотна и азотиста киселина

06 01 06*

други киселини

06 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 02

отпадъци от ПФДУ на основи

06 02 01*

калциев хидроксид

06 02 03*

амониев хидроксид

06 02 04*

натриев и калиев хидроксид

06 02 05*

други основи

06 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 03

отпадъци от ПФДУ на соли и техни разтвори и метални оксиди

06 03 11*

твърди соли и разтвори, съдържащи цианиди

06 03 13*

твърди соли и разтвори, съдържащи тежки метали

06 03 14

твърди соли и разтвори, различни от упоменатите в 06 03 11 и 06 03 13

06 03 15*

метални оксиди, съдържащи тежки метали

06 03 16

метални оксиди, различни от упоменатите в 06 03 15

06 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 04

металосъдържащи отпадъци, различни от упоменатите в 06 03

06 04 03*

отпадъци, съдържащи арсен

06 04 04*

отпадъци, съдържащи живак

06 04 05*

отпадъци, съдържащи други тежки метали

06 04 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 05

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

06 05 02*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

06 05 03

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 06 05 02

06 06

отпадъци от ПФДУ на химични вещества и смеси, съдържащи сяра, от химични процеси с участие на сяра и от процеси на десулфуризация

06 06 02*

отпадъци, съдържащи опасни сулфиди

06 06 03

отпадъци, съдържащи сулфиди, различни от упоменатите в 06 06 02

06 06 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 07

отпадъци от ПФДУ на халогенни елементи и от химични процеси с участие на халогенни елементи

06 07 01*

отпадъци от електролиза, съдържащи азбест

06 07 02*

активен въглен от производство на хлор

06 07 03*

утайки на бариев сулфат, съдържащи живак

06 07 04*

разтвори и киселини, например киселини, получени по контактен метод

06 07 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 08

отпадъци от ПФДУ на силиций и силициеви производни съединения

06 08 02*

отпадъци, съдържащи опасни хлоросилани

06 08 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 09

отпадъци от ПФДУ на химични вещества и смеси, съдържащи фосфор, и от химични процеси с участие на фосфор

06 09 02

шлака, съдържаща фосфор

06 09 03*

отпадъци от реакции на основата на калций, съдържащи или замърсени с опасни вещества

06 09 04

отпадъци от реакции на основата на калций, различни от упоменатите в 06 09 03

06 09 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 10

отпадъци от ПФДУ на химични вещества и смеси, съдържащи азот, от химични процеси с участие на азот и от производство на торове

06 10 02*

отпадъци, съдържащи опасни вещества

06 10 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 11

отпадъци от производство на неорганични пигменти и оцветители

06 11 01

отпадъци от реакции на основата на калций при производството на титанов диоксид

06 11 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 13

отпадъци от неорганични химически процеси, неупоменати другаде

06 13 01*

неорганични продукти за растителна защита, консерванти за дървесина и други биоциди

06 13 02*

отработен активен въглен (с изключение на 06 07 02)

06 13 03

технически въглерод

06 13 04*

отпадъци от производство на азбест

06 13 05*

сажди

06 13 99

отпадъци, неупоменати другаде

07

ОТПАДЪЦИ ОТ ОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ

07 01

отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба (ПФДУ) на основни органични химични вещества и смеси

07 01 01*

промивни води и матерни луги

07 01 03*

халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 01 04*

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 01 07*

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 01 08*

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 01 09*

халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти

07 01 10*

други филтърни кекове и отработени абсорбенти

07 01 11*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

07 01 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 01 11

07 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 02

отпадъци от ПФДУ на пластмаси, синтетичен каучук и изкуствени влакна

07 02 01*

промивни води и матерни луги

07 02 03*

халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 02 04*

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 02 07*

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 02 08*

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 02 09*

халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти

07 02 10*

други филтърни кекове и отработени абсорбенти

07 02 11*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

07 02 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 02 11

07 02 13

отпадъци от пластмаси

07 02 14*

отпадъци от добавки, съдържащи опасни вещества

07 02 15

отпадъци от добавки, различни от упоменатите в 07 02 14

07 02 16*

отпадъци, съдържащи опасни силикони

07 02 17

отпадъци, съдържащи силикони, различни от упоменатите в 07 02 16

07 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 03

отпадъци от ПФДУ на органични багрила и пигменти (с изключение на 06 11)

07 03 01*

промивни води и матерни луги

07 03 03*

халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 03 04*

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 03 07*

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 03 08*

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 03 09*

халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти

07 03 10*

други филтърни кекове и отработени абсорбенти

07 03 11*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

07 03 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 03 11

07 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 04

отпадъци от ПФДУ на органични препарати за растителна защита (с изключение на 02 01 08 и 02 01 09), препарати за консервация на дървесина (с изкл. на 03 02) и други биоциди

07 04 01*

промивни води и матерни луги

07 04 03*

халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 04 04*

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 04 07*

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 04 08*

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 04 09*

халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти

07 04 10*

други филтърни кекове и отработени абсорбенти

07 04 11*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

07 04 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 04 11

07 04 13*

твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества

07 04 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 05

отпадъци от ПФДУ на фармацевтични продукти

07 05 01*

промивни води и матерни луги

07 05 03*

халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 05 04*

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 05 07*

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 05 08*

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 05 09*

халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти

07 05 10*

други филтърни кекове и отработени абсорбенти

07 05 11*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

07 05 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11

07 05 13*

твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества

07 05 14

твърди отпадъци, различни от упоменатите в 07 05 13

07 05 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 06

отпадъци от ПФДУ на мазнини, смазки, сапуни, перилни и почистващи препарати, дезинфекциращи средства и козметични продукти

07 06 01*

промивни води и матерни луги

07 06 03*

халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 06 04*

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 06 07*

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 06 08*

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 06 09*

халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти

07 06 10*

други филтърни кекове и отработени абсорбенти

07 06 11*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

07 06 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 06 11

07 06 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 07

отпадъци от ПФДУ на химични вещества и смеси с висока степен на чистота и химични продукти, неупоменати другаде

07 07 01*

промивни води и матерни луги

07 07 03*

халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 07 04*

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 07 07*

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 07 08*

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 07 09*

халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти

07 07 10*

други филтърни кекове и отработени абсорбенти

07 07 11*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

07 07 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 07 11

07 07 99

отпадъци, неупоменати другаде

08

ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВО, ФОРМУЛИРАНЕ, ДОСТАВЯНЕ И УПОТРЕБА (ПФДУ) НА ПОКРИТИЯ (БОИ, ЛАКОВЕ, СТЪКЛОВИДНИ ЕМАЙЛИ), ЛЕПИЛА/АДХЕЗИВИ, УПЛЪТНЯВАЩИ МАТЕРИАЛИ И ПЕЧАТАРСКИ МАСТИЛА

08 01

отпадъци от ПФДУ и отстраняване на бои и лакове

08 01 11*

отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 01 12

отпадъчни бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 11

08 01 13*

утайки от бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 01 14

утайки от бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 13

08 01 15*

утайки от водни разтвори, които съдържат бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 01 16

утайки от водни разтвори, съдържащи бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 15

08 01 17*

отпадъци от отстраняване на бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 01 18

отпадъци от отстраняване на бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 17

08 01 19*

водни суспензии, които съдържат бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 01 20

водни суспензии, съдържащи бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 19

08 01 21*

отпадъци от вещества и смеси, отстраняващи бои или лакове

08 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

08 02

отпадъци от ПФДУ на други покривни материали (включително керамични материали)

08 02 01

отпадъчни покривни прахове

08 02 02

утайки от воден разтвор, съдържащи керамични материали

08 02 03

водни суспензии, съдържащи керамични материали

08 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

08 03

отпадъци от ПФДУ на печатарски мастила

08 03 07

утайки от воден разтвор, съдържащи печатарски мастила

08 03 08

отпадъчни води, съдържащи печатарски мастила

08 03 12*

отпадъчни печатарски мастила, съдържащи опасни вещества

08 03 13

отпадъчни печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 12

08 03 14*

утайки от печатарски мастила, съдържащи опасни вещества

08 03 15

утайки от печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 14

08 03 16*

отпадъчни разтвори от ецване/гравиране

08 03 17*

отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества

08 03 18

отпадъчен тонер за печатане, различен от упоменатия в 08 03 17

08 03 19*

диспергирани масла

08 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

08 04

отпадъци от ПФДУ на лепила/адхезиви и уплътняващи материали (включително водонепропускливи продукти)

08 04 09*

отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 04 10

отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 09

08 04 11*

утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 04 12

утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 11

08 04 13*

утайки от водни разтвори, които съдържат лепила/адхезиви или уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 04 14

утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 13

08 04 15*

отпадъчни води, които съдържат лепила/адхезиви или уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 04 16

отпадъчни води, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 15

08 04 17*

масло от дървесна смола/колофон

08 04 99

отпадъци, неупоменати другаде

08 05

отпадъци, неупоменати другаде в група 08

08 05 01*

отпадъчни изоцианати

09

ОТПАДЪЦИ ОТ ФОТОГРАФСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

09 01

отпадъци от фотографската промишленост

09 01 01*

разтвори от проявител и активатор на водна основа

09 01 02*

разтвори от офсетов проявител на водна основа

09 01 03*

разтвори от проявител на основата на разтворители

09 01 04*

фиксиращи разтвори

09 01 05*

избелващи разтвори или избелващи фиксиращи разтвори

09 01 06*

отпадъци, съдържащи сребро, от обработване на фотографски отпадъци на мястото на образуване

09 01 07

фотографски филми и фотохартия, съдържащи сребро или сребърни съединения

09 01 08

фотографски филми и фотохартия, несъдържащи сребро или сребърни съединения

09 01 10

фотоапарати за еднократна употреба без батерии

09 01 11*

фотоапарати за еднократна употреба, съдържащи батерии, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03

09 01 12

фотоапарати за еднократна употреба, съдържащи батерии, различни от упоменатите в 09 01 11

09 01 13*

отпадъчни водни разтвори от регенериране на сребро, различни от упоменатите в 09 01 06

09 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

10

ОТПАДЪЦИ ОТ ТОПЛИННИ ПРОЦЕСИ

10 01

отпадъци от електроцентрали и други горивни инсталации (с изключение на глава 19)

10 01 01

сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04)

10 01 02

увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища

10 01 03

увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина

10 01 04*

увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво

10 01 05

твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на димни газове

10 01 07

отпадъчни утайки от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на димни газове

10 01 09*

сярна киселина

10 01 13*

увлечена/летяща пепел от емулгирани въглеводороди, използвани като гориво

10 01 14*

сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, съдържащи опасни вещества

10 01 15

сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, различни от упоменатите в 10 01 14

10 01 16*

увлечена/летяща пепел от съвместно изгаряне, съдържаща опасни вещества

10 01 17

увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне, различна от упоменатата в 10 01 16

10 01 18*

отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества

10 01 19

отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 01 05, 10 01 07 и 10 01 18

10 01 20*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

10 01 21

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 10 01 20

10 01 22*

утайки от водни разтвори при почистване на котли, съдържащи опасни вещества

10 01 23

утайки от водни разтвори при почистване на котли, различни от упоменатите в 10 01 22

10 01 24

пясъци от горене в кипящ слой

10 01 25

отпадъци от съхраняване и подготовка на гориво за електроцентрали, изгарящи въглища

10 01 26

отпадъци от пречистване на охлаждащи води

10 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 02

отпадъци от производство на чугун и стомана

10 02 01

отпадъци от преработване на шлака

10 02 02

непреработвана шлака

10 02 07*

твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества

10 02 08

твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 02 07

10 02 10

нагар/окалина

10 02 11*

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла

10 02 12

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 02 11

10 02 13*

утайки и филтърен кек от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества

10 02 14

утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 02 13

10 02 15

други утайки и филтърен кек

10 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 03

отпадъци от пирометалургия на алуминий

10 03 02

аноден скрап

10 03 04*

шлаки от първия етап на производство

10 03 05

отпадъчен алуминиев оксид

10 03 08*

солеви шлаки от втория етап на производство

10 03 09*

черни дроси от втория етап на производство

10 03 15*

леки шлаки, запалими или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода

10 03 16

леки шлаки, различни от упоменатите в 10 03 15

10 03 17*

отпадъци от производство на аноди, съдържащи катран

10 03 18

отпадъци от производство на аноди, съдържащи въглерод, различни от упоменатите в 10 03 17

10 03 19*

прах от димни газове, съдържащ опасни вещества

10 03 20

прах от димни газове, различен от упоменатия в 10 03 19

10 03 21*

други прахови частици и прах (включително от топкови мелници), съдържащи опасни вещества

10 03 22

други прахови частици и прах (включително от топкови мелници), различни от упоменатите в 10 03 21

10 03 23*

твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества

10 03 24

твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 03 23

10 03 25*

утайки и филтърен кек от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества

10 03 26

утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 03 25

10 03 27*

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла

10 03 28

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 03 27

10 03 29*

отпадъци от преработване на солеви шлаки и черни дроси, съдържащи опасни вещества

10 03 30

отпадъци от преработване на солеви шлаки и черни дроси, различни от упоменатите в 10 03 29

10 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 04

отпадъци от пирометалургия на оловото

10 04 01*

шлаки от първия и втория етап на производство

10 04 02*

дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство

10 04 03*

калциев арсенат

10 04 04*

прах от димни газове

10 04 05*

други прахови частици и прах

10 04 06*

твърди отпадъци от пречистване на газове

10 04 07*

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

10 04 09*

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла

10 04 10

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 04 09

10 04 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 05

отпадъци от пирометалургия на цинка

10 05 01

шлаки от първия и втория етап на производство

10 05 03*

прах от димни газове

10 05 04

други прахови частици и прах

10 05 05*

твърди отпадъци от пречистване на газове

10 05 06*

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

10 05 08*

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла

10 05 09

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 05 08

10 05 10*

дроси и леки шлаки, запалими или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода

10 05 11

дроси и леки шлаки, различни от упоменатите в 10 05 10

10 05 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 06

отпадъци от пирометалургия на медта

10 06 01

шлаки от първия и втория етап на производство

10 06 02

дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство

10 06 03*

прах от димни газове

10 06 04

други прахови частици и прах

10 06 06*

твърди отпадъци от пречистване на газове

10 06 07*

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

10 06 09*

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла

10 06 10

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 06 09

10 06 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 07

отпадъци от пирометалургия на злато, сребро и платина

10 07 01

шлаки от първия и втория етап на производство

10 07 02

дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство

10 07 03

твърди отпадъци от пречистване на газове

10 07 04

други прахови частици и прах

10 07 05

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

10 07 07*

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла

10 07 08

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 07 07

10 07 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 08

отпадъци от пирометалургия на други цветни метали

10 08 04

прахови частици и прах

10 08 08*

солеви шлаки от първия и втория етап на производство

10 08 09

други шлаки

10 08 10*

дроси и леки шлаки, запалими или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода

10 08 11

дроси и леки шлаки, различни от упоменатите в 10 08 10

10 08 12*

отпадъци от производство на аноди, съдържащи катран

10 08 13

отпадъци от производство на аноди, съдържащи въглерод, различни от упоменатите в 10 08 12

10 08 14

аноден скрап

10 08 15*

прах от димни газове, съдържащ опасни вещества

10 08 16

прах от димни газове, различен от упоменатия в 10 08 15

10 08 17*

утайки и филтърен кек от пречистване на димни газове, съдържащи опасни вещества

10 08 18

утайки и филтърен кек от пречистване на димни газове, различни от упоменатите в 10 08 17

10 08 19*

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла

10 08 20

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 08 19

10 08 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 09

отпадъци от леене на черни метали

10 09 03

шлака от пещи

10 09 05*

неизползвани леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества

10 09 06

неизползвани леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 05

10 09 07*

използвани леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества

10 09 08

използвани леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07

10 09 09*

прах от димни газове, съдържащ опасни вещества

10 09 10

прах от димни газове, различен от упоменатия в 10 09 09

10 09 11*

други прахови частици, съдържащи опасни вещества

10 09 12

други прахови частици, различни от упоменатите в 10 09 11

10 09 13*

отпадъчни свързващи вещества, съдържащи опасни вещества

10 09 14

отпадъчни свързващи вещества, различни от упоменатите в 10 09 13

10 09 15*

отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества

10 09 16

отпадъчни индикатори на пукнатини, различни от упоменатите в 10 09 15

10 09 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 10

отпадъци от леене на цветни метали

10 10 03

шлака от пещи

10 10 05*

неизползвани леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества

10 10 06

неизползвани леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 05

10 10 07*

използвани леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества

10 10 08

използвани леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 07

10 10 09*

прах от димни газове, съдържащ опасни вещества

10 10 10

прах от димни газове, различен от упоменатия в 10 10 09

10 10 11*

други прахови частици, съдържащи опасни вещества

10 10 12

други прахови частици, различни от упоменатите в 10 10 11

10 10 13*

отпадъчни свързващи вещества, съдържащи опасни вещества

10 10 14

отпадъчни свързващи вещества, различни от упоменатите в 10 10 13

10 10 15*

отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества

10 10 16

отпадъчни индикатори на пукнатини, различни от упоменатите в 10 10 15

10 10 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 11

отпадъци от производството на стъкло и продукти от стъкло

10 11 03

отпадъчни материали на основата на стъклени влакна

10 11 05

прахови частици и прах

10 11 09*

отпадъчна смес преди термично обработване, съдържаща опасни вещества

10 11 10

отпадъчна смес преди термично обработване, различна от упоменатата в 10 11 09

10 11 11*

отпадъчно стъкло под форма на малки частици или стъклен прах, съдържащо тежки метали (например от катодни електроннолъчеви тръби)

10 11 12

отпадъци от стъкло, различни от упоменатите в 10 11 11

10 11 13*

утайки от полиране и шлифоване на стъкло, съдържащи опасни вещества

10 11 14

утайки от полиране и шлифоване на стъкло, различни от упоменатите в 10 11 13

10 11 15*

твърди отпадъци от пречистване на димни газове, съдържащи опасни вещества

10 11 16

твърди отпадъци от пречистване на димни газове, различни от упоменатите в 10 11 15

10 11 17*

утайки и филтърен кек от пречистване на димни газове, съдържащи опасни вещества

10 11 18

утайки и филтърен кек от пречистване на димни газове, различни от упоменатите в 10 11 17

10 11 19*

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

10 11 20

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 10 11 19

10 11 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 12

отпадъци от производство на керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали

10 12 01

отпадъчна смес преди термично обработване

10 12 03

прахови частици и прах

10 12 05

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

10 12 06

изхвърлени калъпи

10 12 08

отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване)

10 12 09*

твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества

10 12 10

твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 12 09

10 12 11*

отпадъци от глазиране, съдържащи тежки метали

10 12 12

отпадъци от глазиране, различни от упоменатите в 10 12 11

10 12 13

утайка от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване

10 12 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 13

отпадъци от производство на цимент, вар, гипс и изделия и продукти, направени от тях

10 13 01

отпадъчна смес преди термично обработване

10 13 04

отпадъци от калциниране и хидратиране на вар

10 13 06

прахови частици и прах (с изключение на 10 13 12 и 10 13 13)

10 13 07

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

10 13 09*

отпадъци от производство на азбестоцимент, съдържащи азбест

10 13 10

отпадъци от производство на азбестоцимент, различни от упоменатите в 10 13 09

10 13 11

отпадъци от композитни материали на циментова основа, различни от упоменатите в 10 13 09 и 10 13 10

10 13 12*

твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества

10 13 13

твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 13 12

10 13 14

отпадъчен бетон и утайки от бетон

10 13 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 14

отпадъци от крематориуми

10 14 01*

отпадъци от пречистване на газове, съдържащи живак

11

ОТПАДЪЦИ ОТ ПОВЪРХНОСТНА ХИМИЧНА ОБРАБОТКА И НАНАСЯНЕ НА ПОКРИТИЯ ВЪРХУ МЕТАЛИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ; ОТ ХИДРОМЕТАЛУРГИЯ НА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

11 01

отпадъци от повърхностна химична обработка и нанасяне на покрития върху метали и други материали (например галванични процеси, поцинковане, химично почистване на повърхности - байцване, ецване, фосфатиране, алкално обезмасляване, анодиране)

11 01 05*

киселини от химично почистване на повърхности

11 01 06*

киселини, неупоменати другаде

11 01 07*

основи от химично почистване на повърхности

11 01 08*

утайки от фосфатиране

11 01 09*

утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества

11 01 10

утайки и филтърен кек, различни от упоменатите в 11 01 09

11 01 11*

отпадъчни промивни води, съдържащи опасни вещества

11 01 12

отпадъчни промивни води, различни от упоменатите в 11 01 11

11 01 13*

отпадъци от обезмасляване, съдържащи опасни вещества

11 01 14

отпадъци от обезмасляване, различни от упоменатите в 11 01 13

11 01 15*

елуат и утайки от мембранни системи или системи за йонообмен, съдържащи опасни вещества

11 01 16*

наситени и отработени йоннообменни смоли

11 01 98*

други отпадъци, съдържащи опасни вещества

11 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

11 02

отпадъци от хидрометалургия на цветни метали

11 02 02*

утайки от цинкова металургия (включително ярозит и гьотит)

11 02 03

отпадъци от производството на аноди за електролизни процеси във водна среда

11 02 05*

остатъци от хидрометалургия на медта, съдържащи опасни вещества

11 02 06

отпадъци от хидрометалургия на медта, различни от упоменатите в 11 02 05

11 02 07*

други отпадъци, съдържащи опасни вещества

11 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

11 03

утайки и твърди материали от процеси на закаляване/темпериране

11 03 01*

отпадъци, съдържащи цианиди

11 03 02*

други отпадъци

11 05

отпадъци от горещо галванизиране/поцинковане

11 05 01

твърд цинк

11 05 02

цинкова пепел

11 05 03*

твърди отпадъци от пречистване на газове

11 05 04*

отработен флюс

11 05 99

отпадъци, неупоменати другаде

12

ОТПАДЪЦИ ОТ ФОРМОВАНЕ, ФИЗИЧНА И МЕХАНИЧНА ПОВЪРХНОСТНА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИ И ПЛАСТМАСИ

12 01

отпадъци от формоване, физична и механична повърхностна обработка на метали и пластмаси

12 01 01

стърготини, стружки и изрезки от черни метали

12 01 02

прах и частици от черни метали

12 01 03

стърготини, стружки и изрезки от цветни метали

12 01 04

прах и частици от цветни метали

12 01 05

стърготини, стружки и изрезки от пластмаси

12 01 06*

машинни масла на минерална основа, съдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори)

12 01 07*

машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори)

12 01 08*

машинни емулсии и разтвори, съдържащи халогенни елементи

12 01 09*

машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи

12 01 10*

синтетични машинни масла

12 01 12*

отработени восъци и смазки

12 01 13

отпадъци от заваряване

12 01 14*

утайки от машинно обработване, съдържащи опасни вещества

12 01 15

утайки от машинно обработване, различни от упоменатите в 12 01 14

12 01 16*

отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране, съдържащи опасни вещества

12 01 17

отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране, различни от упоменатите в 12 01 16

12 01 18*

утайки, съдържащи метали (утайки от шлифоване, хонинговане и лепинговане), които съдържат масло

12 01 19*

бързо биоразградими масла от машинна обработка

12 01 20*

отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, съдържащи опасни вещества

12 01 21

отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, различни от упоменатите в 12 01 20

12 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

12 03

отпадъци от процеси на обезмасляване с вода и пара (с изключение на 11)

12 03 01*

промивни води

12 03 02*

отпадъци от обезмасляване с пара

13

ОТПАДЪЦИ ОТ МАСЛА И ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕЧНИ ГОРИВА (с изключение на хранителните масла и на тези от групи 05, 12 и 19)

13 01

отработени хидравлични масла

13 01 01*

хидравлични масла, съдържащи полихлорирани бифенили (PCBs)

13 01 04*

хлорирани емулсии

13 01 05*

нехлорирани емулсии

13 01 09*

хлорирани хидравлични масла на минерална основа

13 01 10*

нехлорирани хидравлични масла на минерална основа

13 01 11*

синтетични хидравлични масла

13 01 12*

бързо биоразградими хидравлични масла

13 01 13*

други хидравлични масла

13 02

отработени моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки

13 02 04*

хлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа

13 02 05*

нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа

13 02 06*

синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки

13 02 07*

бързо биоразградими моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки

13 02 08*

други моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки

13 03

отработени изолационни и топлопредаващи масла

13 03 01*

изолационни или топлопредаващи масла, съдържащи PCBs

13 03 06*

хлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа, различни от упоменатите в 13 03 01

13 03 07*

нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа

13 03 08*

синтетични изолационни и топлопредаващи масла

13 03 09*

бързо биоразградими изолационни и топлопредаващи масла

13 03 10*

други изолационни и топлопредаващи масла

13 04

трюмови масла

13 04 01*

трюмови масла от речно корабоплаване

13 04 02*

трюмови масла от канализационни системи на кейове

13 04 03*

трюмови масла от други видове корабоплаване

13 05

отпадъци от маслено-водна сепарация

13 05 01*

твърди остатъци от песъкоуловители и маслено-водни сепаратори

13 05 02*

утайки от маслено-водни сепаратори

13 05 03*

утайки от маслоуловителни шахти

13 05 06*

масло от маслено-водни сепаратори

13 05 07*

води от маслено-водни сепаратори, съдържащи масла

13 05 08*

смеси от отпадъци от пясъкоуловители и маслено-водни сепаратори

13 07

отпадъци от течни горива

13 07 01*

газьол, котелно и дизелово гориво

13 07 02*

Бензин

13 07 03*

други горива (включително смеси)

13 08

маслени отпадъци, неупоменати другаде

13 08 01*

утайки или емулсии от обезсоляване

13 08 02*

други емулсии

13 08 99*

отпадъци, неупоменати другаде

14

ОТПАДЪЦИ ОТ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ, ХЛАДИЛНИ АГЕНТИ И ИЗТЛАСКВАЩИ ГАЗОВЕ (с изключение на 07 и 08)

14 06

отпадъчни органични разтворители, хладилни агенти и изтласкващи газове за пяна и аерозоли

14 06 01*

флуорохлоровъглероди, флуорохлоровъглеводороди (HCFC), флуоровъглеводороди (HFC)

14 06 02*

други халогенирани разтворители и смеси от разтворители

14 06 03*

други разтворители и смеси от разтворители

14 06 04*

утайки или твърди отпадъци, съдържащи халогенирани разтворители

14 06 05*

утайки или твърди отпадъци, съдържащи други разтворители

15

ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ; АБСОРБЕНТИ, КЪРПИ ЗА ИЗТРИВАНЕ, ФИЛТЪРНИ МАТЕРИАЛИ И ПРЕДПАЗНИ ОБЛЕКЛА, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ В СПИСЪКА

15 01

опаковки (включително разделно събирани отпадъчни опаковки от бита)

15 01 01

хартиени и картонени опаковки

15 01 02

пластмасови опаковки

15 01 03

опаковки от дървесни материали

15 01 04

метални опаковки

15 01 05

композитни/многослойни опаковки

15 01 06

смесени опаковки

15 01 07

стъклени опаковки

15 01 09

текстилни опаковки

15 01 10*

опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества

15 01 11*

метални опаковки, съдържащи опасна твърда порьозна маса (например азбест), включително празни контейнери за флуиди под налягане

15 02

абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла

15 02 02*

абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества

15 02 03

абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02

16

ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ НА ДРУГО МЯСТО В СПИСЪКА

16 01

излезли от употреба превозни средства от различни видове транспорт (включително извънпътна техника) и отпадъци от разкомплектуване на излезли от употреба превозни средства и части от ремонт и поддръжка (с изключение на 13, 14, 16 06 и 16 08)

16 01 03

излезли от употреба гуми

16 01 04*

излезли от употреба превозни средства

16 01 06

излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти

16 01 07*

маслени филтри

16 01 08*

компоненти, съдържащи живак

16 01 09*

компоненти, съдържащи PCBs

16 01 10*

експлозивни компоненти (например предпазни въздушни възглавници)

16 01 11*

спирачни накладки, съдържащи азбест

16 01 12

спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11

16 01 13*

спирачни течности

16 01 14*

антифризни течности, съдържащи опасни вещества

16 01 15

антифризни течности, различни от упоменатите в 16 01 14

16 01 16

резервоари за втечнени газове

16 01 17

черни метали

16 01 18

цветни метали

16 01 19

Пластмаси

16 01 20

Стъкло

16 01 21*

опасни компоненти, различни от упоменатите в кодове от 16 01 07 до 16 01 11, 16 01 13 и 16 01 14

16 01 22

компоненти, неупоменати другаде

16 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

16 02

отпадъци от електрическо и електронно оборудване

16 02 09*

трансформатори и кондензатори, съдържащи PCBs

16 02 10*

излязло от употреба оборудване, съдържащо или замърсено с PCBs, различно от упоменатото в 16 02 09

16 02 11*

излязло от употреба оборудване, съдържащо флуорохлоровъглероди, флуорохлоровъглеводороди (HCFС), флуорoвъглеводороди (HFC)

16 02 12*

излязло от употреба оборудване, съдържащо свободен азбест

16 02 13*

излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12

16 02 14

излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13

16 02 15*

опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване

16 02 16

компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от посочените в 16 02 15

16 03

бракувани партиди и неизползвани материали

16 03 03*

неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества

16 03 04

неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03

16 03 05*

органични отпадъци, съдържащи опасни вещества

16 03 06

органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05

16 03 07*

метален живак

16 04

отпадъчни взривни материали

16 04 01*

отпадъчни муниции

16 04 02*

отпадъци от пиротехника

16 04 03*

други отпадъчни взривни материали

16 05

газове в съдове под налягане и отпадъчни химикали

16 05 04*

газове в съдове под налягане (включително халони), съдържащи опасни вещества

16 05 05

газове в съдове под налягане, различни от упоменатите в 16 05 04

16 05 06*

лабораторни химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества, включително смеси от лабораторни химикали

16 05 07*

отпадъчни неорганични химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества

16 05 08*

отпадъчни органични химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества

16 05 09

отпадъчни химикали, различни от посочените в 16 05 06, 16 05 07 или 16 05 08

16 06

батерии и акумулатори

16 06 01*

оловни акумулаторни батерии

16 06 02*

Ni-Cd батерии

16 06 03*

батерии, съдържащи живак

16 06 04

алкални батерии (с изключение на 16 06 03)

16 06 05

други батерии и акумулатори

16 06 06*

разделно събран електролит от батерии и акумулатори

16 07

отпадъци от почистване на транспортни резервоари, на резервоари за съхранение и на варели (с изключение на 05 и 13)

16 07 08*

отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти

16 07 09*

отпадъци, съдържащи други опасни вещества

16 07 99

отпадъци, неупоменати другаде

16 08

отработени катализатори

16 08 01

отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16 08 07)

16 08 02*

отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходни метали

16 08 03

отработени катализатори, съдържащи преходни метали или съединения на преходни метали, които не са упоменати другаде

16 08 04

отработени течни катализатори от каталитичен крекинг (с изключение на 16 08 07)

16 08 05*

отработени катализатори, съдържащи фосфорна киселина

16 08 06*

отработени течности, използвани като катализатори

16 08 07*

отработени катализатори, замърсени с опасни вещества

16 09

окисляващи вещества

16 09 01*

перманганати, например калиев перманганат

16 09 02*

хромати, например калиев хромат, калиев или натриев бихромат

16 09 03*

пероксиди, например водороден пероксид

16 09 04*

окисляващи вещества, неупоменати другаде

16 10

отпадъчни водни разтвори, предназначени за пречистване извън мястото на образуване

16 10 01*

отпадъчни водни разтвори, съдържащи опасни вещества

16 10 02

отпадъчни водни разтвори, различни от упоменатите в 16 10 01

16 10 03*

концентрирани водни разтвори, съдържащи опасни вещества

16 10 04

концентрирани водни разтвори, различни от упоменатите в 16 10 03

16 11

отпадъчни облицовъчни и огнеупорни материали

16 11 01*

облицовъчни и огнеупорни материали на въглеродна основа от металургични процеси, съдържащи опасни вещества

16 11 02

облицовъчни и огнеупорни материали на въглеродна основа от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 01

16 11 03*

други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, съдържащи опасни вещества

16 11 04

други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03

16 11 05*

облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, съдържащи опасни вещества

16 11 06

облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05

17

ОТПАДЪЦИ ОТ СТРОИТЕЛСТВО И СЪБАРЯНЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОЧВА, ИЗКОПАНА ОТ ЗАМЪРСЕНИ МЕСТА)

17 01

бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия

17 01 01

Бетон

17 01 02

Тухли

17 01 03

керемиди, плочки и керамични изделия

17 01 06*

смеси или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, съдържащи опасни вещества

17 01 07

смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06

17 02

дървесина, стъкло и пластмаса

17 02 01

Дървесина

17 02 02

Стъкло

17 02 03

Пластмаса

17 02 04*

стъкло, пластмаса и дървесина, съдържащи или замърсени с опасни вещества

17 03

асфалтови смеси, каменовъглен катран и съдържащи катран продукти

17 03 01*

асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран

17 03 02

асфалтови смеси, различни от упоменатите в 17 03 01

17 03 03*

каменовъглен катран и катранени продукти

17 04

метали (включително техните сплави)

17 04 01

мед, бронз, месинг

17 04 02

Алуминий

17 04 03

Олово

17 04 04

Цинк

17 04 05

чугун и стомана

17 04 06

Калай

17 04 07

смеси от метали

17 04 09*

метални отпадъци, замърсени с опасни вещества

17 04 10*

кабели, съдържащи масла, каменовъглен катран и други опасни вещества

17 04 11

кабели, различни от упоменатите в 17 04 10

17 05

почва (включително почва, изкопана от замърсени места), камъни и изкопани земни маси

17 05 03*

почва и камъни, съдържащи опасни вещества

17 05 04

почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03

17 05 05*

драгажна маса, съдържаща опасни вещества

17 05 06

драгажна маса, различна от упоменатата в 17 05 05

17 05 07*

баластра от релсов път, съдържаща опасни вещества

17 05 08

баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07

17 06

изолационни материали и съдържащи азбест строителни материали

17 06 01*

изолационни материали, съдържащи азбест

17 06 03*

други изолационни материали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества

17 06 04

изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03

17 06 05*

строителни материали, съдържащи азбест

17 08

строителни материали на основата на гипс

17 08 01*

строителни материали на основата на гипс, замърсени с опасни вещества

17 08 02

строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01

17 09

други отпадъци от строителство и събаряне

17 09 01*

отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи живак

17 09 02*

отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи PCB (например съдържащи PCB уплътняващи материали, подови настилки на основата на смоли, съдържащи PCB, запечатани стъклопакети, съдържащи PCB, кондензатори, съдържащи PCB)

17 09 03*

други отпадъци от строителство и събаряне (включително смесени отпадъци), съдържащи опасни вещества

17 09 04

смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03

18

ОТПАДЪЦИ ОТ ХУМАННОТО ИЛИ ВЕТЕРИНАРНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И/ИЛИ СВЪРЗАНА С ТЯХ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ (без кухненски отпадъци и отпадъци от ресторанти, които не са генерирани непосредствено от дейности на здравеопазването)

18 01

отпадъци от родилна помощ, диагностика, медицински манипулации или профилактика в хуманното здравеопазване

18 01 01

остри инструменти (с изключение на 18 01 03)

18 01 02

телесни части и органи, включително контейнери за пренасяне и съхранение на кръв (с изключение на 18 01 03)

18 01 03*

отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания с оглед предотвратяването на инфекции

18 01 04

отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции (например превръзки, гипсови отливки, спално бельо, дрехи за еднократна употреба, памперси)

18 01 06*

химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества

18 01 07

химикали, различни от упоменатите в 18 01 06

18 01 08*

цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти

18 01 09

лекарствени продукти, различни от упоменатите в 18 01 08

18 01 10*

амалгамни отпадъци от зъболечението

18 02

отпадъци от изследване, диагностика, медицински манипулации или профилактика във ветеринарното здравеопазване

18 02 01

остри инструменти (с изключение на 18 02 02)

18 02 02*

отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания с оглед предотвратяването на инфекции

18 02 03

отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции

18 02 05*

химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества

18 02 06

химикали, различни от посочените в 18 02 05

18 02 07*

цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти

18 02 08

лекарствени продукти, различни от упоменатите в 18 02 07

19

ОТПАДЪЦИ ОТ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ИЗВЪН МЯСТОТО ИМ НА ОБРАЗУВАНЕ И ОТ ВОДНОТО СТОПАНСТВО ЗА ПОДГОТОВКА НА ВОДА ЗА ПИТЕЙНИ НУЖДИ И ЗА ПРОМИШЛЕНА УПОТРЕБА

19 01

отпадъци от изгаряне или пиролиза на отпадъци

19 01 02

черни метали, отделени от дънна пепел

19 01 05*

филтърен кек от пречистване на газове

19 01 06*

отпадъчни води от пречистване на газове и други отпадъчни води

19 01 07*

твърди отпадъци от пречистване на газове

19 01 10*

отработен активен въглен от пречистване на димни газове

19 01 11*

дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества

19 01 12

дънна пепел и шлака, различни от упоменатите в 19 01 11

19 01 13*

увлечена/летяща пепел, съдържаща опасни вещества

19 01 14

увлечена/летяща пепел, различна от упоменатата в 19 01 13

19 01 15*

прах от котли, съдържащ опасни вещества

19 01 16

прах от котли, различен от упоменатия в 19 01 15

19 01 17*

отпадъци от пиролиза, съдържащи опасни вещества

19 01 18

остатъци от пиролиза, различни от упоменатите в 19 01 17

19 01 19

пясъци от горене в кипящ слой

19 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

19 02

отпадъци от физикохимичнo обработване на отпадъци (включително отстраняване на хром, отстраняване на цианови съединения, неутрализация)

19 02 03

предварително смесени отпадъци, съставени само от неопасни отпадъци

19 02 04*

предварително смесени отпадъци, съдържащи поне един опасен отпадък

19 02 05*

утайки от физикохимично обработване, съдържащи опасни вещества

19 02 06

утайки от физикохимично обработване, различни от упоменатите в 19 02 05

19 02 07*

масла и концентрати от сепариране

19 02 08*

течни запалими отпадъци, съдържащи опасни вещества

19 02 09*

твърди запалими отпадъци, съдържащи опасни вещества

19 02 10

запалими отпадъци, различни от упоменатите в 19 02 08 и 19 02 09

19 02 11*

други отпадъци, съдържащи опасни вещества

19 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

19 03

стабилизирани/втвърдени отпадъци

19 03 04*

отпадъци, маркирани като опасни, частично стабилизирани, различни от упоменатите в 19 03 08

19 03 05

стабилизирани отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 04

19 03 06*

втвърдени отпадъци, маркирани като опасни

19 03 07

втвърдени отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 06

19 03 08*

частично стабилизиран живак

19 04

встъклени отпадъци и отпадъци от встъкляване

19 04 01

встъклени отпадъци

19 04 02*

увлечена/летяща пепел и други отпадъци от пречистване на димни газове

19 04 03*

невстъклена твърда фаза

19 04 04

отпадъчни води от темпериране на встъклени отпадъци

19 05

отпадъци от аеробно третиране на твърди отпадъци

19 05 01

некомпостирани фракции от битови и сходни с тях отпадъци

19 05 02

некомпостирани фракции от животински и растителни отпадъци

19 05 03

нестандартен компост

19 05 99

отпадъци, неупоменати другаде

19 06

отпадъци от анаеробно третиране на отпадъци

19 06 03

течности от анаеробно третиране на битови отпадъци

19 06 04

остатъци от анаеробно третиране на битови отпадъци

19 06 05

течности от анаеробно третиране на животински и растителни отпадъци

19 06 06

остатъци от анаеробно третиране на животински и растителни отпадъци

19 06 99

отпадъци, неупоменати другаде

19 07

инфилтрат от депа за отпадъци

19 07 02*

инфилтрат от депа за отпадъци, съдържащ опасни вещества

19 07 03

инфилтрат от депа за отпадъци, различен от упоменатия в 19 07 02

19 08

отпадъци от пречиствателни станции за отпадъчни води, неупоменати другаде

19 08 01

отпадъци от решетки и сита

19 08 02

отпадъци от пясъкоуловители

19 08 05

утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места

19 08 06*

наситени или отработени йоннообменни смоли

19 08 07*

разтвори и утайки от регенериране на йонообменици

19 08 08*

отпадъци от мембранни системи, съдържащи тежки метали

19 08 09

смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, съдържащи само хранителни масла и мазнини

19 08 10*

смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, различни от упоменатите в 19 08 09

19 08 11*

утайки, съдържащи опасни вещества от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води

19 08 12

утайки от билогично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11

19 08 13*

утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води

19 08 14

утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13

19 08 99

отпадъци, неупоменати другаде

19 09

отпадъци от предварителна подготовка на питейна вода или на вода за промишлени цели

19 09 01

твърди отпадъци от първична филтрация и от решетки и сита

19 09 02

утайки от избистряне на вода

19 09 03

утайки от отстраняване на въглерода

19 09 04

отработен активен въглен

19 09 05

наситени или отработени йоннообменни смоли

19 09 06

разтвори и утайки от регенерация на йонообменици

19 09 99

отпадъци, неупоменати другаде

19 10

отпадъци от раздробяване/смилане на отпадъци, съдържащи метали

19 10 01

отпадъци от чугун и стомана

19 10 02

отпадъци от цветни метали

19 10 03*

лека прахообразна фракция и прах, съдържащи опасни вещества

19 10 04

лека прахообразна фракция и прах, различни от упоменатите в 19 10 03

19 10 05*

други фракции, съдържащи опасни вещества

19 10 06

други фракции, различни от упоменатите в 19 10 05

19 11

отпадъци от регенeриране на масла

19 11 01*

отработени филтърни глини

19 11 02*

кисели катрани

19 11 03*

отпадъчни води

19 11 04*

отпадъци от пречистване на горива с основи

19 11 05*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

19 11 06

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 19 11 05

19 11 07*

отпадъци от пречистване на димни газове

19 11 99

отпадъци, неупоменати другаде

19 12

отпадъци от механично третиране на отпадъци (например сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране), неупоменати другаде

19 12 01

хартия и картон

19 12 02

черни метали

19 12 03

цветни метали

19 12 04

пластмаса и каучук

19 12 05

Стъкло

19 12 06*

дървесина, съдържаща опасни вещества

19 12 07

дървесина, различна от упоменатата в 19 12 06

19 12 08

текстилни материали

19 12 09

минерали (например пясък, камъни)

19 12 10

запалими отпадъци (RDF - модифицирани горива, получени от отпадъци)

19 12 11*

други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества

19 12 12

други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11

19 13

отпадъци от възстановяване на почви и подземни води

19 13 01*

твърди отпадъци от възстановяване на почви, съдържащи опасни вещества

19 13 02

твърди отпадъци от възстановяване на почви, различни от упоменатите в 19 13 01

19 13 03*

утайки от възстановяване на почви, съдържащи опасни вещества

19 13 04

утайки от възстановяване на почви, различни от упоменатите в 19 13 03

19 13 05*

утайки от възстановяване на качеството на подземни води, съдържащи опасни вещества

19 13 06

утайки от възстановяване на качеството на подземни води, различни от упоменатите в 19 13 05

19 13 07*

отпадъчни води и концентрирани водни разтвори от възстановяване на качеството на подземни води, съдържащи опасни вещества

19 13 08

отпадъчни води и концентрирани водни разтвори от възстановяване на качеството на подземни води, различни от упоменатите в 19 13 07

20

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ (ДОМАКИНСКИ ОТПАДЪЦИ И СХОДНИ С ТЯХ ОТПАДЪЦИ ОТ ТЪРГОВСКИ, ПРОМИШЛЕНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ), ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗДЕЛНО СЪБИРАНИ ФРАКЦИИ

20 01

разделно събирани фракции (с изключение на 15 01)

20 01 01

хартия и картон

20 01 02

Стъкло

20 01 08

биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене

20 01 10

Облекла

20 01 11

текстилни материали

20 01 13*

Разтворители

20 01 14*

Киселини

20 01 15*

Основи

20 01 17*

фотографски химични вещества и смеси

20 01 19*

Пестициди

20 01 21*

луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

20 01 23*

излязло от употреба оборудване, съдържащо флуорохлоровъглероди

20 01 25

хранителни масла и мазнини

20 01 26*

масло и мазнини, различни от упоменатите в 20 01 25

20 01 27*

бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества

20 01 28

бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27

20 01 29*

перилни и почистващи смеси, съдържащи опасни вещества

20 01 30

перилни и почистващи препарати, различни от упоменатите в 20 01 29

20 01 31*

цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти

20 01 32

лекарствени продукти, различни от упоменатите в 20 01 31

20 01 33*

батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии

20 01 34

батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33

20 01 35*

излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти (3)

20 01 36

излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в кодове 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35

20 01 37*

дървесина, съдържаща опасни вещества

20 01 38

дървесина, различна от упоменатата в 20 01 37

20 01 39

Пластмаси

20 01 40

Метали

20 01 41

отпадъци от почистване на комини

20 01 99

други фракции, неупоменати другаде

20 02

отпадъци от паркове и градини (включително отпадъци от гробищни паркове)

20 02 01

биоразградими отпадъци

20 02 02

почва и камъни

20 02 03

други бионеразградими отпадъци

20 03

други битови отпадъци

20 03 01

смесени битови отпадъци

20 03 02

отпадъци от пазари

20 03 03

отпадъци от почистване на улици

20 03 04

утайки от септични ями

20 03 06

отпадъци от почистване на канализационни системи

20 03 07

обемни отпадъци

20 03 99

битови отпадъци, неупоменати другаде"

§ 11. Приложение № 2 към чл. 6, ал. 2, т. 1 и т. 3, буква "б" се изменя така:
"Приложение № 2 към чл. 6, ал. 3

КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПАСНОТО СВОЙСТВО HP 14

1. Критерии:
1.1. Въведение
Изложените тук критерии се отнасят за водни екосистеми, но съществуват отпадъци, които могат да въздействат едновременно или алтернативно на други екосистеми, чиито компоненти варират от почвени микроорганизми до примати.
Критериите, посочени по-долу, следват директно от методите за изпитване, посочени в Регламент (ЕО) № 440/2008.
За целите на класифицирането отпадъците се делят на две групи според техните остри и/или дълготрайни ефекти във водни екосистеми.
1.1.1. Класифицирането на отпадъците обикновено се прави въз основа на експерименталните данни за острата токсичност във водна среда, разградимостта и log Pow (или ако има фактор на биоконцентрация - BCF), където Pow е коефициент на разпределение n - октанол/вода.
1.2. Критерии за класифициране. Критериите за класифициране на отпадъци се прилагат и за многокомпонентни отпадъци
1.2.1. Водна среда
1.2.1.1. Отпадъците се класифицират като токсични за околната среда според следните критерии:

Таблица 1.2. Критерии за класифициране на отпадъци като токсични за околната среда

R50 Силнотоксичен за водните организми и R53 Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти върху водната среда/Остра опасност, кат. 1 H400, и хронична опасност, кат. 1, H410:

LC50 (96 часа) (за риби) <= 1 mg/l, или

EC50 (48 часа) (за Daphnia (водни бълхи) <= 1 mg/l, или

IC50 (72 часа)(за водорасли) <= 1 mg/l, и:

- отпадъкът не се разгражда бързо, или

- log Pow (log коефициент на разпределение октанол/вода) >= 3,0 (освен ако експериментално определеният фактор на биоконцентрация (BCF) <= 100).

R50 Силнотоксичен за водните организми/Остра опасност, кат. 1 H400:

LC50 (96 часа) (за риби) <= 1 mg/l, или

EC50 (48 часа) (за Daphnia (водни бълхи) <= 1 mg/l, или

IC50 (72 часа)(за водорасли) <=1 mg/l

R51 Токсичен за водните организми и R53 Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти върху водната среда/Хронична опасност, кат. 2, H411:

LC50 (96 часа) (за риби) 1 mg/l < LC50<=10 mg/l, или

EC50 (48 часа) (за Daphnia (водни бълхи) 1 mg/l < EC50<= 10 mg/l, или

IC50 (72 часа)(за водорасли) 1 mg/l < IC50<= 10 mg/l, и:

- отпадъкът не се разгражда бързо, или

- log Pow >= 3,0 (освен ако експериментално определеният BCF <= 100).

R52 Вреден за водните организми и R53 Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти върху водната среда/Хронична опасност, кат. 3, H412:

LC50 (96 часа) (за риби) 10 mg/l < LC50<=100 mg/l, или

EC50 (48 часа) (за Daphnia (водни бълхи) 10 mg/l < EC50<=100 mg/l, или

IC50 (72 часа)(за водорасли) 10 mg/l < IC50<= 100 mg/l,

и отпадъкът не се разгражда бързо.

R52 Вреден за водните организми или R53 Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти върху водната среда/Хронична опасност, кат. 4, H413 (забележка).

Отпадъци, които не са обхванати от посочените по-горе критерии, но според наличните данни за устойчивостта, кумулацията и предполагаемото или наблюдаваното въздействие, миграция, трансформация и разпределение в компонентите в околната среда могат да представляват опасност за структурата и/или функциите на водните екосистеми.

Например слаборазтворимите във вода отпадъци (разтворимост, по- ниска от 1 mg/l) се покриват от този критерий, ако:

(а) не се разграждат бързо, и

(б) log Pow >= 3,0 (освен ако експериментално определеният BCF <=100).


Забележка.
Този критерий не се прилага, когато са налице други научни данни за разграждането и/или токсичността, които убедително доказват, че нито самият отпадък, нито продуктите от неговото разграждане създават потенциална опасност от дълготрайни или отдалечени във времето вредни ефекти за водната среда.
Такива допълнителни научни доказателства следва да се основават на изпитвания, изисквани съгласно приложение IX към Регламент (ЕО) 1907/2006, или изпитвания с еквивалентна значимост и могат да включват:
1. доказателства за бързо разграждане във водна среда;
2. отсъствие на хронични токсични ефекти на границата на разтворимост или при концентрация 1,0 mg/l, например, когато чрез проучване върху продължителни токсикологични изпитвания върху риби или Daphnia е установена концентрация без наблюдаван ефект (NOEL - no observed effect level), по-висока от границата на разтворимост или от 1,0 mg/l.
1.2.1.2. Коментар върху определянето на IC50 за водорасли и на възможността за разграждане в околната среда
В случаите, когато се касае за силни оцветители и може да се докаже, че растежът на водораслите се инхибира само в резултат от намален интензитет на светлината, не се използва 72-часовата IC50 като критерий за класифициране.
Приема се, че отпадъците се разграждат бързо, ако са изпълнени следните критерии:
а) ако по време на 28-дневни проучвания са достигнати следните нива на разграждане:
- при изпитвания, основаващи се върху съдържанието на разтворен органичен въглерод: 70 %;
- при изпитвания, основаващи се върху изчерпване на кислорода или образуване на въглероден диоксид: 60 % от теоретичния максимум.
Тези нива на биоразградимост трябва да бъдат достигнати в течение на 10 дни от началото на разграждането. За начало на разграждането се приема моментът, в който са разградени 10 % от отпадъка,
или
б) в случаите, когато са налице само данни за химичното потребление на кислород (chemical oxygen demand, COD) и биохимичното потребление на кислород (biochemical oxygen demand, BOD5), съотношението BOD5/COD е по-голямо или равно на 0,5,
или
в) ако са налице други убедителни данни, които показват, че отпадъкът може да се разгради (биотично и/или абиотично) във водната среда до ниво > 70 % за 28 дни.
1.2.1.3. Отпадъците се класифицират като опасни за озоновия слой, кат. 1
Отпадъци, които според наличните данни за свойствата и предполагаемото или наблюдаваното въздействие, миграция, трансформация и разпределение в компонентите в околната среда могат да представляват опасност за структурата и/или функциите на озоновия слой в стратосферата. Тук се включват отпадъците, съдържащи веществата, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой (ОВ, L 286, 31.10.2009 г.).
1.2.1.4. Опасно свойство HP 14 се определя, ако отпадъкът вече е класифициран като:

Таблица 1.2.2

Рискови фрази

Значение

R50

Силнотоксичен за водните организми

R51

Токсичен за водните организми

R52

Вреден за водните организми

R53

Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти върху водната среда

R59

Опасно за озоновия слой

R50-53

Силнотоксичен за водните организми и може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти върху водната среда

R51-53

Токсичен за водните организми и може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти върху водната среда

R52-53

Вреден за водните организми и може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти върху водната средаТаблица 1.2.3

Клас и категория на опасност и кодове

Кодове на предупрежденията за опасност

Значение

Остра опасност, кат. 1

H400

Силнотоксичен за водните организми

Хронична опасност, кат. 1

H410

Силнотоксичен за водните организми с дълготраен ефект

Хронична опасност, кат. 2

H411

Токсичен за водните организми с дълготраен ефект

Хронична опасност, кат. 3

H412

Вреден за водните организми с дълготраен ефект

Хронична опасност, кат. 3

H413

Може да причини дълготраен вреден ефект за водните орагнизми

Опасно за озоновия слой

H420

Вреден за общественото здраве и за околната среда, като разрушава озона във високите слоеве на атмосферата


1.3. Многокомпонентни отпадъци
1.3.1. При определяне на опасното свойство HP 14 на многокомпонентен отпадък следва да се вземат предвид веществата, съдържащи се в отпадъка, класифицирани в някои от класовете и категориите, определени в таблици 1.2.2 и 1.2.3, ако присъстват в концентрации над посочените в таблица 1.3.1 гранични стойности.

Таблица 1.3.1

Класификация на веществото

Обща гранична стойност

R50, R50-53, R51-53

0,1 %

R52, R52-53, R53

1 %

H400, H410

0,1 %/M

H411, H412, H413

1 %


1.3.2. М коефициенти
1.3.2.1. М коефициентът се прилага относно концентрацията на вещество, класифицирано като опасно за водната среда, остра опасност от категория 1 или хронична опасност от категория 1, и се използва за промяна на граничната стойност, както е определено в таблица 1.3.1.
1.3.2.2. Когато в приложение VІ на Регламент (ЕО) № 1272/2008 е посочен М коефициент, той следва да се използва за целите на класификация на многокомпонентния отпадък.
1.3.2.3. Когато в приложение VІ на Регламент (ЕО) № 1272/2008 не е посочен М коефициент, той се определя с отчитане на стойността на токсичност, както това е обобщено в следната таблица:

Таблица 1.3.2

Остра токсичност

М коефициент

Хронична токсичност

М коефициент

Стойност L(E)C50 (mg/l)

 

Стойност NOEC (mg/l)

НБР (1) съставки

БР (2) съставки

0,1 < L(E)C50 <= 1

1

0,01 < NOEC <= 0,1

1

 -

0,01 < L(E)C50 <= 0,1

10

0,001 < NOEC <= 0,01

10

1

0,001 < L(E)C50 <= 0,01

100

0,0001 < NOEC <= 0,001

100

10

0,0001 < L(E)C50 <= 0,001

1000

0,00001 < NOEC <= 0,0001

1000

100

0,00001 < L(E)C50 <= 0,0001

10 000

0,000001 < NOEC <= 0,00001

10 000

1000

(продължава през стъпка 1 десетичен порядък)

(продължава през стъпка 1 десетичен порядък)

(1) Небързо разградими.

(2) Бързо разградими.


1.3.3. За определяне на опасно свойство HP 14 за многокомпонентни отпадъци, съдържащи вещества, класифицирани в някои от класовете и категориите, определени в таблици 1.2.2 и 1.2.3 и присъстващи в отпадъка в концентрации над граничните, посочени в таблица 1.3.1, се използват следните формули: