навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 ОТ 30 МАРТ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г. (ДВ, БР. 6 ОТ 2000 Г.)

В сила от 01.01.2017 г.

Обн. ДВ. бр.29 от 7 Април 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5, изречение първо думите "управителите и прокуристите на търговски дружества и на еднолични търговци и на техните клонове" се заменят с "управителите и прокуристите на търговски дружества, на еднолични търговци, на техните клонове и на клоновете на чуждестранни юридически лица".
2. В ал. 6, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя "а за лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход - не по-малко от минималната работна заплата за страната".
3. В ал. 8:
а) в т. 3 думите "чл. 286, ал. 1, т. 1 и 2" се заменят с "чл. 286, ал. 1, т. 1";
б) в т. 8 след думите "чл. 158, ал. 2" се поставя запетая и се добавя "чл. 158а, ал. 2" и след думите "чл. 286, ал. 1" се поставя запетая и се добавя "т. 3";
в) в т. 9 думите "чл. 214, ал. 4" се заменят с "чл. 214, ал. 5";
г) точка 11 се изменя така:
"11. възнагражденията по чл. 230 и 231, обезщетенията по чл. 225, 226, чл. 277, ал. 3, чл. 292, ал. 3 и чл. 354 и стойността на отличията и наградите по чл. 303, 305 и 358а от Закона за съдебната власт;"
д) в т. 13 след думите "ал. 1 - 7" се поставя запетая и се добавя "чл. 26, ал. 3".
4. Създава се ал. 10:
"(10) Минималният осигурителен доход при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец е равен на сбора от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя, съответно сбора от минималната работна заплата, за месеците от периода, за който е установено сумираното отчитане на работното време. Когато отработените и други часове с осигурителни вноски по установения за месеца от работодателя график на лицето са по-малко или повече от договореното работно време, минималният месечен размер на осигурителния доход е по-малък или по-голям от определения. В тези случаи за всеки месец от периода минималният месечен осигурителен доход се определя, като сборът от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя, съответно сборът от минималната работна заплата, се раздели на законоустановените часове за периода на сумираното изчисляване на работното време и получената сума се умножи по броя на отработените и други часове с осигурителни вноски по установения за месеца от работодателя график на лицето."

§ 2. (В сила от 07.04.2017 г.) В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
"(4) Осигурителните вноски не се изчисляват и внасят и върху доходите от трудова дейност, получени под формата на разходи в натура по смисъла на § 1, т. 83 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, ако осигурителят е направил избор по чл. 24, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица да облага тези разходи по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане."
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

§ 3. В чл. 3, ал. 2 изречение второ се заличава.

§ 4. В чл. 4 след думите "и/или ал. 3, т. 5 и 6" се поставя запетая и се добавя "и/или ал. 10".

§ 5. В § 3 от преходните и заключителните разпоредби думите "чл. 6, ал. 13" се заменят с "чл. 6, ал. 14".

Заключителни разпоредби


§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2017 г. с изключение на § 2, който влиза в сила от датата на обнародване в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума