навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62 ОТ 30 МАРТ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА, БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА И МОРСКИТЕ ЛИЦА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. (ДВ, БР. 21 ОТ 2000 Г.)

В сила от 01.01.2017 г.

Обн. ДВ. бр.29 от 7 Април 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите "за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се подава" се заменят със "самоосигуряващото се лице подава" и запетаите пред и след тях се заличават.
2. В ал. 5, т. 1 думите "чл. 164, ал. 1" се заменят с "чл. 313, ал. 1".
3. (В сила от 07.04.2017 г.) Алинея 6 се изменя така:
"(6) Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 - 6 от Кодекса за социално осигуряване, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание по предвидения с наредбата ред. За лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, на които е отпусната пенсия, осигуряването възниква от датата, на която е подадена декларацията по ал. 2. Видът на осигуряването се променя по реда на ал. 4."

§ 2. В чл. 2, ал. 1 и 2 след думите "ЕГН" се поставя запетая и се добавя "ЛН".

§ 3. В чл. 17б, ал. 2 след думите "ЕГН" се поставя запетая и се добавя "ЛН".

§ 4. В чл. 18 думите "чл. 13, ал. 4" се заменят с "чл. 13".

§ 5. В § 2 от преходните и заключителните разпоредби думите "чл. 4, ал. 7" се заменят с "чл. 4, ал. 11".

Заключителни разпоредби


§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2017 г. с изключение на § 1, т. 3, който влиза в сила от деня на обнародването на постановлението в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума