навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ПОСОЧВАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ, И ПРОЦЕНТНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ФИНАНСОВИТЕ КОРЕКЦИИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

В сила от 31.03.2017 г.
Приета с ПМС № 57 от 28.03.2017 г.

Обн. ДВ. бр.27 от 31 Март 2017г., изм. ДВ. бр.68 от 22 Август 2017г., изм. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 6 Март 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се посочват:
1. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) случаите на нередности, съставляващи нарушения на правилата за определяне на изпълнител по глава четвърта от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), извършени чрез действия или бездействия от бенефициента, които имат или биха имали за последица нанасянето на вреда на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и които представляват основания за извършване на финансова корекция по чл. 70, ал. 1, т. 9 от ЗУСЕСИФ;
2. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) минималните и максималните стойности на процентните показатели на финансовите корекции, определяни за нередности на основание чл. 70, ал. 1, т. 1, 3 - 7 и 9 от ЗУСЕСИФ.
Чл. 2. (1) Нередностите по чл. 1, т. 1, както и приложимите процентни показатели на финансови корекции за тях са посочени в приложение № 1.
(2) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2020 г.) Нередностите, съставляващи нарушения при възлагането на обществени поръчки до влизането в сила на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 13 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2016 г., бр. 63, 85, 96 и 102 от 2017 г., бр. 7, 15, 17, 24, 30, 49, 77, 80, 86, 102 и 105 от 2018 г. и бр. 17 и 83 от 2019 г.,) и съгласно § 18, 19 и 23 от неговите преходни и заключителни разпоредби, както и приложимите процентни показатели на финансови корекции за тези нередности са посочени в приложение № 1а.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 19 от 2020 г.) Приложимите процентни показатели на финансови корекции за нередностите по чл. 70, ал. 1, т. 1, 3 - 7 ЗУСЕСИФ са посочени в приложение № 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 19 от 2020 г.) За нередностите по чл. 70, ал. 1, т. 2, 8 и 10 от ЗУСЕСИФ се прилага диференциалният метод.

Раздел II.
Определяне на финансовата корекция. Диференциален метод и пропорционален метод


Чл. 3. (1) При определяне размера на финансовите корекции се отчита естеството и сериозността на нарушението, допуснато от бенефициента, и финансовото отражение, което то има или би могло да има върху средствата от ЕСИФ.
(2) Определянето на размера на финансовите корекции се извършва чрез прилагането на диференциален метод, а когато това е невъзможно - чрез пропорционален метод.

Чл. 4. Когато се определя финансова корекция чрез прилагане на диференциалния метод, нейният размер трябва да е равен на реално установените финансови последици на нередността върху изразходваните средства - допустими разходи.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2017 г., в сила от 22.08.2017 г.) Размерът на финансовата корекция се определя по пропорционалния метод, когато поради естеството на нарушението е невъзможно да се даде реално количествено изражение на финансовите последици. В този случай за определянето на финансовата корекция се прилага процентен показател спрямо засегнатите от нарушението разходи.
(2) При определянето на финансовото отражение на нарушението се съпоставят разходите в рамките на предоставената безвъзмездна финансова помощ по договора, извършени след възникване на нарушението, и хипотетичният размер на разходите в ситуация, в която не е имало нарушение.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2017 г., в сила от 22.08.2017 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2020 г.) При прилагането на пропорционалния метод изчисляването на финансовата корекция се извършва, като процентният показател, посочен в приложения № 1, и 2, се отнася към сумата на допустимите, засегнати от нарушението разходи, които са поискани от бенефициента за възстановяване, като се прилага следната формула:
К = Пк x Ср,
където:
К е стойността на финансовата корекция;
Пк - процентният показател на финансовата корекция съгласно съответното приложение;
Ср - сумата на допустимите, поискани от бенефициента, разходи, за който е констатирано нарушението.

Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.)

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2020 г.) При констатирани два или повече случаи на нередност, посочени в приложение № 1, съответно приложение № 1а, се определя една корекция за всички нарушения, засягащи едни и същи допустими разходи, чийто размер е равен на най-високия процент, приложен за всяко от тях в акта по чл. 73, ал. 1 от ЗУСЕСИФ.

Чл. 8. (1) За констатирана нередност по приложение № 2 се определя самостоятелна финансова корекция, като се прилага съответният процентен показател за всяка от тях.
(2) Финансова корекция, определена по реда на чл. 7, и финансова корекция, определена по реда на ал. 1, се натрупват до размера, определен в чл. 71, ал. 3 ЗУСЕСИФ.

Допълнителни разпоредби


§ 1. Наредбата се прилага и по отношение на:
1. Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица;
2. програмите за европейско териториално сътрудничество, в които Република България участва за периода 2014 - 2020 (Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България - Сърбия 2014 - 2020, Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България - Турция 2014 - 2020, Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България - бивша Югославска република Македония 2014 - 2020, Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България, Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България, Програма за транснационално сътрудничество "Дунав" 2014 - 2020, Програма за транснационално сътрудничество "Балкани - Средиземно море" 2014 - 2020, Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014 - 2020, Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ III, Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство "Черноморски басейн 2014 - 2020");
3. (доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2020 г.) Общата програма "Солидарност и управление на миграционните потоци", фонд "Убежище, миграция и интеграция" и фонд "Вътрешна сигурност".

Заключителни разпоредби


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) Наредбата се приема на основание чл. 70, ал. 2 във връзка с чл. 72, ал. 5 и § 5, т. 4 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, чл. 7а от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 53 от Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, чл. 46 от Регламент № 514/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд "Убежище, миграция и интеграция" и за Инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174 ОТ 17 АВГУСТ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 ОТ 15 АВГУСТ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПОСОЧВАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ, И ПРОЦЕНТНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ФИНАНСОВИТЕ КОРЕКЦИИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 67 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 23.08.2019 Г.)

§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 ОТ 4 МАРТ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПОСОЧВАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ, И ПРОЦЕНТНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ФИНАНСОВИТЕ КОРЕКЦИИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2020 Г.)

§ 8. Започнатите до влизането в сила на това постановление производства по определяне на финансови корекции, касаещи поръчки по чл. 20, ал. 2 и 3 от Закона за обществените поръчки и процедури за избор на изпълнител по чл. 50 от ЗУСЕСИФ и по реда на Постановление № 118 на Министерския съвет от 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, фонд "Убежище, миграция и интеграция" и фонд "Вътрешна сигурност" (обн., ДВ, бр. 44 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 76 и 101 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г., бр. 52 от 2016 г., бр. 30 и 68 от 2017 г. и бр. 107 от 2018 г.), се довършват при досегашните показатели на корекцията.

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2020 г.)


 

1

2

3

Раздел І

Обявление и документация за обществена поръчка/процедура за избор
с публична покана

№ по ред

Вид нередност

Описание на нередността и примери

Показател на корекцията (в %)

1.

Липса на публикуване на обявление за обществена поръчка

или

неоснователно директно възлагане (т.е. незаконосъобразен

избор на процедура на договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне).

а) обявлението за обществената поръчка не е публикувано в съответствие с приложимите правила (например публикуване в "Официален вестник" на Европейския съюз ("ОВ" на ЕС), когато законодателството го изисква). Нередност е налице и при директно възлагане, като възлагане в резултат на процедура на договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне, без да са налице основанията за избора им;

100 на сто

б) въпреки липсата на изискуемата публичност в "ОВ" на ЕС относно обявлението за обществена поръчка публикуването е направено с други подходящи средства;

други подходящи средства за публичност са налице, когато обявлението за поръчка е публикувано по начин, който гарантира, че стопански субект от друга държава членка има достъп до подходяща информация относно обществената поръчка преди възлагането и, така че той да бъде в състояние да представи

оферта или да изрази своя интерес да участва при възлагането на поръчката; средствата за публичност са подходящи, когато:

(аа) обявлението за поръчка е публикувано на национално равнище в съответствие с националното законодателство и/или

(бб) основните стандарти за разгласяване на договори и/или за публичност са спазени (стандартите са уредени в раздел 2.1 от Тълкувателно съобщение на Европейската комисия № 2006/C 179/02).

25 на сто

2.

Незаконосъобразно разделяне на поръчки за строителство/услуги/доставки на части.

а) обществена поръчка за строителство или доставки и/или услуги е незаконосъобразно разделена на части и за всяка част е приложен ред за възлагане, относим за по-ниски прогнозни стойности; в резултат на това не е налице изискуемата публичност в "ОВ" на ЕС, съответно в Регистъра на обществените поръчки (РОП) за поръчки, подлежащи на обявяване на национално ниво; за да е налице нередността, обявленията за разделените части от поръчката следва да не са публикувани в "ОВ" на ЕС, съответно в РОП за поръчките, подлежащи на обявяване на национално ниво;

100 на сто

б) наличие на нередност, описана в буква "а", но е налице публичност за разделените части от поръчката с други подходящи средства за публичност, при условията по т. 1, буква "б" от настоящото приложение.

25 на сто

3.

Липса на обосновка за неразделяне на предмета на поръчката на обособени позиции.

Възложителят не е посочил основните причини за липса на разделяне на предмета на поръчката на обособени позиции съгласно изискванията на чл. 46, ал. 1 от ЗОП.

5 на сто

4.1.

Незаконосъобразни срокове за получаване на оферти или срокове за получаване на заявления за участие.

а) при незаконосъобразно съкращаване на нормативно установените срокове, което е по-голямо или равно на 85 на сто, или срокът е равен на/по-малък от 5 дни;

100 на сто

б) при незаконосъобразно съкращаване на нормативно установените срокове, което е по-голямо или равно на 50 на сто, но е под 85 на сто;

25 на сто

в) при незаконосъобразно съкращаване на нормативно установените срокове, което е по-голямо или равно на 30 на сто, но е под 50 на сто;

10 на сто

г) при незаконосъобразно съкращаване на нормативно установените срокове, което е по-малко от 30 на сто.

5 на сто

4.2.

Липса на удължаване на обявените срокове за получаване на оферти или заявления за участие при съществени изменения в условията по обявената обществена поръчка.

При липса на удължени срокове, когато са направени съществени изменения на условията на обществената поръчка.

10 на сто

5.1.

Недостатъчен срок за достъп до документацията за обществена поръчка за потенциалните участници/кандидати.

а) срокът за достъп до документацията за обществена поръчка за потенциалните участници/кандидати е твърде кратък, т.е. по-малък или равен на 50 на сто от определения в съответствие с приложимите разпоредби срок за получаване на офертите;

10 на сто

б) срокът за достъп до документацията за обществената поръчка от потенциалните участници/кандидати е по-кратък от 80 на сто от определения в съответствие с приложимите разпоредби срок за получаване на офертите;

5 на сто

в) срокът за достъп до документацията за обществената поръчка за потенциалните участници/кандидати е равен на или по-малък от 5 дни.

25 на сто

5.2.

Незаконосъобразни ограничения на достъпа до документацията за обществена поръчка.

Когато възложителят не е осигурил неограничен и пълен пряк, безплатен достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка, както е заложено в чл. 32 от ЗОП, нарушението представлява сериозна нередност.

Когато е осигурен електронен достъп, но срокът за достъп е бил съкратен, тогава се прилагат съответните процентни показатели по т. 5.1.

Не е налице нередност, когато е наличен ограничен по обхват достъп до документацията за поръчката, но са спазени условията по чл. 32, ал. 3 и 4 от ЗОП за определяне на удължен срок за получаване на офертите.

25 на сто

6.1.

Липса на публикуване на удължените срокове за получаване на оферти или заявленията за участие (срокове за получаване на заявления за участие се определят при ограничени процедури, процедури на договаряне с публикуване на обявление за поръчка, състезателна процедура с договаряне).

а) първоначалните срокове за получаване на оферти или за получаване на заявления за участие са били законосъобразни, но са били удължени без публикуване на обявление в "ОВ" на ЕС (т.е. в съответствие с приложимите правила), но публикация на информация за удължените срокове е направена с други подходящи средства за публичност по смисъла на т. 1, буква "б" от настоящото приложение;

5 на сто

б) първоначалните срокове за получаване на оферти или за получаване на заявления за участие са били законосъобразни, но са били удължени без публикуване на обявление в "ОВ" на ЕС и без публикация за удължените срокове с други подходящи средства за публичност по смисъла на т. 1, буква "б" от настоящото приложение.

10 на сто

6.2.

Липса на удължаване на сроковете за получаване на оферти/заявления за участие.

Липса на удължаване на сроковете за получаване на офертите/заявленията за участие, когато отговорът по поискано своевременно разяснение по условията на процедурата не е предоставен най-малко 6 дни преди срока за получаване на заявления за участие и/или оферти, а когато срокът е съкратен по чл. 74, ал. 2 или чл. 133, ал. 2 от ЗОП или поради необходимост от спешно възлагане - до 4 дни преди този срок.

10 на сто

7.

Незаконосъобразен избор на състезателна процедура с договаряне, договаряне с предварителна покана за участие, договаряне с публикуване на обявление за поръчка или на състезателен диалог.

а) възложителят е възложил обществена поръчка чрез състезателна процедура с договаряне, договаряне с предварителна покана за участие, договаряне с публикуване на обявление за поръчка или състезателен диалог, без да са налице нормативните предпоставки за избора им;

25 на сто

б) случаи, при които възложителят е осигурил пълна прозрачност, включително обосновка за използването на тези процедури в документите за обществената поръчка, не е ограничил броя на подходящите кандидати за подаване на оферта и е гарантирал равно третиране на всички кандидати по време на преговорите.

10 на сто

8.

Нарушение на правилата при използване на специфични техники и инструменти за възлагане на поръчки (рамкови споразумения, динамични системи за покупки, електронни търгове, електронни каталози, централизирано възлагане).

Прилага се, когато нарушението не представлява друга нередност по настоящото приложение.

а) не са спазени установените в глава десета от ЗОП специфични правила за възлагане на обществени поръчки (рамкови споразумения, динамични системи за покупки, електронни търгове, електронни каталози, централизирано възлагане) и нарушението може да е имало възпиращ ефект за потенциалните участници;

10 на сто

б) когато несъответствието е довело до възлагане на поръчката на участник, различен от този, който е следвало да бъде избран за изпълнител, е налице сериозна нередност;

25 на сто

в) ако несъответствието се изразява в това, че обявлението за обществена поръчка не е публикувано, тогава процентът на корекция се определя в съответствие с т. 1 от настоящото приложение.

В съответствие с т. 1 от настоящото приложение

9.1.

Липса на публикуване в обявлението за обществена поръчка на критериите за подбор и/или възлагане (и/или тяхната тежест), или условията за изпълнение на поръчката, или техническите спецификации.

а) липса на публикуване в обявлението за обществена поръчка на критериите за подбор и/или възлагане (и/или тяхната тежест); не е налице нередност и не се определя финансова корекция, когато критериите за подбор и/или възлагане (и/или тяхната тежест) са налични в документацията за обществената поръчка и тя е публикувана в профила на купувача в нормативно установените срокове;

25 на сто

б) липса на публикуване в обявлението за обществена поръчка на условията за изпълнение на поръчката или на техническите спецификации; не е налице нередност и не се определя финансова корекция, когато условията за изпълнение на поръчката или техническите спецификации са налични в документацията за обществената поръчка и тя е публикувана в профила на купувача в нормативно установените срокове.

10 на сто

9.2.

Липса на достатъчно описание на критериите за възлагане или тяхната тежест.

Нито в публикуваното обявление за обществена поръчка, нито в документацията за поръчката са описани достатъчно критериите за възлагане или тяхната тежест.

Не е налице нередност и не се определя финансова корекция, ако критериите за възлагане или тяхната тежест са разяснени от възложителя по искане на лицата преди изтичане на крайния срок за получаване на офертите/заявленията за участие.

10 на сто

9.3.

Липса на предоставяне/публикуване на разяснения/допълнителна информация.

Разясненията или допълнителната информация, свързани с критериите за подбор или за възлагане, на възложителя по документацията за поръчката не са предоставени на лицата или не са публикувани.

10 на сто

10.

Използване на:

- основания за отстраняване, критерии за подбор, възлагане, или

- условия за изпълнение на поръчката, или

- технически спецификации,

които са дискриминационни на базата на необосновани национални, регионални или местни изисквания.

а) случаите, в които стопанските субекти са били възпрепятствани да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка поради основания за отстраняване, критерии за подбор и/или възлагане, или условия за изпълнение на поръчката, или технически спецификации, които включват необосновани национални, регионални или местни изисквания.

Например такива са случаите, когато към момента на подаване на офертата съществува изискване участниците или кандидатите:

- да са установени или да имат представител в страната или региона, или

- да притежават опит и/или професионална компетентност в страната или региона, или

- да притежават оборудване в страната или региона.

Във всеки случай, когато не е възможно достатъчно точно описание на дадено специфично изискване (относимо към основанията за отстраняване, критериите за подбор, критерия за възлагане, условията за изпълнение на поръчката или техническите спецификации), използваната препратка в това изискване следва да бъде придружена от думите "или еквивалентно", за да се гарантира възможността за конкуренция. Когато тези условия са налични, не е налице нередност и не се определя финансова корекция.

25 на сто

б) съществува нередност при описаните по-горе хипотези, но е налице минимално ниво на конкуренция, т.е. получени са две или повече оферти, които са допуснати и отговарят на критериите за подбор.

10 на сто

11.

Използване на:

- основания за отстраняване, критерии за подбор, критерии за възлагане, или

- условия за изпълнение на поръчката, или

- технически спецификации,

които не са дискриминационни по смисъла на т. 10 от настоящото приложение, но ограничават достъпа на кандидатите или участниците.

а) нередността се отнася до критерии или условия, които не са дискриминационни по национален/регионален/местен признак, но водят до ограничаване на достъпа на кандидатите или на участниците до конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка.

Такива са например следните случаи:

- минималните изисквания за възможностите на кандидатите/участниците са свързани с предмета на поръчката, но не са пропорционални;

- използвани са критерии за подбор като показатели за оценка на офертите;

- изискан е конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, търговска марка, патент, тип или конкретен произход, или производство, без да са добавени думите "или еквивалент", с изключение на случаите, когато такива изисквания са свързани с несъществена част от предмета на поръчката и влиянието върху бюджета на ЕС е само формално (без действително или потенциално финансово влияние);

10 на сто

б) случаите, при които са приложени дискриминационни критерии/условия/спецификации, но е налице минимално ниво на конкуренция, т.е. получени са две или повече оферти, които са допуснати и отговарят на критериите за подбор;

5 на сто

в) случаите, при които критериите за подбор на кандидатите/участниците не са свързани с предмета на обществената поръчка;

25 на сто

г) случаите, при които основанията за отстраняване, критериите за подбор и/или критериите за възлагане, или условията за изпълнение на поръчката са довели до ситуация, при която само един кандидат/участник би могъл да представи оферта и това не може да бъде обосновано от спецификата на конкретната поръчка.

25 на сто

12.

Недостатъчно или неточно определяне на предмета на поръчката.

(Не се прилага за предвидените в закона случаи или когато предметът на поръчката е пояснен след публикуването на обявлението за поръчка и това пояснение се съдържа в обявление за изменение или допълнителна информация, публикувано в "ОВ" на ЕС и в РОП или само в РОП за обявените на национално ниво поръчки.)

Описанието в обявлението за обществена поръчка и/или в документацията за поръчката е недостатъчно или неточно и не позволява на потенциалните кандидати или участници да определят изцяло предмета на поръчката, което ограничава участието на лицата и нарушава конкуренцията.

10 на сто

13.

Необосновано ограничение на възможността за използване на подизпълнители.

Документацията за обществената поръчка (например техническите спецификации) налага ограничения върху използването на подизпълнители за част от договора, определена общо (например в процент/дял от договора), и без да посочва дейностите от особена важност, които се изисква да бъдат извършени от самия участник, съответно от участник в обединението.

5 на сто

Раздел ІІ

Оценяване на предложения и избор на изпълнител

14.

Критериите за подбор или техническите спецификации са променени след отварянето на офертите или са приложени неправилно.

Критериите за подбор или техническите спецификации са променени или са неправилно приложени в хода на процедурата, в резултат на което:

- определен е за изпълнител кандидатът или участникът, който не отговаря на критериите за подбор и/или техническите спецификации, или

- отстранен е кандидат или участник, чиято оферта е трябвало да бъде допусната до разглеждане на техническото предложение, ако публикуваните критерии за подбор или техническите спецификации са били спазени.

Не е налице нередност, ако възложителят докаже, че отстраненият кандидат или участник не би бил определен за изпълнител, т.е. нарушението няма финансово влияние и не се определя финансова корекция.

25 на сто

15.

При оценката на офертите са използвани различни или допълнителни критерии за възлагане от тези, посочени в обявлението или в документацията за поръчката.

а) при оценката на офертите критериите за възлагане или съответните показатели, или тяхната относителна тежест, посочени в обявлението или в документацията за поръчката:

- не са били спазени, или

- са използвани допълнителни критерии за възлагане, които не са били публикувани;

10 на сто

б) когато горните случаи са свързани с дискриминация въз основа на национален/ регионален/местен признак, е налице сериозна нередност;

25 на сто

16.

Недостатъчна документална проследимост (одитна пътека) за възлагането на обществената поръчка.

а) изискуемите по ЗОП документи от досието на обществената поръчка са недостатъчни, за да се обоснове възлагането на поръчката, което води до липса на прозрачност;

25 на сто

б) отказът за достъп до съответното досие на обществената поръчка е много сериозна нередност, тъй като възложителят не е предоставил доказателства, че процедурата за възлагане на обществена поръчка е в съответствие с приложимите правила;

100 на сто

17.

Преговори в хода на процедурата за възлагане на обществена поръчка, включително изменение на офертата на избрания изпълнител.

(Не са нередност случаите, когато в рамките на процедурите на договаряне и състезателния диалог се водят преговори, както и случаите, когато ЗОП допуска участникът или кандидатът да представи, добави, разясни или допълни информацията и документите.)

а) възложителят е допуснал участник или кандидат да промени офертата си в хода на процедурата, когато изменението е довело до възлагане на поръчката на този участник или кандидат;

25 на сто

б) при открита или ограничена процедура възложителят е преговарял с участник, което е довело до сключване на съществено изменен договор спрямо първоначалните условия от обявлението за поръчка и/или документацията;

25 на сто

в) в областта на концесиите възложителят позволява на участник или кандидат да промени предмета, критериите за възлагане и минималните изисквания по време на преговорите, като вследствие на тези промени се стига до възлагане на договора на този участник или кандидат.

25 на сто

18.

Незаконосъобразно участие на кандидат или участник в предварителните действия на възложителя по подготовката на процедурата (пазарни консултации и външно участие в подготовката на документацията), който е определен за изпълнител.

Случаите, в които участието в предварителните действия на възложителя във връзка с подготовката на процедурата по чл. 44 от ЗОП е довело до нарушаване на конкуренцията или на принципите за недискриминация, равно третиране и прозрачност. Нередността е налице, когато не са спазени изискванията на чл. 44, ал. 3 - 5 от ЗОП относно избрания за изпълнител кандидат или участник.

25 на сто

19.

Съществено изменение на условията в обявлението за обществена поръчка и/или в документацията при състезателна процедура с договаряне, договаряне с предварителна покана за участие, договаряне с публикуване на обявление за поръчка или състезателен диалог.

При състезателна процедура с договаряне, договаряне с предварителна покана за участие, договаряне с публикуване на обявление за поръчка или състезателен диалог първоначално обявените условия на поръчката са съществено изменени.

25 на сто

20.

Незаконосъобразно отстраняване на необичайно благоприятни оферти.

Отстранени са оферти, квалифицирани от възложителя като необичайно благоприятни, без да е изискана обосновка или е изискана, но не е оценена от възложителя.

25 на сто

21.

Конфликт на интереси с въздействие върху резултата от процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Установен е неразкрит или неадекватно отстранен конфликт на интереси по смисъла на § 2, т. 21 от допълнителните разпоредби на ЗОП и съответният кандидат или участник е избран за изпълнител на обществената поръчка. В допълнение конфликтът на интереси може да възникне още при подготовка на проекта, ако подготовката е оказала влияние върху документацията или процедурата.

100 на сто

22.

Участие в процедура за обществена поръчка при условията на споразумение с други лица с цел предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията (когато нарушението е установено с акт на компетентен орган).

Налице е, когато група от лица се споразумяват да повишат цените или да понижат качеството на стоките, строителството или услугите, предлагани при възлагането на конкретната обществена поръчка.

а) участниците в споразумението против конкуренцията са действали без помощ на лице от системата за управление и контрол или на лице на възложителя и участникът в споразумението е определен за изпълнител на съответната поръчка;

10 на сто

б) ако в процедурата за възлагане на обществена поръчка са подали оферта само участвали в споразумението лица, конкуренцията е сериозно възпрепятствана;

25 на сто

в) лице от системата за управление и контрол или от страна на възложителя е участвало в споразумението против конкуренцията чрез съдействие на участниците в споразумението и един от тях е определен за изпълнител на поръчката.

Не е налице нередност в случаите по букви "а", "б" и "в", когато участниците в споразумението са действали без помощ от лице в системата за управление и контрол или от страна на възложителя и нито един от участниците в споразумението не е определен за изпълнител на обществената поръчка.

100 на сто

Раздел ІІІ

Изпълнение на сключения договор

23.

Незаконосъобразни изменения на договора за обществена поръчка.

а) има промени в договора (включително намаляване на обхвата на договора), които не са в съответствие с чл. 116, ал. 1 от ЗОП;

промени в елементите на договора няма да се считат за нередности (следователно не се налага финансова корекция), когато са изпълнени следните условия:

- стойността на изменението е под праговете, определени в чл. 20, ал. 1 от ЗОП, и е до 10 на сто от първоначалната стойност на договора - за поръчки за услуги и доставки, и до 15 на сто от първоначалната стойност на договора - за поръчки на строителство,

и

- промяната не засяга цялостния характер на поръчката или рамковото споразумение.

Съществена промяна на елементите на договора (като цената, естеството на строителството, срока на изпълнение, условията на плащане, използваните материали) е налице, когато промяната прави изпълнения договор съществено различен по характер от първоначално сключения. Във всеки случай изменението ще се счита за съществено, когато са изпълнени едно или повече от условията по чл. 116, ал. 5 от ЗОП.

25 на сто от първоначалния договор и новите строителни работи/доставки/услуги (ако има такива), произтичащи от измененията

б) всяко увеличение на цената, извършено в нарушение на чл. 116, ал. 2 от ЗОП.

25 на сто от първоначалния договор и 100 на сто от свързаните изменения в договора (увеличение на цената)
Приложение № 1а към чл. 2, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 19 от 2020 г.)

ВИДОВЕ НЕРЕДНОСТИ И СЪОТВЕТСТВАЩИ ПРОЦЕНТНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ

Раздел I

Обявление и документация за обществена поръчка/възлагане чрез публична покана

№ по ред

Вид нередност

Описание на нередността и примери

Показател на корекцията

(в %)

1.

Липса на публикуване на обявление за обществена поръчка

Обявлението не е публикувано в съответствие с приложимите правила.

100 на сто;

 

25 на сто, в случай че публикуването на обявление за поръчка се изисква от приложимите нормативни актове и не е било публикувано в "Официалния вестник" ("ОВ") на ЕС, но е публикувано по начин, който гарантира достъп на предприятие, намиращо се в друга държава членка, до подходяща информация относно обществената поръчка, преди тя да бъде възложена, така че то да може да представи оферта или да изрази интерес за участие в поръчката; това означава, че обявлението за поръчката или е било публикувано на национално ниво (в съответствие с националното законодателство), или основните стандарти за публикуване на обявление за поръчка са били спазени, като тези стандарти са определени в раздел 2.1 от тълкувателно съобщение на Комисията № 2006/C 179/02.

2.

Незаконосъобразно разделяне на поръчките за строителство/услуги/доставки

Поръчка за строителство или за доставки на стоки и/или услуги се разделя, в резултат на което излиза извън обхвата на приложимите нормативни актове, т.е. избягва се публикуването в РОП/"ОВ" на ЕС за целия набор от строителни дейности, услуги или доставки - предмет на обществена поръчка.

100 на сто;

 

25 на сто, в случай че публикуването на обявление за поръчка се изисква от приложимите нормативни актове и не е публикувано в ОВ на ЕС, но е публикувано по начин, който гарантира достъп на предприятие, намиращо се в друга държава членка, до подходяща информация относно обществената поръчка, преди тя да бъде възложена, така че то да може да представи оферта или да изрази интерес за участие в поръчката; това означава, че обявлението за поръчката или е било публикувано на национално ниво (в съответствие с националното законодателство), или основните стандарти за публикуване на обявление за поръчка са били спазени; за повече детайли относно тези стандарти (виж раздел 2.1 от тълкувателно съобщение на Комисията № 2006/C 179/02).

3.

Неспазване на сроковете за получаване на офертите

 

Сроковете за получаване на офертите са по-кратки от сроковете, посочени в приложимите нормативни актове.

25 на сто, в случай че съкращаването на сроковете е по-голямо или равно на 50 на сто;

10 на сто, в случай че съкращаването на сроковете е по-голямо или равно на 30 на сто;

5 на сто в случай на каквото и да е друго съкращаване на сроковете (този процент на корекцията може да бъде намален от 5 на 2 на сто, когато се счита, че характерът и тежестта на нарушението не оправдават корекция от 5 на сто).

4.

Недостатъчен срок за потенциалните участници/кандидати за достъп до документацията за обществена поръчка/ за публичен достъп до публичната покана

Срокът за потенциалните участници/кандидати за достъп до документация за участие е прекалено кратък и това ограничава необосновано конкуренцията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка. Корекции се прилагат за всеки конкретен случай, като при определяне на стойността на корекцията се вземат предвид евентуални смекчаващи фактори, свързани със спецификата и сложността на поръчката, по-специално възможната административна тежест или затруднения в осигуряването на документацията.

25 на сто, в случай че срокът, който потенциалните участници/кандидати имат за достъп до документацията, или срокът за публичен достъп до публичната покана и информацията към нея е по-кратък от 50 на сто от срока за получаване на офертите (в съответствие с приложимите разпоредби);

10 на сто, в случай че срокът, който потенциалните участници/кандидати имат за достъп до документацията, или срокът за публичен достъп до публичната покана и информацията към нея е по-кратък от 60 на сто от срока за получаване на офертите (в съответствие с приложимите разпоредби);

5 на сто, в случай че срокът, който потенциалните участници/кандидати имат за достъп до документацията, или срокът за публичен достъп до публичната покана и информацията към нея е по-малък от 80 на сто от срока за получаване на офертите (в съответствие с приложимите разпоредби).

5.

Липса на публикация за:

а) удължаване на срока за получаване на офертите в процедурата, или

б) удължаване на срока за получаване на заявления за участие

Срокът за получаване на офертите е удължен, без това да бъде публикувано съгласно съответните правила (т.е. публикуване в РОП/"ОВ" на ЕС, ако обществената поръчка подлежи на публикуване).

10 на сто;

 

Корекцията може да бъде намалена на 5 на сто в зависимост от тежестта на нарушението.

6.

Незаконосъобразен избор на по-облекчен ред за възлагане на обществена поръчка

Възложителят възлага обществена поръчка по по-облекчен ред, без да са налице нормативно установените предпоставки за това.

25 на сто;

 

Корекцията може да бъде намалена на10 на сто или на 5 на сто - в зависимост от тежестта на нарушението.

7.

Недостатъчна обосновка за липса на публикуване на обявление за обществена поръчка при възлагане на поръчки в областта на отбраната и сигурността

Възложителят възлага обществена поръчка в областта на отбраната и сигурността, без да публикува обявление за обществената поръчка, но обстоятелствата не обосновават използването на такава процедура.

100 на сто;

 

Корекцията може да бъде намалена на25 на сто, на 10 на сто или на 5 на сто - в зависимост от тежестта на нарушението.

 

8.

Липса на определяне в обявлението за обществена поръчка на:

а) критериите за подбор, и/или

б) критерия за възлагане

В обявлението за обществена поръчка не са посочени достатъчно подробно критериите за подбор и/или нито в обявлението за обществена поръчка, нито в документацията е посочен критерият за възлагане.

25 на сто;

 

Корекцията може да бъде намалена на 10 на сто или на 5 на сто, ако критериите за подбор/критерият за възлагане са посочени в обявлението или в документацията, но не са посочени достатъчно подробно.

9.

Неправомерни критерии за подбор и/или критерии за възлагане, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие, включително

критериите за подбор не са свързани със и/или не са пропорционални на предмета на поръчката.

Случаи, в които потенциалните участници/кандидати са възпрепятствани от участие поради неправомерни критерии за подбор и/или критерии за възлагане, посочени в обявлението за поръчка или в документацията. Нередност е налице, когато минималните изисквания за възможностите на участника или на кандидата за определена поръчка не са свързани със и/или не са пропорционални на предмета на поръчката, като по този начин не се гарантира равен достъп на участниците в процедурата или се ограничава конкуренцията за участие в обществената поръчка, например:

а) задължение за наличие на стопанска дейност или представителство в страната или в региона;

б)участниците/кандидатите да притежават опит в страната или в региона.

25 на сто;

 

Корекцията може да бъде намалена на 10 на сто или на 5 на сто - в зависимост от тежестта на нарушението.

 

10.

Дискриминационни технически спецификации

Поставяне на характеристики, които са прекалено специфични и по този начин не предоставят равен достъп на участниците/кандидатите за участие или това води до необосновано ограничаване на конкуренцията за участие в обществената поръчка.

25 на сто;

 

Корекцията може да бъде намалена на 10 на сто или на 5 на сто - в зависимост от тежестта на нарушението.

11.

Недостатъчно подробно определяне на предмета на договора

Описанието в обявлението и/или в документацията е недостатъчно за потенциалните участници/кандидати да определят предмета на договора.

10 на сто;

 

Корекцията може да бъде намалена на 5 на сто - в зависимост от тежестта на нарушението;

В случай че изпълнените строителни дейности не са обявени предварително, съответната сума подлежи на корекция от 100 на сто.

Раздел II

Оценяване на предложения

12.

Изменение на критериите за подбор след отваряне на офертите, което води до незаконосъобразно допускане на участници/кандидати в процедурата

Критериите за подбор са изменени по време на етапа на подбора, което води до допускане на участници/кандидати, които не би трябвало да бъдат допуснати при спазване на обявените критерии за подбор.

25 на сто;

 

Корекцията може да бъде намалена на 10 на сто или на 5 на сто - в зависимост от тежестта на нарушението.

13.

Изменение на критериите за подбор след отваряне на офертите, което води до незаконосъобразно отстраняване на участници/кандидати

Критериите за подбор са изменени по време на етапа на подбор, което води до отстраняване на участници/кандидати, които не би трябвало да бъдат отстранени при спазване на обявените критерии за подбор.

25 на сто;

 

Корекцията може да бъде намалена на 10 на сто или на 5 на сто - в зависимост от тежестта на нарушението.

14.

Оценяване на участниците/ кандидатите при използване на незаконосъобразни критерии за подбор или показатели за оценка

По време на оценяването на участниците/кандидатите критериите за подбор са използвани като показатели за оценка или показателите за оценка (или съответните подпоказатели, или относителната им тежест), посочени в обявлението или в документацията, не са били приложени, в резултат на което се прилагат незаконосъобразни критерии за подбор и показатели за оценка.

Пример: подпоказателите, използвани за възлагане на договора, не са свързани с показателите за оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията.

25 на сто;

 

Корекцията може да бъде намалена на 10 на сто или на 5 на сто - в зависимост от тежестта на нарушението.

15.

Липса на прозрачност и/или на равно третиране по време на оценяването

Одитната пътека, отнасяща се конкретно до оценките, поставени на всяка оферта, е неясна/неоправдана/непрозрачна или несъществуваща и/или протоколът/докладът за оценка не съществува или не съдържа всички елементи, изисквани от съответните разпоредби.

25 на сто;

 

Корекцията може да бъде намалена на 10 на сто или на 5 на сто - в зависимост от тежестта на нарушението.

16.

Изменение на оферта/заявление за участие по време на оценяването

Възложителят разрешава на участник/кандидат да измени офертата/заявлението си по време на оценяването на офертите.

25 на сто;

 

Корекцията може да бъде намалена на 10 на сто или на 5 на сто - в зависимост от тежестта на нарушението.

17.

Преговаряне по време на процедурата за възлагане на поръчка

В рамките на открита или ограничена процедура възложителят преговаря с участниците/кандидатите по време на етапа на оценяване, което води до значително изменение на първоначалните условия, посочени в обявлението за поръчката или в документацията.

25 на сто;

 

Корекцията може да бъде намалена на 10 на сто или на 5 на сто - в зависимост от тежестта на нарушението.

18.

Провеждане на процедури на договаряне без предварително обявление при съществена промяна в първоначално обявените условия, посочени в обявлението за обществена по-ръчка.

При процедури на договаряне без предварително обявление първоначално обявените условия за договор са съществено променени, което е основание за обявяване на нова процедура.

25 на сто;

 

Корекцията може да бъде намалена на 10 на сто или на 5 на сто - в зависимост от тежестта на нарушението.

19.

Отстраняване на оферти с необичайно ниска цена

Офертите на участниците/кандидатите са с необичайно ниски цени по отношение на стоките, строителните дейности или услугите, но възложителят, преди да отхвърли тези оферти, не изисква подробна писмена обосновка за начина на образуване на цената.

25 на сто

20.

Конфликт на интереси

Установен от компетентен съдебен или административен орган конфликт на интереси на бенефициента или на възложителя.

100 на сто

Раздел III

Изпълнение на сключения договор

21.

Съществено изменение на елементите на договора, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие, или в публичната покана и информацията към нея.

Ограничена степен на гъвкавост може да се приложи спрямо измененията на договора след възлагането дори когато такава възможност не е предвидена по ясен начин в обявлението или в документацията. Когато такава възможност не е предвидена в документацията, измененията на договора могат да бъдат приети, ако не са съществени. Изменението се счита за съществено по смисъла на чл. 116, ал. 5 от ЗОП.

Съществените елементи на възлагането на поръчката включват, но не се ограничават единствено до цена, естество на дейностите, период на приключване, условия на плащане и използвани материали. Необходимо е за всеки конкретен случай да се прави анализ кои са съществените елементи.

25 на сто от стойността на договора плюс допълнителната стойност по договора, която е резултат от значителното изменение на елементите му.

22.

Намаляване обхвата на договора

Договорът е възложен в съответствие с приложимите нормативни актове, но впоследствие обемът му е намален.

Стойността на намалението в обхвата плюс 25 на сто от стойността на окончателния обем (само в случай на значително намаляване обема на договора).

23.

Възлагане на допълнителни договори за обществени поръчки в нарушение на чл. 116 от ЗОП (ако възлагането представлява съществено изменение на първоначалните условия на договора). Ограничена степен на гъвкавост може да се приложи спрямо измененията на договора след възлагането дори когато такава възможност не е предвидена по ясен начин в обявлението или в документацията. Когато такава възможност не е предвидена в документацията, измененията на договора могат да бъдат приети, ако не са съществени. Изменението се счита за съществено по смисъла на чл. 116, ал. 5 от ЗОП.

Основният договор е възложен в съответствие с приложимите разпоредби, но е последван от един или повече допълнителни договори (в писмен или в устен вид), възложени при неспазване на разпоредбите на приложимите нормативни актове.

100 на сто от стойността на допълнителните договори.

Когато сумата на всички допълнителни договори (в писмен или в устен вид), възложени при неспазване на разпоредбите на приложимите нормативни актове, не надвишава праговете на директивите и 50 на сто от стойността на първоначалния договор, корекцията може да бъде намалена на 25 на сто.

24.

Допълнителни строителни работи или услуги, надвишаващи лимита, определен в съответните разпоредби

Основният договор е възложен в съответствие с разпоредбите на приложимите нормативни актове, но е последван от един или повече допълнителни договори, надвишаващи стойността на основния договор с повече от 50 на сто.

100 на сто от стойността, надвишаваща 50 на сто от стойността на първоначалния договор.


Приложение № 2 към чл. 2, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г., предишно Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2 - ДВ, бр. 19 от 2020 г.)

Нарушение

Показател на корекцията (в %)

1. По отношение на бенефициента е налице конфликт на интереси по смисъла на чл. 61 от Регламент (ЕС) 2018/1046 (чл. 57 от Регламент (ЕС) № 966/2012)

100 на сто

2. Нарушаване на принципите по чл. 4, параграф 8, чл. 7 и 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

100 на сто;

В съответствие с принципа на пропорционалност размерът на финансовата корекция може да бъде намален на 25, 10 или 5 на сто, когато естеството и тежестта на индивидуалното или системното нарушение не оправдава определяне на по-висок размер.

3. Нарушаване на изискването за дълготрайност на операциите в случаите и в сроковете по чл. 71 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

100 на сто пропорционално на периода, за който е налице нарушение на чл. 71 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, считано от датата на окончателното плащане.

4. За проекта или за част от него не е налична одитна следа и/или аналитично отчитане на разходите в поддържаната от бенефициента счетоводна система

100 на сто в случаите, когато е налице пълна липса на одитна следа;

В съответствие с принципа на пропорционалност размерът на финансовата корекция може да бъде намален на 25, 10 или 5 на сто, когато естеството и тежестта на индивидуалното или системното нарушение не оправдава определяне на по-висок размер.

5. Неизпълнение на мерките за информация и комуникация - задължителни за бенефициентите

5 на сто;

В съответствие с принципа на пропорционалност размерът на финансовата корекция може да бъде намален на 2 на сто, когато естеството и тежестта на индивидуалното или системното нарушение не оправдава определяне на по-висок размер.

6. Неизпълнение на одобрени индикатори, които са свързани с постигането на целите на програмата

Когато изпълнението на одобрените по проекта индикатори е между 90 и 99 на сто - не се определя финансова корекция.

Когато изпълнението на одобрените по проекта индикатори е между 80 и 89 на сто - размерът на финансовата корекция е 5 на сто.

Когато изпълнението на одобрените по проекта индикатори е между 70 и 79 на сто - размерът на финансовата корекция е 10 на сто.

Когато изпълнението на одобрените по проекта индикатори е между 60 и 69 на сто - размерът на финансовата корекция е 15 на сто.

Когато изпълнението на одобрените по проекта индикатори е между 50 и 59 на сто - размерът на финансовата корекция е 20 на сто.

Когато изпълнението на одобрените по проекта индикатори е между 45 и 49 на сто - размерът на финансовата корекция е 25 на сто.

Когато изпълнението на одобрените по проекта индикатори е под 45 на сто - размерът на финансовата корекция е 100 на сто.Новини


 
 
 

Спектър


 

rss
Посети форума