навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

Издаден от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.18 от 24 Февруари 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С този правилник се определят структурата, функциите, дейностите и финансирането на Националния дворец на децата (НДД).
Чл. 2. (1) Националният дворец на децата е специализирано обслужващо звено за организационно и методическо подпомагане по смисъла на чл. 50, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и изпълнява дейности по чл. 49, ал. 1, т. 1 от закона.
(2) Националният дворец на децата:
1. изгражда култура в организацията и самоорганизацията на децата и учениците;
2. организационно-методически подпомага дейностите по чл. 49, ал. 1, т. 1 ЗПУО на центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР);
3. осигурява организационно и координира дейностите, включени в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците;
4. разработва и участва в програми и проекти за активизиране на взаимодействието между детската градина/училището, семейството и социалната среда.
(3) Дейността на НДД се основава на принципите на свободния избор и доброволното участие на всички деца и ученици без разлика на пол, вероизповедание, етническа принадлежност, социално състояние и други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

Чл. 3. Националният дворец на децата е юридическо лице със седалище и адрес на управление: София, бул. Александър Стамболийски 191.

Раздел II.
Функции и дейности на Националния дворец на децата


Чл. 4. (1) Националният дворец на децата организира и провежда дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта и осигурява обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.
(2) Общата подкрепа за личностно развитие се предоставя чрез:
1. включване на децата и учениците в организирани обучителни, творчески, възпитателни, спортни и спортно-туристически дейности на общинско, областно, национално и международно равнище, включително през ваканциите;
2. участие на децата и учениците в организирани групи за занимания по интереси в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство;
3. участие на децата и учениците в общински, областни, национални и международни проекти, програми и форуми в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта;
4. поощряване на децата и учениците с морални и материални награди за високи постижения в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, както и за особен принос към развитието на Националния дворец на децата.
(3) Допълнителна подкрепа за личностно развитие се предоставя на деца и ученици с изявени дарби при условията и по реда на Наредбата за приобщаващото образование, приета с ПМС № 286 от 2016 г. (ДВ, бр. 89 от 2016 г.).Чл. 5. Националният дворец на децата работи като мултифункционален модел за:
1. подготовка на децата и учениците за изява и пълноценна реализация чрез организирани занимания по интереси;
2. съхраняване на българската национална култура и традиции;
3. осигуряване на условия за утвърждаването на децата като активни субекти на своето развитие.

Чл. 6. (1) Националният дворец на децата осъществява следните дейности:
1. информира и консултира ученици, учители и родители за видовете занимания по интереси и дейности за подкрепа за личностно развитие, за съдържанието и условията на работа в тях;
2. организира колективни и индивидуални, постоянни и временни организационни педагогически форми и изяви на ученици на общинско, регионално и национално равнище;
3. стимулира ученици и учители за постигнати високи резултати в провежданите обучителни и творчески дейности;
4. организира и координира национални и международни изяви на деца и ученици;
5. разработва и участва в национални и международни проекти;
6. участва със свои представители в национални и международни инициативи;
7. организира и провежда прояви, които не са предмет на уреждане от наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма.
(2) Националният дворец на децата осъществява организационно-методическа координация на ЦПЛР по отношение на дейностите по чл. 49, ал. 1, т. 1 ЗПУО, като:
1. организира национални съвещания с директорите на ЦПЛР за координация на дейностите за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците;
2. предоставя и популяризира информация за:
а) дейностите, свързани със заниманията по интереси за деца и ученици;
б) иновационни методи, технологии и форми на дейности по интереси;
в) международни проекти, програми и изяви;
3. участва в разработването на проекти и програми за творческа реализация на децата и учениците;
4. консултира, оказва помощ, предоставя информация и съдейства за квалификацията на учителите;
5. издава брошури, диплянки, методически помагала, материали и др.

Раздел III.
Организация на обучителния процес в Националния дворец на децата


Чл. 7. Пропускателният режим в НДД се определя със заповед на директора.

Чл. 8. (1) Дейността на НДД се осъществява в съответствие с плана за обучение и с плана за дейността на институцията, приети от педагогическия съвет и утвърдени от директора.
(2) Планът за обучение разпределя учебното време по области и съдържа:
1. брой седмици за обучение - за постоянните групи;
2. наименование на областите и на профилите, по които се формират организационните педагогически форми;
3. годишен брой часове за обучение.
(3) В плана за дейността на институцията се включват:
1. темите и графикът за заседанията на педагогическия съвет;
2. дейностите за постигане на резултатите от обучителния и творческия процес;
3. дейностите, свързани с обучителните програми за учителите;
4. дейностите по осъществяване на вътрешен контрол;
5. основни дейности при взаимодействието с родители, партньори и институции;
6. публичните изяви и дейности, които се организират на общинско, регионално, национално и международно равнище.

Чл. 9. (1) Дейностите в НДД се провеждат в съответствие с графика за учебното време и ваканциите за съответната учебна година, утвърден от министъра на образованието и науката.
(2) Ваканциите може да се използват за занимания в постоянните групи по чл. 12, ал. 4, т. 1 при желание на децата и учениците.
(3) Учебната година в Националния дворец на децата започва на 1 октомври и е с продължителност 12 месеца.

Чл. 10. (1) Дейности за обучение в НДД се осъществяват в следните области:
1. науки и технологии;
2. изкуства;
3. спорт.
(2) Дейностите за обучение в НДД може да се провеждат като свободни занимания, почасови занимания и др.

Чл. 11. (1) Обучителният процес в съответните области по чл. 10 се организира и провежда в организационни педагогически форми - клуб, ансамбъл, състав, секция, отбор и др.
(2) Дейностите за обучение се провеждат като:
1. индивидуална работа - работа с напреднали и изявени деца и ученици от постоянните групи за обучение; с деца и ученици със специални образователни потребности; с деца и ученици в школи по индивидуални музикални инструменти и др.;
2. работа по групи в различни организационни педагогически форми - школи, клубове, състави, ансамбли, хорове, филхармонии, секции, отбори, кръжоци, експедиции с обучителна цел и др.;
3. масови прояви и публични изяви - конкурси, състезания, фестивали, изложения, прегледи, олимпиади, турнири, игри, празници, образователни, концертни и развлекателни програми и др.

Чл. 12. (1) Обучението в организационните педагогически форми се осъществява в група или в групи.
(2) Продължителността на работата (седмиците за обучение) в групата и седмичната заетост (часове за обучение) се определят в плана за обучение по чл. 30, ал. 1 от Наредбата за приобщаващото образование в зависимост от възрастта и равнището на подготовка на децата и учениците.
(3) Продължителността на дейностите в различните организационни педагогически форми се определя в учебни часове.
(4) Групите за обучение може да бъдат по чл. 32 от Наредбата за приобщаващото образование.
(5) Групите по ал. 4 се вписват в Списък-образец № 3 и определените за тях часове за норматива на учителя включват занимания в групите и работа за подготовката на изяви.

Чл. 13. (1) Седмичното разписание на заниманията включва до 5 учебни часа за една група в един ден в зависимост от вида на организационната педагогическа форма и спецификата на дейността при спазване на здравословните и безопасни условия на обучение и труд.
(2) Заниманията в НДД са целодневни, полудневни, почасови и на смени, както следва:
1. на три смени - за постоянни групи за обучение, индивидуална работа и временни групи за обучение в учебно време;
2. на две смени - за временни групи за обучение през ваканциите;
3. в празнични дни и в свободно време - за развлекателни програми.
(3) Продължителността на дейностите се определя съгласно чл. 34 от Наредбата за приобщаващото образование.

Чл. 14. Организацията на обучителния процес и видът на формите по чл. 11 се определят с плана за обучение по чл. 30, ал. 1 от Наредбата за приобщаващото образование.

Чл. 15. Целите и задачите на обучението, структурата и обемът на съдържанието на дейностите, както и очакваните резултати се определят с програма за обучение в съответствие с чл. 33 от Наредбата за приобщаващото образование.

Чл. 16. Децата и учениците, участници в организационните педагогически форми, в процеса на обучителните дейности имат правата и задълженията по глава девета, раздел I от ЗПУО в съответствие с дейността на НДД.

Чл. 17. (1) Резултатите от дейностите на организационните педагогически форми се представят пред родителите и обществеността на публични изяви с регионален, национален или международен характер.
(2) Националните и международните изяви, включени в Националния календар за изяви по интереси, се вписват в плана за дейностите на НДД.

Чл. 18. (1) Желанието за участие в педагогическите форми се декларира чрез заявление за записване в организационна педагогическа форма:
1. подписано от родител, настойник или попечител, или друго лице, което полага грижи за дете, ако ученикът е малолетен;
2. подписано от ученика със съгласието на родител, настойник или попечител, или друго лице, което полага грижи за дете, ако е непълнолетен.
(2) С подписването на заявление за участие в организационни педагогически форми участниците изразяват съгласие с вътрешните правила за организацията на дейностите в НДД. Заявленията се съхраняват до края на учебната година.

Чл. 19. На децата и учениците, успешно завършили пълното обучение в дадена организационно-педагогическа форма, при поискване се издава служебна бележка.

Чл. 20. (1) Учителите, участници в обучителния процес в НДД, имат правата и задълженията съгласно глава единадесета, раздел II от ЗПУО в съответствие с дейността на НДД.
(2) Учителите в НДД могат да предлагат и прилагат специфични методи на педагогическа работа и иновационни програми.
(3) Учителите получават грамоти и успехите им за постигнати високи резултати се популяризират.

Чл. 21. (1) Контролната дейност в НДД се осъществява от директора и заместник-директора по учебно-творческата дейност.
(2) Контролната дейност на директора и заместник-директора се организира в съответствие с плана за контролната дейност на НДД.
(3) Констатациите от проверките се вписват в книгата за контролната дейност на директора/заместник-директора.

Раздел IV.
Управление и структура на Националния дворец на децата


Чл. 22. (1) Националният дворец на децата се ръководи и представлява от директор, който се назначава от министъра на образованието и науката въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда.
(2) Директорът:
1. организира, контролира и отговаря за цялостната дейност;
2. представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;
3. подписва и подпечатва документите и съхранява печата на институцията;
4. контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителните документи и съхранява документацията от обучението;
5. осигурява спазването и прилагането на държавните образователни стандарти съобразно дейностите на НДД;
6. анализира и отчита цялостната дейност на НДД и предоставя информация на МОН;
7. председател е на педагогическия съвет и осигурява изпълнението на взетите от него решения;
8. организира приемането на деца и ученици и участието им в дейности, организирани от НДД;
9. утвърждава плановете за работа на направленията в НДД и програмите за обучение съобразно специфичния план за обучение за центровете за подкрепа за личностно развитие по чл. 49, ал. 1, т. 1 ЗПУО; разпределя преподавателската работа между учителите съгласно утвърдените норми за преподавателска заетост;
10. изготвя Списък-образец № 3, който се съгласува и утвърждава съгласно държавния образователен стандарт за информацията и документите;
11. извършва преподавателска работа в съответствие с нормите за преподавателска заетост;
12. създава организация за осигуряване на необходимите материални, финансови и човешки ресурси за занимания и творчески изяви на децата и учениците;
13. създава условия за повишаване на квалификацията на служителите;
14. награждава ученици и награждава и наказва учители и служители в съответствие с Кодекса на труда, ЗПУО и този правилник;
15. награждава външни лица, общественици и граждани, подпомогнали дейността на НДД;
16. прилага разпоредбите на трудовото законодателство по отношение на служителите на НДД;
17. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати;
18. съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, ефикасното, ефективното и икономичното разходване на бюджетните средства;
19. разпорежда се с финансовите средства при спазване на действащата нормативна уредба;
20. осигурява безопасни условия за обучение и труд;
21. съдейства на компетентните органи при извършване на проверки в НДД;
22. осъществява взаимодействие с дирекциите в МОН и с регионалните управления на образованието;
23. осъществява международни контакти и изяви;
24. участва при разработване и обсъждане на нормативни актове и документи по компетентност;
25. изпълнява и други функции, възложени му с нормативни, общи или индивидуални административни актове.
(3) Директорът се подпомага от заместник-директор по учебно-творческата дейност и от заместник-директор по административно-стопанската дейност.
(4) При отсъствие на директора за срок, по-малък от 60 календарни дни, той се замества от определен със заповед за всеки конкретен случай заместник-директор, а при невъзможност - от определен със заповед педагогически специалист от НДД.

Чл. 23. (1) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди.
(2) Административните актове на директора могат да се оспорват пред министъра на образованието и науката.
(3) Административните актове на директора могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 24. Педагогическият съвет на НДД като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси:
1. приема:
а) стратегия за развитие на НДД за следващите четири години, която при необходимост се актуализира;
б) план за обучение и програмите за обучение;
в) план за дейностите (календарния план);
г) планове на методическите обединения;
д) правила за организиране и провеждане на прояви, които не са предмет на уреждане от наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма;
2. разглежда и приема организационните педагогически форми;
3. взема решения по резултатите от обучителния процес и работата на организационните звена в направление "Организационно-методическа дейност";
4. определя начина за приемане на деца и ученици в НДД при спазване на нормативните актове;
5. прави предложения на директора за награждаване на деца и ученици;
6. прави предложения за награждаване на учители и за избор на "Учител на годината";
7. утвърждава символите и ритуалите в НДД;
8. запознава се с бюджета на НДД.

Чл. 25. (1) Педагогическият съвет на НДД включва в състава си заместник-директорите, учителите и другите педагогически специалисти на трудов договор към НДД.
(2) В състава на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да участват и други лица.

Чл. 26. Националният дворец на децата осъществява дейността си в три направления: обучение и обучително-методическа дейност; организационно-методическа дейност; административно-стопанска дейност.

Чл. 27. (1) В направление "Обучение и обучително-методическа дейност" се осъществява обучително-възпитателна и обучително-методическа дейност в четири методически обединения:
1. "Наука и технологии";
2. "Изкуства";
3. "Спорт";
4. Школа "Любознайко" - за деца от предучилищна възраст, за ранно стимулиране на умения в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.
(2) В направлението работят учители.
(3) Методическите обединения се ръководят от учител в съответното обединение.
(4) Дейността в направлението се координира и контролира от заместник-директора по учебно-творческата дейност.

Чл. 28. (1) В направление "Организационно-методическа дейност" се осъществява организационно-методическа дейност в три организационни звена:
1. "Национална мрежа на ЦПЛР" - за координация на центровете за подкрепа за личностно развитие по отношение на дейностите по чл. 49, ал. 1, т. 1 ЗПУО;
2. "Детски информационен център, библиотека, иновационни обучителни програми" - за информационно-консултативната работа с деца и ученици, родители и учители; иновационни и обучителни програми;
3. "Развлекателна, издателска и публична дейност" - за развлекателни програми със и за деца, издаване на печатни информационни, методически и рекламни материали.
(2) Дейността в направлението се координира и контролира от заместник-директора по учебно-творческата дейност.

Чл. 29. (1) В направление "Административно-стопанска дейност" се осъществяват следните дейности в три административни обединения:
1. "Счетоводни дейности";
2. "Стопанисване на имуществото на НДД";
3. "Помощно-обслужващи дейности и дейности по поддръжката".
(2) Дейностите по ал. 1, т. 1 се координират и контролират от директора, а по ал. 1, т. 2 и 3 - от заместник-директора по административно-стопанската дейност.

Чл. 30. Задължителните документи се водят и съхраняват в съответствие с държавния образователен стандарт за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

Раздел V.
Имущество и източници за финансиране на Националния дворец на децата


Чл. 31. (1) Имотите, предоставени за управление и ползване от НДД, са публична държавна собственост.
(2) Имотите и вещите - държавна собственост, се управляват в съответствие с предназначението им за нуждите, за които са предоставени, с грижата на добър стопанин.
(3) Имотите по ал. 1, както и части от такива имоти могат да се отдават под наем или да се ползват съвместно по договор с външни лица при условия и по ред, определени в Закона за държавната собственост и в Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

Чл. 32. (1) Директорът на Националния дворец на децата е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на образованието и науката.
(2) Финансирането на Националния дворец на децата се извършва със средства от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на образованието и науката, собствени приходи и други източници.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на този правилник "методически обединения" са творчески обединения на учителите от областите за обучение по чл. 30, ал. 2 от Наредбата за приобщаващото образование.

Заключителни разпоредби


§ 2. Този правилник се издава на основание чл. 50, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и отменя Правилника за устройството и дейността на Националния дворец на децата (обн., ДВ, бр. 77 от 2004 г.; изм., бр. 29 от 2010 г.; доп., бр. 29 от 2011 г.).

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума