навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ МУЗЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ГАБРОВО

Издаден от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.10 от 27 Януари 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и дейността на Националния музей на образованието - Габрово, наричан по-нататък "музеят".

Чл. 2. (1) Музеят е специализирано обслужващо звено по смисъла на чл. 50, ал. 1, т. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и културна и научна организация по смисъла на чл. 24 от Закона за културното наследство (ЗКН).
(2) Музеят подпомага дейности по съхранение и развитие на образованието и опазване на културното наследство във взаимодействие със съответните компетентни държавни и общински органи и институции.

Чл. 3. Музеят е юридическо лице на бюджетна издръжка. Директорът на музея е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на образованието и науката.

Чл. 4. Музеят е със седалище и адрес: Габрово, ул. Априловска 15.Чл. 5. Съгласно ЗКН по тематичен обхват музеят е специализиран, а по териториален обхват - национален.

Чл. 6. Музеят се ръководи методически от Министерството на културата.

Раздел II.
Функции и дейности на музея


Чл. 7. (1) Музеят изпълнява общонационални функции по трайно съхраняване и популяризиране на културните ценности, свързани с образователното дело в България.
(2) За осъществяване на функциите си по опазването и представянето на движими културни ценности музеят извършва следните дейности:
1. издирва движимите културни ценности, свързани с историята на образователното дело в България, чрез получаване и документиране на информация от различни източници;
2. изучава, събира, придобива, съхранява и документира културни ценности, свързани с историята на образователното дело в България;
3. извършва научноизследователска дейност, подчинена на основната му дейност, организира и провежда научни прояви (конференции, работни срещи, дискусии и др.);
4. издава научни, научнопопулярни и рекламни материали;
5. организира постоянни и временни експозиции, като дава ясна информация за представените движими културни ценности чрез означаването им, надписването им и издаване на пътеводители и каталози за експозициите и други информационни материали;
6. организира или участва във временни експозиции - изложби в чужбина на движими културни ценности, или изнася такива в чужбина при условията на глава шеста, раздел VI от ЗКН и след разрешение на министъра на образованието и науката;
7. осъществява дейности във връзка с изработване на копия, реплики и предмети с търговско предназначение при условията и по реда на ЗКН;
8. организира консервация и реставрация на културни ценности със съдействието на лица, вписани в регистъра по чл. 165 ЗКН;
9. осигурява правна и физическа защита на съхраняваните във фондовете му движими културни ценности;
10. осъществява дейности по дигитализацията на основния и обменния фонд на музея;
11. предоставя информация на Министерството на културата във връзка с воденето на регистрите по ЗКН.

Чл. 8. Музеят на образованието:
1. подготвя и организира срещи и семинари в помощ на педагогическите специалисти за ползване на музейния фонд и културното наследство в образователния процес;
2. изработва и разпространява мултимедийни продукти, свързани с националното ни културно наследство, които да се ползват като методически помагала;
3. предлага тематични занимания чрез музейни дейности с иновативни форми;
4. организира регионални и национални ученически конкурси за изучаване на образователната ни история;
5. подпомага българската общност в чужбина за съхраняване и популяризиране на националните ценности и просветните традиции;
6. съдейства за изследване на историята на училищата и за създаване на методическо организиране и обогатяване на училищни музейни сбирки; поддържа електронна база данни за училищните музейни сбирки в страната;
7. поддържа публична електронна база данни за годината на откриване на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и информация за тях; издава удостоверения за годината на създаване на институциите.

Чл. 9. (1) Музеят формира основен, обменен и научно-спомагателен фонд и научен архив, които включват:
1. за основния фонд - придобитите от музея и предоставените му за безвъзмездно ползване движими културни ценности с изключително голямо научно и културно значение - национално богатство, както и тези, които съответстват на неговия тематичен обхват;
2. за обменния фонд - движими културни ценности, които не съответстват на тематичния му обхват, както и многократно повтарящите се културни ценности от основния му фонд;
3. за научно-спомагателния фонд - предмети и други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната дейност на музея;
4. за научния архив:
а) документите по издирването, идентифицирането, изследването, съхраняването, консервацията, реставрацията, движението и представянето на движимите културни ценности;
б) отчетните документи за движимите културни ценности, съхранявани от тях постоянно или временно: документи за произход, за постъпване или придобиване от музея, оценителни протоколи, инвентарни книги и други;
в) научната и справочната документация: научни паспорти и картотеки.
(2) Научният архив се съхранява в музея безсрочно.

Чл. 10. Движимите културни ценности във фонда на музея подлежат на инвентаризация по реда на Наредба № H-6 от 2009 г. (ДВ, бр. 2 от 2010 г.) за формиране и управление на музейните фондове. По реда на чл. 32 от същата наредба се извършва отписването на движимите културни ценности от музейните фондове.

Раздел III.
Структура и управление на музея


Чл. 11. (1) Структурата на музея се състои от три отдела:
1. "Научноизследователски, фондове с научен архив и библиотека";
2. "Информационно осигуряване, комуникации и мултимедийно студио";
3. "Финанси и административно-стопанска дейност".
(2) Музеят е с обща численост на персонала 11 щатни бройки.

Чл. 12. (1) Музеят се управлява от директор, назначен от министъра на образованието и науката въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда. Условията на конкурса се съгласуват с Министерството на културата.
(2) В комисията за провеждане на конкурса се включва представител на Министерството на културата.

Чл. 13. (1) Директорът планира, организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на музея, като:
1. представлява музея пред всички държавни органи, физически и юридически лица в страната и в чужбина;
2. разработва проект на бюджет и го предлага на финансиращия орган за утвърждаване;
3. се разпорежда с финансовите средства на музея и отговаря за тяхното законосъобразно, ефикасно, ефективно и икономично разходване в съответствие с действащата нормативна уредба;
4. осъществява връзка и координация на музея с други държавни органи, институции и юридически лица с нестопанска цел;
5. отговаря за опазване на имуществото на музея и за съхраняване и отчитане на културните ценности от музейните фондове;
6. утвърждава длъжностното разписание на персонала и поименното щатно разписание;
7. изпълнява функциите на работодател по отношение на работниците и служителите на музея;
8. изпълнява и други функции, възложени му с нормативни, общи или индивидуални административни актове, имащи връзка с дейността на музея.
(2) Директорът изготвя и представя в Министерството на образованието и науката ежегодно до края на месец януари отчет за дейността на музея за предходната година.

Чл. 14. (1) Към музея функционират следните съвещателни органи:
1. Дирекционен съвет - подпомага директора в неговите административно-организационни функции; в състава му се включват специалисти от музея;
2. Музеен съвет - обсъжда проблемите и перспективите за развитие на музея; в състава му се включват музейни специалисти, обществени и културни дейци и представители на институции и бизнес среди; членовете на Музейния съвет се определят на доброволен принцип и не получават възнаграждение за работата си.
(2) Членовете на съвещателните органи се определят със заповед на директора на музея.

Раздел IV.
Организация на работата в музея


Чл. 15. (1) Музеят осигурява дни и часове за посещение, съобразени със свободното време на различните групи посетители, и ги обявява на интернет страницата си и на други подходящи места.
(2) Музеят осигурява подходящи условия за достъп до музейните експозиции на хора с увреждания.

Чл. 16. (1) За индивидуално или групово посещение на музейна експозиция се заплащат входни билети.
(2) Размерът на входните билети се определя със заповед на директора на музея съгласувано с Министерството на образованието и науката.

Чл. 17. (1) Работното време на служителите в музея е от 8 до 17 ч. с обедна почивка от 12 до 13 ч.
(2) Със заповед на директора се установява ненормиран работен ден за длъжностите на служителите, които отговарят за експозициите на музея.

Раздел V.
Финансиране на музея


Чл. 18. Музеят се финансира от:
1. държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на образованието и науката;
2. собствени приходи от извършване на услуги, спонсорство, дарения, завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица и др.;
3. проекти по международни и национални програми.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Този правилник се издава на основание чл. 50, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование във връзка с чл. 29, ал. 1, т. 2 от Закона за културното наследство и отменя Правилника за устройството и дейността на Национален музей на образованието - гр. Габрово (ДВ, бр. 5 от 2012 г.)

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума