навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Із-1971 ОТ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БEЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР (ДВ, БР. 96 ОТ 2009 Г.)

В сила от 04.03.2017 г.
Издадена от Министерството на вътрешните работи и Министерството на регионалното развитие и благоустройство

Обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 1 се създава ал. 6:
"(6) При несъответствие на изискванията на тази наредба със специфичните изисквания за проектиране на строежи на Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия приложимите изисквания за тези строежи се определят със заданието за проектиране, съответно инвестиционните проекти се приемат от специализирания експертен съвет по чл. 6, ал. 6 ЗУТ, назначен от министъра на отбраната."

§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата "същественото" се заменя с "основното".
2. В ал. 2 думите "Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 106 от 2006 г.)" се заменят с "Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.)".

§ 3. В чл. 7 се създава ал. 3:
"(3) За строежи на Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия техническите решения и мерки по ал. 1 и 2 се приемат от специализирания експертен съвет по чл. 1, ал. 6."

§ 4. В таблица 1 към чл. 8, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. За клас на функционална пожарна опасност Ф1, подклас Ф1.1, в колона 4 думите "спални корпуси в учебно-възпитателни и социални учебно-професионални заведения с интернати и сиропиталища" се заличават.
2. За клас на функционална пожарна опасност Ф1, подклас Ф1.2, в колона 4 след думите "санаториални заведения" се поставя запетая и се добавя "спални корпуси във възпитателни училища и социално-педагогически интернати".
3. За клас на функционална пожарна опасност Ф2:
а) в колона 2, след думата "спорт" се поставя точка и запетая и се добавя "многофункционални зали с точно определен брой места за сядане";
б) в колона 4, за подклас Ф2.1, думите "с културно-просветно предназначение" се заличават, а думите "на посетителите" се заменят с "места за сядане".
4. За клас на функционална пожарна опасност Ф3, подклас Ф3.4, в колона 4 думите "центрове за провеждане на конференции и конгреси" и запетаята след тях се заличават.

§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 се добавя изречение четвърто: "За врати, капаци, затварящи устройства, отворяеми прозорци и прегради на конвейерни системи критерият I може да бъде допълнен с индекс "1" или "2", посочващ коя дефиниция за изолираща способност е използвана."
2. Алинея 5 се изменя така:
"(5) В случаите, при които в наредбата има изисквания вратите, капаците, затварящите устройства, отворяемите прозорци или преградите на конвейерни системи да притежават определен клас по устойчивост на огън (огнеустойчивост) с посочени критерии EI, може да бъдат използвани такива с критерии EI1 или EI2."
3. Създава се ал. 6:
"(6) Когато в наредбата има изисквания стените да притежават определен клас по устойчивост на огън (огнеустойчивост) с посочени критерии REI/EI, същите следва да бъдат с класификация по устойчивост на огън (огнеустойчивост), при двустранно огнево въздействие."

§ 6. В чл. 10, ал. 1 се създава изречение второ: "Информация за класификацията по огнеустойчивост е дадена в приложение № 4."

§ 7. В забележките към таблица 3 към чл. 12, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 думите "с врати и капаци с огнеустойчивост ЕI 90, изпълнени от строителни продукти с минимален клас по реакция на огън В" се заменят със "със самозатварящи се врати и капаци с огнеустойчивост ЕI 90".
2. Създават се точки 8, 9 и 10:
"8. Допуска се да не се нормира огнеустойчивостта на конструктивните елементи на междинните нива и полунива по чл. 13, ал. 6, т. 2, както и на стълбищата, водещи към тях, в случай че през същите нива и стълбища не преминават евакуационни пътища от съседни етажи.
9. Допуска се да не се нормира огнеустойчивостта на конструктивните елементи на етажи по чл. 13, ал. 6, т. 3 с площ до 100 m2, както и на стълбищата, водещи към тях, в случай че през същите етажи и стълбища не преминават евакуационни пътища от съседни етажи.
10. В строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 се допуска да не се нормира огнеустойчивостта на конструктивните елементи на стълбища, които свързват не повече от два етажа и са предназначени за евакуация на не повече от 5 човека."

§ 8. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В таблица 4 към ал. 1, за клас на функционална пожарна опасност Ф2, подклас Ф2.1, колони 2 - 7 се изменят така:
"

Ф2.1

1

20000

15000

2000

1000

500

2

10000

7500

1500

HД*

HД*

от 3 до 5

включително (с височина до 28 m включително)

5000

3750

1000

HД*

HД*

над 5 (с височина до 28 m включително)

4000

3000

HД*

HД*

HД*

"
2. Създава се ал. 6:
"(6) При определяне на максимално допустимата застроена площ между брандмауерите на сградите в броя на етажите се допуска да не бъдат включвани:
1. тавански етажи, в които са предвидени само технически и складови помещения - за сгради от всички класове на функционална пожарна опасност;
2. междинно ниво или полуниво, разположено между две последователни подови конструкции или подова конструкция и покрива на сградата, което е с площ до 100 m2, но не повече от 50 % от площта на помещението или пространството, в което е разположено - за сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1, Ф3, Ф4 и Ф5 и подклас Ф2.2; при осигуряване на автоматична спринклерна пожарогасителна инсталация (независимо от това, дали съгласно приложение № 1 се изисква такава инсталация) площта на междинното ниво или полуниво може да бъде увеличена до 200 m2, но не повече от 50 % от площта на помещението или пространството;
3. етажи, всеки от които е с площ до 25 % от застроената площ на сградата - за сгради от подклас на функционална пожарна опасност Ф2.1."

§ 9. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думите "БДС EN 13501" се поставя запетая и се добавя "Делегиран регламент (ЕС) 2016/364 на Комисията от 1 юли 2015 г. относно класифицирането на експлоатационните показатели за реакцията на огън на строителните продукти в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета".
2. В ал. 3 и 4 думите "решенията по" се заличават.
3. В ал. 6, т. 7 думите "за продукти без определени характеристики за реакция на огън" се заменят със "за продукти с много значителен принос към неконтролирано горене".
4. Алинея 8 се изменя така:
"(8) Строителните продукти, за които не се изисква изпитване съгласно Решение 96/603/ЕС, изменено с Решение 2000/605/ЕК и с Решение 2003/424/ЕК, Решение 2003/43/ЕК, изменено с Решение 2003/593/ЕК, с Решение 2006/673/ЕК и с Решение 2007/348/ЕК, Решение 2005/610/ЕК, Решение 2006/600/ЕК, Решение 2000/553/ЕК, Решение 2006/213/ЕК, Решение 2010/737/ЕК и Делегиран регламент № 1292/2014/ЕК, са дадени в таблиците на приложение № 6."
5. В ал. 9 думите "на топлоизолационните продукти за тръби - в табл. 3, на електрическите кабели - в табл. 4" се заменят с "на изолацията на електрическите кабели - в табл. 3, на топлоизолацията на тръби - в табл. 4".
6. В таблица 7 към ал. 12:
а) думата "сутерени" се заменя с "подземни етажи";
б) в забележките се правят следните изменения и допълнения:
aа) в т. 7, 8 и 9 означението "А" се заменя с "А1, А2";
бб) в т. 10 означението "А" се заменя с "А1 или А2".
7. Таблица 7.1 се изменя така:
"

Степен на огнеустойчивост на сградите и съоръженията

Елементи

Клас по реакция на огън на топлоизолацията

Клас по реакция на огън на външния повърхностен слой

Допустима площ, m2

Начин на разделяне на допустими площи - широчина на ивицата и клас по реакция на огън

І и ІІ

Всички елементи

С

А2

без ограничения

-

D

В

1000

0,5 m клас А2 или 1m клас В

Е

А2

1000

0,5 m клас А2

Е

В

200

0,5 m клас А2 или 1 m клас В

Покриви

С

С

1000

0,5 m клас А2

А2

без ограничения

без ограничения

-

А1

без ограничения

без ограничения

-

ІІІ

Всички елементи

С

А2

без ограничения

-

С

С

1000

0,5 m клас А2

D

А2

1000

0,5 m клас А2 или 1 m клас В

Стени

D

D

200

0,5 m клас А2 или 1 m клас В

E

E

30

0,5 m клас А2 или 1 m клас В

IV

Всички елементи

С

C

без ограничения

-

D

A2

без ограничения

-

D

B

1000

1 m клас В

без ограничения

B

200

1 m клас В

Стени

без ограничения

без ограничения

30

1 m клас В

V

Всички елементи

без ограничения

без ограничения

без ограничения

без ограничения

Забележки:
1. Допуска се за сгради от IV степен на огнеустойчивост да бъдат прилагани изискванията за класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради, допустимите площи и начинът на разделянето им, регламентирани за сгради от III степен на огнеустойчивост, както и за сгради от I и II степен на огнеустойчивост.
2. Допуска се за сгради от III степен на огнеустойчивост да бъдат прилагани изискванията за класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради, допустимите площи и начинът на разделянето им, регламентирани за сгради от I и II степен на огнеустойчивост."
8. Таблица 7.2 се изменя така:
"

Степен на огнеустойчивост на сградите и съоръженията

Елементи

Клас по реакция на огън на топлоизолацията

Клас по реакция на огън на външния повърхностен слой

Допустима площ, m2

Начин на разделяне на допустими площи - широчина на ивицата и клас по реакция на огън

І, ІІ и ІІІ

Всички елементи

С

А2

без ограничения

-

Покриви

А1

F

без ограничения

-

А2

F

без ограничения

-

С

С

2000

0,5 m клас А2

Е

A2

500

0,5 m клас А2

Стени

А1

В

без ограничения

-

D

A2

1000

0,5 m клас А2

Е

A2

500

0,5 m клас А2

IV

Всички елементи

С

C

без ограничения

-

D

A2

2000

0,5 m клас А2

D

B

1000

0,5 m клас А2 или
1 m клас В

F

B

200

0,5 m клас А2 или
1 m клас В

V

Всички елементи

без ограничения

без ограничения

без ограничения

без ограничения

Забележка. Допуска се за сгради от IV степен на огнеустойчивост да бъдат прилагани изискванията за класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради, допустимите площи и начинът на разделянето им, регламентирани за сгради от I, II и III степен на огнеустойчивост."
9. В ал. 21 думите "B ? F" се заменят с "B - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън".

§ 10. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 и 2 навсякъде след думата "помещения" се добавя "и етажи".
2. В ал. 4 думите "с врати и капаци с огнеустойчивост ЕI 90, изпълнени от строителни продукти с минимален клас по реакция на огън В" се заменят със "със самозатварящи се врати и капаци с огнеустойчивост ЕI 90".
3. В ал. 5, изречение второ думите "и се изпълняват от строителни продукти с минимален клас по реакция на огън В" се заличават.
4. В ал. 7 след думите "ал. 1, т. 1 и 2" се поставя запетая, а думите "или по чл. 22, ал. 2" се заменят с "по чл. 22, ал. 2 или по чл. 662".
5. Създава се ал. 9:
"(9) Когато съседни стени на пожарните сектори са предвидени на място, където се долепват две крила от една сграда или две отделни сгради с различна височина, се спазват изискванията на чл. 20, ал. 4 или 5."

§ 11. В чл. 18 думата "критерий" се заменя с "клас".

§ 12. В чл. 19, ал. 1 след думите "(без отвори или с пожарозащитени отвори)" се добавя "по цялата височина на сградата в непрекъснат вертикален план".

§ 13. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ думите "и се изпълняват от строителни продукти с минимален клас по реакция на огън В" се заличават.
2. Създават се ал. 4 и 5:
"(4) В случай че брандмауерът е проектиран на място, където се долепват две крила от една сграда или две отделни сгради с различна височина, за предотвратяване на разпространението на огъня между разделените части се предвиждат следните мерки:
1. стената на по-високото крило (сграда) се проектира като брандмауер в рамките на контура на долепване и във вертикално направление на 5 m над покрива на по-ниското крило (сграда), или
2. стената на по-ниското крило (сграда) е брандмауер и покривът на крилото (сградата) е изпълнен от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и е с минимална огнеустойчивост REI 60 в частта на разликата във височините между двете крила (сгради), но не по-малко от 5 m и не повече от 15 m.
(5) В случаите, когато не са предвидени мерките по ал. 4, брандмауерът се проектира на разстояние най-малко 5 m от мястото на долепване на крилата (сградите)."

§ 14. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 означението "Ф5Д" се заменя с "Ф5Г".
2. Алинея 4 се изменя така:
"(4) Вратите и капаците за защита на отвори в пожарозащитните стени се предвиждат самозатварящи се и с огнеустойчивост ЕІ 60."

§ 15. В чл. 24, ал. 1 думите "изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2" и запетаята след тях се заличават.

§ 16. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думата "проектират" се добавя "до покрива им, както".
2. В ал. 4 след думата "етаж" се добавя "и на покрива на сградата".

§ 17. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, таблица 8 текстът на номер по ред 11 се изменя така:
"

11.

Паркинги и гаражи (от подклас Ф5.2)

15

Прилага се при неопределен брой на моторните превозни средства в инвестиционния проект

"
2. Създава се ал. 6:
"(6) Когато в инвестиционния проект за гараж е определен броят на моторните превозни средства, максималният брой на хората в гаража се определя при следния норматив: едно моторно превозно средство за двама човека."

§ 18. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3, т. 4 след означението "Ф1.4" се поставя запетая и се добавя "както и за санитарни помещения (бани и тоалетни)".
2. Създава се ал. 6:
"(6) Когато вътрешното помещение по ал. 2 е склад или техническо помещение и е с площ до 40 m2, се допуска да бъде осигурен евакуационен изход (изходи) само към едно съседно помещение, като дължината на евакуационните пътища се ограничава в рамките на помещенията съгласно чл. 44 и допустимата дължина на евакуационния път от всяка точка на вътрешното помещение до краен евакуационен изход или евакуационен изход съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1 или 2 е не повече от 40 m. В този случай не се прилагат условията по ал. 3, т. 1 - 3."

§ 19. В чл. 41, ал. 6 и чл. 42, ал. 6 след думата "изходи" се добавя "по пътищата за евакуация от помещения за повече от 50 човека".

§ 20. В чл. 43 ал. 9 се изменя така:
"(9) Разрешават се плъзгащи се (отварящи се встрани) врати на евакуационни изходи от помещения, както следва:
1. от подкласове на функционална пожарна опасност Ф2.1, Ф2.2, Ф3.1, Ф3.2, Ф3.3, Ф3.4 и Ф4.2, предназначени за не повече от 50 човека;
2. от клас на функционална пожарна опасност Ф5, предназначени за не повече от 15 човека."

§ 21. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 7 думите "Стълбищните рамена" се заменят с "В евакуационните стълбища стълбищните рамена".
2. Алинея 9 се изменя така:
"(9) По пътищата за евакуация от евакуационните стълбища до крайния евакуационен изход минималната широчина на евакуационните изходи е не по-малка от необходимата широчина на стълбищното рамо."

§ 22. В чл. 46, ал. 1, т. 3 думите "в учебно-възпитателни и социални учебно-професионални заведения с интернати и сиропиталища" се заменят с "във възпитателни училища и социално-педагогически интернати".

§ 23. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата "всеки" се добавя "надземен".
2. В ал. 2 се правят следните изменения:
а) основният ? текст се изменя така:
"(2) Допуска се проектиране на вътрешни евакуационни стълбища в сгради от I, II и III степен на огнеустойчивост от всички класове на функционална пожарна опасност, както и в сгради от IV и V степен на огнеустойчивост от подкласове Ф1.3 и Ф1.4. Когато вътрешните евакуационни стълбища обслужват повече от три надземни етажа, се проектира:";
б) т. 2 се изменя така:
"2. димен люк, разположен в покритието или непосредствено под него за отдимяване при пожар, с аеродинамична площ, представляваща 5 % от застроената площ на стълбищната клетка, но не по-малка от 1,0 m2; димният люк се предвижда с класификация по огнеустойчивост минимум В300 и с минимален клас по реакция на огън Сd0, отварящ се откъм входната зона на стълбищната клетка, работещ и при изключване на електрозахранването, или;".
3. В ал. 3 след думата "вътрешните" се добавя "евакуационни".

§ 24. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
"(2) За осигуряване на осветеност на участъците от пътя по време на евакуация се проектира аварийно евакуационно осветление:
1. в сгради от всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение на Ф1.3 и Ф1.4), при които броят на хората в най-населения етаж е повече от 50;
2. във вътрешни евакуационни стълбища на сгради от всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение на Ф1.4) независимо от броя на пребиваващите;
3. в частта от евакуационните стълбища, обслужваща подземни етажи на строежи от всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение на Ф1.4), когато не е осигурено остъкление във външните стени на евакуационното стълбище на всеки подземен етаж с площ, по-голяма от 5 % от застроената площ на стълбищната клетка - независимо от броя на пребиваващите."
2. Създава се нова ал. 3:
"(3) В случаите по ал. 2 означенията за евакуационен изход по протежение на целия евакуационен път се осветяват."
3. Досегашните алинеи 3 - 7 стават алинеи 4 - 8.

§ 25. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата "помещения" се добавя "от подкласове Ф2.1 или Ф4.1".
2. В ал. 2 след думата "зали" се добавя "от подклас Ф2.1", а думите "и разположени в строежи от подклас Ф2.1" се заличават.

§ 26. В чл. 77, ал. 2, изречение второ думите "с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и" се заличават.

§ 27. В чл. 99, ал. 5 думите "се изпълняват с топлоизолация с клас по реакция на огън D, E или F" се заменят с "може да се изпълнят с топлоизолация с клас по реакция на огън D - F или с топлоизолация от продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън".

§ 28. В чл. 108 думите "B, C, D, E или F" се заменят с "B - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън".

§ 29. В чл. 121 се създава ал. 5:
"(5) Вентилационните системи за отвеждане на дима и топлината от складове от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2 с автоматични спринклерни пожарогасителни инсталации по чл. 208, ал. 2 се задействат единствено ръчно дистанционно, като в непосредствена близост до изхода от сградата се предвижда бутон за задействане на системата от спасителните екипи."

§ 30. В т. 1 и 2 от забележките към таблица 14 към чл. 124 думата "площ" се заменя с "минимална аеродинамична свободна площ на димните люкове".

§ 31. В чл. 133, ал. 1 думите "каси на врати" и запетаята след тях се заличават.

§ 32. В чл. 149, ал. 2 означението "А1" се заменя с "А1L".

§ 33. В чл. 163 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 163 става ал. 1 и в него основният текст се изменя така:
"(1) Водоснабдяване за пожарогасене (без водопроводи с пожарни хидранти) от резервоари или водоизточници (естествени или изкуствени езера, реки или подземни води), осигуряващи целогодишно необходимите водни количества за пожарогасене, се допуска за:".
2. Създава се ал. 2:
"(2) При водоснабдяване за пожарогасене от подземни води се предвижда шахта с работен обем не по-малък от 18 m3, допълвана автоматично с вода с дебит не по-малък от 5 l/s от предвиденото водовземане."

§ 34. В чл. 164 след думите "(подвижни или стационарни мото- или електропомпи)" се поставя запетая, а думите "и водовземни шахти" се заменят с "както и шахти".

§ 35. В чл. 186 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
"(2) Допуска се самостоятелни сгради за разполагане на стационарни помпи и резервоари за пожарогасене да бъдат проектирани от пожаронезащитени стоманени конструкции."
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 36. В чл. 207, ал. 1, в изречение първо, след думите "три и повече" се добавя "надземни".

§ 37. В чл. 208 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
"(2) Спринклерни инсталации по ал. 1 с ESFR спринклери може да бъдат проектирани само за складове от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2."

§ 38. В чл. 240 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думата "работа" се добавя "в строежи от всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение на подкласове Ф1.3 и Ф1.4)".
2. Създава се ал. 3:
"(3) Системите за пожароизвестяване и пожарогасене, системите за гласово уведомяване, системите за създаване на повишено налягане, аварийните вентилационни инсталации, вентилационните системи за отвеждане на продуктите на горене от етажните евакуационни пътища, системите с диференциално налягане и помпите за противопожарни нужди се захранват с електрическа енергия като потребители от първа категория с автоматично превключване на захранването съгласно Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии."

§ 39. Член 251 се отменя.

§ 40. Член 263 се отменя.

§ 41. В чл. 269 думите "Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера, приета с Постановление № 205 на Министерския съвет от 2001 г. (ДВ, бр. 81 от 2001 г.)" се заменят с "Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера, приета с Постановление № 47 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 23 от 2016 г.)".

§ 42. В чл. 270 думите "Директива 94/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 март 1994 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно оборудването и защитните системи, предназначени за използване в потенционално експлозивна атмосфера" се заменят с "Директива 2014/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно съоръженията и системите за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера".

§ 43. В чл. 303 ал. 1 се изменя така:
"(1) Допуска се носещата конструкция на остъкления и други прозрачни покрития в покривната част на атриума да се изпълни с минимална огнеустойчивост R 30."

§ 44. В чл. 315 ал. 5 се отменя.

§ 45. В чл. 318 се създава ал. 4:
"(4) Евакуационните стълбища от етажи, подовата конструкция на които е разположена на височина, по-голяма от 25 m от котата на средното ниво на прилежащия терен, се проектират с широчина на стълбищните рамена не по-малка от 1,35 m (по цялата височина на сградата, до нивото на терена)."

§ 46. В чл. 319 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 думите "и за строежи с вътрешно стълбище (без директна естествена осветеност по смисъла на чл. 50, ал. 1)" се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) За строежи от I, II и III група се разрешава проектирането на вътрешни евакуационни стълбища при спазване на следните изисквания:
1. стълбищата са изолирани от полуподземния и подземните етажи посредством две последователни пожарозащитни преддверия съгласно чл. 25 или достъпът до полуподземния и подземните етажи се осъществява извън стълбището на частта от строежа с височина над 28 m (през самостоятелни стълбища);
2. стълбищата са изолирани от надземните етажи чрез пожарозащитно преддверие съгласно чл. 25."
3. В ал. 3 след думата "вътрешни" се добавя "евакуационни", а думите "(без директна естествена осветеност по смисъла на чл. 50, ал. 1)" се заличават.
4. Създава се ал. 5:
"(5) За строежи от всички групи с вътрешни евакуационни стълбища системите за повишено налягане (в пожарозащитните преддверия, стълбищата и асансьорните шахти), вентилационните системи за отвеждане на продуктите на горене от етажните евакуационни пътища (на етажа, на който е възникнал пожар), аварийното евакуационно осветление и системите за гласово уведомяване се задействат от автоматичната пожароизвестителна система."

§ 47. В чл. 325, ал. 1, т. 2 след думата "вътрешни" се добавя "евакуационни".

§ 48. В чл. 330 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: "За покривите на строежи от I и II група се разрешава използването на топлоизолационни продукти с класове по реакция на огън В и С, разделени на площи до 500 m2 посредством ивици, и с най-външен слой от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2."
2. В ал. 2 се създава изречение второ: "За покривите на строежи от III и IV група се разрешава използването на топлоизолационни продукти с класове по реакция на огън В и С, разделени на площи до 400 m2 посредством ивици, и с най-външен слой от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2."
3. В ал. 3 се създава изречение второ: "В участъка на цокъла на фасадите на строежи от всички групи на височина до 1 m от нивото на прилежащия терен се разрешава използване на топлоизолационни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от Е и с най-външен слой от клас по реакция на огън не по-нисък от А2."
4. В ал. 6 след думата "фасадите" се добавя "и покривите", а думите "ал. 1 и 2" се заменят с "ал. 1, 2 и 3".
5. Създава се ал. 8:
"(8) Когато е предвидено полагане на външна топлоизолационна комбинирана система (ETICS) по фасадите на строежа, изискванията на ал. 1, 2 и 3 се отнасят за класа по реакция на огън на топлоизолационния продукт, който е компонент на комбинираната система."

§ 49. В чл. 369 думите "от I или II степен на огнеустойчивост или от стоманени конструкции" се заменят със "с конструктивни елементи от продукти с клас по реакция на огън А1 или А2".

§ 50. В чл. 384 след думите "Dca, Eca и Fca" се добавя "или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън".

§ 51. Член 385 се отменя.

§ 52. В чл. 406 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
"2. сградите са разделени с брандмауер при спазване изискванията на чл. 19 и 20, или;".
2. Точка 3 се отменя.

§ 53. В чл. 489, ал. 1, т. 2 думите "8 m" се заменят с "14 m".

§ 54. В чл. 493 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него думите "За производствените цехове" се заменят с "В помещения от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1".
2. Създава се ал. 2:
"(2) Площта на складовете по ал. 1 е до 25 % от площта на помещението, но не повече от 200 m2."

§ 55. В чл. 619 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Минималните разстояния от резервоари, отдушни тръби, шахти за отработени масла, колонки за зареждане и съоръжения за пълнене на резервоарите до съседни строежи се определят, както следва:
1. до строежи извън територията на бензиностанцията - по табл. 66;
2. до строежи на територията на бензиностанцията - по т. 1, 2, 3, 5 и 6 на табл. 66;
3. до строежи на територията на бензиностанция за собствени нужди - 50 % от разстоянията по т. 2."
2. В табл. 66 номер по ред 11 заедно с текста към него се заличава.
3. Алинея 4 се изменя така:
"(4) Зоните в обема на колонката за зареждане на МПС и около нея се определят и класифицират, както следва:
1. електронната глава на колонката се определя като място от втора група "Повишена пожарна опасност" - клас П-I, съгласно чл. 248, ал. 1, т. 1, а останалата част от колонката се определя като място от трета група "Експлозивна опасност" - зона 1;
2. обемът извън колонката на разстояние 200 mm хоризонтално около зона 1 и 50 mm вертикално над зона 1 се определя като място от трета група "Експлозивна опасност" - зона 2."
4. Създава се ал. 8:
"(8) Разстоянието от резервоари, отдушни тръби, шахти за отработени масла, колонки за зареждане и съоръжения за пълнене на резервоарите до вертикалната равнина, преминаваща през оста на крайния проводник на въздушни електропроводни линии, е не по-малко от 1,5 пъти височината на стълба на въздушната линия."

§ 56. В чл. 624 ал. 2 се изменя така:
"(2) Минималните разстояния от модулни бензиностанции за светли горива до сгради и съоръжения, разположени на територията на автоснабдителната станция, както и до сгради и съоръжения извън територията на автоснабдителната станция се определят при спазване на изискванията на този раздел, като разстоянията се увеличават с 25 %."

§ 57. В чл. 630 се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст става ал. 1 и се изменя така:
"(1) Минималните разстояния от резервоари, газови колонки и пунктове за пълнене на бутилки с пропан-бутан до съседни строежи се определят, както следва:
1. до строежи извън територията на газостанцията - по табл. 67;
2. до строежи на територията на газостанцията - по т. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 15, 16 и 17 на табл. 67;
3. до строежи на територията на газостанция за собствени нужди - 50 % от разстоянията по т. 2."
2. В табл. 67 номер по ред 8 заедно с текста към него се заличава.
3. Създава се ал. 2:
"(2) Разстоянието от резервоари, газови колонки и пунктове за пълнене на бутилки с пропан-бутан до вертикалната равнина, преминаваща през оста на крайния проводник на въздушни електропроводни линии, е не по-малко от 10 m."

§ 58. В чл. 631 ал. 4 се изменя така:
"(4) Минималните разстояния от модулни газостанции по ал. 3 до сгради и съоръжения, разположени на територията на автоснабдителната станция, както и до съседни сгради и съоръжения извън територията на автоснабдителната станция се определят при спазване изискванията на този раздел, като разстоянията се увеличават с 25 %."

§ 59. В чл. 634 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
"(1) Когато газоснабдителната станция за природен газ не се захранва от газопреносната мрежа, минималните разстояния от бутилковата група, компресорния модул за природен газ, колонките за зареждане на МПС, площадките за стациониране на мобилна платформа с газобутилкова инсталация за природен газ и изпускателните тръби от предпазната и защитната арматура до съседни строежи се определят, както следва:
1. до строежи извън територията на метанстанцията - по табл. 68;
2. до строежи на територията на метанстанцията - по т. 1, 2, 3, 4, 5 и 7 на табл. 68;
3. до строежи на територията на метанстанция за собствени нужди - 50 % от разстоянията по т. 2, но не по-малко от 10 m.
(2) Когато газоснабдителната станция за природен газ се захранва от газопреносната мрежа, минималните разстояния от бутилковата група, компресорния модул за природен газ, колонките за зареждане на МПС, площадките за стациониране на мобилна платформа с газобутилкова инсталация за природен газ и изпускателните тръби от предохранителната арматура до съседни строежи се определят, както следва:
1. до строежи извън територията на метанстанцията - по табл. 68, като разстоянията по т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 от таблицата се намаляват с 50 %;
2. до строежи на територията на метанстанцията - по т. 1, 2, 3, 4, 5 и 7 от табл. 68, като разстоянията по т. 1, 2, 3, 4 и 5 от таблицата се намаляват с 50 %;
3. до строежи на територията на метанстанция за собствени нужди - 50 % от разстоянията по т. 2, но не по-малко от 10 m."
2. В табл. 68 номер по ред 8 заедно с текста към него се заличава.
3. Създава се ал. 3:
"(3) Разстоянието от бутилковата група, компресорния модул за природен газ, колонките за зареждане на МПС, площадките за стациониране на мобилна платформа с газобутилкова инсталация за природен газ и изпускателните тръби от предпазната и защитната арматура до вертикалната равнина, преминаваща през оста на крайния проводник на въздушни електропроводни линии, е не по-малко от 10 m."

§ 60. В чл. 636, ал. 5 след думите "съседни сгради и съоръжения" се добавя "извън територията на автоснабдителната станция", а думата "те" се заменя с "разстоянията".

§ 61. В чл. 639 ал. 1 се изменя така:
"(1) Минималните разстояния от резервоарите, отдушните тръби, шахтите за отработени масла, съоръженията за пълнене на резервоарите, пунктовете за пълнене на бутилки с пропан-бутан, бутилковата група за природен газ, компресорния модул за природен газ, колонките за зареждане на МПС, площадките за стациониране на мобилна платформа с газобутилкова инсталация за природен газ и изпускателните тръби от предохранителната арматура до строежи на територията и извън територията на комплексната автоснабдителна станция се определят в зависимост от типа на съоръженията по чл. 619, ал. 1, 2 и 8, чл. 630, 631 и 634."

§ 62. В чл. 640, ал. 4 думата "те" се заменя с "разстоянията".

§ 63. В чл. 646, т. 3 след думите "450 m2" се поставя точка и текстът до края се заличава.

§ 64. В чл. 649 думите "на разстояние" се заменят с "на хоризонтално разстояние".

§ 65. В чл. 653, ал. 3 думите "капаци, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, и с огнеустойчивост най-малко EI 30" се заменят с "капаци с огнеустойчивост най-малко EI 30".

§ 66. В чл. 654, ал. 2 думите "врати, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, и с огнеустойчивост най-малко EI 60" се заменят с "врати с огнеустойчивост най-малко EI 60".

§ 67. В чл. 660 ал. 3 се изменя така:
"(3) Максималният брой на хората в гаражите се определя съгласно чл. 36."

§ 68. В чл. 661 думите "те се проектират с широчина най-малко 0,9 m и разположени по-високо от пътните ленти или отделени" се заменят със "се проектира тротоар с широчина най-малко 0,9 m и разположен по-високо от пътните ленти или отделен".

§ 69. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4:
а) буква "а" се изменя така:
"а) в две от срещуположните външни стени има отвори с площ не по-малка от една втора от общата площ на всички външни стени и разстоянието между стените е не по-голямо от 70 метра;"
б) създава се буква "в":
"в) най-малко в три от стените има отвори с площ не по-малка от две трети от общата площ на всички външни стени."
2. Точка 7 се отменя.
3. В т. 23:
а) в буква "а" думите "три страни са отворени, като площта им е" се заменят с "в три от стените има отвори с площ";
б) буква "б" се изменя така:
"б) в две от срещуположните външни стени има отвори с площ не по-малка от една втора от общата площ на външните стени и разстоянието между стените е не по-голямо от 70 метра, или".
4. Създават се т. 25, 26 и 27:
"25. "Вътрешно евакуационно стълбище" е евакуационно стълбище, за което не е осигурена естествена осветеност с минимална площ на фасадното остъкление на всеки надземен етаж, по-голяма от 5 % от застроената площ на стълбищната клетка.
26. "Територия на автоснабдителна станция" е площта на поземления имот, в който са разположени съоръженията и обслужващата сграда на автоснабдителната станция.
27. "Автоснабдителна станция за собствени нужди" е автоснабдителна станция, предназначена за зареждане с горива на МПС от конкретния обект, разположен на територията на автоснабдителната станция."

§ 70. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2.9, колона 3 след думата "вътрешни" се добавя "евакуационни".
2. В т. 3.4, колона 3 думите "Не се изисква" се заменят със "С площ, по-голяма от 500 m2 - автоматично и ръчно".
3. В забележките т. 8 се изменя така:
"8. За строежи от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.4, за хранилища за плодове, зеленчуци, зърно, груб и концентриран фураж и други подобни продукти в насипно състояние, както и за инертни продукти не се изискват системи за пожароизвестяване и пожарогасене."

§ 71. В приложение № 4 към чл. 10, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 "Носещи елементи с огнеизолираща функция" таблицата, отнасяща се за "подове и покриви", се заменя със следната таблица:
"

Отнася се за:

подове и покриви

Стандарт/и

EN 13501-2; EN 1365-2; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1999-1.2

Класификация:

 

R

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

20

30

 

60

90

120

180

240

360

REI

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

Забележки

-

"
2. В т. 3 "Продукти и системи за защита на носещи елементи или на части от строежи", в таблицата, отнасяща се за "огнезащитни покрития, обшивки, мазилки, облицовки и прегради", в ред "стандарт/и" думите "EN 13381-1 до 8" се заменят с "EN 13381-2 до 8".
3. В т. 7 "Продукти за приложение за защита в системи за контрол на дим и топлина" се правят следните изменения:
а) в таблицата, отнасяща се за "клапи за контрол на дима с едно отделение", в ред "стандарт/и" думите "EN 1366-9,10" се заменят с "EN 1366-9";
б) в таблицата, отнасяща се за "димни прегради", в ред "стандарт/и" след "EN 1363-1" се поставя запетая и се добавя "2";
в) в таблицата, отнасяща се за "електрически вентилатори за дим и топлина и връзки" се добавя "клас F400 90".

§ 72. В приложение № 6 към чл. 14, ал. 8 се правят следните измения и допълнения:
1. Таблица 3 се изменя така:
"
"Таблица 3

Гипсокартонени плочи с класове по реакция на огън А2 и В

Гипсокартонена плоча

Номинална дебелина на плочата

(mm)

Гипсова сърцевина

Хартиен
грамаж (1)

(g/m2)

Клас (2)

(с изключение на настилки)

плътност

(kg/m3)

клас по реакция на огън

В съответствие с EN 520 (с изкл. на перфорирани плочи)

>= 9,5

>= 600

А1

<= 220

А2-s1, d0

>= 12,5

>= 800

> 220 <= 300

B-s1, d0

(1) Определен според EN ISO 536 и с не повече от 5 % органична добавка.
(2) Класове, предвидени в таблица 1 на приложението към Директива 2000/147/ЕО.
Пояснение: Гипсокартонените плочи се монтират и закрепват по един от следните начини:
а) Механично закрепване към опорна основа
Плочите или поне най-външният слой на плочите (при многослойни системи) се закрепват механично към метална основа (направена от компоненти, описани подробно в EN 14195) или към дървена основа (в съответствие с EN 336 и ENV 1995-5).
Когато основата осигурява опорни елементи само в една посока, максималното разстояние между опорните елементи не трябва да превишава размер, равен на 50 пъти дебелината на плочите. Когато основата включва опорни елементи в две посоки, максималното разстояние във всяка посока не трябва да превишава размер, равен на 100 пъти дебелината на плочите.
Механичните закрепващи приспособления са винтове или гвоздеи, минаващи през дебелината на плочите, прониквайки в основата на не повече от 300 mm между осите, измерено по дължината на всеки опорен елемент.
Всички фуги между съседни плочи се запълват изцяло със свързваща смес, специфицирана в EN 13963.
Кухината, образувана зад плочите от основата, може да създаде въздушна междина или да бъде запълнена с изолационен материал с огнеустойчивост минимум клас А2-s1, d0.
б) Директно закрепване или залепване към твърда подложка (суха облицовка)
Плочите се закрепват директно към твърда подложка с клас по реакция на огън най-малко А2-s1, d0.
Плочите се закрепват с винтове или гвоздеи, минаващи през дебелината на плочите, прониквайки в твърдата подложка, или се залепват към подложката с леки замазки от лепилна смес на гипсова основа. И при двата случая местата на закрепване с винт или гвоздей или с лепилни замазки се разполагат в хоризонтални и вертикални междуосия от по максимум 600 mm.
Всички фуги между съседни плочи се запълват изцяло със свързваща смес, специфицирана в EN 13963."
2. Създават се таблици 14, 15 и 16:
"
"Таблица 14

Стоманени плоскости с покритие от полиестер, използвани като единствена облицовка
(без изолационна подложка)

Продукт

Номинална дебелина "t" на стоманена плоскост с метално покритие

(mm)

Профил

Клас (1)

Стоманена плоскост с метално покритие, профилирана или плоска, с номинална дебелина t (mm), с изложена на огън повърхност, върху която е нанесено покритие от полиестер с максимална номинална дебелина 25 µm, съгласно съответната част от EN 14782 и EN 10169, ако масата на покритието не надвишава 70 g/m2 и ОТП не е повече от 1,0 MJ/m2.

Неизложената на огън повърхност на стоманената плоскост може да има органично покритие, при условие че дебелината му не е повече от 15 µm и ОТП не надвишава 0,7 MJ/m2.

0,40 <= t <= 1,50

Плосък или профилиран (2)

A1

Използвано съкращение: ОТП = общ топлинен потенциал.

Таблица 15

Стоманени плоскости с покритие от пластизол

Продукт (3)

Номинална дебелина "t" на стоманена плоскост с метално покритие

(mm)

Описание на комплекта

Клас (4)

Стоманена плоскост с метално покритие, профилирана или плоска, с номинална дебелина t (mm), с изложена на огън повърхност, върху която е нанесено покритие от пластизол с максимална номинална дебелина 200 µm, с маса на покритието <= 300 g/m2 и ОТП <= 7,0 MJ/m2.

Неизложената на огън повърхност на стоманената плоскост може да има органично покритие, при условие че дебелината му е
<= 15 µm и че ОТП <= 0,7 MJ/m2.

0,55 <= t <= 1,00

Плосък или профилиран продукт, използван като единствена облицовка (без вътрешна изолация) или с подложка от минерална вата като част от сглобен комплект (който може да бъде и с двойна облицовка). Ако продуктът е профилиран, лицето на профилираната (гофрираната) повърхнина не може да надвишава повече от два пъти цялата (покривна) повърхнина на продукта.

Минералната вата трябва да бъде най-малко с клас A2-s1,d0. Минералната вата трябва да има дебелина поне 100 mm, освен ако материалът (ако има такъв) непосредствено зад минералната вата - включително всякаква противокондензационна мембрана - е поне от клас A2-s1,d0.

Подпорната структура трябва да бъде най-малко от клас A2-s1,d0.

C-s3,d0

Използвано съкращение: ОТП = общ топлинен потенциал.
(1) Клас, предвиден в таблица 1 от приложението към Решение 2000/147/ЕО.
(2) Лицето на профилираната (гофрираната) повърхнина не може да надвишава повече от два пъти цялата (покривна) повърхнина на продукта.
(3) Допустимите отклонения от номиналната дебелина трябва да бъдат съобразени със съответните стандарти, посочени в EN 14782 и EN 14783.
(4) Клас, предвиден в таблица 1 от приложението към Решение 2000/147/ЕО.

Таблица 16

Подови настилки от дървесина по стандарт EN 14342 без покритие

Продукт (1) (7)

Подробни данни за продукта (4)

Средна минимална плътност (5)

(kg/m3)

Минимална обща дебелина

(mm)

Състояние при употреба

Клас на подови настилки (3)

Подова настилка от дървесина

Подова настилка от масивна борова или смърчова дървесина

Бор: 480

Смърч: 400

14

Без долна въздушна междина

Dfl-s1

Подова настилка от дървесина

Подова настилка от масивна букова, дъбова, борова или смърчова дървесина

Бук: 700

Дъб: 700

Бор: 430

Смърч: 400

20

Със или без долна въздушна междина

Dfl-s1

Паркет от дървесина

Паркет (еднослоен) от масивна орехова дървесина

650

8

Залепване към основата (6)

Dfl-s1

Паркет от дървесина

Паркет (еднослоен) от масивна дъбова, яворова или ясенова дървесина

Ясен: 650

Явор: 650

Дъб: 720

8

Залепване към основата (6)

Dfl-s1

Паркет от дървесина

Многослоен паркет с външен слой от дъбова дървесина с минимална дебелина 3,5 mm

550

15 (2)

Без долна въздушна междина

Dfl-s1

Подова настилка и паркет от дървесина

Подова настилка и паркет от масивна дървесина, които не са посочени по-горе

400

6

Всички

Efl

(1) Полагане съгласно стандарт EN ISO 9239-1 върху основа с минимален клас D-s2, d0, с минимална плътност 400 kg/m3 или с долна въздушна междина с минимална височина 30 mm.
(2) Допуска се използването на междинно положение с минимален клас Efl, максимална дебелина 3 mm и минимална плътност 280 kg/m3.
(3) Класът съответства на този, определен в таблица 2 от приложението към Решение 2000/147/ЕО.
(4) Без повърхностни покрития.
(5) Кондициониране съгласно стандарт EN 13238 (50 % относителна влажност на въздуха, 23 °C).
(6) Минимален клас на основата D-s2, d0.
(7) Отнася се също за стъпалата на стълбища."


§ 73. Приложение № 7 към чл. 14, ал. 9 се изменя така:
"Приложение № 7 към чл. 14, ал. 9

Означенията, символите и знаците съответстват на дадените към подходящия метод на изпитване

1. За целите на таблици от 1 до 4 се прилагат следните символи (1):
"?T" - нарастване на температурата;
"?m" - загуба на маса;
"tf" - продължителност на устойчиво горене с пламък;
"PCS" - горна топлина на изгаряне;
"LFS" - странично разпространение на пламъка;
"SMOGRA" - скорост на нарастване на дима.
2. За целите на таблици 1, 2 и 3 се прилагат следните символи (1):
"FIGRA" - индекс за скорост на нарастване на огъня;
"THR" - цялата отделена топлина;
"TSP" - общо получен дим;
"Fs" - разпространение на пламък.
3. За целите на таблица 4 се прилагат следните символи и изпитвателни параметри:
"HRRsm30, kW" - средна скорост на отделяне на топлина, пълзяща средна стойност с интервали от 30 s;
"SPRsm60, m2/s" - образуване на дим за единица време, пълзяща средна стойност с интервали от 60 s;
"Peak HRR, kW" - максимална стойност на HRRsm30 между началото и края на изпитването, като не се взема предвид топлоотделянето на източника на запалване;
"Peak SPR, m2/s" - максимална стойност на SPRsm60 между началото и края на изпитването;
"THR1200, MJ" - общо топлоотделяне (HRRsm30) от началото до края на изпитването, като не се взема предвид топлоотделянето на източника на запалване;
"TSP1200, m2" - общо образуване на дим (HRRsm60) от началото до края на изпитването;
"FIGRA, W/s" - индекс за скоростта на нарастване на огъня, дефиниран като максималната стойност на отношението между стойностите на HRRsm30 и времето, като не се взема предвид топлоотделянето на източника на запалване. Праговите стойности са HRRsm30 = 3 kW и THR = 0,4 MJ;
"FS" - разпространяване на пламъка (увредена дължина);
"H" - разпространение на пламъка.
4. За целите на таблици 1 и 4 се прилагат следните определения:
"Материал" означава еднородно вещество или хомогенна смес от вещества.
"Хомогенен продукт" означава продукт, състоящ се от един материал с еднаква плътност и състав по протежение на продукта.
"Нехомогенен продукт" означава продукт, който не отговаря на изискванията за хомогенен продукт и който се състои от една или повече съществени или несъществени съставни части.
"Съществена съставна част" означава материал, който представлява значителна част от нехомогенен продукт; слой с маса на единица площ >= 1,0 kg/m2 или с дебелина >= 1,0 mm се разглежда като съществена съставна част.
"Несъществена съставна част" означава материал, който не представлява значителна част от нехомогенен продукт; слой с маса на единица площ < 1,0 kg/m2 или с дебелина < 1,0 mm се разглежда като несъществена съставна част.
"Вътрешна несъществена съставна част" означава несъществена съставна част, която е покрита и от двете си страни с поне една съществена съставна част.
"Външна несъществена съставна част" означава несъществена съставна част, която от едната страна не е покрита със съществена съставна част.
Два или повече съседни неосновни слоя без съществени съставни части между тях се смятат за една несъществена съставна част и следователно трябва да се класифицират в съответствие с критериите за слой, представляващ несъществена съставна част.

Таблица 1

Класове за експлоатационните показатели за реакция на огън на строителни продукти, с изключение на подови покрития, топлоизолация за тръби, както и електрически кабели

Клас

Метод(и) на изпитване

Критерии за класифициране

Допълнително

класифициране

A1

EN ISO 1182 (2)

и

? T <= 30 °C; и

? m <= 50 %; и

tf = 0 (т.е. няма устойчиво горене с пламък)

 

EN ISO 1716

PCS <= 2,0 MJkg - 1 (2); и

PCS <= 2,0 MJkg - 1 (3) (3a); и

PCS <= 1,4 MJkg - 2 (4); и

PCS <= 2,0 MJkg - 1 (5);

 

A2

EN ISO 1182 (2)

или

? T <= 50 °C; и

? m <= 50 %; и

tf <= 20 s

 

EN ISO 1716

и

PCS <= 3,0 MJkg - 1 (2); и

PCS <= 4,0 MJkg - 2 (3); и

PCS <= 4,0 MJkg - 2 (4); и

PCS <= 3,0 MJkg - 1 (5);

 

EN 13823 (Единичен горящ предмет)

FIGRA <= 120 Ws - 1; и

LFS < ръба на пробното тяло; и

THR600s <= 7,5 MJ

Образуване на дим (6); и

Пламтящи капки/частици (7)

B

EN 13823 (Единичен горящ предмет)

и

FIGRA <= 120 Ws - 1; и

LFS < ръба на пробното тяло; и

THR600s <= 7,5 MJ

Образуване на дим (6); и

Пламтящи капки/частици (7)

EN ISO 11925-2 (9):

Излагане на въздействие = 30 s

Fs <= 150 mm за 60 s

C

EN 13823 (Единичен горящ предмет)

и

FIGRA <= 250 Ws - 1; и

LFS < ръба на пробното тяло; и

THR600s <= 15 MJ

Образуване на дим (6); и

Пламтящи капки/частици (7)

EN ISO 11925-2 (9):

Излагане на въздействие = 30 s

Fs <= 150 mm за 60 s

D

EN 13823 (Единичен горящ предмет)

и

FIGRA <= 750 Ws - 1

Образуване на дим (6); и

Пламтящи капки/частици (7)

EN ISO 11925-2 (9):

Излагане на въздействие = 30 s

Fs <= 150 mm за 60 s

E

EN ISO 11925-2 (9):

Излагане на въздействие = 15 s

Fs <= 150 mm за 20 s

Пламтящи капки/частици (8)

F

EN ISO 11925-2 (9):

Излагане на въздействие = 15 s

Fs > 150 mm за 20 s

 


Таблица 2

Класове за експлоатационните показатели за реакция на огън на подови покрития

Клас

Метод(и) на изпитване

Критерии за класифициране

Допълнително
класифициране

A1FL

EN ISO 1182 (10)

и

? T <= 30 °C; и

? m <= 50 %; и

tf = 0 (т.е. няма устойчиво горене с пламък)

 

EN ISO 1716

PCS <= 2,0 MJkg - 1 (10); и

PCS <= 2,0 MJkg - 1 (11); и

PCS <= 1,4 MJkg - 2 (12); и

PCS <= 2,0 MJkg - 1 (13)

A2FL

EN ISO 1182 (10)

или

? T <= 50 °C; и

? m <= 50 %; и

tf <= 20 s

 

EN ISO 1716

и

PCS <= 3,0 MJkg - 1 (10); и

PCS <= 4,0 MJkg - 2 (11); и

PCS <= 4,0 MJkg - 2 (12); и

PCS <= 3,0 MJkg - 1 (13)

EN ISO 9239-1 (14)

Критичен топлинен поток (15) >=

8,0 kWm - 2

Образуване на дим (16)

BFL

EN ISO 9239-1 (14)

и

Критичен топлинен поток (15) >=

8,0 kWm - 2

Образуване на дим (16)

EN ISO 11925-2 (17):

Излагане на въздействие = 15 s

Fs <= 150 mm за 20 s

CFL

EN ISO 9239-1 (14)

и

Критичен топлинен поток (15) >=

4,5 kWm - 2

Образуване на дим (16)

EN ISO 11925-2 (17):

Излагане на въздействие = 15 s

Fs <= 150 mm за 20 s

DFL

EN ISO 9239-1 (14)

и

Критичен топлинен поток (15) >=

3,0 kWm - 2

Образуване на дим (16)

EN ISO 11925-2 (17):

Излагане на въздействие = 15 s

Fs <= 150 mm за 20 s

EFL

EN ISO 11925-2 (17):

Излагане на въздействие = 15 s

Fs <= 150 mm за 20 s

 

FFL

EN ISO 11925-2 (17):

Излагане на въздействие = 15 s

Fs > 150 mm за 20 s

 

Таблица 3

Класове за експлоатационните показатели за реакция на огън на продукти за топлоизолация за тръби

Клас

Метод(и) на изпитване

Критерии за класифициране

Допълнително

класифициране

A1L

EN ISO 1182 (18)

и

?T <= 30 °C; и

?m <= 50 %; и

tf = 0 (т.е. няма устойчиво горене с пламък)

 

EN ISO 1716

PCS <= 2,0 MJkg - 1 (18); и

PCS <= 2,0 MJkg - 1 (19); и

PCS <= 1,4 MJkg - 2 (20); и

PCS <= 2,0 MJkg - 1 (21)

A2L

EN ISO 1182 (18)

или

?T <= 50 °C; и

?m <= 50 %; и tf <= 20 s

 

EN ISO 1716

и

PCS <= 3,0 MJkg - 1 (18); и

PCS <= 4,0 MJkg - 2 (19); и

PCS <= 4,0 MJkg - 2 (20); и

PCS <= 3,0 MJkg - 1 (21)

EN 13823 (Единичен горящ предмет)

FIGRA <= 270 Ws - 1; и

LFS < ръба на пробното тяло; и

THR600s <= 7,5 MJ

Образуване на дим (22); и

Пламтящи капки/частици (23)

BL

EN 13823 (Единичен горящ предмет)

и

FIGRA <= 270 Ws - 1; и

LFS < ръба на пробното тяло; и

THR600s <= 7,5 MJ

Образуване на дим (22); и

Пламтящи капки/частици (23)

EN ISO 11925-2 (25):

Излагане на въздействие = 30 s

Fs <= 150 mm за 60 s

CL

EN 13823 (Единичен горящ предмет)

и

FIGRA <= 460 Ws - 1; и

LFS < ръба на пробното тяло; и

THR600s <= 15 MJ

Образуване на дим (22); и

Пламтящи капки/частици (23)

EN ISO 11925-2 (25):

Излагане на въздействие = 30 s

Fs <= 150 mm за 60 s

DL

EN 13823 (Единичен горящ предмет)

и

FIGRA <= 2 100 Ws - 1;

THR600s <= 100 MJ

Образуване на дим (22); и

Пламтящи капки/частици (23)

EN ISO 11925-2 (25):

Излагане на въздействие = 30 s

Fs <= 150 mm за 60 s

EL

EN ISO 11925-2 (25):

Излагане на въздействие = 15 s

Fs <= 150 mm за 20 s

Пламтящи капки/частици (24)

FL

EN ISO 11925-2 (25):

Излагане на въздействие = 15 s

Fs > 150 mm за 20 s

 

Таблица 4

Класове за експлоатационните показатели за реакция на огън на електрически кабели

Клас

Метод(и) на
изпитване

Критерии за
класифициране

Допълнително класифициране

Aca

EN ISO 1716

PCS <= 2,0 MJ/kg (26)

 

B1ca

EN 50399 (30 kW източник на пламък)

и

FS <= 1,75 m и

THR1200s <= 10 MJ и

Peak HRR <= 20 kW и

FIGRA <= 120 Ws - 1

Образуване на дим (27) (30) и на пламтящи капки/частици (28) и киселинност (pH и електропроводимост) (29)

EN 60332-1-2

H <= 425 mm

B2ca

EN 50399 (20,5 kW източник на пламък)

и

FS <= 1,5 m; и

THR1200s <= 15 MJ; и

Peak HRR <= 30 kW; и

FIGRA <= 150 Ws - 1

Образуване на дим (27) (31) и на пламтящи капки/частици (28) и киселинност (pH и електропроводимост) (29)

EN 60332-1-2

H <= 425 mm

Cca

EN 50399 (20,5 kW източник на пламък)

и

FS <= 2,0 m; и

THR1200s <= 30 MJ; и

Peak HRR <= 60 kW; и

FIGRA <= 300 Ws - 1

Образуване на дим (27) (31) и на пламтящи капки/частици (28) и киселинност (pH и електропроводимост) (29)

EN 60332-1-2

H <= 425 mm

Dca

EN 50399 (20,5 kW източник на пламък)

и

THR1200s <= 70 MJ; и

Peak HRR <= 400 kW; и

FIGRA <= 1 300 Ws - 1

Образуване на дим (27) (31) и на пламтящи капки/частици (28) и киселинност (pH и електропроводимост) (29)

EN 60332-1-2

H <= 425 mm

Eca

EN 60332-1-2

H <= 425 mm

 

Fca

EN 60332-1-2

H > 425 mm

 


(1) Характеристиките са дефинирани във връзка с подходящия метод за изпитване.
(2) За хомогенни продукти и съществени съставни части на нехомогенни продукти.
(3) За всяка външна несъществена съставна част на нехомогенни продукти.
() Като алтернативна възможност външна несъществена съставна част, имаща PCS <= 2,0 MJm-2, при условие че продуктът отговаря на следните критерии в EN 13823 (Единичен горящ предмет): FIGRA <= 20 Ws - 1; и LFS < ръба на пробното тяло; и THR600s <= 4,0 MJ; и s1; и d0.
(4) За всяка вътрешна несъществена съставна част на нехомогенни продукти.
(5) За продукта като цяло.
(6) s1 = SMOGRA <= 30 m2s - 2 и TSP600s <= 50 m2; s2 = SMOGRA <= 180 m2s - 2 и TSP600s <= 200 m2; s3 = не е изпълнено s1 или s2.
(7) d0 = няма пламтящи капки/частици по EN 13823 (Единичен горящ предмет) в рамките на 600 s; d1 =
няма пламтящи капки/частици, които да просъществуват по-дълго време от 10 s по EN 13823 (Единичен горящ предмет) в рамките на 600 s; d2 = не е изпълнено d0 или d1; запалването на хартията съгласно EN ISO 11925-2 води до класификация d2.
(8) Ако няма запалване на хартията, не се прави допълнителна класификация; запалване на хартията =
класификация d2.
(9) При условията на повърхностно въздействие на пламък и ако това е уместно при предвидената употреба на продукта - въздействие на пламък откъм ръба.
(10) За хомогенни продукти и съществени съставни части на нехомогенни продукти.
(11) За всяка външна несъществена съставна част на нехомогенни продукти.
(12) За всяка вътрешна несъществена съставна част на нехомогенни продукти.
(13) За продукта като цяло.
(14) Продължителност на изпитването = 30 минути.
(15) Критичният топлинен поток е този от следните два топлинни потока, чиято стойност е по-ниска: или лъчистия топлинен поток, при който пламъкът загасва, или лъчистия топлинен поток след изпитвателен период от 30 минути (т.е. топлинният поток, съответстващ на най-голямата продължителност на разпространението на пламъка).
(16) s1 = дим <= 750 % минимум; s2 = ако не е изпълнено s1.
(17) При условията на повърхностно въздействие на пламък и ако това е уместно при предвидената употреба на продукта - въздействие на пламък откъм ръба.
(18) За хомогенни продукти и съществени съставни части на нехомогенни продукти.
(19) За всяка външна несъществена съставна част на нехомогенни продукти.
(20) За всяка вътрешна несъществена съставна част на нехомогенни продукти.
(21) За продукта като цяло.
(22) s1 = SMOGRA <= 105 m2s - 2 и TSP600s <= 250 m2; s2 = SMOGRA <= 580 m2s - 2 и TSP600s <= 1 600 m2; s3 = не е изпълнено s1 или s2.
(23) d0 = няма пламтящи капки/частици по EN 13823 (Единичен горящ предмет) в рамките на 600 s; d1 = няма пламтящи капки/частици, които да просъществуват по-дълго време от 10 s по EN 13823 (Единичен горящ предмет) в рамките на 600 s; d2 = не е изпълнено d0 или d1; запалването на хартията съгласно EN ISO 11925-2 води до класификация d2.
(24) Ако няма запалване на хартията, не се прави допълнителна класификация; запалване на хартията = класификация d2.
(25) При условията на повърхностно въздействие на пламък и ако това е уместно при предвидената употреба на продукта - въздействие на пламък откъм ръба.
(26) За продукта като цяло, с изключение на металните материали, и за всяка външна съставна част (т.е. обвивка) на продукта.
(27) s1 = TSP1200 <= 50 m2 и Peak SPR <= 0,25 m2/s.
s1a = s1 и пропускливост по EN 61034-2 >= 80 %.
s1b = s1 и пропускливост по EN 61034-2 >= 60 % < 80 %.
s2 = TSP1200 <= 400 m2 и Peak SPR <= 1,5 m2/s.
s3 = не е изпълнено s1 или s2.
(28) d0 = няма пламтящи капки/частици в рамките на 1 200 s; d1 = няма пламтящи капки/частици, които да просъществуват по-дълго време от 10 s в рамките на 1 200 s; d2 = не е изпълнено d0 или d1.
(29) EN 60754-2: a1 = електропроводимост < 2,5 µS/mm и pH > 4,3; a2 = електропроводимост < 10 µS/mm и pH > 4,3; a3 = не е изпълнено a1 или a2.
(30) Класът за образуване на дим, деклариран за кабели от клас B1ca, трябва да е определен чрез изпитване по EN 50399 (30 kW източник на пламък).
(31) Класът за образуване на дим, деклариран за кабели от класовете B2ca, Cca, Dca, трябва да е определен чрез изпитване по EN 50399 (20,5 kW източник на пламък).

Таблица 5

Класове по реакция на огън на покриви и покривни покрития

Метод на изпитване

Клас

Критерии за класифициране

ENV 1187:2001

тест 1

Broof (t1)

Всички от следните условия трябва да бъдат удовлетворени:

-  външно и вътрешно разрастване на огъня нагоре <0,700 m

-  външно и вътрешно разрастване на огъня надолу < 0,600 m

-  максимум изгоряла дължина външно и вътрешно < 0,800 m

-  липса на горящ материал (капчици или отломки), падащ от изложената страна

-  липса на горящи/тлеещи проникващи в покривната конструкция

-  липса на напълно пробити отвори > 2,5 x 10-5 m2

-  обща сума на изцяло пробити отвори < 4,5 x 10-3 m2

-  надлъжното разпространение на огъня не достига до ръбовете на измерваната зона

-  няма вътрешно тлеещо горене

-  максимален радиус на разпространение на огъня на "хоризонтални" покриви, вътрешно и външно < 0,200 m.

Froof (t1)

Няма определени характеристики

ENV 1187:2001

тест 2

Broof (t2)

За дветe серии от тестове при скорост на вятъра 2 m/s и 4 m/s:

-  средна увредена дължина на покривното покритие и подложката <= 0,550 m

-  максимум увредена дължина на покривното покритие и подложката <= 0,800 m

Froof (t2)

Няма определени характеристики

ENV 1187:2001

тест 3

Broof (t3)

TE >= 30 min и Tp >= 30 min

Сroof (t3)

TE >= 10 min и Tp >= 15 min

Droof (t3)

Tp > 5 min

Froof(t3)

Няма определени характеристики

ENV 1187:2002

тест 4

Broof (t4)

Всички от следните условия трябва да бъдат удовлетворени:

-  липса на проникване в покривната конструкция в продължение на 1 h;

-  в предварителния тест, след оттегляне на тестовия пламък, мострите горят < 5 min

-  в предварителния тест пламъкът се разпространява < 0,38 m през района на горене

Сroof (t4)

Всички от следните условия трябва да бъдат удовлетворени:

-  липса на проникване в покривната конструкция в продължение на 30 min

-  в предварителния тест, след оттегляне на тестовия пламък, мострите горят < 5 min

-  в предварителния тест пламъкът се разпространява < 0,38 m през района на горене

Droof (t4)

Всички от следните условия трябва да бъдат удовлетворени.

-  покривната система е проникната в продължение на 30 min, но не е проникната по време на предварителния тестов пламък

-  в предварителния тест, след оттегляне на тестовия пламък, мострите горят < 5 min

-  в предварителния тест пламъкът се разпространява < 0,38 m през района на горене

Еroof (t4)

Всички от следните условия трябва да бъдат удовлетворени:

-  покривната система е проникната в продължение на 30 min, но не е проникната по време на предварителния тестов пламък

-  разпространението на пламъците не се контролира

Froof (t4)

Няма определени характеристики

"

§ 74. Навсякъде в наредбата:
1. След думите "D - F" се добавя "или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън".
2. След думите "B - F" се добавя "или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън".
3. Думите "B, C, D, E и F" се заменят с "B - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън".
4. Думите "D, E и F" се заменят с "D - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън".
5. Думите "метални незащитени конструкции" и "пожаронезащитени метални конструкции" се заменят с "пожаронезащитени стоманени конструкции".

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 75. (1) Започналите производства по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се довършват по досегашния ред.
(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван идеен инвестиционен проект.

§ 76. Наредбата влиза в сила два месеца след обнародването ? в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума