навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ (ДВ, БР. 102 ОТ 2006 Г.)

В сила от 06.12.2016 г.

Обн. ДВ. бр.97 от 6 Декември 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 38 се създава ал. 3:
"(3) При постъпил сигнал за физическо лице, което е изпаднало или може да изпадне в положение, поставящо в риск живота или здравето му, предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, извършват справка за данните по чл. 251б, ал. 1, т. 6 от Закона за електронните съобщения. Достъпът до данните се осъществява при условията и по реда на Закона за електронните съобщения."

Заключителни разпоредби


§ 2. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. - бр. 45 от 2009 г.; изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2015 г. - бр. 23 от 2015 г.; изм., бр. 24, 29, 61 и 79 от 2015 г. и бр. 50 и 95 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 251б, ал. 2 се създава изречение второ: "Данните по ал. 1, т. 6 се съхраняват и за осъществяване на операции по издирване и спасяване на лица в случаите по чл. 38, ал. 3 от Закона за защита при бедствия."
2. В чл. 251в:
а) създава се нова ал. 2:
"(2) В случаите по чл. 38, ал. 3 от Закона за защита при бедствия право да искат извършване на справка за данните по чл. 251б, ал. 1, т. 6, когато те са необходими за изпълнение на техните правомощия, имат Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи и териториалните ? структури.";
б) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея в текста преди т. 1 след думите "по ал. 1" се добавя "или 2";
в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думите "по ал. 1" се добавя "и 2".
3. В чл. 251г:
а) създава се нова ал. 3:
"(3) Алинея 2 не се прилага в случаите по чл. 38, ал. 3 от Закона за защита при бедствия.";
б) досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
4. В чл. 251д, ал. 2, т. 2 накрая се добавя "или 2".
5. В чл. 251е:
а) в ал. 2 думите "чл. 251г, ал. 3, т. 3" се заменят с "чл. 251г, ал. 4, т. 3";
б) създава се нова ал. 3:
"(3) В случаите по чл. 38, ал. 3 от Закона за защита при бедствия предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, във възможно най-кратък срок, но не повече от два часа от постъпването в предприятието на разпореждането за достъп по чл. 251г, ал. 1 изпращат данните на длъжностното лице по чл. 251г, ал. 4, т. 3. Министърът на вътрешните работи или писмено оправомощено от него длъжностно лице може да определи по-кратък срок, в който данните да бъдат изпратени, когато е налице сериозен риск за живота или здравето на физическото лице.";
в) досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5;
г) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите "ал. 4" се заменят с "ал. 5";
д) досегашната ал. 6 става ал. 7.
6. В чл. 251ж, ал. 2 след думите "чл. 251в, ал. 1" се добавя "или 2" и думите "чл. 251г, ал. 4" се заменят с "чл. 251г, ал. 5".
7. В чл. 261а, ал. 4, т. 1 думите "чл. 251в, ал. 1 и чл. 251г, ал. 5" се заменят с "чл. 251в, ал. 1 и 2 и чл. 251г, ал. 6".
8. В чл. 261б:
а) в ал. 2, т. 1 и 3 след думите "ал. 1" се добавя и "и 2";
б) в ал. 4 след думите "чл. 251в, ал. 1" се добавя "и 2";
в) в ал. 6 думите "чл. 251г, ал. 5" се заменят с "чл. 251г, ал. 6".

§ 3. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
-------------------------
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 30 ноември 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума