навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № РД-04-02 ОТ 25 НОЕМВРИ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

В сила от 03.06.2017 г.
Издадена от министъра на икономиката

Обн. ДВ. бр.96 от 2 Декември 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за използването на информационната система за техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях (ИС), предоставена от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).
(2) Целта на наредбата е да се осигури получаването и поддържането на актуална информация за дейностите по техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и за осъществяване на контрола върху техническото им състояние.

Чл. 2. (1) Информационната система е електронна база от данни за:
1. техническото състояние при експлоатацията на язовирните стени и на съоръженията към тях;
2. осъществявания контрол на техническото състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях.
(2) Информационната система осигурява:
1. информация за техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и за осъществявания контрол върху тях;
2. свободен достъп до данните в публичната част на информационната система;
3. еднократно попълване на едни и същи данни, които се използват многократно;
4. въвеждане на данни само от надлежно оправомощени лица.

Чл. 3. (1) Информационната система се поддържа от ДАМТН.
(2) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор оказва методическа помощ на собствениците на язовирните стени и съоръженията към тях при въвеждане на информацията и при стандартизираното и качествено поддържане на данните.

Чл. 4. Публичният достъп до ИС се осигурява през интернет страницата на ДАМТН.

Чл. 5. (1) На въвеждане в информационната система подлежат предвидените в наредбата данни и последвалите промени в тях.
(2) В ИС не се въвеждат данни, които представляват класифицирана информация.
(3) Собствениците на язовирните стени и/или съоръженията към тях осигуряват необходимите условия за извършването на вписванията в информационната система.

Чл. 6. (1) Действията по въвеждането на данните в ИС по чл. 2, т. 1 се извършват от служители, определени със заповед на собственика на язовирната стена и/или съоръженията към нея.
(2) В случаите по чл. 138б от Закона за водите (ЗВ) областният управител със своя заповед определя служител от администрацията, който да извършва вписванията в ИС.
(3) Операторът на язовирната стена и на съоръженията към нея може със своя заповед да определя свой служител, който въвежда данните в ИС, когато това е предвидено в договора за възлагане на стопанисването, поддържането и осъществяването на техническата експлоатация на язовирната стена и на съоръженията към нея.
(4) Органите на управление на юридическите лица, на които със Закона за водите е възложено стопанисването на комплексните и значими язовири по приложение № 1 към чл. 13, т. 1 ЗВ, със своя заповед определят служителите, които да извършват въвеждането на данните в ИС съгласно наредбата.
(5) Алинеи от 1 до 4 се прилагат и когато се налага промяна на лицата, отговорни за въвеждането на данните.

Чл. 7. Действията по въвеждане в ИС на данните по чл. 12, ал. 1 се извършват от служители на ДАМТН, определени със заповед на председателя на агенцията.

Чл. 8. Собствениците на язовирните стени и/или съоръженията към тях и лицата по чл. 6, ал. 1 - 4 и чл. 7 отговарят за достоверността и пълнотата на предвидените за въвеждане в наредбата данни и последвалите промени.

Чл. 9. (1) За всеки собственик на язовирна стена и/или съоръжения към нея се генерира автоматично индивидуален идентификационен номер.
(2) Новите данни се въвеждат така, че да не бъде засегната информацията, съдържаща се в данните от предходните въвеждания.
(3) Заличаването на предвидените в наредбата данни и поправката на допуснати грешки се извършват по начин, който не води до унищожаване или повреждане на информацията.
(4) Данните в ИС се систематизират и организират хронологично с възможност за проследяване на историята на въвеждането и заличаването им.

Глава втора.
ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ В ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА

Раздел I.
Подлежащи на въвеждане данни за язовирните стени и съоръженията към тях


Чл. 10. (1) Лицата по чл. 6, ал. 1 - 4 въвеждат за всеки язовир:
1. наименование на язовира, номер на имотите по КВС или КК, в които е изградена язовирната стена, землище, местност, населено място, община, област;
2. номер на акта за собственост;
3. воден обект/река;
4. наименованието и адреса на собственика, ЕИК (код по БУЛСТАТ), адреса на страницата в интернет, адреса на електронната поща и телефон за връзка, имената на лицето, представляващо собственика;
5. наименованието и адреса на оператора, ЕИК (код по БУЛСТАТ), адреса на страницата в интернет, адреса на електронната поща и телефон за връзка, имената на лицето, представляващо оператора; трите имена на хидроспециалиста, с който разполага юридическото лице - оператор на язовирната стена и съоръженията към нея;
6. номер и дата на сключване на договора за възлагане на стопанисването, поддържането и осъществяването на техническата експлоатация на язовирната стена и на съоръженията към нея или на договора за концесия;
7. основните технически характеристики на язовира:
а) височина на стената (m);
б) дължина по короната (m);
в) широчина на короната (m);
г) характерни коти;
д) общ обем (m3): .
е) полезен обем (m3):
ж) мъртъв обем (m3);
з) данни за преливника - тип, размери (m), оразмерително водно количество (m3/s);
и) данни за основен изпускател и водна кула - размери (m), затворни органи (тип), оразмерително водно количество (m3/s);
к) данни за водовземните съоръжения - размери (m), затворни органи (тип), оразмерително водно количество (m3/s);
л) данни за противофилтрационни и дренажни системи;
м) данни за машинно оборудване;
н) данни за електрическо оборудване;
8. номер и дата на протокола за установяване на годността за ползване на строежа - приложение № 16 към чл. 7, ал. 3, т. 16 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.);
9. протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия - приложение № 17 към чл. 7, ал. 3, т. 17 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
10. данни за експлоатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея;
11. наличие на проект за експлоатация и поддържане;
12. наличие на програма за технически контрол;
13. наличие на контролно-измервателна система;
14. номер и дата на протоколи за проведени единични и/или комплексни изпитвания;
15. наличие на актуален авариен план на обекта съгласно Закона за защита при бедствия;
16. протокол от извършен периодичен технически преглед - сканиран и прикачен оригинал на документа;
17. информация за извършени основни ремонти и реконструкции;
18. номер и дата на протоколи на експертни технически съвети за приемането на анализи за техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях.
(2) Информацията по т. 1 - 5 е публична.

Чл. 11. За ежегодните обследвания на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, извършени от комисиите по чл. 138а, ал. 3 ЗВ, лицата по чл. 7 въвеждат в ИС сканирани протоколи за всеки обследван обект.

Чл. 12. (1) За извършените проверки от ДАМТН лицата по чл. 7 въвеждат следните данни:
1. дата на проверката;
2. описание на обекта;
3. номер на констативния протокол, съставен при проверката;
4. резюме на констатираните факти и обстоятелства;
5. дадени предписания и срок за изпълнение;
6. данни за изпълнение на дадени предписания;
7. наличие на установени нарушения;
8. наложени наказания.
(2) Информацията по ал. 1 е публична.

Чл. 13. (1) Лицата по чл. 7 въвеждат и следните данни:
1. номер и дата на издаване на решението или заповедта за налагане на принудителна административна мярка, както и наименованието на административния орган, издал акта;
2. вида на наложената принудителна административна мярка;
3. номер и дата на разрешението за извеждане от експлоатация и/или ликвидация на язовирните стени и съоръженията към тях.
(2) Информацията по ал. 1 е публична.

Раздел II.
Ред за предоставяне на достъп и въвеждане на данни в информационната система


Чл. 14. (1) Председателят на ДАМТН чрез упълномощено от него лице предоставя потребителско име и парола на оправомощените лица по чл. 6 и 7 за осъществяване на достъп чрез дистанционна пряка връзка в реално време до информационната система по чл. 1.
(2) За предоставяне на потребителско име и парола собственикът на язовирните стени и съоръженията към тях, операторът или областният управител в 7-дневен срок от издаване на заповедта по чл. 6 подава писмено заявление по образец до председателя на ДАМТН.
(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат копия от заповедите, с които са определени или променени лицата, отговорни за извършването на вписванията, както и доказателства за обстоятелствата по чл. 6, ал. 3.
(4) Потребителското име и паролата по ал. 1 се предоставят не по-късно от 3 работни дни от постъпването на заявлението за тяхното предоставяне в ДАМТН.

Чл. 15. Въвеждането на данни в информационната система се осъществява от лицата по чл. 6 и 7, получили потребителско име и парола.

Чл. 16. (1) След първоначалното въвеждане в информационната система на данните лицата по чл. 6 въвеждат всяка настъпила промяна:
1. в 7-дневен срок - за данните по чл. 10, т. 1, 2 и 3;
2. в 14-дневен срок - всички останали данни.
(2) Лицата по чл. 7 въвеждат данните по:
1. член 11 - в 7-дневен срок от изготвянето на протокола от проверката на КОТЕСЯС;
2. член 12, т. 1 - 6 - в 7-дневен срок от приключването на проверката;
3. член 12, т. 7 - в 7-дневен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което е наложено административното наказание;
4. член 14 - в 3-дневен срок от издаването на акта.
(3) За новоизградените язовирни стени и съоръженията към тях срокът за въвеждане на данните по чл. 10, т. 1 - 9 е едномесечен от съставянето на протокола за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 141, ал. 1, т. 3 от Закона за водите.

§ 2. Указания по прилагане на наредбата се дават от председателя на ДАМТН.

§ 3. Наредбата влиза в сила шест месеца от датата на обнародването и в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума