навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 14 ОТ 16 НОЕМВРИ 2016 Г. ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНОТО ОБЛЕКЛО НА ЛИЦАТА ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

В сила от 01.01.2017 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за осъществяване правото на представително облекло на педагогическите специалисти, заместник-директорите без норма преподавателска работа и главния счетоводител от държавните и общинските детски градини, училища, от центровете за подкрепа за личностно развитие, от Националния дворец на децата и Държавния логопедичен център, наричани за краткост "институциите".

Чл. 2. (1) При изпълнение на служебните си задължения педагогическите специалисти, заместник-директорите без норма преподавателска работа и главният счетоводител от институциите имат право на представително облекло за всяка календарна година. Средствата за представителното облекло се осигуряват от бюджета на съответната институция.
(2) Стойността на представителното облекло се дава в пари, като изборът на облеклото се осигурява от всяко от посочените в ал. 1 лица съобразно деловия вид, съответстващ на служебното му положение.

Чл. 3. (1) Средствата за представителното облекло за всяка календарна година се осигуряват в рамките на утвърдения бюджет на институцията.
(2) Конкретната стойност на представителното облекло се определя от директора за всяка календарна година в съответствие с бюджета на институцията и съобразно размерите, договорени в колективен трудов договор.
(3) Стойността на представителното облекло на директора на институцията е равна на определената по реда на ал. 2 стойност.

Чл. 4. (1) При постъпване на работа през календарната година лицата по чл. 2, ал. 1 имат право на представително облекло пропорционално на оставащите до края на годината месеци.
(2) Когато лицето, което е получило представително облекло, напусне по време на календарната година, то възстановява частта от получената сума, установена пропорционално на неотработените месеци за годината.

Чл. 5. Лицата по чл. 2, ал. 1, които работят на непълно работно време, имат право на сума за представително облекло пропорционално на определената в трудовите им договори продължителност на работното време.

Чл. 6. За времето на неплатен отпуск, което съгласно чл. 160, ал. 3 от Кодекса на труда не се зачита за трудов стаж, на лицата по чл. 2, ал. 1 не се полагат средства за представително облекло.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Заместник-директорите без норма преподавателска работа и главният счетоводител, които са получили безплатно работно облекло по реда на Наредбата за безплатното работно и униформено облекло и срокът на износването му към 1.01.2017 г. не е изтекъл, имат право на представително облекло след изтичане на този срок пропорционално на оставащите месеци до края на календарната година.

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 219, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование и отменя Наредба № 1 от 2012 г. за представителното облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена (ДВ, бр. 33 от 2012 г.).

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2017 г.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума