навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 18 ОТ 4 НОЕМВРИ 2016 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОПИСАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧНАТА СХЕМА НА ПРОИЗВОДСТВО НА АКВАКУЛТУРИ

В сила от 15.11.2016 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.90 от 15 Ноември 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. Тази наредба урежда изискванията по отношение съдържанието на:
1. технологичното описание на обектите за производство на аквакултури;
2. технологичната схема на производство на аквакултури.

Глава втора.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОПИСАНИЕ

Чл. 2. Технологичното описание включва описание на производствените мощности и материалната база на обекта за аквакултури.

Чл. 3. Технологичното описание съдържа информация за:
1. идентификационни данни за обекта - наименование, номер/а от кадастрална карта/карта на възстановената собственост на имота/имотите, върху които е разположен обектът, данни за собственика/собствениците, площ на имота/имотите, землище (ЕКАТТЕ), община, област, географски координати;
2. водоизточник/ци и/или воден обект, използван за производство на аквакултури, като се посочват наименованието и условията за ползване съгласно издадените разрешителни по Закона за водите; в случаите, когато се извършва водовземане без издадено разрешително по Закона за водите, се посочват необходимите водни количества за производство (в м3);
3. тип на обекта за аквакултури:
а) в зависимост от вида на производствените съоръжения - басейнов, садков, рециркулационна система, съоръжения за производство на други водни организми, комбинация от различни съоръжения (смесен тип);
б) в зависимост от солеността на водата, използвана за производство на аквакултури - обект за отглеждане на морски аквакултури или обект за отглеждане на сладководни аквакултури;
в) в зависимост от изпълнението на производствения цикъл - пълносистемен (пълен цикъл) или непълносистемен (частичен цикъл);
4. описание и характеристика на производствените съоръжения при басейнов тип обект:
а) брой на басейните (общ брой и по категории спрямо предназначението им - маточни, люпилни, разсадни, отрасни, угоителни, карантинни, зимовни, складови, утаителни, съгревателни и др.);
б) материал, от който са изградени (земнонасипни, бетонни, пластмасови, метални и др.);
в) размери на басейните - площ (в дка или м2), общ и работен обем (в м3) по категории спрямо предназначението им (маточни, люпилни, разсадни, отрасни, угоителни, карантинни, зимовни, складови, утаителни, съгревателни и др.);
г) брой, вид и обем (в м3 или литри) на технологичното оборудване в люпилнята, където е налична;
5. описание и характеристика на производствените съоръжения при садкови обекти:
а) вид на садките (мрежени клетки) - плаващи, потопяеми;
б) брой на садките (мрежени клетки);
в) размер на садките (мрежени клетки) - височина/дълбочина, дължина, широчина, диаметър (в л. м), общ и работен обем (в м3);
г) плавателни съдове, обслужващи производството;
6. описание и характеристика на производствените съоръжения в обекти с рециркулационна система:
а) брой на басейните (общ брой и по категории спрямо предназначението им);
б) материал, от който са изградени басейните;
в) размери на басейните - площ (в дка или м2), общ и работен обем (в м3) по категории спрямо предназначението им;
г) брой, вид и обем (в м3 или литри) на оборудването в люпилнята, където е налична;
д) информация за пречиствателните съоръжения, капацитета им и метода на пречистване на водата;
7. описание и характеристика на обектите с други съоръжения, различни от изброените в т. 4, 5 и 6:
а) вид на производствените съоръжения (колектори, рафтове и др.);
б) тип на производствени съоръжения (закотвени за дъното, плаващи линии, плаващи тип "звезда" и др.);
в) брой и дължина (в л. м) на производствените съоръжения;
г) плавателни съдове, обслужващи производството;
8. производствен капацитет на обекта за аквакултури:
а) посочва се максималният производствен капацитет на обекта при избраната технология на отглеждане и използване на всички налични производствени мощности за период една година за всеки отглеждан вид поотделно в тонове;
б) при производство на зарибителен материал максималният производствен капацитет на обекта се посочва в брой произведена риба и средно единично тегло в грамове;
в) когато е приложимо, се посочват и средствата за увеличение на капацитета на обекта за аквакултури (като аератори и др.).

Чл. 4. (1) Към технологичното описание се прилага графична схема на обекта за аквакултури.
(2) В схемата по ал. 1 се обозначават всички съоръжения по чл. 3, т. 4 - 7, производствени и спомагателни помещения и сгради.
(3) За обектите по чл. 3, т. 4 и 6 се обозначават водоизточникът, типът на водоснабдяване (независимо, зависимо (каскадно) или смесено), пътят на водата от водовземното съоръжение през различните типове басейни, вани и т.н. до заустващото и/или изпускателното съоръжение.

Глава трета.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНАТА СХЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АКВАКУЛТУРИ


Чл. 5. Технологичната схема включва описание на всички технологични дейности при производството на аквакултури в обекта.

Чл. 6. (1) Технологичната схема съдържа информация за:
1. българското и научното наименование на отглежданите видове;
2. производствения цикъл на отглежданите видове;
3. прилаганата технология за отглеждане на видовете - екстензивна, интензивна и суперинтензивна;
4. подготовката на басейните за вегетативния сезон (източване, пресушаване, почистване на утайки, дезинфекция и др.), мелиоративните дейности (изораване, фрезоване, засяване, торене, варуване и др.), в случай че такива се извършват.
(2) Когато производственият цикъл по ал. 1, т. 2 е пълносистемен (пълен цикъл), се описват:
1. провеждането на люпилна кампания, инкубацията на хайвера и личинковият период - период на провеждане, подготовка на производителите в зависимост от използвания метод на размножаване (естествено, полуизкуствено или изкуствено), методите на оплождане, инкубация на хайвера, излюпването и захранването на личинките, планирано количество на продукцията (в брой);
2. за зарибителен материал и риба за реализация - гъстота/плътност на посадката по видове (брой/тегло на единица площ или обем), хранене на рибата (период на хранене и вид на храната), планирани количества на произведения зарибителен материал и риба за реализация (брой, общо тегло и средно единично тегло) и добив от единица воден обем/площ.
(3) Когато производственият цикъл по ал. 1, т. 2 е непълносистемен (частичен цикъл), се описват технологичните процеси само за стадия/ите от развитието на рибата (хайвер, зарибителен материал, риба за консумация), в който/които се отглежда в обекта за аквакултури до реализацията и.
(4) При отглеждане на риба за добив на хайвер за консумация се описват всички производствени процеси и количеството на планираната продукция от хайвер за консумация (в килограми).
(5) При обекти за отглеждане на други водни организми се описват технологията на производство, производствените цикли (от посадъчен материал до краен стадий на производство), планираните количества на произведената продукция по видове, хранителният режим, добивът от единица площ, обем или съоръжение.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Аквакултури" са дейности, свързани с развъждането и отглеждането на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях.
2. "Басейнов обект" е този, в който отглеждането се извършва в изградени за целта басейни - бетонни, земни или от друг материал.
3. "Гъстота на посадката" е броят индивиди на единица площ или обем.
4. "Други водни организми" са миди, морски охлюви, артемии, дафнии, водорасли, скариди, раци, жаби и други видове - предмет на рибностопанска дейност.
5. "Екстензивна технология" е тази, при която рибата или другите водни организми се отглеждат при гъстота на посадката, съобразена с възможността за изхранването им само чрез естествената храна, налична във водоема.
6. "Зарибителен материал" е риби, оплоден хайвер, личинки или други водни организми, предназначени за доотглеждане в регистрирани животновъдни обекти или разселване в естествени или изкуствени водоеми, независимо от тяхното тегло и възраст.
7. "Интензивна технология" е тази, при която рибата или другите водни организми се отглеждат при висока гъстота на посадката и изхранването им се осигурява чрез подаване на необходимата за целта специализирана храна.
8. "Личинка" е стадий от развитието на рибите - от излюпването на хайвера до резорбиране на жълтъчното мехурче.
9. "Непълносистемен производствен цикъл" е този, при който се осъществява част от производствените процеси за един или повече от един стадий от развитието на рибите или другите водни организми.
10. "Обект" е обособена производствена (технологична) единица, разположена на единна територия.
11. "Обект за аквакултури" е този, който е специализиран в изпълняване на дейности, свързани с развъждането и отглеждането на риби и други водни организми.
12. "Обект за отглеждане на морски аквакултури" е този, в който се отглеждат морски организми.
13. "Обект за отглеждане на сладководни аквакултури" е този, в който се отглеждат сладководни организми.
14. "Плътност на посадката" е теглото на индивидите на единица площ или обем.
15. "Посадка" е броят или теглото (в кг) на зарибените индивиди в единица площ или обем.
16. "Производители (разплодници)" са полово зрели индивиди, предназначени за получаване на полови продукти и потомство.
17. "Пълносистемен цикъл на производство" е този, при който рибите или другите водни организми се отглеждат във всички стадии от жизнения им цикъл.
18. "Рециркулационна система" е система от производствени съоръжения, при които се осъществява пречистване на водата чрез биофилтри и многократно използване на водата с допълнителен водообмен за едно денонощие до 10 %, и има възможност за контрол на условията на средата.
19. "Риболюпилня" е обособена част от обекта за аквакултури, в която са разположени съоръженията и оборудването, необходими за получаване на полови продукти, извършване на оплождане, инкубация на хайвера, излюпване и захранване на личинките.
20. "Садка (мрежена клетка)" е съоръжение, изградено от специализирана мрежа, обграждаща напълно определен обем вода и възпрепятстваща преминаването на рибите извън него. Съоръжението може да е изцяло потопено или плаващо, като задължително трябва да е фиксирано за възпрепятстване на свободното му движение.
21. "Садков обект" е този, в който рибата се отглежда в плаващи или потопяеми мрежени клетки (садки).
22. "Суперинтензивна технология" е тази, при която рибата или другите водни организми се отглеждат при висока гъстота/плътност на посадката, използва се единствено специализиран фураж за хранене и има възможност за контрол върху всички условия на средата.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 25а, ал. 3 от Закона за рибарството и аквакултурите.

§ 3. Всички лица, регистрирани по чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите, са задължени да предоставят на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури "технологично описание и технологична схема на производство на аквакултури" в съответствие с изискванията на наредбата в срок до 1 година считано от датата на влизането и в сила.

§ 4. Изпълнението на Наредбата се възлага на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума