навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ (ДВ, БР. 37 ОТ 2004 Г.)

Издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.90 от 15 Ноември 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 9, ал. 2 след думите "Планът по ал. 1" се добавя "е част от инвестиционния проект съгласно Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2014 г.; изм., бр. 102 от 2014 г. и бр. 13 от 2015 г.) и".

§ 2. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 10 става ал. 1 и т. 3 се изменя така:
"3. план за последователността на извършване на СМР;".
2. Създава се ал. 2:
"(2) След издаване на разрешение за строеж и сключване на договор за строителство проектантът или координаторът по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа допълва плана по ал. 1, т. 3, като включва и:
1. дата за започване на работа на строителната площадка;
2. продължителност на съответните видове СМР, включително начална и крайна дата за изпълнението им;
3. дата за завършване на работата на строителната площадка."

§ 3. Параграф 4 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
"§ 4. Министърът на труда и социалната политика и министърът на регионалното развитие и благоустройството дават указания по прилагането на наредбата съгласно своята компетентност."

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума