навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 19 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2016 Г. ЗА КРЕДИТНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ

Издадена от Управителния съвет на Българската народна банка

Обн. ДВ. бр.87 от 4 Ноември 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Общи разпоредби

Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. редът за вписване и заличаване от регистъра на кредитните посредници (регистъра) по Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП);
2. документите и информацията, необходими за вписването, както и редът за предоставянето им от лицата, които възнамеряват да извършват дейност като кредитни посредници;
3. редът и условията, при които кредитни посредници, регистрирани в Република България, уведомяват Българската народна банка (БНБ) за намерението си да извършват дейност по кредитно посредничество и предоставяне на съвет в друга държава членка.

Необходими документи за регистрация
Чл. 2. (1) За да бъде вписано в регистъра, лице, което възнамерява да извършва дейност като кредитен посредник, подава до БНБ писмено заявление и регистрационен формуляр по образец на БНБ. Документите за регистрация се представят на хартиен носител, а регистрационният формуляр и документите по ал. 4 и ал. 5, т. 5 - в електронен вид, подписани с квалифициран електронен подпис.
(2) Заявлението по ал. 1 съдържа следната информация:
1. име, презиме, фамилия, ЕГН/ЛН и постоянен адрес в Република България за физическите лица, съответно наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление - за юридическите лица;
2. име, презиме, фамилия, ЕГН/ЛН, постоянен адрес и заемана длъжност - за лицата, които управляват и представляват кредитния посредник - юридическо лице;
3. дали заявителят е сключил договори с кредитори за извършването на дейност като обвързан кредитен посредник;
4. ако заявителят е сключил договор/и по смисъла на т. 3 - наименование и ЕИК на всеки от кредиторите, с които е обвързан, а ако кредиторите са от други държави членки - държавата и търговския регистър, в който е вписан всеки от тях, заедно с регистрационния му номер или еквивалентно средство за идентификация в този регистър и начина, по който тази регистрация може да се провери;
5. дейностите по кредитно посредничество, които ще извършва, и дали ще предлага услугата по предоставяне на съвет.
(3) Ако заявителят възнамерява да извършва дейност в други държави членки, той посочва поотделно всяка от тях, под каква форма ще извършва дейността (директно или чрез клон), дали ще предоставя съвет в съответната държава, а ако е обвързан - услугите на кои от кредиторите, с които е обвързан, ще предлага в съответната държава членка.
(4) Към заявлението се прилагат:
1. документи, доказващи, че заявителят има сключена и изцяло заплатена годишна застраховка "Професионална отговорност" съгласно делегиран Регламент (ЕС) № 1125/2014 на Комисията от 19 септември 2014 г. за допълнение на Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за минималната застрахователна сума по застраховката "Професионална отговорност" или минималния паричен размер на сходната гаранция, която трябва да притежават кредитните посредници (ОВ, L 305/1 от 24.10.2014 г.), валидна в Република България, съответно и на територията на държавите членки, в които възнамерява да извършва дейност;
2. копия на сключените договори с кредиторите, с които заявителят е обвързан, когато е приложимо;
3. документ за платена такса по чл. 8, т. 1;
4. формуляр за уведомяване за упражняване на свободата на установяване, съответно на предоставяне на услуги - в случаите, когато заявителят възнамерява да извършва дейност в друга държава членка.
(5) Заявителите - физически лица, и лицата, които ще управляват и представляват заявителя - юридическо лице, прилагат:
1. заверено копие на документ за самоличност на физическото лице;
2. нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование;
3. свидетелство за съдимост или друг аналогичен документ в случай, че физическото лице не е български гражданин;
4. декларация, че не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, освен ако са с възстановени права;
5. попълнен въпросник-декларация по образец за придобити познания и компетентност в областите по чл. 48, ал. 2 и 3 ЗКНИП и за репутация.
(6) Лицата по чл. 51, ал. 7 ЗКНИП изпращат писмено уведомление и регистрационен формуляр по образец на БНБ.

Вписване в регистъра и отказ за вписване

Чл. 3. (1) Българската народна банка разглежда представените документи по реда на чл. 52 ЗКНИП и вписва заявителя в регистъра, ако са изпълнени всички условия за регистрация.
(2) При спиране на срока по чл. 52, ал. 4 ЗКНИП БНБ уведомява заявителя.
(3) Лицата, подали уведомления по чл. 2, ал. 6, се вписват в регистъра в срока по чл. 52, ал. 1 ЗКНИП.
(4) Българската народна банка отказва вписване при наличие на основанията в чл. 54, ал. 1 ЗКНИП.
(5) Подуправителят на БНБ, ръководещ управление "Банков надзор", или оправомощено от него длъжностно лице вписва или отказва вписване в регистъра със заповед.

Заличаване от регистъра

Чл. 4. (1) За заличаване от регистъра на кредитния посредник - физическо лице, по негово писмено искане лицето подава заявление до БНБ.
(2) За заличаване от регистъра на кредитен посредник - физическо лице, при смърт поне един от неговите наследници подава заявление, към което прилага удостоверение за наследници и заверено копие на смъртен акт.
(3) За заличаване от регистъра на кредитния посредник - физическо лице, при поставянето му под запрещение заявлението се подава от настойника или попечителя, като се прилагат документи за влязло в сила решение на компетентния съд и копие от акта за назначаването на настойника, съответно попечителя.
(4) За заличаване от регистъра на кредитния посредник - едноличен търговец, по негово искане той подава заявление до БНБ, в което посочва дали прекратява само дейността по кредитно посредничество или дейността като едноличен търговец.
(5) За заличаване от регистъра на кредитен посредник - юридическо лице, по негово искане заявлението се подава от лицето или лицата, които го управляват и представляват по данни от Търговския регистър, или от изрично упълномощено за това лице с нотариално заверено пълномощно, като се посочва основанието за заличаване по чл. 55, ал. 2 ЗКНИП. Към заявлението се прилага решение на общото събрание на съдружниците или акционерите или на едноличния собственик на капитала, ако се прекратява юридическото лице, а за прекратяването на дейността по кредитно посредничество - решение на компетентния орган съгласно устава (дружествения договор).
(6) В случаите по ал. 1, 4 и 5 към заявлението се прилага декларация, че кредитният посредник няма неизпълнени задължения към кредитори и/или потребители.
(7) Българската народна банка заличава от регистъра кредитния посредник при наличие на основанията по чл. 55, ал. 3 - 5 и ал. 8 ЗКНИП.
(8) Заличаването от регистъра се извършва със заповед на подуправителя на БНБ, ръководещ управление "Банков надзор", или от оправомощено от него длъжностно лице.

Уведомяване за промени след вписване в регистъра

Чл. 5. (1) Лице, вписано в регистъра, уведомява в 15-дневен срок БНБ за всяка промяна в информацията, представена във връзка с вписването в регистъра, като прилага документ за платена такса по чл. 8, т. 2 и когато е приложимо - документи, удостоверяващи промяната. В този случай БНБ има правомощията по чл. 52, ал. 2 ЗКНИП.
(2) Регистрационният формуляр и въпросниците-декларации за физическите лица - кредитни посредници, и за управляващите и представляващите юридическите лица - кредитни посредници, съдържащи новите обстоятелства, се представят в електронен вид.
(3) Уведомяването се счита за приключено след проверка на данните и документите по ал. 1 и 2 и одобряване от БНБ на въведената актуализирана информация от кредитния посредник в електронните формуляри.
(4) Регистрираните кредитни посредници представят копие на документи за актуална застраховка "Професионална отговорност" съгласно чл. 2, ал. 4, т. 1 преди датата на изтичане на предходната.

Уведомяване за намерението за извършване на дейност в друга държава членка

Чл. 6. (1) Регистриран кредитен посредник, който възнамерява да извършва дейност в друга държава членка, изпраща в БНБ писмено уведомление със съдържание съгласно чл. 2, ал. 3 и прилага документ за платена такса по чл. 8, т. 2.
(2) Когато заявлението за регистрация по чл. 2, ал. 1 съдържа уведомление за намерение кредитният посредник да извършва дейност в друга държава членка, срокът по чл. 57, ал. 4 ЗКНИП тече от вписване на посредника в регистъра.

Съхранение на данните

Чл. 7. Българската народна банка съхранява всички документи, представени на хартиен носител и в електронен вид от кредитните посредници за вписването им в регистъра и за заявените промени, в срок 5 години от датата на заличаване от регистъра на съответния кредитен посредник или от датата на отказа за регистрация.

Такси

Чл. 8. Българската народна банка събира такса за административните разходи, свързани с разглеждането на:
1. заявление за вписване в регистъра - 3000 лв.;
2. уведомление за промяна на подлежащите на вписване в регистъра обстоятелства по чл. 53, ал. 1, т. 3 - 5 ЗКНИП - 500 лв.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (1) Всички документи на чужд език, представени по реда на тази наредба, се придружават с превод на български език, извършен от Министерството на външните работи, от консулски или дипломатически служител в държавата по произход на документа или от лице, сключило договор за преводи с Министерството на външните работи, а представяните официални документи трябва да бъдат и легализирани, когато е приложимо. Подуправителят на БНБ, ръководещ управление "Банков надзор", може да поиска отделни частни документи от съществено значение за преценката относно спазването на изискванията на тази наредба да бъдат с нотариална заверка на подписите на лицата, които са ги издали.
(2) При първоначална регистрация и промени формулярите се попълват на български език, а в електронен вид се подписват с квалифициран електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

Заключителни разпоредби


§ 2. (1) Тази наредба се издава на основание чл. 51, ал. 3 и § 11 Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители и е приета с Решение № 115 от 20.10.2016 г. на Управителния съвет на Българската народна банка.
(2) Подуправителят на БНБ, ръководещ управление "Банков надзор", може да издава указания по прилагането на тази наредба.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума