навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ И ТРУДОВАТА МОБИЛНОСТ

В сила от 30.09.2016 г.
Приет с ПМС № 255 от 29.09.2016 г.

Обн. ДВ. бр.79 от 7 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.48 от 16 Юни 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 3 Октомври 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се урежда прилагането на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ) по отношение на:
1. условията и реда за предоставяне, продължаване, отказ и отменяне на писменото решение на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта за достъп до пазара на труда на работници - граждани на трети държави, включително условията за провеждане на проучването по чл. 7, ал. 1, т. 1 ЗТМТМ, във връзка с издаване от Министерството на вътрешните работи на:
а) Единно разрешение за пребиваване и работа;
б) разрешение за пребиваване и работа тип "Синя карта на Европейския съюз";
в) разрешение за сезонен работник;
г) разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер;
2. условията и реда за издаване, продължаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на работници - граждани на трети държави, в Република България;
3. условията и реда за издаване, продължаване, отказ и отнемане на разрешения за извършване на дейност на свободна практика на работници - граждани на трети държави, в Република България;
4. условията и реда за регистрация на заетост без разрешение за работа;
5. реда за деклариране на заетост без разрешения за работа;
6. структурата, функциите и организацията на дейността на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност;
7. условията и реда за определянето на служителите на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), които да се командироват дългосрочно в службите по трудови и социални въпроси.
Чл. 2. (1) За предоставяне на решение за достъп до пазара на труда по чл. 1, т. 1 и за издаване на разрешение по чл. 1, т. 2 работодателят подава в Агенцията по заетостта:
1. заявление по образец съгласно приложенията на правилника;
2. обосновка на искането;
3. (отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.)
4. (доп. - ДВ, бр. 48 от 2017 г., в сила от 16.06.2017 г.) документи за образование, специалност, правоспособност, професионална квалификация и опит на работника - гражданин на трета държава, легализирани по съответния ред, придружени със заверен превод на български език и съответстващи на изискванията за заемане на длъжността, както това е посочено в информацията по чл. 4, ал. 3, т. 1, съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. (НКПД);
5. справка-декларация за работещите във фирмата работници - граждани на трети държави, наети по трудов договор, с посочени имена по паспорт, дата на раждане, гражданство, основание и срок за пребиваване;
6. справка-декларация за средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение български граждани, граждани на държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и на Конфедерация Швейцария, включително лицата по чл. 9, ал. 1, т. 2 - 6 ЗТМТМ - в предходните 12 месеца (по месеци), подписана от работодателя и от главния счетоводител;
7. декларация на работодателя, че са спазени условията на чл. 7, ал. 1, т. 3 ЗТМТМ;
8. други документи, които се изискват съгласно българското законодателство за заемане на посочената от работодателя длъжност, когато такива са необходими;
9. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2017 г., в сила от 16.06.2017 г.) заверено от работодателя копие на срочен трудов договор, сключен по условията на българското законодателство, за длъжност с код по НКПД, подписан от страните и влизащ в сила от датата на издаване на документа за пребиваване на работника - гражданин на трета държава, и копие от длъжностната характеристика, когато е неразделна част от договора;
10. документ, че са изпълнени условията за упражняване на професия, включена в Списъка на регулираните професии в Република България, приет с решение на Министерския съвет на основание чл. 3 от Закона за признаване на професионалните квалификации;
11. копие от страницата на документа за задгранично пътуване със снимката и личните данни на работника - гражданин на трета държава;
12. две цветни снимки - формат 3,5/4,5 см.
(2) В обосновката по ал. 1, т. 2 работодателят:
1. представя копия от обяви в местни и национални средства за масово осведомяване, интернет и др.;
2. посочва фактите и обстоятелствата, налагащи наемането на работник - гражданин на трета държава;
3. мотивира отказа си да наеме български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария или на лице по чл. 9, ал. 1, т. 2 - 6 ЗТМТМ, което отговаря на посочените в обявата изисквания.
(3) Професионални умения и опит по ал. 1, т. 4 се удостоверяват с документ за трудов стаж, издаден от компетентен орган на съответната държава, в който са посочени работодателят, трудовият и професионалният стаж и заеманата длъжност.
(4) В договора по ал. 1, т. 9 следва да са определени задълженията на страните относно разходите за квартира, медицинско лечение, застраховки, транспорт от и до държавата, където е обичайното местоживеене на работника - гражданин на трета държава.
(5) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) За всяко подадено заявление по ал. 1, т. 1 Агенцията по заетостта събира по служебен път информация относно:
1. данните за работодателя, вписани в Регистър БУЛСТАТ, или за единния идентификационен код (ЕИК) на работодателя съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
2. регистрацията в Българската търговско-промишлена палата, когато има такава;
3. актуалното състояние - в случаите на фирми без ЕИК.

Чл. 3. За предоставяне на решение за достъп до пазара на труда по чл. 1, т. 1 и за издаване на разрешение по чл. 1, т. 2 и 3 Агенцията по заетостта служебно изисква информация от:
1. Министерството на външните работи за наличие на обстоятелства по чл. 5, ал. 2 и чл. 8, ал. 1, т. 1 ЗТМТМ;
2. Министерството на вътрешните работи за наличие на обстоятелства по чл. 8, ал. 1, т. 2 и ал. 2 и чл. 11, ал. 1, т. 5 ЗТМТМ;
3. Националната агенция за приходите за наличие на задължения на работодателя съгласно чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
4. Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" за влезли в сила наказателни постановления за нарушения, посочени в чл. 11 ЗТМТМ.

Чл. 4. (1) Предварителното проучване на пазара на труда по чл. 7, ал. 1, т. 1 ЗТМТМ се извършва от работодателя в национални и местни средства за масово осведомяване, включително в дирекция "Бюро по труда" по месторабота на работника - гражданин на трета държава.
(2) Продължителността на проучването по ал. 1 не може да е по-малка от 15 дни и по-голяма от 3 месеца.
(3) При обявяване на свободно работно място работодателят представя информация относно:
1. изискванията за заемане на длъжността;
2. възнаграждението и другите социални придобивки.
(4) Резултатите от проведеното предварително проучване на пазара на труда се използват от Агенцията по заетостта за установяване на обективната невъзможност на работодателя да наеме на свободното работно място по трудово правоотношение български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, или лице по чл. 9, ал. 1, т. 2 - 6 ЗТМТМ.

Чл. 5. Таксата по чл. 7, ал. 8 ЗТМТМ, както и таксата по чл. 41, ал. 5 и чл. 45, ал. 4 ЗТМТМ е в приход на държавния бюджет, заплаща се по банков път и не подлежи на връщане.

Чл. 6. (1) Образуваните преписки по заявления във връзка с предоставяне на решения на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта се придвижват само по служебен ред.
(2) Постъпилите документи във връзка с предоставяне на решенията по ал. 1, включително по оттеглените от вносителя заявления, не подлежат на връщане.
(3) При необходимост за удостоверяване на условията за даване на решението по чл. 7, ал. 3 ЗТМТМ Агенцията по заетостта може да изиска допълнителни документи, за което работодателят се уведомява писмено и се определя срок за представянето им.
(4) При констатирани пропуски и нередности на документите Агенцията по заетостта уведомява писмено работодателя, като му определя 15-дневен срок за отстраняването им.
(5) Срокът по чл. 7, ал. 3 ЗТМТМ спира да тече до получаването на допълнителните документи по ал. 3 и 4.
(6) В случай че не може да представи документите по ал. 3 и 4 в указания срок, работодателят може да оттегли заявлението с писмено уведомление до Агенцията по заетостта и впоследствие може да ги внесе отново.

Чл. 7. Заявление за ново решение за достъп до пазара на труда може да се подаде след 3-месечно прекъсване между изтеклия и искания нов начален срок на заетост за гражданина на трета държава, когато:
1. е налице някое от обстоятелствата по чл. 10, ал. 4 ЗТМТМ;
2. при достигане на максимално допустимия срок по чл. 7, ал. 5 ЗТМТМ.

Чл. 8. (1) В 15-дневен срок от констатирането на някой от случаите по чл. 12, ал. 1 ЗТМТМ изпълнителният директор на Агенцията по заетостта взема решение за отнемане правото на достъп до пазара на труда на работник - гражданин на трета държава, като взема предвид конкретните обстоятелства, включително интересите на работника.
(2) Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта уведомява органите на Министерството на вътрешните работи, на Министерството на външните работи и на Държавна агенция "Национална сигурност" за решенията по ал. 1.

Чл. 9. (1) За разрешаване на достъп до пазара на труда в случаите по чл. 14, ал. 1 ЗТМТМ към заявлението по чл. 2, ал. 1, т. 1 работодателят прилага подкрепящи документи, издадени от компетентните министерства и други държавни институции, както и от представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, от съответните творчески съюзи, спортни федерации и съюзи, органи на местното самоуправление.
(2) Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта подготвя и представя на министъра на труда и социалната политика становище относно исканията по чл. 14, ал. 1 ЗТМТМ и проект на решение.

Чл. 10. Агенцията по заетостта предоставя на Министерството на вътрешните работи, дирекция "Миграция", копия от решенията по чл. 7, ал. 3 ЗТМТМ.

Глава втора.
ТРУДОВА МИГРАЦИЯ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

Раздел I.
Единно разрешение за пребиваване и работа


Чл. 11. (1) За предоставяне на решение по чл. 15, ал. 1 ЗТМТМ работодателят подава в дирекция "Бюро по труда" по месторабота на работника - гражданин на трета държава:
1. заявление по образец съгласно приложение № 1;
2. документите по чл. 2, ал. 1, т. 2 - 11.
(2) В случаите по чл. 15, ал. 4 ЗТМТМ не се прилага документът по чл. 2, ал. 1, т. 6 и към обосновката по чл. 2, ал. 1, т. 2 не се изискват документите по чл. 2, ал. 2, т. 1.
(3) В случаите по чл. 15, ал. 4, т. 3, 4 и 5 ЗТМТМ не се изискват документи, удостоверяващи завършено образование, придобита квалификация и трудов стаж.

Чл. 12. (1) Когато за упражняването на професията и дейността се изисква призната от български орган правоспособност, издадено разрешение или лиценз, за продължаване и за предоставяне на ново решение работодателят подава в Агенцията по заетостта:
1. документ, издаден на основание чл. 213, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование - за преподавателите в училища;
2. лиценз, издаден от Държавната комисия по хазарта - за хазартна дейност;
3. удостоверение от съответната спортна федерация и национална спортна организация, че работникът - гражданин на трета държава, има статут на професионален състезател съгласно изискванията на международната федерация по съответния вид спорт, притежава особени лични качества и висока степен на професионални умения и са налице основанията да бъде картотекиран в съответната спортна федерация/спортен клуб - за спортисти и треньори.
(2) В случаите по ал. 1, т. 3 спортната федерация и националната спортна организация - работодател на гражданина на трета държава, представя копие от спортната лицензия, издадена от министъра на младежта и спорта, или удостоверение от съответната лицензирана спортна федерация или национална спортна организация.

Чл. 13. За наемане на артисти-изпълнители по смисъла на чл. 74 от Закона за авторското право и сродните му права работодателят представя писмо от Министерството на културата за наличие на интерес от наемането на граждани на трети държави.

Чл. 14. (1) За продължаване на решението по чл. 15, ал. 1 ЗТМТМ работодателят подава в дирекция "Бюро по труда" по месторабота на работника - гражданин на трета държава:
1. заявление по образец съгласно приложение № 1;
2. документите по чл. 2, ал. 1, т. 2, 3, 5 и 6;
3. копие от трудов договор или от допълнително споразумение към трудовия договор;
4. копие от притежаваното от работника - гражданин на трета държава, Единно разрешение за пребиваване и работа.
(2) Документите по ал. 1 се подават не по-късно от 30 дни преди изтичането на валидността на Единното разрешение за пребиваване и работа и при спазване на изискванията за първоначалното му издаване.
(3) В случаите по ал. 1 работодателят отново провежда предварително проучване на пазара на труда и посочва причините, поради които през изтеклия период не е подготвил български гражданин за заемане на длъжността и изпълнението на съответната работа.

Раздел II.
Синя карта на Европейския съюз


Чл. 15. За предоставяне на решението по чл. 17, ал. 1 ЗТМТМ работодателят подава в Агенцията по заетостта:
1. заявление по образец съгласно приложение № 2;
2. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2017 г., в сила от 16.06.2017 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) документите по чл. 2, ал. 1, т. 2, 4 и 7 - 11.

Чл. 16. (1) За продължаване на решението по чл. 17, ал. 1 ЗТМТМ работодателят подава в Агенцията по заетостта:
1. заявление по образец съгласно приложение № 2;
2. документите по чл. 2, ал. 1, т. 2, 3 и 9;
3. копие от притежаваната от работника - гражданин на трета държава, Синя карта на Европейския съюз (ЕС).
(2) Документите по ал. 1 се подават не по-късно от 15 дни преди изтичането на валидността на Синята карта на ЕС и при спазване на изискванията за първоначалното и издаване.

Чл. 17. (1) За изготвяне на първия Списък на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти по чл. 18, ал. 1 ЗТМТМ, и за неговото актуализиране организациите на работодателите, признати за представителни на национално равнище, представят мотивирани предложения до председателя на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност (НСТМТМ).
(2) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2017 г., в сила от 16.06.2017 г.) Към мотивираното предложение по ал. 1 за всяка от предложените единични групи по НКПД се представя информация за броя обявени и незаети работни места, за които са проведени предварителни проучвания на пазара на труда през предходните 12 месеца съгласно чл. 4 и прогнози за заетостта и за развитието на икономическата дейност.
(3) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2017 г., в сила от 16.06.2017 г.) В 15-дневен срок от подаване на мотивираното предложение по ал. 1 Агенцията по заетостта предоставя на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност информация за:
1. броя заявени свободни работни места в Агенцията по заетостта, за които от дирекции "Бюро по труда" не са насочени подходящи безработни или търсещи работа лица;
2. броя предоставени решения от Агенцията по заетостта по чл. 15 и 16;
3. броя постановени откази от Агенцията по заетостта по чл. 11 ЗТМТМ.
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 48 от 2017 г., в сила от 16.06.2017 г.) В 30-дневен срок от получаването на предложението по ал. 1 председателят на НСТМТМ свиква заседание на съвета.
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 48 от 2017 г., в сила от 16.06.2017 г.) Предложенията по ал. 1 се разглеждат и на заседание на Националния съвет за насърчаване на заетостта по реда на правилника за дейността му.
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 48 от 2017 г., в сила от 16.06.2017 г.) Националният съвет по трудова миграция и трудова мобилност предлага на министъра на труда и социалната политика включването на предложенията по ал. 1 в Списъка на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти, или ги отхвърля - заедно или поотделно.
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 48 от 2017 г., в сила от 16.06.2017 г.) Актуализирането на списъка по ал. 1 се извършва при спазване на срока по чл. 18, ал. 2 ЗТМТМ.
(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 48 от 2017 г., в сила от 16.06.2017 г.) Списъкът на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти, се публикува на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика и на Агенцията по заетостта в 7-дневен срок от датата на утвърждаването или актуализирането му.

Чл. 18. Предоставянето на решение за смяна на работодателя по чл. 20, ал. 2 ЗТМТМ се извършва при условията на чл. 15.

Чл. 19. Агенцията по заетостта изготвя писмено предложение до органите за административен контрол на чужденците за отнемане на Синя карта на ЕС - в случаите, когато притежателят и не е започнал работа, след като е ползвал правата си по чл. 21, ал. 1 и 2 ЗТМТМ.

Раздел III.
Разрешение за сезонен работник


Чл. 20. (1) За предоставяне на решението по чл. 24, ал. 1 ЗТМТМ работодателят подава в Агенцията по заетостта:
1. заявление по образец съгласно приложение № 2;
2. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) документите по чл. 2, ал. 1, т. 2, 4 и 7 - 11;
3. договор за наем при спазване изискванията на чл. 28, ал. 1 и 4 ЗТМТМ.
(2) Документите по ал. 1 се внасят не по-късно от 30 дни преди заявената начална дата на започване на заетостта.
(3) В случаите по чл. 28, ал. 5 ЗТМТМ работодателят представя в Агенцията по заетостта копие на договора за наем.

Чл. 21. Предоставянето на решение по чл. 29 ЗТМТМ за смяна на работодателя или за продължаване на заетостта при същия работодател се извършва при условията на чл. 20.

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2017 г., в сила от 16.06.2017 г.) Изготвянето и утвърждаването на списъка по чл. 25, ал. 1 и 2 ЗТМТМ се извършва еднократно от НСТМТМ по реда на чл. 17, ал. 1 - 6.
(2) Разпоредбата на чл. 25, ал. 3 ЗТМТМ се прилага по реда на ал. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2017 г., в сила от 16.06.2017 г.) Уведомяването по чл. 25, ал. 2 и 3 ЗТМТМ се извършва чрез Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз със съдействието на лицата по чл. 63.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 48 от 2017 г., в сила от 16.06.2017 г.) Списъкът по ал. 1 се публикува на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика и на Агенцията по заетостта в 7-дневен срок от датата на утвърждаването му или от неговото изменение или допълнение.

Раздел IV.
Разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер


Чл. 23. (1) За предоставяне на решението по чл. 31, ал. 1 ЗТМТМ работодателят подава в Агенцията по заетостта:
1. заявление по образец съгласно приложение № 2;
2. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) документите по чл. 2, ал. 1, т. 2, 5, 7 и 11;
3. документ, доказващ, че приемащото предприятие и предприятието, установено в третата държава, принадлежат към едно и също предприятие или група предприятия, легализиран съгласно българското законодателство и придружен със заверен превод на български език;
4. данни за продължителността на трансфера;
5. документи, легализирани съгласно българското законодателство, удостоверяващи, че работникът - гражданин на трета държава:
а) е работил в същото предприятие/група предприятия не по-малко от 12 месеца без прекъсване непосредствено преди датата на подаване на заявлението - за ръководителите и специалистите, и не по-малко от 6 месеца без прекъсване - за служителите-стажанти;
б) притежава необходимите професионален опит и квалификация - за длъжността ръководител и специалист;
в) ще продължи да работи в предприятието, установено в третата държава, след срока на трансфера;
6. копие от споразумението за обучение, свързано с подготовката на бъдещата позиция на стажанта в рамките на предприятието или групата от предприятия, придружено от описание на програмата за обучение - за служителите-стажанти;
7. документ за завършено висше образование, легализиран и придружен от заверен превод - за длъжността служител-стажант.
(2) В програмата за обучение по ал. 1, т. 6 изрично се посочва:
1. че целта на заетостта на работника - гражданин на трета държава, е професионално развитие или обучение в областта на стопанските техники или методи;
2. продължителността на програмата;
3. условията, при които служителят-стажант ще бъде ръководен по време на програмата.

Чл. 24. (1) За продължаване на решението по чл. 31, ал. 1 ЗТМТМ работодателят подава в Агенцията по заетостта:
1. заявление по образец съгласно приложение № 2;
2. документите по чл. 2, ал. 1, т. 2 и 3;
3. копие на притежаваното от работника - гражданин на трета държава, разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер.
(2) Документите по ал. 1 се подават не по-късно от 30 дни преди изтичането на валидността на разрешението за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер, и при спазване на изискванията за първоначалното му издаване.
(3) След изтичането на срока по чл. 32, ал. 2 ЗТМТМ заявление за следващ трансфер на един и същ работник - гражданин на трета държава, може да бъде подадено, когато е налице прекъсване на заетостта и на пребиваването му в страната с продължителност не по-малка от 6 месеца.

Раздел V.
Разрешение за работа


Чл. 25. (1) За издаване на разрешение за работа на основание чл. 40, ал. 2, т. 1 ЗТМТМ местното лице, приемащо на работа командирован или изпратен работник или служител от трета държава, подава в Агенцията по заетостта:
1. заявление по образец съгласно приложение № 3;
2. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) документите по чл. 2, ал. 1, т. 2, 5, 7, 11 и 12;
3. копие от договора с чуждестранна фирма за предоставяне на услугата, който е основание за приемане на командированото лице, заверен от страните по договора с подпис и печат;
4. легализиран съгласно българското законодателство документ за регистрация, легитимиращ чуждестранния работодател - страна по договора;
5. легализирано съгласно българското законодателство писмо-потвърждение от чуждестранната фирма - работодател, което:
а) удостоверява наличието на трудово правоотношение с командирования работник;
б) посочва конкретните задачи за изпълнение;
в) определя срока на командироване;
г) гарантира изплащането на трудовото възнаграждение и покриване на разходите за социално осигуряване и здравна застраховка на командирования.
(2) За издаване на разрешение за работа на основание чл. 40, ал. 2, т. 2 ЗТМТМ работодателят подава в Агенцията по заетостта:
1. заявление по образец съгласно приложение № 3;
2. документите по чл. 2, ал. 1, т. 2 - 5, 7, 8 и 10 - 12;
3. оригинал и копие на документа по чл. 2, ал. 1, т. 9.
(3) За осъществяване на дейност по трудово правоотношение от членовете на семейства по чл. 19, 33 и 37 ЗТМТМ се издава разрешението по ал. 2.

Чл. 26. (1) За продължаване на разрешението за работа по чл. 40, ал. 1 ЗТМТМ работодателят или местното лице, приемащо на работа командирован или изпратен работник или служител от трета държава, подава в Агенцията по заетостта:
1. заявление по образец съгласно приложение № 3;
2. документите по чл. 2, ал. 1, т. 2 и 3;
3. оригинал и копие на допълнително споразумение към трудовия договор за наетите лица или актуализиран документ по чл. 25, ал. 1, т. 3 и 5 - за командированите лица, в случаите по чл. 41, ал. 3 ЗТМТМ;
4. копие от документа за пребиваване на гражданина на трета държава.
(2) Документите по ал. 1 се подават не по-късно от 30 дни преди изтичането на валидността на разрешението за работа и при спазване на изискванията за първоначалното му издаване.
(3) Разрешението за продължаване срока на разрешението за работа се издава в 3-дневен срок след заплащане на таксата по чл. 7, ал. 8 ЗТМТМ и се получава лично от работника - гражданин на трета държава, в Агенцията по заетостта.

Чл. 27. В случаите по чл. 41, ал. 5 ЗТМТМ изпълнителният директор на Агенцията по заетостта издава дубликат на разрешението за работа в 3-дневен срок след представяне на документ за платена такса по същата алинея.

Раздел VI.
Разрешение за извършване на дейност на свободна практика (В сила от 01.01.2017 г.)


Чл. 28. (В сила от 01.01.2017 г.) (1) За издаване на разрешение за извършване на дейност на свободна практика на основание чл. 44, ал. 1 ЗТМТМ гражданинът на трета държава, желаещ да работи на свободна практика, подава в Агенцията по заетостта:
1. заявление по образец съгласно приложение № 4;
2. документите по чл. 2, ал. 1, т. 8 и 10 - 12;
3. кратко описание на вида, характера и целите на дейността на свободна практика;
4. подробен план на дейността за срока, за който се иска издаване на разрешение за извършване на дейност на свободна практика;
5. документ/документи, удостоверяващ/удостоверяващи наличието на професионален опит не по-малко от две години по дейността;
6. свидетелство за съдимост на лицето, валидно към датата на подаване на заявлението;
7. документ за владеене на български език на ниво минимум В1 от Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа;
8. документ, установяващ наличието на финансови средства за извършване на дейността на свободна практика в съответствие с представения план.
(2) Планът за дейността по ал. 1, т. 4 съдържа:
1. доказателства за икономическия и/или обществения ефект от дейността;
2. информация за актуалното състояние на външната и вътрешната икономическа среда;
3. идентификация на пазара;
4. ясно дефинирани цели за дейността;
5. възможностите за постигане на практически измерими резултати;
6. общите тенденции в развитието на пазара;
7. финансова обосновка.
(3) Разрешението за извършване на дейност на свободна практика се получава лично от кандидата в Агенцията по заетостта след заплащане на таксата по чл. 7, ал. 8 ЗТМТМ.
(4) За извършване на дейност на свободна практика от членовете на семейства по чл. 19, 33 и 37 ЗТМТМ се издава разрешението по ал. 1.

Чл. 29. (В сила от 01.01.2017 г.) (1) За продължаване на разрешението за извършване на дейност на свободна практика на основание чл. 44, ал. 1 ЗТМТМ гражданинът на трета държава подава в Агенцията по заетостта:
1. заявление по образец съгласно приложение № 4;
2. план на дейността за срока, за който се иска продължаване на дейността;
3. най-малко два договора за извършване на услуга;
4. отчет за изпълнението на плана за дейността за предходния период;
5. декларация за липса на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски;
6. регистрационно удостоверение от регистър БУЛСТАТ;
7. декларация за патент по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси - при извършване на патентни дейности;
8. копие от документа за пребиваване на гражданина на трета държава.
(2) Документите по ал. 1 се подават не по-късно от 30 дни преди изтичането на валидността на разрешението за извършване на дейност на свободна практика и при спазване на изискванията за първоначалното му издаване.
(3) Разрешението за продължаване на дейността на свободна практика се издава в 3-дневен срок след заплащане на таксата по чл. 7, ал. 8 ЗТМТМ и се получава лично от гражданина на трета държава в Агенцията по заетостта.

Чл. 30. (В сила от 01.01.2017 г.) В случаите по чл. 45, ал. 4 ЗТМТМ изпълнителният директор на Агенцията по заетостта издава дубликат на разрешението в 3-дневен срок след представяне на документ за платена такса по същата алинея.

Раздел VII.
Регистрация на заетост на граждани от трети държави


Чл. 31. (1) За регистрация на заетост на лице по чл. 9, ал. 3 или 4 ЗТМТМ местното лице, приемащо командирования или изпратения работник или служител, подава в Агенцията по заетостта:
1. декларация в 3 екземпляра по образец съгласно приложение № 5;
2. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) документите по чл. 2, ал. 1, т. 7 и 11 и по чл. 25, ал. 1, т. 3 - 5.
(2) Регистрацията по ал. 1 се извършва преди влизането на гражданина на трета държава на територията на Република България и преди началото на заетостта и се потвърждава чрез заверка от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта на декларацията по ал. 1 - в 10-дневен срок от датата на подаването и.

Чл. 32. (1) За регистрация на сезонна работа до 90 дни по чл. 24, ал. 3 ЗТМТМ работодателят подава в Агенцията по заетостта преди започване на работата:
1. декларация в два екземпляра по образец съгласно приложение № 5;
2. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2017 г., в сила от 16.06.2017 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) документите по чл. 2, ал. 1, т. 2, 7 - 11;
3. (нова - ДВ, бр. 48 от 2017 г., в сила от 16.06.2017 г.) декларация, че са спазени изискванията на чл. 28, ал. 1 - 4 ЗТМТМ.
(2) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2017 г., в сила от 16.06.2017 г.) При подаване на обосновката по чл. 2, ал. 1, т. 2 не се изискват документите по чл. 2, ал. 2, т. 1.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 48 от 2017 г., в сила от 16.06.2017 г.) Регистрацията по ал. 1 се потвърждава със заверка на декларацията от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта в 15-дневен срок от датата на подаването и, като на вносителя се връща заверен екземпляр.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 48 от 2017 г., в сила от 16.06.2017 г.) В случаите по ал. 1 във визата за краткосрочно пребиваване, когато такава се изисква, се посочва, че е издадена за целите на сезонна работа.

Чл. 33. (1) За регистрация на заетостта по чл. 36, ал. 1 ЗТМТМ приемащата научноизследователска организация подава в Агенцията по заетостта:
1. декларация в два екземпляра по образец съгласно приложение № 5;
2. копие от споразумението за прием на научни работници;
3. копие от документа за пребиваване на научния работник - гражданин на трета държава;
4. копие от срочен трудов договор, сключен по условията на българското законодателство, за длъжност с код по НКПД, подписан от страните и съобразен с посочената продължителност на научноизследователския проект.
(2) Документите по ал. 1 се подават в 7-дневен срок от началото на заетостта.
(3) Регистрацията по ал. 1 се извършва в 7-дневен срок от подаване на документите по ал. 1 и се потвърждава със заверка на декларацията по ал. 1, т. 1 от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.

Чл. 34. (1) За регистрация на заетостта по чл. 38, ал. 1 и 2 ЗТМТМ работодателят подава в дирекция "Бюро по труда" по месторабота на работника - гражданин на трета държава:
1. декларация в два екземпляра по образец съгласно приложение № 6;
2. копие от трудовия договор, сключен по условията на българското законодателство, за длъжност с код по НКПД, подписан от страните и съобразен с продължителността на обучението и с договореното разпределение на работното време, в случай че се сключва за работа на непълно работно време;
3. удостоверение за приемането на гражданина на трета държава за обучение в Република България, издадено от Министерството на образованието и науката, и удостоверение, издадено от висшето училище, че същият ще се обучава в редовна форма на обучение през съответната година;
4. копие от документа за пребиваване на гражданина на трета държава.
(2) Документите по ал. 1 се подават в 7-дневен срок от началото на заетостта.
(3) Регистрацията по ал. 1 се извършва в 7-дневен срок от подаване на документите и се потвърждава със заверка на декларацията по ал. 1, т. 1 от директора на дирекция "Бюро по труда".

Чл. 35. След извършване на регистрацията по реда на този раздел Агенцията по заетостта връща на подателя заверен екземпляр на декларацията.

Раздел VIII.
Деклариране на заетост на граждани от трети държави


Чл. 36. (1) За деклариране на заетостта на членовете на семейства по чл. 9, ал. 1, т. 2, 5 и 6 ЗТМТМ работодателят подава в дирекция "Бюро по труда" по месторабота на работника - гражданин на трета държава:
1. декларация в два екземпляра по образец съгласно приложение № 7;
2. копие от валиден документ за пребиваване на гражданина на трета държава;
3. заверено от работодателя копие на трудов договор, сключен по условията на българското законодателство, за длъжност с код по НКПД, подписан от страните и съобразен с крайния срок на разрешеното пребиваване на работника - гражданин на трета държава.
(2) За деклариране на заетостта на лицата по чл. 9, ал. 1, т. 9 ЗТМТМ освен документите по ал. 1 работодателят подава и служебна бележка, издадена от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, за наличие на обстоятелства по чл. 29, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците.
(3) За деклариране на заетостта на лицата по чл. 9, ал. 1, т. 11 ЗТМТМ освен документите по ал. 1 работодателят подава и служебна бележка от органите за административен контрол на чужденците за наличие на обстоятелства по чл. 44а, ал. 4 от Закона за чужденците в Република България.
(4) Документите по ал. 1 - 3 се подават в 7-дневен срок от началото на заетостта.

Глава трета.
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ТРУДОВА МИГРАЦИЯ И ТРУДОВА МОБИЛНОСТ

Раздел I.
Структура


Чл. 37. Националният съвет по трудова миграция и трудова мобилност (НСТМТМ), наричан по-нататък "съвета", е консултативен орган към министъра на труда и социалната политика при разработване и осъществяване на държавната политика в областта на свободното движение на работници и трудовата миграция и интеграция на граждани на трети държави.

Чл. 38. (1) Националният съвет по трудова миграция и трудова мобилност се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове.
(2) Председател на НСТМТМ е министърът на труда и социалната политика.
(3) Заместник-председател на НСТМТМ е заместник-министър на труда и социалната политика или друго оправомощено от министъра на труда и социалната политика длъжностно лице.
(4) Организационно-техническото обслужване на дейността на НСТМТМ се осигурява от секретар - държавен служител от специализираната администрация на Министерството на труда и социалната политика.
(5) Членове на НСТМТМ на паритетен принцип са:
1. представители - заместник-министри/заместник-председатели или главен секретар/административен секретар, на:
а) Министерството на външните работи;
б) Министерството на вътрешните работи;
в) Министерството на образованието и науката;
г) (изм. - ДВ, бр. 48 от 2017 г., в сила от 16.06.2017 г.) Министерството на земеделието, храните и горите;
д) Министерството на икономиката;
е) Министерството на здравеопазването;
ж) Министерството на туризма;
з) (отм. - ДВ, бр. 48 от 2017 г., в сила от 16.06.2017 г.)
и) Държавна агенция "Национална сигурност";
к) Държавната агенция за българите в чужбина.
л) (отм. - ДВ, бр. 48 от 2017 г., в сила от 16.06.2017 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2017 г., в сила от 16.06.2017 г.) десет представители на национално представителните организации на работниците и служителите;
3. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2017 г., в сила от 16.06.2017 г.) десет представители на национално представителните организации на работодателите.
(6) С право на съвещателен глас може да бъдат привличани в работата на НСТМТМ и ръководители на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, които имат предмет на дейност, свързан с трудовата миграция и свободното движение на работници.
(7) Лицата по ал. 6 заявяват писмено готовността си да участват в работата на НСТМТМ пред министъра на труда и социалната политика, като посочват и кой ще ги представлява. Към заявлението се прилагат:
1. препис или нотариално заверено копие от съдебното решение по регистрацията;
2. копие от устава или от учредителния акт на организацията;
3. удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентния съд не по-рано от 6 месеца от датата на подаване на заявлението.
(8) Министърът на труда и социалната политика може да привлича като консултанти в работата на НСТМТМ и на работните групи към него представители на академичните среди и на международни организации.

Чл. 39. (1) Поименният състав на НСТМТМ се определя със заповед на министъра на труда и социалната политика по предложение на ръководителите на съответните министерства, ведомства и организации по чл. 38, ал. 5.
(2) При промяна в служебното положение, правомощията или функциите на някой от членовете на НСТМТМ ръководителят на съответното министерство, ведомство или организация по чл. 38, ал. 5 в едномесечен срок прави предложение до министъра на труда и социалната политика за промяна в поименния състав на НСТМТМ.
(3) Юридическите лица по чл. 38, ал. 6 могат да подновяват желанието си за участие в работата на НСТМТМ всеки две години, като прилагат към заявлението си документа по чл. 38, ал. 7, т. 3.

Чл. 40. (1) Председателят на НСТМТМ:
1. представлява съвета;
2. свиква заседанията и предлага дневния ред;
3. ръководи заседанията и цялостната работа на съвета и има право на глас от името на Министерството на труда и социалната политика;
4. организира и контролира изпълнението на решенията на съвета;
5. подписва протоколите от заседанията на съвета;
6. има право да изисква от членовете на съвета информация по всички въпроси от областта на трудовата миграция, както и съответно да им предоставя такава при поискване от тяхна страна.
(2) Заместник-председателят:
1. подпомага работата на председателя и при необходимост го замества;
2. няма право на глас, освен когато замества председателя на съвета;
3. координира изпълнението на взетите решения.

Чл. 41. (1) В отсъствие на председателя, съответно на заместник-председателя, неговите функции се изпълняват от секретаря или от оправомощено за това лице.
(2) Секретарят на НСТМТМ:
1. организира подготовката на заседанията;
2. подготвя проект на дневния ред за заседанията на съвета;
3. изпраща проекта на дневен ред до членовете на съвета най-късно една седмица преди насроченото заседание;
4. организира провеждането на заседанията на съвета и осигурява необходимите материали за тях;
5. няма право на глас, освен когато замества председателя на съвета;
6. осъществява връзката и координацията между членовете на съвета;
7. подпомага дейността на работните групи към съвета;
8. осигурява воденето на протокол от заседанията;
9. съхранява документацията на съвета.

Чл. 42. (1) Членовете на НСТМТМ:
1. участват в заседанията на съвета и осигуряват необходимата за дейността му информация и експертна помощ по конкретни въпроси от тяхната компетентност;
2. се задължават да не разпространяват предоставената им информация във връзка с работата на съвета преди официалното и оповестяване.
(2) При разглеждане на въпроси, свързани с конкретен икономически сектор (бранш), е задължително участието на браншовата структура, когато има такава, на съответната национално представителна организация на работодателите и на работниците и служителите с неин представител с право да изложи вижданията си по конкретния въпрос пред НСТМТМ, но не участва във вземането на решения.
(3) При разглеждане на въпроси от регионално значение може да бъдат канени да присъстват и представители на компетентен орган на съответната местна власт, както и на регионални структури на национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите. Поканените лица имат право да изложат вижданията си по конкретния въпрос пред НСТМТМ, но не участват във вземането на решения.
(4) При разглеждане на въпроси, свързани с компетенции на държавни институции, непредставени в съвета, техни представители участват в заседанията при разглеждане на съответните въпроси.

Чл. 43. (1) За целите на изпълнение на конкретни задачи/мерки в работата си НСТМТМ може да създава работни групи.
(2) В работните групи по ал. 1 участват експерти от министерствата, ведомствата и сдружението по чл. 38, ал. 5 с компетенции по конкретните задачи/мерки.
(3) В работните групи по ал. 1 могат да участват представители на други ведомства, български и международни организации, университети, научноизследователски институти и др.
(4) Поименният състав на работните групи по ал. 1 се определя със заповед на министъра на труда и социалната политика.
(5) Работните групи се създават за срока до приключване на конкретната задача/мярка.

Раздел II.
Функции


Чл. 44. Националният съвет по трудова миграция и трудова мобилност:
1. обсъжда и подпомага изпълнението на политиката в областта на трудовата миграция и трудовата мобилност, включително чрез изготвяне на проекти на решения;
2. дава предложения в областта на трудовата миграция и свободното движение на работници, по проектите на годишните планове за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2015 - 2020 г.) и обсъжда изпълнението им;
3. обсъжда информация относно резултатите от проучвания и анализи на предлагането и търсенето/недостига на работна сила на пазара на труда, включително по отрасли, професии и региони, и прави предложения за мерки за компенсиране;
4. обсъжда приема на работници от трети страни, включително в рамките на двустранните спогодби, при реален недостиг на заявените специалисти на пазара на труда в Република България;
5. обсъжда и предлага приемането на Списъка на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти, по реда на чл. 18 ЗТМТМ;
6. обсъжда и предлага приемането на Списъка на икономическите сектори, включващи дейности, изпълнението на които зависи от смяната на сезоните, по реда на чл. 25 ЗТМТМ;
7. прави преглед на законодателството и на административната практика по прием на граждани от трети страни с цел работа и при необходимост предлага съответни изменения;
8. дава становища при осъществяване на мерки по отношение на заетостта на български граждани в чужбина и тяхното привличане за заетост обратно в Република България;
9. следи за изпълнението на двустранни спогодби за трудова миграция и за заетост, особено по отношение на избора на икономически сектори, в които да се прилагат;
10. запознава се със и обсъжда опита на други държави;
11. може да бъде консултиран при подготовката на рамкови позиции по проекти на нови актове от вторичното право на ЕС в областта на трудовата миграция, както и по други важни въпроси от компетенциите на Работна група № 2 "Свободно движение на хора" към Съвета по европейските въпроси;
12. обсъжда информация относно дейността на службите по трудови и социални въпроси;
13. поддържа контакти с медиите за популяризиране и разясняване на предимствата, проблемите и мерките на политиката по трудова миграция.

Раздел III.
Организация на дейността


Чл. 45. (1) Националният съвет по трудова миграция и трудова мобилност осъществява своята дейност на редовни и извънредни заседания.
(2) Редовните заседания се провеждат поне два пъти годишно.
(3) Извънредни заседания се свикват по предложение на председателя или по искане най-малко на 1/3 от членовете на съвета.
(4) Кореспонденцията между членовете на НСТМТМ и/или председателя, заместник-председателя и/или секретаря, която се води по електронен път, се счита за официална.

Чл. 46. (1) Заседанията на НСТМТМ:
1. се свикват и се ръководят от председателя, заместник-председателя, секретаря или от оправомощено за това лице;
2. са редовни и се провеждат, когато на тях присъстват не по-малко от 1/2 от членовете с право на глас;
3. са открити, освен когато по изключение съветът реши дадено заседание да бъде закрито.
(2) Националният съвет по трудова миграция и трудова мобилност провежда своите заседания при предварително определени дати и дневен ред. В случай на извънредно заседание лицата, поискали свикването му, уточняват със секретаря на съвета датата за провеждането му.

Чл. 47. (1) За всяко заседание на НСТМТМ се изготвя проект на дневен ред от секретаря на съвета и се одобрява от неговия председател.
(2) Членовете на НСТМТМ се уведомяват писмено за мястото, деня, часа и за проекта на дневен ред за заседанието, придружен с всички материали, най-късно 5 работни дни преди определената дата.
(3) В случай на извънредно заседание изготвянето на материалите по предлаганите за разглеждане въпроси се извършва от лицата, поискали свикването му.
(4) Всеки член на НСТМТМ може да прави предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред чрез секретаря на съвета най-късно 3 работни дни преди заседанието. Материалите за тях се представят заедно с предложението.
(5) По изключение на заседанията на НСТМТМ може да се разглеждат въпроси, които не са включени в дневния ред, за които членовете на съвета не са уведомени по реда на ал. 2, но по своя характер не търпят отлагане.

Чл. 48. (1) По обсъжданите въпроси членовете на НСТМТМ изразяват своето становище (писмено или устно), а председателят формулира проектите на решения.
(2) Член на НСТМТМ, който е възпрепятстван да участва в заседание, може предварително да изрази становището си по обсъжданите въпроси в писмен вид, което представя на председателя на съвета най-късно два работни дни преди заседанието.

Чл. 49. (1) Решенията на НСТМТМ се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове на съвета с право на глас.
(2) По изключение правото на глас на отделен член може да се упражни неприсъствено. В този случай вотът се изразява писмено и е неразделна част от протокола от заседанието на съвета.
(3) В изключителни случаи НСТМТМ може да вземе решение и неприсъствено, с обикновено мнозинство от състава си, чрез протокол, подписан от всички членове, по въпроси, по които вече е проведено обсъждане.

Чл. 50. За обсъждане на специфични въпроси председателят на НСТМТМ може да провежда консултативни срещи с отделни членове на съвета при равнопоставено участие на представители на държавата и на организациите на работодателите и на работниците и служителите. На тези срещи се формират становища и позиции, без да се вземат решения.

Чл. 51. (1) За всяко заседание на НСТМТМ се съставя протокол, който се подписва от председателстващия и от секретаря.
(2) Протоколите от заседанията на съвета се изготвят в 7-дневен срок от провеждането на заседанието и се водят от определено от секретаря лице.
(3) При наличие на особени мнения те се представят в писмена форма в 3-дневен срок след заседанието, без да съдържат данни и мотиви, неизразени на заседанието.
(4) Материалите по ал. 3 са неразделна част от протокола.

Чл. 52. (1) Оригиналните протоколи се съхраняват от секретаря, който ги номерира съобразно поредността на заседанията, заедно с всички материали.
(2) Членовете на НСТМТМ получават копия от протоколите в срок до две седмици след заседанието, освен когато НСТМТМ реши друго.
(3) Разрешения за извлечения от протоколите и материалите от заседанията се дават от председателя на НСТМТМ.

Чл. 53. Организационно-техническото и финансовото осигуряване на работата на НСТМТМ се осъществява от Министерството на труда и социалната политика.

Чл. 54. За своята дейност в НСТМТМ членовете на съвета не получават възнаграждение.

Чл. 55. Националният съвет по трудова миграция и трудова мобилност периодично публикува информация за дейността си на портала на консултативните звена, администриран от Министерския съвет, официалните интернет страници на Министерството на труда и социалната политика и на Агенцията по заетостта, както и в Информационния бюлетин по труда.

Глава четвърта.
ДВУСТРАННО РЕГУЛИРАНЕ НА ЗАЕТОСТТА С ТРЕТИ ДЪРЖАВИ


Чл. 56. (1) Провеждането на преговори за сключването на международни договори за регулиране на трудовата миграция и на договори в областта на заетостта по чл. 62 ЗТМТМ започва след размяна на ноти по дипломатически път за установяване на взаимен интерес с дадена трета държава.
(2) Министърът на труда и социалната политика информира НСТМТМ за установените възможности за стартиране на преговори и подписване на международни договори по ал. 1.
(3) След информирането по ал. 2 Министерството на труда и социалната политика изготвя проект на международен договор по ал. 1, за което може да се ползва предварително одобрен от НСТМТМ типов проект.

Чл. 57. (1) Министърът на труда и социалната политика препраща проекта на договор по чл. 56 по дипломатически път до другата страна с предложение за провеждане на предварителни консултации по проекта на договор и предлага дата за провеждането им.
(2) Министърът на труда и социалната политика определя със заповед състава на експертния екип за участие в предварителните консултации.

Чл. 58. (1) Проектът на международен договор по чл. 56 като основа за водене на преговори се съгласува по реда на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 15, 25 и 30 от 2010 г.; попр., бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 и 88 от 2010 г., бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80 от 2011 г., бр. 22, 50 и 103 от 2012 г., бр. 30, 51, 69, 70, 74, 82, 88 и 102 от 2013 г., бр. 8, 49, 58, 67, 76 и 94 от 2014 г., бр. 5, 19, 37 и 57 от 2015 г. и бр. 2, 8 и 49 от 2016 г.) (УПМСНА), и при спазване изискванията на чл. 3 - 7 от Закона за международните договори на Република България (ЗМДРБ).
(2) След приключването на процедурата по ал. 1 проектът на договор се внася в Министерския съвет за одобряване и за възлагане на мандат за неговото подписване по реда на чл. 6 ЗМДРБ.

Чл. 59. (1) Преди започването на всеки кръг за водене на преговорите министърът на труда и социалната политика определя със заповед ръководителя и състава на българската делегация.
(2) В заповедта по ал. 1 се определят и заместници на титулярите, които да се включат в преговорите при необходимост.
(3) Министерството на труда и социалната политика своевременно изпраща информация за състава на българската делегация и програмата за преговорите на другата страна.
(4) След приключването на всеки кръг от преговорите се изготвя доклад от ръководителя на делегацията до министъра на труда и социалната политика.

Чл. 60. След приключването на експертните преговори по дипломатически път се предприемат съответните мерки за осигуряване на подписването на международния договор за регулиране на трудовата миграция.

Чл. 61. (1) Министърът на труда и социалната политика внася подписания договор в Министерския съвет за одобряване съгласно чл. 9, ал. 2 и чл. 17 ЗМДРБ.
(2) Договорът влиза в сила по реда на чл. 24 ЗМДРБ.

Глава пета.
СЛУЖБИ ПО ТРУДОВИ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ


Чл. 62. (1) Службите по трудовите и социалните въпроси (СТСВ) по чл. 64, ал. 1 ЗТМТМ се ръководят от дългосрочно командировани от министъра на труда и социалната политика служители на Министерството на труда и социалната политика с временен дипломатически ранг.
(2) Ръководителите на СТСВ по ал. 1 са служители на Министерството на труда и социалната политика по служебно правоотношение и се командироват дългосрочно от министъра на труда и социалната политика в съответствие с действащото законодателство в Република България.
(3) При осъществяването на своята дейност ръководителите на СТСВ се задължават да изпълняват и указанията на ръководителя на задграничното представителство на Република България в приемащата държава, отнасящи се до общата организация на дейността на даденото представителство.
(4) Ръководителите на СТСВ участват в осъществяването на дейностите на задграничното представителство на Република България, към което са командировани, които са от компетентност на МТСП, като съдействат за:
1. изграждане и развитие на двустранните отношения в областта на свободното движение на хора и трудовата и социалната политика като цяло;
2. разширяване и укрепване на връзките между Министерството на труда и социалната политика и съответните институции в приемащата държава;
3. провеждане на държавната политика в областта на свободното движение на работници и защита на интересите на българските граждани в тази област в приемащата държава;
4. координиране изпълнението на вече сключени двустранни договори в областта на трудовата миграция;
5. оказване, в рамките на своята компетентност, на съдействие на български граждани в приемащата държава за защита на техните интереси;
6. оказване на информационно съдействие на местни граждани и юридически лица по въпроси, свързани с българската нормативна уредба в областта на заетостта и социалната политика, за упражняване на дейност на свободна практика, заетост като командировани лица, за техните осигурителни и други права и задължения;
7. подготовката на протоколни посещения на представители на ръководството на Министерството на труда и социалната политика в приемащата държава, координиране и организиране на протоколните срещи в рамките на посещенията, оказване на съдействие с логистична подкрепа и превод при необходимост;
8. подготовката и оказване на съдействие при работни посещения на делегации от експерти на Министерството на труда и социалната политика в приемащата държава, командировани в страната за участие в преговори, експертни консултации, заседания на смесени комисии по действащи двустранни договори, експертни срещи, конференции и други мероприятия по въпроси на отделните политики, провеждани от МТСП, както и участие по компетентност в тези форуми като представител на Министерството на труда и социалната политика.
(5) Във връзка с изпълнението на своите задачи ръководителите на СТСВ могат да пътуват в краткосрочни командировки в приемащата държава, в Република България или в трети държави.

Чл. 63. (1) Министърът на труда и социалната политика командирова дългосрочно служители на МТСП с временен дипломатически ранг в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел (ПП) с цел осигуряване на ефективно участие в дейността на ПП по въпросите на социалната политика и заетостта, свободното движение на работници, координацията на системите за социална сигурност, трудовата миграция и интеграцията на граждани от трети държави.
(2) Представителите на Министерството на труда и социалната политика в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел по ал. 1 са служители на Министерството на труда и социалната политика по служебно правоотношение и се командироват дългосрочно от министъра на труда и социалната политика в съответствие с действащото законодателство в Република България съобразно одобрения от Министерския съвет състав на ПП.
(3) Дългосрочно командированите дипломатически служители по ал. 1 съдействат за изпълнението на ангажиментите на Република България като пълноправен член на ЕС в постоянните органи на Съвета на Европейския съюз и в Европейската комисия и участват в подготовката и съгласуването на позициите на българската страна от компетентност на Министерството на труда и социалната политика по въпросите на социалната политика и заетостта и на свободното движение на хора.
(4) Дипломатическите служители по ал. 1 се задължават да съгласуват изпълнението на задачите си с ръководителите на работните групи към Съвета по европейските въпроси в съответната област на компетентност на Министерството на труда и социалната политика в съответствие с координационния механизъм по европейска интеграция съгласно Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на ЕС (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г.; попр., бр. 66 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 2 и 105 от 2011 г., бр. 68 от 2012 г., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., бр. 53, 76, 94 и 101 от 2014 г., бр. 6 от 2015 г. и бр. 36 от 2016 г.).
(5) Във връзка с изпълнението на своите задачи дипломатическите служители на Министерството на труда и социалната политика в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел могат да пътуват в краткосрочни командировки в Кралство Белгия и във Великото херцогство Люксембург, в държавата - ротационен председател на Съвета на ЕС, в Република България или в други държави.

Чл. 64. (1) Общата численост на дългосрочно командированите в чужбина служители на Министерството на труда и социалната политика по чл. 62 и 63 се утвърждава от министъра на труда и социалната политика в рамките на общата численост на служителите в Министерството на труда и социалната политика.
(2) Статутът на лицата по ал. 1 се определя от Закона за дипломатическата служба (ЗДС), Закона за държавния служител и от подзаконовите нормативни актове към тях.
(3) В своята дейност дългосрочно командированите служители на Министерството на труда и социалната политика изпълняват указанията на министъра на труда и социалната политика, като координират изпълнението на поставените задачи с ръководителя на ПП или със съответното задгранично представителство на Република България в държавата по назначението им.
(4) Средствата за цялостната издръжка на дългосрочно командированите служители за времето на командировката им в СТСВ или в ПП са за сметка на Министерството на труда и социалната политика.

Чл. 65. (1) Командированите дипломатически служители трябва да са български граждани, които нямат друго гражданство освен на държава - членка на Европейския съюз, и да притежават необходимата професионална и езикова квалификация, както и професионален опит, свързани с характера на изпълняваните задачи и със специфичните условия в приемащата държава, както следва:
1. професионална квалификация - висше образование с минимална образователно-квалификационна степен "магистър", доказана с официални документи;
2. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2017 г., в сила от 16.06.2017 г.) специализирана квалификация - допълнително образование или друга форма на повишаване на квалификацията в изброените области по т. 3, доказана с официални документи, е предимство;
3. професионален опит - 3 години в централната администрация на Министерството на труда и социалната политика или 5 години трудов/служебен стаж в държавната администрация в страната в областта на европейската интеграция и/или координация, свободното движение на хора, трудовата миграция и интеграция, международните отношения, социалната политика и заетостта;
4. езикова квалификация съгласно изискванията на чл. 27, ал. 1, т. 3 ЗДС (да владее най-малко два чужди езика, поне единият от които е официален за Организацията на обединените нации, или процедурен език, използван от Европейската комисия).
(2) Владеенето на официалния език на държавата по акредитация се счита за предимство.

Чл. 66. (1) Дейността, свързана с провеждането на конкурса по чл. 64, ал. 3 ЗТМТМ, се извършва от Комисия по подбор на служители за дългосрочно командироване, назначена със заповед на министъра на труда и социалната политика.
(2) Със заповедта по ал. 1 се определят съставът на комисията и условията и редът за провеждане на конкурса по чл. 64, ал. 3 ЗТМТМ.
(3) За участие в конкурса за подбор на служители за дългосрочно командироване кандидатите представят:
1. писмено съгласие за командироване;
2. актуална трудова автобиография;
3. копие от документ за самоличност;
4. копие от диплома за завършено висше образование;
5. копия от дипломи/сертификати за завършено допълнително образование или специализация;
6. копие на трудова/служебна книжка;
7. копия от документи, удостоверяващи владеене на изискваните чужди езици;
8. свидетелство за съдимост;
9. медицинско свидетелство за работа в чужбина;
10. копие от военна книжка (за служители мъже);
11. копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство;
12. две цветни снимки - формат 3,5/4,5 см.

Чл. 67. (1) Дипломатическите служители по чл. 62 и 63 се командироват със заповед на министъра на труда и социалната политика след извършване на конкурентен подбор в Министерството на труда и социалната политика и след съгласуване с министъра на външните работи.
(2) В заповедта за командировка по ал. 1 се посочват:
1. трите имена на командированото лице, длъжността и местоработата;
2. местоназначението на командировката (държава, град и задгранично представителство на Република България);
3. задачите, за изпълнението на които служителят се командирова в чужбина;
4. началната дата и крайният срок на командировката;
5. временният дипломатически ранг на командирования служител;
6. финансовите условия (размер на командировъчните пари, наем за жилище, условия на пътуване, разходи за медицинско обслужване и здравно осигуряване).
(3) Временният дипломатически ранг на служителите по чл. 62 и 63 се определя от министъра на външните работи съгласно чл. 39, ал. 4 ЗДС по предложение на министъра на труда и социалната политика и зависи от минималния трудов и/или служебен стаж.
(4) При дългосрочното командироване служителите са длъжни да представят необходимите документи съгласно изискванията на чл. 31 ЗДС.

Чл. 68. (1) Задграничен мандат е срокът, за който служителят по чл. 62 и 63 е командирован дългосрочно в задгранично представителство съгласно чл. 62, ал. 1 ЗДС.
(2) Срокът и продължаването на задграничния мандат се уреждат съгласно чл. 62, ал. 2 ЗДС.

Чл. 69. Командированият служител по чл. 62 и 63 уведомява преди командироването министъра на труда и социалната политика и министъра на външните работи дали членовете на семейството му ще пребивават с него в приемащата държава за срока на командировката му, както и уведомява незабавно за всяка промяна в тези обстоятелства, настъпила по време на командировката.

Чл. 70. (1) Командировъчните пари на служители по чл. 62 и 63 за времето на дългосрочната командировка се определят съгласно чл. 71 ЗДС, Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 44 от 2001 г.; попр., бр. 51 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2001 г., бр. 5 от 2002 г., бр. 50, 80 и 86 от 2004 г., бр. 43, 55 и 78 от 2005 г., бр. 14 от 2006 г., бр. 3, 20 и 70 от 2008 г., бр. 29, 43, 79 и 93 от 2009 г., бр. 25 от 2010 г., бр. 13, 62 и 82 от 2013 г. и бр. 36, 40, 56 и 94 от 2015 г.), и Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление № 118 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 70 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2008 г., бр. 57 и 98 от 2009 г., бр. 40 от 2010 г., бр. 2 и 104 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 2 и 108 от 2014 г. и бр. 1 от 2016 г.).
(2) Пътните разходи на служителите по чл. 62 и 63 се определят съгласно чл. 72 ЗДС и съответните разпоредби на наредбите по ал. 1.
(3) Осигуряването на жилище или на средства за наем на служителите по чл. 62 и 63 се определя съгласно чл. 73 ЗДС и съответните разпоредби на наредбите по ал. 1.
(4) Медицинското осигуряване на служителите по чл. 62 и 63 се определя съгласно чл. 75 ЗДС и съответните разпоредби на наредбите по ал. 1.

Чл. 71. (1) При неизпълнение на задълженията от страна на служителите по чл. 62 и 63 министърът на труда и социалната политика може да прекрати едностранно дългосрочната командировка.
(2) Дългосрочната командировка на служителите по чл. 62 и 63 се прекратява предсрочно в случаите по чл. 68, ал. 2, т. 1, 3 и 6 ЗДС.
(3) До избирането на нов служител на МТСП за дългосрочно командироване след прекратяването по ал. 2 министърът на труда и социалната политика може да командирова друг служител, отговарящ на изискванията на тази глава, който да изпълнява същите функции за срок не повече от една година.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) Правилникът се приема на основание чл. 4, ал. 5, чл. 7, ал. 10, чл. 9, ал. 2 и 5, чл. 12, ал. 2, чл. 20, ал. 2, чл. 39, чл. 40, ал. 4, чл. 44, ал. 3 и чл. 64, ал. 3 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110 ОТ 9 ЮНИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ И ТРУДОВАТА МОБИЛНОСТ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016


(ОБН. - ДВ, БР. 48 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 16.06.2017 Г.)

§ 8. В срок до 2 месеца от влизането в сила на постановлението да се проведе процедурата по чл. 17 от Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

§ 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ И ТРУДОВАТА МОБИЛНОСТ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 03.10.2017 Г.)

§ 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 11, ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 1, т. 1

 

 

печат с вх. № на Дирекция "Бюро по труда"

(ДБТ)

 

печат с вх. № на Агенцията по заетостта (АЗ)

 

 

 

№ дневник

 

РЕШЕНИЕ № ……………

 

срок от ........... до ................

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ НА ЧУЖДЕНЕЦ

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

РАБОТОДАТЕЛ

 

ЕИК

 

          Седалище

                   (населено място, адрес)

 

Адрес за кореспонденция

 

Тел.:

ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА

По договори

към

 

В това число чужденци

 

 

Представляван от

                    (имена, длъжност)                                      ЕГН                                                                                                   

 

Гражданство                                                 Лична карта №

 

ЧУЖДЕНЕЦ

 

 

 

(имена по паспорт на кирилица и на латиница)

Гражданин на

 

Паспорт №:

 

Дата на раждане

 

Пол

Семеен

Срок на

временно пребиваване

Образование

 

Специалност

М

Ж

Да

Не

от

до

 

Друга квалификация

Длъжност/код по НКПД

 

 

 

 

 

Продължение на договора

да

не

Срок:

от

до

Предишно решение на АЗ №:                                 за                   месеца

Място на работа - обект

 

пощ. код                Адрес

 

                       

 

Задължително се попълват всички полета на заявлението.

 

(Гръб)

 

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

 

1.  За неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

2.  Даденото въз основа на неверни данни разрешение за работа се счита за невалидно и отпада основанието за пребиваване на чужденеца в страната.

3.  Нося отговорност за уведомяването на Агенцията по заетостта в 3-дневен срок при предсрочно прекратяване на трудовия договор - за анулиране на решението за достъп до пазара на труда.

4.  Нося отговорност съгласно чл. 48, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България.

 

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:

 

1.      ___________________________________________________________________

2.      ___________________________________________________________________

3.      ___________________________________________________________________

4.      ___________________________________________________________________

5.      ___________________________________________________________________

6.      ___________________________________________________________________

7.      ___________________________________________________________________

8.      ___________________________________________________________________

9.      ___________________________________________________________________

10.  ___________________________________________________________________

11.  ___________________________________________________________________

12.  ___________________________________________________________________

 

ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧА РЕШЕНИЕТО:

 

0 по пощата

 

0 от упълномощено лице 

 

ЗАЯВИТЕЛ:

                                                                                    (подпис и печат)
Приложение № 2 към чл. 15, т. 1, чл. 16, ал. 1, т. 1, чл. 20, ал. 1, т. 1, чл. 23, ал. 1, т. 1 и чл. 24, ал. 1, т. 1

 

 

печат с вх. № на Агенцията по заетостта (АЗ)

 

РЕШЕНИЕ №: ………………/…………… г.

 

 

 

 

                                                                                     № дневник

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

o   за упражняване на висококвалифицирана заетост

o   за упражняване на сезонна заетост

o   за преместване по вътрешнокорпоративен трансфер

 

 

РАБОТОДАТЕЛ

 

ЕИК

 

Седалище

                   (населено място, адрес)

 

Адрес за кореспонденция

 

 

Тел.:

ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА

По договори

към

 

В това число чужденци

 

 

Представляван от

                    (имена, длъжност)                                      ЕГН

 

Гражданство                                                 Лична карта №

 

ЧУЖДЕНЕЦ

 

 

 

(имена по паспорт на кирилица и на латиница)

Гражданин на

 

Паспорт №

 

Дата на раждане

 

Пол

Семеен

Срок на

временно пребиваване

Образование

 

Специалност

М

Ж

Да

Не

от

до

 

Друга квалификация

Длъжност/код по НКПД

 

 

 

 

 

Продължение на договора

да

не

Срок:

от

до

Предишно решение на АЗ №:                                 за                   месеца

Място на работа - обект

 

пощ. код        

 

Адрес

 

                       

 

Задължително се попълват всички полета на заявлението.

  (Гръб)

 

 

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ: 

  1. За неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

2. Издаденото въз основа на неверни данни разрешение за заетост се счита за невалидно и отпада основанието за даденото разрешение за пребиваване на чужденеца в страната.

3. Нося отговорност за уведомяването на Агенцията по заетостта в 3-дневен срок при предсрочно прекратяване на заетостта - за анулиране на разрешението за работа.

4. Нося отговорност съгласно чл. 48, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България.

 

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:

 

1.    _____________________________________________________________

2.    _____________________________________________________________

3.    _____________________________________________________________

4.    _____________________________________________________________

5.    _____________________________________________________________

6.    _____________________________________________________________

7.    _____________________________________________________________

8.    _____________________________________________________________

9.    _____________________________________________________________

10. _____________________________________________________________

11. _____________________________________________________________

12. _____________________________________________________________

 

 

ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧА РЕШЕНИЕТО :

 

0 по пощата

 

0 от упълномощено лице

 

 

                                                     ЗАЯВИТЕЛ:

 

                                                                                    (подпис и печат)

 


Приложение № 3 към чл. 25, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 26, ал. 1, т. 1


печат с вх.№ на Агенцията по заетостта (АЗ)

 

РЕШЕНИЕ №: ………………/…………… г.

 

 

 

RP -                                                                               № дневник

Снимка на чужденеца

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ № ……………

 

от ….............. до …............

 

 

                      

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА

НА ЧУЖДЕНЕЦ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

РАБОТОДАТЕЛ

 

ЕИК

 

Седалище

                   (населено място, адрес)

 

Адрес за кореспонденция

 

 

Тел.:

ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА

По договори

към

 

В това число чужденци

 

 

Представляван от

                    (имена, длъжност)                                       ЕГН

 

Гражданство                                                  Лична карта №

 

ЧУЖДЕНЕЦ

 

 

 

(имена по паспорт на кирилица и на латиница)

Гражданин на

 

Паспорт №

 

Дата на раждане

 

Пол

Семеен

Срок на

временно пребиваване

Образование

 

Специалност

М

Ж

Да

Не

от

до

 

Друга квалификация

Длъжност/код по НКПД

 

 

 

 

 

Продължение на договора

да

не

Срок:

от

до

Предишно разрешение за работа №                     за                    месеца

Място на работа - обект

 

пощ. Код                

 

Адрес

 

                       

 

Задължително се попълват всички полета на заявлението.

 

(Гръб)

 

 

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

 

 

1. За неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

2. Издаденото въз основа на неверни данни разрешение за работа се счита за невалидно и отпада основанието за даденото разрешение за пребиваване на чужденеца в страната.

3. Нося отговорност за уведомяването на Агенцията по заетостта в 3-дневен срок:

а) при предсрочно прекратяване на трудовия договор - за анулиране на разрешението за работа;

б) при изгубване или унищожаване на разрешението за работа - за издаване на ново разрешение от Агенцията по заетостта.

4. Нося отговорност съгласно чл. 48, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България.

 

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:

 

1.    _____________________________________________________________

2.    _____________________________________________________________

3.    _____________________________________________________________

4.    _____________________________________________________________

5.    _____________________________________________________________

6.    _____________________________________________________________

7.    _____________________________________________________________

8.    _____________________________________________________________

9.    _____________________________________________________________

10. _____________________________________________________________

11. _____________________________________________________________

12. _____________________________________________________________

 

ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧА РЕШЕНИЕТО :

 

0 по пощата

 

0 от упълномощено лице

 

 

                                                      ЗАЯВИТЕЛ:

 

                                                                                    (подпис и печат) 


Приложение № 4 към чл. 28, ал. 1, т. 1 и чл. 29, ал. 1, т. 1


печат с вх.№ на Агенцията по заетостта (АЗ)

 

РЕШЕНИЕ №: ………………/…………… г.

 

 

 

Снимка на чужденеца

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ № ……………

 

от ................. до ...............

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ НА СВОБОДНА ПРАКТИКА ОТ ЧУЖДЕНЕЦ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

? За първоначално разрешение             ? За продължение на разрешение

      от ...............     до ...............                   № ...............     до ...............

От

............................................................................

(имена на чужденеца по паспорт на кирилица)

 

............................................................................

(имена на чужденеца по паспорт на латиница)

Гражданин на ………………………..

                          (държава)

Паспорт №

 

Валиден до

 

Дата на раждане

Пол

Семеен

Срок на

временно пребиваване

Образование

 

Специалност

М

Ж

Да

Не

от

до

 

Адрес:

 

 

Квалификация

 

 

Информация за дейността на свободна практика:

 ...............................................................................................................................

 ...............................................................................................................................

 ...............................................................................................................................

 ...............................................................................................................................

 ...............................................................................................................................

  (кратко описание на вида дейност на свободна практика в Република България)

 

Населено място (адрес) на упражняваната дейност в Република България

 ...............................................................................................................................

 

             

 

(Гръб)

 

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:

 

 

1.    _____________________________________________________________

2.    _____________________________________________________________

3.    _____________________________________________________________

4.    _____________________________________________________________

5.    _____________________________________________________________

6.    _____________________________________________________________

7.    _____________________________________________________________

8.    _____________________________________________________________

9.    _____________________________________________________________

10. _____________________________________________________________

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

 

 

1. Няма да извършвам работа по трудово правоотношение по време на разрешението ми за осъществяване на дейността на свободна практика в Република България.

2. За всяка настъпила промяна в обстоятелствата, които съм заявил при получаване на разрешението за осъществяване на дейността на свободна практика, ще уведомявам писмено в 7-дневен срок Агенцията по заетостта.

3. Съм запознат с разпоредбите на българското законодателство относно осъществяване на дейност на свободна практика от чужденци в Република България.

 

 

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

 

 

1. Издаденото въз основа на неверни данни разрешение за извършване на дейност на свободна практика, както и в останалите случаи по чл. 48, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност се отнема.

2. Разрешението влиза в сила от датата на издаване на разрешението за продължително пребиваване.

 

ДЕКЛАРАТОР:

 

(подпис)
Приложение № 5 към чл. 31, ал. 1, т. 1, чл. 32, ал. 1, т. 1 и чл. 33, ал. 1, т. 1


 

 

 

печат с вх. № на Агенцията по заетостта (АЗ)

 

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА

БУЛ. "ДОНДУКОВ" № 3

1000, ГР. СОФИЯ

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КРАТКОСРОЧНА ЗАЕТОСТ

БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА ЧРЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ

 

o   на командировани или изпратени по чл. 9, ал. 3 и 4 от ЗТМТМ

o   на сезонна работа до 90 дни по чл. 24, ал. 3 от ЗТМТМ

o   на научни работници по чл. 36, ал. 1 от ЗТМТМ

 

Работодател/Местно юридическо или физическо лице, приемащо командирован чужденец

 

 

(Наименование)

Представляван от

(имена, длъжност)

 

 

ЕГН

Седалище

                   (населено място, адрес)

 

 

Адрес за кореспонденция

 

 

ЕИК

 

 

Тел. за контакти

Място на работа - обект

 

пощ. код               

 

Адрес

 

 

Заетостта на чужденеца/чужденците съгласно списъка на гърба на този документ е регистрирана на основание 0 чл. 31 0 чл. 32 / 0 чл. 33.

 

Приложение: 1. ……………………………………………………………………………………………………………………

                   2. ……………………………………………………………………………………………………………………

                   3. ……………………………………………………………………………………………………………………

                   4. ……………………………………………………………………………………………………………………

5. ……………………………………………………………………………………………………………………

                   6. ……………………………………………………………………………………………………………………

                   7. ……………………………………………………………………………………………………………………

                   8. ……………………………………………………………………………………………………………………

 

Известно ми е, че заетостта подлежи на санкциите, предвидени в чл. 48 от Закона за чужденците в Република България, когато за регистрацията и са представени неверни данни.

ДЕКЛАРАТОР:

 

(подпис и подпис)

 

Регистрирана в АЗ на основание 0 чл. 310   чл. 32 /   0 чл. 33 краткосрочна заетост на ....... чужденец/чужденци - ............ страници.

                                                     (бр.)

Изпълнителен директор:

 

Рег. № …………… /…………… 20…… г.                                                    (подпис и печат)

 

(Гръб)

Списък на чужденците,

регистрирани в Агенция по заетостта за осъществяване на краткосрочна заетост

на основанията, посочени на лицевата страна на този документ

№ по ред

Имена

на чужденеца

(на кирилица и на латиница)

Дата на раждане

№ на задгра-ничен паспорт

Граж-данство

Длъжност/

работа

Продължи-телност

на заетостта

от ……… до ………

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка.   Не се приема и не се регистрира документ с нанесени корекции.

         При по-голям брой чужденци се попълват допълнителни страници, които получават последователна номерация.

 

(Подпис и печат на АЗ)                                           (Подпис и печат на декларатора)

 
Приложение № 6 към чл. 34, ал. 1, т. 1

 

 

 

печат с вх. № на Дирекция "Бюро по

труда " (ДБТ)

 

ДО

ДИРЕКТОРА НА

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА"

ГР. …………………………

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА КРАТКОСРОЧНА ЗАЕТОСТ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА ЧРЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ НА СТУДЕНТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ЧЛ. 38 от ЗТМТМ

 

Работодател

(Наименование)

Представляван от

(имена, длъжност)

 

 

ЕГН

Седалище

                   (населено място, адрес)

 

 

Адрес за кореспонденция

 

 

ЕИК

 

 

Тел. за контакти

Място на работа - обект

 

пощ. код                Адрес

 

 

Заетостта на чужденеца/чужденците съгласно списъка на гърба на този документ е регистрирана на основание чл. 34.

 

Приложение: 1. ……………………………………………………………………………………………………………………

                   2. ……………………………………………………………………………………………………………………

                   3. ……………………………………………………………………………………………………………………

                   4. ……………………………………………………………………………………………………………………

5. ……………………………………………………………………………………………………………………

                   6. ……………………………………………………………………………………………………………………

                   7. ……………………………………………………………………………………………………………………

                   8. ……………………………………………………………………………………………………………………

                   9. ……………………………………………………………………………………………………………………

 

Известно ми е, че заетостта подлежи на санкциите, предвидени в чл. 48 от Закона за чужденците в Република България, когато за регистрацията и са представени неверни данни.

 

ДЕКЛАРАТОР:

 

(подпис и подпис)

 

Регистрирана в ДБТ на основание чл. 34 ........................ краткосрочна заетост на .............. чужденец/чужденци - ................. страници.

                                           (бр.)

 Директор:

 

Рег. № …………… /…………… 20…… г.                                                   (подпис и печат)

 

(Гръб)

Списък на чужденците,

регистрирани в дирекция "Бюро по труда" за осъществяване на краткосрочна заетост

на основанията, посочени на лицевата страна на този документ

 

№ по ред

Имена

на чужденеца

(на кирилица и на латиница)

Дата на раждане

№ на зад-граничен паспорт

Граж-данство

Длъжност/

работа

Продължи-телност

на заетостта

от ……… до ………

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка.   Не се приема и не се регистрира документ с нанесени корекции.

         При по-голям брой чужденци се попълват допълнителни страници, които получават последователна номерация.

 

(Подпис и печат на АЗ)                                           (Подпис и печат на декларатора)

 

 


Приложение № 7 към чл. 36, ал. 1, т. 1

 

 

 

печат с вх. № на Дирекция "Бюро по труда" (ДБТ)

 

ДО

ДИРЕКТОРА НА

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА"

ГР. …………………………

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ЗАЕТОСТ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА

o   на членовете на семейства по чл. 9, ал. 1, т. 2, 5 и 6 от ЗТМТМ

o   на лицата по чл. 9, ал. 1, т. 9 от ЗТМТМ

o   на лицата по чл. 9, ал. 1, т. 11 от ЗТМТМ

 

 

Работодател

(Наименование)

Представляван от

(имена, длъжност)

 

 

ЕГН

Седалище

                   (населено място, адрес)

 

 

Адрес за кореспонденция

 

 

ЕИК

 

 

Тел. за контакти

Място на работа - обект

 

пощ. код                Адрес

 

 

Заетостта на чужденеца/чужденците съгласно списъка на гърба на този документ е декларирана на основание чл. 36 0 ал. 1 /  0 ал. 2 / 0 ал. 3.

 

Приложение. 1. ……………………………………………………………………………………………………………………

                   2. ……………………………………………………………………………………………………………………

                   3. ……………………………………………………………………………………………………………………

                   4. ……………………………………………………………………………………………………………………

5. ……………………………………………………………………………………………………………………

                   6. ……………………………………………………………………………………………………………………

                   7. ……………………………………………………………………………………………………………………

                   8. ……………………………………………………………………………………………………………………

                   9. ……………………………………………………………………………………………………………………

 

Известно ми е, че заетостта подлежи на санкциите, предвидени в чл. 48 от Закона за чужденците в Република България, когато при декларирането и са представени неверни данни.

 

 

ДЕКЛАРАТОР:

 

(подпис и подпис)

 

 

(Гръб)

Списък на чужденците,

за които е декларирано в дирекция "Бюро по труда" осъществяване на заетост

на основанията, посочени на лицевата страна на този документ

№ по ред

Имена

на чужденеца

(на кирилица и на латиница)

Дата на раждане

№ на зад-граничен паспорт

Граж-данство

Длъжност/

работа

Продължи-телност

на заетостта

от ……… до ………

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка.   Не се приема и не се регистрира документ с нанесени корекции.

         При по-голям брой чужденци се попълват допълнителни страници, които получават последователна номерация.

 

(Подпис и печат на АЗ)                                           (Подпис и печат на декларатора)

 


rss
Посети форума