навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170 ОТ 11 ЮЛИ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В СЛУЖБА "ВОЕННО РАЗУЗНАВАНЕ" (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 101 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 08.08.2020 Г.)

В сила от 01.07.2016 г.

Обн. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2016г., изм. ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 01.12.2020 г.)
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 08.08.2020 г.) Приема Класификатор на длъжностите в Служба "Военно разузнаване".

Заключителни разпоредби


§ 1. Отменя се Постановление № 230 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на Правилник за организацията и дейността, специфичните условия и ред за назначаване на личния състав и за изпълнение и прекратяване на службата в служба "Военна информация" и Класификатор на длъжностите на военнослужещите в служба "Военна информация" (ДВ, бр. 82 от 2010 г.).

§ 2. В Класификатора на длъжностите в администрацията, приет с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. за приемане на Класификатор на длъжностите в администрацията, на Наредба за прилагането на Класификатора на длъжностите в администрацията, на Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, на Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация и на Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2012 г., бр. 25 и 44 от 2014 г., бр. 64 от 2015 г. и бр. 32 и 36 от 2016 г.) се създава нов ред 77а:
"

77а

5

Експертно ниво 1Б

Инспектор в служба "Военна

информация"

магистър

II младши

5 години

служебно

"

§ 3. В Постановление № 54 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната (обн., ДВ, бр. 27 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 39 и 104 от 2011 г., бр. 50 и 92 от 2012 г., бр. 8, 55 и 76 от 2014 г., бр. 14, 37 и 94 от 2015 г. и бр. 42 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5, ал. 2 т. 17 се изменя така:
"17. подпомагане защитата и използването на интелектуалната и индустриалната собственост на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, които са юридически лица на бюджетна издръжка към министъра на отбраната."
2. В чл. 8 накрая се поставя запетая и се добавя "а за служба "Военна информация" - в Правилника за устройството и дейността на служба "Военна информация".
3. В приложение № 6 към чл. 8 т. 3 се отменя.

§ 4. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на отбраната и на директора на служба "Военна информация".

§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2016 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 ОТ 20 НОЕМВРИ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБА "ВОЕННО РАЗУЗНАВАНЕ"


(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 08.08.2020 Г.)

§ 17. Постановлението влиза в сила от 8 август 2020 г., с изключение на член единствен, § 1, § 2, т. 2 и § 3, т. 1, които влизат в сила от 1 декември 2020 г.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума