навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В СЛУЖБА "ВОЕННО РАЗУЗНАВАНЕ" (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 101 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 08.08.2020 Г.)

В сила от 01.07.2016 г.
Приет с ПМС № 170 от 11.07.2016 г.

Обн. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2016г., изм. ДВ. бр.97 от 23 Ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.72 от 13 Септември 2019г., изм. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2020г., изм. ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


I. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 08.08.2020 г.) Длъжностите за военнослужещите в Служба "Военно разузнаване" се определят съгласно приложението (поверително).
II. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2020 г., в сила от 24.01.2020 г.) Длъжности за цивилни служители:
1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 08.08.2020 г.) Цивилен служител, назначен с указ на президента на Република България:

по ред

Код по НКПД,

2011 г.

Наименование на длъжността

Минимална образователна степен за заемане на длъжността

1.

1112 7023

Директор на Служба "Военно разузнаване"

Магистър


2. Длъжностите за цивилните служители по служебно правоотношение и за цивилните служители по трудово правоотношение по чл. 107а от Кодекса на труда се определят съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, приет с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г.
3. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 08.08.2020 г.) Длъжностите за цивилните служители по трудово правоотношение, за които не се прилага чл. 107а от Кодекса на труда, са посочени в таблицата:

по ред

Код по НКПД,

2011 г.

Наименование на длъжността

Минимална образователна степен за заемане на длъжността

1.

1112 7024

Заместник-директор на Служба "Военно разузнаване"

Магистър

2.

1345 9012

Ръководител на катедра, професор (доцент)

Чрез избор

3.

2310 7005

Професор

Магистър

4.

2310 7004

Доцент

Магистър

5.

2310 7003

Главен асистент

Магистър

6.

2310 7002

Асистент

Магистър

7.

2310 7007

Старши преподавател

Магистър

8.

2310 6001

Преподавател

Бакалавър

9.

2422 6041

Главен експерт

Бакалавър

10.

2422 6046

Старши експерт

Бакалавър

11.

3359 3026

Главен специалист

Средно образование

12.

3359 3022

Старши специалист

Средно образование

13.

2411 6012

Финансов контрольор

Бакалавър

14.

2411 6004

Старши счетоводител

Бакалавър

15.

2151 5020

Началник, газова/парова централа

Проф. бакалавър по...

16.

4311 2003

Изпълнител-касиер, счетоводство

Образователно и квалификационно ниво 2

17.

8182 2004

Изпълнител-огняр на парен котел

Образователно и квалификационно ниво 2

18.

7119 2016

Изпълнител-работник, поддръжка на сгради

Образователно и квалификационно ниво 2

19.

5414 1002

Изпълнител-пазач въоръжена охрана

Образователно и квалификационно ниво 1

20.

9112 0004

Изпълнител-чистач/хигиенист

Образователно и квалификационно ниво 0

21.

5212 0001

Изпълнител-продавач, бюфет

Образователно и квалификационно ниво 0


III. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2020 г., в сила от 24.01.2020 г.)

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 ОТ 19 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБА "ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 23.11.2018 Г.)

§ 25. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 224 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КЛАСИФИКАТОРА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В СЛУЖБА "ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 13.09.2019 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 ОТ 21 ЯНУАРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБА "ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 7 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 24.01.2020 Г.)

§ 23. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 ОТ 20 НОЕМВРИ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБА "ВОЕННО РАЗУЗНАВАНЕ"


(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 08.08.2020 Г.)

§ 3. В Класификатора на длъжностите в служба "Военна информация" по чл. 56, ал. 1 от Закона за военното разузнаване, приет с Постановление № 170 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на служба "Военна информация" и Класификатор на длъжностите в служба "Военна информация" (обн., ДВ, бр. 54 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2018 г., бр. 72 от 2019 г. и бр. 7 от 2020 г.), се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Навсякъде думите "служба "Военна информация" се заменят със "Служба "Военно разузнаване".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 17. Постановлението влиза в сила от 8 август 2020 г., с изключение на член единствен, § 1, § 2, т. 2 и § 3, т. 1, които влизат в сила от 1 декември 2020 г.

Приложение към т. І

(Изм. - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 23.11.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 72 от 2019 г., в сила от 13.09.2019 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 01.12.2020 г.)

(Поверително)


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума