навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ (ДВ, БР. 102 ОТ 2006 Г.)

В сила от 05.07.2016 г.

Обн. ДВ. бр.51 от 5 Юли 2016г., изм. ДВ. бр.97 от 5 Декември 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 1 след думите "Този закон урежда" се добавя "обществените отношения, свързани с".

§ 2. В чл. 5, т. 2 думите "по защитата при възникване на" се заменят със "за готовност и реагиране при".

§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Превантивната дейност се извършва с цел намаляване на риска от бедствия и включва:
1. анализ и оценка на рисковете от бедствия;
2. картографиране на рисковете от бедствия;
3. планиране намаляването на риска от бедствия;
4. разработване и изпълнение на програми и проекти за намаляване на риска от бедствия;
5. категоризиране на населените места в зависимост от броя на потенциално засегнатото население;
6. установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях;
7. мерки за защита на критичните инфраструктури;
8. планиране на защитата при бедствия;
9. определяне на норми за устройственото планиране на територията, проектирането, изпълнението и поддържането на строежите във връзка с намаляване на риска от бедствия;
10. изграждане и поддържане на системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване;
11. осигуряване на места и условия за временно настаняване на пострадали (засегнати) при бедствия;
12. осигуряване на колективни и индивидуални средства за защита;
13. обучение и практическа подготовка на централните и териториалните органи на изпълнителната власт, силите за реагиране, доброволните формирования и населението."
2. Създават се ал. 3 и 4:
"(3) Министърът на регионалното развитие и благоустройството, самостоятелно или съвместно с компетентните за съответния риск министри, издава наредби за определяне на превантивните нормативи, строително-техническите норми и мерките за безопасност по ал. 1, т. 9.
(4) Наредбите по ал. 3 може да бъдат издавани и след приключване на дейностите по ал. 1, т. 1 и 2."

§ 4. Създават се чл. 6а - :
" Чл. 6а./span>. (1) Планирането на намаляването на риска от бедствия се извършва на национално, областно и общинско ниво.
(2) Планирането обхваща разработването и актуализацията на:
1. национална стратегия за намаляване на риска от бедствия;
2. национална програма за намаляване на риска от бедствия;
3. секторни и регионални програми, свързани с намаляване на риска от бедствия;
4. областни програми за намаляване на риска от бедствия;
5. общински програми за намаляване на риска от бедствия.
(3) Съветът по чл. 62, ал. 3 дава указания за разработването и изпълнението на програмите по ал. 2, т. 4 и 5.
Чл. 6б./span>. (1) Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия определя:
1. анализ на средата;
2. анализ на силните страни, слабите страни, възможностите и заплахите;
3. стратегическите цели за намаляване на риска от бедствия на територията на Република България;
4. набелязване на мерки за постигане на зададените цели;
5. измерими индикатори за изпълнение на мерките по т. 4;
6. план за действие;
7. механизъм за наблюдение и контрол на изпълнението на националната стратегия.
(2) Проектът на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия се публикува за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерския съвет за срок един месец.
(3) В едномесечен срок след изтичането на срока по ал. 2 министърът на вътрешните работи внася Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия за приемане от Министерския съвет.
(4) Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия е със срок за изпълнение не по-малък от 10 години.
(5) По предложение на министъра на вътрешните работи с решение на Министерския съвет може да се измени или отмени Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия, като се спазва процедурата по ал. 2 и 3.
Чл. 6в./span>. (1) За изпълнение на целите на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия се разработва Национална програма за намаляване на риска от бедствия със срок на действие 5 години, която съдържа:
1. стратегическите цели;
2. оперативните цели;
3. дейности за реализиране на оперативните цели.
(2) Проектът на Националната програма за намаляване на риска от бедствия се публикува за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерския съвет за срок един месец.
(3) В едномесечен срок след изтичането на срока по ал. 2 министърът на вътрешните работи внася Националната програма за намаляване на риска от бедствия за приемане от Министерския съвет.
(4) По предложение на министъра на вътрешните работи с решение на Министерския съвет може да се измени или отмени Националната програма за намаляване на риска от бедствия, като се спазва процедурата по ал. 2 и 3.
(5) За изпълнение на Националната програма за намаляване на риска от бедствия се приемат годишни планове.
(6) Плановете по ал. 5 задължително съдържат:
1. оперативни цели;
2. дейности;
3. бюджет;
4. срок за реализация;
5. очаквани резултати;
6. индикатори за изпълнение;
7. отговорни институции.
(7) Финансирането на дейностите по ал. 6, т. 2 се осъществява в рамките на одобрения бюджет на компетентните органи и от други източници за финансиране.
(8) Министърът на вътрешните работи ежегодно до месец юни внася в Министерския съвет доклад за приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо финансиране през следващата календарна година.
Чл. 6г./span>. (1) За изпълнение на целите на Националната програма за намаляване на риска от бедствия и във връзка с намаляване на рисковете, определени с областния план за защита при бедствия, се разработват областни програми за намаляване на риска от бедствия, които съдържат:
1. оперативните цели;
2. дейности за реализиране на оперативните цели.
(2) Проектът на областна програма за намаляване на риска от бедствия се публикува за обществено обсъждане на интернет страницата на съответната областна администрация за срок един месец.
(3) В едномесечен срок след изтичането на срока по ал. 2 областният управител внася областната програма за намаляване на риска от бедствия за приемане от съвета по чл. 62, ал. 3.
(4) По предложение на областния управител може да се измени или отмени областната програма за намаляване на риска от бедствия, като се спазва процедурата по ал. 2 и 3.
(5) За изпълнение на областната програма за намаляване на риска от бедствия се приемат годишни планове.
(6) Плановете по ал. 5 задължително съдържат:
1. оперативни цели;
2. дейности;
3. бюджет;
4. срок за реализация;
5. очаквани резултати;
6. индикатори за изпълнение;
7. отговорни институции.
(7) Финансирането на дейностите по ал. 6, т. 2 се осъществява в рамките на одобрения бюджет на компетентните органи и от други източници за финансиране.
(8) Председателят на съвета по чл. 64а, ал. 1 ежегодно до месец май внася в съвета по чл. 62, ал. 3 доклад за приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо финансиране през следващата календарна година.
Чл. 6д./span>. (1) За изпълнение на целите на областната програма за намаляване на риска от бедствия и във връзка с намаляване на рисковете, определени с общинския план за защита при бедствия, се разработват общински програми за намаляване на риска от бедствия, които съдържат:
1. оперативните цели;
2. дейностите за реализиране на оперативните цели.
(2) Проектът на общинската програма за намаляване на риска от бедствия се публикува за обществено обсъждане на интернет страницата на съответната общинска администрация за срок един месец.
(3) В едномесечен срок след изтичането на срока по ал. 2 кметът на общината внася общинската програма за намаляване на риска от бедствия за съгласуване от съвета по чл. 64а, ал. 1, след което я предлага за приемане от общинския съвет.
(4) По предложение на кмета на общината може да се измени или отмени общинската програма за намаляване на риска от бедствия, като се спазва процедурата по ал. 2 и 3.
(5) За изпълнение на общинската програма за намаляване на риска от бедствия се приемат годишни планове.
(6) Плановете по ал. 5 задължително съдържат:
1. оперативни цели;
2. дейности;
3. бюджет;
4. срок за реализация;
5. очаквани резултати;
6. индикатори за изпълнение;
7. отговорни институции.
(7) Финансирането на дейностите по ал. 6, т. 2 се осъществява в рамките на одобрения бюджет на компетентните органи и от други източници за финансиране.
(8) Председателят на съвета по чл. 65а, ал. 1 ежегодно до месец април внася в съвета по чл. 64а, ал. 1 доклад за приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо финансиране през следващата календарна година."

§ 5. В чл. 8а, ал. 3 думите "по чл. 18, ал. 3" се заменят с "по чл. 6в, ал. 5, чл. 6г, ал. 5 и чл. 6д, ал. 5".

§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите "ядрена и радиационна" се заменят с "ядрена или радиационна".
2. В ал. 3:
а) в текста преди т. 1 думата "Плановете" се заменя със "С плановете", а думата "съдържат" се заменя със "се определят";
б) точка 1 се изменя така:
"1. опасностите и рисковете от бедствия;"
в) точка 8 се отменя;
г) точка 9 се изменя така:
"9. мерките за възстановяване."
3. Алинея 4 се изменя така:
"(4) Националният план за защита при бедствия се разработва от съвета по чл. 62, ал. 3."
4. Алинея 6 се изменя така:
"(6) Органите на централната изпълнителна власт и съставните части на единната спасителна система разработват планове за защита при бедствия за изпълнение на задачите, произтичащи от Националния план за защита при бедствия и плановете на областно и общинско ниво."
5. В ал. 7 думите "министъра на вътрешните работи" се заменят с "председателя на съответния съвет по чл. 62, ал. 3, чл. 64а, ал. 1 и чл. 65а, ал. 1".
6. Алинея 8 се изменя така:
"(8) Областният план за защита при бедствия се разработва от съвета по чл. 64а, ал. 1."
7. В ал. 9 думите "министъра на вътрешните работи" се заменят с "председателя на съвета по чл. 62, ал. 3".
8. Алинея 10 се изменя така:
"(10) Общинският план за защита при бедствия се разработва от съвета по чл. 65а, ал. 1."
9. В ал. 11 накрая се добавя "след съгласуване със съвета по чл. 64а, ал. 1".
10. В ал. 13 думите "годишните планове за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия" се заменят с "плановете по чл. 6в, ал. 5".
11. Алинея 14 се изменя така:
"(14) Плановете за защита при бедствия по ал. 4, 8 и 10 се преразглеждат и актуализират най-малко веднъж на 5 години след всяко въвеждане на съответния план, както и при промяна на нормативната уредба, свързана с изпълнението им."
12. Създават се ал. 15 - 18:
"(15) Съветът по чл. 62, ал. 3 дава указания за разработването и готовността за изпълнението на плановете по ал. 6, 8 и 10.
(16) Плановете за защита при бедствия по ал. 4, 8 и 10 може да се преразглеждат по всяко време от съответния съвет по чл. 62, ал. 3, чл. 64а, ал. 1 или чл. 65а, ал. 1, като при необходимост могат да бъдат изменени, допълнени, отменени или заменени по съответния ред.
(17) Във връзка с осигуряване изпълнението на плановете за защита при бедствия по ал. 4, 8 и 10 се сключват споразумения съответно между министъра на вътрешните работи, областния управител или кмета на община и лицата по глава четвърта, раздел II.
(18) Плановете за защита при бедствия по ал. 4, 8 и 10 се публикуват съответно на интернет страницата на Министерския съвет, на областната или на общинската администрация."

§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Информацията по ал. 1 се предоставя безвъзмездно на Министерството на вътрешните работи (МВР), на министрите, в рамките на тяхната компетентност, и на областни управители и кметове на общини съобразно ситуацията."
2. Създават се ал. 3 - 5:
"(3) С цел предприемане на бързи и подходящи действия за намаляване на риска от бедствия и подготовка за реагиране от компетентните органи се извършва ранно предупреждение чрез комплекс от дейности за разпространяване на спешно предупреждение към обществеността за предстоящо бедствие в определена територия.
(4) Ранното предупреждение изисква:
1. осъществяване на наблюдение за наличието на признаци за предстоящо бедствие;
2. анализ на данните от наблюдението по т. 1;
3. вземане на решение от страна на компетентните органи;
4. разпространение на предупредителна информация за предстоящо бедствие;
5. предприемане на подходящи действия.
(5) Ранното предупреждение се извършва по разпореждане на министрите по ал. 2, на областните управители, на кметовете на общини, на кметовете на населени места, на кметските наместници или на упълномощени от тях служители."

§ 8. В чл. 12 ал. 6 се изменя така:
"(6) Редът за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита, както и специфичните изисквания към тях се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи, министъра на отбраната и министъра на регионалното развитие и благоустройството."

§ 9. (В сила от 01.08.2016 г.) В чл. 14, ал. 2 думите "на изпълнителната власт" се заменят с "по ал. 1".

§ 10. Член 16 се изменя така:
"Чл. 16. (1) В системата на предучилищното и училищното образование и в системата на висшето образование се провежда обучение за защита при бедствия и за оказване на първа долекарска помощ.
(2) Обучението за защита при бедствия в системата на предучилищното и училищното образование се извършва в съответствие с държавните образователни стандарти и чрез разширяване и допълване на съдържание, интегрирано в учебните предмети.
(3) Министърът на образованието и науката след съгласуване с министъра на вътрешните работи утвърждава изисквания за обучението по защита при бедствия в системата на предучилищното и училищното образование.
(4) Обучението по ал. 1 в системата на висшето образование се организира от висшите училища в съответствие с тяхната специфика и с тази на обучението по професионални направления и специалности за придобиване на образователно-квалификационни степени.
(5) Дейностите по ал. 4 могат да се съгласуват с министъра на вътрешните работи при необходимост."

§ 11. Член 17 се изменя така:
"Чл. 17. (1) Обучението на населението за начините на поведение и действие и за изпълнението на необходимите защитни мерки при бедствия се организира от кметовете на общините чрез предоставяне на информация по подходящ начин.
(2) Органите на изпълнителната власт в рамките на своята компетентност подпомагат обучението чрез поддържане на информация на интернет страницата си за намаляване на риска от бедствия и за начините на поведение и за защитните мерки."

§ 12. Член 18 се отменя.

§ 13. В чл. 22, ал. 1 след думите "областните дирекции на МВР" се поставя запетая и се добавя "Българския Червен кръст".

§ 14. Член 26 се отменя.

§ 15. В чл. 29, ал. 2, т. 4 думите "ръководителя на място" се заменят с "ръководителя на операциите", а думите "на кмета на общината или на областния управител" и запетаята пред тях се заличават.

§ 16. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1, 2 и 3 се изменят така:
"(1) Взаимодействието и координацията между частите на единната спасителна система, участващи в изпълнението на дейностите по чл. 19, ал. 1 в района на бедствието, се извършва от ръководител на операциите.
(2) Ръководителят по ал. 1 следва да притежава необходимата експертиза и опит в зависимост от характера на бедствието.
(3) Ръководителят на операциите се определя със заповедите по чл. 62а, ал. 7, чл. 64, ал. 1, т. 13 или чл. 65, ал. 1, т. 8."
2. Създава се ал. 4:
"(4) Ръководителят на операциите организира и контролира изпълнението на одобрените решения на щабовете по чл. 62а, ал. 2, чл. 64, ал. 1, т. 10 и чл. 65, ал. 1, т. 7."

§ 17. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите "Ръководителят на място" се заменят с "Ръководителят на операциите".
2. В т. 1 думите "мястото на намеса" се заменят с "района на бедствието".
3. В т. 2 думите "мястото на намеса" се заменят с "района на бедствието".
4. Точка 3 се изменя така:
"3. разпореди незабавно извършване или спиране на строителни работи, теренни преустройства или разрушаване на строежи или части от тях с цел предотвратяване или намаляване на негативните последици от бедствието;".
5. В т. 4 думите "лична или материална" се заличават и след думата "помощ" се добавя "в съответствие с възможностите им".
6. В т. 5 думите "ръководителя на място" се заменят с "ръководителя на операциите".
7. В т. 6 думите "мястото на намеса" се заменят с "района на бедствието".

§ 18. В чл. 34, т. 4 думите "или материална помощ" се заличават, а думите "ръководителя на място" се заменят с "ръководителя на операциите".

§ 19. В чл. 35, ал. 3, т. 6 думата "сили" се заменя със "силите и средствата по ал. 1, т. 4 и 5".

§ 20. В чл. 36, ал. 2 т. 4 се отменя.

§ 21. В чл. 37 след думите "планираната помощ" се добавя "съгласно сключените споразумения".

§ 22. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Юридическите лица и едноличните търговци - оператори на радио- и телевизионни програми, предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, при поискване от оперативните центрове на единната спасителна система предават незабавно и без изменение на съдържанието и на смисъла неотложна информация, необходима за защитата на населението, съгласно сключените споразумения."
2. В ал. 2 думата "излъчва" се заменя с "предава".

§ 23. В глава четвърта, раздел II се създава чл. 38а:
"Чл. 38а. Всяко юридическо лице е длъжно:
1. да понесе ограниченията във връзка с обявено бедствено положение, произтичащи от мерките, приложени от компетентните служби при провеждане на дейностите по защитата;
2. да окаже съдействие в съответствие с възможностите си по искане на кмета на община или на ръководителя на операциите;
3. да допусне при необходимост от провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи влизането на спасителни екипи и техника, извършване на теренни преустройства, изграждане на съоръжения за защита от рискови фактори, разчистване на поземлен имот и отстраняване на сгради или техни части, съоръжения и насаждения, когато е собственик, ползвател или управител на недвижимия имот;
4. да допусне безвъзмездно разполагането на съоръжения на системите за ранно предупреждение и оповестяване в недвижимите имоти, които са негова собственост, и да осигури достъп до тях за експлоатацията им;
5. да не възпрепятства достъпа на оправомощени длъжностни лица до колективните средства за защита за контрол, профилактика и ремонт;
6. да вземе мерки за предпазване на имуществото си от вреди и за ограничаване на вредите от бедствието, както и да спазва предписанията на компетентните органи за отстраняване на източниците на опасност за причиняване на вреди."

§ 24. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
"(2) В общини с население до 20 000 души задължително се създават доброволни формирования по реда на ал. 1."
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Създава се ал. 4:
"(4) Юридически лица може да създават за своя сметка доброволни формирования по реда на наредбата по чл. 44, ал. 2."

§ 25. В чл. 42 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 4 се отменя.
2. В ал. 2 думата "републиканския" се заменя с "държавния".

§ 26. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "се смята в неплатен отпуск за изпълнение на граждански и обществени задължения, който му се признава за служебен или трудов стаж" се заменят със "се освобождава от работодателя или органа по назначаването за изпълнение на граждански, обществени и други задължения".
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) За времето на участие в мероприятията по ал. 1 лицето получава възнаграждение за сметка на държавния бюджет при условия, по ред и в размери, определени от Министерския съвет, като това време се признава за служебен или трудов стаж."
3. Създава се ал. 3:
"(3) Доброволците се осигуряват по реда на чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6 от Кодекса за социално осигуряване, като осигурителните вноски за социално и здравно осигуряване са изцяло за сметка на държавния бюджет."

§ 27. В чл. 46 думата "републиканския" се заменя с "държавния".

§ 28. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
"(2) С обявяването на бедствено положение се въвежда съответният план за защита при бедствия."
2. Създава се ал. 3:
"(3) Бедствено положение се обявява, при условие че се случва, случило се е или има опасност да се случи бедствие, свързано със:
1. загуба на човешки живот, и/или
2. увреждане на здравето на хората, и/или
3. значителни вреди на имуществото и/или икономиката, и/или
4. значителни последици за околната среда, свързани със замърсяване на почвата, водата или въздуха с химически, биологически или радиоактивни вещества и материали или с унищожаването на биологични видове."

§ 29. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 след думите "бедственото положение" се поставя запетая и се добавя "съгласно чл. 48, ал. 3";
б) в т. 6 думите "30 дни" се заменят със "7 дни".
2. В ал. 2 след думите "може да бъде удължен" се добавя "до 30 дни".

§ 30. В чл. 52, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите "домашни и селскостопански" се заличават.
2. Създава се т. 7:
"7. временно настаняване на лица, пострадали(засегнати) от бедствието, в сгради с друго предназначение за срок до 6 месеца."

§ 31. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ думите "министъра на вътрешните работи" се заменят със "заместник министър-председател".
2. В ал. 2:
а) в изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя "както и представител на Националното сдружение на общините в Република България";
б) в изречение второ думите "представители на Националното сдружение на общините в Република България и" се заличават.

§ 32. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата "пострадалите" се добавя "(засегнатите)".
2. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
"1. изхранване и временно настаняване на пострадалите (засегнатите) лица и животни;"
б) в т. 2 след думата "пострадалите" се добавя "(засегнатите)".
3. В ал. 4, т. 2 думите "чл. 195, ал. 6 ЗУТ, поради природно явление с геологичен (геофизичен, геоложки)" се заменят с "чл. 195, ал. 6 ЗУТ, които поради природно явление с геоложки".
4. Създава се ал. 6:
"(6) Временното настаняване по ал. 2, т. 1 се извършва в резервните жилища по чл. 45 от Закона за общинската собственост, в други имоти, във фургони за живеене, сглобяеми къщи или палатки, предоставени от централните и териториалните органи на изпълнителната власт, юридически и физически лица."

§ 33. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 се създава ново изречение второ: "Решението на комисията се одобрява от Министерския съвет.", а досегашното изречение второ става изречение трето;
б) точка 1 се изменя така:
"1. превантивни дейности и дейности по подготовка за реагиране от програмите по чл. 6а, ал. 2, т. 2, 4 и 5 като допълващо финансиране към одобрения бюджет на съответния компетентен орган и/или към осигурените средства от други източници;".
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Министерският съвет определя лимит, не по-малък от 15 на сто от средствата по ал. 1, за финансиране на дейностите по ал. 1, т. 1."
3. Създава се ал. 3:
"(3) Редът и условията за финансиране на дейностите по ал. 1, т. 1 се определят с правилника по чл. 54, ал. 6."

§ 34. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите "само след решение на комисията" се заличават, а след думите "изпълнителната власт" се добавя "след решение на комисията, одобрено с акт на Министерския съвет".
2. В ал. 3 думите "с указанията на министъра на финансите и решенията на комисията" се заменят със "със Закона за публичните финанси и правилника по чл. 54, ал. 6".
3. В ал. 4 думите "на неотложни възстановителни работи" се заличават.

§ 35. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея т. 7 се отменя.
2. Създават се ал. 2 и 3:
"(2) В случаите, когато е възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия, след искане на юридически лица на издръжка от държавния или от общинския бюджет се предоставят безвъзмездно временно за ползване движими вещи - частна държавна собственост, със заповед на съответния министър, на ръководител на юридическо лице в министерство, на ръководител на друго ведомство или на областен управител и с договор за заем за послужване.
(3) В случаите по ал. 2 заповедите и договорите могат да бъдат издадени и сключени след предоставянето на движимите вещи - частна държавна собственост, когато е възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия."

§ 36. В чл. 61 се създава т. 4:
"4. структурните фондове на Европейския съюз и други."

§ 37. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата "формира" се добавя "и осъществява".
2. В ал. 2:
а) в т. 2 след думата "приема" се добавя "Национална";
б) точка 3 се изменя така:
"3. приема Национална програма за намаляване на риска от бедствия и годишни планове по чл. 6в, ал. 5;"
в) в т. 6 думата "предвижда" се заменя с "планира".
3. В ал. 3 думите "подпомагане на дейността" се заменят с "подпомагане изпълнението на дейностите", а думите "Консултативен съвет" се заменят със "Съвет за намаляване на риска от бедствия".
4. В ал. 4 думите "Консултативният съвет" се заменят със "Съветът за намаляване на риска от бедствия", пред думата "министерствата" се добавя "ръководствата на", след думите "Националното сдружение на общините в Република България" се поставя запетая и се добавя "Българския Червен кръст", а думите "имащи отношение към защитата от бедствия" се заменят с "включително юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия".
5. В ал. 5 думите "Консултативния съвет" се заменят със "съвета".

§ 38. В чл. 62а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 думите "Със заповедта по ал. 1" се заменят със "За изпълнение на Националния план за защита при бедствия със заповед на министър-председателя на Република България".
3. Създава се ал. 7:
"(7) Министър-председателят със заповед определя ръководител на операциите."

§ 39. Създава се чл. 62б:
"Чл. 62б. (1) Съветът за намаляване на риска от бедствия:
1. разработва и предлага на Министерския съвет Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия;
2. разработва и предлага на Министерския съвет Национална програма за намаляване на риска от бедствия и годишни планове по чл. 6в, ал. 5;
3. разработва и предлага на Министерския съвет Национален план за защита при бедствия;
4. преразглежда и актуализира планиращите документи по т. 1 - 3;
5. подпомага разработването и прилагането на закони и подзаконови нормативни актове, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия; предлага изготвянето и дава становища по проекти на нормативни актове, свързани с провеждането на държавната политика за намаляване на риска от бедствия;
6. координира изпълнението на планиращите документи по т. 1 - 3;
7. подпомага формирането и изпълнението на секторните политики, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия;
8. прави преглед и изготвя годишен доклад до Министерския съвет за състоянието на защитата при бедствия;
9. осъществява комуникация със Секретариата на Международната стратегия за намаляване на бедствията на Организацията на обединените нации (United Nations International Strategy for Disaster Reduction - UNISDR);
10. разработва насоки, свързани със защитата при бедствия.
(2) Съветът по чл. 62, ал. 3 се председателства от министъра на вътрешните работи и се представлява от него.
(3) За подпомагане изпълнението на функциите по ал. 1 към съвета по чл. 62, ал. 3 се създава постоянна Национална координационна група, която включва заемащи ръководна длъжност представители на министерствата, ведомствата, Българската академия на науките, висши училища, научноизследователски институти, Националното сдружение на общините в Република България и юридически лица, включително представители на юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия.
(4) Поименният състав на групата по ал. 3 се определя със заповед на председателя на съвета по ал. 2.
(5) В работата на групата по ал. 3 могат да бъдат включвани експерти по реда на ал. 4."

§ 40. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите "предприемат мерки" се заменят с "подпомагат разработването и изпълняват Националната стратегия";
б) точка 2 се изменя така:
"2. подпомагат разработването и изпълняват Националната програма за намаляване на риска от бедствия и годишните планове по чл. 6в, ал. 5;"
в) точка 3 се изменя така:
"3. подпомагат разработването на Националния план за защита при бедствия, планират и осигуряват неговото изпълнение;"
г) в т. 5 думата "извършват" се заменя с "осъществяват", а след думата "защитата" се добавя "при бедствия";
д) създават се т. 6 и 7:
"6. предприемат мерки за намаляване на риска от бедствия в рамките на своята компетентност;
7. осигуряват способностите за реагиране на съответното ведомство и за изпълнението на дейностите по т. 1 - 6."
2. Създават се ал. 4 и 5:
"(4) При провеждане на секторните политики министрите и ръководителите на ведомства изпълняват дейностите за реализиране на целите и приоритетите на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия.
(5) Освен определените със закон дейности министерствата и ведомствата изпълняват и задачи във връзка със защитата при бедствия в рамките на изградения капацитет и наличния експертен потенциал."

§ 41. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 след думата "действие" се добавя "при въвеждане на областния план за защита", а думите "и изпълнение на необходимите защитни мерки" се заличават;
б) в т. 7 след думите "предоставя данни за изготвянето на" се добавя "Националната програма за намаляване на риска от бедствия и";
в) в т. 8 думите "оповестяване при" се заменят с "ранно предупреждение за";
г) точка 9 се отменя;
д) точка 10 се изменя така:
"10. създава със заповед областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове;"
е) създават се т. 11, 12 и 13:
"11. координира и контролира разработването и изпълнението на областната програма за намаляване на риска от бедствия;
12. координира и контролира разработването и изпълнението на областния план за защита при бедствия;
13. със заповед определя ръководител на операциите."
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думите "При възникване на бедствие" се заменят с "При изпълнение на условията по чл. 48, ал. 3";
б) точка 1 се отменя;
в) точка 5 се отменя.
3. Създава се ал. 3:
"(3) Областният щаб по ал. 1, т. 10 извършва следните основни дейности:
1. анализ и оценка на обстановката при бедствие;
2. предлага на областния управител за одобрение решения относно необходимия обем и ресурсно осигуряване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи за предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на последствията от бедствието и за подпомагането на засегнатото население;
3. осъществява контрол по изпълнението на задачите и мерките за овладяване на бедствието;
4. информира чрез медиите населението за развитието на бедствието, за предприетите действия за неговото ограничаване и овладяване и за необходимите предпазни мерки и действия;
5. докладва на областния управител за хода на провежданите защитни мероприятия."

§ 42. Създават се чл. 64а и 64б:
" Чл. 64а./span>. (1) За подпомагане изпълнението на дейностите по чл. 64 се създава областен съвет за намаляване на риска от бедствия.
(2) Членове на съвета по ал. 1 са: кметовете на общини или оправомощени техни представители, по един представител на общинския съвет от всяка община на територията на областта, директорът на регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", директорът на областната дирекция на МВР, командирът на военното формирование на територията на областта, директорът на териториалната дирекция на Държавна агенция "Национална сигурност", директорът на центъра за спешна медицинска помощ, ръководителите на териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт, юридически лица, включително юридически лица с нестопанска цел, и други, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия.
(3) Областният съвет по ал. 1 се председателства от областния управител и се представлява от него.
(4) Областният съвет по ал. 1 определя и приема правила за своята работа.
(5) Областният съвет по ал. 1 изпълнява указанията и насоките на съвета по чл. 62, ал. 3.
(6) Областният съвет по ал. 1 изпълнява възложените му с този закон дейности и правомощия на територията на съответната област.
(7) Поименният състав на съвета по ал. 1 се определя със заповед на областния управител.
Чл. 64б./span>. Областният съвет за намаляване на риска от бедствия:
1. разработва и координира изпълнението на областната програма за намаляване на риска от бедствия;
2. координира дейностите по изпълнение на общинските програми за намаляване на риска от бедствия;
3. разработва, преразглежда и актуализира областния план за защита при бедствия;
4. съгласува общинските програми за намаляване на риска от бедствия;
5. съгласува общинските планове за защита при бедствия;
6. прави преглед и изготвя годишен доклад до съвета по чл. 62, ал. 3 за състоянието на защитата при бедствия на територията на областта."

§ 43. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 4 се изменя така:
"4. създава организация за ранно предупреждение за бедствия;"
б) в т. 5 думите "осигуряване на дейностите по плана за защита при бедствия в общината, както и резерв за неотложни и непредвидени разходи, свързани със защитата на населението" се заменят със "защита при бедствия";
в) точка 6 се отменя;
г) в т. 7 след думата "заповед" се добавя "общински";
д) създават се т. 8 - 14:
"8. със заповед определя ръководител на операциите;
9. координира и контролира разработването и изпълнението на общинската програма за намаляване на риска от бедствия;
10. координира и контролира разработването и изпълнението на общинския план за защита при бедствия;
11. осигурява способностите за реагиране на общината;
12. организира и отговаря за обучението на общинската администрация и населението на съответната община, за начините на поведение и действие при бедствия и изпълнение на необходимите защитни мерки;
13. предоставя данни за изготвянето на областната програма за намаляване на риска от бедствия и на областния план за защита при бедствия;
14. осигурява фургони за живеене, сглобяеми къщи или палатки, ако не разполага с резервни жилища по чл. 45 от Закона за общинската собственост."
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думите "При възникване на бедствие" се заменят с "При изпълнение на условията по чл. 48, ал. 3";
б) точка 1 се отменя;
в) точка 4 се отменя;
г) в т. 5 думите "лична или материална" се заличават;
д) точка 7 се изменя така:
"7. може да поиска обявяване на бедствено положение от областния управител, когато не могат да бъдат обезпечени дейностите по чл. 19, ал. 1 чрез изпълнението на общинския план за защита при бедствия;".
3. Създава се ал. 3:
"(3) Общинският щаб по ал. 1, т. 7 извършва следните основни дейности:
1. анализ и оценка на обстановката при бедствие;
2. предлага на кмета на общината за одобрение решения относно необходимия обем и ресурсно осигуряване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи за предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на последствията от бедствието и за подпомагането на засегнатото население;
3. осъществява контрол по изпълнението на задачите и мерките за овладяване на бедствието;
4. информира чрез медиите населението за развитието на бедствието, за предприетите действия за неговото ограничаване и овладяване и за необходимите предпазни мерки и действия;
5. докладва на кмета на общината за хода на провежданите защитни мероприятия."

§ 44. Създават се чл. 65а и 65б:
" Чл. 65а./span>. (1) За подпомагане изпълнението на дейностите по чл. 65 се създава общински съвет за намаляване на риска от бедствия.
(2) Членове на съвета по ал. 1 са заместник-кметовете на общината, главният архитект на общината, представители на общинския съвет, ръководители на структурите за спешно реагиране, юридически лица, включително юридически лица с нестопанска цел, и други, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия.
(3) Съветът по ал. 1 се председателства от кмета на общината и се представлява от него.
(4) Общинският съвет по ал. 1 определя и приема правила за своята работа.
(5) Общинският съвет по ал. 1 изпълнява указанията и насоките на съвета по чл. 62, ал. 3.
(6) Общинският съвет по ал. 1 изпълнява възложените му с този закон функции и правомощия на територията на съответната община.
(7) Поименният състав на съвета по ал. 1 се определя със заповед на кмета на общината.
Чл. 65б./span>. Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия:
1. разработва и координира дейностите по изпълнението на общинската програма за намаляване на риска от бедствия;
2. разработва, преразглежда и актуализира общинския план за защита при бедствия;
3. прави преглед и изготвя годишен доклад до съвета по чл. 64а, ал. 1 за състоянието на защитата при бедствия на територията на общината."

§ 45. Член 66 се отменя.

§ 46. В чл. 87 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
"(2) Органите по чл. 63, ал. 1 осъществяват контрол по изпълнението на превантивните дейности по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 4, 6, 7, 9 и 10 в рамките на тяхната компетентност и в съответствие с делегираните им от законите правомощия."

§ 47. В чл. 94 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 6:
"(6) Който не изпълни и/или осуети изпълнението на заповед по чл. 64, ал. 1, т. 13 или по чл. 65, ал. 1, т. 8, се наказва с глоба от 1500 до 5000 лв."
2. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите "ал. 1 - 5" се заменят с "ал. 1 - 6".

§ 48. В чл. 100 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите "министъра на вътрешните работи" се добавя "или органите по чл. 63, ал. 1".
2. В ал. 2 след думите "административните нарушения по" се добавя "чл. 94, ал. 6 и".
3. Алинея 3 се изменя така:
"(3) Наказателните постановления се издават от министъра на вътрешните работи, от органите по чл. 63, ал. 1 или от оправомощени от тях длъжностни лица, а в случаите по ал. 2 - от съответния областен управител."

§ 49. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите "геологичен (геофизичен, геоложки)" се заменят с "геоложки", а думите "потоци от отломки" се заменят с "кално-каменни порои".
2. Точки 11 - 13 се изменят така:
"11. "Опасност" е опасно явление, вещество, човешка дейност или състояние, което може да причини загуба на човешки живот, травми или други последици за здравето, имуществени щети, загуба на поминък и услуги, социални и икономически сътресения или увреждане на околната среда.
12. "Уязвимост" са характеристиките и състоянието на дадена общност, система или актив, които ги правят податливи на вредните фактори на дадена опасност.
13. "Риск от бедствие" са потенциалните загуби при бедствие, които могат да възникнат за дадена общност, включващи живота, здравния статус, поминъка, активите и услугите, в определен период от време."
3. В т. 18 след думата "защита" се добавя "на критични инфраструктури".
4. Създават се т. 22 - 26:
"22. "Система за ранно предупреждение" е съвкупност от необходими способности за създаване и разпространяване на навременна и значима предупредителна информация, позволяваща на застрашените от опасността хора, общности и организации да се подготвят и да действат по подходящ начин, с цел намаляване на възможните вреди или загуби.
23. "Способност за реагиране" е способността за обезпечаване на оборудване и подходящ брой лица, използвайки наличните ресурси, за ефективно справяне или оказване на помощ за справяне с бедствие.
24. "Реагиране" са действията, които са предприети по време на или непосредствено след бедствието с цел спасяване на човешки живот, намаляване на въздействията върху здравето, осигуряване на обществената безопасност и на основните потребности на засегнатите хора.
25. "Готовност" са знанията и способностите на държавни структури, организации, общности и хора, които спомагат за предвиждането, реагирането и ликвидирането на последствията от вероятни, неизбежни, случващи се или случили се бедствия, постигнати в резултат на предварително предприети действия.
26. "Намаляване на риска от бедствия" е идентифициране, анализиране и оценяване на риска от бедствия и прилагане на мерки за отстраняването или намаляването му."

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 50. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) Стратегията по чл. 6а, ал. 2, т. 1 се разработва в срок до две години от влизането в сила на този закон.

§ 51. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) Програмата по чл. 6а, ал. 2, т. 2 и плановете по чл. 9, ал. 4, 8 и 10 се разработват в срок до три години от влизането в сила на този закон.

§ 52. Програмите по чл. 6а, ал. 2, т. 4 се разработват в срок до три месеца след приемане/утвърждаване на документите по § 51.

§ 53. Програмите по чл. 6а, ал. 2, т. 5 се разработват в срок до три месеца след приемане/утвърждаване на документите по § 52.

§ 54. (1) Указанията по чл. 6а, ал. 3 се изготвят в срок до три месеца от разработването на програмата по чл. 6а, ал. 2, т. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) Указанията по чл. 9, ал. 15 се изготвят в срок до две години от влизането в сила на този закон.

§ 55. Доброволните формирования по чл. 41, ал. 2 се създават, обучават и осигуряват със специализирана техника и оборудване в срок до 1 януари 2018 г.

§ 56. Съветите за намаляване на риска от бедствия по чл. 62, ал. 3, чл. 64а, ал. 1 и чл. 65а, ал. 1 се създават в срок до два месеца от влизането в сила на този закон.

§ 57. До разработване на документите по § 50, 51, 52 и 53 се прилагат действащите планиращи документи, доколкото не противоречат на този закон.

§ 58. В Закона за Националната система за спешни повиквания с Единен европейски номер 112 (обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм., бр. 93 от 2009 г. и бр. 88 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 15 се създава ал. 3:
"(3) Електронният регистър по ал. 1 е информационен фонд на МВР."
2. Член 18 се отменя.

§ 59. В Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от 1991 г.; изм., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130 и 154 от 1998 г., бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 85 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от 2002 г., бр. 69 от 2003 г., бр. 19 и 34 от 2005 г., бр. 30 и 69 от 2006 г., бр. 61 и 63 от 2007 г., бр. 54 и 108 от 2008 г., бр. 6, 14, 35, 42 и 44 от 2009 г., бр. 15 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 32 от 2011 г., Решение № 4 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 36 от 2011 г.; изм., бр. 57 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 1, 19 и 53 от 2014 г. и бр. 39 и 43 от 2016 г.) в чл. 17, ал. 1 се създава т. 11:
"11. защитата при бедствия."

§ 60. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 17, 58, 61, 95 и 101 от 2015 г.) в чл. 140, ал. 3 думите "Националната програма за защита при бедствия" се заменят с "Националната програма за намаляване на риска от бедствия".

§ 61. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г. и бр. 15 от 2016 г.) в чл. 169 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 т. 2 се изменя така:
"2. намаляване на риска от бедствия;".
2. В ал. 4 след думите "ал. 3, т. 1" се поставя запетая и се добавя числото "2".

§ 62. Законът влиза в сила в деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 9, който влиза в сила от 1 август 2016 г.
-------------------------
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 22 юни 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2017 Г.)

§ 56. (1) Параграфи 4, 6, 11, 12, 14, § 34, т. 1, буква "б" и т. 2, § 40, 41, § 51, т. 1, т. 2 относно изречение второ, т. 7, буква "б" и т. 12, буква "б" и § 52 влизат в сила от 1 януари 2018 г.
(2) Параграф 44, т. 11 влиза в сила от 1 януари 2017 г.
(3) Параграф 45, т. 4 влиза в сила от 1 август 2017 г.
(4) Параграф 47, т. 2 и т. 14, буква "г", § 51, т. 2 относно изречение първо, т. 3, буква "б" и т. 14, буква "а" относно т. 68 влизат в сила 6 месеца след обнародването на закона в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума