навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 9 ОТ 26 МАЙ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ЗАСАЖДАНЕ НА ЛОЗЯ

В сила от 15.06.2016 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.42 от 3 Юни 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за издаване на разрешения за засаждане и презасаждане на лозя. Разрешителният режим за лозови насаждения се прилага до 31 декември 2030 г.
(2) Разрешения се издават за нови насаждения, за презасаждане, включително за присаждане, и за преобразуването на права на засаждане, на презасаждане и на права от Национален резерв.
(3) Забранява се създаване на лозови насаждения без издадено разрешение по ал. 2.
Чл. 2. (1) Разрешенията по чл. 1, ал. 2 се издават на заявители, които са собственици или ползватели на друго правно основание на площите, за които са подали заявление.
(2) Разрешения за презасаждане или за преобразуване на права на засаждане, на презасаждане, включително за присаждане, и на права от Национален резерв се издават само на вписани в лозарския регистър производители с регистрирани лозарски стопанства на територията на лозарския район, в който се намират заявените имоти.
(3) Разрешения се издават за засаждане и презасаждане само на винени сортове лозя, класифицирани съгласно член 81, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти (OB, L 347, 20.12.2013 г.) (Регламент (ЕС) № 1308/2013).

Глава втора.
ПЛОЩИ, ОСВОБОДЕНИ ОТ ИЗДАВАНЕТО НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ


Чл. 3. (1) Издаването на разрешения за лозови насаждения не се прилага за засаждането или презасаждането на лозя на площи:
1. предназначени за експериментални цели;
2. предназначени за отглеждане на лозов посадъчен материал;
3. от които се произвеждат вино или лозаро-винарски продукти, предназначени за консумация само в домакинството на производителя или от организации, които не извършват търговска дейност и произвеждат вино само за вътрешна консумация;
4. при презасаждане от производител, на когото са отчуждени имоти за държавна или общинска нужда, които са били засадени с лозя.
(2) Изключенията по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се прилагат, когато:
1. съответната площ не превишава 0,1 ха;
2. производителят не предлага на пазара вино или други лозаро-винарски продукти.
(3) В случаите на ал. 1, т. 4 производителят има право да засади нова площ, от която чистата получена реколта не трябва да надвишава 105 на сто от реколтата, получена от отчуждената площ.

Чл. 4. (1) Засаждането или презасаждането на площите по чл. 3 се извършва след предварително уведомление до Изпълнителната агенция по лозата и виното.
(2) Уведомлението по ал. 1 трябва да включва цялата информация за размера и местоположението на площите, както и периода, през който ще се проведе експериментът, или периода, през който ще се произвежда лозовият посадъчен материал. Удължаването на тези периоди също се съобщава на Изпълнителната агенция по лозата и виното.
(3) Новозасадените площи по чл. 3 се вписват в лозарския регистър.

Чл. 5. (1) Производителите могат да подадат мотивирано искане до Изпълнителната агенция по лозата и виното произведеното на площите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 грозде, както и получените от това грозде лозаро-винарски продукти да бъдат предлагани на пазара в периода на провеждане на опитите или на производството на посадъчния материал.
(2) Изпълнителната агенция по лозата и виното дава разрешение по ал. 1, когато при анализиране на пазарната ситуация се установи, че одобряването на искането по ал. 1 не носи риск от неблагоприятно повлияване на пазарното равновесие.
(3) В края на периода по ал. 1 производителят трябва да:
1. заяви удължаване на периода на опита или на производството на посадъчния материал, или
2. получи разрешение за засаждане или за презасаждане на лозя, или
3. изкорени за своя сметка лозята от площите по ал. 1.

Глава трета.
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА НОВИ НАСАЖДЕНИЯ (В СИЛА ОТ 03.06.2016 Г.)


Чл. 6. (В сила от 03.06.2016 г.) (1) Разрешения за нови насаждения се издават всяка година за площ в размер 1 на сто от общата площ на засадените лозя в страната към 31 юли на предходната година.
(2) Разрешения за нови насаждения се издават на заявители, които са собственици или ползватели на площите, които ще бъдат засадени с лозя, като тези площи не трябва да бъдат по-малки от площта, за която е заявено разрешението.
(3) Когато заявената за нови насаждения площ превишава площта по ал. 1, се извършва пропорционално разпределение между всички отговарящи на условията на чл. 2 заявители въз основа на площите, за които са поискали разрешение.
(4) Разрешения за нови насаждения са валидни за срок три години считано от датата на издаването им.

Чл. 7. (В сила от 03.06.2016 г.) (1) Всяка година в срок до 1 март министърът на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното може да издаде заповед за:
1. ограничаване на площта по чл. 6, ал. 1, и/или
2. прилагане на критерии за допустимост и/или на критерии за приоритет при предоставяне на разрешения за нови лозови насаждения.
(2) С прилагането на критерии за допустимост по ал. 1, т. 2 може да се ограничи издаването на разрешения на регионално равнище и/или за площи, които отговарят на изискванията за производство на вина със защитено наименование за произход, на вина със защитено географско указание или за площи без географско указание.
(3) Въведените ограничения по ал. 1, които допринасят за организираното нарастване на размера на лозовите насаждения, трябва да бъдат обосновани с необходимостта да се избегне риска от:
1. прекомерно предлагане на лозаро-винарски продукти предвид пазарните перспективи за тях, като ограниченията не трябва да надхвърлят необходимото за постигане на тази цел, и/или
2. значително обезценяване на определено защитено наименование за произход или защитено географско указание.
(4) При изготвяне на предложението на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното по ал. 1 се обсъждат препоръките на браншовите организации и на организациите и групите на производители в лозаро-винарския сектор.

Чл. 8. (В сила от 03.06.2016 г.) (1) Всяка година в срок до 1 май изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното със заповед определя срока за подаване на индивидуални заявления за издаване на разрешения за нови лозови насаждения, който не може да бъде по-кратък от 30 дни.
(2) Заявленията по ал. 1 са по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното, и се подават в териториалното звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното по местонахождението на заявените площи. В заявленията се посочват:
1. лозарското стопанство, в което ще се извърши засаждането;
2. размерът на заявената площ или заявените площи;
3. сортовете, които ще се засаждат и дали са предназначени за производство на вина със защитено наименование за произход, със защитено географско указание или без географско указание;
4. идентификатори на имотите, в които ще се извърши засаждане.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Към заявленията по ал. 1 се прилагат копия на актуални скици на имотите, в случай че същите попадат в землища, за които няма влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри, издадени не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване, и документи, доказващи правното основание за ползване на заявените площи, които могат да бъдат:
1. нотариални актове, решения на общинските служби по земеделие, вписани договори, с които се придобива право на собственост върху земеделски земи, или решения по чл. 37е, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
2. договори за аренда или за наем на земеделски земи;
3. договори за предоставяне на земеделски земи на кооперация за съвместно обработване;
4. съдебни решения, които заместват актове по т. 1.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Договорите по ал. 3, т. 2 трябва да съдържат или да са придружени от изрично писмено съгласие на собственика на имота за създаване на лозови насаждения, нотариално заверено, в случай че договорите по ал. 3, т. 2 са с нотариална заверка. Към датата на подаване на заявлението договорите за наем трябва да са със срок не по-малко от три винарски години, следващи годината на подаване на заявлението.
(5) Когато документите по ал. 3 са предоставяни на Изпълнителната агенция по лозата и виното при други процедури или могат да бъдат намерени в публични регистри, заявителят следва да посочи по кои процедури е представил изискуемите документи.
(6) При подаване на индивидуални заявления по ал. 1 лицата, които не са вписани в лозарския регистър, едновременно подават и заявление за регистрация като гроздопроизводители.

Чл. 9. (В сила от 03.06.2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) В срок до 10 работни дни от подаване на заявлението по чл. 8, ал. 1 териториалното звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното извършва проверка на предоставените/събрани по служебен път документи/информация.
(2) При установяване на непълноти и/или нередовности в заявлението и/или приложените към него документи териториалното звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното писмено уведомява производителя, който в срок до 10 работни дни от получаването му представя исканите документи или писмени обяснения.
(3) Когато производителят не отстрани непълнотите и/или нередовностите в срока по ал. 2, заявлението се оставя без разглеждане и документите се връщат на заявителя. Производителят може да подаде ново заявление през съответната винарска година.
(4) При обоснована необходимост в срок до 7 работни дни от извършване на проверката по ал. 1 териториалното звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното извършва проверка на място на заявените за засаждане площи и изготвя снимков материал. Резултатите от проверката се отразяват в контролен лист в два екземпляра, подписан от длъжностните лица, които са я извършили, и от производителя или негов упълномощен представител.
(5) В срок до 3 работни дни от приключване на проверките по ал. 2 и 4 териториалните звена на Изпълнителната агенция по лозата и виното изготвят предложение за одобрение или отхвърляне на заявленията по чл. 8, ал. 1 и ги изпращат в централното управление на агенцията.
(6) В срок до 7 работни дни от получаване на предложенията по ал. 5 служители на централното управление на Изпълнителната агенция по лозата и виното оценяват съответствието на предложените за одобрение по реда на ал. 5 заявления с критериите за допустимост по чл. 2.
(7) Въз основа на предложението по ал. 5 и оценката по ал. 6 Изпълнителната агенция по лозата и виното определя допустимите за издаване на разрешения заявления и допустимите за създаване на нови лозови насаждения площи по всяко от тях.

Чл. 10. (В сила от 03.06.2016 г.) (1) Когато след приключване на приема общият размер на площите по чл. 9, ал. 7, допустими за създаване на нови лозови насаждения, за съответната година не надвишава площта по чл. 6, ал. 1 или по чл. 7, ал. 1, т. 1, за всички заявления се издават разрешения за нови насаждения.
(2) Когато след приключване на приема общият размер на площите по чл. 9, ал. 7, допустими за създаване на нови лозови насаждения, за съответната година надвишава площта по чл. 6, ал. 1 или по чл. 7, ал. 1, т. 1, се прилага правилото на чл. 6, ал. 3 или критериите по чл. 7, ал. 1, т. 2. В тези случаи разрешения за нови насаждения се издават за част от заявленията и/или за част от заявените в тях площи пропорционално на заявените площи.
(3) Разрешенията за нови насаждения по ал. 1 и 2 се издават от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното след определяне на допустимостта на заявленията по чл. 9, ал. 7, но не по-късно от 1-ви август на съответната година, и са валидни за срок три години считано от датата на издаването им. Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното мотивирано отказва със заповед издаването на разрешения за нови насаждения на заявленията, които не съответстват на критериите за допустимост по чл. 2.
(4) В разрешението за засаждане се посочват:
1. уникален идентификационен номер на производителя, на който се предоставя разрешението за засаждане, и идентификационен номер на лозарското стопанство;
2. идентификационен номер на лозарското стопанство на производителя, в което ще се извърши засаждането;
3. данни за имота или имотите, за които се предоставя разрешението за засаждане - ЕКАТТЕ на землището на населеното място, номер на имота или имотите, размер на площта и правно основание за ползване;
4. срок за упражняване на разрешението за засаждане;
5. ред за обжалване на акта;
6. сортове лози, които ще се засаждат.
(5) Когато предоставеното разрешение на заявител е за по-малко от 50 на сто от заявената площ, той може да се откаже от него с подаване на заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното в срок до един месец от датата, на която е бил уведомен за издадено разрешение, без да му бъдат налагани санкции. Отказаната площ от заявителите се добавя през следващата година към площта по чл. 6, ал. 1.
(6) Разрешенията и отказите по ал. 3 се съобщават и могат да бъдат обжалвани по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Глава четвърта.
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРЕЗАСАЖДАНЕ


Чл. 11. (1) Разрешения за презасаждане, включително за присаждане, се издават само за площ, която е еквивалентна на изкоренената, и са валидни за срок три години считано от датата на издаването им.
(2) Заявленията за разрешения за презасаждане се подават целогодишно в една от следните форми:
1. заявление за разрешение за презасаждане след изкореняване на лозовите насаждения от определена площ;
2. заявление за разрешение за презасаждане с отложено изкореняване на лозовите насаждения от определена площ от производител, който се ангажира да извърши изкореняването;
3. заявление за присаждане на лозовите насаждения на определена площ.
(3) Когато изкореняването е извършено след 1 януари 2016 г., заявления по ал. 1, т. 1 могат да се подават до края на втората винарска година след годината, в която то е извършено.
(4) Със заявлението по ал. 2, т. 2 заявителят трябва да поеме задължение да извърши изкореняване на посочените площи с лозови насаждения най-късно до края на четвъртата година от датата, на която са били засадени нови лозя. Към заявлението по ал. 1, т. 2 производителят прилага банкова гаранция за извършване на изкореняването в полза на Изпълнителната агенция по лозата и виното за срок 3 години на стойност 1500 лв. на хектар.
(5) Гаранцията по ал. 4 се освобождава в срок до 45 дни от датата на съобщението за изкореняване на старите лозя до съответното териториално звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното. Когато изкореняването не бъде извършено в срока по ал. 4, Изпълнителната агенция по лозата и виното уведомява производителя за неизпълнението, усвоява гаранцията по ал. 4 и прилага член 71 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Чл. 12. (1) Производителят подава в териториалното звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното по местонахождението на подлежащите на изкореняване площи уведомление за начало на изкореняването по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното, в което се описват идентификатори на имотите и размер на площта, подлежаща на изкореняване, сортовете, които заявителят ще изкорени, и се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) копия на актуални скици на имотите, в случай че същите попадат в землища, за които няма влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри с отбелязване за вещни тежести, издадени не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на заявлението;
2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) документи по чл. 8, ал. 3; когато заявените имоти се стопанисват под наем, договорите трябва да съдържат или да са придружени от изрично писмено съгласие на собственика на имота, нотариално заверено, в случай че договорите са с нотариална заверка, за изкореняване на лозята и да бъдат със срок не по-малък от края на винарската година, в която е подадено уведомлението.
(2) Когато изискуемите документи са предоставяни на Изпълнителната агенция по лозата и виното при други процедури или могат да бъдат намерени в публични регистри, заявителят следва да декларира по кои процедури е представил изискуемите документи.

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) В срок до 10 работни дни от подаване на уведомлението по чл. 12 териториалното звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното извършва проверка на предоставените/събрани по служебен път документи/информация и сравнява данните за посочените в него имоти с данните от лозарското стопанство, вписани в лозарския регистър.
(2) При установяване на непълноти и/или нередовности в уведомлението и в приложените към него документи териториалното звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното писмено уведомява производителя, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението представя изисканите документи или писмени обяснения.
(3) В срок до 7 работни дни от извършване на проверката по ал. 1 или след отстраняване на непълнотите и/или нередовностите по ал. 2 териториалното звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното извършва проверка на място на заявените имоти за установяване на действителното агротехническо състояние на лозовите насаждения, измерва с GPS устройство ефективно засадената площ с винени лозя и изготвя снимков материал. Резултатите от проверката се отразяват в контролен лист в два екземпляра, подписан от длъжностните лица, извършили проверката, и производителя или негов упълномощен представител.

Чл. 14. (1) Изкореняването на лозовите насаждения може да започне след получаване на писмено уведомление за измерената ефективно засадена площ и се извършва в рамките на винарската година, в която е подадено уведомлението.
(2) При изкореняване производителят е длъжен да отстрани напълно всички надземни части на лозовите насаждения, корените им, както и да почисти площта от всички растителни остатъци.
(3) Не по-късно от 30 дни след приключване на изкореняването производителят подава в съответното териториално звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното уведомление за край на изкореняване по образец, в което се посочват размерът на изкоренената площ по имоти, както и датите за начало и край на изкореняването.
(4) В срок до 7 работни дни от подаване на уведомлението по ал. 3 териториалното звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното извършва проверка на място на изкоренените площи и изготвя снимков материал. Резултатите от проверката се отразяват в контролен лист в два екземпляра, подписан от длъжностните лица, извършили проверката, и производителя или негов упълномощен представител.
(5) В случай че при проверката по ал. 4 се установи неизпълнение на изискванията по чл. 14, ал. 2, териториалното звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното издава задължително предписание и определя срок за изпълнението им.
(6) В срок до 15 работни дни от извършване на проверката по ал. 4 Изпълнителната агенция по лозата и виното отразява изкореняването в лозарския регистър, уведомява производителя и му изпраща актуална справка на лозарското стопанство.

Чл. 15. (1) Заявленията за разрешения за презасаждане по чл. 11, ал. 2, т. 1, 2 и 3 са по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното, и се подават в териториалното звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното по местонахождението на заявените за изкореняване площи.
(2) В заявленията за разрешение за презасаждане по чл. 11, ал. 2, т. 1 се посочват:
1. идентификатори на имотите и размер на площта, където е извършено е изкореняването;
2. идентификатори на имотите и размер на площта, на която ще се извърши презасаждане, в същото стопанство на заявителя; предложената за одобряване площ за презасаждане следва да бъде не по-малка от площта, на която е извършено изкореняването;
3. сортовете, които заявителят ще засади.
(3) В заявленията за разрешение за презасаждане по чл. 11, ал. 2, т. 2 и 3 се посочват:
1. идентификатори на имотите и размер на площта, където ще се извърши изкореняването;
2. идентификатори на имотите и размер на площта, на която ще се извърши презасаждане, в същото стопанство на заявителя; предложената за одобряване площ за презасаждане следва да бъде не по-малка от площта, на която е извършено изкореняването;
3. период, в който ще се извърши презасаждането или присаждането;
4. сортовете, които заявителят ще засади или присади.
(4) Към заявленията по чл. 11, ал. 2, т. 1 за имотите, в които ще се извършва презасаждането, се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) копия на актуални скици на имотите, в случай че същите попадат в землища, за които няма влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри с отбелязване за вещни тежести, издадени не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на заявлението;
2. документи, доказващи правното основание за ползване на площите, които ще се засаждат, съгласно чл. 8, ал. 3 и 4.
(5) Към заявленията по чл. 11, ал. 2, т. 2 и 3 за имотите, които ще се изкореняват, и за имотите, в които ще се извършва презасаждането, се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) копия на актуални скици на имотите, в случай че същите попадат в землища, за които няма влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри с отбелязване за вещни тежести, издадени не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на заявлението;
2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) документи, доказващи правното основание за ползване на площите, които ще се засаждат, съгласно чл. 8, ал. 3; когато заявените за засаждане имоти се стопанисват под наем, договорите трябва да съдържат или да са придружени от изрично писмено съгласие на собственика на имота, нотариално заверено, в случай че договорите са с нотариална заверка за създаване на лозови насаждения и да бъдат със срок не по-кратък от пет винарски години, следващи годината на подаване на заявлението;
3. банковата гаранция по чл. 11, ал. 4.
(6) Когато документите по ал. 4 и 5 са предоставяни на Изпълнителната агенция по лозата и виното при други процедури или могат да бъдат намерени в публични регистри, заявителят трябва да посочи по кои процедури е представил изискуемите документи.

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) В срок до 10 работни дни от подаване на заявлението по чл. 11, ал. 2, т. 1 териториалното звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното извършва проверка на предоставените/събрани по служебен път документи/информация и сравнява данните за изкоренените имоти с данните за лозарското стопанство, вписани в лозарския регистър.
(2) При установяване на непълноти и/или нередовности в заявлението и/или приложените към него документи териториалното звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното писмено уведомява производителя, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението представя изисканите документи или писмени обяснения.
(3) В случаите, когато производителят не отстрани непълнотите и/или нередовностите в срока по ал. 2, заявлението се оставя без разглеждане и документите се връщат на заявителя. В този случай производителят може да подаде през съответната винарска година ново заявление.
(4) Когато презасаждане ще се извършва върху площи, различни от изкоренените, при обоснована необходимост съответното териториално звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното извършва в срок до 7 работни дни от проверката по ал. 1 проверка на място на заявените за засаждане площи и изготвя снимков материал. Резултатите от проверката се отразяват в контролен лист в два екземпляра, подписан от длъжностните лица, извършили проверката, и производителя или негов упълномощен представител.

Чл. 17. (1) В срок до 10 работни дни от приключване на проверките по чл. 16 в Централното управление на ИАЛВ се извършва проверка дали заявлението за разрешение за презасаждане отговаря на следните изисквания:
1. искането за презасаждане е за същото стопанство на заявителя, в което ще се извърши или е извършено изкореняването;
2. изкореняваните лозови насаждения са плододаващи;
3. презасаждането няма да доведе до значително обезценяване на определено защитено наименование за произход или защитено географско указание.
(2) В срок до 15 работни дни от приключване на проверките по ал. 1 изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното въз основа на извършените проверки издава разрешение за презасаждане или отхвърля заявлението с мотивиран отказ.
(3) В разрешението за презасаждане се посочват:
1. уникален идентификационен номер на производителя, на който се предоставя разрешението за презасаждане, и идентификационен номер на лозарското стопанство;
2. идентификационен номер на лозарското стопанство на производителя, в което е извършено или предстои да бъде извършено изкореняването;
3. данни за имота или имотите, за които се предоставя разрешението за презасаждане - ЕКАТТЕ на землището на населеното място, номер на имота или имотите, размер на площта и правно основание за ползване;
4. сорт лози, които ще се засаждат или присаждат;
5. срок за упражняване на разрешението за презасаждане;
6. ред за обжалване на акта.
(4) Разрешението за презасаждане и отказът за неговото издаване по ал. 2 се съобщават и могат да бъдат обжалвани по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 18. (1) В срок до 30 дни от приключване на засаждането по издадено разрешение за презасаждане, но не по късно от 31 август на съответната винарска година производителят подава в съответното териториално звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното уведомление за извършено засаждане или присаждане по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното.
(2) В срок до 10 работни дни от получаване на заявлението по ал. 1 съответното териториално звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното извършва проверка на място на заявените имоти, която включва измерване с GPS устройство и изготвяне на снимков материал на ефективно засадената площ. Резултатите от проверката се отразяват в контролен лист в два екземпляра, подписан от длъжностните лица, които са я извършили, и от производителя или негов упълномощен представител.
(3) В срок до 15 работни дни от извършване на проверката по ал. 2 Изпълнителната агенция по лозата и виното отразява измереното засаждане в лозарския регистър, уведомява производителя и му изпраща актуална справка на лозарското стопанство.

Глава пета.
ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ПРАВА ЗА ЗАСАЖДАНЕ И ПРЕЗАСАЖДАНЕ В РАЗРЕШЕНИЯ


Чл. 19. (1) Валидните права за засаждане, за презасаждане или от Национален резерв, които са предоставени на производителите до 31 декември 2015 г., но още не са използвани, могат да бъдат ползвани след 1 януари 2016 г. само след като бъдат преобразувани в съответните разрешения.
(2) Заявления за преобразуване на предоставените права по ал. 1 или на части от тях в разрешения могат да се подават в териториалните звена на Изпълнителната агенция по лозата и виното до 31 декември 2020 г., но не по-късно от три месеца преди изтичането им.
(3) Заявленията по ал. 2 са по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното, и в тях се посочва:
1. лозарско стопанство, на което са предоставени правата по ал. 1;
2. номер на акта за предоставяне на право по ал. 1;
3. идентификатори на имотите и размер на площта, на която ще се извърши засаждане.
(4) Към заявлението по ал. 2 се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) копия на актуални скици на имотите, в случай че същите попадат в землища, за които няма влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри за засаждане с отбелязване за вещни тежести, издадени не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на заявлението;
2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) документи, доказващи правното основание за ползването на имотите за засаждане, съгласно чл. 8, ал. 3; когато заявените имоти се стопанисват под наем, договорите трябва да съдържат или да са придружени от изрично писмено съгласие на собственика на имота, нотариално заверено, в случай че договорите са с нотариална заверка за създаване на лозови насаждения и да бъдат със срок не по-кратък от срока на валидност на преобразуваните права.

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) В срок до 10 работни дни от подаване на заявлението по чл. 19, ал. 2 териториалното звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното извършва проверка на предоставените/събрани по служебен път документи/информация.
(2) При установяване на непълноти и/или нередовности в заявлението и/или приложените към него документи териториалното звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното писмено уведомява производителя, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението представя изисканите документи или писмени обяснения.
(3) В случаите, когато производителят не отстрани непълнотите и/или нередовностите в срока по ал. 2, заявлението се оставя без разглеждане и документите се връщат на заявителя. Производителят може да подаде през съответната винарска година ново заявление по чл. 19, ал. 2.
(4) При обоснована необходимост в срок до 7 работни дни от проверката по ал. 1 съответното териториално звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното извършва проверка на място на заявените за засаждане и за презасаждане площи и изготвя снимков материал. Резултатите от проверката се отразяват в контролен лист в два екземпляра, подписан от длъжностните лица, които са я извършили, и от производителя или негов упълномощен представител.
(5) В срок до 10 работни дни от приключване на проверките по ал. 4 в Централното управление на Изпълнителната агенция по лозата и виното се извършва проверка дали заявлението за разрешение по чл. 19, ал. 2 отговаря на следните изисквания:
1. заявителят разполага с неизползвани валидни права по чл. 19, ал. 1;
2. исканото разрешение се отнася до същото лозарско стопанство, на което са предоставени права по чл. 19, ал. 1.

Чл. 21. (1) В срок до 15 работни дни от извършване на проверката по чл. 20 изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното издава разрешение за засаждане/презасаждане или отхвърля заявлението с мотивиран отказ.
(2) В разрешението за засаждане/презасаждане се посочват данните по чл. 10, ал. 4 и номер и вид на акта за предоставяне на правото по чл. 19, ал. 1.
(3) Разрешението за засаждане/презасаждане и отказът за неговото издаване по ал. 1 се съобщават и могат да бъдат обжалвани по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Засаждането по издадените разрешения се извършва при спазване на изискванията на чл. 18.

Чл. 22. (1) Разрешенията, издадени по чл. 21, са валидни за същия период като преобразуваните права по чл. 19, ал. 1, но не по-късно от 31 декември 2023 г. Те изтичат, ако не бъдат използвани в срока им на валидност.
(2) Площите, за които са издадени разрешенията по чл. 21, не са част от площта по чл. 6, ал. 1.
(3) Когато разрешенията по чл. 21 са издадени чрез преобразуване на права за презасаждане, произлизащи от изкореняване на лозя в същото стопанство, производителят има право да получи подпомагане за тях по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор до края на периода на валидността им.
(4) Когато разрешенията по чл. 21 са издадени чрез преобразуване на права за презасаждане, различни от правата по ал. 3, на права за засаждане или на права, придобити от Национален резерв, производителят има право да получава подпомагане по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" до края на прилагането на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014 - 2018 г.

Глава шеста.
ИЗПОЛЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ


Чл. 23. (1) Издадените разрешения не могат да се прехвърлят на други лица освен при правоприемство в следните случаи:
1. по наследство, включително по завещание и чрез делба на наследство;
2. при сливане, вливане, разделяне или отделяне на юридически лица;
3. при преобразуване на юридическо лице.
(2) Въз основа на обосновано искане от титулярите на разрешения за нови насаждения или за презасаждане Изпълнителната агенция по лозата и виното им предоставя право лозята да бъдат засадени в същото стопанство на площ, различна от тази, за която е било издадено разрешението, при условие че новата площ има същия размер и без да се променя срокът на валидност на издаденото разрешение.
(3) Искането по ал. 2 е по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното, и се подава в съответното териториално звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното по местонахождение на одобрената за засаждане площ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Към искането по ал. 2 се прилагат за имотите, в които ще се извършва засаждането, копия на актуални скици на имотите, в случай че същите попадат в землища, за които няма влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри с отбелязване за вещни тежести, издадени не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на заявлението, и документи по чл. 8, ал. 3. Когато заявените имоти се стопанисват под наем, договорите трябва да съдържат или да са придружени от изрично писмено съгласие на собственика на имота, нотариално заверено, в случай че същите са с нотариална заверка за създаване на лозови насаждения и да бъдат със срок минимум три винарски години, следващи годината на срока на валидност на издаденото разрешение.

Чл. 24. (1) Титулярите на разрешения за засаждане, за презасаждане или за преобразуване на права на засаждане или презасаждане са длъжни да декларират в срок до 30 дни в Изпълнителната агенция по лозата и виното:
1. изкореняването на лозята по чл. 11, ал. 2, т. 2;
2. засаждането на лозята;
3. всяко изменение на собствеността или ползването на лозовия масив;
4. промяна в предварително заявения сорт за засаждане или присаждане.
(2) При неизпълнение на задължение по ал. 1 нарушителят се наказва с глоба или имуществена санкция съгласно Закона за виното и спиртните напитки.
(3) Когато титуляр на разрешение за засаждане, за презасаждане или за преобразуване на права на засаждане или презасаждане не го използва в срока по чл. 10, ал. 3 или по чл. 11, ал. 1, се наказва с глоба или имуществена санкция съгласно Закона за виното и спиртните напитки.
(4) Не се налага наказанието по ал. 3, когато неизпълнението е до 10 на сто от площта, за която е предоставено разрешението.

Чл. 25. (1) Изпълнителната агенция по лозата и виното упражнява системен контрол върху извършването на засаждане и изкореняване на лозя.
(2) Контролът по ал. 1 се упражнява по реда за контрол по спазване изискванията на Закона за виното и спиртните напитки по отношение на производствения потенциал.

Чл. 26. (1) Производителите са длъжни да изкореняват за своя сметка площите, засадени с лозя без разрешение.
(2) Когато Изпълнителната агенция по лозата и виното установи наличието на лозя, които са засадени без разрешение, уведомява производителя и му дава срок четири месеца да извърши изкореняването. Ако производителят не изкорени неразрешените насаждения, Изпълнителната агенция по лозата и виното в срок до две години след изтичането на четиримесечния срок осигурява тяхното принудително изкореняване по реда на Закона за виното и спиртните напитки, като направените разходи се заплащат от производителя.
(3) Когато производителят не изпълни задълженията си по ал. 1 или 2, подлежи на санкциите, предвидени в член 64 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L 347/549 от 20.12.2013 г.).
(4) Площите, засадени с лозя без разрешение, не получават подпомагане по схеми и мерки, финансирани от държавния бюджет и от фондовете на Съюза.
(5) Изпълнителната агенция по лозата и виното съобщава на Европейската комисия до 1 март всяка година общия размер на площите, за които е установено, че са засадени след 1 януари 2016 г. с лозя без разрешение, както и размера на площите, изкоренени по реда на ал. 1 и 2.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Изкореняване" е пълно отстраняване на лозовите коренища, които се намират на площ, засадена с лозя.
2. "Лозарско стопанство" е стопанска и технологична единица с единно управление, намираща се на територията на един лозарски район, която се състои от лозарски имоти и в която производителят на винено грозде е собственик на лозарските имоти или ги ползва на друго правно основание.
3. "Неразрешено насаждение" е лозово насаждение, извършено без разрешение за засаждане.
4. "Ново насаждение" е насаждение, за което е предоставено разрешение за ново засаждане.
5. "Титуляр на разрешение за нови насаждения или за презасаждане" е физическо или юридическо лице, на чието име е издадено разрешение за ново засаждане или право на презасаждане на лозя.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 39 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

§ 3. През 2016 г. заповедта по чл. 7, ал. 1 може да бъде издадена в срок до 7 дни от влизане на наредбата в сила, а заповедта по чл. 8, ал. 1 се издава в срок до 14 дни от влизане на наредбата в сила.

§ 4. Изискванията на глава втора се прилагат по отношение на площи, предназначени за експериментални цели и за отглеждане на лозов посадъчен материал, засадени преди 1 януари 2016 г., въз основа на права за засаждане, до края на периода на експеримента или на периода за отглеждане на лозовия посадъчен материал.

§ 5. Неприключените процедури по предоставяне на права за презасаждане по реда на Закона за виното и спиртните напитки се довършват по реда на чл. 8 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/561 от 7 април 2015 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на схемата за разрешаване на лозови насаждения (ОВ, L 93/12 от 9.04.2015 г.), като след отправено искане на заявителя до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното вместо акт за право на презасаждане се издава автоматично разрешение за презасаждане за одобрените площи.

§ 6. Разрешението за превръщане на правата на презасаждане или правата от Национален резерв, заявено пред Изпълнителната агенция по лозата и виното преди влизане в сила на наредбата, се счита за валидно предоставено, когато производителят, притежаващ такива права, го е подал по реда на чл. 68 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Започналото засаждане по реда на чл. 20 или съответно чл. 26, ал. 6 - 9 от Закона за виното и спиртните напитки след подаване на посоченото искане се счита за валидно извършено.

§ 7. Производителите, които имат недовършена процедура по издаване на акт за право на презасаждане, по която е извършена проверка за край на изкореняване съгласно чл. 19, ал. 3 ЗВСН, могат да извършат засаждането на цялата или част от изкоренената ефективна площ (описана в контролния лист от проверката) по реда на чл. 20 ЗВСН след отправено до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното искане за издаване на разрешение за презасаждане за съответната площ.

§ 8. В Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2014 г.; изм., бр. 60 и бр. 89 от 2014 г., бр. 92 от 2015 г. и бр. 8 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5 се правят следните изменения:
а) в ал. 1, т. 2 буква "б" се изменя така:
"б) разрешения за засаждане, с които се преобразуват права за засаждане от националния резерв;"
б) в ал. 2 т. 1 се изменя така:
"1. разрешение за едновременно отглеждане на стари и нови лозови насаждения за определен период от време (отложено изкореняване), който не надвишава три години;".
2. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 2 думите "право на презасаждане" се заменят с "разрешение за презасаждане";
б) в ал. 4 думите "права от националния резерв" се заменят с "разрешения за засаждане, с които се преобразуват права за засаждане от Национален резерв";
в) в ал. 7, т. 1 накрая се добавя "ако се установи, че в резултат на свързаността се надхвърля таванът, определен в ал. 1".
3. В чл. 9, ал. 3 се правят следните изменения:
а) в т. 1, буква "б" думите "издаден акт за право на презасаждане" се заменят с "издадено разрешение за презасаждане";
б) точка 2 се изменя така:
"2. за дейности по чл. 5, ал. 1, т. 2, буква "б" - при издадено разрешение за засаждане, с което се преобразуват права за засаждане, кандидатът вписва неговия номер в заявлението".
4. В чл. 12 ал. 6 се изменя така:
"(6) Кандидатите, чийто проект се реализира изцяло с преобразувани права на засаждане от Национален резерв, представят разрешението за засаждане, с което се преобразуват права за засаждане от Национален резерв."
5. В чл. 13, ал. 9 се създава изречение второ: "Заявлението за предоставяне на финансова помощ получава пълен или частичен отказ в случай на:
1. несъответствие на целите на Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г., дейностите и изискванията, определени в тази наредба и в правото на Европейския съюз;
2. несъответствие на проекта с изискването по ал. 4 за минимален брой точки;
3. недостатъчен бюджет за финансиране на подаденото заявление, определен в заповедта по чл. 3, ал. 3;
4. установяване на обстоятелства по чл. 8, ал. 7."
6. В чл. 17 ал. 5 се изменя така:
"(5) Изпълнителната агенция по лозата и виното изпраща служебно на Държавен фонд "Земеделие" издадените разрешения за:
1. презасаждане за дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 1, буква "а" и т. 2, буква "а";
2. засаждане, с които се преобразуват права за засаждане от Национален резерв, за дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 2, буква "б";
3. присаждане за дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 1, буква "б"."
7. В чл. 20, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 5 думите "по т. 3" се заменят с "по т. 4";
б) създава се т. 7:
"7. при условие че ползвателят е изпълнил по-малко от 80 на сто от всички дейности по договора, констатирано от Държавен фонд "Земеделие" с проверките по чл. 18, ал. 1 и 3, на ползвателя не се предоставя безвъзмездна финансова помощ."
8. В чл. 24 ал. 4 и 5 се изменят така:
"(4) В срок до 3 работни дни от одобрение на заявлението изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното издава разрешение за презасаждане с отложено изкореняване за целите на мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя".
(5) Разрешението по ал. 4 се получава лично или чрез упълномощено лице в териториалното звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното."
9. В чл. 27, ал. 3 думите "право на презасаждане" се заменят с "разрешение за презасаждане".
10. В чл. 37, ал. 3 се създава т. 13:
"13. декларации, удостоверяващи съгласие на винопроизводителите, за участие в промоционалния проект."
11. В чл. 39, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 3 думите "чл. 37, ал. 4, т. 2" се заменят с "чл. 37, ал. 4, т. 1";
б) в т. 4 думите "чл. 37, ал. 4, т. 1" се заменят с "чл. 37, ал. 4, т. 2";
в) създава т. 7:
"7. не са представени декларации, удостоверяващи съгласие на винопроизводителите, за участие в промоционалния проект."
12. В допълнителната разпоредба, в § 1, т. 21 се създава изречение второ: "Неизползваните, но валидни права за засаждане от Национален резерв се преобразуват в разрешения за засаждане на права от Национален резерв".
13. В приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, в т. 4 навсякъде думите "права от Национален резерв" се заменят с "разрешения за засаждане, с които се преобразуват права за засаждане от Национален резерв".
14. В приложение № 2 към чл. 8, ал. 2 се правят следните изменения:
а) навсякъде думите "право/то на презасаждане" се заменят с "разрешение/то за презасаждане";
б) последното изречение се изменя така: "За създаване на лозови насаждения с разрешения за засаждане, с които се преобразуват права за засаждане от Национален резерв, не се предоставя парично обезщетение за загуба на доход."
15. В приложение № 6 към чл. 13, ал. 4 ред 5 се изменя така:
"

5. Проектът се реализира изцяло с разрешения, издадени чрез преобразуване на права от националния резерв

Всички дейности по засаждане в проекта се реализират с разрешения, издадени чрез преобразуване на права от националния резерв

Разрешение, издадено чрез преобразуване на права от Националния резерв 

20 т.


"

§ 9. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното.

§ 10. Наредбата влиза в сила на 15 юни 2016 г. с изключение на глава трета, която влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

§ 11. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Срокът на валидност на разрешенията по чл. 6, ал. 4, чл. 10, ал. 3 и чл. 11, ал. 1, който е изтекъл или ще изтече през 2020 г., изтича на 4 май 2021 г.

§ 12. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) За неизползвани разрешения по чл. 6, ал. 4, чл. 10, ал. 3 и чл. 11, ал. 1, чийто срок е изтекъл или ще изтече през 2020 г., глобата или санкцията по Закона за виното и спиртните напитки съгласно чл. 24, ал. 3 не се прилага, когато титулярите на разрешения информират ИАЛВ до 31 декември 2020 г., че не възнамеряват да използват своето разрешение и правото по § 11.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2023 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 27.11.2020 Г.)

§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума