навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 ОТ 10 МАЙ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ II, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2016 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ

В сила от 13.05.2016 г.

Обн. ДВ. бр.36 от 13 Май 2016г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 20 506 728 лв. за изпълнение на проекти/дейности за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия, разпределени, както следва:
1. по бюджетите на общините - 13 055 785 лв. съгласно приложение № 1;
2. по бюджета на Министерския съвет - 605 450 лв. съгласно приложение № 2;
3. по бюджета на Министерството на отбраната - 346 397 лв., в т. ч. трансфер за Националния военен университет - гр. Велико Търново, 1056 лв., съгласно приложение № 2;
4. по бюджета на Министерството на вътрешните работи - 19 776 лв. съгласно приложение № 2;
5. по бюджета на Министерството на здравеопазването - 125 304 лв. съгласно приложение № 2;
6. по бюджета на Министерството на образованието и науката - 250 000 лв. съгласно приложение № 2;
7. по бюджета на Министерството на културата - 68 153 лв. съгласно приложение № 2;
8. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - 200 000 лв. съгласно приложение № 2;
9. по бюджета на Министерството на земеделието и храните - 4 914 661 лв. съгласно приложение № 2;
10. по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - 921 202 лв. съгласно приложение № 2.
Чл. 2. (1) Одобрените средства за възстановителна помощ от сумата по чл. 1, т. 1 се предоставят съгласно приложение № 2 към Протокол № 1 на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет от 18 март 2016 г.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на правоимащите лица чрез общинските администрации по постоянен адрес на лицата, по касов и безкасов път.

Чл. 3. Средствата по чл. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.

Чл. 4. Със сумата по чл. 1, т. 2 да се увеличат разходите по бюджета на Министерския съвет за 2016 г. по "Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България", бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво", и показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.

Чл. 5. (1) Със сумата по чл. 1, т. 3 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на отбраната за 2016 г. по "Политика в областта на отбранителните способности", бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили".
(2) Със средствата в размер 336 641 лв. да се увеличат показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.

Чл. 6. (1) Със сумата по чл. 1, т. 4 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2016 г. по "Политика в областта на пожарната безопасност и защита на населението при извънредни ситуации", бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации".
(2) Със сумата в размер 19 776 лв. да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.

Чл. 7. Със сумата по чл. 1, т. 5 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2016 г. по бюджетна програма "Администрация" и да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.

Чл. 8. Със сумата по чл. 1, т. 6 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2016 г. по "Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Училищно образование", и показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.

Чл. 9. Със сумата по чл. 1, т. 7 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на културата за 2016 г. по "Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование", бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата", и показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.

Чл. 10. Със сумата по чл. 1, т. 8 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г. по "Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита", бюджетна програма "Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация", и показателите по чл. 22, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.

Чл. 11. Със сумата по чл. 1, т. 9 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2016 г. по "Политика в областта на земеделието и селските райони", както следва: 4 296 120 лв. по бюджетна програма "Растениевъдство" и 618 541 лв. по бюджетна програма "Хидромелиорации", и показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.

Чл. 12. Със сумата по чл. 1, т. 10 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2016 г. по "Политика в областта на транспорта", бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност", и показателите по чл. 24, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.

Чл. 13. Първостепенните разпоредители с бюджет по чл. 1, т. 2 - 10 да извършат съответните промени по бюджетите си за 2016 г. и да уведомят министъра на финансите.

Чл. 14. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2016 г.

Чл. 15. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2016 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3, чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 90, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи, на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката, на министъра на отбраната, на министъра на здравеопазването, на министъра на културата, на министъра на регионалното развитие и благоустройството, на министъра на земеделието и храните, на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на главния секретар на Министерския съвет, на областните управители на областите Пазарджик, Перник и Пловдив и на кметовете на съответните общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 1, т. 1


по ред

Област (наименование на проекта/дейността)

Община
бенефициент

Сума (в лв.)

1

2

3

4

1.

ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

1.1.

Изграждане на отводнителни канали за предотвратяване наводненията в кв. Долно Езерово, гр. Бургас, частично финансиране

Община Бургас

650 000

2.

ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

2.1.

Аварийно възстановяване на ул. 1-ва, ул. 9-а и ул. 10-а до ул. 3-та в с. Долище, допълнително към ПМС № 92 от 2015 г. и ПМС № 311 от 2015 г.

Община Аксаково

486 888

2.2.

Аварийно-възстановителни работи на мостово съоръжение на път VAR 2071 ІІІ-906 - Дюлино - Попович, при км 2+900, частично финансиране

Община Бяла (Вн)

340 000

2.3.

Аварийно-възстановителни работи на сграда на ПБЗН - гр. Бяла, и реконструкция на покривната конструкция на сградата

Община Бяла (Вн)

109 180

2.4.

Възстановяване на непредвидени разходи за спешни аварийни работи по разбиване и укрепване на скални блокове на западен скален венец над гр. Провадия

Община Провадия

133 200

3.

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

 

3.1.

Възстановяване на ул. Трапезица и извършване на укрепителни мероприятия на свлачище на № VTR 04.10447.28 над ул. Трапезица северно откъм хълм "Трапезица", гр. Велико Търново

Община Велико

Търново

349 993

3.2.

Ремонтно-възстановителни работи на ул. Васил Левски и на ул. Теменуга в с. Джулюница

Община Лясковец

130 815

4.

ОБЛАСТ ВИДИН

 

 

4.1.

Възстановяване на разходи за временно стабилизиране на свлачище в западната част на с. Цар Симеоново

Община Видин

133 116

5.

ОБЛАСТ ВРАЦА

 

 

5.1.

Аварийно-възстановителни работи по съоръженията - мост при с. Малорад, частично финансиране

Община Борован

300 000

5.2.

Възстановяване на разходите за извършени аварийни работи по възстановяване на старата охранителна дига в местността Брестака и почистване от наноси и дървета на канала в ІV район, гр. Криводол

Община Криводол

18 731

5.3.

Възстановителна помощ за укрепване и ремонт на жилищни сгради в гр. Мизия и в с. Крушовица вследствие на наводнение през август 2014 г.

Община Мизия

378 885

6.

ОБЛАСТ ГАБРОВО

 

 

6.1.

Възстановяване на 12 обекта (улици, съоръжения и участъци от общинската пътна мрежа) вследствие на щети от вредното въздействие на водите през юли 2014 г.

Община Габрово

617 485

6.2.

Неотложни възстановителни работи на подпорна стена към улица при мост - ляв бряг на р. Боазка, с. Градница

Община Севлиево

76 754

7.

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

 

 

7.1.

Аварийно укрепване на левия бряг на р. Върбица в участъка при имот с номер 000507 в землището на с. Бенковски

Община Кирково

349 968

7.2.

Възстановяване на корекция на р. Перперешка през с. Черноочене

Община Черночене

69 733

7.3.

Разрушена пътна настилка на общински път ІІ-58 - разклон махала Долна на с. Габрово, от км 0+820 до км 0+940, частично финансиране

Община Черноочене

150 000

8.

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

 

 

8.1.

Възстановяване на непредвидени разходи за извършени неотложни аварийни работи при подпорни стени № 1 и 2 на пътен участък от обект "Възстановяване на връзката между ул. Васил Левски и парк "Стратеш", гр. Ловеч, частично финансиране

Община Ловеч

360 000

8.2.

Подпорни стени (2 бр.) към общински път с идентификатор 62579.150.415 в местността Заводна, с. Рибарица

Община Тетевен

171 700

9.

ОБЛАСТ МОНТАНА

 

 

9.1.

Възстановителна помощ за жилищна сграда на ул. Здравец 12, УПИ Х, пл. № 510152, кв. 24, гр. Берковица

Община Берковица

2 200

9.2.

Авариен ремонт на училищна сграда на ПГ "Н. Геров" и на СОУ "Д. Маринов", гр. Лом, частично финансиране

Община Лом

350 000

10.

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

 

 

10.1.

Укрепване, изграждане на подпорни стени по коритото на р. Умишка, гр. Брацигово, от имот пл. № 06207.5.287 до имот пл. № 06207.5.28 и от имот пл. № 06207.5.276 до имот пл. № 06207.5.288 - ІІ етап, частично финансиране

Община Брацигово

240 000

10.2.

Почистване на наноси в коритото на р. Луда Яна в регулацията на гр. Панагюрище - от пасарелката при "Бунай" до края на регулацията до болницата

Община Панагюрище

150 260

10.3.

Възстановяване на разходите за неотложни аварийно-възстановителни работи в участъци на път PAZ 1181 "Костандово - Дорково - лет. "Св. Константин" - Пещера и местен път, отклонение от път ІІІ-3706 /Црънча - Дебращица - път ІІ-37 Пазарджик - Пещера/с. Дебращица - хижа "Добра вода" - местността Мечето на км 10+300

Община Пещера

256 114

10.4.

Укрепване на склонов участък при км 38+800 на общински път PAZ 1181 "Дорково - Костандово - лет. "Св. Константин" - Пещера"

Община Пещера

214 529

10.5.

Укрепване на склонов участък при км 27+500 на общински път PAZ 1181 "Дорково - Костандово - лет. "Св. Константин" - Пещера", частично финансиране

Община Пещера

400 000

10.6.

Укрепване на склонов участък на общински път PAZ 1181 "Дорково - Костандово - лет. "Св. Константин" - Пещера", при км 40+880, гр. Пещера

Община Пещера

82 365

11.

ОБЛАСТ ПЕРНИК

 

 

11.1.

Възстановяване сградата на кметството в с. Дивотино

Община Перник

48 167

11.2.

Възстановяване сградата на здравната служба в гр. Батановци

Община Перник

141 499

11.3.

Възстановяване сградата на читалището в с. Драгичево, частично финансиране

Община Перник

130 000

11.4.

Възстановителна помощ за укрепване и ремонт на жилищни сгради вследствие на земетресение през май 2012 г.

Община Перник

68 624

12.

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

 

 

12.1.

Почистване на отводнително дере в регулацията на с. Тотлебен, частично финансиране

Община Пордим

110 000

13.

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 

 

13.1.

Корекционни мероприятия и укрепване левия бряг на р. Стряма след съществуващ мост в землището на с. Песнопой

Община Калояново

273 083

13.2.

Укрепване на свлачища, проявени на общински път PDV 1323 (ІІІ-866) Перущица - граница общини Перущица - "Родопи" - Скобелево - Чурен, частично финансиране

Община Перущица

130 000

14.

ОБЛАСТ РАЗГРАД

 

 

14.1.

Укрепване на свлачище в с. Манастирци - в близост до новоизградена спортна площадка и до сградата на кметството, частично финансиране

Община Лозница

250 000

15.

ОБЛАСТ СЛИВЕН

 

 

15.1.

Ликвидиране на брегова ерозия и възстановяване на отводнително съоръжение на ул. Планинска, гр. Сливен

Община Сливен

10 577

16.

ОБЛАСТ СМОЛЯН

 

 

16.1.

Аварийно възстановяване на засегнати от свлачищни процеси терени, намиращи се в с. Оряховец, с. Вишнево и с. Треве

Община Баните

294 128

16.2.

Изграждане на подпорна стена за укрепване на път ІV-19772 Тешел - Буйново на км 4+920

Община Борино

222 242

16.3.

Изграждане на стена, укрепваща ул. Васил Левски, през о.т. 1629, о.т. 1374, о.т. 98, кв. 59 и частично укрепване на градски парк в УПИ ІІ, кв. 155 по ПУП на гр. Девин, допълнително към ПМС № 210 от 2015 г. и ПМС № 311 от 2015 г.

Община Девин

291 760

16.4.

Реконструкция и доизграждане на защитна подпорна стена в кв. 26 между о.т. 136 и о.т. 166 по ПУП на с. Триград

Община Девин

85 384

16.5.

Подпорна стена на път SLM 3108 Долен - Станкова махала - махала Дуганица, при км 3+900, с. Долен, частично финансиране

Община Златоград

120 000

16.6.

Подпорна стена и отводнително съоръжение

Lex.bg прекратява услугата
електронна поща
rss
Посети форума