навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114 ОТ 10 МАЙ 2016 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2018 Г.

Обн. ДВ. бр.36 от 13 Май 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 7 Октомври 2016г., изм. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017г., изм. ДВ. бр.39 от 16 Май 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.73 от 8 Септември 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Националната координация на подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., наричано по-нататък "Председателството", се осъществява от органите и звената, посочени в това постановление.
(2) Министерският съвет ръководи и осъществява политиката на Република България като държава - членка на Европейския съюз, във връзка с подготовката и провеждането на Председателството.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2017 г., в сила от 16.05.2017 г.) Национален координатор за подготовката и провеждането на Председателството, наричан по-нататък "национален координатор", е министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г.) Съветът по европейските въпроси осигурява координацията при определянето и провеждането на държавната политика по европейските въпроси.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г.)
(6) (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г.)
(7) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2017 г., в сила от 16.05.2017 г., отм. - ДВ, бр. 73 от 2017 г., в сила от 08.09.2017 г.)
(8) (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г.)
(9) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2017 г., в сила от 16.05.2017 г.) Министерският съвет по предложение на министъра за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 може да възлага отделни дейности, свързани с подготовката и провеждането на Председателството, за изпълнение на други ведомства.
Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г.) Националният координатор осъществява цялостната координация, ръководство и контрол на дейността по подготовката и провеждането на Председателството, подпомаган от дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет.
(2) Министрите и ръководителите на други ведомства предоставят информация и съгласуват с националния координатор дейности и инициативи, свързани с подготовката и провеждането на Председателството.
(3) Националният координатор има право да изисква и да получава информация и съдействие от държавните органи, органите на местно самоуправление и кметовете на общини по всички въпроси, свързани с подготовката на Председателството.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г.)
(6) (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г.)
(7) (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г.)
(8) (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г.)

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г.) При изпълнението на функциите си по чл. 1, ал. 4 Съветът по европейските въпроси упражнява правомощията си по Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (ДВ, бр. 35 от 2007 г.).

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г.) Основните направления на подготовката и провеждането на Председателството са:
1. логистика и екип на Председателството;
2. инфраструктура и сграден фонд на Председателството;
3. сигурност на Председателството;
4. бюджет на Председателството;
5. комуникационна стратегия на Председателството;
6. културна програма на Председателството;
7. приоритети и програма на Председателството.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г.) (1) Координатори по основните направления по чл. 4 са:
1. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2017 г., в сила от 16.05.2017 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2017 г., в сила от 08.09.2017 г.) по чл. 4, т. 1 - министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 във взаимодействие с Министерството на външните работи;
2. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2017 г., в сила от 16.05.2017 г.) по чл. 4, т. 2 - министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 във взаимодействие с главния секретар на Министерския съвет, главния секретар на Народното събрание, изпълнителния директор на "НДК - Конгресен център София" - ЕАД, и с кмета на Столичната община;
3. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г.) по чл. 4, т. 3 - министърът на вътрешните работи във взаимодействие с началника на Националната служба за охрана;
4. по чл. 4, т. 4 - министърът на финансите;
5. по чл. 4, т. 5 - министърът на външните работи;
6. по чл. 4, т. 6 - министърът на културата във взаимодействие със:
а) кмета на Столичната община - по отношение на събитията, които се провеждат в София;
б) Министерството на външните работи - по отношение на външните аспекти на културната програма;
7. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2017 г., в сила от 16.05.2017 г.) по чл. 4, т. 7 - министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018, подпомаган от дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет и Министерството на външните работи, във взаимодействие с членовете на Съвета по европейските въпроси.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г.) Координаторите по ал. 1, т. 3 - 6 предоставят на националния координатор периодично и при необходимост информация за напредъка по изпълнението на мерките от тяхна компетентност, включени в Плана за подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., наричан по-нататък "Плана".

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г.) Дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет:
1. следи за изпълнението на Плана и при необходимост изготвя предложения за промени в него;
2. изготвя проекти на доклади за напредъка по изпълнението на Плана въз основа на информация, получена от координаторите по чл. 5, ал. 1;
3. подпомага координатора по чл. 5, ал. 1, т. 7;
4. изпълнява и други задачи, възложени от националния координатор.

Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г.)

Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г.)

Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г.)

Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г.)

Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г.)

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2017 г., в сила от 08.09.2017 г.) Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 организира и отговаря за изпълнението на възложените му с Плана мерки, свързани с подготовката и провеждането на Председателството, и изпълнява определените му с Устройствения правилник на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018, приет с Постановление № 100 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 44 от 2017 г.), функции.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2017 г., в сила от 08.09.2017 г.) (1) Българската национална телевизия (БНТ), определена за домакин-разпространител на картина и звук от събитията по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. с Решение № 165 на Министерския съвет от 2017 г.:
1. участва в изграждането на международния пресцентър, като:
а) разработва изискванията за техническата инфраструктура на пресцентъра в НДК, свързани с осигуряване на аудио-визуален сигнал;
б) изгражда кабелната инфраструктура за аудио-визуален сигнал на територията на пресцентъра и паркинга за автомобилите за излъчване на живо;
в) осигурява и монтира оборудването за необходимите апаратни (MCR) и видеомонтажни, 5 телевизионни и 8 радиокабини (с потенциална възможност телевизионните кабини да бъдат удвоени), 6 стационарни позиции на територията на Националния дворец на културата съгласно изискванията на Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз;
г) осигурява и монтира постоянно диодно осветление за следните три позиции: посрещане, ръкостискане и семейна снимка в Националния дворец на културата и Дом № 2 от Комплекс "Бояна";
д) осигурява необходимите ISDN линии за радиокабините и помещенията на екипа на пресцентъра (до 15 броя);
е) изгражда интранет връзка на територията на пресцентъра;
ж) създава и поддържа информационен канал за журналисти чрез мониторите в пресцентъра;
з) осигурява необходимите технически екипи за поддръжка на оборудването;
2. отговаря за аудио-визуалното отразяване на Председателството, като:
а) осигурява аудио-визуално покритие на събитията от календара на Председателството от категория А и С и други официални събития, заявени от Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018, и излъчва сигнала в реално време на територията на пресцентъра;
б) изработва видеоматериали от събитията в минимум две резолюции за портала на Председателството;
в) изработва документален филм за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз;
г) създава седмична рубрика за Председателството;
д) резервира и заплаща сателитните канали за живо предаване към ЕbS и осъществява излъчванията;
е) участва в координационни срещи с представители на институциите във връзка с Председателството;
3. управлява услугите за телевизионни и радиожурналисти, предлагани от пресцентъра, като:
а) изработва и публикува ценоразпис на услугите;
б) осъществява комуникацията с телевизиите и радиата преди събитието, приема и координира заявките за ползване на телевизионни, радиокабини, стендъпи с оператор и други услуги;
в) оказва съдействие при формирането на пуловете от оператори и фоторепортери;
г) осигурява необходимите екипи за управление на услугите;
4. има право да получи от Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 информация за: календара на събитията от категории А и С и други официални събития, които е длъжна да отрази; местата за всяко събитие (точките в Националния дворец на културата), от които трябва да има телевизионен сигнал; броя и разположението на телевизионните и радиокабините, стендъпите и паркинга за SNG; броя и местоположението на мониторите на територията на пресцентъра, по които ще се подава картина; списъка и времетраенето на събитията, които ще се излъчват на живо чрез Europe by Satellite; времевия график и резолюцията, в които видеоматериалите трябва да бъдат качвани на портала на Председателството;
5. има право да ползва посочени от нея помещения с работни места на територията на пресцентъра за изпълнение на задълженията си;
6. има право да получава съдействие от екипа на пресцентъра и техническите екипи на "НДК - Конгресен център София" - ЕАД, при възникнала необходимост;
7. има право да получава оперативна информация от екипа на пресцентъра за промените в програмата на всяко събитие.
(2) Българската национална телевизия предоставя със споразумение безвъзмездно на Министерския съвет изключителните права за използване на аудио-визуалните произведения, създадени от БНТ в качеството и на домакин - разпространител на картина и звук, и филма за Председателството по всички предвидени в Закона за авторското право и сродните му права начини за максимално допустимия срок, включително правото за преотстъпване при последващо излъчване.

Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 73 от 2017 г., в сила от 08.09.2017 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 105, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 60, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 76, ал. 2 и чл. 81 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.

§ 2. В Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19, 65 и 66 от 2010 г., бр. 2 и 105 от 2011 г., бр. 68 от 2012 г., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., бр. 53, 76, 94 и 101 от 2014 г. и бр. 6 от 2015 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 1 в т. 7 думите "плана по чл. 6г, ал. 2, т. 1" се заменят с "документите по чл. 6г, ал. 2, т. 1 - 3".
2. В чл. 5, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
а) създава се нова т. 4:
"4. член на Комисията за финансов надзор;"
б) досегашните т. 4 - 10 стават съответно т. 5 - 11.
3. В чл. 6г се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 1 думите "координира подготовката на България за" се заменят с "осъществява общо ръководство и координира подготовката и провеждането";
б) алинея 2 се изменя така:
"(2) В изпълнение на ал. 1 Съветът в състава си по ал. 1:
1. одобрява промени в Плана за подготовката на Председателството, в т.ч. неговата актуализация при необходимост;
2. одобрява тримесечни отчети за изпълнение на плана по т. 1;
3. одобрява проект на приоритети и програма на Председателството;
4. одобрява документи, дейности и инициативи, свързани с подготовката на Председателството;
5. изпълнява и други задачи, възложени от Министерския съвет във връзка с подготовката на Председателството."
4. Навсякъде след думите "институционалните въпроси" се добавя "и министър на образованието и науката".

§ 3. В Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 83 и 102 от 2009 г., бр. 15, 30 и 88 от 2010 г.; Решение № 2357 на Върховния административен съд от 2011 г. - бр. 17 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 29 и 83 от 2011 г., бр. 12, 14 и 22 от 2012 г., бр. 74 от 2013 г., бр. 58 от 2014 г. и бр. 25 и 37 от 2015 г.) в чл. 2, ал. 4 се създава т. 14:
"14. Национален център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г."

§ 4. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2016 г. в размер 1000,0 хил. лв., в т.ч. по показател "Персонал" - 511,0 хил. лв., за издръжка на Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., до края на 2016 г.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2016 г.
(3) Със сумата 1000,0 хил. лв. да се увеличат разходите по бюджетна програма "Други дейности и услуги" по бюджета на Министерския съвет за 2016 г.
(4) Със сумата 489,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
(5) Главният секретар на Министерския съвет да извърши съответните промени по бюджета на Министерския съвет за 2016 г. и да уведоми министъра на финансите.
(6) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2016 г.

§ 5. В Класификатора на длъжностите в администрацията, приет с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2012 г., бр. 25 и 44 от 2014 г., бр. 64 от 2015 г. и бр. 32 от 2016 г.), се правят следните допълнения:
1. Създава се ред 175а:

"

175а.

6

Експертно ниво 2

Главен сътрудник по въпросите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз

магистър

 

4 години

трудово

"
2. Създава се ред 214а:

"

214а.

7

Експертно ниво 3

Старши сътрудник по въпросите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз

бакалавър

 

2 години

трудово

"
3. Създава се ред 290б:

"

290б.

11

Експертно ниво 7

Сътрудник по въпросите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз

бакалавър

 

не се изисква

трудово


"


§ 6. В Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; попр., бр. 75 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 30 и 37 от 2015 г. и бр. 27 от 2016 г.), се създава чл. 8а:
"Чл. 8а. (1) Длъжността "сътрудник по въпросите на Българското председателство на Съвета на ЕС" се ползва в Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. и се заема по трудово правоотношение.
(2) Длъжността по ал. 1 е свързана с координация и организация на отделните направления или за изпълнението на конкретни задачи и мерки, свързани с подготовката и провеждането на Председателството.
(3) В зависимост от възложените задължения и необходимите за тяхното изпълнение професионална квалификация и професионален опит длъжността "сътрудник по въпросите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз" се степенува в три групи, подредени в низходящ ред - съответно главен, старши и сътрудник, като се вземат предвид обхватът и обемът на изпълняваната от тях дейност."

§ 7. В Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5 и 27 от 2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г., бр. 9 от 2015 г. и бр. 1 и 32 от 2016 г.), в чл. 7, ал. 2 след думите "на пълно работно време в" се добавя "Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 година и".

§ 8. В Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 52, 56, 58, 61, 74, 82, 84, 97 и 100 от 2010 г., бр. 1, 27 и 33 от 2011 г.; попр., бр. 36 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 51, 60, 71, 83, 88, 102, 104 и 106 от 2011 г., бр. 6, 14, 33, 42, 49 и 92 от 2012 г., бр. 6 и 97 от 2013 г. и бр. 8 от 2014 г.) в приложение № 5 към чл. 2, т. 4 се правят следните допълнения:
1. На ред 2 след думите "председател на държавна агенция" се добавя "директор на Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 година" и се поставя запетая.
2. На ред 3 след думите "кмет на община с население от 50 001 до 100 000 души" се поставя точка и запетая и се добавя "заместник-директор на Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 година".

§ 9. В двумесечен срок от влизането в сила на постановлението Министерският съвет приема Устройствен правилник за организацията и дейността на Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

§ 10. В тримесечен срок от влизането в сила на постановлението заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката внася в Министерския съвет проект на Решение на Министерския съвет за отмяна на Решение № 425 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на тематични работни групи за изпълнение и отчитане на мерките за подготовката на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. и на Решение № 565 на Министерския съвет от 2015 г. за изменение и допълнение на Решение № 425 на Министерския съвет от 2015 г.

§ 11. (Отм. - ДВ, бр. 73 от 2017 г., в сила от 08.09.2017 г.)

§ 12. (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258 ОТ 30 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 07.10.2016 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 ОТ 30 ЯНУАРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 03.02.2017 Г.)

§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89 ОТ 10 МАЙ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 16.05.2017 Г.)

§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КООРДИНАЦИОНЕН БОРД ПО ВЪПРОСИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2018 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 73 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 08.09.2017 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
rss
Посети форума