навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2011 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ КЪМ ВОДАЧИТЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ГОДНОСТ ЗА ВОДАЧИТЕ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ (ДВ, БР. 39 ОТ 2011 Г.)

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.30 от 15 Април 2016г.


§ 1. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 2 "Заболявания и състояния, при наличието на които се налагат ограничения за получаването на свидетелство за управление на МПС в зависимост от категорията на МПС" се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 56 се изменя така:
"

56

Обструктивна сънна апнея:

а) обструктивна сънна апнея лека форма - съответства на брой апнеи/хипопнеи на час (т.нар. апнеично-хипопнеичен индекс) между 5 - 15 без лечение с ПАП;

б) обструктивна сънна апнея лека форма - съответства на брой апнеи/хипопнеи на час (т.нар. апнеично-хипопнеичен индекс) между 5 - 15 с лечение с ПАП;

в) обструктивна сънна апнея умерена форма - съответства на брой апнеи/хипопнеи на час (т. нар. апнеично-хипопнеичен индекс) между 15 - 29 и тежка форма - 30 и повече без лечение с ПАП;

г) обструктивна сънна апнея умерена форма - съответства на брой апнеи/хипопнеи на час (т. нар. апнеично-хипопнеичен индекс) между 15 - 29 и тежка форма - 30 и повече на лечение с ПАП

 

забранено

 

 

разрешено

 

 

забранено

 

 

разрешено

 

забранено

 

 

индивидуално

 

 

забранено

 

 

индивидуално

"
2. В раздела "Забележки" се създава т. 11:
"11. Свидетелства за управление могат да се издават на кандидати или водачи на МПС с лека, умерена или тежка форма на синдрома на обструктивна сънна апнея с лечение с ПАП, които покажат адекватен контрол на състоянието си, както и че спазват подходящо лечение и има подобряване на състоянието на сънливост, ако случаят е такъв, което е потвърдено от квалифицирано медицинско заключение.
Кандидатите или водачите с лека, умерена и тежка форма на синдрома на обструктивна сънна апнея преминават периодични медицински прегледи, чиито интервали не превишават три години за водачите от група 1 и една година за водачите от група 2, с цел да се установи, доколко се спазва лечението, както и необходимостта от продължаване на лечението и от продължаване на наблюдение на състоянието."

Допълнителни разпоредби


§ 2. С тази наредба се въвеждат изисквания на Директива 2014/85/ЕС на Комисията от 1 юли 2014 г. за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на превозни средства (ОВ, L 194, 02/07/2014).

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума