навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ВЕЗНИ С НЕАВТОМАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ

В сила от 20.04.2016 г.
Приета с ПМС № 47 от 15.03.2016 г.

Обн. ДВ. бр.23 от 25 Март 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 Октомври 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят:
1. съществените изисквания към везните с неавтоматично действие;
2. процедурите за оценяване на съответствието и начините за удостоверяване на съответствието със съществените изисквания;
3. задълженията на икономическите оператори;
4. редът за издаване на разрешения за извършване на оценяване на съответствието и задълженията на нотифицираните органи.
Чл. 2. Наредбата се прилага за всички везни с неавтоматично действие, наричани по-нататък "везни", които се разделят на две групи в зависимост от целта на тяхното използване, като:
1. везни за:
а) измерване на маса за целите на търговски плащания;
б) измерване на маса при пресмятане на пътни такси, тарифи, данъци, бонуси, глоби, възнаграждения, обезщетения или други подобни плащания;
в) измерване на маса при прилагане на нормативни актове и за експертизи по съдебни дела;
г) измерване на маса в медицината при определяне теглото на пациенти за целите на лекарското наблюдение, диагностиката и лечението;
д) измерване на маса при приготвяне на лекарствени средства в аптеките и при извършване на анализи в медицински и фармацевтични лаборатории;
е) определяне на цена в зависимост от измерената маса при пряка продажба и при производство на предварително опаковани количества продукти;
2. везни, използвани за други цели, непосочени в т. 1.

Чл. 3. (1) Везните се предоставят на пазара само когато съответстват на приложимите изисквания на наредбата.
(2) Предоставянето на пазара на везни, които са в съответствие с изискванията на наредбата, не се забранява, ограничава или възпрепятства.

Чл. 4. (1) Везните по чл. 2, т. 1 се пускат в действие само когато съответстват на изискванията на наредбата.
(2) Пускането в действие на везните по чл. 2, т. 1, които са в съответствие с изискванията на наредбата, не се забранява, ограничава или възпрепятства.
(3) Пуснатите в действие везни по чл. 2, т. 1 подлежат на последващи проверки съгласно Закона за измерванията за съответствието им с приложимите изисквания на наредбата.

Чл. 5. (1) Везни, които се използват или са предназначени да бъдат използвани за приложенията, изброени в чл. 2, т. 1, трябва да отговарят на съществените изисквания, определени в приложение № 1.
(2) Когато везната съдържа устройства или е свързана с устройства, които не се използват или не са предназначени да бъдат използвани за приложенията, изброени в чл. 2, т. 1, съществените изисквания не се прилагат за тези устройства.

Чл. 6. (1) Върху везните по чл. 2, т. 1 трябва да са нанесени видимо, четливо и незаличимо следните надписи:
1. номер на сертификата за ЕС изследване на типа, когато е приложимо;
2. име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка на производителя;
3. класът на точност, ограден с овал или с две хоризонтални линии, свързани от две полуокръжности;
4. максималният товар, означен като Мах …;
5. минималният товар, означен като Min …;
6. стойността на проверочното скално деление, означена като e = …;
7. тип, партиден или сериен номер.
(2) Върху везните по чл. 2, т. 1, когато е приложимо, трябва да са нанесени видимо, четливо и незаличимо и следните надписи:
1. за везните, съставени от отделни, но взаимносвързани части: идентификационният знак на всяка отделна част;
2. стойността на реалното скално деление, ако се различава от "e", означено като d = …;
3. максималният обхват на добавената тара, означен като T = + …;
4. максималният обхват на изваждащата тара, ако се различава от Мах, означен като T = - …;
5. стойността на делението на устройството за тариране, ако се различава от "d", означена като dT = …;
6. граничният товар, ако се различава от Мах, означен като Lim …;
7. специфичният температурен обхват, означен като … °С/… °С;
8. предавателното число между устройството за приемане на товара и устройството за измерване на товара.
(3) Върху везните по чл. 2, т. 1 трябва да има подходящи места за нанасяне на маркировката за съответствие по чл. 13 и на надписите по ал. 1 и 2. Те трябва да бъдат нанесени така, че да бъде невъзможно тяхното премахване, без те да бъдат повредени, и така, че да бъдат видими, когато везната е поставена в положение за нормална работа.
(4) Когато за нанасяне на маркировката за съответствие по чл. 13 и на надписите по ал. 1 и 2 се използва табела с данни, върху тази табела трябва да е възможно поставянето на пломба, освен ако отстраняването на табелата с данни е невъзможно без разрушаването и. Ако върху табелата с данни може да бъде поставена пломба, то върху нея трябва да може да се нанася контролен знак.
(5) Надписите "Max", "Min", "e" и "d" трябва да бъдат нанесени в близост до дисплея, ако вече не са показани на него.
(6) Върху всяко устройство за измерване на товара, което е свързано или може да бъде свързано с едно или повече устройства за приемане на товара, трябва да бъдат нанесени съответните надписи за тези устройства за приемане на товара.

Чл. 7. (1) Върху везните по чл. 2, т. 2 трябва да са нанесени видимо, четливо и незаличимо следните надписи:
1. име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка на производителя;
2. максималният товар, означен като Мах ….
(2) Върху везните по чл. 2, т. 2 не се нанася маркировката за съответствие по чл. 13.

Чл. 8. (1) Когато везна по чл. 2, т. 1 съдържа устройства или е свързана с устройства, които не се използват или не са предназначени да бъдат използвани за приложенията, изброени в чл. 2, т. 1, върху всяко едно от тези устройства трябва да е нанесен по четлив и незаличим начин знакът за ограничена употреба.
(2) Знакът за ограничена употреба се състои от главна печатна буква "М" в черен цвят, нанесена върху червен фон с формата на квадрат със страна най-малко 25 mm, като целият знак е пресечен по двата диагонала на квадрата.

Глава втора.
СЪОТВЕТСТВИЕ НА ВЕЗНИТЕ


Чл. 9. Счита се, че везните, които съответстват на хармонизираните стандарти, или части от тях, данните за които са публикувани в "Официален вестник" на Европейския съюз, съответстват на съществените изисквания, определени в приложение № 1, обхванати от тези стандарти или от части от тях.

Чл. 10. (1) Съответствието на везните по чл. 2, т. 1 със съществените изисквания, определени в приложение № 1, се оценява, по избор на производителя, по една от следните процедури за оценяване на съответствието:
1. "Модул B: ЕС изследване на типа" съгласно раздел I от приложение № 2, последван от:
а) "Модул D: Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството" съгласно раздел II от приложение № 2, или
б) "Модул F: Съответствие с типа въз основа на проверка на продукта" съгласно раздел IV от приложение № 2;
2. "Модул G: Съответствие въз основа на проверка на единичен продукт" съгласно раздел VI от приложение № 2.
(2) Оценяването на съответствието на везни по чл. 2, т. 1, които не използват електронни устройства и чиито устройства за измерване на товара не използват пружини за уравновесяване на товара, може да се извърши, по избор на производителя, по една от процедурите за оценяване на съответствието по ал. 1 или по една от следните процедури:
1. "Модул D1: Осигуряване на качеството на производството" съгласно раздел III от приложение № 2;
2. "Модул F1: Съответствие въз основа на проверка на продукта" съгласно раздел V от приложение № 2.
(3) При изпълнение на процедурата за оценяване на съответствието по ал. 1 и 2 се прилагат общите разпоредби по раздел VII от приложение № 2.
(4) Документите и кореспонденцията, свързани с процедурите за оценяване на съответствието по ал. 1 и 2, изпълнявани с участието на органи, нотифицирани по реда на наредбата, се съставят на български език или на език, приемлив за нотифицирания орган.

Чл. 11. (1) За везните по чл. 2, т. 1, чието съответствие е било оценено съгласно приложимата процедура за оценяване на съответствието по чл. 10, се съставя ЕС декларация за съответствие.
(2) ЕС декларацията за съответствие потвърждава, че е доказано изпълнението на съществените изисквания, определени в приложение № 1.
(3) ЕС декларацията за съответствие се съставя по образеца, определен в приложение № 3, съдържа елементите, определени в съответните модули от приложение № 2, и се актуализира редовно.
(4) ЕС декларацията за съответствие се превежда на езика, определен от съответната държава членка, на чиято територия везната се пуска или предоставя на пазара. Когато везната се пуска или предоставя на пазара на територията на Република България и ЕС декларацията за съответствие не е съставена на български език, тя се превежда на български език.
(5) Когато приложимите към везната актове на законодателството на Европейския съюз за хармонизация, които изискват ЕС декларация за съответствие, са повече от един, се съставя само една ЕС декларация за съответствие, в която се посочват съответните актове и данните за публикуването им в "Официален вестник" на Европейския съюз.
(6) Изискването по ал. 5 може да се изпълни чрез съставяне на досие от отделните ЕС декларации за съответствие, които се изискват от всички приложими за везната актове на законодателството на Европейския съюз за хармонизация.

Чл. 12. Като съставя ЕС декларация за съответствие, производителят поема отговорността за съответствието на везната с изискванията на наредбата.

Чл. 13. (1) Съответствието на дадена везна по чл. 2, т. 1 с изискванията на наредбата се удостоверява чрез наличието върху нея на маркировката "CE" и допълнителната метрологична маркировка.
(2) Допълнителната метрологична маркировка се състои от главна буква "M" и последните две цифри на годината на нейното нанасяне, оградени в правоъгълник. Височината на правоъгълника е равна на височината на маркировката "СЕ".
(3) За маркировката "СЕ" се прилагат основните принципи, установени в чл. 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ, L 218/30 от 13 август 2008 г.). Тези принципи се прилагат "mutatis mutandis" за допълнителната метрологична маркировка.
(4) Маркировката "CE" и допълнителната метрологична маркировка се нанасят, преди везната да бъде пусната на пазара.
(5) Маркировката "CE" и допълнителната метрологична маркировка се нанасят върху самата везна или върху нейната табела с данни, така че да бъдат видими, четливи и незаличими. Допълнителната метрологична маркировка се нанася непосредствено след маркировката "СЕ".
(6) След маркировката "CE" и допълнителната метрологична маркировка се нанася идентификационният номер или идентификационните номера на нотифицирания орган или нотифицираните органи, участвали в оценяването на съответствието на везната на етапа на производствения контрол. Идентификационният номер на нотифицирания орган се нанася от самия орган или, по негови указания, от производителя или от неговия упълномощен представител.
(7) Маркировката "CE", допълнителната метрологична маркировка и идентификационният номер на нотифицирания орган могат да бъдат следвани от друг знак, указващ специален риск или употреба.

Глава трета.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ

Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 14. Когато вносител или дистрибутор пуска на пазара везна със своето име или търговска марка или променя везна, която вече е пусната на пазара, по такъв начин, че съответствието с изискванията на наредбата може да бъде засегнато, той се счита за производител и изпълнява задълженията на производителя.

Чл. 15. (1) Всеки икономически оператор поддържа регистър, който съдържа информация за всеки икономически оператор, който му е доставил дадена везна по чл. 2, т. 1, и за всеки икономически оператор, на който е доставил дадена везна по чл. 2, т. 1.
(2) Информацията по ал. 1 и документите, които доказват осъществената доставка, се съхраняват за период 10 години след датата на доставката и при поискване се предоставят на органите за надзор на пазара.

Раздел II.
Задължения на производителя


Чл. 16. (1) Когато пуска на пазара везна по чл. 2, т. 1, производителят гарантира, че тя е проектирана и произведена в съответствие със съществените изисквания, определени в приложение № 1.
(2) За везните по чл. 2, т. 1 производителят изготвя техническата документация, посочена в приложение № 2, и провежда или организира провеждането на съответната процедура за оценяване на съответствието съгласно чл. 10.
(3) Когато съответствието на везна по чл. 2, т. 1 с приложимите съществени изисквания е доказано чрез прилагането на процедурата по ал. 2, производителят съставя ЕС декларация за съответствие и нанася маркировката "CE" и допълнителната метрологична маркировка.
(4) За везните по чл. 2, т. 1 производителят съхранява техническата документация и ЕС декларацията за съответствие в продължение на 10 години, след като везната е била пусната на пазара.

Чл. 17. (1) Производителят прилага процедури, чрез които гарантира, че при серийно производство везните остават в съответствие с приложимите изисквания.
(2) При изпълнение на изискването по ал. 1 производителят взема предвид по подходящ начин промените в проекта или в характеристиките на везната и промените в хармонизираните стандарти или в други технически спецификации, чрез позоваване на които е декларирано съответствието на везната.

Чл. 18. (1) Производителят гарантира, че върху всяка везна, която е пуснал на пазара, има нанесен тип, партиден или сериен номер или някакъв друг елемент, който позволява идентификацията на везната.
(2) Производителят нанася върху всяка везна своето име и регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с него. Адресът посочва едно-единствено място, където производителят може да бъде намерен, и се представя по начин, разбираем за крайните ползватели и органите за надзор на пазара.
(3) Производителят гарантира, че:
1. върху всяка везна по чл. 2, т. 1 са нанесени надписите съгласно чл. 6;
2. върху всяка везна по чл. 2, т. 2 са нанесени надписите по чл. 7;
3. когато везна по чл. 2, т. 1 съдържа устройства или е свързана с устройства, които не се използват или не са предназначени да бъдат използвани за приложенията, изброени в чл. 2, т. 1, върху всяко едно от тези устройства е нанесен знакът за ограничена употреба съгласно чл. 8.

Чл. 19. Производителят гарантира, че везната по чл. 2, т. 1 се придружава от инструкции и информация на български език. Тези инструкции и информация, както и всички етикети трябва да са ясни, разбираеми и смислени.

Чл. 20. Когато счита за целесъобразно, предвид рисковете, които представлява дадена везна по чл. 2, т. 1, производителят провежда изпитвания на образци от предоставени на пазара везни, провежда разследвания и ако е необходимо, поддържа регистър за оплаквания, за несъответстващи на изискванията везни и за изземвания на везни и информира дистрибуторите за такова наблюдение.

Чл. 21. (1) Когато производителят счита или има основание да счита, че дадена везна, която е пуснал на пазара, не съответства на наредбата, той незабавно и както е целесъобразно за конкретния случай, предприема необходимите мерки за привеждането на везната в съответствие, за изтеглянето и или за изземването и.
(2) В случаите по ал. 1, когато везната представлява риск, производителят незабавно информира за това органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и компетентните органи на държавите членки, в които такива везни са предоставени на пазара, като предоставя подробна информация, по-специално за несъответствието на везната с приложимите изисквания и за предприетите коригиращи действия.

Чл. 22. (1) При обосновано искане от органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или от компетентен орган на друга държава членка производителят предоставя на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадена везна. Тази информация и документация се предоставя на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП на български език или на език, на който е налична, при условие че е разбираем за тези органи.
(2) За нуждите на административно и/или административно-наказателно производство производителят предоставя на български език информацията и документацията по ал. 1 на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП в определен от тях срок.
(3) По искане на органите по ал. 1 производителят оказва съдействие при всяко предприето действие за отстраняване на рисковете, свързани с везните, които е пуснал на пазара.

Раздел III.
Задължения на упълномощения представител


Чл. 23. (1) Производителят може да определи писмено свой упълномощен представител.
(2) Упълномощеният представител изпълнява задачите, определени в пълномощното от производителя.
(3) Производителят не включва в пълномощното на упълномощения представител задълженията по чл. 16, ал. 1 и задължението за изготвяне на техническа документация по чл. 16, ал. 2.
(4) Производителят включва в пълномощното на упълномощения представител най-малко следното:
1. да съхранява на разположение на органите за надзор на пазара в продължение на 10 години след пускането на везната на пазара техническата документация и ЕС декларацията за съответствие;
2. при обосновано искане от органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или от компетентен орган на друга държава членка да предостави на тези органи цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадена везна;
3. по искане на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или на компетентните органи на другите държави членки да оказва съдействие при всяко предприето действие за отстраняване на рисковете, свързани с везните, попадащи в рамките на пълномощното му.

Раздел IV.
Задължения на вносителя


Чл. 24. Вносителят пуска на пазара само везни, които съответстват на изискванията на наредбата.

Чл. 25. (1) Преди да пусне на пазара дадена везна по чл. 2, т. 1, вносителят гарантира, че:
1. производителят е съставил техническата документация и е провел съответната процедура за оценяване на съответствието съгласно чл. 10;
2. производителят е изпълнил задълженията си по чл. 18, приложими за тази везна;
3. маркировката "СЕ" и допълнителната метрологична маркировка са нанесени съгласно чл. 13;
4. везната е придружена от изискваните документи.
(2) Преди да пусне на пазара дадена везна по чл. 2, т. 2, вносителят гарантира, че производителят е изпълнил задълженията си по чл. 18, приложими за тази везна.
(3) Вносителят гарантира, че всяка везна по чл. 2, т. 1 се придружава от инструкции и информация на български език.

Чл. 26. Вносителят нанася върху всяка везна своето име и регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с него. Когато това би наложило отваряне на опаковката, вносителят нанася информацията върху опаковката и в документ, който придружава везната. Адресът се представя по начин, разбираем за крайните ползватели и органите за надзор на пазара.

Чл. 27. (1) Когато вносителят счита или има основание да счита, че дадена везна по чл. 2, т. 1 не съответства на съществените изисквания, определени в приложение № 1, той не я пуска на пазара, докато не бъде приведена в съответствие.
(2) В случаите по ал. 1, когато везната представлява риск, вносителят информира за това производителя и органите за надзор на пазара.

Чл. 28. Вносителят гарантира, че докато отговаря за дадена везна по чл. 2, т. 1, условията на съхранение или транспортиране не застрашават нейното съответствие със съществените изисквания, определени в приложение № 1.

Чл. 29. (1) Вносителят съхранява на разположение на органите за надзор на пазара копие от ЕС декларацията за съответствие в продължение на 10 години след пускането на пазара на везна по чл. 2, т. 1.
(2) В продължение на 10 години след пускането на пазара на дадена везна по чл. 2, т. 1 вносителят гарантира, че при поискване техническата документация може да бъде предоставена на органите за надзор на пазара.

Чл. 30. Когато счита за целесъобразно, предвид рисковете, които представлява дадена везна по чл. 2, т. 1, вносителят провежда изпитвания на образци от предоставени на пазара везни, провежда разследвания и ако е необходимо, поддържа регистър за оплаквания, за несъответстващи на изискванията везни и за изземвания на везни и информира дистрибуторите за такова наблюдение.

Чл. 31. (1) Когато вносителят счита или има основание да счита, че дадена везна, която е пуснал на пазара, не съответства на наредбата, той незабавно и както е целесъобразно за конкретния случай, предприема необходимите мерки за привеждането на везната в съответствие, за изтеглянето и или за изземването и.
(2) В случаите по ал. 1, когато везната представлява риск, вносителят незабавно информира за това органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП и компетентните органи на държавите членки, в които такива везни са предоставени на пазара, като предоставя подробна информация, по-специално за несъответствието на везната с приложимите изисквания и за предприетите коригиращи действия.

Чл. 32. (1) При обосновано искане от органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или от компетентен орган на друга държава членка вносителят предоставя на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадена везна. Тази информация и документация се предоставят на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП на български език или на език, на който е налична, при условие че е разбираем за тези органи.
(2) За нуждите на административно и/или административно-наказателно производство вносителят предоставя на български език информацията и документацията по ал. 1 на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП в определен от тях срок.
(3) По искане на органите по ал. 1 вносителят оказва съдействие при всяко предприето действие за отстраняване на рисковете, свързани с везните, които е пуснал на пазара.

Раздел V.
Задължения на дистрибутора


Чл. 33. Когато предоставя на пазара дадена везна, дистрибуторът действа с дължимата грижа по отношение на изискванията на наредбата.

Чл. 34. (1) Преди да предостави на пазара дадена везна по чл. 2, т. 1, дистрибуторът се уверява, че:
1. маркировката "CE" и допълнителната метрологична маркировка са нанесени съгласно чл. 13;
2. везната е придружена от инструкции и информация на български език и от другите изисквани документи;
3. производителят е изпълнил задълженията си по чл. 18, приложими за тази везна;
4. вносителят е изпълнил задълженията си по чл. 26.
(2) Преди да предостави на пазара дадена везна по чл. 2, т. 2, дистрибуторът се уверява, че:
1. производителят е изпълнил задълженията си по чл. 18, приложими за тази везна;
2. вносителят е изпълнил задълженията си по чл. 26.

Чл. 35. (1) Когато дистрибуторът счита или има основание да счита, че дадена везна по чл. 2, т. 1 не съответства на съществените изисквания, определени в приложение № 1, той не я предоставя на пазара, докато не бъде приведена в съответствие.
(2) В случаите по ал. 1, когато везната представлява риск, дистрибуторът информира за това производителя или вносителя, както и органите за надзор на пазара.

Чл. 36. Дистрибуторът гарантира, че докато отговаря за дадена везна по чл. 2, т. 1, условията на съхранение или транспортиране не застрашават нейното съответствие със съществените изисквания, определени в приложение № 1.

Чл. 37. (1) Когато счита или има основание да счита, че дадена везна, която е предоставил на пазара, не съответства на наредбата, дистрибуторът се уверява, че са предприети необходимите мерки за привеждането на везната в съответствие, за изтеглянето и или за изземването и, както е целесъобразно за конкретния случай.
(2) В случаите по ал. 1, когато везната представлява риск, дистрибуторът незабавно информира за това органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП и компетентните органи на държавите членки, в които такива везни са предоставени на пазара, като предоставя подробна информация, по-специално за несъответствието на везната с приложимите изисквания и за предприетите коригиращи действия.

Чл. 38. (1) При обосновано искане от органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или от компетентен орган на друга държава членка дистрибуторът предоставя на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадена везна.
(2) По искане на органите по ал. 1 дистрибуторът оказва съдействие при всяко предприето действие за отстраняване на рисковете, свързани с везните, които е предоставил на пазара.

Глава четвърта.
НОТИФИЦИРАНИ ОРГАНИ (В СИЛА ОТ 25.03.2016 Г.)

Раздел I.
Разрешение за извършване на оценяване на съответствието (В сила от 25.03.2016 г.)


Чл. 39. (В сила от 25.03.2016 г.) (1) (*) Лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за извършване на оценяване на съответствието, трябва да отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 ЗТИП, на БДС EN ISO/IEC 17020, БДС EN ISO/IEC 17021-1, БДС EN ISO/IEC 17025 и БДС EN ISO/IEC 17065 в зависимост от модулите на процедурите за оценяване на съответствието, за които кандидатства, и:
1. да е трета страна, независима от организацията или от везните, които оценява;
2. да не е проектант, производител, доставчик, купувач, собственик, ползвател или лице, което монтира или поддържа везните, които оценява, нито да е представител на някое от тези лица;
3. да не взема пряко участие в проектирането, производството или конструирането, продажбата, монтирането, използването или поддържането на везните, които оценява, нито да представлява лица, ангажирани в тези дейности;
4. да не извършва дейност, включително консултантска, която може да е в противоречие с неговата независима преценка или почтено поведение по отношение на дейностите по оценяване на съответствието, за които кандидатства;
5. да осигурява, че дейностите по оценяване на съответствието се осъществяват с най-висока степен на почтено професионално поведение и необходимата техническа компетентност в определената област и че е напълно освободено от всякакъв натиск и облаги, включително финансови, които могат да повлияят на неговата преценка или на резултатите от неговите дейности по оценяване на съответствието, особено по отношение на лица или групи лица с интереси от резултатите от тези дейности;
6. да гарантира безпристрастността на членовете на висшето ръководство и на персонала, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието;
7. да осигурява, че възнаграждението на членовете на висшето ръководство и на персонала, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието, не зависи от броя на извършените оценки или от резултатите от тях;
8. да е в състояние да осъществява всички задачи по оценяване на съответствието, предвидени за него в съответните модули от приложение № 2, за които кандидатства, независимо дали тези задачи се изпълняват от самото лице, или от негово име и на негова отговорност;
9. да разполага със средствата, необходими за изпълнение на техническите и административните задачи, свързани с дейностите по оценяване на съответствието, по подходящ начин, както и с достъп до нужното оборудване или съоръжения;
10. по всяко време и за всеки модул от приложение № 2 и за всеки вид или категория везни, за които кандидатства, да разполага с необходимите:
а) персонал с технически знания, с достатъчен и подходящ опит за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието;
б) описания на процедурите, в съответствие с които се извършва оценяването на съответствието, гарантиращи прозрачността и възможността за повтаряне на тези процедури;
в) процедури за изпълнение на дейностите по оценяване на съответствието, които надлежно отчитат размера на дадено предприятие, сектора, в който осъществява дейност, и неговата структура, както и степента на сложност на съответната технология на продукта и масовия или серийния характер на производството;
11. да прилага подходящи политики и процедури, които позволяват разграничение между задачите, които изпълнява като нотифициран орган, и всички други дейности;
12. да има методики и инструкции за изпитване, когато не се прилагат стандартите по чл. 9;
13. да има разработена процедура за разглеждане на възражения срещу негови решения, свързани с оценяване на съответствието;
14. да има система за управление, съобразена с изпълняваните модули и съответните хармонизирани стандарти и с наредбата;
15. да разполага с персонал, отговорен за провеждането на дейностите по оценяване на съответствието, който притежава:
а) необходимата техническа и професионална квалификация, обхващаща цялата дейност по оценяване на съответствието, за която кандидатства;
б) достатъчни познания за изискванията относно оценките, които извършва, и подходящи правомощия за осъществяване на такива оценки;
в) подходящи знания и разбиране на съществените изисквания, определени в приложение № 1, на приложимите хармонизирани стандарти и на съответните разпоредби на законодателството на Европейския съюз за хармонизация, както и на съответното национално законодателство;
г) способности да изготвя сертификати, записи и доклади, доказващи, че оценките са били направени;
16. да има най-малко един компетентен одитор, който отговаря на изискванията на БДС EN ISO 19011 и притежава опит в областта на везните при извършване на оценката на внедрената система за управление на качеството на производителя, когато това се изисква от модула на процедурата за оценяване на съответствието, за който кандидатства;
17. да участва във или да гарантира, че персоналът, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието, е информиран за съответните дейности по стандартизация и дейностите на координационната група на органите, нотифицирани от държавите членки за везни, и да прилага като общи насоки административните решения и документи, приети в резултат от работата на тази група;
18. да гарантира, че дейността на неговите подизпълнители и поделения не влияе върху поверителността, обективността и безпристрастността на неговата дейност по оценяване на съответствието.
(2) Лице, което принадлежи към стопанска асоциация и/или професионална федерация, представляващи предприятия, участващи в проектирането, производството, доставката, сглобяването, използването или поддържането на везните, които това лице оценява, може да се счита за лице по ал. 1, т. 1, при условие че са доказани неговата независимост и липсата на конфликт на интереси.
(3) Изискванията по ал. 1, т. 2 - 5 се прилагат и за членовете на висшето ръководство и за персонала, отговорен за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието на органа за оценяване на съответствието.
(4) Изискването по ал. 1, т. 2 не изключва употребата на оценявани везни, които са необходими за дейностите по оценяване на съответствието, или употребата на такива везни за лични цели.

Чл. 40. (В сила от 25.03.2016 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.) Лицето по чл. 39 подава до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор писмено заявление по образец, в което се посочват видовете везни и модулите на процедурите за оценяване на съответствието, за които желае да получи разрешение, а също така и единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския регистър. Към заявлението се прилагат:
1. (отм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.)
3. справка в табличен вид, съдържаща видовете везни, приложимите за тях съществени изисквания, хармонизираните стандарти или методиките и инструкциите за измерване и изпитване, които ще се прилагат при оценяване на съответствието;
4. списък на стандартите по чл. 9, които притежава, отнасящи се до везните, посочени в заявлението;
5. методики и инструкции за изпитване на везните, когато не се прилагат стандартите по чл. 9;
6. процедурите за извършване на оценяване на съответствието съгласно модулите, за които кандидатства;
7. наръчник, процедури и документи от по-ниски йерархични нива на системата за управление;
8. декларации на лицето и на наетия от него персонал за обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 8 ЗТИП и чл. 39, ал. 1, т. 2 - 5 и ал. 3 от наредбата;
9. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.) списък на персонала с разпределение на функциите и информация за вида на правоотношението, документите за образование, допълнително придобита квалификация и професионална автобиография, както и справка относно неговата компетентност и опит за извършване на оценяване на съответствието по заявения обхват;
10. копие от документи, удостоверяващи завършено образование, обучение, професионален и одиторски опит на одитора, който ще извършва оценяване на внедрената система за управление на качеството на производителя, когато това се изисква от съответния модул на процедурата за оценяване на съответствието;
11. справка за техническите средства за извършване на изпитвания като част от процедурите за оценяване на съответствието, с които разполагат собствените му лаборатории и/или лабораториите, с които има сключени договори;
12. копие от сертификатите за акредитация на лабораториите, когато има такива;
13. копие от сключените договори с подизпълнители, когато има такива;
14. копие от договора за застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на задълженията му, свързани с дейностите по оценяване на съответствието;
15. документ за платена такса за проверка на документи по чл. 12, ал. 1 ЗТИП, определена в чл. 27 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.
(2) Образецът на заявлението по ал. 1 се утвърждава от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и се публикува на електронната страница на агенцията.
(3) В случаите по чл. 11, ал. 2 ЗТИП лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване на съответствието, подава до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор заявлението по ал. 1, придружено от:
1. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.) документите по ал. 1, т. 3 - 6 и 9 - 15;
2. сертификат за акредитация, издаден от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация", в зависимост от везните и модулите на процедурите за оценяване на съответствието, за които кандидатства:
а) за "Модул B: ЕС изследване на типа" съгласно раздел I от приложение № 2 - по стандарт БДС EN ISO/IEC 17065 и БДС EN ISO/IEC 17025 или БДС EN ISO/IEC 17020 и БДС EN ISO/IEC 17025;
б) (*) за "Модул D: Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството" съгласно раздел II от приложение № 2 - по стандарт БДС EN ISO/IEC 17021-1 или БДС EN ISO/IEC 17065;
в) (*) за "Модул D1: Осигуряване на качеството на производството" съгласно раздел III от приложение № 2 - по стандарт БДС EN ISO/IEC 17021-1 или БДС EN ISO/IEC 17065;
г) за "Модул F: Съответствие с типа въз основа на проверка на продукта" съгласно раздел IV от приложение № 2 - по стандарт БДС EN ISO/IEC 17065 и БДС EN ISO/IEC 17025 или БДС EN ISO/IEC 17020 и БДС EN ISO/IEC 17025;
д) за "Модул F1: Съответствие въз основа на проверка на продукта" съгласно раздел V от приложение № 2 - по стандарт БДС EN ISO/IEC 17065 и БДС EN ISO/IEC 17025 или БДС EN ISO/IEC 17020 и БДС EN ISO/IEC 17025;
е) за "Модул G: Съответствие въз основа на проверка на единичен продукт" съгласно раздел VI от приложение № 2 - по стандарт БДС EN ISO/IEC 17065 и БДС EN ISO/IEC 17025 или БДС EN ISO/IEC 17020 и БДС EN ISO/IEC 17025.
(4) Оценяването на изпълнението на изискванията на чл. 39 се извършва съгласно процедура, утвърдена от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и публикувана на електронната страница на агенцията.
(5) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.) За обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 2 и 7 ЗТИП се извършва служебна проверка.
(6) (Предишна ал. 5, доп. - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.) При положителен резултат от проверките на документите по ал. 1 и 3 и служебната проверка по ал. 5 кандидатът за издаване на разрешение за оценяване на съответствието внася такси за проверка на място по чл. 12а, ал. 1 ЗТИП за установяване компетентността за изпълнение на заявените процедури за оценяване на съответствието, определени в чл. 27 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.
(7) (Предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор взема решение за издаване на разрешение само при положителен резултат от проверката на документи и проверката на място.

Чл. 41. (В сила от 25.03.2016 г.) (1) В случаите по чл. 12а, ал. 7 ЗТИП председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор предоставя на Европейската комисия и на другите държави членки информация за дейностите по оценяване на съответствието, модула или модулите на процедурите за оценяване на съответствието и обхвата на везните, както и документите за резултатите от извършената оценка на компетентността на органа за оценяване на съответствието и на способността му да изпълнява посочените дейности по оценяване на съответствието.
(2) В случаите по чл. 12а, ал. 7 ЗТИП, когато в резултат на разглеждане на възражение Европейската комисия отправи искане, включително чрез приемане на акт за изпълнение, за предприемане на коригиращи действия или за оттегляне на нотификацията, в срок до един месец от получаване на искането или на акта за изпълнение председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор:
1. писмено уведомява заявителя за установените несъответствия и определя срок за отстраняването им, или
2. отказва с мотивирана заповед издаването на разрешение, или
3. издава разрешение за извършване на оценяване на съответствието.
(3) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор информира Европейската комисия за предприетите действия по ал. 2.
(4) В случаите по чл. 12а, ал. 7 ЗТИП, когато не са повдигнати възражения или не са останали неудовлетворени възражения на Европейската комисия или на други държави членки и Европейската комисия е определила идентификационен номер на лицето, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор издава разрешение за извършване на оценяване на съответствието.
(5) При издаване на разрешението за извършване на оценяване на съответствието се заплаща таксата, определена в чл. 27, ал. 1, т. 3 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.
(6) Разрешението за оценяване на съответствието не може да се прехвърля или преотстъпва на други физически или юридически лица.

Чл. 42. (В сила от 25.03.2016 г.) (1) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор информира Европейската комисия и другите държави членки за всякакви последващи промени в издадените разрешения.
(2) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор оказва съдействие на Европейската комисия при разглеждане на възражения срещу органи, нотифицирани по реда на наредбата, като, при поискване, предоставя цялата информация, свързана с основанията за нотификацията или с поддържане на компетентността на съответния нотифициран орган.

Чл. 43. (В сила от 25.03.2016 г.) (1) Ежегодните планирани проверки по чл. 14в, ал. 1 ЗТИП се извършват съгласно процедура, утвърдена от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и публикувана на електронната страница на агенцията.
(2) Извънредните проверки по чл. 14в, ал. 2 ЗТИП се извършват на място при лицата, получили разрешение за извършване на оценяване на съответствието, и обхващат:
1. допуснатите несъответствия с изискванията на чл. 10 ЗТИП и/или на чл. 39 от наредбата, за които е постъпила информация, причините за възникването им и начините за тяхното отстраняване;
2. пропуски при изпълнението на процедурите за оценяване на съответствието;
3. възможността на лицето да продължава да извършва дейността си по оценяване на съответствието.
(3) При извършване на проверките по ал. 1 и 2 лицето, получило разрешение за извършване на оценяване на съответствието, заплаща разходите за командироване на експертите от комисията по чл. 14в, ал. 3 ЗТИП.

Раздел II.
Задължения на нотифицираните органи (В сила от 25.03.2016 г.)


Чл. 44. (В сила от 25.03.2016 г.) (1) Когато нотифициран орган възлага конкретни задачи, свързани с оценяване на съответствието, на подизпълнители или използва поделенията си, той гарантира, че подизпълнителят или поделението отговаря на изискванията по чл. 39. Нотифицираният орган информира за това председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, като предоставя резултатите от извършената оценка на подизпълнителя или на поделението.
(2) В 14-дневен срок от предоставяне на информацията по ал. 1 председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор одобрява използването на подизпълнителя или поделението или взема решение за извършване на извънредна проверка.
(3) Нотифицираният орган поема пълната отговорност за задачите, изпълнявани от подизпълнители или поделения, без значение къде са установени те.
(4) Дейности по оценяване на съответствието могат да се възлагат на подизпълнители или да се изпълняват от поделения на нотифицирания орган само със съгласието на клиента.
(5) Нотифицираният орган съхранява на разположение на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор съответните документи относно оценката на квалификацията на всеки подизпълнител или поделение и относно работата по оценяване на съответствието, извършена от тях съгласно приложение № 2.
(6) Нотифицираният орган може да възлага задачи на един или повече подизпълнители или поделения, като не се разрешава тези подизпълнители и поделения да възлагат задачите на други лица.

Чл. 45. (В сила от 25.03.2016 г.) (1) Всеки нотифициран орган извършва оценяване на съответствието съгласно модулите на процедурите за оценяване на съответствието, определени в приложение № 2, за които е нотифициран.
(2) Оценяването на съответствието се осъществява по пропорционален начин, като се избягва ненужната тежест за икономическите оператори. Нотифицираният орган осъществява своята дейност, като надлежно отчита размера на дадено предприятие, сектора, в който то осъществява дейност, неговата структура, степента на сложност на съответната технология и масовия или серийния характер на производството. Нотифицираният орган отчита тези обстоятелства, без да намалява степента на взискателност и нивото на защита, изисквани за осигуряване на съответствието на везните с изискванията на наредбата.

Чл. 46. (В сила от 25.03.2016 г.) (1) Когато нотифицираният орган прецени, че определен производител не е осигурил съответствието на везната със съществените изисквания, определени в приложение № 1 или със съответните хармонизирани стандарти или други технически спецификации, той изисква от този производител да предприеме подходящи коригиращи действия и не издава съответния сертификат или одобрение на системата по качеството.
(2) Когато в процеса на наблюдение за осигуряване на съответствие след издаването на съответния сертификат или одобрение на системата по качеството нотифицираният орган установи, че дадена везна не отговаря на изискванията, той изисква от производителя да предприеме подходящи коригиращи действия и спира действието или отнема сертификата или одобрението, ако това се налага.
(3) Когато не са предприети коригиращи действия или те не дадат необходимия резултат, нотифицираният орган ограничава, спира действието или отнема съответния сертификат или одобрение, в зависимост от случая.

Чл. 47. (В сила от 25.03.2016 г.) (1) Нотифицираните органи изпълняват задълженията по чл. 14а, 14б и 20а ЗТИП, съхраняват документите и предоставят информацията, определени в съответните модули на процедурите за оценяване на съответствието по приложение № 2.
(2) Докладът по чл. 14а ЗТИП съдържа и информация за:
1. откази, ограничавания, спиране на действието, отнемане или други наложени ограничения по отношение на издаваните сертификати или одобрения на системи по качеството;
2. дейностите по оценяване на съответствието, извършени в други държави;
3. възлагане на задачи, свързани с оценяване на съответствието, на подизпълнители или поделения.
(3) Всеки нотифициран орган информира председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор в 7-дневен срок за всички искания за предоставяне на информация, получени от органи за надзор на пазара на други държави членки относно дейността му по оценяване на съответствието.
(4) Всеки нотифициран орган предоставя на другите нотифицирани органи, които осъществяват подобни дейности по оценяване на съответствието, чийто предмет са същите везни, информация за отрицателни и при поискване, положителни резултати от оценяване на съответствието.

Чл. 48. (В сила от 25.03.2016 г.) (1) При прекратяване на дейността си нотифицираните органи са длъжни да уведомят председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и своите клиенти. В 7-дневен срок от уведомлението нотифицираният орган предоставя досиетата на своите клиенти на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
(2) В 7-дневен срок от влизането в сила на заповедта за отнемане или ограничаване на разрешението органът за оценяване на съответствието информира съответно всички или заинтересованите свои клиенти и предава досиетата им на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
(3) В едномесечен срок от уведомлението по ал. 1 и 2 клиентите на нотифицирания орган, който е прекратил дейността си или чието разрешение е било отнето или ограничено, могат писмено да поискат от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор да предостави техни досиета на друг, посочен от тях, нотифициран орган.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (1) По смисъла на наредбата:
1. "Везна" е средство за измерване на масата на едно тяло чрез използване на действието на гравитацията върху него. Везната може да служи също така за определяне на други, свързани с масата величини, количества, параметри или характеристики.
2. "Везна с неавтоматично действие" или "везна" е везна, която при измерването изисква намесата на оператор.
3. "Предоставяне на пазара" е всяка доставка на везна за дистрибуция или използване на пазара на Европейския съюз в процеса на търговска дейност, срещу заплащане или безплатно.
4. "Пускане на пазара" е предоставянето на везна на пазара на Европейския съюз за първи път.
5. "Производител" е всяко физическо или юридическо лице, което произвежда везна или което възлага проектирането или производството на везна и предлага тази везна на пазара със своето име или търговска марка.
6. "Упълномощен представител" е всяко физическо или юридическо лице, установено в Европейския съюз, което е упълномощено писмено от производител да действа от негово име във връзка с определени задачи.
7. "Вносител" е всяко физическо или юридическо лице, установено в Европейския съюз, което пуска на пазара на Европейския съюз везна от трета държава.
8. "Дистрибутор" е всяко физическо или юридическо лице във веригата на доставка, различно от производителя или вносителя, което предоставя везна на пазара.
9. "Икономически оператори" са производителят, упълномощеният представител, вносителят и дистрибуторът.
10. "Техническа спецификация" е документ, определящ техническите изисквания, които трябва да са изпълнени за определена везна.
11. "Оценяване на съответствието" е процес, който доказва дали са изпълнени съществените изисквания на наредбата, свързани с дадена везна.
12. "Орган за оценяване на съответствието" е орган, осъществяващ дейности по оценяване на съответствието, включително калибриране, изпитване, сертификация и контрол.
13. "Изтегляне" е всяка мярка, целяща предотвратяване на предоставянето на пазара на везна, която е във веригата на доставка.
14. "Изземване" е всяка мярка, целяща да постигне връщане на везна, която вече е била предоставена на крайния ползвател.
15. "Маркировка "CE" е маркировка, чрез която производителят указва, че везната е в съответствие с приложимите изисквания, установени в законодателството на Европейския съюз за хармонизация, предвиждащо нейното нанасяне.
16. "Законодателство на Европейския съюз за хармонизация" е законодателството на Европейския съюз, което хармонизира условията за предлагане на продукти на пазара.
(2) За целите на наредбата се прилага определението за "хармонизиран стандарт", посочено в чл. 2, т. 1, буква "в" от Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 316/12 от 14 ноември 2012 г.).

§ 2. Наредбата въвежда съответните разпоредби на Директива 2014/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставянето на пазара на везни с неавтоматично действие (ОВ, L 96/107 от 29 март 2014 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

§ 4. Наредбата влиза в сила от 20 април 2016 г. с изключение на глава четвърта, § 6 и § 7, които влизат в сила от деня на обнародване на наредбата в "Държавен вестник".

§ 5. (1) Везните, които са пуснати на пазара преди 20 април 2016 г., могат да се предоставят на пазара и да се пускат в действие, при условие че отговарят на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на везни с неавтоматично действие, приета с Постановление № 114 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 1 и 85 от 2005 г., бр. 24 и 40 от 2006 г., бр. 37 от 2007 г. и бр. 50 от 2014 г.), или на законодателството на държавите - членки на Европейския съюз, или на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което въвежда Директива 2009/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно везните с неавтоматично действие (ОВ, L 122/6 от 16 май 2009 г.).
(2) Сертификатите и одобренията на системи по качеството, издадени от нотифицираните органи в съответствие с наредбата или законодателството по ал. 1, са валидни за целите на наредбата.

§ 6. (В сила от 25.03.2016 г.) (1) Лицата, които към датата на обнародване на наредбата притежават разрешение за извършване на оценяване на съответствието, издадено съгласно наредбата по § 5, ал. 1, представят в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор всички промени в документацията си съгласно изискванията на настоящата наредба в 14-дневен срок от нейното обнародване.
(2) В едномесечен срок от получаване на документите по ал. 1 въз основа на разрешението за извършване на оценяване на съответствието, издадено съгласно наредбата по § 5, ал. 1, успешно проведената последна ежегодна проверка съгласно чл. 14в ЗТИП и установеното съответствие на документите по ал. 1 председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор обявява съответното лице пред Европейската комисия и държавите членки съгласно директивата по § 2.
(3) Когато два месеца след обявяването на лицето съгласно ал. 2 не са повдигнати възражения от Европейската комисия или от други държави членки или когато не са останали неудовлетворени възражения на Европейската комисия или на други държави членки, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор издава разрешение за извършване на оценяване на съответствието съгласно наредбата.

§ 7. (В сила от 25.03.2016 г.) За целите на чл. 39, ал. 1 и чл. 40, ал. 3, т. 2, букви "б" и "в" до 8 юли 2017 г. може да се прилага и стандарт БДС EN ISO/IEC 17021.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Заключителни разпоредби
КЪМ


(ОБН. - ДВ, БР. 87 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 31.10.2017 Г.)

§ 19. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 5

Съществени изисквания

Предварителни бележки

Когато една везна съдържа или е свързана с повече от едно показващо или печатащо устройство, което се използва за приложенията, посочени в чл. 2, т. 1, за устройствата, които повтарят резултатите от измерването и които не могат да повлияят на правилното функциониране на везната, не се прилагат съществените изисквания, ако резултатите от измерването са отпечатани или запаметени правилно и неизтриваемо чрез устройство, част от везната, което отговаря на съществените изисквания, и тези резултати са достъпни за двете страни, заинтересовани от измерването. Въпреки това при везни, използвани при пряка продажба на клиенти, показващите и печатащите устройства за продавача и за купувача трябва да отговарят на съществените изисквания.

Метрологични изисквания

1. Единици за маса

Използват се единиците за маса, посочени в Наредбата за единиците за измерване, разрешени за използване в Република България, приета с Постановление № 275 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 115 от 2002 г.), или в законодателството на държавите - членки на Европейския съюз, или на държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което въвежда Директива 80/181/ЕИО на Съвета от 20 декември 1979 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно мерните единици (ОВ, L 39/40 от 15 февруари 1980 г.).

При спазване на посоченото по-горе условие се допускат следните единици:

а) единици от системата SI: килограм, микрограм, милиграм, грам, тон;

б) имперски единици: тройунция за определяне на масата на ценни метали;

в) друга единица извън системата SI: метричен карат за определяне на масата на скъпоценни камъни.

За везни, при които се използва горната имперска единица за маса, приложимите съществени изисквания, определени по-долу, се преобразуват в тази единица чрез проста интерполация.

2. Класове на точност

2.1. Определят се следните класове на точност:

а) I Специален

б) II Висок

в) III Среден

г) IIII Обикновен

Характеристиките на тези класове са представени в таблица 1.

Таблица 1

Класове на точност

Клас

Проверочно скално деление (e)

Минимален товар (Min)

Брой на проверочните скални деления
n = (Max)/(e)

минималнa стойност

минималнa стойност

максимална стойност

I

0,001 g <= e

100 e

50 000

 -

II

0,001 g <= e <= 0,05 g

20 e

100

100 000

0,1 g <= e

50 e

5 000

100 000

III

0,1 g <= e <= 2 g

20 e

100

10 000

5 g <= e

20 e

500

10 000

IIII

5 g <= e

10 e

100

1 000

 

За везни от класове II и III, предназначени за определяне на пощенски тарифи, стойността на минималния товар се намалява до 5 е.

2.2. Скални деления

2.2.1. Стойността на реалното скално деление (d) и стойността на проверочното скално деление (е) трябва да се представят в реда:

1 х 10к, 2 х 10к или 5 х 10к единици за маса,

където к е цяло число или нула.

2.2.2. За всички везни без спомагателни показващи устройства

d = e.

2.2.3. За везни със спомагателни показващи устройства се прилагат следните условия:

e = 1 х 10k g;

d < e <= 10 d.

Тези условия не се прилагат за везните от клас I с d < 10-4 g, за които e = 10-3 g.

3. Класификация

3.1. Везни с един измервателен обхват

Везни със спомагателно показващо устройство принадлежат към клас I или II. За тези везни долните граници на минималния товар за тези два класа се получават от таблица 1 чрез заместване на стойността на проверочното скално деление (е) в колона 3 със стойността на реалното скално деление (d).

Ако d < 10-4 g, максималният товар на везни клас I може да бъде по-малък от 50 000 е.

3.2. Многообхватни везни

Везните могат да имат повече от един измервателен обхват, ако обхватите са ясно означени върху везната. Всеки отделен измервателен обхват се класифицира съгласно т. 3.1. Ако измервателните обхвати попадат в различни класове на точност, везната трябва да отговаря на най-строгите изисквания, приложими за класовете на точност, в които попадат измервателните обхвати.

3.3. Многоинтервални везни

3.3.1. Везни с един измервателен обхват могат да имат няколко частични измервателни обхвата (многоинтервални везни).

Многоинтервалните везни не трябва да имат спомагателни показващи устройства.

3.3.2. Всеки частичен измервателен обхват i на многоинтервалната везна се определя чрез:

- неговото проверочно скално деление ei

e(i + 1) > ei

- неговия максимален товар Maxi

Maxr = Max

- неговия минимален товар Mini

Mini = Max(i - 1) и Min1 = Min

 

където:

i = 1, 2, … r,

i = номер на частичния измервателен обхват,

r = общ брой на частичните измервателни обхвати.

Всички стойности на масата са стойности на нетото независимо от стойността на използваната тара.

3.3.3. Частичните измервателни обхвати се класифицират съгласно таблица 2. Всички частични измервателни обхвати попадат в един и същ клас на точност, какъвто е класът на точност на везната.

Таблица 2

Многоинтервални везни

i = 1, 2, … r

i = номер на частичния измервателен обхват

r = общ брой на частичните измервателни обхвати

Клас

Проверочно скално деление (e)

Минимален товар (Min)

Брой на проверочните скални деления

минимална стойност

минимална стойност(1)

n = (Maxi)/(e(i+1))

максимална стойност

n = (Maxi)/(ei)

I

0,001 g <= ei

100 e1

50 000

 -

II

0,001 g <= ei <= 0,05 g

20 e1

5 000

100 000

0,1 g <= ei

50 e1

5 000

100 000

III

0,1 g <= ei

20 e1

500

10 000

IIII

5 g <= ei

10 e1

50

1 000

(1)  При i = r се прилага съответната колона от таблица 1, при което "е" се замества от "er".

 

4. Точност

4.1. При прилагане на процедурите за оценяване на съответствието грешката на показанието не трябва да превишава максимално допустимата грешка на показанието, както е посочено в таблица 3. При везни с цифрово показание грешката на показанието трябва да се коригира с грешката от закръгляване.

Максимално допустимите грешки се прилагат за стойностите на нетото и тарата за всички възможни товари с изключение на стойностите на предварително зададената тара.

Таблица 3

Максимално допустими грешки

Товар

Максимално допустима грешка

клас I

клас II

клас III

клас IIII

0 <= m <= 50 000 e

0 <= m <= 5 000 e

0 <= m <= 500 e

0 <= m <= 50 e

± 0,5 e

50 000 e < m <= 200 000 e

5 000 e < m <= 20 000 e

500 e < m <= 2 000 e

50 e < m <= 200 e

± 1,0 e

200 000 e < m

20 000 e < m <= 100 000 e

2 000 e < m <= 10 000 e

200 e < m <= 1 000 e

± 1,5 e

 

4.2. Максимално допустимите грешки за везни в употреба са равни на удвоените стойности на максимално допустимите грешки, определени в т. 4.1.

5. Резултатите от измерването с дадена везна трябва да бъдат повторяеми и възпроизводими и от другите използвани показващи устройства и в съответствие с използваните други методи за уравновесяване.

Резултатите от измерването не трябва да зависят от промените в положението на товара върху устройството за приемане на товара.

6. Везната трябва да реагира на незначителни изменения на масата на товара.

7. Влияещи величини и стабилност.

7.1. Везните от класове II, III и IIII, които при употреба могат да бъдат денивелирани, не трябва да бъдат чувствителни към денивелацията, която може да възникне при нормалната им употреба.

7.2. Везните трябва да отговарят на метрологичните изисквания в температурния обхват, посочен от производителя. Този обхват трябва да бъде най-малко равен на:

а) 5 °С за везна от клас I;

б) 15 °С за везна от клас II;

в) 30 °С за везна от клас III или клас IIII.

Когато производителят не е определил друг обхват, температурният обхват е от - 10 °С до + 40 °С.

7.3. Захранваните от електрическата мрежа везни трябва да отговарят на метрологичните изисквания при промяна на захранването в нормални граници.

Захранваните от батерии везни трябва да показват всяко понижаване на напрежението на батерията под минималната изисквана стойност и при тези условия трябва да продължават да функционират правилно или да се изключват автоматично.

7.4. Електронните везни с изключение на тези от класове I и II, при които "е" е по-малко от 1 g, трябва да отговарят на метрологичните изисквания при висока относителна влажност в горната граница на температурния си обхват.

7.5. Натоварването на везните от клас II, III или IIII за продължителен период от време трябва да оказва незначително влияние върху показанието под товар или върху нулевото показание веднага след отстраняването на товара.

7.6. При други условия везните трябва да продължат да функционират правилно или да се изключват автоматично.

Проектиране и изработване

8. Общи изисквания

8.1. Проектирането и изработването на везните трябва да бъде такова, че те да запазват метрологичните си характеристики, когато са правилно използвани и инсталирани и когато се използват при условията на заобикалящата среда, за която са предназначени. Стойността на измерената маса трябва да бъде показана.

8.2. Когато са изложени на смущения, електронните везни не трябва да показват резултатите от значителни допълнителни грешки или трябва автоматично да ги откриват и показват.

При автоматично откриване на значителна допълнителна грешка електронните везни трябва да издават визуален или звуков сигнал, който да продължава, докато операторът предприеме коригиращи действия или докато грешката изчезне.

8.3. Изискванията на т. 8.1 и 8.2 трябва да се изпълняват за продължителен период от време, който се счита за нормален, в зависимост от предвидената употреба на такива везни.

Цифровите електронни устройства трябва постоянно да извършват съответен контрол на правилното протичане на процеса на измерване, на показващото устройство и на всички процеси на запаметяване и прехвърляне на данни.

При автоматично откриване на значителна грешка от стареене електронните везни трябва да издават визуален или звуков сигнал, който да продължава, докато операторът предприема коригиращи действия или грешката изчезне.

8.4. Когато външни устройства са свързани чрез подходящ интерфейс към дадена електронна везна, те не трябва да влошават нейните метрологични характеристики.

8.5. Везните не трябва да имат характеристики, които улесняват възможността за измами при тяхната употреба, като възможностите за неволна неправилна употреба трябва да бъдат сведени до минимум. Компонентите на везната, които не могат да бъдат демонтирани или настройвани от оператора, трябва да бъдат защитени от такива действия.

8.6. Везните трябва да са проектирани така, че контролът, предвиден в наредбата, да може да се извършва без затруднения.

9. Показание на резултатите от измерване и на други стойности на масата

Показанието на резултатите от измерване и на други стойности на масата трябва да бъде точно, недвусмислено и да не води до заблуждение, като показващото устройство трябва да позволява лесно отчитане на показанието при нормални условия на употреба.

Наименованията и означенията на единиците, посочени в т. 1, трябва да съответстват на изискванията на наредбата или законодателството, посочено в т. 1, като се добавя означението "ct" за метричен карат.

Везната не трябва да дава показание над максималния товар (Мах), увеличен с 9 е.

Спомагателно показващо устройство е допустимо само за стойности след десетичния знак. Показващо устройство с повишена разделителна способност може да се използва само временно, като по време на неговото действие не трябва да бъде възможно отпечатването на резултата.

Допълнителни показания са допустими само ако не могат да се възприемат като основни.

10. Отпечатване на резултатите от измерване и на други стойности на масата

Отпечатаните резултати трябва да бъдат точни, ясно означени и недвусмислени. Печатът трябва да е ясен, четлив, незаличим и траен.

11. Нивелиране

Когато е необходимо, везните трябва да имат нивелиращо устройство и нивелир, чиято чувствителност е достатъчна, за да гарантира правилното инсталиране.

12. Настройване на нулата

Везните могат да имат устройства за нулиране. Тези устройства трябва да осъществяват точно настройване на нулата и трябва да не водят до неверни резултати от измерване.

13. Устройства за тариране и за предварително задаване на тара

Везните могат да имат едно или повече устройства за тариране, както и устройство за предварително задаване на тара. Устройствата за тариране трябва да работят по такъв начин, че да водят до точно нулиране на показанието и правилно измерване на нетото. Устройството за предварително задаване на тарата трябва да осигурява правилното определяне на изчислената стойност на нетото.

14. Допълнителни изисквания за везни с максимален товар до 100 kg, използвани при пряка продажба на клиенти

Везните за пряка продажба на клиенти трябва да показват цялата съществена информация за измерването и - в случаите на везни с показание за цената - да показват ясно на клиента изчисляването на цената на продукта, който той купува.

Ако цената за плащане се показва, то тя трябва да бъде точно пресметната.

Ценоизчисляващите везни трябва да показват основните показания достатъчно дълго, така че клиентът да ги прочете правилно.

Ценоизчисляващите везни могат да извършват и други операции, различни от измерване и пресмятане на цената за отделен продукт, само ако всички показания, свързани с всички плащания, са отпечатани ясно и недвусмислено и са групирани по подходящ начин върху касова бележка или етикет, предназначени за клиента.

Везните не трябва да имат характеристики, които могат да доведат, пряко или косвено, до показания, които не могат да бъдат разбрани лесно и ясно.

Везните трябва да осигуряват защита на клиента срещу неверни резултати от измерване при търговски плащания, дължащи се на неправилното им функциониране.

Не са разрешени спомагателни показващи устройства и показващи устройства с повишена разделителна способност.

Допълнителни устройства са разрешени само когато не могат да бъдат използвани с цел измама.

Везни, които са подобни на везните, обичайно използвани при пряка продажба на клиенти, и които не отговарят на изискванията на настоящата точка, трябва да имат в близост до показващото устройство траен надпис "Забранени за пряка продажба".

15. Етикетиращи везни, отпечатващи цената

Етикетиращи везни, отпечатващи цената, трябва да отговарят на същите изисквания както везните с показание за цената, предназначени за пряка продажба на клиенти, доколкото тези изисквания се отнасят и за тях. Отпечатването на етикет с цената не трябва да бъде възможно под минималния товар на везната.Приложение № 2 към чл. 10

Процедури за оценяване на съответствието


Раздел I

Модул B: ЕС изследване на типа


1. ЕС изследване на типа е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, при която нотифициран орган изследва техническия проект на везната и проверява и удостоверява, че техническият проект на везната отговаря на изискванията на наредбата, приложими към него.
2. ЕС изследване на типа може да бъде извършено по един от следните начини:
а) изследване на образец от крайния продукт, представителен за предвиденото производство (изследване на типа произведен продукт);
б) оценка на пригодността на техническия проект на везната чрез изследване на техническата документация и подкрепящи доказателства по т. 3 с изследване на образци, които са представителни за очакваното производство от една или повече основни части на везната (комбинация от изследване на типа произведен продукт и проекта на типа);
в) оценка на пригодността на техническия проект на везната чрез изследване на техническата документация и подкрепящите доказателства по т. 3, без изследване на образец (изследване на проекта на типа).
3. Производителят подава заявлението за ЕС изследване на типа само до един нотифициран орган по свой избор.
3.1. Заявлението включва:
а) името и адреса на производителя, а в случаите, когато заявлението е подадено от упълномощен представител, също така и неговото име и адрес;
б) писмена декларация, че същото заявление не е подавано до друг нотифициран орган;
в) техническата документация по т. 3.2;
г) представителните образци за предвижданото производство; нотифицираният орган може да изисква допълнителни образци, ако такива са необходими за осъществяване на програмата за изпитвания;
д) подкрепящите доказателства за решението за пригодност на техническия проект; тези подкрепящи доказателства посочват всички използвани документи, по-специално в случаите, когато съответните хармонизирани стандарти не са били приложени изцяло; когато е необходимо, подкрепящите доказателства включват резултатите от изпитванията, проведени в съответствие с други подходящи технически спецификации от съответната лаборатория на производителя или от друга лаборатория от негово име и на негова отговорност.
3.2. Техническата документация позволява да се оцени съответствието на везната с приложимите изисквания и включва съответен анализ и оценка на риска (рисковете). Техническата документация определя точно приложимите изисквания и обхваща дотолкова, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта, производството и действието на везната. Техническата документация съдържа, когато е приложимо, най-малко следните елементи:
а) общо описание на везната;
б) конструктивни и производствени чертежи и схеми на компонентите, сглобените единици, електрически вериги и др.;
в) описанията и обясненията, необходими за разбиране на тези чертежи и схеми и за действието на везната;
г) списък на хармонизираните стандарти, приложени изцяло или частично, данните за които са публикувани в "Официален вестник" на Европейския съюз, и в случаите, когато тези хармонизирани стандарти не са били приложени - описания на решенията, приети за изпълнение на съществените изисквания, включително списък на приложените други подходящи технически спецификации; при частично приложени хармонизирани стандарти техническата документация посочва частите, които са приложени;
д) резултати от извършените проектни изчисления, проведените изследвания и др.;
е) протоколи от изпитванията.
4. В зависимост от избрания начин по т. 2 нотифицираният орган:
4.1. изследва техническата документация и подкрепящите доказателства, за да оцени пригодността на техническия проект на везната;
4.2. удостоверява, че образецът/образците е/са произведен(и) в съответствие с техническата документация и определя елементите, проектирани в съответствие с приложимите разпоредби на съответните хармонизирани стандарти, както и елементите, проектирани в съответствие с други подходящи технически спецификации;
4.3. провежда подходящи изследвания и изпитвания или организира тяхното провеждане с цел да провери дали в случаите, когато производителят е избрал да приложи решенията от съответните хармонизирани стандарти, същите са били приложени правилно;
4.4. провежда подходящи изследвания и изпитвания или организира тяхното провеждане с цел да провери дали в случаите, когато решенията от съответните хармонизирани стандарти не са приложени, решенията, избрани от производителя, прилагащи други подходящи технически спецификации, отговарят на съответните съществени изисквания;
4.5. съгласува с производителя мястото, където ще се проведат изследванията и изпитванията.
5. Нотифицираният орган съставя доклад от оценката, в който описва действията, предприети съгласно т. 4, и получените резултати. Без да нарушава задълженията си по отношение на нотифициращия орган, нотифицираният орган разгласява изцяло или отчасти съдържанието на доклада само със съгласието на производителя.
6. Когато типът отговаря на изискванията на наредбата, приложими към съответната везна, нотифицираният орган издава на производителя сертификат за ЕС изследване на типа. Сертификатът съдържа името и адреса на производителя, заключенията от изследването, условията (ако има такива) за неговата валидност и необходимите данни за идентификация на одобрения тип. Сертификатът за ЕС изследване на типа може да съдържа едно или повече приложения.
Сертификатът за ЕС изследване на типа и приложенията към него съдържат цялата необходима информация, за да може съответствието на произведените везни да бъде оценено спрямо изследвания тип и да се даде възможност за осъществяването на контрол по време на експлоатация.
Сертификатът за ЕС изследване на типа има срок на валидност десет години от датата на издаването му, който може да бъде удължаван за нови периоди от десет години. При основни промени в устройството на везната, например в резултат на прилагането на нови технически решения, срокът на валидност на сертификата за ЕС изследване на типа може да се ограничи до две години и да се удължи с три години.
Когато типът не отговаря на приложимите изисквания на наредбата, нотифицираният орган отказва да издаде сертификат за ЕС изследване на типа и съответно информира подалия заявлението, като подробно мотивира отказа си.
7. Нотифицираният орган следи за евентуални промени в общоприетото ниво на технически познания, които промени показват, че одобреният тип може вече да не отговаря на приложимите изисквания на наредбата, и преценява дали такива промени изискват по-нататъшни проучвания. Ако случаят е такъв, нотифицираният орган информира производителя.
Производителят информира нотифицирания орган, у когото се намира техническата документация, отнасяща се до сертификата за ЕС изследване на типа, за всички промени на одобрения тип, които могат да повлияят на съответствието на везната със съществените изисквания или на условията за валидност на сертификата. Такива промени изискват допълнително одобрение под формата на допълнение към оригиналния сертификат за ЕС изследване на типа.
8. Всеки нотифициран орган информира своя нотифициращ орган за сертификати за ЕС изследване на типа и/или за допълнения към тях, които е издал или отнел, и периодично или при поискване предоставя на своя нотифициращ орган списък на сертификатите и/или допълненията към тях, които е отказал да издаде, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.
Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за сертификатите за ЕС изследване на типа и/или за допълнения към тях, чието издаване е отказал, отнел, спрял е действието им или по друг начин е ограничил, а при поискване, и за сертификатите и/или допълненията към тях, които е издал.
Европейската комисия, държавите членки и останалите нотифицирани органи могат, при поискване, да получат копие от сертификатите за ЕС изследване на типа и/или от допълненията към тях. При поискване Европейската комисия и държавите членки могат да получат копие от техническата документация и резултатите от проведените от нотифицирания орган изследвания.
Нотифицираният орган съхранява копие от сертификата за ЕС изследване на типа, неговите приложения и допълнения, както и техническото досие, включващо документацията, представена от производителя, до изтичане на валидността на сертификата.
9. Производителят съхранява на разположение на компетентните органи копие от сертификата за ЕС изследване на типа, неговите приложения и допълнения заедно с техническата документация в продължение на 10 години след пускането на везната на пазара.
10. Упълномощеният представител на производителя може да подава заявлението по т. 3 и да изпълнява задълженията по т. 7 и 9, при условие че са посочени в пълномощното.

Раздел II

Модул D: Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството


1. Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по т. 2 и 5 и осигурява и декларира на своя отговорност, че везните са в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и отговарят на изискванията на наредбата, приложими към тях.
2. Производство
Производителят разработва и въвежда одобрена система по качеството за производството, контрола на крайния продукт и изпитването на съответните везни, както е определено в т. 3, и подлежи на надзор, както е определено в т. 4.
3. Система по качеството
3.1. Производителят подава заявление за оценяване на неговата система по качеството по отношение на съответните везни до нотифициран орган по свой избор.
Това заявление включва:
а) името и адреса на производителя, а в случаите, когато заявлението е подадено от упълномощен представител, също така и неговото име и адрес;
б) писмена декларация, че същото заявление не е подавано до друг нотифициран орган;
в) цялата информация за предвижданата категория везни;
г) документацията относно системата по качеството, и
д) техническата документация на одобрения тип и копие от сертификата за ЕС изследване на типа.
3.2. Системата по качеството осигурява съответствие на везните с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и с изискванията на наредбата, приложими към тях.
Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя, се документират редовно и систематично под формата на писмени политики, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството позволява еднозначно тълкуване на програмите по качеството, плановете, наръчниците и записите.
Тя включва, по-специално, подходящо описание на:
а) целите по качеството и организационната структура, отговорностите и правомощията на ръководството по отношение на качеството на продукта;
б) съответните средства и методи за производство, контрол и осигуряване на качеството, процесите и систематичните мерки, които ще се прилагат;
в) изследванията и изпитванията, които ще се извършват преди, по време и след производството, както и честотата, с която ще бъдат извършвани;
г) записите по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал и др.;
д) средствата за наблюдение за постигане на изискваното качество на продукта и ефективното функциониране на системата по качеството.
3.3. Нотифицираният орган оценява системата по качеството, за да определи дали тя отговаря на изискванията, посочени в т. 3.2.
По отношение на елементите на системата по качеството, които отговарят на съответните спецификации на съответния хармонизиран стандарт, нотифицираният орган приема, че е налице съответствие с изискванията, посочени в т. 3.2.
В допълнение към опита в системи за управление на качеството екипът одитори разполага най-малко с един член с опит в оценяването на съответната продуктова област и на технологията на производството на везните, както и познания за приложимите изисквания на наредбата. Одитът включва посещение в помещенията на производителя за извършване на оценка. Екипът одитори преглежда техническата документация по т. 3.1, буква "д" с цел да установи способността на производителя да определи приложимите изисквания на наредбата и да проведе необходимите изследвания с цел да осигури съответствието на везната с тези изисквания.
Решението се съобщава на производителя. Това уведомление включва заключенията от одита и мотивирано решение относно извършеното оценяване.
3.4. Производителят се задължава да изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, както и да поддържа тази система в състояние на пригодност и ефективно функциониране.
3.5. Производителят редовно информира нотифицирания орган, одобрил системата по качеството, за всякакви планирани изменения в нея.
Нотифицираният орган оценява предложените изменения и решава дали изменената система по качеството ще продължи да отговаря на изискванията по т. 3.2, или се налага ново оценяване.
Той съобщава своето решение на производителя. Това уведомление включва заключенията от извършеното изследване и мотивирано решение относно извършеното оценяване.
4. Надзор на отговорността на нотифицирания орган
4.1. Целта на надзора е да се гарантира, че производителят изпълнява правилно задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството.
4.2. За целите на оценката производителят предоставя на нотифицирания орган достъп до местата на производство, проверка, изпитване и съхраняване и му предоставя цялата необходима информация, по-специално:
а) документацията на системата по качеството;
б) записите по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране и доклади за квалификацията на съответния персонал и др.
4.3. Нотифицираният орган извършва периодични одити, за да се увери, че производителят поддържа и прилага системата по качеството, и представя на производителя доклад от одита.
4.4. Освен това нотифицираният орган може да прави и внезапни посещения при производителя. По време на такива посещения нотифицираният орган може, ако това се налага, да провежда или да организира провеждането на изпитвания на везните с цел да установи дали системата по качеството функционира правилно. Нотифицираният орган предоставя на производителя доклад от посещението, а ако са били проведени изпитвания - и протоколи от изпитванията.
5. Маркировка за съответствие и ЕС декларация за съответствие
5.1. Производителят нанася маркировката "CE" и допълнителната метрологична маркировка и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в т. 3.1, идентификационния му номер върху всяка отделна везна, която е в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и която отговаря на приложимите изисквания на наредбата.
5.2. Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки модел на везна и я съхранява на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на везната на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира модела на везната, за който е съставена.
Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на компетентните органи при поискване.
6. Производителят съхранява на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на везната на пазара:
а) документацията по т. 3.1;
б) информацията във връзка с одобрените изменения по т. 3.5;
в) решенията и докладите на нотифицирания орган по т. 3.5, 4.3 и 4.4.
7. Всеки нотифициран орган информира своя нотифициращ орган за издадените или оттеглени одобрения на системи по качеството и периодично или при поискване предоставя на своя нотифициращ орган списък с одобрения на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.
8. Упълномощен представител
Задълженията на производителя по т. 3.1, 3.5, 5 и 6 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощното.

Раздел III

Модул D1: Осигуряване на качеството на производството


1. Осигуряване на качеството на производството е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по т. 2, 4 и 7, и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните везни отговарят на изискванията на наредбата, приложими към тях.
2. Техническа документация
Производителят изготвя техническата документация. Документацията позволява да се оцени съответствието на везната с приложимите изисквания и включва съответния анализ и оценка на риска (рисковете). Техническата документация определя точно приложимите изисквания и обхваща дотолкова, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта, производството и действието на везната. Техническата документация съдържа, когато е приложимо, най-малко следните елементи:
а) общо описание на везната;
б) конструктивни и производствени чертежи и схеми на компонентите, сглобените единици, електрически вериги и др.;
в) описанията и обясненията, необходими за разбиране на тези чертежи и схеми и за действието на везната;
г) списък на хармонизираните стандарти, приложени изцяло или частично, данните за които са публикувани в "Официален вестник" на Европейския съюз, и в случаите, когато тези хармонизирани стандарти не са били приложени - описания на решенията, приети за изпълнение на съществените изисквания, включително списък на приложените други подходящи технически спецификации; при частично приложени хармонизирани стандарти техническата документация посочва частите, които са приложени;
д) резултати от извършените проектни изчисления, проведените изследвания и др.;
е) протоколи от изпитванията.
3. Производителят съхранява техническата документация на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на везната на пазара.
4. Производство
Производителят разработва и въвежда одобрена система по качеството за производството, контрола на крайния продукт и изпитването на съответните везни, както е определено в т. 5, и подлежи на надзор, както е определено в т. 6.
5. Система по качеството
5.1. Производителят подава заявление за оценяване на неговата система по качеството по отношение на съответните везни до нотифициран орган по свой избор.
Това заявление включва:
а) името и адреса на производителя, а в случаите, когато заявлението е подадено от упълномощен представител, също така и неговото име и адрес;
б) писмена декларация, че същото заявление не е подавано до друг нотифициран орган;
в) цялата информация за предвижданата категория везни;
г) документацията относно системата по качеството;
д) техническата документация, посочена в т. 2.
5.2. Системата по качеството осигурява съответствие на везните с изискванията на наредбата, приложими към тях.
Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя, се документират редовно и систематично под формата на писмени политики, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството позволява еднозначно тълкуване на програмите по качеството, плановете, наръчниците и записите.
Тя включва, по-специално, подходящо описание на:
а) целите по качеството и организационната структура, отговорностите и правомощията на ръководството по отношение на качеството на продукта;
б) съответните средства и методи за производство, контрол и осигуряване на качеството, процесите и систематичните мерки, които ще се прилагат;
в) изследванията и изпитванията, които ще се извършват преди, по време и след производството, както и честотата, с която ще бъдат извършвани;
г) записите по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал и др.;
д) средствата за наблюдение за постигане на изискваното качество на продукта и ефективното функциониране на системата по качеството.
5.3. Нотифицираният орган оценява системата по качеството, за да определи дали тя отговаря на изискванията, посочени в т. 5.2.
По отношение на елементите на системата по качеството, които отговарят на съответните спецификации на съответния хармонизиран стандарт, нотифицираният орган приема, че е налице съответствие с изискванията, посочени в т. 5.2.
В допълнение към опита в системи за управление на качеството екипът одитори разполага най-малко с един член с опит в оценяването на съответната продуктова област и на технологията на производство на везните, както и с познания за приложимите изисквания на наредбата. Одитът включва посещение в помещенията на производителя за извършване на оценка. Екипът одитори преглежда техническата документация по т. 2 с цел да установи способността на производителя да определи приложимите изисквания на наредбата и да проведе необходимите изследвания с цел да осигури съответствието на везната с тези изисквания.
Решението се съобщава на производителя. Това уведомление включва заключенията от одита и мотивирано решение относно извършеното оценяване.
5.4. Производителят се задължава да изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, както и да поддържа тази система в състояние на пригодност и ефективно функциониране.
5.5. Производителят редовно информира нотифицирания орган, одобрил системата по качеството, за всякакви планирани изменения в нея.
Нотифицираният орган оценява предложените изменения и решава дали изменената система по качеството ще продължи да отговаря на изискванията по т. 5.2, или се налага ново оценяване.
Той съобщава своето решение на производителя. Това уведомление включва заключенията от извършеното изследване и мотивирано решение относно извършеното оценяване.
6. Надзор на отговорността на нотифицирания орган
6.1. Целта на надзора е да се гарантира, че производителят изпълнява правилно задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството.
6.2. За целите на оценката производителят предоставя на нотифицирания орган достъп до местата на производство, проверка, изпитване и съхраняване и му предоставя цялата необходима информация, по-специално:
а) документацията на системата по качеството;
б) техническата документация по т. 2;
в) записите по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране и доклади за квалификацията на съответния персонал и др.
6.3. Нотифицираният орган извършва периодични одити, за да се увери, че производителят поддържа и прилага системата по качеството, и представя на производителя доклад от одита.
6.4. Освен това нотифицираният орган може да прави и внезапни посещения при производителя. По време на такива посещения нотифицираният орган може, ако това се налага, да провежда или да организира провеждането на изпитвания на везните с цел да установи дали системата по качеството функционира правилно. Нотифицираният орган предоставя на производителя доклад от посещението, а ако са били проведени изпитвания - и протоколи от изпитванията.
7. Маркировка за съответствие и ЕС декларация за съответствие
7.1. Производителят нанася маркировката "СЕ" и допълнителната метрологична маркировка и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в т. 5.1, идентификационния му номер върху всяка отделна везна, която отговаря на приложимите изисквания на наредбата.
7.2. Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки модел на везна и я съхранява на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на везната на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира модела на везната, за който е съставена.
Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на компетентните органи при поискване.
8. Производителят съхранява на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на везната на пазара:
а) документацията по т. 5.1;
б) информацията във връзка с одобрените изменения по т. 5.5;
в) решенията и докладите на нотифицирания орган по т. 5.5, 6.3 и 6.4.
9. Всеки нотифициран орган информира своя нотифициращ орган за издадените или оттеглени одобрения на системи по качеството и периодично или при поискване предоставя на своя нотифициращ орган списък с одобрения на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.
10. Упълномощен представител
Задълженията на производителя по т. 3, 5.1, 5.5, 7 и 8 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощното.

Раздел IV

Модул F: Съответствие с типа въз основа на проверка на продукта


1. Съответствие с типа въз основа на проверка на продукта е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по т. 2 и 5 и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните везни, за които се прилага т. 3, са в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и отговарят на изискванията на наредбата, приложими към тях.
2. Производство
Производителят взема всички необходими мерки за това производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на произвежданите везни с одобрения тип, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и с изискванията на наредбата, приложими към тях.
3. Проверка
Нотифициран орган, избран от производителя, извършва подходящи изследвания и изпитвания, за да провери съответствието на везните с одобрения тип, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и съответните изисквания на наредбата.
Изследванията и изпитванията, целящи да се провери съответствието на везните със съответните изисквания, се извършват посредством изследване и изпитване на всяка везна по начина, определен в т. 4.
4. Проверка за съответствие чрез изследване и изпитване на всяка везна
4.1. Всички везни се изследват поотделно и се извършват подходящи изпитвания, посочени в съответния хармонизиран стандарт (стандарти), и/или равностойни изпитвания, установени в други подходящи технически спецификации, с цел да се провери съответствието с одобрения тип, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и съответните изисквания на наредбата.
При липса на такъв хармонизиран стандарт нотифицираният орган решава кои изпитвания са подходящи за извършване.
4.2. Нотифицираният орган издава сертификат за съответствие по отношение на извършените изследвания и изпитвания на везната и нанася идентификационния си номер върху всяка одобрена везна или изисква идентификационният му номер да се нанесе на негова отговорност.
Производителят съхранява сертификата за съответствие на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на везната на пазара.
5. Маркировка за съответствие и ЕС декларация за съответствие
5.1. Производителят нанася маркировката "СЕ" и допълнителната метрологична маркировка и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в т. 3, идентификационния му номер върху всяка отделна везна, която е в съответствие с одобрения тип, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и която отговаря на приложимите изисквания на наредбата.
5.2. Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки модел на везна и я съхранява на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на везната на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира модела на везната, за който е съставена.
Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на компетентните органи при поискване.
Ако нотифицираният орган по т. 3 даде своето съгласие и на негова отговорност, производителят може да нанася върху везните идентификационния номер на нотифицирания орган.
6. Ако нотифицираният орган даде своето съгласие и на негова отговорност, производителят може да нанася върху везните идентификационния номер на нотифицирания орган по време на производствения процес.
7. Упълномощен представител
Задълженията на производителя могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощното. Задълженията на производителя по т. 2 не могат да бъдат изпълнявани от упълномощен представител.

Раздел V

Модул F1: Съответствие въз основа на проверка на продукта


1. Съответствие въз основа на проверка на продукта е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията по т. 2, 3 и 6 и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните везни, за които се прилага т. 4, са в съответствие с изискванията на наредбата, приложими към тях.
2. Техническа документация
2.1. Производителят изготвя техническата документация. Документацията позволява да се оцени съответствието на везната с приложимите изисквания и включва съответния анализ и оценка на риска (рисковете). Техническата документация определя точно приложимите изисквания и обхваща дотолкова, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта, производството и действието на везната. Техническата документация съдържа, когато е приложимо, най-малко следните елементи:
а) общо описание на везната;
б) конструктивни и производствени чертежи и схеми на компонентите, сглобените единици, електрически вериги и др.;
в) описанията и обясненията, необходими за разбиране на тези чертежи и схеми и за действието на везната;
г) списък на хармонизираните стандарти, приложени изцяло или частично, данните за които са публикувани в "Официален вестник" на Европейския съюз, и в случаите, когато тези хармонизирани стандарти не са били приложени - описания на решенията, приети за изпълнение на съществените изисквания, включително списък на приложените други подходящи технически спецификации; при частично приложени хармонизирани стандарти техническата документация посочва частите, които са приложени;
д) резултати от извършените проектни изчисления, проведените изследвания и др.;
е) протоколи от изпитванията.
2.2. Производителят съхранява техническата документация на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на везната на пазара.
3. Производство
Производителят взема всички необходими мерки за това производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на произвежданите везни с приложимите изисквания на наредбата.
4. Проверка
Нотифициран орган, избран от производителя, извършва подходящи изследвания и изпитвания, за да провери съответствието на везните с приложимите изисквания на наредбата.
Изследванията и изпитванията, целящи да се провери съответствието с тези изисквания, се извършват посредством изследване и изпитване на всяка везна по начина, определен в т. 5.
5. Проверка за съответствие чрез изследване и изпитване на всяка везна
5.1. Всички везни се изследват поотделно и се извършват подходящи изпитвания, посочени в съответните хармонизирани стандарти, и/или равностойни изпитвания, установени в други подходящи технически спецификации, с цел да се провери съответствието с приложимите изисквания. При липса на такъв хармонизиран стандарт нотифицираният орган решава кои изпитвания са подходящи за извършване.
5.2. Нотифицираният орган издава сертификат за съответствие по отношение на извършените изследвания и изпитвания на везната и нанася идентификационния си номер върху всяка одобрена везна или изисква идентификационният му номер да се нанесе на негова отговорност.
Производителят съхранява сертификата за съответствие на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на везната на пазара.
6. Маркировка за съответствие и ЕС декларация за съответствие
6.1. Производителят нанася маркировката "СЕ" и допълнителната метрологична маркировка и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в т. 4, идентификационния му номер върху всяка отделна везна, която отговаря на приложимите изисквания на наредбата.
6.2. Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки модел на везна и я съхранява на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на везната на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира модела на везната, за който е съставена.
Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на компетентните органи при поискване.
Ако нотифицираният орган по т. 5 даде своето съгласие и на негова отговорност, производителят може да нанася върху везните идентификационния номер на нотифицирания орган.
7. Ако нотифицираният орган даде своето съгласие и на негова отговорност, производителят може да нанася върху везните идентификационния номер на нотифицирания орган по време на производствения процес.
8. Упълномощен представител
Задълженията на производителя могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощното. Задълженията на производителя по т. 2.1 и 3 не могат да бъдат изпълнявани от упълномощен представител.

Раздел VI

Модул G: Съответствие въз основа на проверка на единичен продукт


1. Съответствие въз основа на проверка на единичен продукт е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията по т. 2, 3 и 5 и осигурява и декларира на своя отговорност, че везната, за която се прилагат разпоредбите на т. 4, е в съответствие с изискванията на наредбата, приложими към нея.
2. Техническа документация
2.1. Производителят изготвя техническата документация и я предоставя на нотифицирания орган по т. 4. Документацията позволява да се оцени съответствието на везната с приложимите изисквания и включва съответния анализ и оценка на риска (рисковете). Техническата документация определя точно приложимите изисквания и обхваща дотолкова, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта, производството и действието на везната. Техническата документация съдържа, когато е приложимо, най-малко следните елементи:
а) общо описание на везната;
б) конструктивни и производствени чертежи и схеми на компонентите, сглобените единици, електрически вериги и др.;
в) описанията и обясненията, необходими за разбиране на тези чертежи и схеми и за действието на везната;
г) списък на хармонизираните стандарти, приложени изцяло или частично, данните за които са публикувани в "Официален вестник" на Европейския съюз, и в случаите, когато тези хармонизирани стандарти не са били приложени - описания на решенията, приети за изпълнение на съществените изисквания, включително списък на приложените други подходящи технически спецификации; при частично приложени хармонизирани стандарти техническата документация посочва частите, които са приложени;
д) резултати от извършените проектни изчисления, проведените изследвания и др.;
е) протоколи от изпитванията.
2.2. Производителят съхранява техническата документация на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на везната на пазара.
3. Производство
Производителят взема всички необходими мерки за това производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на произвежданите везни с приложимите изисквания на наредбата.
4. Проверка
Нотифициран орган, избран от производителя, извършва или организира извършването на подходящи изследвания и изпитвания, установени в съответните хармонизирани стандарти, и/или равностойни изпитвания, установени в други подходящи технически спецификации, за да провери съответствието на везната с приложимите изисквания на наредбата. При липса на такъв хармонизиран стандарт нотифицираният орган решава кои изпитвания са подходящи за извършване.
Нотифицираният орган издава сертификат за съответствие по отношение на извършените изследвания и изпитвания на везната и нанася идентификационния си номер върху одобрената везна или изисква идентификационният му номер да се нанесе на негова отговорност.
Производителят съхранява сертификата за съответствие на разположение на националните органи в продължение на 10 години след пускането на везната на пазара.
5. Маркировка за съответствие и ЕС декларация за съответствие
5.1. Производителят нанася маркировката "СЕ" и допълнителната метрологична маркировка и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в т. 4, идентификационния му номер върху всяка везна, която отговаря на приложимите изисквания на наредбата.
5.2. Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие на везната и я съхранява на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на везната на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира везната, за която е съставена.
Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на компетентните органи при поискване.
6. Упълномощен представител
Задълженията на производителя по т. 2.2 и 5 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощното.

Раздел VII

Общи разпоредби


1. Оценяването на съответствието съгласно модули D, D1, F, F1 или G може да се извърши в предприятието на производителя или на всяко друго място, ако превозът до мястото на употреба не изисква разглобяване на везната и ако пускането в действие на мястото на употреба не изисква сглобяването на везната или други технически монтажни дейности, които е възможно да повлияят върху метрологичните характеристики на везната, както и ако стойността на земното ускорение на мястото на пускане в действие е взето предвид или ако работата на везната не се влияе от промените на земното ускорение. Във всички други случаи то се извършва на мястото на употреба на везната.
2. Ако метрологичните характеристики на везната се влияят от промените на земното ускорение, процедурите, посочени в т. 1, могат да бъдат проведени на два етапа, като вторият етап обхваща всички изследвания и изпитвания, при които резултатите се влияят от земното ускорение, а първият етап - всички останали изследвания и изпитвания. Вторият етап се провежда на мястото на употреба на везната. Ако някоя държава членка е установила предварително на територията си зони на гравитация, то изразът "на мястото на употреба на везната" може да се разбира също като "в зоната на гравитация, в която се употребява везната".
2.1. Когато производителят е избрал да проведе една от посочените в т. 1 процедури на два етапа и тези два етапа се провеждат от различни лица, върху везните, преминали през първия етап на процедурата, се нанася идентификационният номер на нотифицирания орган, участвал в този етап.
2.2. Лицето, което е провело първия етап от процедурата, издава за всяка една везна писмен сертификат, съдържащ необходимите за нейната идентификация данни и посочващ проведените изследвания и изпитвания.
Лицето, което провежда втория етап на процедурата, извършва изследванията и изпитванията, които все още не са извършени.
Производителят или упълномощеният му представител трябва да може при поискване да предостави сертификатите за съответствие, издадени от нотифицираните органи.
2.3. Производителят, който е избрал да използва модул D или D1 на първия етап, може на втория етап да използва същата процедура или да избере да използва модул F или F1, когато е целесъобразно.
2.4. След завършване на втория етап върху везната се нанасят маркировката "СЕ" и допълнителната метрологична маркировка заедно с идентификационния номер на нотифицирания орган, участвал във втория етап.

Приложение № 3 към чл. 11, ал. 3

ЕС декларация за съответствие

(№ ХХХХ)*

 

1. Модел на везната/везна (номер на продукта, тип, партиден или сериен номер):

.........................................................................................................................................................

2. Наименование и адрес на производителя и когато е приложимо, на неговия упълномощен представител:

.........................................................................................................................................................

3. Настоящата декларация за съответствие е издадена на отговорността на производителя.

4. Предмет на декларацията (идентификация на везната, позволяваща проследяването и; това може да включва изображение, когато е необходимо за идентифициране на везната): ........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

5. Предметът на декларацията, описан по-горе, отговаря на съответното законодателство на Европейския съюз за хармонизация: ....................................................................................

.........................................................................................................................................................

6. Позоваване на използваните хармонизирани стандарти или позоваване на други технически спецификации, по отношение на които се декларира съответствие: ........................................................................................................................................................

7. Нотифицираният орган ............................................................................................................

наименование, номер) извърши ..........................................(описание на действието) и издаде сертификата: .....................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

8. Допълнителна информация: ...................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Подписана за и от името на:.......................................................................................................:

.........................................................................................................................................................

(място и дата на издаване): .........................................................................................................

.........................................................................................................................................................

(име, длъжност) (подпис): ...........................................................................................................

.........................................................................................................................................................

_________________________________

* Забележка. Производителят не е задължен да номерира ЕС декларацията за съответствие.

 


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума