навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В ОПРЕДЕЛЕНИ ГРАНИЦИ НА НАПРЕЖЕНИЕТО

В сила от 20.04.2016 г.
Приета с ПМС № 47 от 15.03.2016 г.

Обн. ДВ. бр.23 от 25 Март 2016г., изм. ДВ. бр.32 от 22 Април 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят:
1. съществените изисквания към електрическите съоръжения, предназначени за използване при променливо напрежение от 50 V до 1000 V и постоянно напрежение от 75 V до 1500 V, наричани по-нататък "електрически съоръжения";
2. процедурата за оценяване на съответствието и начините за удостоверяване на съответствието със съществените изисквания;
3. задълженията на икономическите оператори.
Чл. 2. Наредбата не се прилага за:
1. електрически съоръжения, предназначени за използване в експлозивна атмосфера;
2. електрически съоръжения, предназначени за използване в радиологията и медицината;
3. електрическо обзавеждане на пътнически и товарни асансьори;
4. електромери;
5. щепселни съединения (щепсели и контакти) за битови цели;
6. управляващи устройства за електрически огради;
7. явлението радиосмущение;
8. специални електрически съоръжения, предназначени за използване на кораби, в самолети или железници, отговарящи на изискванията за безопасност, установени от международни органи, към които Република България се е присъединила;
9. комплекти за изпитване, изработени по поръчка и предназначени за специалисти, които се използват единствено в местата за извършване на научноизследователска и развойна дейност и за такива цели;
10. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от 13.06.2016 г.) радиосъоръженията, за които се прилага наредбата по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите, която въвежда разпоредби на Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО (ОВ, L 153/62 от 22 май 2014 г.).

Чл. 3. (1) Електрическите съоръжения се предоставят на пазара само когато съответстват на изискванията на наредбата.
(2) Предоставянето на пазара на електрическите съоръжения, които са в съответствие с наредбата, не се забранява, ограничава или възпрепятства поради причини, свързани с изискванията на наредбата.

Чл. 4. Електроразпределителните предприятия при включване на потребители към разпределителната мрежа или при захранване на използвано от тях електрическо съоръжение не могат да определят изисквания за безопасност, по-строги от предвидените в наредбата.

Чл. 5. Електрическите съоръжения трябва да отговарят на следните съществени изисквания:
1. след като са били проектирани и произведени съгласно установената инженерна практика по отношение на безопасността, при правилното им монтиране, поддържане и използване по предназначение те не застрашават здравето и безопасността на хората и домашните животни или вещите;
2. основните елементи на целите, свързани с безопасността, определени в приложение № 1.

Глава втора.
СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ


Чл. 6. Счита се, че електрическите съоръжения, които съответстват на хармонизираните стандарти, или части от тях, данните за които са публикувани в "Официален вестник" на Европейския съюз, съответстват на съществените изисквания по чл. 5, обхванати от тези стандарти или от части от тях.

Чл. 7. Когато няма разработени и публикувани хармонизирани стандарти по чл. 6, се счита, че електрическите съоръжения, които отговарят на предписанията за безопасност на международните стандарти, разработени и приети от Международната електротехническа комисия (IEC), данните за които са публикувани в "Официален вестник" на Европейския съюз, съответстват на съществените изисквания по чл. 5.

Чл. 8. Когато няма разработени и публикувани хармонизирани стандарти по чл. 6 и няма публикувани международни стандарти по чл. 7, се счита, че електрическите съоръжения, произведени съгласно предписанията за безопасност на действащите стандарти в държавата членка на производство, съответстват на съществените изисквания по чл. 5, ако с това се гарантира ниво на безопасност, равностойно на предвиденото в наредбата.

Чл. 9. Съответствието на електрическите съоръжения със съществените изисквания по чл. 5 се оценява по процедурата "Модул А: Вътрешен производствен контрол" съгласно приложение № 2.

Чл. 10. (1) За електрическите съоръжения, чието съответствие е било оценено съгласно процедурата за оценяване на съответствието по чл. 9, се съставя ЕС декларация за съответствие.
(2) ЕС декларацията за съответствие потвърждава, че е доказано изпълнението на съществените изисквания по чл. 5.
(3) ЕС декларацията за съответствие се съставя по образеца, определен в приложение № 3, съдържа елементите, определени в приложение № 2, и се актуализира редовно.
(4) ЕС декларацията за съответствие се превежда на езика, определен от съответната държава членка, на чиято територия електрическото съоръжение се пуска или предоставя на пазара. Когато електрическото съоръжение се пуска или предоставя на пазара на територията на Република България и ЕС декларацията за съответствие не е съставена на български език, тя се превежда на български език.
(5) Когато приложимите към електрическото съоръжение актове на законодателството на Европейския съюз за хармонизация, които изискват ЕС декларация за съответствие, са повече от един, се съставя само една ЕС декларация за съответствие, в която се посочват съответните актове и данните за публикуването им в "Официален вестник" на Европейския съюз.
(6) Изискването по ал. 5 може да се изпълни чрез съставяне на досие от отделните ЕС декларации за съответствие, които се изискват от всички приложими за устройството актове на законодателството на Европейския съюз за хармонизация.

Чл. 11. Като съставя ЕС декларация за съответствие, производителят поема отговорността за съответствието на електрическото съоръжение с изискванията на наредбата.

Чл. 12. (1) Съответствието на дадено електрическо съоръжение с изискванията на наредбата се удостоверява с нанесена маркировка "CE".
(2) За маркировката "СЕ" се прилагат основните принципи, установени в чл. 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ, L 218/30 от 13 август 2008 г.).
(3) Маркировката "CE" се нанася, преди електрическото съоръжение да бъде пуснато на пазара.
(4) Маркировката "СЕ" се нанася върху самото електрическо съоръжение или върху неговата табела с данни така, че да бъде видима, четлива и незаличима. Когато това не е възможно или не може да бъде гарантирано поради естеството на електрическото съоръжение, тя се нанася върху опаковката и в придружаващите документи.

Глава трета.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ

Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 13. Когато вносител или дистрибутор пуска на пазара електрическо съоръжение със своето име или търговска марка или променя електрическо съоръжение, което вече е пуснато на пазара, по такъв начин, че съответствието с изискванията на наредбата може да бъде засегнато, той се счита за производител и изпълнява задълженията на производителя.

Чл. 14. (1) Всеки икономически оператор поддържа регистър, който съдържа информация за всеки икономически оператор, който му е доставил дадено електрическо съоръжение, и за всеки икономически оператор, на когото е доставил дадено електрическо съоръжение.
(2) Информацията по ал. 1 и документите, които доказват осъществената доставка, се съхраняват за период 10 години след датата на доставката и при поискване се предоставят на органите за надзор на пазара.

Раздел II.
Задължения на производителя


Чл. 15. (1) Когато пуска електрическо съоръжение на пазара, производителят гарантира, че електрическото съоръжение е проектирано и произведено в съответствие със съществените изисквания по чл. 5.
(2) Производителят изготвя техническата документация и провежда процедурата за оценяване на съответствието "Модул А: Вътрешен производствен контрол" съгласно приложение № 2.
(3) Когато съответствието на електрическото съоръжение със съществени изисквания по чл. 5 е доказано чрез прилагането на процедурата по ал. 2, производителят съставя ЕС декларация за съответствие и нанася маркировката "CE".
(4) Производителят съхранява техническата документация и ЕС декларацията за съответствие в продължение на 10 години, след като електрическото съоръжение е било пуснато на пазара.

Чл. 16. (1) Производителят прилага процедури, чрез които гарантира, че при серийно производство електрическите съоръжения остават в съответствие с приложимите изисквания.
(2) При изпълнение на изискването по ал. 1 производителят взема предвид по подходящ начин промените в проекта или в характеристиките на електрическото съоръжение и промените в хармонизираните стандарти по чл. 6, международните стандарти по чл. 7 или националните стандарти по чл. 8, или в други технически спецификации, чрез позоваване на които е декларирано съответствието на електрическото съоръжение.

Чл. 17. (1) Производителят гарантира, че върху всяко електрическо съоръжение, което е пуснал на пазара, има нанесен тип, партиден или сериен номер или някакъв друг елемент, който позволява идентификацията на електрическото съоръжение. Когато размерът или естеството на електрическото съоръжение не позволяват това, производителят гарантира, че тази информация е нанесена върху опаковката или в документ, който придружава електрическото съоръжение.
(2) Производителят нанася върху електрическото съоръжение своето име и регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с него. Когато това не е възможно, производителят нанася информацията върху опаковката или в документ, който придружава електрическото съоръжение. Адресът посочва едно-единствено място, където производителят може да бъде намерен, и се представя по начин, разбираем за крайните ползватели и органите за надзор на пазара.

Чл. 18. Производителят гарантира, че електрическото съоръжение се придружава от инструкции и информация за безопасност на български език. Тези инструкции и информация за безопасност, както и всички етикети трябва да са ясни, разбираеми и смислени.

Чл. 19. Когато счита за целесъобразно, предвид рисковете, които представлява дадено електрическо съоръжение, за да осигури защитата на здравето и безопасността на потребителите, производителят провежда изпитвания на образци от предоставени на пазара електрически съоръжения, провежда разследвания и ако е необходимо, поддържа регистър за оплаквания, за несъответстващи на изискванията електрически съоръжения и за изземвания на електрически съоръжения и информира дистрибуторите за такова наблюдение.

Чл. 20. (1) Когато производителят счита или има основание да счита, че дадено електрическо съоръжение, което е пуснал на пазара, не съответства на наредбата, той незабавно и както е целесъобразно за конкретния случай, предприема необходимите мерки за привеждането на електрическото съоръжение в съответствие, за изтеглянето му или за изземването му.
(2) В случаите по ал. 1, когато електрическото съоръжение представлява риск, производителят незабавно информира за това органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и компетентните органи на държавите членки, в които такива електрически съоръжения са предоставени на пазара, като предоставя подробна информация, по-специално за несъответствието на електрическото съоръжение с приложимите изисквания и за предприетите коригиращи действия.

Чл. 21. (1) При обосновано искане от органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или от компетентен орган на друга държава членка производителят предоставя на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадено електрическо съоръжение. Тази информация и документация се предоставя на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП на български език или на език, на който е налична, при условие че е разбираем за тези органи.
(2) За нуждите на административно и/или административно-наказателно производство производителят предоставя на български език информацията и документацията по ал. 1 на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП в определен от тях срок.
(3) По искане на органите по ал. 1 производителят оказва съдействие при всяко предприето действие за отстраняване на рисковете, свързани с електрическите съоръжения, които е пуснал на пазара.

Раздел III.
Задължения на упълномощения представител


Чл. 22. (1) Производителят може да определи писмено свой упълномощен представител.
(2) Упълномощеният представител изпълнява задачите, определени в пълномощното от производителя.
(3) Производителят не включва в пълномощното на упълномощения представител задълженията по чл. 15, ал. 1 и задължението за изготвяне на техническа документация по чл. 15, ал. 2.
(4) Производителят включва в пълномощното на упълномощения представител най-малко следното:
1. да съхранява на разположение на органите за надзор на пазара в продължение на 10 години след пускането на електрическото съоръжение на пазара техническата документация и ЕС декларацията за съответствие;
2. при обосновано искане от органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или от компетентен орган на друга държава членка да предостави на тези органи цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадено електрическо съоръжение;
3. по искане на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или на компетентните органи на другите държави членки да оказва съдействие при всяко предприето действие за отстраняване на рисковете, свързани с електрическите съоръжения, попадащи в рамките на пълномощното му.

Раздел IV.
Задължения на вносителя


Чл. 23. Вносителят пуска на пазара само електрически съоръжения, които съответстват на изискванията на наредбата.

Чл. 24. (1) Преди да пусне на пазара дадено електрическо съоръжение, вносителят гарантира, че:
1. производителят е съставил техническата документация и е провел процедурата за оценяване на съответствието съгласно чл. 15, ал. 2;
2. производителят е изпълнил задълженията си по чл. 17;
3. маркировката "СЕ" е нанесена съгласно чл. 12;
4. електрическото съоръжение е придружено от изискваните документи.
(2) Вносителят гарантира, че електрическото съоръжение се придружава от инструкции и информация за безопасност на български език.

Чл. 25. (1) Вносителят нанася върху електрическото съоръжение своето име и регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с него. Адресът се представя по начин, разбираем за крайните ползватели и органите за надзор на пазара.
(2) Когато изпълнението на задължението по ал. 1 изисква от вносителя да отвори опаковката на електрическото съоръжение или когато размерът или естеството на електрическото съоръжение не позволява информацията по ал. 1 да се нанесе върху него, тази информация се нанася върху опаковката на електрическото съоръжение или в документ, който го придружава.

Чл. 26. (1) Когато вносителят счита или има основание да счита, че дадено електрическо съоръжение не съответства на съществените изисквания по чл. 5, той не го пуска на пазара, докато не бъде приведено в съответствие.
(2) В случаите по ал. 1, когато електрическото съоръжение представлява риск, вносителят информира за това производителя и органите за надзор на пазара.

Чл. 27. Вносителят гарантира, че докато отговаря за дадено електрическо съоръжение, условията на съхранение или транспортиране не застрашават неговото съответствие със съществените изисквания по чл. 5.

Чл. 28. (1) Вносителят съхранява на разположение на органите за надзор на пазара копие от ЕС декларацията за съответствие в продължение на 10 години след пускането на електрическото съоръжение на пазара.
(2) В продължение на 10 години след пускането на електрическото съоръжение на пазара вносителят гарантира, че при поискване техническата документация може да бъде предоставена на органите за надзор на пазара.

Чл. 29. Когато счита за целесъобразно, предвид рисковете, които представлява дадено електрическо съоръжение, за да осигури защитата на здравето и безопасността на потребителите, вносителят провежда изпитвания на образци от предоставени на пазара електрически съоръжения, провежда разследвания и ако е необходимо, поддържа регистър за оплаквания, за несъответстващи на изискванията електрически съоръжения и за изземвания на електрически съоръжения и информира дистрибуторите за такова наблюдение.

Чл. 30. (1) Когато вносителят счита или има основание да счита, че дадено електрическо съоръжение, което е пуснал на пазара, не съответства на наредбата, той незабавно и както е целесъобразно за конкретния случай, предприема необходимите мерки за привеждането на електрическото съоръжение в съответствие, за изтеглянето му или за изземването му.
(2) В случаите по ал. 1, когато електрическото съоръжение представлява риск, вносителят незабавно информира за това органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП и компетентните органи на държавите членки, в които такива електрически съоръжения са предоставени на пазара, като предоставя подробна информация, по-специално за несъответствието на електрическото съоръжение с приложимите изисквания и за предприетите коригиращи действия.

Чл. 31. (1) При обосновано искане от органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или от компетентен орган на друга държава членка вносителят предоставя на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадено електрическо съоръжение. Тази информация и документация се предоставя на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП на български език или на език, на който е налична, при условие че е разбираем за тези органи.
(2) За нуждите на административно и/или административнонаказателно производство вносителят предоставя на български език информацията и документацията по ал. 1 на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП в определен от тях срок.
(3) По искане на органите по ал. 1 вносителят оказва съдействие при всяко предприето действие за отстраняване на рисковете, свързани с електрическите съоръжения, които е пуснал на пазара.

Раздел V.
Задължения на дистрибутора


Чл. 32. Когато предоставя на пазара дадено електрическо съоръжение, дистрибуторът действа с дължимата грижа по отношение на изискванията на наредбата.

Чл. 33. Преди да предостави на пазара дадено електрическо съоръжение, дистрибуторът се уверява, че:
1. маркировката "CE" е нанесена съгласно чл. 12;
2. електрическото съоръжение е придружено от инструкции и информация за безопасност на български език и от другите изисквани документи;
3. производителят е изпълнил задълженията си по чл. 17;
4. вносителят е изпълнил задълженията си по чл. 25.

Чл. 34. (1) Когато дистрибуторът счита или има основание да счита, че дадено електрическо съоръжение не съответства на съществените изисквания по чл. 5, той не го предоставя на пазара, докато не бъде приведено в съответствие.
(2) В случаите по ал. 1, когато електрическото съоръжение представлява риск, дистрибуторът информира за това производителя или вносителя, както и органите за надзор на пазара.

Чл. 35. Дистрибуторът гарантира, че докато отговаря за дадено електрическо съоръжение, условията на съхранение или транспортиране не застрашават неговото съответствие със съществените изисквания по чл. 5.

Чл. 36. (1) Когато счита или има основание да счита, че дадено електрическо съоръжение, което е предоставил на пазара, не съответства на наредбата, дистрибуторът се уверява, че са предприети необходимите мерки за привеждането на електрическото съоръжение в съответствие, за изтеглянето му или за изземването му, както е целесъобразно за конкретния случай.
(2) В случаите по ал. 1, когато електрическото съоръжение представлява риск, дистрибуторът незабавно информира за това органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП и компетентните органи на държавите членки, в които такива електрически съоръжения са предоставени на пазара, като предоставя подробна информация, по-специално за несъответствието на електрическото съоръжение с приложимите изисквания и за предприетите коригиращи действия.

Чл. 37. (1) При обосновано искане от органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или от компетентен орган на друга държава членка дистрибуторът предоставя на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадено електрическо съоръжение.
(2) По искане на органите по ал. 1 дистрибуторът оказва съдействие при всяко предприето действие за отстраняване на рисковете, свързани с електрическите съоръжения, които е предоставил на пазара.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (1) По смисъла на наредбата:
1. "Предоставяне на пазара" е всяка доставка на електрическо съоръжение за дистрибуция, потребление или използване на пазара на Европейския съюз в процеса на търговска дейност, срещу заплащане или безплатно.
2. "Пускане на пазара" е предоставянето на електрическо съоръжение на пазара на Европейския съюз за първи път.
3. "Производител" е всяко физическо или юридическо лице, което произвежда електрическо съоръжение или което възлага проектирането или производството на електрическо съоръжение и предлага това електрическо съоръжение на пазара със своето име или със своята търговска марка.
4. "Упълномощен представител" е всяко физическо или юридическо лице, установено в Европейския съюз, което е упълномощено писмено от производител да действа от негово име във връзка с определени задачи.
5. "Вносител" е всяко физическо или юридическо лице, установено в Европейския съюз, което пуска на пазара на Европейския съюз електрическо съоръжение от трета държава.
6. "Дистрибутор" е всяко физическо или юридическо лице във веригата на доставка, различно от производителя или вносителя, което предоставя електрическо съоръжение на пазара.
7. "Икономически оператори" са производителят, упълномощеният представител, вносителят и дистрибуторът.
8. "Техническа спецификация" е документ, определящ техническите изисквания, които трябва да са изпълнени за определено електрическо съоръжение.
9. "Оценяване на съответствието" е процес, който доказва дали са изпълнени съществените изисквания на наредбата, свързани с дадено електрическо съоръжение.
10. "Изтегляне" е всяка мярка, целяща предотвратяване на предоставянето на пазара на електрическо съоръжение, което е във веригата на доставка.
11. "Изземване" е всяка мярка, целяща да постигне връщане на електрическо съоръжение, което вече е било предоставено на крайния ползвател.
12. "Маркировка "CE" е маркировка, чрез която производителят указва, че електрическото съоръжение е в съответствие с приложимите изисквания, установени в законодателството на Европейския съюз за хармонизация, предвиждащо нейното нанасяне.
13. "Законодателство на Европейския съюз за хармонизация" е законодателството на Европейския съюз, което хармонизира условията за предлагане на продукти на пазара.
(2) За целите на наредбата се прилага определението за "хармонизиран стандарт", посочено в чл. 2, т. 1, буква "в" от Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение № 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 316/12 от 14 ноември 2012 г.).

§ 2. Наредбата въвежда съответните разпоредби на Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (ОВ, L 96/357 от 29 март 2014 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

§ 4. Наредбата влиза в сила от 20 април 2016 г.

§ 5. Електрическите съоръжения, които са пуснати на пазара преди 20 април 2016 г., могат да се предоставят на пазара, при условие че отговарят на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2003 г., бр. 24 и 40 от 2006 г., бр. 37 от 2007 г. и бр. 50 от 2014 г.), или на законодателството на държавите - членки на Европейския съюз, или на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което въвежда Директива 2006/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно електрически съоръжения, предназначени за използване при някои ограничения на напрежението (ОВ, L 374/10 от 27 декември 2006 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 ОТ 19 АПРИЛ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 32 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 13.06.2016 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от 13 юни 2016 г. с изключение на разпоредбите на глава пета и § 6 и 8 от преходните и заключителните разпоредби на наредбата по член единствен, които влизат в сила от деня на обнародване на постановлението в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 5, т. 2

Основни елементи на целите, свързани с безопасността на електрическите съоръжения


1. Общи изисквания:
а) съществените характеристики, познаването и спазването на които осигурява, че електрическите съоръжения ще бъдат използвани безопасно и по предназначение, трябва да бъдат нанесени върху електрическите съоръжения или, ако това не е възможно, в придружаващ документ;
б) електрическите съоръжения, както и техните компоненти трябва да са изработени така, че да се гарантира, че те може да бъдат сглобени и свързани по подходящ и безопасен начин;
в) електрическите съоръжения трябва да бъдат проектирани и произведени по начин, който осигурява защита от опасностите, посочени в т. 2 и 3, при условие че съоръженията се използват по предназначение и се поддържат по подходящ начин.
2. Защита от опасности, които се дължат на самите електрически съоръжения
В съответствие с т. 1 се определят мерки от технически характер, които имат за цел да гарантират, че:
а) хората и домашните животни са защитени по подходящ начин от опасността от физическо нараняване или друго увреждане, което може да бъде причинено от пряк или непряк контакт;
б) не се създават температури, електрически дъги или лъчения, които биха причинили опасност;
в) хората, домашните животни и вещите са защитени по подходящ начин от опасности от неелектрически характер, които са причинени от електрическите съоръжения и са известни от практиката;
г) изолацията е подходяща за предвидимите условия на работа.
3. Защита от опасности, които могат да бъдат причинени от външни въздействия върху електрическите съоръжения
В съответствие с т. 1 се определят мерки от технически характер с цел да се гарантира, че електрическите съоръжения:
а) отговарят на изискванията по отношение на механични натоварвания, така че да не застрашават хората, домашните животни и вещите;
б) издържат на немеханичните влияния при предвидени условия на околната среда, така че да не застрашават хората, домашните животни и вещите;
в) при предвидими условия на претоварване да не застрашават хората, домашните животни и вещите.

Приложение № 2 към чл. 9

Модул А: Вътрешен производствен контрол

1. Вътрешен производствен контрол е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по т. 2, 3 и 4 и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните електрически съоръжения отговарят на изискванията на наредбата, приложими към тях.
2. Техническа документация
Производителят изготвя техническата документация. Документацията позволява да се оцени съответствието на електрическото съоръжение с приложимите изисквания и включва съответния анализ и оценка на риска (рисковете). Техническата документация определя точно приложимите изисквания и обхваща дотолкова, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта, производството и действието на електрическото съоръжение. Техническата документация съдържа, когато е приложимо, най-малко следните елементи:
а) общо описание на електрическото съоръжение;
б) конструктивни и производствени чертежи и схеми на компонентите, сглобените единици, електрически вериги и др.;
в) описания и обяснения, необходими за разбиране на тези чертежи и схеми, както и за действието на електрическото съоръжение;
г) списък на хармонизираните стандарти, приложени изцяло или частично, данни за които са публикувани в "Официален вестник" на Европейския съюз, или на международните или националните стандарти по чл. 7 и 8, а когато тези хармонизирани стандарти или международни, или национални стандарти не са били приложени - описания на решенията, приети за изпълнение на съществените изисквания, включително списък на приложените други подходящи технически спецификации; при частично приложени хармонизирани стандарти или международни, или национални стандарти по чл. 7 и 8 в техническата документация се посочват частите, които са приложени;
д) резултати от извършените проектни изчисления, проведените изследвания и др.;
е) протоколи от изпитванията.
3. Производство
Производителят взема всички необходими мерки за това производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на произвежданите електрически съоръжения с техническата документация, посочена в т. 2, и с изискванията на наредбата, приложими към тях.
4. Маркировка "СЕ" и ЕС декларация за съответствие
4.1. Производителят нанася маркировката "СЕ" върху всяко отделно електрическо съоръжение, което отговаря на приложимите изисквания на наредбата.
4.2. Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки модел на продукта и я съхранява заедно с техническата документация на разположение на органите за надзор на пазара в продължение на 10 години след пускането на електрическото съоръжение на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира електрическото съоръжение, за което е съставена.
Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на органите за надзор на пазара при поискване.
5. Упълномощен представител
Задълженията на производителя по т. 4 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощното.

Приложение № 3 към чл. 10, ал. 3


ЕС декларация за съответствие

(№ ХХХХ)*

 

1. Модел на продукта/продукт (номер на продукта, тип, партиден или сериен номер): …………………………………………………………………………………..............…..

………………………………………………………………………………………………

2. Наименование и адрес на производителя или на неговия упълномощен представител: ……………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………

3. Настоящата декларация за съответствие е издадена на отговорността на производителя.

4. Предмет на декларацията (идентификация на електрическото съоръжение, позволяваща проследяването му; това може да включва достатъчно ясно цветно изображение, когато е необходимо за идентифициране на електрическото съоръжение): ………………………………………………………………………………

5. Предметът на декларацията, описан по-горе, отговаря на съответното законодателство на Европейския съюз за хармонизация: …………………………........

………………………………………………………………………………………….……

6. Позоваване на използваните хармонизирани стандарти или позоваване на други технически спецификации, по отношение на които се декларира съответствие:……..

7. Допълнителна информация:…………………………………………………....………

Подписана за и от името на:………………………………………………………....……

(място и дата на издаване):……………………………………………..............................

(име, длъжност) (подпис):………………………………………………………………...

______________________

*Забележка. Производителят не е задължен да номерира ЕС декларацията за съответствие.Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума