навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2002 Г. ЗА МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ (ДВ, БР. 108 ОТ 2002 Г.)

В сила от 15.03.2016 г.
Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.20 от 15 Март 2016г.


§ 1. В чл. 2 ал. 2 се отменя.

§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 7:
а) в т. 2 думите "допълнителни заверени" се заменят с "увеличаване на броя на заверените";
б) в т. 3 буква "а" се изменя така:
"а) в 10-дневен срок от заверяването на годишния финансов отчет за последния отчетен период от регистриран одитор;".
2. В ал. 8 т. 4 се отменя.
3. В ал. 9 думите "и удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс" се заличават.
4. В ал. 10 думите "и удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс" се заличават.
5. В ал. 11 накрая на второто изречение се добавя "за всеки получен и/или заявен за издаване лиценз".
6. Създават се ал. 12 и 13:
"(12) За установяване на съответствието с изискването превозвачът да няма задължения за данъци и осигурителни вноски лицензиращият орган изисква от органите по приходите издаването на удостоверение за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(13) Когато лицето по чл. 2, ал. 1 е приложило към документите по ал. 8 удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, лицензиращият орган не изисква издаването на удостоверението по ал. 12."

§ 3. В чл. 6а ал. 3 се отменя.

§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) За издаване на лиценз на Общността и на заверени копия към него лицето по чл. 2, ал. 1 подава заявление по образец (приложение № 6) до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", към което прилага:
1. документи за финансова стабилност по чл. 6, ал. 8;
2. свидетелство за съдимост на ръководителя на транспортната дейност;
3. копие на удостоверението за професионална компетентност на ръководителя на транспортната дейност - представя се, когато удостоверението не е издадено от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", а от компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз;
4. свидетелство за регистрация за моторните превозни средства, с които превозвачът ще извършва дейността, а когато те не са негова собственост - и договор за наем или лизинг за тях - представят се сканирани копия на документите на електронен носител;
5. списък с данни за моторните превозни средства на разположение на превозвача по образец (приложение № 6а) на електронен носител."
2. В ал. 2 след думата "бъде" се добавя "подадено лично или по пощата до седалището на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" - гр. София, ул. Ген. Й. В. Гурко 5, или във всяко регионално звено на агенцията в областните градове, или да бъде".
3. Създават се ал. 3 - 6:
"(3) В 7-дневен срок от датата на подаване на заявлението по ал. 1 служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" извършват проверка за съответствие с изискването за установяване съгласно чл. 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 и съставят протокол (приложение № 6б). Протоколът съдържа заключение за съответствие или несъответствие с изискването за установяване и се съставя в два еднообразни екземпляра - един за лицето по чл. 2, ал. 1 и един за Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
(4) В срока по ал. 3 ръководителят на регионалното звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" изпраща документите по ал. 1 заедно с екземпляр от съставения протокол (приложение № 6б) до изпълнителния директор на агенцията.
(5) При непълнота и/или нередовност на представените документи по ал. 1 или когато представените документи не удостоверяват съответствието с някое от изискванията по чл. 3, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" уведомява заявителя и определя 14-дневен срок за отстраняването им.
(6) Срокът по чл. 9, ал. 1 спира да тече:
1. от изпращането на искане за издаване на удостоверение по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс до получаването му в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация";
2. от изпращането на уведомлението по ал. 5 до получаването на уведомлението за отстраняване на непълнотата и/или нередовността и съответните документи към него в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"."

§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "или отказва издаването на" се заличават и думите "на заверените" се заменят със "заверени".
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Моторните превозни средства, с които превозвачът извършва дейността (на разположение на превозвача), се вписват в регистъра по чл. 6, ал. 1 от Закона за автомобилните превози. Едно и също моторно превозно средство може да бъде вписано в регистъра само към един лиценз на Общността или лиценз за извършване на обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България. Моторните превозни средства се вписват в регистъра:
1. въз основа на заявлението по чл. 8, ал. 1 - при издаване на лиценз на Общността;
2. въз основа на заявление за увеличаване на броя на заверените копия на лиценза на Общността (приложение № 11в);
3. въз основа на заявление при замяна на едно превозно средство с друго, без да се променя броят на копията на лиценза на Общността (приложение № 11б)."
3. Алинея 3 се изменя така:
"(3) Броят на заверените копия на лиценза на Общността се определя от броя на моторните превозни средства с българска регистрация, които са на разположение на превозвача и за които той е доказал финансова стабилност по чл. 6, и съответства на броя на превозните средства, вписани в регистъра по чл. 6, ал. 1 от Закона за автомобилните превози към лиценза на превозвача. Моторните превозни средства се отписват от регистъра:
1. с фактически действия на лицензиращия орган:
а) по заявление на превозвача (приложение № 11б);
б) при отпадане на обстоятелствата по чл. 8, ал. 1, т. 4;
2. с писмена заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или оправомощено от него длъжностно лице:
а) при прекратяване на правата, произтичащи от лиценза на Общността;
б) при намаляване на броя на заверените копия на лиценза на Общността, издадени на превозвач, чрез отнемането им."
4. В ал. 4 след думите "чл. 8," се добавя "извън случаите по чл. 10, ал. 2 от Закона за автомобилните превози,", а думите "писмено да уведоми Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" се заменят с "да подаде заявление (приложение № 11б)".
5. В ал. 5 накрая се добавя "и документите по чл. 8, ал. 1, т. 4 и 5".
6. Създават се нови ал. 6 - 8:
"(6) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице издава заверени копия на лиценза на Общността в 10-дневен срок от получаване на заявлението за това.
(7) При непълнота и/или нередовност на представените документи изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в 10-дневен срок от получаването на заявлението уведомява заявителя за това и определя 14-дневен срок за отстраняването им.
(8) Срокът по ал. 6 спира да тече:
1. от изпращането на искане за издаване на удостоверение по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс до получаването му в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация";
2. от изпращането на уведомлението по ал. 7 до получаването на уведомлението за отстраняване на непълнотата и/или нередовността и съответните документи към него в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"."
7. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 9 и 10.
8. Досегашната ал. 8 става ал. 11 и се изменя така:
"(11) Заявленията по ал. 4, 5 и 9 могат да бъдат подадени лично или по пощата до седалището на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" - гр. София, ул. Ген. Й. В. Гурко 5, или във всяко регионално звено на агенцията в областните градове, или да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис и подадени по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис."

§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) числото "5" се заменя с "10";
б) създава се изречение второ: "Заверените копия на лиценза на Общността се издават за срока на лиценза."
2. В ал. 3 след думата "Общността" се добавя "и на заверените копия на лиценза" и думата "пет" се заменя с "десет".
3. Алинея 4 се изменя така:
"(4) Заявлението по ал. 3 се подава по един от начините по чл. 9, ал. 11 и се разглежда по реда на чл. 8."

§ 7. Член 11 се изменя така:
"Чл. 11. Когато непълнотата и/или нередовността или несъответствието с изискванията по чл. 3 не са отстранени в срока, определен за това, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице отказва издаването или продължаването на срока на:
1. лиценза на Общността - в срока по чл. 9, ал. 1;
2. заверените копия на лиценза на Общността - в срока по чл. 9, ал. 7 - при подадено заявление за увеличаване на броя на заверените копия на лиценза на Общността, а в останалите случаи - в срока по чл. 9, ал. 1."

§ 8. В чл. 13, т. 1 накрая се добавя "(приложение № 6в)".

§ 9. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Правата, произтичащи от лиценза на Общността, се прекратяват на основанията по чл. 11 от Закона за автомобилните превози."

§ 10. В чл. 15 думите "се мотивира и подлежи" се заменят с "и отписването съгласно чл. 9, ал. 3, т. 2 от регистъра по чл. 6, ал. 1 от Закона за автомобилните превози се мотивират и подлежат".

§ 11. Приложение № 3 към чл. 6, ал. 8 се изменя така:
"Приложение № 3 към чл. 6, ал. 8

"

§ 12. Приложение № 6 към чл. 8, ал. 1 се изменя така:
"Приложение № 6 към чл. 8, ал. 1

"

§ 13. Създава се приложение № 6а към чл. 8, ал. 1, т. 5:
"Приложение № 6а към чл. 8, ал. 1, т. 5


"

§ 14. Създава се приложение № 6б към чл. 8, ал. 3:
"Приложение № 6б към чл. 8, ал. 3

"

§ 15. Създава се приложение № 6в към чл. 13, т. 1:
"Приложение № 6в към чл. 13, т. 1

"

§ 16. Приложение № 8 към чл. 8, т. 9 се отменя.

§ 17. Приложение № 9а към чл. 6а, ал. 3 се отменя.

§ 18. Приложение № 11б към чл. 9, ал. 4 се изменя така:
"Приложение № 11б към чл. 9, ал. 4


"

§ 19. Приложение № 11в към чл. 9, ал. 5 се изменя така:
"Приложение № 11в към чл. 9, ал. 5