навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 1 ОТ 5 ЯНУАРИ 2016 Г. ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА "ЕКСКУРЗОВОД"

В сила от 20.07.2016 г.
Издадена от министъра на туризма

Обн. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 11 Юни 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) С тази наредба се определят изискванията за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод" и за признаване на такава правоспособност, придобита в държава - членка на Европейския съюз (ЕС), в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), или в Конфедерация Швейцария.
Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) Тази наредба не се отнася за лицата, които упражняват екскурзоводска дейност като наети лица в музеи, художествени галерии, защитени природни обекти, археологически обекти и разкопки, планинските водачи и гидовете за пешеходен туризъм в пещери, при гмуркане, лов и риболов, организатори на водни спортове, планински и речни атракции, ловен и орнитоложки туризъм.
(2) Чуждестранни граждани, които придружават туристически групи по време на туристически пътувания, организирани от чуждестранен туроператор, които са започнали и ще приключат в чужбина, не се считат за екскурзоводи по смисъла на тази наредба, ако те не предлагат екскурзоводски услуги извън превозното средство, с което пътуват.

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА "ЕКСКУРЗОВОД"

Раздел I.
Общи положения


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) Професията "Екскурзовод" е свързана с успешното реализиране на туристически програми и запознаването на туристите с природно-географските особености, обществено-икономическото развитие и културното наследство на страната.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) Квалификация по професията "Екскурзовод" се придобива при спазване на държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията "Екскурзовод" по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение.
(2) Квалификация по професията "Екскурзовод" може да се придобие от всеки дееспособен български гражданин или гражданин на ЕС, на държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, който е преминал успешно съответното обучение.Чл. 5. Професията "Екскурзовод" може да се упражнява само от лице, което отговаря на изискванията за образование, практическа подготовка и професионална квалификация, определени в тази наредба, има екскурзоводска правоспособност и е вписано в Списъка на правоспособните екскурзоводи, част от Националния туристически регистър (НТР), по чл. 166, ал. 1 от Закона за туризма (ЗТ).

Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.)

Раздел II.
Изисквания към образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация


Чл. 7. (1) Екскурзоводът трябва да има:
1. придобито висше образование по специалност от професионални направления "История и археология", "Религия и теология", "Социология, антропология и науки за културата", "Туризъм" от области на висше образование "Хуманитарни науки" и "Социални, стопански и правни науки" съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 64 от 2002 г.); или
2. придобито висше образование и придобита трета или четвърта степен на професионална квалификация по професия "Екскурзовод" по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО); или
3. придобито средно образование и придобита четвърта степен на професионална квалификация по професия "Екскурзовод" по смисъла на ЗПОО; или
4. придобито средно образование и придобита трета степен на професионална квалификация по професия "Екскурзовод" по смисъла на ЗПОО и най-малко 1 година трудов стаж в туризма.
(2) Висшето образование се удостоверява с диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование "професионален бакалавър по...", "бакалавър" или "магистър", издадена от акредитирано висше училище, или с призната в Република България диплома от чуждестранно висше училище.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) Придобитото средно образование се удостоверява с диплома за средно образование или с призната в Република България диплома от чуждестранно училище.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация или свидетелство за валидиране на професионална квалификация, или с призната в Република България професионална квалификация от чуждестранна институция за професионално образование или обучение.
(6) За стаж по ал. 1, т. 4 се зачита прослуженото време на длъжност в хотелиерството, ресторантьорството, туроператорската и туристическата агентска дейност, както и в организации, работещи в сферата на туризма, и се удостоверява с копие от трудова и/или осигурителна и/или служебна книжка.
(7) Организации, работещи в сферата на туризма, са общински предприятия по туризъм, туристически информационни центрове, неправителствени организации и други юридически лица, чиято дейност е свързана с реклама, разпространение на информация и популяризиране на българския местен и национален туристически продукт.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) За придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод" е необходимо лицата по чл. 7, ал. 1 да удостоверят проведена практическа подготовка с минимална продължителност 4 седмици при екскурзовод, вписан в НТР, или туроператор, вписан в НТР, или с организация, работеща в сферата на туризма.

Раздел III.
Изисквания към лицата, необходими за придобиване на правоспособност по професията "Екскурзовод" (Загл. изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.)

Раздел III.
Изисквания към лицата, необходими за придобиване на правоспособност по професията "Екскурзовод". Придобиване на удостоверение за правоспособност


Чл. 9. (1) Правоспособност на екскурзовод може да придобие всеки дееспособен български гражданин или гражданин на ЕС, на държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, който отговаря на изискванията на тази наредба, в т.ч.:
1. има образование и професионална квалификация съгласно чл. 7, ал. 1;
2. има практическа подготовка съгласно чл. 8;
3. е положил успешно изпит за придобиване на правоспособност;
4. не е лишен от правоспособност на екскурзовод;
5. не е лишен от правото да упражнява екскурзоводска професия;
6. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) не е осъждан с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) За екскурзоводите, които ще предоставят екскурзоводски услуги на език, различен от българския, се изисква представяне на документ, удостоверяващ ниво В2 на владеене на чужд език спрямо приетата О. Е. Е. Рамка (ОЕЕР), за вписване на това обстоятелство в НТР.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) Изпит за придобиване на правоспособност се полага от лицата по чл. 9, ал. 1.
(2) Изпитът за придобиване на правоспособност се провежда в Министерството на туризма два пъти годишно.
(3) Изпитът за придобиване на правоспособност се провежда от изпитна комисия по въпросник, утвърден от министъра на туризма.
(4) Критериите за оценка и областите от знания, застъпени във въпросника по ал. 3, се обявяват предварително на кандидатите, като се публикуват на официалната интернет страница на Министерството на туризма.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) Министърът на туризма със заповед определя деня, часа и мястото на провеждане на изпита, състава на комисията за провеждане на изпита, както и допуснатите до изпит кандидати.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) Денят, часът, мястото и списъкът на допуснатите до изпит кандидати се обявяват в 14-дневен срок преди датата на провеждането на изпита в Министерството на туризма и се публикуват на официалната интернет страница на министерството.

Чл. 12. (Доп. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) Изпитната комисия се състои от председател и до 8 членове. Като членове на комисията могат да бъдат включени представители на: Министерството на туризма, Министерство на културата, Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, Светия синод на Българската патриаршия, Българската академия на науките и на браншови, продуктови и професионални туристически сдружения, вписани в НТР, по преценка на министъра на туризма.

Чл. 13. До изпит се допускат за участие всички кандидати, които отговарят на предвидените условия и са представили изискуемите се документи.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) За явяване на изпит за придобиване на правоспособност кандидатът подава писмено заявление-декларация съгласно чл. 147, ал. 2 от Закона за туризма, както и:
1. копие на диплома за завършено средно или висше образование и копие на свидетелство за професионална квалификация, при наличие на такова (в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 4 и документ, удостоверяващ 1 година трудов стаж в туризма), в случай че информацията не се съдържа в публичен регистър;
2. документ за практическа подготовка съгласно чл. 8;
3. копие на документ, удостоверяващ владеенето на чужд език (когато кандидатът е заявил, че ще предоставя екскурзоводски услуги и на чужд език);
4. снимка с размер 3,5 см x 4,5 см.

Чл. 15. (1) Изпитът за придобиване на правоспособност се оценява с "издържал" или "неиздържал". Резултатите от изпита се вписват в протокол, който се подписва от членовете на изпитната комисия и се съхранява в Министерството на туризма.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) При оценка "неиздържал" кандидатът има право да се яви повторно на изпит на една от следващите обявени дати за следващия изпит по чл. 10, ал. 2.

Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.)

Раздел IV.
Придобиване на право за упражняване на професията "Екскурзовод"


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) Лицата, които отговорят на изискванията на тази наредба и са издържали изпита за правоспособност, могат да упражняват професията "Екскурзовод" само след вписване в НТР по реда на чл. 147 от Закона за туризма. За вписването в НТР се събира такса съгласно чл. 4, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма.
(2) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице издава на вписаното лице идентификационна карта съгласно приложение № 2.

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) Идентификационната карта по чл. 17, ал. 2 трябва да дава възможност за ясна идентификация чрез снимка и да съдържа пълното име на екскурзовода.
(2) Екскурзоводите са длъжни при упражняване на професията да носят на видно място идентификационната си карта по начин, който да осигурява във всеки един момент идентификацията им.
(3) При загуба или унищожаване на идентификационна карта министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице издава дубликат на картата по заявление на съответния екскурзовод.

Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.)

Глава трета.
ВПИСВАНЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР. ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРОМЯНА НА ВПИСАНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА (ОТМ. - ДВ, БР. 46 ОТ 2019 г., В СИЛА ОТ 11.06.2019 Г.)

Глава трета.
ВПИСВАНЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР. ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРОМЯНА НА ВПИСАНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА


Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.)

Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.)

Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.)

Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.)

Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.)

Чл. 25. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.)

Глава четвърта.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕКСКУРЗОВОДА (ОТМ. - ДВ, БР. 46 ОТ 2019 г., В СИЛА ОТ 11.06.2019 Г.)

Глава четвърта.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕКСКУРЗОВОДА


Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.)

Чл. 27. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.)

Чл. 28. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.)

Глава пета.
ЕКСКУРЗОВОДИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Раздел I.
Общи положения


Чл. 29. (1) Екскурзовод от Европейския съюз е гражданин на ЕС, на държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, придобил екскурзоводска правоспособност съгласно законодателството на някоя от тези държави.
(2) Екскурзоводът от Европейския съюз упражнява своята професия на територията на Република България под професионалното си звание в държавата, в която е придобил екскурзоводска правоспособност.

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) Екскурзовод от Европейския съюз може да упражнява професията "Екскурзовод" на територията на Република България след признаване на правоспособност и/или квалификация за екскурзовод и вписване в НТР.

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) В случаите на лишаване, включително временно, от правоспособност или от правото да упражнява дейността на екскурзовод от съответно компетентния орган на държавата, в която той я е придобил, лицето губи правото да упражнява професията "Екскурзовод" на територията на Република България.

Раздел II.
Признаване на правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод", придобита в държава - членка на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство, или в Швейцария (Загл. изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.)

Раздел II.
Трайно установяване с цел упражняване на професията "Екскурзовод"


Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) (1) Орган по признаването на правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод" е министърът на туризма.
(2) Правото за упражняване на професията "Екскурзовод" се удостоверява с един от следните документи, издадени от компетентен орган в държава - членка на ЕС, на ЕИП, или в Швейцария:
1. диплома за завършено професионално образование;
2. документ за професионална квалификация;
3. документ, удостоверяващ придобита правоспособност.
(3) Лицата, които искат признаване на правоспособност по реда на този раздел, подават заявление-декларация до министъра на туризма съгласно чл. 147, ал. 2 от Закона за туризма, към която прилагат документ/и по ал. 1.
(4) Министърът на туризма може да изиска от лицето, което иска признаване, да приложи към документите по ал. 3 допълнителни доказателства за съдържанието и продължителността на завършеното образование и обучение.
(5) Всички документи във връзка с признаването на правоспособност по реда на този раздел може да се представят на всеки от официалните езици на Европейския съюз, придружени с официален превод на български език.
(6) Преписката се разглежда по реда на глава пета от Закона за признаване на професионални квалификации.
(7) Министърът на туризма не може да откаже признаване на правоспособност на български гражданин или на гражданин на държава - членка на ЕС, на ЕИП, и Швейцария, получил съответната правоспособност в тези държави, поради липса на достатъчна квалификация, когато лицето, което иска признаване:
1. притежава диплома за завършено професионално образование или друг документ, които се изискват в някоя от държавите - членки на ЕС, на ЕИП, или в Швейцария за упражняване на професията "Екскурзовод" на нейна територия и които са получени в тези държави, или
2. е упражнявало тази професия в държавата членка или няколко държави членки по установяване в продължение най-малко на една през последните 10 години, когато професията не е регулирана в тези държави членки.
(8) Когато образованието или обучението на лицето, което иска признаване, обхваща теоретични и/или практически области, които съществено се различават спрямо националните изисквания, министърът на туризма дава възможност на лицето, което иска признаване, да избере дали да премине стаж за приспособяване, или да се яви на изпит за признаване на правоспособност.
(9) Условията и редът за провеждане на стажа и неговата оценка, както и на изпита за признаване на правоспособност се определят със заповед на министъра на туризма по реда на глава пета от Закона за признаване на професионални квалификации.

Раздел III.
Временно или еднократно упражняване на професията "Екскурзовод" на територията на Република България (Загл. доп. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.)

Раздел III.
Временно упражняване на професията "Екскурзовод" на територията на Република България


Чл. 32а. (Нов - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) (1) Екскурзовод от ЕС може свободно да предоставя съответните туристически услуги в Република България, ако е:
1. законно установен в друга държава членка с цел упражняване на професията "Екскурзовод" на нейна територия;
2. упражнявал тази професия в държавата членка или няколко държави членки по установяване в продължение най-малко на една през последните 10 години, когато професията не е регулирана в тези държави членки.
(2) Изискването по ал. 1, т. 2 не се прилага, когато професията или образованието и обучението, изисквани за упражняването и, са регулирани в държавата членка по установяване.
(3) Разпоредбите на този раздел се прилагат само в случаите, когато екскурзовод от ЕС ще упражнява професията "Екскурзовод" еднократно или временно.
(4) Еднократният или временният характер на упражняването на професията подлежи на преценка за всеки конкретен случай по отношение на срока, честотата, редовността и непрекъснатостта на предоставянето и.

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) (1) При временно или еднократно упражняване на професията "Екскурзовод" на територията на Република България, преди извършване на първото действие, екскурзоводът от ЕС е длъжен да уведоми писмено министъра на туризма чрез уведомление-декларация.
(2) Заедно с уведомлението-декларация по ал. 1 се представят:
1. копие от документа за самоличност на заявителя и гражданство;
2. копие от документа, удостоверяващ екскурзоводската правоспособност в държавата, в която е придобита;
3. удостоверение, издадено от компетентния орган на друга държава членка, че заявителят е законно установен на територията и с цел упражняване на професия "Екскурзовод", както и че към момента на издаване на удостоверението не му е наложена забрана, включително временна, за упражняване на тази дейност;
4. доказателства, потвърждаващи упражняването на съответната дейност в продължение най-малко на една през последните 10 години - в случаите по чл. 32а, ал. 1, т. 2.
(3) При несъответствие или промяна в обстоятелствата, удостоверени с документите по ал. 2, заявителят подава документи, доказващи промяната, в едномесечен срок от настъпването и.
(4) Гражданите на държава членка, които временно предоставят услуги като екскурзоводи, се вписват служебно в НТР и получават удостоверение за вписване.

Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) Информация за екскурзоводите по чл. 33, ал. 1 и за срока за упражняване на професията се публикува в НТР.

Глава шеста.
КОНТРОЛ. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 34. (1) Комисията за защита на потребителите извършва контрол на екскурзоводите за спазване изискванията на наредбата.
(2) За констатираните нарушения се съставят актове за установяване на административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).
(3) За налагане на административни наказания председателят на Комисията за защита на потребителите издава наказателни постановления по реда на ЗАНН.
(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателни постановления се извършва по реда, предвиден в ЗАНН.

Чл. 35. На лицата, упражняващи професията "Екскурзовод", без да са вписани в НТР, се налагат глоби в размер съгласно чл. 219 ЗТ.

Чл. 36. На лицата, упражняващи професията "Екскурзовод", без да носят съответната идентификационна карта, се налагат глоби в размер съгласно чл. 220 ЗТ.

Чл. 37. За нарушения на наредбата, за които не са предвидени санкции по тази глава, се налагат глоби на екскурзоводи в размер съгласно чл. 229 ЗТ.

Заключителни разпоредби


§ 1. (В сила от 19.01.2016 г.) (1) Практикуващите екскурзоводи към момента на влизане в сила на тази наредба, които са придобили степен на професионална квалификация по професията "Екскурзовод" по реда на Закона за професионално образование и обучение, се вписват в Списъка на правоспособните екскурзоводи, част от НТР, въз основа на заявление до министъра на туризма. Към заявлението се прилагат:
1. снимка с размер 3,5 см x 4,5 см;
2. копие на диплома за завършено средно или висше образование и копие на свидетелство за професионална квалификация или свидетелство за валидиране на степен на професионална квалификация, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1;
3. копие на документ, удостоверяващ владеенето на чужд език (ако лицето заяви, че ще предоставя екскурзоводски услуги и на чужд език);
4. свидетелство за съдимост;
5. медицинско свидетелство;
6. документ за платена такса за вписване съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 ЗТ.
(2) Заявлението с приложените документи по ал. 1 се подава в срок до шест месеца от обнародването на наредбата в "Държавен вестник".
(3) Заявлението с приложените документи по ал. 1 се разглеждат в 14-дневен срок от датата на постъпването им.
(4) В случай че представените документи отговарят на изискванията по ал. 1, министърът на туризма издава в срока по ал. 3 заповед за вписване в Списъка на правоспособните екскурзоводи, част от НТР.
(5) В случай на констатирана непълнота и/или нередовност в представените документи по ал. 1 лицата се уведомяват писмено в 7-дневен срок от разглеждането им, като им се предоставя 14-дневен срок за отстраняването на непълнотите и/или нередовностите от деня на получаване на уведомлението. Срокът по ал. 3 спира да тече до датата на отстраняване на непълнотата, съответно нередовността.
(6) Ако в указания срок от получаване на уведомлението по ал. 5 заявителят не отстрани непълнотите и/или нередовностите, министърът на туризма със заповед прекратява производството, за което заявителят се уведомява писмено.
(7) На вписаните по ал. 1 екскурзоводи министърът издава идентификационна карта съгласно чл. 148, ал. 1 ЗТ.
(8) След изтичането на срока по ал. 2 заявленията се подават и разглеждат по общия ред.

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 146, ал. 2 ЗТ.

§ 3. Наредбата влиза в сила в 6-месечен срок от обнародването и в "Държавен вестник" с изключение на § 1, който влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2016 Г. ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА "ЕКСКУРЗОВОД"


(ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 11.06.2019 Г.)

§ 32. Започнатите и неприключили производства по подадени до влизане в сила на настоящата наредба заявления се довършват по досегашния ред.

§ 33. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 16

(Отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.)


Приложение № 2 към чл. 17, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.)

Образец на идентификационна карта

 

Герб

 

Република България

 

Министерство на туризма

 

Идентификационна карта за екскурзовод

№.........

 

Снимка:

Имена: ............................................................................

Език: ...............................................................................

Издадена на: ..................................................................

Подпис на длъжностно лице и печат:

 

На гърба на идентификационната карта

Притежателят на тази идентификационна карта е правоспособен екскурзовод, който съгласно Закона за туризма има право да упражнява професията.

Подпис на длъжностно лице:Приложение № 3 към чл. 21, ал. 1

(Отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.)

Приложение № 4 към чл. 33, ал. 4

(Отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.)

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума