навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-5 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И НОРМИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА И ОБОДРЯВАЩИ НАПИТКИ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И НА КУРСАНТИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В МИРНО ВРЕМЕ (ДВ, БР. 30 ОТ 2015 Г.)

В сила от 12.01.2016 г.

Обн. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Добавка ободряващи напитки по приложение № 12 се осигурява при изпълнение на дейностите по глава трета за времето от 22,00 ч. до 06,00 ч. За останалата част от денонощието добавката се осигурява в случаите, предвидени в глава трета, при условията на ал. 1."
2. Създава се нова ал. 4:
"(4) Добавка при водолазни спускания по приложение № 11 се осигурява в случаите, предвидени в глава трета, когато дейностите са с продължителност над 4 часа в денонощие."
3. Алинеи 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.

§ 2. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Безплатна храна се осигурява при носене на дежурство."
2. В ал. 2 думите "по ал. 1" се заличават.

§ 3. В чл. 26 думите "добавка за утежнен енергоразход по приложение № 7" се заменят с "добавка при водолазни спускания по приложение № 11".

§ 4. Създава се чл. 37а:
"Чл. 37а. На изпълняващите задачи по подпомагане осъществяването на охраната на държавната граница се осигуряват безплатна храна по приложение № 5 или приложение № 2, добавка ободряващи напитки по приложение № 12 и добавка минерална/трапезна вода по т. 2, буква "н" от приложение № 13."

§ 5. В чл. 42, ал. 2 думите "добавка за утежнен енергоразход по приложение № 7" се заменят с "добавка при водолазни спускания по приложение № 11".

§ 6. В чл. 48 думите "ободряващи напитки по приложение № 12" се заменят с "добавка минерална/трапезна вода по т. 2, буква "о" от приложение № 13".

§ 7. В т. 2 на приложение № 13 "Добавка минерална/трапезна вода" се създават букви "н" и "о":
"н) на изпълняващите задачи по подпомагане осъществяването на охраната на държавната граница;
о) на оперативните екипи, включващи лекари, анестезиолози, акушерки, операционни и анестезиологични сестри, в дните, когато извършват операции, както и на санитарите в операционните зали и на участващите в екипи по кръводаряване в дните, в които се извършва кръводаряване."

Заключителни разпоредби


§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума