навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 39 ОТ 2004 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯТА (ДВ, БР. 106 ОТ 2004 Г.)

В сила от 01.04.2016 г.
Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 2, ал. 5 след думата "пациент" се добавя "с психично заболяване".

§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата "честота" се заменя с "периодичност".
2. В ал. 2 думите "ал. 6 и 7" се заменят с "ал. 4, 6 и 7".
3. В ал. 3 думите "ал. 2 и ал. 8" се заменят с "ал. 2, 4, 8 и 12".
4. В ал. 7 след думата "работи" се добавя "и социалните услуги от резидентен тип за деца".
5. В ал. 8 думата "честота" се заменя с "периодичност".
6. В ал. 10 думата "честотата" се заменя с "периодичността", а думите "над 18 г." се заменят с "по ал. 1 и 8".
7. В ал. 12 след думата "преглед" се добавя "и изследвания, определени в приложение № 1в".

§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата "честота" се заменя с "периодичност".
2. В ал. 2 думите "ал. 1" се заменят с "ал. 1, 3 и 4".

§ 4. В чл. 6, ал. 2 думите "основния пакет" се заменят с "пакета".

§ 5. В чл. 9 ал. 2 се изменя така:
"(2) Личният лекар съхранява медицинската документация за всички извършени профилактични прегледи и изследвания на пациентите, включително извършени и от други лечебни заведения, като:
1. за децата - документацията се съхранява на хартиен носител три години след извършване на прегледа/изследването и на магнитен носител три години след навършване на 18-годишна възраст;
2. за бременните - документацията се съхранява три години след прекратяване на бременността."

§ 6. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 7 се изменя така:
"(7) Видът и периодичността на дейностите по ал. 5 и 6 се определят в Националния рамков договор, доколкото не са определени с приложения № 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 на тази наредба и/или с наредбата по чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване."
2. Създава се ал. 10:
"(10) Видът и периодичността на дейностите по диспансеризация (амбулаторно проследяване) на пациенти с туберкулоза се определят с приложения № 16 и 17."

§ 7. Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 се изменя така:
"Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1

Вид и периодичност на профилактичните прегледи и изследвания съобразно възрастта на децата

Код по МКБ 10

Наименование

Възраст на
детето

Профилактичен преглед

Периодичност на прегледа

Консултативни прегледи

Периодичност на консултативните прегледи

Медико-диагностични изследвания

Периодичност на медико-диагностичните изследвания

Z00.1

 

Рутинно изследване на здравното състояние на детето (кърмаческа или ранна детска възраст)

До 28-ия ден от раждането детето се посещава в дома от лекар

Анамнеза и подробен статус

В първите 24 часа и между 14-ия и 20-ия ден след изписването му от лечебното заведение, където се е родило

 

 

 

 

Z00.1

 

Рутинно изследване на здравното състояние на детето (кърмаческа или ранна детска възраст)

До 1 година вкл.

1. Анамнеза и подробен статус

2. Измерване на ръст, тегло

3. Оценка на психическо развитие

Ежемесечно

За провеждане на ехографско изследване на отделителна система*

Еднократно на 6-месечна възраст

Изследване на:

- хемоглобин,

брой еритроцити, брой левкоцити,

хематокрит, MCV, MCH, MCHC

- седимент в урината

2 пъти годишно -
при навършване на 6-месечна и 1-годишна възраст

4. Измерване на обиколка на глава и гърди

През първите 6 месеца след раждането - ежемесечно;

след това 2 пъти -
на 9-месечна и на 1-годишна възраст

Изследване на албумин в урината

2 пъти годишно -
при навършване на 6-месечна и 1-годишна възраст

*Ехографско изследване на отделителна система

Еднократно на 6-месечна възраст

5. Обща оценка на зрение

6. Обща оценка на слух

7. Изследванe на урина за протеин (с тест-лента)

 

2 пъти годишно -
на 6-месечна и 1-годишна възраст

 

За ранно откриване на вродена/ наследствена очна патология на деца с родител с вродени/ наследствени страбизъм, катаракта, глаукома, хиперметропия, висока миопия, амблиопия и/или ретинобла-
стом

Еднократно между 6-месечна и 1-годишна възраст

 

 

8. Клинично изследване за дисплазия на тазобедрените стави с определяне на риска от дисплазия

2 пъти - при навършване на 1-месечна и 4-месечна възраст

 

 

 

 

Z00.1

 

 

Рутинно изследване на здравното състояние на детето (кърмаческа или ранна детска възраст)

От 12 години

1. Анамнеза и подробен статус

2. Измерване на ръст, тегло, обиколка на гърди

3. Оценка на психично развитие

4 пъти годишно -
на всеки 3 месеца

 

 

 

 

Z00.2

 

Изследване в периода на бърз растеж в детството

От 2 до 7 години

1. Анамнеза и подробен статус

2. Измерване на ръст, тегло, обиколка на гърди

2 пъти годишно -
на всеки 6 месеца

 

 

Изследване на:

- хемоглобин,

брой еритроцити, брой левкоцити, MCV, MCH, MCHC, хематокрит

- СУЕ

1 път на 3-годишна възраст

3. Оценка на психическо развитие

1 път годишно

 

 

Изследване за чревни паразити - Ентеробиус вермикуларис, Аскарис лумбрикоидес, Ламблия интестиналис и Хименолептис нана

1 път годишно

4. Изследване на физическо развитие

5. Изследване на зрителна острота

1 път годишно

 

 

1 път на 5 години

 

 

 

 

Z00.3

 

Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата (състояние на пубертетното развитие)

От 7 до 18 години

1. Анамнеза и подробен статус

2. Измерване на ръст, тегло, гръдна обиколка

3. Измерване на артериално налягане

4. Оценка на физическо развитие

5. Изследване за зрителна острота и цветоусещане

6. Отклонения в развитието на опорно-двигателната система

7. Изследване на урина за протеин (с тест-лента)

1 път годишно

 

 

 

 

Z10.8

 

Рутинна обща проверка на здравето на други определени подгрупи от населението (ученици)

* Забележка. Ехографско изследване на отделителна система на дете до едногодишна възраст еднократно на 6-месечна възраст не се извършва, ако родител на детето заяви писмено пред личния му лекар, че отказва това изследване, след като получи информация от личния лекар за специалистите в страната, които могат да го извършат."


§ 8. Приложение № 1а към чл. 4, ал. 8 се изменя така:
"Приложение № 1а към чл. 4, ал. 8

Вид и периодичност на профилактичните прегледи и изследвания при лица над 18 години

Z00.0 Общ медицински преглед

Възраст

Вид на прегледа

Периодичност на прегледите

Медико-диагностични изследвания

Периодичност на медико-диагностичните изследвания

Консултативни прегледи

Периодичност на консултативните прегледи

Над 18 години (жени и мъже)

1. Анамнеза и подробен статус

2. Изчисляване на индекс на телесна маса

3. Оценка на психичен статус

4. Изследване на зрителна острота

5. Измерване на артериално налягане

6. Електрокардиограма

7. Изследване на урина с тест-ленти в кабинет за:

- Протеин

- Глюкоза

- Кетонни тела

- Уробилиноген/билирубин

- pH

- определяне на кръвна захар в лаборатория при наличие на рискови фактори

Ежегодно

 

1. Определяне на кръвна захар при наличие на рискови фактори

 

Ежегодно

 

 

 

От 30 до 45 години (жени и мъже)

 

 

ПКК

1 път на 5 години

 

 

Жени


Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 
rss
Посети форума