навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 385 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ ОРГАН ЗА ПОКУПКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 34 ОТ 2016 Г.)

В сила от 01.01.2016 г.

Обн. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 3 Май 2016г., изм. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016г., изм. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.36 от 3 Май 2019г., изм. ДВ. бр.54 от 9 Юли 2019г., изм. ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020г., изм. ДВ. бр.110 от 29 Декември 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash playerМИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) С постановлението се определят функциите и отношенията на Централния орган за покупки (ЦОП) с останалите възложители - органи на изпълнителната власт и техните администрации, за чиито нужди ще се провеждат обществените поръчки от ЦОП, както и обектите на обществените поръчки.
Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Централен орган за покупки е министърът на финансите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Централният орган за покупки провежда процедури за възлагане на обществени поръчки с предмет съгласно чл. 3 за нуждите на органи на изпълнителната власт и техните администрации по чл. 4, ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2016 г.) При изпълнение на правомощията си по ал. 2 министърът на финансите се подпомага от дирекция "Централизирано възлагане и обществени поръчки" на Министерството на финансите.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Предмет на възлагане чрез ЦОП са обществени поръчки за доставки на стоки и предоставяне на услуги по категории, както следва:
1. доставки на:
а) копирна хартия;
б) канцеларски материали;
в) тонери за копирни и печатащи устройства и други консумативи за печат;
г) автомобилно гориво, доставяно чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили;
д) леки автомобили;
е) офис обзавеждане и мебели;
ж) (отм. - ДВ, бр. 36 от 2019 г.)
з) компютри и периферни устройства;
2. предоставяне на услуги за:
а) текущо и основно почистване на сгради, включително осигуряване на необходимите материали и консумативи за това;
б) осигуряване на самолетни билети;
в) преводачески услуги;
г) пощенски и куриерски услуги;
д) (отм. - ДВ, бр. 36 от 2019 г.)
е) техническа поддръжка и ремонт на климатична техника;
ж) техническа поддръжка и ремонт на офис техника;
3. други доставки и услуги, определени с акт на Министерския съвет, извън посочените в т. 1 и 2.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Централният орган за покупки провежда процедури за сключване на рамкови споразумения и договори за възлагане на обществени поръчки за нуждите на:
1. централните органи на изпълнителната власт по смисъла на чл. 19, ал. 2 от Закона за администрацията, включително на техните администрации;
2. възложителите, ръководители на администрации по списъка, съгласно приложение № 1;
3. възложителите, ръководители на администрации по списъка, съгласно приложение № 2.
4. (нова - ДВ, бр. 34 от 2016 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 2019 г.)
(2) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2019 г.) Възложителите по ал. 1 могат да възлагат договори въз основа на централизираните рамкови споразумения, сключвани от ЦОП, и за нуждите на второстепенните си разпоредители с бюджет.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2019 г.) Възложителите по ал. 1, т. 1 и 2 са задължени да се възползват от централизираните обществени поръчки, провеждани от ЦОП, и да сключват договори по рамковите споразумения, сключвани от ЦОП, като възлагат самостоятелно или по реда на ал. 2.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2019 г.) Възложителите по ал. 1, т. 3 могат да се възползват от централизираните обществени поръчки, провеждани от ЦОП, и да сключват договори по рамковите споразумения, сключвани от ЦОП.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 34 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2019 г.) Възложителите по ал. 1 не са длъжни да се възползват от централизираното възлагане, когато за срока на действие на рамковото споразумение възлаганите от тях доставки/услуги са с прогнозна стойност, по-ниска от тази по чл. 20, ал. 4 от ЗОП.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 34 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2019 г.) Възложителите по ал. 1 не са длъжни да се възползват от централизираното възлагане при възлагането на обществени поръчки по чл. 3, финансирани или съфинансирани със средства по програми или фондове на Европейския съюз, със средства от други държави или от международни или чуждестранни организации.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 34 от 2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 36 от 2019 г.) Въз основа на сключените рамкови споразумения възложителите по ал. 1 сключват договори с изпълнителите по рамковите споразумения в рамките на утвърдените им лимити. Плащанията по тези договори се извършват от бюджетите на съответните разпоредители с бюджет. Когато потребностите на възложител превишават размера на подадената заявка, възложителят съгласува с ЦОП прогнозната стойност на процедурата по чл. 82, ал. 3 от ЗОП преди стартирането и.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Централният орган за покупки изпълнява функции по планиране, подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации по чл. 4, ал. 1, като:
1. изисква от възложителите по чл. 4, ал. 1 информация за потребността от стоки и услуги по постановлението и определя срокове, в които тя да му бъде представена;
2. събира, обобщава и анализира предоставената по т. 1 информация, в т.ч. по отношение на тяхното количество или обем, прогнозни стойности;
3. извършва пазарно проучване;
4. изисква от възложителите по чл. 4, ал. 1 друга информация и/или документи, необходими за изпълнение на правомощията му по постановлението;
5. назначава комисии за оценка и класиране, като при определяне на нейния състав включва най-малко двама различни представители на възложители по чл. 4, ал. 1;
6. издава решения за откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки, за промяна, за класиране и определяне на изпълнители и за прекратяване на процедури за възлагане на обществени поръчки;
7. сключва рамкови споразумения или договори;
8. изпраща до изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки и публикува в профила на купувача информацията, определена в Закона за обществените поръчки ( ЗОП) и в подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
9. контролира изпълнението на сключените от него договори и рамкови споразумения;
10. утвърждава вътрешни правила и образци на документи за провеждането на централизираните процедури и контрола върху изпълнението на сключените от него договори и рамкови споразумения;
11. предоставя информация, указания и разяснения на възложителите по чл. 4, ал. 1 във връзка с подготовката и провеждането на централизираните процедури и/или изпълнението на рамковите споразумения;
12. изпълнява и всякакви други дейности във връзка с правомощията му по постановлението.

Чл. 6. (1) Възложителите по чл. 4, ал. 1:
1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) предоставят на ЦОП информация за планирането, подготовката и провеждането на централизираните процедури;
2. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) изготвят и изпращат до ЦОП в посочените от него срокове технически спецификации за нужните стоки или услуги, спазвайки указанията на ЦОП;
3. изготвят и изпращат разяснения по предоставените технически спецификации в срок не по-късно от два дни преди изтичането на нормативно определения срок за даване на разяснения от възложителя по съответната централизирана поръчка;
4. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) участват със свои представители в комисиите, назначавани от ЦОП;
5. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2019 г.) провеждат процедури по чл. 82, ал. 3 от ЗОП и сключват договори за доставки и услуги с изпълнителите по сключените от ЦОП рамкови споразумения при спазване условията на тези споразумения;
6. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2019 г.) отговарят за проведените от тях процедури по чл. 82, ал. 3 от ЗОП и за изпълнението на сключените от тях договори по т. 5;
7. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) изпращат до ЦОП:
а) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2019 г.) информации за сключените, изпълнените и прекратените договори въз основа на рамково споразумение в 30-дневен срок от сключването, изменянето, изпълнението или прекратяването им;
б) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2019 г.) уведомление за прекратените процедури по чл. 82, ал. 3 от ЗОП за сключване на договор за обществена поръчка въз основа на рамково споразумение, в седемдневен срок от влизането в сила на решението за прекратяване;
в) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2019 г.) копия от влезлите в сила съдебни решения, с които е установено неизпълнение на договори, сключени въз основа на рамково споразумение, в 7-дневен срок от връчването на решенията;
8. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) предоставят на ЦОП всяка друга информация, която бъде поискана от него или която преценят, че е нужна във връзка с изпълнението на постановлението;
9. изпращат до изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки и публикуват в поддържания от тях профил на купувача информацията, определена в ЗОП и в подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
10. извършват и друга дейност, произтичаща от функциите им по постановлението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 2019 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Във вътрешните си правила за възлагане на обществени поръчки възложителите по чл. 4, ал. 1 включват и правила за реда за планиране, обмен на информация с ЦОП, сключване на договори по рамковите споразумения и за контрол на изпълнението на сключените договори, както и за работа със Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП).
(4) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2016 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 2019 г.)

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Централният орган за покупки уведомява всички регистрирани в СЕВОП възложители по чл. 4, ал. 1 за всяко влязло в сила решение за класиране и избор на изпълнители в съответната процедура за сключване на рамково споразумение в 5-дневен срок от влизането в сила на решението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2019 г.) След уведомлението по ал. 1 възложителите по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2 не могат да откриват процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2019 г.) Възложителите по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2 в договорите с предмета по чл. 3, сключвани от тях за периодите, в които няма действащи рамкови споразумения, осигуряват възможност тези договори да бъдат прекратени при сключването на договор със същия предмет въз основа на рамково споразумение. Когато условията в рамковото споразумение на ЦОП са по-благоприятни от тези по действащия им договор, възложителите по чл. 4, ал. 1 сключват договор въз основа на рамковото споразумение, след което прекратяват действащия си договор. Когато в рамковото споразумение не са определени всички условия, възложителите по чл. 4, ал. 1 имат право да запазят действащия си договор, ако преценят, че не могат да договорят по-изгодни условия въз основа на рамковото споразумение.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Централният орган за покупки осъществява дейността си, като планира, организира и провежда обществени поръчки чрез специализиран софтуер - СЕВОП.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2019 г.) Системата за електронно възлагане на обществени поръчки представлява регистър на подадените оферти и на информацията и кореспонденцията, свързана с подготовката и провеждането на процедурите за възлагане на рамкови споразумения и на договори въз основа на тях. Документооборотът посредством СЕВОП се урежда във вътрешни правила.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2019 г.) При изпълнение на задълженията си по постановлението възложителите по чл. 4, ал. 1 използват електронната платформа за възлагане на обществени поръчки, чрез която е проведена централизираната процедура за сключване на рамково споразумение.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2019 г.) Възложителите по чл. 4, ал. 1 са задължени да поддържат налични в СЕВОП всички документи от провежданите процедури по чл. 82, ал. 3 от ЗОП.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Постановлението се приема на основание чл. 96, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

§ 2. Постановление № 112 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Централен орган за обществени поръчки за нуждите на органи на изпълнителната власт (обн., ДВ, бр. 45 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 35 от 2012 г., бр. 62 от 2013 г. и бр. 49 от 2014 г.) се отменя.

§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) В срок до 31 март 2016 г. възложителите по чл. 4, ал. 1, т. 1, а възложителите по чл. 4, ал. 1, т. 2 и 4 - до 30 юни 2016 г., предприемат необходимите правни и организационни мерки за регистрацията на ръководените от тях администрации в СЕВОП и привеждат вътрешните си правила за възлагане на обществени поръчки в съответствие с разпоредбата на чл. 6, ал. 3.

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Планирането и провеждането на обществени поръчки от ЦОП по чл. 3, т. 1 стартира, както следва:
1. По чл. 3, т. 1, букви "д" и "е" - от 1 септември 2016 г.
2. По чл. 3, т. 1, букви "ж" и "з" - от 1 януари 2018 г.

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Планирането и провеждането на обществени поръчки от ЦОП по чл. 3, т. 2 стартира, както следва:
1. По чл. 3, т. 2, букви "в" и "г" - от 1 септември 2016 г.
2. По чл. 3, т. 2, буква "д" - от 1 януари 2018 г.
3. По чл. 3, т. 2, букви "е" и "ж" - от 1 януари 2019 г.

§ 6. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Заварените процедури за сключване на рамкови споразумения и договори с предмета по чл. 3, т. 1, букви "а" - "г" и т. 2, букви "а" и "б", сключени съответно от ЦОП и от органите на изпълнителната власт, се довършват при условията, при които са обявени, съответно запазват своето действие за срока, за който са сключени, освен ако бъдат прекратени преди изтичането на срока им.

§ 7. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Планирането и провеждането на обществени поръчки от ЦОП по чл. 3, т. 1, букви "а" - "г" и т. 2, букви "а" и "б" стартира в срок не по-късно от 6 месеца преди изтичане срока на действие на централизираните рамкови споразумения, сключени от ЦОП.

§ 8. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на финансите, министрите и ръководителите на ведомства и администрации съгласно приложение № 1 и приложение № 2 и приложение № 3.

§ 9. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 ОТ 26 АПРИЛ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 385 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ ОРГАН ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 ОТ 26 АПРИЛ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 385 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ ОРГАН ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ


(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2016 Г.)

§ 8. (1) До сключването на рамково споразумение с предмета по чл. 4, ал. 2 по реда на това постановление лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 осигуряват автомобилно гориво, необходимо за тяхната дейност, по досегашния ред.
(2) Заварените рамкови споразумения и договори с предмета по ал. 1, сключени от лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4, запазват своето действие за срока, за който са сключени, освен ако бъдат прекратени преди изтичането на срока им.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 ОТ 27 МАРТ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР"


(ОБН. - ДВ, БР. 26 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2019 Г.)

§ 8. Постановлението влиза в сила от 1 април 2019 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 ОТ 28 МАРТ 2019 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ЦЕНТЪР "ФОНД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА"


(ОБН. - ДВ, БР. 26 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 29.03.2019 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92 ОТ 25 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 385 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ ОРГАН ЗА ПОКУПКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ


(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2019 Г.)

§ 9. В срок три месеца от влизането в сила на постановлението възложителите по т. 58 - 72 от приложение № 1 предприемат необходимите правни и организационни мерки за регистрацията на ръководените от тях администрации в СЕВОП и привеждат вътрешните си правила за възлагане на обществени поръчки в съответствие с разпоредбите на това постановление.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 400 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г.

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 110 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 22.12.2020 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от 22 декември 2020 г.

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 01.04.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 36 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.)

Списък на администрациите по чл. 4, ал. 1, т. 2

 

по ред

Наименование

1.

Държавна агенция "Архиви"

2.

Държавна агенция за бежанците

3.

Държавна агенция за закрила на детето

4.

Държавен фонд "Земеделие"

5.

Агенция за хората с увреждания

6.

Агенция за социално подпомагане

7.

Агенция по вписванията

8.

Агенция по геодезия, картография и кадастър

9.

Агенция по заетостта

10.

Агенция по обществени поръчки

11.

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

12.

Държавна агенция "Електронно управление"

13.

Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз"

14.

Изпълнителна агенция по околна среда

15.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

16.

Агенция "Митници"

17.

Агенция "Пътна инфраструктура"

18.

Агенция за държавна финансова инспекция

19.

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол

20.

Патентно ведомство

21.

Българска агенция по безопасност на храните

22.

Дирекция за национален строителен контрол

23.

(отм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.)

24.

Национална агенция за приходите

25.

Комисия за защита на потребителите

26.

(отм. - ДВ, бр. 36  от 2019 г.)

27.

(отм. - ДВ, бр. 110  от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.)

28.

Държавна агенция за българите в чужбина

29.

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

30.

Държавна комисия по стоковите борси и тържищата

31.

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

32.

Агенция за устойчиво енергийно развитие

33.

Централен регистър на особените залози

34.

(отм. - ДВ, бр. 36  от 2019 г.)

35.

Българска агенция за инвестиции

36.

Изпълнителна агенция "Борба с градушките"

37.

Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"

38.

Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"

39.

Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"

40.

Изпълнителна агенция "Морска администрация"

41.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

42.

Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав"

43.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

44.

Изпълнителна агенция по горите

45.

Изпълнителна агенция по лекарствата

46.

Изпълнителна агенция по лозата и виното

47.

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството

48.

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

49.

(зал. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 01.04.2019 г.)

50.

Институт по публична администрация

51.

(отм. - ДВ, бр. 36  от 2019 г.)

52.

Национална агенция за оценяване и акредитация

53.

Национална агенция за професионално образование и обучение

54.

(отм. - ДВ, бр. 36  от 2019 г.)

55.

Национална служба за съвети в земеделието

56.

(отм. - ДВ, бр. 36  от 2019 г.)

57.

Национално бюро за правна помощ

58.

Регионални здравни инспекции

59.

Център за асистирана репродукция

60.

Национален център по заразни и паразитни болести

61.

(отм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г.)

62.

Национален център по обществено здраве и анализи

63.

Национален център по радиобиология и радиационна защита

64.

Национална експертна лекарска комисия

65.

Изпълнителна агенция "Медицински надзор"

66.

Национален осигурителен институт

67.

Национален статистически институт

68.

Министерство на вътрешните работи, дирекция "Управление на собствеността и социални дейности"

69.

Агенция за ядрено регулиране

70.

Държавна комисия по сигурността на информацията

71.

Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"

72.

Главна дирекция "Охрана"
Приложение № 2 към чл. 4, ал. 1, т. 3

(Изм. - ДВ, бр. 36 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.)

Списък на администрациите по чл. 4, ал. 1, т. 3

№ по ред

Наименование

1.

Комисия за защита на личните данни

2.

Комисия за енергийно и водно регулиране

3.

Комисия за регулиране на съобщенията

4.

Комисия за финансов надзор

5.

Съвет за електронни медии

6.

Комисия за защита на конкуренцията

7.

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

8.

Държавна агенция "Национална сигурност"

9.

Сметна палата

10.

Центрове за спешна медицинска помощ

11.

Национален център и районни центрове по трансфузионна хематология

12.

Национална здравноосигурителна касаПриложение № 3 към чл. 4, ал. 1, т. 4

(Ново - ДВ, бр. 34 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 2019 г.)Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума