навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦА, ЗАСТРАШЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

В сила от 19.01.2016 г.
Приет с ПМС № 361 от 15.12.2015 г.

Обн. ДВ. бр.100 от 18 Декември 2015г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (ЗЗЛЗВНП), относно:
1. организацията и изпълнението на мерките по Програмата за защита на застрашени лица, наричана по-нататък "Програмата за защита";
2. дейността на компетентните органи при осъществяване на функциите по ЗЗЛЗВНП;
3. процедурата за включване в Програмата за защита;
4. сключването на споразумение за защита;
5. прекратяването на действието на Програмата за защита;
6. осъществяването на международно сътрудничество;
7. изграждането, поддържането и съхраняването на база данни.

Чл. 2. (1) Мерките по Програмата за защита се осъществяват от Бюро по защита при главния прокурор, наричано по-нататък "Бюрото по защита", в съответствие с решение на Съвета по защита или разпореждане на главния прокурор за включване на застрашени лица в Програмата за защита и споразуменията, подписани с тях.
(2) Разходите по осъществяване на мерките за защита са за сметка на Бюрото по защита.

Глава втора.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ЗАЩИТА


Чл. 3. (1) Въз основа на вида на предоставената защита и сключеното споразумение със защитеното лице началниците на сектори изготвят план за действие за изпълнение на определената мярка за защита.
(2) Планът за действие се съгласува с началник на отдел и се утвърждава от директора на Бюрото по защита.
(3) Планът за действие съдържа основна цел, сили и средства, времетраене, задачи на служителите, мерки за безопасност и контрол.

Чл. 4. (1) След сключване на споразумението, по предложение на началник на отдел, директорът на Бюрото по защита със заповед определя:
1. служители за връзка с всяко защитено лице;
2. охраняващи екипи и техните ръководители, когато определената мярка е по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 ЗЗЛЗВНП;
3. при необходимост - екипи, осигуряващи безопасността на защитеното лице, и техните ръководители, когато определената мярка е по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 ЗЗЛЗВНП.
(2) Промени в състава на определените служители могат да се извършват при спазване на реда по ал. 1.

Чл. 5. Служителите за връзка:
1. поддържат със защитените лица контакт с достатъчен интензитет, съобразен с плана за изпълнение на определената мярка;
2. при организиране изпълнението на различните мерки за защита осъществяват контакти със съответните компетентни органи на властта, както и с физически или юридически лица, когато това е необходимо за изпълнение на Програмата за защита;
3. събират, систематизират и анализират информацията, свързана със защитените лица;
4. осъществяват контрол по изпълнение на задълженията по споразумението от страна на защитените лица;
5. участват в осигуряването на присъствието на защитените лица в наказателното производство;
6. докладват незабавно за всички промени в състоянието на защитените лица и за извършваните от тях дейности по време на изпълнението на Програмата за защита.

Чл. 6. Ръководителите на екипи по чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3:
1. организират изпълнението на плана за действие и разпределят задачите на служителите от екипа;
2. отговарят за работата на служителите от екипите и участват в изпълнението на плана за действие;
3. поддържат непрекъснат контакт със служителите от екипите и служителите за връзка;
4. докладват при неизпълнение на задълженията по споразумението от страна на защитените лица.

Чл. 7. (1) "Личната физическа охрана" по чл. 6, ал. 1, т. 1 ЗЗЛЗВНП се изпълнява денонощно.
(2) Физическа охрана на лице се прилага извън хипотезата на ал. 1 за определени часове или определени случаи за лица с определена мярка по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 ЗЗЛЗВНП при:
1. транспортиране на защитените лица за осигуряване на присъствието им в наказателни производства и за провеждане на действия по разследването;
2. провеждане на срещи на защитените лица с техни близки;
3. други случаи, при които рискът за живота и здравето на лицата е оценен като по-висок.
(3) При осъществяване на лична физическа охрана служителите на Бюрото по защита транспортират защитените лица само със служебни автомобили.

Чл. 8. (1) "Охраната на имущество" по чл. 6, ал. 1, т. 2 ЗЗЛЗВНП се изпълнява денонощно.
(2) Мярката по ал. 1 се прилага по отношение на личното движимо и недвижимо имущество, което защитеното лице ползва и обитава.
(3) Охраняваното имущество се индивидуализира в решението на Съвета по защита или в разпореждането на главния прокурор за прилагане на мярката за защита.

Чл. 9. При изпълнение на мерките по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 ЗЗЛЗВНП директорът на Бюрото по защита докладва на главния прокурор на всеки три месеца за тяхното изпълнение, за необходимостта от по-нататъшното им прилагане, изменение или отмяна.

Чл. 10. (1) "Временното настаняване на безопасно място" по чл. 6, ал. 1, т. 3 ЗЗЛЗВНП на защитеното лице се извършва незабавно на друго подходящо място, различно от обичайното му местоживеене, след проучване на възможностите и анализ на средата и е за период, не по-дълъг от 30 календарни дни.
(2) В срока по ал. 1 директорът на Бюрото по защита може да предложи на главния прокурор друга подходяща мярка за защита.
(3) При прилагането на мярката средствата за нощувки на защитените лица са за сметка на Програмата за защита, а разходите по преместването им и средствата за нощувки на служителите са за сметка на Бюрото по защита.

Чл. 11. (1) Когато предвидената мярка за защита по чл. 6, ал. 1, т. 4 ЗЗЛЗВНП е "промяна на мястото на живеене", Бюрото по защита настанява първоначално защитените лица на безопасно място незабавно след сключване на споразумението.
(2) Бюрото по защита избира и наема подходящи жилища, в които се настаняват защитените лица.
(3) Изборът на подходящите жилища се осъществява след проучване на възможностите и анализ на средата, в която лицата ще бъдат настанени.
(4) Договорите за наем на жилища по ал. 2 се сключват от упълномощени от директора на Бюрото по защита служители с променени основни данни.
(5) В определени случаи договори за наем на жилища по ал. 2 могат да се сключват и от защитените лица, когато са с променени основни данни.
(6) При необходимост за служителите, които изпълняват мярката "промяна на мястото на живеене", се осигуряват жилища по реда на ал. 4.
(7) Разходите по първоначалното настаняване на защитените лица, както и разходите, които произтичат от сключените договори за наем на жилищата по ал. 2, са за сметка на Програмата за защита.
(8) Текущите разходи, свързани с ползването на жилищата по ал. 2, са за сметка на защитените лица.
(9) Разходите, които произтичат от сключените договори за наем, и текущите разходи, свързани с ползването на жилищата по ал. 6, средствата за нощувки на служителите при първоначално настаняване на защитените лица, както и разходите по преместването им са за сметка на Бюрото по защита.

Чл. 12. (1) За изпълнение на мярката по чл. 6, ал. 1, т. 4 ЗЗЛЗВНП - "промяна на мястото на работа", Бюрото по защита поддържа контакти с бюрата по труда, Агенцията за социално подпомагане и с други юридически и физически лица.
(2) Изборът на подходяща работа се осъществява след проучване на възможностите, естеството на работата и анализ на средата, в която лицата ще работят.

Чл. 13. За изпълнение на мярката по чл. 6, ал. 1, т. 4 ЗЗЛЗВНП - "промяна на учебното заведение", Бюрото по защита осъществява контакти със съответните компетентни органи на Министерството на образованието и науката, със съответното висше училище, местната власт и др.

Чл. 14. (1) Мярката по чл. 6, ал. 1, т. 4 ЗЗЛЗВНП - "настаняване в друго място за изтърпяване на наказанието", се осъществява по предложение на директора на Бюрото по защита и се осигурява от главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към министъра на правосъдието.
(2) След настаняването на защитените лица в друго място за изтърпяване на наказанието началникът на новото място за изтърпяване на наказанието е длъжен да осигури на служителя за връзка достъп до защитените лица.
(3) Служителите за връзка поддържат контакт със защитените лица чрез началника на мястото за изтърпяване на наказанието, където лицата са настанени.
(4) Служителите на Бюрото по защита и началникът на мястото за изтърпяване на наказанието текущо обменят информация по отношение на защитените лица.

Чл. 15. (1) Мярката по чл. 6, ал. 1, т. 5 ЗЗЛЗВНП - "пълна промяна на самоличността", е необратима и се прилага само по отношение на защитени лица с българско гражданство.
(2) Мярката се прилага по предложение на директора на Бюрото по защита след изричното писмено съгласие на защитеното лице.

Чл. 16. (1) Издаването на документите с променени основни данни за защитените лица с разпоредени мерки по чл. 6, ал. 1, т. 3 - 5 ЗЗЛЗВНП и на служителите на Бюрото по защита се извършва служебно по искане на Бюрото по защита по ред, определен в закон.
(2) Документите за самоличност, издадени на защитените лица преди включването им в Програмата за защита, се съхраняват в Бюрото по защита.
(3) Документите по ал. 2 могат да се ползват от защитените лица или от лицата, получили пълна промяна на самоличността, в случаи, когато се засягат законните интереси на държавата или на трети лица, след разрешение на главния прокурор в присъствие на служител от Бюрото по защита.
(4) Разходите по издаване на документите с променени основни данни на защитените лица са за сметка на Програмата за защита.

Чл. 17. (1) Когато с разпореждането на главния прокурор е предвидено осигуряване на дейности по чл. 6, ал. 6 ЗЗЛЗВНП - социална, медицинска, психологическа или правна помощ, това се организира от Бюрото по защита.
(2) Финансовата помощ по чл. 6, ал. 6 ЗЗЛЗВНП, осигурявана от Бюрото по защита, може да е ежемесечна, определена в разпореждането на главния прокурор, както и допълнителна - еднократна, отпускана по ред, определен от главния прокурор.
(3) Когато с разпореждането на главния прокурор не са предвидени дейности по чл. 6, ал. 6 ЗЗЛЗВНП или е налице необходимост от тяхното изменение или допълнение, искането на защитеното лице за осигуряване, изменение или допълнение на такива дейности се отправя чрез органа, предложил включването на лицето в Програмата за защита, който изготвя становище по искането до главния прокурор.
(4) Разходите за осъществяване на дейностите по ал. 1 и 2 са за сметка на Програмата за защита.

Чл. 18. (1) Видът на определените мерки с изключение на тази по чл. 6, ал. 1, т. 5 ЗЗЛЗВНП може да се променя по искане на защитеното лице, на органа, направил предложението за включване в Програмата за защита, или на директора на Бюрото по защита.
(2) Главният прокурор се произнася по постъпило искане за промяна на определена мярка по реда на глава трета, раздел II.

Чл. 19. Разследващият орган и органът, направил предложението за включване в Програмата за защита, информират своевременно Бюрото по защита за всяка постъпила информация, свързана със защитените лица.

Глава трета.
ДЕЙНОСТ НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ ПО ЗЗЛЗВНП

Раздел I.
Съвет по защита


Чл. 20. (1) Съветът по защита се състои от министъра на правосъдието, министъра на вътрешните работи, представляващия Висшия съдебен съвет, председателя на Върховния касационен съд, главния прокурор и председателя на Държавната агенция "Национална сигурност".
(2) При отсъствие или невъзможност за участие на член на Съвета по защита в случаите по чл. 13а, ал. 2, т. 2 ЗЗЛЗВНП той се представлява от негов заместник, оправомощен със съответен акт.

Чл. 21. Дейността на Съвета по защита се осъществява по правила, приети по реда на чл. 13а, ал. 7 ЗЗЛЗВНП.

Чл. 22. (1) Редовните заседания на Съвета по защита се провеждат на всеки 3 месеца за разглеждане на писмените отчети относно изпълнението на Програмата за защита или в 3-дневен срок от направено предложение за включване в Програмата за защита, изпратено от главния прокурор по реда на чл. 17, ал. 2, т. 3 ЗЗЛЗВНП.
(2) Заседанията на Съвета по защита се подготвят съгласно правилата по чл. 21.
(3) Заседанията на Съвета по защита се свикват и ръководят от министъра на правосъдието.

Чл. 23. (1) Заседанията на Съвета по защита са закрити.
(2) Редовните заседания на Съвета по защита се провеждат при кворум повече от половината от членовете му. При липса на кворум ръководещият заседанието насрочва ново заседание.

Чл. 24. (1) Съветът по защита взема решенията си с обикновено мнозинство.
(2) Решенията на Съвета по защита за включване на застрашени лица в Програмата за защита съдържат:
1. дата и място на решението;
2. личните данни на застрашеното лице;
3. номера на наказателното производство, във връзка с което се взема мярката за защита;
4. конкретната мярка за защита, която следва да се вземе по отношение на застрашеното лице;
5. срок на мярката за защита.
(3) Решенията на Съвета по защита са писмени и се подписват от всички членове, присъствали при вземането им, и заедно с протоколите и материалите по тях се изпращат на Бюрото по защита в деня на тяхното издаване.

Раздел II.
Главен прокурор


Чл. 25. Главният прокурор:
1. разпорежда прилагане на мерки по Програмата за защита и прекратяване на тяхното действие;
2. участва в Съвета по защита;
3. представя пред Висшия съдебен съвет проекта на годишен бюджет на Програмата за защита;
4. представя пред Висшия съдебен съвет отчети за изразходваните средства по приложение на Програмата за защита - общо и за всеки конкретен случай;
5. представя пред Съвета по защита писмените отчети относно изпълнението на Програмата по защита;
6. определя ред за отпускане на допълнителна финансова помощ;
7. разрешава сключване на споразумения за изпълнение на мерките по чл. 27, ал. 1, т. 1 - 4 ЗЗЛЗВНП;
8. получава доклади и уведомява Съвета по защита в 3-дневен срок за взетите мерки по чл. 27, ал. 1 ЗЗЛЗВНП;
9. осъществява международно сътрудничество във връзка с изпълнение на Програмата за защита при условията на взаимност или във връзка с международен договор, по който Република България е страна;
10. възлага съобразно утвърдените от него правила по чл. 29, ал. 5 изпълнението на функциите по чл. 14, ал. 3, т. 2 и 3 ЗЗЛЗВНП служебно - по своя инициатива или по предложение на орган на съдебната власт;
11. оправомощава свой заместник при Върховната касационна прокуратура за издаване на разпореждания по т. 10;
12. ръководи Бюрото по защита и управлява човешките ресурси съобразно чл. 14д, ал. 2 ЗЗЛЗВНП и правилата по чл. 27, ал. 2.

Чл. 26. (1) Главният прокурор се произнася с писмено разпореждане по:
1. предложения за включване в Програмата за защита;
2. искания за промяна на срока и вида на определени мерки;
3. мерки, взети от директора на Бюрото по защита, в случаите по чл. 17а, ал. 1 ЗЗЛЗВНП;
4. предложения и искания за прекратяване действието на Програмата за защита;
5. необходимостта от създаване на нови основни данни по чл. 6, ал. 3 ЗЗЛЗВНП или осигуряване на дейности по чл. 6, ал. 6 ЗЗЛЗВНП с определяне на вида и размера на помощта, когато решението за включване в Програмата за защита е взето от Съвета по защита;
6. създаване на нови основни данни по чл. 6, ал. 3 ЗЗЛЗВНП или осигуряване на дейности по чл. 6, ал. 6 ЗЗЛЗВНП с определяне на вида и размера на помощта, когато необходимостта е възникнала въз основа на нови обстоятелства.
(2) Разпореждането по ал. 1, т. 1 и 2 съдържа:
1. дата и място на разпореждането;
2. личните данни на застрашеното лице;
3. номера на наказателното производство, във връзка с което се взема мярката за защита;
4. конкретната мярка за защита, която следва да се вземе по отношение на застрашеното лице;
5. срок на мярката за защита;
6. вида и размера на помощта по чл. 6, ал. 6 ЗЗЛЗВНП, ако такава е необходима;
7. необходимостта от създаване на нови основни данни по реда на чл. 6, ал. 3 ЗЗЛЗВНП.
(3) Разпореждането по ал. 1, т. 3 и 4 съдържа:
1. дата и място на разпореждането;
2. личните данни на застрашеното лице;
3. номера на наказателното производство, във връзка с което е взета мярката за защита;
4. конкретната мярка за защита, която е взета по отношение на застрашеното лице;
5. кратки мотиви за отказа за одобряване на взетите мерки при условията на чл. 17а ЗЗЛЗВНП или за прекратяване действието на Програмата за защита.
(4) Разпореждането по ал. 1, т. 5 и 6 освен данните по ал. 3, т. 1 - 4 съдържа и:
1. номера и датата на решението на Съвета по защита или на разпореждането на главния прокурор за включване в Програмата за защита;
2. вида и размера на помощта по чл. 6, ал. 6 ЗЗЛЗВНП;
3. създаването на нови основни данни по реда на чл. 6, ал. 3 ЗЗЛЗВНП.

Раздел III.
Бюро по защита при главния прокурор


Чл. 27. (1) Бюрото по защита е самостоятелна организационна структура при главния прокурор.
(2) Устройството и правилата за дейността на Бюрото по защита се уреждат с акт на главния прокурор съгласувано с Висшия съдебен съвет.
(3) Организационната структура, щатът, функционалните задължения и класификаторът на длъжностите в Бюрото по защита и длъжностните характеристики на служителите в него се утвърждават от главния прокурор по предложение на директора на Бюрото по защита и представляват класифицирана информация.
(4) Контролът върху дейността на Бюрото по защита се осъществява от Съвета по защита на застрашени лица и от главния прокурор.

Чл. 28. (1) Директорът на Бюрото по защита е пряко подчинен на главния прокурор, като:
1. осъществява общото и непосредственото ръководство на Бюрото по защита;
2. ръководи пряко планирането, организирането и контрола на оперативните дейности на Бюрото по защита;
3. носи отговорност за планиране, разрешаване, отпускане, разходване и отчитане на бюджетните средства съгласно правила, утвърдени от главния прокурор;
4. изготвя становища до главния прокурор относно степента на заплаха на лица, за които се отнасят предложенията за включване в Програмата за защита или за прекратяване на действието й;
5. изготвя предложения за промяна на срока и вида на определената мярка и необходимост от създаване на нови основни данни по чл. 6, ал. 3 ЗЗЛЗВНП;
6. изготвя и представя на главния прокурор отчети за изразходваните средства по приложение на Програмата за защита - общо и за всеки конкретен случай;
7. изготвя и представя на главния прокурор писмените отчети за дейността на Бюрото по защита относно изпълнението на Програмата за защита;
8. нарежда изпълнение на други мерки за защита в случай на необходимост от незабавна промяна на вида на предоставената защита, като незабавно уведомява за това главния прокурор;
9. сключва писмени споразумения със застрашени лица за предоставяне на защита в 3-дневен срок от датата на съответното разпореждане на главния прокурор или на решение на Съвета по защита;
10. осигурява присъствието на защитените лица в наказателното производство;
11. внася предложения за прекратяване на действието на Програмата за защита по отношение на защитените лица;
12. осъществява оперативно сътрудничество с компетентните органи на други държави в областта на защитата на застрашени лица във връзка с наказателното производство;
13. след съгласуване с главния прокурор сключва споразумения с органи по т. 12 въз основа на сключен международен договор и при условията на взаимност;
14. организира осъществяването на лична физическа охрана при условията и по реда на Наказателно-процесуалния кодекс;
15. организира изпълнението на разпореждания за принудително довеждане на лица до орган на съдебната власт и за обезпечаване охраната на действия по разследването, когато това е разпоредено от главния прокурор или от оправомощен от него заместник;
16. управлява човешките ресурси съобразно чл. 14д, ал. 2 ЗЗЛЗВНП и правилата по чл. 27, ал. 2;
17. представлява Бюрото по защита пред външни институции.
(2) В изпълнение на правомощията си директорът на Бюрото по защита издава заповеди.
(3) При изпълнение на функциите си директорът на Бюрото по защита се подпомага от заместник-директор, който изпълнява функции по управление, възложени му със заповед на директора.

Чл. 29. (1) Служители на Бюрото по защита са държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение, по смисъла на Закона за Министерството на вътрешните работи. Те изпълняват възложените им задачи и отговарят пред преките си ръководители за изпълнението на работата съобразно функционалните задължения и длъжностните си характеристики.
(2) Органи на Бюрото по защита са държавните служители, които пряко осъществяват функциите по чл. 14, ал. 2 и 3 ЗЗЛЗВНП и могат:
1. да носят униформено облекло или отличителни знаци;
2. да използват защитни средства, гарантиращи тяхната лична безопасност и прикритие на самоличността им;
3. да използват регистрационни табели за превозни средства във връзка с оперативната необходимост при осъществяване на дейността си;
4. да използват сигнално-охранителни и известителни системи, системи за контрол на достъпа и системи за видеонаблюдение, охранително осветление, комуникационни средства, транспортни средства, съответно оборудвани служебни помещения и др.;
5. да организират пропускателен режим в обекти, свързани със защитените лица.
(3) Извън изпълнението на Програмата за защита органите на Бюрото по защита извършват дейности по:
1. принудително довеждане на лица до орган на съдебната власт;
2. охрана и обезпечаване на действия по разследването в наказателното производство;
3. организиране и осъществяване на лична физическа охрана при условията на Наказателно-процесуалния кодекс;
4. подпомагане на организацията и осъществяването на охраната на застрашени магистрати и членове на техните семейства.
(4) При осъществяване на функциите си органите на Бюрото по защита имат специфични права и задължения по чл. 14д, ал. 1 ЗЗЛЗВНП, за чието изпълнение получават съдействие от основни структури на Министерството на вътрешните работи.
(5) Организацията и редът за осъществяване на функциите по ал. 2 и специфичните права и задължения се определят с отделни правила, утвърдени от главния прокурор по предложение на директора на Бюрото по защита.
(6) Условията и редът за прилагане на чл. 14д, ал. 2 ЗЗЛЗВНП се определят с отделни актове, утвърдени от главния прокурор по предложение на директора на Бюрото по защита.

Глава четвърта.
ПРОЦЕДУРА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА ЗА ЗАЩИТА


Чл. 30. (1) Включване на лица по чл. 3, т. 1 и 2 ЗЗЛЗВНП в Програмата за защита се извършва по реда на чл. 15 и 16 ЗЗЛЗВНП.
(2) По искане на главния прокурор директорът на Бюрото по защита му представя незабавно становище относно степента на заплахата за лицето, за което се отнася предложението на окръжния прокурор или на съдията-докладчик, въз основа на анализ на информацията, получена от службите за сигурност и обществен ред, както и от органа, направил предложението.
(3) Бюрото по защита предоставя психологическа оценка относно съвместимостта на психологическия профил на лицето с мерките по Програмата за защита не по-късно от 5 дни считано от получаване на предложението за включване на застрашено лице в Програмата за защита.

Чл. 31. (1) Включване на лица по чл. 3, т. 3 ЗЗЛЗВНП в Програмата за защита се извършва по предложение на окръжния прокурор, а в съдебното производство - на съдията-докладчик, до главния прокурор при спазване реда на чл. 15, ал. 4 и 5 ЗЗЛЗВНП въз основа на искане на застрашено/защитено лице, дало показания, обяснения или информация, осигуряващи доказателства от съществено значение за наказателното производство.
(2) Предложението по ал. 1 включва:
1. данни за съответното наказателно производство;
2. лични данни за лицето по чл. 3, т. 3 ЗЗЛЗВНП;
3. лични данни за лицето по чл. 3, т. 1 и 2 ЗЗЛЗВНП и данни за връзката му с лицето по т. 2;
4. най-обща психологическа оценка на лицето по чл. 3, т. 3 ЗЗЛЗВНП;
5. наличието и степента на заплахата, която застрашеното лице би представлявало за средата, в която ще бъде включено;
6. други данни, които са от значение за необходимостта от включване в Програмата за защита.
(3) Към предложението се прилага изрично писмено съгласие на лицето по чл. 3, т. 3 ЗЗЛЗВНП за включването му в Програмата за защита и декларация за неговото семейно и материално състояние, както и за задълженията му към трети лица.
(4) За лицето се представя психологическа оценка по реда на чл. 30, ал. 3.

Чл. 32. По искане на главния прокурор директорът на Бюрото по защита му представя незабавно становище относно степента на заплахата, която лицето по чл. 3, т. 3 ЗЗЛЗВНП, предложено за включване в Програмата за защита, представлява за лицето по чл. 3, т. 1 и 2 ЗЗЛЗВНП, въз основа на анализ на информацията, получена от службите за сигурност и обществен ред.

Чл. 33. Лицата по чл. 3, т. 3 ЗЗЛЗВНП могат да бъдат включвани в Програмата за защита или едновременно с лицата по чл. 3, т. 1 и 2 ЗЗЛЗВНП или след като последните са получили защита.

Глава пета.
СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА


Чл. 34. (1) В 3-дневен срок от датата на разпореждането на главния прокурор по чл. 17, ал. 2, т. 1 ЗЗЛЗВНП или от датата на решението на Съвета по защита по чл. 17, ал. 3 ЗЗЛЗВНП, с което се предоставя защита, Бюрото по защита осъществява среща със застрашеното лице и го информира за възможностите на Програмата за защита.
(2) Директорът на Бюрото по защита или оправомощен от него служител сключва споразумението по чл. 18, ал. 1 ЗЗЛЗВНП.
(3) За изпълнение на действията по ал. 1 и 2 органът, направил предложението, осигурява присъствието на застрашеното лице.
(4) Бюрото по защита уведомява за сключеното споразумение или за отказа на застрашеното лице да сключи споразумение органа, разпоредил изпълнението на мерки, и органа, направил предложение за включване на лицето в Програмата за защита.

Чл. 35. (1) Действията, от които защитеното лице трябва да се въздържа, се определят от Бюрото по защита в споразумението за всеки конкретен случай в съответствие с приложените мерки за защита.
(2) При промяна в оперативната обстановка или при отклонение от дължимото поведение директорът на Бюрото по защита може да сключва допълнително споразумение, с което действията по ал. 1 могат да бъдат изменяни или допълвани.

Глава шеста.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАЩИТА


Чл. 36. (1) При настъпване на основания за прекратяване на действието на Програмата за защита директорът на Бюрото по защита, окръжният прокурор или съдията-докладчик изпращат незабавно мотивирано предложение до главния прокурор.
(2) В случаите, при които защитеното лице заяви изрично писмено, че не желае повече да бъде защитавано, директорът на Бюрото по защита незабавно изпраща до главния прокурор постъпилото искане за прекратяване на действието на Програмата за защита.

Чл. 37. Действието на Програмата за защита се прекратява считано от датата на разпореждането на главния прокурор освен в случаите:
1. по чл. 20, т. 1 ЗЗЛЗВНП - от датата на смъртта;
2. по чл. 20, т. 3 ЗЗЛЗВНП - от датата на изтичане на срока на споразумението;
3. по чл. 22 ЗЗЛЗВНП - от датата на постъпване на искането в Бюрото по защита.

Чл. 38. Независимо от настъпването на основанието по чл. 20, т. 3 ЗЗЛЗВНП действието на Програмата за защита може да бъде продължено с разпореждане на главния прокурор, ако в срока на споразумението е направено мотивирано предложение за неговото удължаване от окръжния прокурор, от съдията-докладчик или от директора на Бюрото по защита.

Чл. 39. Преписката по прекратено дело за защита се описва и съхранява в Бюрото по защита при условията и по реда на глава осма.

Глава седма.
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО


Чл. 40. Въз основа на международен договор по чл. 26 ЗЗЛЗВНП или при условията на взаимност:
1. Бюрото по защита по своя инициатива и при запитване обменя информация по случаите, когато е поискана защита на защитени лица, със съответните международни органи и с органи на други държави;
2. директорът на Бюрото по защита осигурява изпълнението на предвидените в чл. 27, ал. 1 ЗЗЛЗВНП мерки за защита.

Чл. 41. (1) Мерките по чл. 27, ал. 1, т. 1 и 2 ЗЗЛЗВНП се прилагат, когато:
1. лицето е включено в Програмата за защита;
2. е изразено съгласие на главния прокурор за преместване в друга държава (релокация) на лицето и за сключване на споразумението по т. 4;
3. лицето е дало съгласие за извършване на релокацията;
4. има сключено споразумение за сътрудничество в областта на защита на свидетелите със съответната служба на приемащата страна за конкретното защитено лице.
(2) Мерките по чл. 27, ал. 1, т. 3 и 4 ЗЗЛЗВНП се прилагат, когато:
1. е постъпило искане на друга държава за осигуряване на местопребиваване или временно пребиваване на територията на Република България на чуждестранно защитено лице в рамките на Програмата за защита;
2. е изразено съгласие на главния прокурор за приемане на лицето и за сключване на споразумението по т. 3;
3. има сключено споразумение за сътрудничество в областта на защита на свидетелите със съответната служба на изпращащата страна за конкретното защитено лице.
(3) В случаите по ал. 2 на защитените лица могат да се издават документи с променени данни при спазване на чл. 16, ал. 1, които се ползват на територията на страната за срока на споразумението по т. 3. Документите за самоличност, издадени на защитените лица преди сключване на споразумението, се съхраняват в Бюрото по защита.

Чл. 42. (1) За вземане на мерките по чл. 27, ал. 1 ЗЗЛЗВНП Бюрото по защита осъществява дейности и процедури, утвърдени в международната практика за защита на свидетели.
(2) При подготовка за прилагане на мерките по чл. 27, ал. 1 ЗЗЛЗВНП средствата за защитените лица са за сметка на Програмата за защита, а останалите разходи са за сметка на Бюрото по защита и/или на партньорската служба.

Глава осма.
ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА БАЗА ДАННИ


Чл. 43. (1) Бюрото по защита събира, систематизира, анализира и съхранява информация, отнасяща се до дейностите по прилагане на Програмата за защита, като осигурява мерки за защита, предвидени в Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ).
(2) За всяко защитено лице или живеещи съвместно защитени лица се създава и води дело за защита, на което се дава явно наименование.

Чл. 44. (1) В Бюрото по защита се създава и води регистър, в който се вписват всички разпореждания на главния прокурор по чл. 17, ал. 2, т. 1 и 2 ЗЗЛЗВНП и решения на Съвета по защита по чл. 17, ал. 3 ЗЗЛЗВНП, както и други данни за застрашени или защитени лица.
(2) В регистъра по ал. 1 за всяко дело за защита се води отделна преписка, която представлява класифицирана информация - държавна тайна.
(3) Регистърът се води от служители, определени със заповед на директора на Бюрото по защита, в съответствие с изискванията на ЗЗКИ и на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
(4) В регистъра се вписват:
1. органът, поискал включването в Програмата за защита;
2. данни от предложението за включване в Програмата, в това число:
а) данни за съответното наказателно производство;
б) лични данни за застрашеното лице, а когато то е недееспособно - данни на настойника или попечителя му;
в) данни за това, дали показанията, обясненията или информацията на защитеното лице осигуряват доказателства от съществено значение за наказателното производство;
г) всички данни за наличието на реална заплаха за живота, здравето или имуществото на лицето във връзка с наказателното производство;
д) списък на лицата, запознати с показанията или информацията, с която разполага застрашеното лице;
е) данни за общото здравословно състояние и медицински рискове, както и най-обща психологическа оценка на застрашеното лице;
ж) наличието и степента на заплаха, която застрашеното лице би представлявало за средата, в която ще бъде включено;
з) други данни, които са от значение за необходимостта от включване в Програмата за защита;
и) наличие на декларация от застрашеното лице за неговото семейство и материално състояние, както и за задълженията му към трети лица;
3. разпореждането или решението, с което е постановен отказ за включване в Програмата за защита;
4. данни от споразумението по чл. 18, ал. 1 ЗЗЛЗВНП, в това число:
а) дата и номер на разпореждането на главния прокурор или на решението на Съвета по защита за включване в Програмата за защита;
б) видът на мярката за защита и помощта, които се предоставят;
в) времетраенето на защитата;
г) името на служителя за връзка на защитеното лице с Бюрото по защита;
д) правата и задълженията на страните по Програмата за защита;
е) условията за оттегляне от споразумението;
ж) датата и мястото на подписване и подписите на страните;
5. искания за прекратяване на защитата;
6. номерът на разпореждането за прекратяване на защитата.
(5) Регистърът се води на електронен и на хартиен носител.

Чл. 45. (1) След изтичане на съответния срок за съхраняване на данните те се унищожават от специална комисия в състав, определен със заповед на директора на Бюрото по защита за всеки конкретен случай, по предложение на служителя по сигурността на информацията в съответствие със ЗЗКИ и ЗЗЛД.
(2) Документите по чл. 16, ал. 2 се съхраняват в Бюрото по защита в съответствие със сроковете по Закона за националния архивен фонд.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Правилникът се приема на основание § 21 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (ДВ, бр. 21 от 2014 г.).

§ 2. В тримесечен срок от влизането в сила на този правилник директорът на Бюрото по защита при главния прокурор преразглежда сключените по чл. 18, ал. 1 ЗЗЛЗВНП споразумения за защита и при необходимост сключва допълнителни споразумения по реда на чл. 35, ал. 2.
rss
Посети форума