навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 11 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАКЕТА ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

В сила от 01.04.2016 г.
Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.98 от 15 Декември 2015г., обн. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2015г., отм. ДВ. бр.24 от 29 Март 2016г., изм. ДВ. бр.22 от 13 Март 2018г., отм. ДВ. бр.29 от 30 Март 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 5 от заключителните разпоредби на Наредба № 2 от 25 март 2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса - ДВ, бр. 24 от 29 март 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.
Възстановено действие. Виж Решение № 11779 от 5 октомври 2017 г. по административно дело № 5798 от 2017 г. - ДВ, бр. 22 от 13 март 2018 г., в сила от 13.03.2018 г.
Материята е преуредена. Виж Наредба № 3 от 20 март 2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса - ДВ, бр. 29 от 30 март 2018 г., в сила от 01.04.2018 г.

Чл. 1. (1) Пакетът медицинска помощ, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса е основен и допълнителен и съдържа здравни дейности, услуги и стоки, определени по вид и обхват, по отделни медицински специалности, по заболявания или групи заболявания съгласно приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12.
(2) Дейностите от основния пакет по ал. 1 се планират за изпълнение без отлагане във времето и се осъществяват по определен диагностично-лечебен план, в съответствие с медицинските показания, необходимостта от подготовка на пациента, овладяване или стабилизиране на неговото състояние или провеждане на други мероприятия във връзка с негови придружаващи заболявания.
(3) Дейностите от допълнителния пакет по ал. 1 в зависимост от състоянието на пациента по медицинска преценка могат да бъдат планирани за изпълнение или преоценка с отлагане във времето, но за не повече от два месеца.
Чл. 2. В случай, че към момента на приключване на дейностите по амбулаторните процедури по приложение № 7, с изключение на амбулаторни процедури № 5, 30, 31 и 38, се установи от медицински специалист необходимост от наблюдение на пациента в стационарни условия с цел предотвратяване на медицински риск от усложнения в резултат на проведената амбулаторна процедура, той може да бъде хоспитализиран по клинична пътека с наименование и съдържание съгласно приложение № 10, но за период не по-дълъг от 48 часа.

Чл. 3. Клинична пътека с договорен с националния рамков договор за медицинските дейности минимален престой до 3 дни може да бъде изпълнена и приключена като амбулаторна процедура с наименование и съдържание съгласно приложение № 11, в случай че в рамките на не по-малко от 12 часа от престоя на пациента в лечебното заведение по клиничната пътека по отношение на него са изпълнени всички задължителни дейности и са налице всички условия за дехоспитализация, определени с националния рамков договор, и е налице писмена оценка от лекар за липсата на медицински риск за пациента от приключването на дейността по клиничната пътека.

Чл. 4. За заболяванията съгласно приложение № 12 се осигурява комплексно лечение (осигурява се всяка една отделна част от цялостния процес на лечение).

Чл. 5. Противотуморните лекарствени продукти, осигуряващи основното лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания в съответствие с утвърдените фармако-терапевтични ръководства, необходимите еритро-, тромбо- и гранулоцитни колонистимулиращи фактори, имуноглобулините, имуносупресивната терапия и хелиращата терапия, бифосфонатите и другите лекарствени продукти, повлияващи костната структура и минерализация за състояния/усложнения, произтичащи от основното заболяване и лечение, са включени в пакета дейности по системно лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания в условията на болнична медицинска помощ.

Допълнителни разпоредби


§ 1. "Клинична пътека" е система от определени с националния рамков договор за медицинските дейности изисквания и указания за поведение на различни видове медицински специалисти при изпълнението на определени по вид и обхват дейности по отношение на пациенти със заболявания, изискващи хоспитализация и непрекъснат болничен престой не по-кратък от 48 часа.

§ 2. "Клинична процедура" е система от определени с националния рамков договор за медицинските дейности изисквания и указания за поведение на различни видове медицински специалисти в специализирани структури на лечебни заведения за болнична помощ при изпълнението по отношение на пациента на определени по вид и обхват дейности самостоятелно и/или преди, по време на или след болнично лечение по клинична пътека. Клиничната процедура е с продължителност до 24 часа.

§ 3. "Амбулаторна процедура" е система от определени с националния рамков договор за медицинските дейности изисквания и указания за поведение на различни видове медицински специалисти при изпълнението на определени по вид и обхват дейности в лечебни заведения за болнична помощ, комплексни онкологични центрове, центрове за кожно-венерически заболявания и лечебни заведения за извънболнична помощ с легла, съответно с диализни постове (диализни места), по отношение на пациенти, чието състояние не налага непрекъснат престой в лечебното заведение.

§ 4. "Дежурен кабинет" е структура на лечебно заведение за болнична помощ и на лечебно заведение по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква "б" и т. 2, букви "б", "в" и "г" от Закона за лечебните заведения, както и организирана на функционален принцип на базата на сключен договор по чл. 95, ал. 1, т. 1 от Закона за лечебните заведения дейност на най-малко две лечебни заведения за първична медицинска помощ, в която лекари със специалност по обща медицина, с друга специалност или по изключение без специалност оказват между 20 ч. вечерта и 8 ч. сутринта през работните дни и денонощно през почивните и празничните дни медицинска помощ на здравноосигурените лица по повод остри и изострени хронични заболявания и състояния, при които медицинската помощ не може да бъде отложена във времето с цел да бъде изпълнена в рамките на утвърдения работен график на лекаря в първичната извънболнична медицинска помощ.

Заключителни разпоредби


§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване и отменя Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (обн., ДВ, бр. 112 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 61 и 102 от 2005 г., бр. 88 от 2006 г., бр. 2 и 60 от 2009 г., бр. 45, 62 и 101 от 2010 г., бр. 49, 52 и 97 от 2011 г., бр. 99 и 100 от 2012 г., бр. 31 от 2013 г.; изм. с Определение № 3731 от 2013 г. на ВАС - бр. 32 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2013 г.; изм. с Решение № 10580 от 2013 г. на ВАС - бр. 12 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 15, 95 и 106 от 2014 г., бр. 32 от 2015 г.; изм. с Решение № 12652 от 2014 г. на ВАС - бр. 51 от 2015 г.).

§ 6. Наредбата влиза в сила от 1 април 2016 г.

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1

Първична извънболнична медицинска помощ

I. Здравно-информационни дейности
1. Запознаване на пациента със структурата, организацията и работния график на лечебното заведение за първична извънболнична медицинска помощ и квалификацията на медицинските специалисти.
2. Запознаване на пациента със съдържанието на промотивните, превантивните, профилактичните, диагностично-лечебните и рехабилитационните дейности, предлагани от лечебното заведение, и начина за тяхното ползване, в това число със:
2.1. вида и честотата на профилактичните прегледи и изследвания и отговорността при неявяване на профилактичен преглед;
2.2. изпълнението на имунизационния календар и отговорността при неимунизиране;
2.3. начина за заявяване на първичен преглед по конкретен медицински проблем, в т.ч. за посещение в дома;
2.4. начина за диспансеризация при наличие на заболяване, подлежащо на диспансеризация;
2.5. начина за насочване към лекар-специалист в извънболничната медицинска помощ и медико-диагностично изследване;
2.6. начина за насочване към болнично лечение;
2.7. дейностите, за които се заплаща, размера на дължимите суми, реда и начина на заплащане и за издаване на документ за извършено плащане;
2.8. достъпа на пациента до медицинска помощ извън обявения работен график.
3. Запознаване на пациента с неговите права и задължения.
4. Запознаване на пациента с възможността за достъп до електронното му здравно досие.
II. Промоция на здравето
1. Здравно възпитание:
1.1. предоставяне на информация за възможностите за укрепване и подобряване на здравето, развитие на позитивни здравни характеристики и утвърждаване на положителни здравни навици и жизнени умения, в това число здравословно хранене, двигателна активност, режим на труд и почивка и други;
1.2. запознаване с рисковите фактори за социално значимите заболявания и вредата от нездравословните навици - тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, наркотични вещества, ниска двигателна активност, нездравословно хранене и други.
2. Семейно здраве:
2.1. комплексна оценка на здравните проблеми на пациента и семейството;
2.2. преконцепционна консултация;
2.3. семейно планиране.
3. Детско здраве:
3.1. промоция на кърменето;
3.2. правилно отглеждане на децата.
4. Групи с повишен медико-социален риск (обособени по възрастов, полов или друг признак групи от регистрираните в лечебното заведение лица):
4.1. здравен и социален статус на групата - анализ и идентификация на приоритетни цели и задачи.
III. Профилактика на заболяванията
1. Извършване на профилактични прегледи съгласно Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (ДВ, бр. 106 от 2004 г.), в това число:
1.1. планиране на профилактичните прегледи и уведомяване на подлежащите на профилактичен преглед лица за определеното време и място на профилактичния преглед чрез един или повече от следните начини - информационно табло, поставено на общодостъпно място в лечебното заведение, писмо, телефонен разговор, електронно съобщение и други;
1.2. насочване на деца към лекар с придобита специалност по детски болести от лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ за извършване на профилактичните прегледи и изследвания по желание на родителя или настойника - в случаите, когато общопрактикуващият (личният) лекар няма придобита специалност по детски болести;
1.3. насочване на бременни към лекар с придобита специалност по акушерство и гинекология от лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ за извършване на профилактичните прегледи и изследвания по желание на бременната;
1.4. формиране на базата на резултатите от профилактичните прегледи на лицата над 18 години, на рискови групи от населението с цел профилактика на социално значими и приоритетни за страната заболявания - сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет и злокачествени новообразувания, съгласно Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията.
1.5. за рисковите групи по т. 1.4:
1.5.1. оценка на рисковите фактори за здравето на пациента;
1.5.2. оценка на вредни навици, водещи до увреждане на здравето;
1.5.3. оценка на риска;
1.5.4. насочване по преценка на общопрактикуващия лекар на лицата, включени в рисковите групи по т. 1.4, за профилактичен преглед веднъж годишно при съответния лекар специалист.
2. Изпълнение на специфични профилактични дейности за пациента и неговото семейство:
2.1. Изготвяне и контрол по изпълнението на семейни програми за:
2.1.1. превенция на безплодието;
2.1.2. превенция на полово предавани инфекциозни заболявания и СПИН;
2.1.3. превенция на нежелана бременност;
2.1.4. превенция на инфекциозни болести и паразитози;
2.1.5. превенция на зависимости;
2.1.6. превенция на лица със злокачествени заболявания на репродуктивната система;
2.1.7. превенция на психичните разстройства.
2.2. Дейности по национални здравни програми, финансирани чрез бюджета на Министерството на здравеопазването, съобразно съответните програми.
IV. Диспансеризация
1. Диспансеризация на лица със заболявания съгласно Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията.
2. Оценка на резултатите от проведената диспансеризация за диспансеризираните от тях лица със сърдечно-съдови заболявания и захарен диабет.
V. Контрол на инфекциозни заболявания съгласно изискванията на съответните нормативни актове
1. Карантина на заразно болен и контактни лица.
2. Разясняване на пациента и контактните лица на изискванията за поведение и предпазен режим при съответното инфекциозно заболяване.
3. Извършване на имунизации и реимунизации според имунизационния календар на Република България, в това число планиране и уведомяване на лицата, подлежащи на имунизация или реимунизация, за вида и срока на имунизацията чрез един или повече от следните начини - информационно табло, поставено на общодостъпно място в практиката, писмо, телефонен разговор, електронно съобщение и др.
4. Извънредни имунизации по епидемиологични показания или поради спад в имунизационното покритие, съгласувани с регионалната здравна инспекция - финансират се от бюджета на Министерството на здравеопазването, съгласно чл. 82, ал. 5 от Закона за здравето.
5. Издаване на служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и реимунизации и профилактични прегледи на деца съгласно Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца.
6. Оформяне на здравно-профилактична карта, предоставяне на данни за извършени задължителни имунизации за възрастта и издаване на медицинска бележка за липсата на контакт със заразно болен, необходими за детска градина, както и отлагане на имунизации при противопоказания в случаите и по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.).
VI. Диагностично-лечебна дейност
1. Първичен преглед и обща оценка на здравословното състояние на пациента.*
2. Първичен преглед (при нужда от медицинска помощ по конкретен медицински проблем).
3. Вторични прегледи (в рамките на един и същ медицински проблем).*
4. Оказване на медицинска помощ при спешни състояния и поддържане на жизнените функции на територията на лечебното заведение до пристигане на екип на център за спешна медицинска помощ или хоспитализация на пациента:
4.1. осигуряване на свободна проходимост на горните дихателни пътища (поставяне на въздуховод, трахеална пункция);
4.2. изкуствено дишане и непряк сърдечен масаж;
4.3. осигуряване на периферен венозен източник и инфузия на лекарствени продукти;
4.4. електрокардиограма с 12 отвеждания и разчитане.
5. Манипулации:
5.1. венозна пункция и вземане на кръв;
5.2. подкожна инжекция;
5.3. мускулна инжекция;
5.4. венозна инжекция;
5.5. венозна инфузия;
5.6. инстилиране на медикаменти през катетър/сонда/дренаж;
5.7. осигуряване на продължителен периферен венозен достъп.
6. Оказване на медицинска помощ в дома на пациента по преценка на личния лекар:*
6.1. Самостоятелно:
6.1.1. първичен преглед при нов медицински проблем;
6.1.2. вторичен преглед при същия медицински проблем;
6.1.3. манипулации по т. 5.
6.2. Съвместна консултация с друг лекар специалист по преценка на лекаря за първична медицинска помощ.
6.3. Домашните посещения се извършват в обявените в графика часове.
7. Назначаване и проследяване провеждането на хигиенно-диетичен режим.
8. Клинико-лабораторни и апаратни диагностични изследвания:
8.1. Самостоятелно:
8.1.1. Изследване на урина с тестленти:
8.1.1.1. протеин;
8.1.1.2. глюкоза;
8.1.1.3. уробилиноген/билирубин;
8.1.1.4. кетонни тела;
8.1.1.5. pH.
8.1.2. Количествено определяне на глюкоза в кръвта (с глюкомер).
8.1.3. Електрокардиограма с 12 отвеждания и разчитане.
8.2. Определяне на индикациите и обхвата на изследванията и насочване към съответно лечебно заведение за медико-диагностична дейност.*
8.3. Интерпретация на резултатите.
9. Специфични изследвания и процедури (по медицински показания):
9.1. Нервни болести:
9.1.1. клинично изследване за менингиален синдром;
9.1.2. клинични изследвания на моториката с описание на: поза, мускулен тонус, мускулна атрофия, контрактури, мускулна сила и моторен дефицит;
9.1.3. клинично изследване на болева и тактилна чувствителност;
9.1.4. ориентировъчно клинично изследване на черепно-мозъчни нерви;
9.1.5. изследване на мускулни рефлекси;
9.1.6. проби на Lasegue, Kemp, Bragard, Brudzinski, Kernig;
9.1.7. проби за равновесие.
9.2. Детски болести:
9.2.1. оценка на физикалния статус;
9.2.2. ориентировъчно неврологично изследване в неонаталната и детската възраст;
9.2.3. оценка на растежа и развитието при децата (0 - 18 г.) с насоченост към: телесна маса, ръст и телесни пропорции, психомоторно развитие и говор, опорно-двигателна система (изследване за дисплазия на тазобедрените стави), сетивни органи; адекватност в поведението;*
9.2.4. вземане на биологични материали за микробиологично изследване.*
9.3. Ушни, носни и гърлени болести:
9.3.1. ориентировъчно изследване на слух;*
9.3.2. ориентировъчна отоскопия;
9.3.3. ориентировъчна риноскопия;
9.3.4. оглед и палпаторно изследване на горна и долна челюст; слюнчени жлези и лимфни възли, устна кухина, език, тонзили, фаринкс;
9.3.5. предна тампонада на носа;
9.3.6. екстракция на чуждо тяло от външен слухов проход.
9.4. Очни болести:
9.4.1. определяне зрителна острота при възрастни и деца - ориентировъчно, без определяне на диоптри;*
9.4.2. оглед на клепачи, слъзни жлези; конюнктива, склера, ирис и зеници;
9.4.3. ориентировъчно изследване на зрителен периметър;
9.4.4. общо изследване за откриване на нарушения в положението и движенията на очната ябълка;
9.4.5. изследване на цветно зрение;
9.4.6. промивка на конюнктивален сак.
9.5. Кожни и венерически болести:
9.5.1. оглед и палпация: на кожа, подкожие и видими лигавици;
9.5.2. оглед на външни гениталии.
9.6. Хирургия, ортопедия и травматология:
9.6.1. хирургичен статус, диагноза на остър хирургичен корем;
9.6.2. ано-ректално изследване - оглед, ректално туширане, палпация на простата;
9.6.3. клинично изследване на опорно-двигателен апарат;
9.6.4. клинично изследване на пациенти с травми;
9.6.5. превръзки (всички видове, включително имобилизация);
9.6.6. механична хемостаза и/или локално приложение на хемостатици;
9.6.7. първична обработка на рана;
9.6.8. опресняване и шев на ръбове на рана;
9.6.9. хирургична обработка на повърхностна рана (вкл. кюретаж);
9.6.10. инцизия на фурункул, карбункул, без разположените в областта на главата и шията;
9.6.11. отстраняване на хирургичен шевен материал;*
9.6.12. отстраняване на акари;
9.6.13. поставяне на назогастрална сонда, без случаи с химично изгаряне на хранопровода;
9.6.14. стомашна промивка;
9.6.15. промивка на пикочен мехур;
9.6.16. катетеризация на пикочен мехур;
9.6.17. вземане на биологични материали за микробиологично изследване от възрастен.*
9.7. Анестезиология и интензивно лечение:
9.7.1. топикална аналгезия;
9.7.2. инфилтрационна аналгезия.
9.8. Психиатрия:
9.8.1. Снемане на общ психичен статус - ориентираност, интелект, памет, емоционална сфера, психомоторика;
9.8.2. Обща оценка на психично здраве и психични отклонения:
9.8.2.1. оценка на депресивност;
9.8.2.2. оценка на тревожност;
9.8.2.3. оценка на суициден риск.
9.8.3. Откриване на зависимости.
9.9. Акушерство и гинекология:
9.9.1. мануално изследване на гърди;
9.9.2. оценка на вторични полови белези;
9.9.3. интерпретиране на резултатите от тест за установяване на бременност;
9.9.4. антенатално изследване на бременна (в рамките на компетенциите);*
9.9.5. мануално асистиране при спонтанно раждане.
9.10. Инжектиране на тетаничен анатоксин.
VII. Други дейности, свързани с диагностика и лечение
1. Насочване за консултация:
1.1. определяне на индикации;
1.2. разясняване целите на консултацията;
1.3. анализ и интерпретация на резултати от изследвания и лечение, в т.ч.:
1.3.1. при необходимост - обсъждане от личния лекар на състоянието на пациента с лекаря от лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ, осъществил консултацията.
2. Консултация от разстояние съобразно възможностите за комуникация:
2.1. във връзка с вече обсъждан медицински проблем;
2.2. във връзка с нов медицински проблем.
3. Насочване за хоспитализация:
3.1. Дейности по осигуряване на хоспитализацията:
3.1.1. подготовка на необходимата документация;
3.1.2. насочване на пациента за хоспитализация.
4. Прием на пациент след дехоспитализация:
4.1. запознаване с епикризата и определения следболничен режим/медико-социален план;
4.2. преглед;
4.3. при необходимост обсъждане от личния лекар на състоянието с лекар от лечебното заведение за болнична помощ, извършило хоспитализацията.
VIII. Дейност по медицинска експертиза
1. Изготвяне на медицинско удостоверение за встъпване в брак.
2. Изготвяне на медицинско удостоверение за постъпване на работа на лица от 16- до 18-годишна възраст.
3. Медицинска експертиза на работоспособността в съответствие с Наредбата за медицинската експертиза и Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи:
3.1. издаване на първичен болничен лист;
3.2. издаване на вторичен болничен лист;
3.3. насочване за медицинска експертиза към лекарска консултативна комисия (ЛКК);
3.4. подготвяне на документи и насочване за представяне пред териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) (приложения № 4 и № 5).
IX. Осигуряване на достъп до медицинска помощ на задължително здравноосигурените лица извън обявения работен график на практиката
1. Общопрактикуващият лекар предприема мерки за осигуряване на достъп до медицинска помощ извън обявения си работен график на задължително здравноосигурените лица по един от следните начини:
1.1. Чрез дежурен кабинет на груповата практика за първична извънболнична помощ, в която е съучредител.
1.2. Чрез дежурен кабинет, организиран на функционален принцип на базата на сключен договор по чл. 95, ал. 1, т. 2 от Закона за лечебните заведения с други лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ и утвърден от лечебните заведения график за осигуряване на дейността на кабинета.
1.3. По договор с най-близко разположеното:
1.3.1. лечебно заведение за болнична помощ, което е разкрило дежурен кабинет;
1.3.2. лечебно заведение по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква "б" и/или по т. 2, букви "б", "в" или "г" от Закона за лечебните заведения, което е разкрило дежурен кабинет;
1.3.3. лечебно заведение по чл. 10, т. 1 от Закона за лечебните заведения с разкрити филиали за спешна медицинска помощ.
2. Лечебните заведения, с които общопрактикуващият лекар може да сключи договор по т. 1.3.1 и 1.3.2, както и съответният обслужващ филиал по т. 1.3.3, трябва да се намират на отстояние не повече от 35 км от месторазположението на практиката на общопрактикуващия лекар (относимо за всеки един от адресите на практиката едновременно).
3. Дежурните кабинети извършват само диагностично-лечебните дейности по т. VI, с изключение на маркираните със знака "*".
4. С договорите по т. 1.3 могат да бъдат възлагани само дейности, които могат да бъдат извършвани от дежурни кабинети.
X. Дейностите и услугите в обхвата по т. I - IX съставляват основен пакет
XI. Дейностите и услугите в обхвата на т. VII и т. VIII, които по преценка на общопрактикуващия лекар могат да бъдат отлагани за изпълнение или преоценка във времето, съставляват допълнителен пакет.

Приложение № 2 към чл. 1, ал. 1

Специализирана извънболнична медицинска помощ

I. Здравно-информационни дейности
1. Запознаване на пациента със структурата, организацията и работния график на лечебното заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ и квалификацията на медицинските специалисти.
2. Запознаване на пациента със съдържанието на промотивните, превантивните, профилактичните, диагностичните, лечебните и рехабилитационните дейности, предлагани от лечебното заведение, и начина за тяхното ползване, в това число със:
2.1. начина за заявяване на посещения, в това число и в домашни условия;
2.2. честотата на вторичните прегледи и рисковете при неявяване на контролен преглед;
2.3. честотата на явяване на профилактичен преглед и отговорността при неявяване на профилактичен преглед (за деца и бременни в случаите на извършване на профилактични прегледи от специалист по детски болести и от специалист по акушерство и гинекология, предвидени в Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията, след насочване от лекаря от първичната извънболнична помощ);
2.4. начина за амбулаторно наблюдение/диспансеризация при наличие на заболяване, подлежащо на диспансеризация;
2.5. начина за насочване за преглед от друг специалист и медико-диагностично изследване;
2.6. начина за извършване на медико-диагностични изследвания и получаване на резултатите от тях;
2.7. начина за насочване към болнично лечение;
2.8. дейностите, за които се заплаща, размера на дължимите суми, реда и начина на заплащане и за издаване на документ за извършено плащане.
3. Запознаване на пациента с неговите права и задължения.
4. Запознаване на пациента с възможността за достъп до електронното му здравно досие.
5. Медицинските специалисти, изпълняващи дейности в областта на вирусологията, клиничната имунология, имунохематологията, клиничната лаборатория, клиничната микробиология, медицинската паразитология, общата и клинична патология и образната диагностика, не предоставят информацията по т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 2.7.
II. Промоция на здравето
1. Запознаване с рисковите фактори за заболяванията в съответната медицинска специалност и възможностите за укрепване и подобряване на здравето, развитие на позитивни здравни характеристики и утвърждаване на положителни здравни навици и жизнени умения, в това число здравословно хранене, двигателна активност, режим на труд и почивка и други.
III. Профилактика на заболяванията
1. Извършване на профилактични прегледи в предвидените в Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията случаи след насочване от лекаря от първичната извънболнична медицинска помощ:
1.1. профилактични прегледи на деца (от специалист по педиатрия);
1.2. профилактични прегледи на бременни (от специалист по акушерство и гинекология);
1.3. специализирани профилактични прегледи на лица от рискови групи, формирани от лекари от първичната извънболнична медицинска помощ, насочени от тях за профилактичен преглед веднъж годишно при специалиста;
1.4. планиране на профилактичните прегледи и уведомяване на подлежащите на профилактичен преглед лица за определеното време и място на профилактичния преглед чрез един или повече от следните начини - информационно табло, поставено на общодостъпно място в лечебното заведение, писмо, телефонен разговор, електронно съобщение и други;
1.5. дейности по национални здравни програми, финансирани чрез бюджета на Министерството на здравеопазването съобразно съответните програми.
IV. Диспансеризация
1. Диспансеризация на лица със заболявания съгласно Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията.
V. Диагностично-лечебна дейност - диагностика, лечение и рехабилитация на остри и изострени хронични заболявания, извън дейностите по диспансеризация, след насочване от лекар от първичната или специализираната извънболнична медицинска помощ:
А. Общомедицински дейности:
1. Първичен преглед в амбулаторни или домашни условия със снемане на анамнеза, общ и локален статус, оценка на здравословното състояние и на медицински проблем, определяне на диагностично-терапевтично поведение.
2. Вторични прегледи (в рамките на един и същ медицински проблем).
3. Оказване на медицинска помощ при спешни състояния и поддържане на жизнените функции на територията на лечебното заведение до пристигане на екип на център за спешна медицинска помощ или хоспитализация на пациента, в това число:
3.1. осигуряване на свободна проходимост на горните дихателни пътища (поставяне на въздуховод, трахеална пункция);
3.2. изкуствено дишане и непряк сърдечен масаж;
3.3. осигуряване на периферен венозен източник и инфузия на лекарствени продукти.
4. Манипулации:
4.1. инжекции - подкожни, мускулни и венозни;
4.2. осигуряване на продължителен периферен венозен достъп;
4.3. венозна пункция и вземане на кръв;
4.4. инсталиране на медикаменти през катетър (сонда), дренаж;
4.5. венозна инфузия;
4.6. въвеждане, промиване и смяна на уретрален катетър;
4.7. всички видове превръзки;
4.8. механична хемостаза и/или локално прилагане на хемостатични лекарства.
5. Други дейности, свързани с диагностика и лечение:
5.1. Насочване за консултация и/или медико-диагностични изследвания:
5.1.1. Определяне на индикации.
5.1.2. Избор на специалист и/или вид медико-диагностично изследване, в това число:
5.1.2.1. разясняване целите на консултацията и/или изследванията;
5.1.2.2. анализ и интерпретация на резултати от изследвания и лечение;
5.1.2.3. при необходимост - обсъждане от насочващия лекар на състоянието на пациента с лекаря от лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ, осъществил консултацията и/или медико-диагностичното изследване.
5.2. Консултация от разстояние съобразно възможностите за комуникация:
5.2.1. във връзка с вече обсъждан медицински проблем;
5.2.2. във връзка с нов медицински проблем.
5.3. Насочване за хоспитализация:
5.3.1. Дейности по осигуряване на хоспитализацията:
5.3.1.1. подготовка на необходимата документация;
5.3.1.2. насочване на пациента за хоспитализация.
6. Дейност по медицинска експертиза в съответствие с Наредбата за медицинската експертиза и Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи:
6.1. издаване на първичен болничен лист;
6.2. издаване на вторичен болничен лист;
6.3. насочване за медицинска експертиза към лекарска консултативна комисия (ЛКК);
6.4. подготвяне на документи и насочване за представяне пред териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) (приложения № 4 и № 5).

Б. Специализирани и високоспециализирани медицински дейности по медицински специалности:
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
Специализирани медицински дейности, в т.ч. специализирани здравнопромотивни дейности:
1. Предоставяне на здравна информация за промоция на репродуктивното здраве, семейно планиране, преконцепционна консултация.
2. Промоция на кърменето.
3. Външно изследване на млечни жлези.
4. Обучение за самоизследване на млечни жлези.
5. Посткоитален тест.
6. Изследване на цервикален скор.
7. Антропометрия (мензурация).
8. Инфилтрационна аналгезия.
9. Поставяне на лекарства във влагалището.
10. Поставяне или екстракция на влагалищна тампонада.
11. Поставяне на вътрематочни противозачатъчни средства.
12. Неоперативно отстраняване на вътрематочни противозачатъчни средства.
13. Хименотомия или хименорафия.
14. Полипектомия.
15. Вземане на материал за микробиологично или цитологично изследване.
16. Отстраняване на чуждо тяло от влагалище.
17. Адхезиолиза на влагалище.
18. Пробна ексцизия на материал от влагалищна стена или шийка.
19. Абразио на цервикален канал.
20. Абдоминална и трансвагинална ехография.
21. Колпоскопия.
22. Експертиза за сексуално насилие.
23. Профилактични прегледи при жени с повишен риск от злокачествени заболявания на маточната шийка и млечните жлези.
Високоспециализирани медицински дейности:
1. Деструктивно лечение на доброкачествено изменение на маточната шийка, с изключение на химична каутеризация.
2. Колпоскопия с прицелна биопсия.
3. Аспирационна ендометриална биопсия.
4. Инцизия на млечна жлеза.
5. Ехография на млечна жлеза.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
Високоспециализирани медицински дейности:
1. Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна интервенция с анестезия.
2. Локално обезболяване - проводна анестезия.
3. Тестуване за поносимост при прилагане на анестетици.
4. Венозна анестезия.

НЕРВНИ БОЛЕСТИ, ДЕТСКА НЕВРОЛОГИЯ
Специализирани медицински дейности:
1. Снемане на анамнеза и неврологичен статус.
2. Обучение на болни с неврологични заболявания.
3. Оценка на потребностите от рехабилитация.
Високоспециализирани медицински дейности:
1. Доплерова сонография.
2. Електромиография (ЕМГ).
3. Електроенцефалография (ЕЕГ).
4. Евокирани потенциали.

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
Специализирани медицински дейности:
1. Гастро-дуоденално сондиране.
2. Отчитане показателите на външно дишане.
3. Приготвяне на препарат за изследване на периферна кръв.
4. Електрокардиограма с многоканален ЕКГ апарат с разчитане.
5. Вземане на храчка и назофарингеален секрет за микробиологично и цитологично изследване.
6. Ултразвуково изследване на вътрешни органи.
7. Профилактични прегледи на лица с повишен риск от заболявания на сърдечно-съдовата система.
8. Определяне стойността на кръвната захар с глюкомер.
9. Антропометрична оценка на затлъстяването.
10. Оценка на хемодинамични показатели.
11. Оценка за наличие на кръв, белтък, захар, билирубин, уробилиноген и рН в урината чрез тестленти.
12. Катетеризация на пикочен мехур.
13. Измерване на диуреза.
14. Анализ и интерпретация на резултати от изследвания.

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ И ДЕТСКА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
Специализирани медицински дейности:
1. Гастро-дуоденално сондиране.
2. Промивка на гастростома и ентеростома.
3. Изследване с ултразвук на коремни органи.
4. Мануално изследване на ректум.
5. Ректороманоскопия.
6. Профилактични прегледи на лица с повишен риск от злокачествено новообразувание на ректосигмоидалната област.
Високоспециализирани медицински дейности:
1. Диагностична горна ендоскопия.
2. Диагностична долна ендоскопия.
Забележка. Високоспециализираните дейности се осъществяват с анестезия освен в случаите на противопоказания за провеждане на такава или отказ на пациента!

ГРЪДНА ХИРУРГИЯ
Специализирани медицински дейности:
1. Консултация, интерпретация на резултатите, диагностика и лечение на пациенти с белодробни, медиастинални и плеврални заболявания.
2. Плеврална пункция.

ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
Специализирани медицински дейности, в т.ч. специализирани здравнопромотивни дейности:
1. Промоция на кърменето.
2. Запознаване на родителите с принципите за водене на здравословен начин на живот от детето и с възможностите за целенасочено и активно влияние на фактори, действащи благоприятно върху детското здраве - рационално хранене, закалителни процедури, двигателен режим и др.
3. Наблюдение и оценка на физическото и нервно-психическото развитие на детето.
4. Поставяне на назогастрална сонда.
5. Ректално туширане.
6. Клизма на дете.
7. Вземане на материал за микробиологично изследване.
8. Снемане на неврологичен статус.
9. Електрокардиограма с 12 и повече отвеждания с разчитане.
10. Ултразвуково изследване на коремни органи.
11. Обучение на родителите за правилно отглеждане и грижи за деца с хронични заболявания.
Високоспециализирани медицински дейности:
1. Ехографско изследване на стави.
2. Трансфонтанелна ехография.

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА, ДЕТСКА ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА
Специализирани медицински дейности:
1. Обучение на болен с ендокринно заболяване.
2. Интерпретация на клинико-лабораторни и диагностични функционални тестове на жлезите.
3. Преглед и комплексна оценка на болен с диабетно стъпало.
4. Клинично изследване на болен с диабетна невропатия.
5. Антропометрична оценка на затлъстяването.
6. Интерпретация на резултати от остеодензитометрия.
7. Определяне стойността на кръвната захар с глюкомер.
8. Профилактични прегледи на лица с повишен риск от захарен диабет.
9. Оценка на резултатите от проведената диспансеризация на диспансеризираните от тях лица със захарен диабет.
Високоспециализирани медицински дейности:
1. Остеоденситометрия и интерпретация при следните случаи:
1.1. болни с трансплантирани органи;
1.2. пациенти с хиперпаратиреоидизъм;
1.3. пациенти с хипогонадизъм.
2. Доплерова сонография на съдове на щитовидната жлеза.
3. Пункционна биопсия на щитовидна жлеза под ехографски контрол.

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ
Специализирани медицински дейности:
1. Профилактика на инфекциозни заболявания.
2. Диагностика на инфекциозните синдроми.
3. Вземане на биологичен материал за микробиологично изследване и интерпретация на резултата.
4. Вземане на биологичен материал и интерпретация на резултат от серологични и вирусологични изследвания.
5. Консултативна дейност по извършване и провеждане на имунизации извън имунизационния календар на Република България.
6. Консултация на лица, пребивавали в тропически райони.

КАРДИОЛОГИЯ, ДЕТСКА КАРДИОЛОГИЯ
Специализирани медицински дейности:
1. Електрокардиограма с разчитане.
2. Оценка на хемодинамични показатели.
3. Кардиоверсио и дефибрилация.
4. Плеврална пункция.
5. Профилактични прегледи на лица с повишен риск от сърдечно-съдови заболявания.
6. Оценка на резултатите от проведената диспансеризация на диспансеризираните от тях лица със сърдечно-съдови заболявания.
Високоспециализирани медицински дейности:
1. Сърдечно-съдов тест с натоварване.
2. Непрекъснат 24-часов електрокардиографски запис (ЕКГ Холтер мониториране).
3. Ехокардиография.
4. Доплерова сонография.
5. Непрекъснат 24-часов запис на артериално налягане (Холтер мониториране).
6. Фетална ехокардиография на рисков контингент за сърдечна патология на плода.

КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ, ДЕТСКА КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ
Специализирани медицински дейности:
1. Изследване на външно дишане и интерпретация на резултатите.
2. Бронходилататорен тест с бета-агонисти.
3. Обучение за лечение с инхалаторни медикаменти.
4. Обучение за изследване на върховия експираторен дебит (ВЕД) в домашни условия.
5. Тестуване преди провеждане на контрастни изследвания и отчитане на резултата.
6. Специфична хипосенсибилизация.
7. Консултация преди имунизации при алергично болни.
8. Обучение за самопомощ при анафилактична реакция.
9. Орален провокационен тест с храни.
10. Орален провокационен тест с медикаменти.
11. Определяне на диета.
12. Интерпретация на резултати от имунологични изследвания.
Високоспециализирани медицински дейности:
1. Кожно-алергично тестуване.
2. Назален провокационен тест с медиатори.
3. Бронхопровокационен тест с метахолин.
4. Индуциране на храчка и нейната обработка.
5. Назален лаваж и обработка.

КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ
Специализирани медицински дейности:
1. Депурация и тоалет на входна врата.
2. Вземане на материали за химико-токсикологично изследване.
3. Обща депурация.
4. Антидотна терапия.

КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ И ДЕТСКА КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ
Специализирани медицински дейности:
1. Разчитане на кръвна картина и диференциално броене.
2. Интерпретация на показателите на хемостаза.
3. Интерпретация на резултати: феритин, витамин В12 и фолиева киселина.
4. Оценка за наличие на кръв, белтък, захар, билирубин, уробилиноген в урината, чрез тестленти.
5. Интерпретация на вирусологични изследвания.
6. Интерпретация на резултатите от радиоизотопно изследване.
7. Интерпретация на резултати от изследвания за живот и секвестрация на еритроцити и тромбоцити.
8. Интерпретация на резултати от изследвания за клетъчен и хуморален имунитет.
9. Оцветяване на сидеробласти.
10. Интерпретация на резултати от проведения с флоуцитометрия анализ на периферни кръвни клетки.
Високоспециализирани медицински дейности:
1. Вземане на материал чрез костно-мозъчна пункция за специализирани изследвания.
2. Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно маркирани тромбоцити.
3. Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно маркирани еритроцити - обем циркулираща кръв/кинетика на еритроцити.
4. Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел от морфологични, имунофенотипни, цитогенетични и молекулярни показатели за диагноза и определяне на група прогностичен риск при болен с левкемия.
5. Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел имунохистохимични, имунохимични показатели, микроглобулин за диагноза и определяне на група прогностичен риск при пациент с лимфом.

КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ
Специализирани медицински дейности:
1. Локално обезболяване.
2. Абразио или кюретаж на нокът, нокътно легло, нокътна гънка без ексцизия.
3. Ензимна некректомия при кожни рани, инфекции, изгаряния - без ексцизии.
4. Изготвяне на натривка от кожа или друга покривна тъкан за микробиологично изследване.
5. Изготвяне на натривка от уретрален или простатен секрет и микроскопско изследване.
6. Бактериологична натривка на проба от женския генитален тракт.
7. Изготвяне на натривка от женския генитален тракт и микроскопско изследване.
8. Кюретиране на кожни лезии и химиотерапия.
9. Електрокоагулация на кожни придатъци.
10. Химическа деструкция на кожа.
11. Скарификационни или епикутанни тестове.
12. Отстраняване на хирургични шевове.
Високоспециализирана медицинска дейност:
1. Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори.

МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ
Специализирани медицински дейности:
1. Вземане на биологични материали за паразитологично изследване.
2. Консултация, интерпретация на резултати от медико-диагностични изследвания за паразитози, диагностика и съставяне на план за лечение на пациенти с паразитни заболявания.
3. Интерпретация на резултати от изследване на нативен препарат за паразити.

НЕВРОХИРУРГИЯ
Специализирани медицински дейности:
1. Консултация, интерпретация на резултатите, диагностика и съставяне на план за лечение на пациенти с неврохирургични заболявания.
2. Диагностично-терапевтична лумбална пункция.

НЕФРОЛОГИЯ И ДЕТСКА НЕФРОЛОГИЯ
Специализирани медицински дейности:
1. Обучение на болни с хронична бъбречна недостатъчност.
2. Ултразвукова диагностика на органите на отделителната система.
3. Катетеризация на пикочен мехур.
4. Концентрационна проба на Фолхард и Разбойников.
5. Изчисляване на креатининов клирънс.
6. Измерване на диуреза.
7. Анализ и интерпретация на радиоизотопни клирънси, изотопна нефрограма и нефросцинтиграфия.
8. Анализ и интерпретация на резултатите от венозна пиелография.
9. Анализ и интерпретация на резултатите от ретроградна пиелография.
10. Проследяване ефекта от имуносупресивна терапия.
11. Подготовка и насочване за хемодиализно лечение и бъбречна трансплантация.
12. Анализ и интерпретация на резултати от изследвания.
Високоспециализирана медицинска дейност:
1. Доплерово ултразвуково изследване на бъбречни съдове.

МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ
Специализирани медицински дейности:
1. Консултация, преглед и интерпретация на резултати от изследвания на пациенти, които не подлежат на амбулаторно наблюдение/диспансеризация, съгласно Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията.
2. Симптоматично лечение на пациенти, нуждаещи се от палиативни грижи в домашни условия.

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
Специализирани медицински дейности:
1. Имобилизация на крайници.
2. Закрито наместване на фрактури.
3. Отстраняване на шини и гипсови превръзки.
4. Превръзки.
5. Снемане на хирургични конци.
6. Репозиция при луксация на става.
7. Хирургична обработка на рана.
Високоспециализирани медицински дейности:
1. Ехографско изследване на стави при деца.
2. Вагинотомия.
3. Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство.
4. Диагностична и терапевтична пункция на стави.

ОЧНИ БОЛЕСТИ
Специализирани медицински дейности:
1. Локално обезболяване.
2. Изследване на зрителна острота.
3. Изследване на зенични реакции.
4. Изследване на рефракция с предписване на очила.
5. Изследване на заден очен сегмент.
6. Офталмоскопия.
7. Тонометрия.
8. Екзофталмометрия.
9. Изследване на зрително поле - периметрия или кампиметрия.
10. Изследване на цветно зрение с цветни таблици.
11. Изследване на адаптацията.
12. Изследване на акомодацията.
13. Изследване с триогледални стъкла.
14. Изследване на преден очен сегмент - биомикроскопия.
15. Гониоскопия.
16. Изследване на централно зрително поле по Амслер.
17. Офталмометрия по Жавал или авторефрактометрия.
18. Скиаскопия.
19. Поставяне, сваляне на очна протеза.
20. Промивка на конюнктивален сак.
21. Сондиране на каналикули и промиване на слъзни пътища.
22. Цветни проби за слъзни пътища.
23. Проба на Ширмер.
24. Проба на Зайдел.
25. Отстраняване на хирургични шевове.
26. Отстраняване на чуждо тяло от роговица и конюнктива.
27. Терапевтична субконюнктивална парабулбарна и ретробулбарна инжекция.
Високоспециализирани медицински дейности:
1. Лазертерапия на очни заболявания.
2. Флуорисцентна ангиография на съдове на окото.

ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ, ДЕТСКА ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ
Специализирани медицински дейности:
1. Вземане на материал за микробиологично изследване.
2. Определяне на витален белодробен капацитет и форсиран експираторен обем за една минута.
3. Спирометрия.
4. Туберкулинова проба на Манту.

ПСИХИАТРИЯ, ДЕТСКА ПСИХИАТРИЯ
Специализирани медицински дейности:
1. Изследване психичен статус.
2. Интервю за функциониране в семейството.
3. Психиатрична експертна оценка.
4. Оценка на суициден риск.
5. Оценка на риск от опасност за болния/околните.
6. Оценка за задължително лечение.
7. Интервю с близки на болния.
8. Назначаване и проследяване на ефекта от медикаментозното лечение.
9. Сесия за психосоциална рехабилитация.
10. Сесия при сексуална дисфункция.
11. Терапевтична сесия с деца и юноши.
12. Друга специализирана психиатрична интервенция.
13. Консултация на родител, емоционално свързани лица или попечител.
14. Сесия с родител и дете за започване на лечение.
15. Оценка за развитие и психични функции на дете.
16. Оценка при малтретиране на дете.
17. Сесия с родители при дефицитни състояния с оглед насочване към рехабилитационни служби.
18. Тест за интелигентност.
19. Тест за познавателни и други психични функции.
20. Оценка на психологична експертиза.
21. Психиатрична експертиза.
22. Откриване и наблюдение на лица със зависимости.
23. Включване на пациент на амбулаторно наблюдение/диспансеризация, определяне на периода на диспансерното наблюдение и преценка веднъж годишно на необходимостта от продължаване на диспансерното наблюдение на пациента съгласно Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията.
Високоспециализирана медицинска дейност:
1. Сесия за кризисна интервенция.

РЕВМАТОЛОГИЯ, ДЕТСКА РЕВМАТОЛОГИЯ
Специализирани медицински дейности:
1. Функционална оценка на опорно-двигателния апарат.
2. Микроскопско изследване на синовиална течност.
3. Директно микроскопско изследване на синовиална течност за бактерии.

СЪДОВА ХИРУРГИЯ, АНГИОЛОГИЯ
Специализирани медицински дейности:
1. Консултация, интерпретация на специализирани параклинични, апаратни и инструментални изследвания.
2. Венозно приложение на склерозиращи агенти.
Високоспециализирани медицински дейности:
1. Доплерова сонография на периферни съдове.
2. Лигатура на вена при подкожни варикозни образувания и ексцизия на варикозни възли.

УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ
Специализирани медицински дейности:
1. Риноскопия.
2. Локално лечение при епистаксис.
3. Отстраняване на назална тампонада.
4. Отстраняване на чуждо тяло от носа.
5. Скопия на нос, фаринкс, епифаринкс и хипофаринкс.
6. Индиректна ларингоскопия.
7. Отоскопия.
8. Клиничен тест за слух (без аудиометрия).
9. Промивка на външен слухов канал.
10. Отстраняване на чуждо тяло от външен слухов проход.
11. Шев при разкъсвания на външно ухо.
12. Инцизия в областта на външен слухов проход.
13. Парацентеза на тъпанчевата мембрана.
14. Смяна на трахеостомна канюла.
15. Вземане на биопсичен материал от външно ухо.
16. Инцизия на носа при възпалителни процеси.
17. Проби за проходимост на Евстахиева тръба.
18. Изследвания за вестибуларна симптоматика чрез тестване.
Високоспециализирани медицински дейности:
1. Ларингостробоскопия и ларингостромбография.
2. Фонетография.
3. Фониатрична консултация с последваща гласова рехабилитация (комплекс дихателни, фониаторни и резонаторни упражнения).
4. Пункция и аспирация на максиларен синус.
5. Вземане на биопсичен материал от нос.
6. Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни абсцеси.
7. Назален провокационен тест с алергени.
8. Отстраняване на полипи от носната кухина.

УРОЛОГИЯ
Специализирани медицински дейности:
1. Смяна на нефростома.
2. Инстилация на медикаменти в пикочен мехур.
3. Вземане на простатен секрет и диагностично туширане.
4. Смяна на цистостомна тръба.
5. Промивка на цистостома.
6. Промивка на нефростома и пиелостома.
7. Смяна на уретеростома и на уретерален катетър.
8. Дилатация на препуциума.
9. Шев при повърхностни разкъсвания в областта на гениталиите.
10. Поставяне на медицинско изделие за дрениране на пикочен мехур.
11. Отстраняване на чуждо тяло от областта на мъжки гениталии без инцизия.
12. Ексцизионна обработка на рана, до ниво кожа и подкожие.
13. Бактериологична посявка от раневи секрет.
14. Диагностичен ултразвук на пикочо-половата система.
15. Отстраняване на чуждо тяло от уретра без инцизия.
16. Репониране на парафимоза.
17. Френулумтомия и дорзумсцизия.
18. Циркумсцизия.
19. Дилатация на уретра.
20. Профилактични прегледи при лица с повишен риск от злокачествено новообразувание на простатата.
Високоспециализирани медицински дейности:
1. Уретроцистоскопия (диагностична).
2. Вземане на биопсичен материал от уретра, пикочен мехур, пенис и простата.
3. Уретротомия при стриктура.

ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА
Специализирани медицински дейности:
1. Пасивни упражнения.
2. Позиционна терапия.
3. Масаж - общи техники.
4. Масаж - специализирани техники.
5. Механотерапия.
6. Дихателна гимнастика.
7. Перкуторен дренаж на бял дроб при деца.
8. Аналитична лечебна физкултура.
9. Лечебна физкултура с уреди.
10. Обучение за ползване на протези.
11. Трудотерапия и обучение в дейности от ежедневния живот.
12. Лечение с нискочестотни токове.
13. Електростимулация.
14. Лечение със средночестотни токове.
15. Лечение с високочестотни токове.
16. Лечение с нискочестотно магнитно поле.
17. Лечение с инфрачервени и видими лъчи.
18. Лечение с ултравиолетови лъчи.
19. Лечение с ултразвук.
20. Криотерапия.
21. Парафинотерапия.
22. Инхалационна терапия.
23. Антропометрия (соматоскопия, сантиметрия, ъглометрия, плантография, динамометрия, определяне на телесна маса).
24. Клинично функционално изследване (мускулно тестуване, обем на движение, равновесие/координация, сръчност).
25. Локомоторен анализ (анализ на походката).
26. Анализ на дейностите от ежедневния живот.
27. Определяне на рехабилитационен потенциал.
Високоспециализирани медицински дейности:
1. Специализирани кинезитерапевтични методи, приложими при детска церебрална парализа.
2. Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани.
3. Екстензионна терапия.
4. Постизометрична релаксация.

ХИРУРГИЯ, ДЕТСКА ХИРУРГИЯ
Специализирани медицински дейности:
1. Мануално изследване на ректум.
2. Натривка от рана и превръзка за микробиологично изследване.
3. Имобилизация.
4. Поставяне на шийна яка.
5. Инцизия и шев на меки тъкани.
6. Поставяне, промивка и смяна на раневи дренаж.
7. Диагностика и обработка на фистули.
8. Промивка на гастростома и ентеростома.
9. Мануална репозиция при ректален пролапс.
10. Инцизия и ексцизия на повърхностно разположени процеси и туморни образувания на коремна и гръдна стена.
11. Вторичен шев при гранулираща коремна рана.
12. Аноскопия.
13. Репозиция на хемороиди.
14. Инцизия на подкожен панарициум или паронихия.
15. Инцизия, ексцизия и шев при повърхностно разположени процеси в областта на главата и гърба.
16. Отстраняване на нокът, нокътно легло и нокътна гънка.
17. Профилактични прегледи при лица с повишен риск от злокачествени заболявания на ректосигмоидната област, млечна жлеза.
Високоспециализирани медицински дейности:
1. Вземане на биопсичен материал (гърда и лимфен възел).
2. Инцизия на гръдна жлеза.

В. Специализирани и високоспециализирани медико-диагностични изследвания по медицински специалности:
ВИРУСОЛОГИЯ
Специализирани изследвания:
1. Серологично изследване за HIV 1/2 антитела.
2. Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни (IgM, IgG).
3. Серологично изследване на IgM антитела за морбили при бременни.
4. Серологично изследване на IgM антитела срещу хепатитен А вирус.
5. Серологично изследване на HBsAg на хепатитен В вирус.
6. Серологично изследване на anti-HBcIgM антитела и HBeAg на хепатитен В вирус.
7. Серологично изследване на антитела срещу хепатитен С вирус.

КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ
Специализирани изследвания:
1. Определяне на криоглобулини.
2. Определяне на общи имуноглобулини IgM.
3. Определяне на общи имуноглобулини IgG.
4. Определяне на общи имуноглобулини IgА.
5. Определяне на С3 компонент на комплемента.
6. Определяне на С4 компонент на комплемента.
7. Изследване на С-реактивен протеин.
8. Изследване на ревматоиден фактор.
Високоспециализирани изследвания:
1. Определяне на общи IgE.
2. Определяне на антинуклеарни антитела в серум.
3. Флуоцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити - стандартен панел.
4. Флоуцитометрично определяне на фагоцитозата.
5. Определяне на оксидативния взрив на периферни неутрофили и моноцити с Нитроблау тетразолов тест.
6. Хормони - fT4, TSH.
7. Определяне на Anti - TPO.

ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ
Специализирани изследвания:
1. Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0).
2. Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н.
3. Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs.
4. Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите- чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума - чрез аглутинационен или ензимен метод.
5. Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум.
6. Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест-реагенти.
Високоспециализирани изследвания:
1. Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С‘) тест-реагент.
2. Определяне специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод.
3. Определяне титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод.

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Специализирани изследвания:
1. Хематологични и цитологични изследвания:
1.1. кръвна картина - поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC;
1.2. диференциално броене на левкоцити - визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване и морфология на еритроцити;
1.3. скорост на утаяване на еритроцитите.
2. Кръвосъсирване и фибринолиза:
2.1. време на кървене;
2.2. протромбиново време;
2.3. активирано парциално тромбопластиново време (APTT);
2.4. фибриноген.
3. Изследване на урина - основна програма:
3.1. химично изследване на урина (pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв);
3.2. седимент - ориентировъчно изследване.
4. Изследване на изпражнения:
4.1. окултни кръвоизливи.
5. Клинично-химични изследвания:
5.1. субстрати - Глюкоза, Креатинин, Урея, Билирубин - общ, Билирубин - директен, Общ белтък, Албумин, CRP, Холестерол, LDL-холестерол, HDL-холестерол, Триглицериди, Гликиран хемоглобин, Пикочна киселина, Кръвнозахарен профил;
5.2. ензими - AСАТ, АЛАТ, Креатинкиназа (КК), ГГТ, Алкална фосфатаза (АФ), Алфа-амилаза, Липаза;
5.3. електролити и олигоелементи - Натрий, Калий, Калций, Фосфати, Желязо, ЖСК.
Високоспециализирани изследвания:
1. Хормони - fT4; TSH, LH, FSH, Prolactin, Estradiol, Testosteron, Progesteron Антитела срещу Тиреоидната пероксидаза - Anti-TPO.
2. Туморни маркери - PSA, CA-15-3, СА-19-9, СА-125, СЕА, алфа-фетопротеин, бета-хорионгонадотропин.
3. Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза.
4. Лекарствена концентрация - Карбамазепин, Валпроева киселина, Фенитоин, Дигоксин.
5. Изследване на урина - Микроалбуминурия.
6. Субстрати - Общи имуноглобулини IgM, IgG, IgA, С 3 и С 4 компонент на комплемента, Криоглобулини, антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции) и изследване на ревма фактор (RF).

КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ
Специализирани изследвания:
1. Фекална маса и ректален секрет (Salmonella, Shigella, E. coli, Candida, Campylobacter, Clostridium difficile, Staphylococcus aureus).
2. Изследване на урина за урокултура Е. coli, Proteus, Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам ( - ), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus).
3. Материал от генитална система N. gonorrhoeae, Streptococcus (Haemophilus), Staphylococcus, Gardnerella, Enterobacteriaceae и др. Грам ( - ), Гъби (C. albicans) и др.
4. Ранев материал и гной Staphylococcus (S. aureus), b-Streptococcus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам ( - ), Анаероби, Corynebacterium.
5. Гърлени и назофарингеални секрети b-Streptococcus, Staphylococcus (S. aureus), Neisseria (N. meningitidis), Haemophilus (H. influenzae), Гъби (C. albicans и др.), Corynebacterium.
6. Храчка, a-(b)-Streptococcus, Staphylococcus, Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам ( - ), Гъби (C. albicans и др.), Mycobacterium, Анаероби, Aspergillus, M. pneumoniae, RSV.
7. RPR (или Васерман).
8. Антибиограма с 6 антибиотични диска.
9. Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции).
10. Диагностично изследване за ревматоиден артрит, инфекциозна мононуклеоза, Chlamydia.

МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ
Специализирани изследвания:
1. Микроскопско изследване за паразити, вкл. Trichomonas vaginalis.
2. Серологично изследване за токсоплазмоза.
3. Серологично изследване за ехинококоза.
4. Серологично изследване за трихинелоза.

ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ
Специализирани изследвания:
Цитологично изследване на две проби от:
1. цитонамазка от храчка;
2. седимент от урина;
3. секрет от млечна жлеза;
4. секрет от външна фистула;
5. секрет от рана (вкл. оперативна);
6. лаважна течност от пикочен мехур, уретери, пиелон;
7. цитонамазка от женски полови органи;
8. цитонамазка от устна кухина;
9. цитонамазка от очни лезии;
10. материал от кожни лезии;
11. синовиална течност.
Високоспециализирани изследвания:
Хистобиопсично изследване на две проби от:
1. лимфен възел;
2. млечна жлеза;
3. простата;
4. щитовидна жлеза;
5. слюнчена жлеза;
6. коремен орган;
7. бял дроб, ларинкс и трахея;
8. медиастинум;
9. туморни формации в коремната кухина;
10. полов орган;
11. устна кухина, фаринкс и хранопровод;
12. кожа и кожни лезии;
13. мускул;
14. подкожен тумор;
15. щитовидна жлеза;
16. органи на пикочната система;
17. око и очни лезии;
18. става;
19. външно ухо;
20. нос;
21. костен мозък.

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
Специализирани изследвания:
1. Рентгенологични изследвания група 1:
1.1. рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография).
2. Рентгенологични изследвания група 2:
2.1. рентгенография на челюстите в специални проекции;
2.2. рентгенография на лицеви кости;
2.3. рентгенография на околоносни синуси;
2.4. специални центражи на черепа;
2.5. рентгенография на стернум;
2.6. рентгенография на ребра;
2.7. рентгеноскопия на бял дроб;
2.8. рентгенография на крайници;
2.9. рентгенография на длан и пръсти;
2.10. рентгенография на стерноклавикуларна става;
2.11. рентгенография на сакроилиачна става;
2.12. рентгенография на тазобедрена става;
2.13. рентгенография на бедрена кост;
2.14. рентгенография на колянна става;
2.15. рентгенография на подбедрица;
2.16. рентгенография на глезенна става;
2.17. рентгенография на стъпало и пръсти;
2.18. рентгенография на клавикула;
2.19. рентгенография на акромиоклавикуларна става;
2.20. рентгенография на скапула;
2.21. рентгенография на раменна става;
2.22. рентгенография на хумерус;
2.23. рентгенография на лакетна става;
2.24. рентгенография на антебрахиум;
2.25. рентгенография на гривнена става.
3. Рентгенологични изследвания група 3:
3.1. рентгенография на череп;
3.2. рентгенография на гръбначни прешлени;
3.3. рентгенография на гръден кош и бял дроб;
3.4. обзорна рентгенография на сърце и медиастинум;
3.5. обзорна рентгенография на корем;
3.6. рентгенография на таз.
4. Рентгенологични изследвания група 4:
4.1. томография на гръден кош и бял дроб;
4.2. иригография;
4.3. рентгеново изследване на хранопровод, стомах;
4.4. рентгеново изследване на тънки черва;
4.5. интерпретация на образни изследвания.
5. Други образни изследвания:
5.1. ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи.
Високоспециализирани диагностични изследвания:
1. Хистеросалпингография.
2. Интравенозна холангиография.
3. Венозна урография.
4. Мамография на двете млечни жлези.
5. Ядрено-магнитен резонанс.
6. Компютърна аксиална или спирална томография.
7. Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография).
8. Ехография на млечна жлеза.
Забележка. Всички образни изследвания включват разчитане и писмена интерпретация от специалист по образна диагностика.
VI. Дейностите и услугите в обхвата по т. I - V съставляват основен пакет
VII. Дейностите и услугите в обхвата на т. V, които по преценка на лекаря специалист могат да бъдат отлагани за изпълнение или преоценка във времето, съставляват допълнителен пакет.

Приложение № 3 към чл. 1, ал. 1

Дентална извънболнична медицинска помощ

I. Здравно-информационни дейности
1. Запознаване на пациента със структурата, организацията и работния график на лечебното заведение, и квалификацията на медицинските специалисти.
2. Запознаване на пациента със съдържанието на промотивните, превантивните, профилактичните, диагностично-лечебните и рехабилитационните дейности, предлагани от лечебното заведение, и начина за тяхното ползване, в това число със:
2.1. вида и обема на заплащаните от НЗОК здравни дейности по пакет "Дентална извънболнична медицинска помощ";
2.2. начина за заявяване на обстоен преглед със снемане на зъбен статус;
2.3. дейностите, за които се заплаща, размера на дължимите суми, реда и начина на заплащане и за издаване на документ за извършено плащане.
3. Запознаване на пациента с неговите права и задължения.
4. Запознаване на пациента с възможността за достъп до електронното му здравно досие.
II. Промоция на здравето
1. Здравно възпитание:
1.1. предоставяне на информация за възможностите за укрепване и подобряване на денталното здраве, развитие на позитивни здравни навици и умения, в това число грижи за устната хигиена, начин на хранене и други;
1.2. запознаване с рисковите фактори за денталното здраве и вредата от нездравословните навици - тютюнопушене, нездравословно хранене и други.
III. Диагностично-лечебна дейност
А. Първична дентална помощ
1. Здравноосигурени лица до 18 години:
1.1. обстоен преглед със снемане на зъбен статус - в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни;
1.2. лечение на неусложнен кариес чрез обтурация с амалгама или химичен композит;
1.3. екстракция на временен зъб с анестезия;
1.4. екстракция на постоянен зъб с анестезия;
1.5. лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб;
1.6. лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб.
2. Здравноосигурени лица над 18 години:
2.1. обстоен преглед със снемане на зъбен статус - в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни;
2.2. лечение на неусложнен кариес чрез обтурация с амалгама или химичен композит;
2.3. екстракция на постоянен зъб с анестезия.
Б. Специализирана дентална помощ
1. Здравноосигурени лица до 18 години - детска дентална помощ:
1.1. обстоен преглед със снемане на зъбен статус - в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни;
1.2. лечение на неусложнен кариес чрез обтурация с амалгама или химичен композит;
1.3. екстракция на временен зъб с анестезия;
1.4. екстракция на постоянен зъб с анестезия;
1.5. лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб;
1.6. лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб.
2. Здравноосигурени лица до и над 18-годишна възраст - хирургична дентална помощ:
2.1. специализиран обстоен преглед;
2.2. инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията;
2.3. екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с анестезия;
2.4. контролен преглед след някоя от горните две дейности;
2.5. двадесет и четиричасово активно наблюдение при необходимост след обща анестезия;
2.6. медицинска експертиза в съответствие с Наредбата за медицинската експертиза и Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.
IV. За лица под 18-годишна възраст с психични заболявания дейностите по т. III се извършват под обща анестезия след обстоен преглед от специалист психиатър със заключение, съдържащо диагноза за психично заболяване и необходимостта от дентално лечение под обща анестезия. Двадесет и четиричасово активно наблюдение при необходимост след обща анестезия.
V. За здравноосигурени лица, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, включително и след навършване на 18-годишна възраст, и за лицата, задържани под стража, дейностите по т. III се извършват с анестезия.
VI. Дейностите и услугите в обхвата по т. I - V съставляват основен пакет.

Приложение № 4 към чл. 1, ал. 1

Обхват на медицинските дейности, необходими за насочване на лица до 18 години към териториална експертна лекарска комисия по заболявания

МКБ код на заболяването

Консултативен преглед от специалист със съответна специалност

Медико-диагностични дейности

А15.0, A15.1

Пневмология и фтизиатрия

рентгенография и томография на гръден кош и бял дроб; микробиологично изследване за Мicobacterium

А15.2

Пневмология и фтизиатрия

рентгенография на гръден кош и бял дроб; хистологично изследване

А15.4, A16.3, A16.4, A17.1

Пневмология и фтизиатрия

Проба Манту; рентгенологични - група 2 и 3

А15.5, A16.8, A18.0

Пневмология и фтизиатрия, ушно-носно-гърлени болести

рентгенологични - група 2 и 3

А15.8

Пневмология и фтизиатрия, ушно-носно-гърлени болести

рентгенологични- група 2 и 3

А16.0, A16.1

Пневмология и фтизиатрия

Проба Манту; рентгенография и томография на гръден кош и бял дроб; микробиологично изследване за Мicobacterium

А18.1

Нефрология, урология

Проба Манту; микробиологично изследване на урина; ехография

А18.2, A18.5

Пневмология и фтизиатрия

Проба Манту

А18.3

Пневмология и фтизиатрия; гастроентерология

Проба Манту; рентгенологични - група 4; ехография

A18.4

Пневмология и фтизиатрия; кожни и венерически болести

Проба Манту; микробиологично изследване

А19.8

Детска пневмология и фтизиатрия

Кръвно-газов анализ, рентгенологични изследвания - групи 2 и 3, проба Манту

А50.0, A50.1

Кожни и венерически болести

Рентгенологични изследвания - група 2

А50.2

Кожни и венерически болести, нервни болести

Рентгенологични изследвания - група 2

А50.3

Кожни и венерически болести, очни болести

-

А50.4

Кожни и венерически болести, нервни болести

Рентгенологични - група 2

В55.0

Клинична хематология, медицинска паразитология

Клинико-химични, хематологични и цитологични

В67.1

Детска пневмология и фтизиатрия; хирургия

Кръвна картина; серологично изследване; рентгенография на гръден кош и бял дроб

В67.5

Гастро-ентерология, хирургия

Кръвна картина; серологично изследване; абдоминална ехография

В67.6

Нервни болести, очни болести

Клинико-химични, Хематологични и цитологични, Рентгенологични изследвания - група 2

В75

Медицинска паразитология, нервни болести

Клинико-химични, рентгенологични изследвания - група 3, ЕМГ

C00.0, С00.1, С00.3, С00.4, С00.5, С00.6, С00.9, С01, С02.0, С02.1, С02.2, С02.3, С02.4, С02.8, С02.9

Ушно-носно-гърлени болести, онкология

-

С07, С08.0, С08.1, С08.8, С08.9, С03.0, С03.1, С03.9, C05.0, C05.1, С05.2, С05.8, С.05.9, С10.0, С10.1, С10.2, С10.3, С10.9, С10.8

Лицево-челюстна хирургия

-

С11.0, С11.1, С11.2, С11.3, С11.9, С12, С13.0, С13.1, С13.2, С13.8, С13.9, С14.0, С14.2, С14.8, С32.0, С32.1, С32.2, С32.3, С32.8, С32.9

Ушно-носно-гърлени болести

-

С15.0, С15.9, С16.0, С16.2, С16.3, С16.4, С16.5, С16.6, С16.8, С16.9, С17.0, С17.1

Хирургия или гастроентерология

 

С15.1, С15.2, С15.3, С15.4, С15.5, С15.8, С17.2, С17.3, С17.8, С17.9, С18.0, С18.1, С18.2, С18.3, С18.4, С18.5, С18.6, С18.7, С18.8, С18.9, С19, С20, С21.0, С21.1, С21.8, С22.1, С22.2, С22.3, С22.4, С22.7, С22.9, С23, С24.0, С24.1, С24.8, С25.0, С25.1, С25.2, С25.3, С25.4, С25.7, С25.8, С25.9, С26.0, С26.1, С26.8, С26.9

Хирургия

 

С16.1

Хирургия или гастроентерология

 

С30.0, С30.1, С31.0, С31.1, С31.2, С31.3, С31.8, С31.9

Ушно-носно-гърлени болести

КАТ на глава

С33, C34.0, С34.1, C34.2, C34.3, C34.8, C34.9

Хирургия, пневмология и фтизиатрия

Фибробронхоскопия; КАТ на гръден кош

С37, C38.0, C38.2, C38.3

Хирургия

КАТ на гръден кош; ехокардиография

С38.1

Хирургия, кардиология

КАТ на гръден кош; ехокардиография; ЕКГ

С38.4, С38.8, С39.0, С39.8, С39.9

Хирургия, пневмология и фтизиатрия

КАТ на гръден кош

С40.0, С40.1, С40.2, С40.3, С40.8, С40.9, С41.2, С41.3, С41.4, С41.8, С41.9

Ортопедия и травматология

Рентгенологични - група 2; КАТ или МРТ

С41.0, C41.1

Лицево-челюстна хирургия

Рентгенологични - група 2

С43.0, С43.2, С43.3, С43.4, С43.5, С43.6, С43.7, С43.8, С43.9, С44.0, С44.1, С44.2, С44.3, С44.4, С44.5, С44.6, С44.7, С44.8, С44.9, С79.2, Q80.1, Q80.2, Q81.2

Кожни и венерически болести

-

С43.1

Кожни и венерически болести, хирургия

-

С48.0, C48.1, C48.2, С48.8

Хирургия

Диагностичен ултразвук на коремни органи

С49.0

Лицево-челюстна хирургия

ЯМР

С49.1, C49.2, C49.3, C79.5

Ортопедия и травматология

-

С49.4, С49.5, С49.6, С49.8, С49.9, С76.0, С76.1, С76.2, С76.3, С76.4, С76.5, С76.7, С76.8, С77.0, С77.1, С77.2, С77.3, С77.4, С77.5, С77.8, С77.9

Хирургия

-

С50.0, С50.1, С50.2, С50.3, С50.4, С50.5, С50.6, С50.8, С50.9

Хирургия

Мамография

С51.0, С51.1, С51.2, С51.8, С51.9, С52, С53.8, С57.7, С57.9, С79.6

Акушерство и гинекология

-

С53.0, C53.1, C53.9

Акушерство и гинекология

Колпоскопия

С54.0, С54.1, С54.2, С54.3, С54.8, С54.9, С55, С56, С57.0, С57.1, С57.2, С57.3, С57.4, С57.8

Акушерство и гинекология

Абдоминална двуизмерна ехография

С60.0, С60.1, С60.2, С60.8, С60.9, С62.0, С62.1, С62.9, С63.0, С63.1, С63.2, С63.7, С63.8, С63.9, С79.1

Урология

-

С64, C65

Нефрология

Изследване на урина; клинико-химични - креатинин; ултразвукова диагностика на коремни органи

С66

Урология

Изследване на урина; клинико-химични - креатинин; ултразвукова диагностика на коремни органи

С67.0, С67.1, С67.2, С67.3, С67.4, С67.5, С67.6, С67.7, С67.8

Урология

Изследване на урина; диагностичен ултразвук на пикочо-половата система; цистоскопия

С68.0, C68.1, C68.8, C68.9

Нефрология, урология

Изследване на урина; клинико-химични - креатинин; ултразвукова диагностика на коремни органи

С69.0, С69.1, С69.2, С69.3, С69.4, С69.5, С69.6, С69.8, С69.9

Очни болести

Хистологичен резултат

С70.0, С70.1, С70.9, С72.0, С72.1, С72.2, С72.3, С72.4, С72.5, С72.8

Нервни болести

Ядрено-магнитен резонанс

С71.0, C71.5

Нервни болести, очни болести

Ядрено-магнитен резонанс; ЕЕГ

С71.1, С71.2, С71.3, С71.4, С71.6, С71.7, С71.8, С71.9

Нервни болести

Ядрено-магнитен резонанс; ЕЕГ

С73

Ендокринология

Ехография на щитовидна жлеза; клинично-химични изследвания - тиреоидни хормони

С75.0, С75.1, С75.2, С75.3, С75.4, С75.5, С75.8, С75.9

Ендокринология

КАТ; клинично-химични изследвания - хормони

С78.0, С78.1, С78.2, С78.3, С78.4, С78.5, С78.6, С78.7, С78.8

Хирургия

КАТ

С79.0

Нефрология

-

С79.3

Неврохирургия

-

С79.7

Ендокринология

-

D50.0

Клинична хематология

Хематологични и цитологични, клинико-химични изследвания - електролити и олигоелементи, изследване на изпражнение

D51.0, D51.9, D52.0, D52.9, D53.9, D55.0, D55.1, D55.9, D59.1, D59.9, D61.0, D61.9

Клинична хематология

Хематологични и цитологични, клинико-химични изследвания - електролити и олигоелементи, ензими

D56.1

Клинична хематология

Хематологични и цитологични, клинико-химични изследвания - електролити

D57.1, D58.0, D58.1

Клинична хематология

Хематологични и цитологични, клинико-химични изследвания

D66, D67, D68.0, D68.1, D68.2

Клинична хематология

Хематологични и цитологични, клинико-химични изследвания - ензими

D69.0, D69.1, D69.3, D69.5, D69.9

Клинична хематология

Хематологични и цитологични, кръвосъсирване и фибринолиза

Е03.0

Детска ендокринология, детска психиатрия

Хормони, ехография; Клинико-химични субстрати

Е03.1, E03.8

Детска ендокринология

Хормони, ехография

Е04.0, E04.9

Детска ендокринология

Ехография на щитовидна жлеза, ЕКГ, хормони

Е05.0, E05.1, E05.2

Детска ендокринология

Ехография на щитовидна жлеза, ЕКГ, хормони, клинико-химични субстрати

Е05.3, E05.8

Детска ендокринология, детска кардиология, офталмология

Ехография на щитовидна жлеза, ЕКГ, хормони, клинико-химични субстрати

Е06.3

Детска ендокринология, детска кардиология, офталмология

Хормони, ехография; клинико-химични субстрати, хематологични и цитологични

Е07.1

Детска ендокринология

Хормони, ехография; клинико-химични субстрати

Е10.2

Детска ендокринология, нефрология

Клинико-химични субстрати, микроалбуминурия, изследване на урина - основна програма

Е10.3

Детска ендокринология, очни болести

Клинико-химични субстрати, визус и описание на очни дъна

Е10.4, E10.5

Детска ендокринология, неврология

Клинико-химични субстрати, доплер сонография на артерии и вени, визус и описание на очни дъна, ЕКГ

Е20.0, E20.1

Детска ендокринология

Клинико-химични електролити и олигоелементи, ЕМГ

Е20.8

Детска ендокринология

Клинико-химични електролити и олигоелементи

Е22.0

Детска ендокринология, кардиология, неврохирургия

ЕКГ, КАТ на глава, клинико-химични изследвания

Е23.0

Детска ендокринология

Хормони, рентгенологични изследвания - група 3

Е23.2

Детска ендокринология

Хормони

Е24.0, E26.0

Детска ендокринология, детска кардиология

Клинико-химични изследвания - кръвнозахарен профил, електролити и олигоелементи, ЕКГ

Е25.0

Детска ендокринология, акушерство и гинекология

Клинико-химични изследвания - електролити и олигоелементи

Е26.2

Детска ендокринология

Клинико-химични изследвания - електролити и олигоелементи, ЕКГ

Е26.8

Детска ендокринология, детска кардиология или очни болести

Клинико-химични изследвания - електролити и олигоелементи, ЕКГ

Е27.1, E27.4

Детска ендокринология, детска кардиология

Клинико-химични изследвания - електролити и олигоелементи, ЕКГ

Е27.5

Детска ендокринология, детска кардиология

Абдоминална ехография, ЕКГ, клинико-химични изследвания

E28.2

Детска ендокринология, акушерство и гинекология

Ехография

Е30.0

Детска ендокринология, акушерство и гинекология

Ехография, полови и гонадотропни хормони

Е30.1

Детска ендокринология

Рентгенологични изследвания - група 2

Е34.3, Е55.0, Е70.0, Е70.1, Е70.2, Е71.1, Е71.3, Е74.0, Е74.2, Е75.0, Е75.2, Q96

Детска ендокринология

-

Е72.2

Детска нефрология

-

Е79.1

Детска ендокринология

Клинико-химични изследвания - субстрати

E83.0

Детска ендокринология

Клинико-химични изследвания

Е83.3

Детска ендокринология

Клинико-химични изследвания, Рентгенологични изследвания - група 2

F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8, F30, F31, F32, F40, F41, F42, F43, F44, F45, F48, F70, F71, F72, F73, F78, F79, F84, F90

Детска психиатрия

-

G04.8, G06

Детска неврология, очни болести

ЕЕГ, ядрено-магнитен резонанс, хематологични и цитологични изследвания - субстрати

G11.0, G11.1

Детска неврология

Хематологични и цитологични изследвания, ЕКГ

G12.0, G12.1, G12.2, G54.0, G54.1, G54.2, G54.3, G54.5, G62.0, G62.2, G63.2, G63.5, G63.8

Детска неврология

ЕМГ

G35

Детска неврология

ЯМР

G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.6, G40.7, G40.8

Детска неврология

ЕЕГ, КАТ при индикации

G70.0

Детска неврология

ЕМГ на едно влакно

G71.0, G71.1, G71.2, G72.2

Детска неврология

Високоспециализирани медицински дейности - ЕМГ; Клинично-химични - ензими; Хематологични и цитологични

G71.8, G72.3

Детска неврология

Високоспециализирани медицински дейности - ЕМГ; Клинично-химични - ензими и олигоелементи; Хематологични и цитологични

G80.0, G80.1, G80.2, G80.3, G80.4, G80.8

Детска неврология

ЕЕГ, рентгенологични изследвания - група 2

Н17, H18.6

Очни болести

биомикроскопия

Н20.1, Н30.0, Н44.0, Н44.5, Н44.6, Н44.7, Н54.0, Н54.1, Н54.2, Н54.4, Н54.5, Н54.6

Очни болести

Централно зрение, офталмоскопия, биомикроскопия

Н26.0

Очни болести

Изследване на периферно зрение

Н33.0, H47.2

Очни болести

Периферно зрение

Н33.5, H35.3

Очни болести

Периферно зрение, офталмоскопия, биомикроскопия

Н34, H36.0

Очни болести

Визус и описание на очни дъна, съдове и ретина

Н40, H40.1, H40.2, H40.8

Очни болести

Измерване на вътреочно налягане, периферно зрение

Н65.2

Ушно-носно-гърлени болести

Отоскопия конвенционална аудиометрия

Н65.3

Ушно-носно-гърлени болести

Клинична микробиология конвенционална аудиометрия

Н66.1

Ушно-носно-гърлени болести

Клинична микробиология конвенционална аудиометрия; Рентгенологични - група 2

Н70.1, H70.2

Ушно-носно-гърлени болести

Отоскопия, конвенционална аудиометрия; Рентгенологични - група 2

Н90.0, H90.3, H93.3

Ушно-носно-гърлени болести

Конвенционална аудиометрия

Н95.1

Ушно-носно-гърлени болести

Конвенционална аудиометрия; Рентгенологични - група 2

I00

Детска кардиология

Хематологични и цитологични, ЕКГ, ехокардиография, клинична микробиология

I05.0, I05.1, I05.2, I06.0, I06.1, I06.2, I09.0, I09.2

Детска кардиология

ЕКГ; Ехокардиография

I10.2, I13, I15

Детска кардиология, детска ендокринология и болести на обмяната, детска нефрология, очни болести

Хематологични и цитологични; Инструментални и -/ЕКГ, Холтер/ Очни дъна

I11

Детска кардиология, детска ендокринология и болести на обмяната, очни болести

Хематологични и цитологични; Инструментални и -/ЕКГ, Холтер/ Очни дъна

I12

Детска кардиология, детска ендокринология и болести на обмяната, детска нефрология

Хематологични и цитологични; Инструментални и -/ЕКГ, Холтер/

I31.0, I31.1

Детска кардиология

Хематологични и цитологични; Инструментални - ЕКГ, ЕхоКГ; Рентгенография

I34.0, I34.1, I34.2, I34.8, І35.0, І35.1, І35.2, І36.0, І36.1, І36.2, І42.9, І43.1, І48, І51.4, І51.7, І51.8

Детска кардиология

Хематологични и цитологични; Инструментални - ЕКГ, ЕхоКГ

І42.0, I42.1, I42.5, I43.8

Детска кардиология

Инструментални - ЕКГ, ЕхоКГ

І44.2, I45.6

Детска кардиология

Инструментални - ЕКГ, ЕхоКГ, Рентгенография

J 40-42

Детска пневмология и фтизиатрия

ФИД, Кръвно-газов анализ

J45.0, J45.1, J45.9

Клинична алергология, детска пневмология и фтизиатрия

Хематологични и цитологични; КАП с алергени - по преценка на алерголог; ФИД

J47

Детска пневмология и фтизиатрия

Хематологични и цитологични; КАТ на гръден кош

J84.0

Детски болести, детска пневмология и фтизиатрия

Хематологични и цитологични; ФИД

J84.1

Детски болести или детска пневмология и фтизиатрия

Хематологични и цитологични; Рентгенологични изследвания група 3

К25.7, K26.7

Детска гастроентерология

Хематологични и цитологични; Фиброгастроскопия

К50.0, K50.1

Детска гастроентерология

Хематологични и цитологични; Абдоминална ехография

К51.3, K51.8, K51.9

Детска гастроентерология

Хематологични и цитологични; Фиброколоноскопия

К73

Детска гастроентерология

Хематологични и цитологични; Изследване на урина; Клинично-химични; ехография

К74.6

Детска гастроентерология, детска хирургия

Хематологични и цитологични; Изследване на урина; Клинично-химични; ехография

К74.3

Детска гастроентерология, детска хирургия

Хематологични и цитологични; Изследване на урина; Клинично-химични; ехография; Ректоскопия, езофагоскопия

К86.1

Детска гастроентерология, детска хирургия

Хематологични и цитологични; Клинично-химични; Абдоминална ехография

К90.0

Детска гастроентерология

Хематологични и цитологични; Клинично-химични; масти в изпражненията

К90.9

Детска гастроентерология

Хематологични и цитологични; Клинично-химични

L10.0, L10.1, L10.2, L10.3, L10.4

Кожни и венерически болести

Имунологични изследвания

L40.0, L40.1, L40.2, L40.3, L40.4, L40.5, L51.0, L51.1, L51.2, L71.0, L71.1

Кожни и венерически болести

Клинико-химични, Хематологични и цитологични

L52

Кожни и венерически болести

Клинико-химични, Хематологични и цитологични, Проба на Манту

L93.0, L93.1, L93.2

Кожни и венерически болести, детска ревматология

Клинико-химични, Хематологични и цитологични ЕКГ, LE клетки

L94.0, L94.1, M32.0, M32.1, М33.2, М33.0

Кожни и венерически болести, детска ревматология

Клинико-химични, Хематологични и цитологични

М00.0, М00.1, М00.2, М00.8, М01.3, М01.5, М01.8, М02.1, М02.3, М03.2

Очни болести, ортопедия и травматология

Хематологични и цитологични; Изследване на урина; рентгенография

М08.1

Очни болести, ортопедия и травматология

Хематологични и цитологични; Рентгенологични изследвания група 2

М08.3

Очни болести, ортопедия и травматология, детска ревматология

Хематологични и цитологични; Кръвосъсирване и фибринолиза; Изследване на урина; Клинично-химични изследвания; Рентгенологични изследвания група 2; Имунологични изследвания

М34.0, М34.1, M34.2, M35.0, M35.1

Детска ревматология, кожни и венерически болести, нервни болести, детска нефрология, детска кардиология

Хематологични и цитологични; Кръвосъсирване и фибринолиза; Изследване на урина; Клинично-химични изследвания (ензими)

М42.0, M88.0

Ортопедия и травматология, нервни болести

Хематологични и цитологични; Кръвосъсирване и фибринолиза; Изследване на урина; Клинично-химични изследвания; Рентгенография

М50.0

Очни болести, ортопедия и травматология, нервни болести

Хематологични и цитологични; Изследване на урина; Рентгенологични изследвания група 3

М51.0, M65

Ортопедия и травматология, нервни болести

Хематологични и цитологични

М86.3

Ортопедия и травматология

Хематологични и цитологични; Изследване на урина; Клинично-химични; Рентгенография

М86.4, M86.6

Ортопедия и травматология

Хематологични и цитологични; Изследване на урина; Клинично-химични; Рентгенография; Микробиолофия; антибиограма

М86.9

Ортопедия и травматология

Хематологични и цитологични; Кръвосъсирване и фибринолиза; Изследване на урина; Клинично-химични; Рентгенография; Микробиолофия; антибиограма

М88.8, M91.0, M91.1

Ортопедия и травматология

Хематологични и цитологични; Кръвосъсирване и фибринолиза; Изследване на урина; Клинично-химични изследвания; Рентгенография

М91.2, М91.3, М91.8, М91.9, М92.0, М92.1, М92.2, М92.3, М92.4, М92.5, М92.6, М92.7

Ортопедия и травматология

Хематологични и цитологични; Клинично-химични изследвания; Рентгенография

М92.4

Очни болести, ортопедия и травматология, нервни болести

Хематологични и цитологични; Кръвосъсирване и фибринолиза; Изследване на урина; Клинично-химични изследвания; Рентгенография

N03

Нефрология

Клинико-химични; Изследване на урина - основна програма, ехография; Бъбречна биопсия

N04

Нефрология, кардиология

Клинико-химични; Изследване на урина - основна програма; Бъбречна биопсия

N11

Нефрология

Изследване на урина - основна програма; Клинично-химични (субстрати, ензими, електролити и олигоелементи); Изследване на урина за урокултура; Ултразвукова диагностика на коремните органи

N18

Нефрология

Клинично-химични (субстрати, ензими, електролити и олигоелементи); ЕКГ

N20

Урология

Изследване на урина - основна програма; Клинично-химични (субстрати, ензими, електролити и олигоелементи); Изследване на урина за урокултура; Ултразвукова диагностика на коремните органи

Р27.1

Детска пневмология и фтизиатрия, детска кардиология

Рентгенологична група 2 ЕКГ

Q03.0, Q03.1, Q03.8

Детски болести, очни болести, неврохирургия, неврология

Очни дъна; ЕЕГ; КАТ; Трансфонтанелна ехография

Q05.0

Детски болести, очни болести, неврохирургия

Очни дъна; ЕЕГ; КАТ; Трансфонтанелна ехография Хематологични и цитологични; ЕКГ

Q05.1, Q05.2, Q05.3

Детски болести, неврохирургия

Очни дъна; ЕЕГ; КАТ; Хематологични и цитологични; ЕКГ

Q11.1

Очни болести

Очни дъна; Изследване на зенични реакции, Изследване на заден очен сегмент, преден очен сегмент, офталмоскопия, тонометрия

Q11.2

Очни болести

Изследване на зенични реакции, Изследване на заден очен сегмент, преден очен сегмент, офталмоскопия, тонометрия, Изследване на адаптация, скиаскопия, Изследване на зрително поле - периметрия или кампиметрия

Q11.3

Очни болести

Изследване на заден очен сегмент, преден очен сегмент, офталмоскопия, тонометрия, Изследване на адаптация, скиаскопия, Изследване на зрително поле - периметрия или кампиметрия

Q12.0

Очни болести

Изследване на преден очен сегмент, офталмоскопия

Q12.2

Очни болести

Изследване на зенични реакции, Изследване на преден очен сегмент, офталмоскопия

Q12.3

Очни болести

Очни дъна; Изследване на заден очен сегмент, преден очен сегмент, офталмоскопия, Изследване на адаптация, скиаскопия

Q21.0, Q21.1, Q21.2, Q21.3, Q21.4, Q22.0, Q22.1, Q22.2, Q22.4, Q23.0, Q23.1, Q23.2, Q23.3, Q23.4, Q24.0, Q24.1, Q24.2, Q24.3, Q24.5, Q24.8, Q25.0, Q25.1, Q25.3, Q26.0, Q26.8

Детска кардиология

Ехокардиография ЕКГ

Q22.5

Детски болести, очни болести или детска кардиология

Ехокардиография ЕКГ

Q25.5, Q25.6

Детска кардиология, детска пневмология и фтизиатрия

Ехокардиография ЕКГ, Рентгенологични изследвания - група 3

Q33.0, Q33.3, Q33.6

Детска пневмология и фтизиатрия, хирургия

ЕКГ; Рентгенологични изследвания - група 3; Кръвно-газов анализ; ФИД

Q39.0

Ушно-носно-гърлени болести

Езофагоскопия

Q39.1, Q39.2

Хирургия, детска гастроентерология

Езофагоскопия

Q39.3

Детска гастроентерология

Езофагоскопия

Q43.0, Q43.1, Q43.2

Детска гастроентерология

Хематологични и цитологични изследвания

Q61.1, Q61.4, Q62.0, Q62.1, Q62.2, Q62.4

Детска нефрология

Ехография

Q65.0

Ортопедия и травматология

Ехография

Q65.1

Ортопедия и травматология

Ехография, рентгенография

Q77.2

Ортопедия и травматология, детска пневмология и фтизиатрия

Рентгенологични изследвания - група 3

Q77.4, Q77.6, Q77.7, Q78.0, Q78.2

Ортопедия и травматология

Рентгенологични изследвания - група 2

Q78.1

Ортопедия и травматология, хирургия, детска ендокринология

Рентгенологични изследвания - група 2

Q85.1

Кожни и венерически болести, детска неврология, детска психиатрия

-

Q91.0, Q91.2

Детска кардиология

-

C79.4, C79.8, Т95.0, T95.1

-

-


Забележка.
В случаите, в които за конкретното заболяване на лицето са извършени консултации и/или изследвания през последните дванадесет месеца, предхождащи явяването на ТЕЛК, и резултатите от тях са видни от налични при общопрактикуващия лекар (лекаря по дентална медицина), съответно при лекаря специалист медицински документи, в това число и от епикриза от лечебно заведение за болнична помощ, лекарят прилага заверени копия на тези документи, без да се налага повторното назначаване и извършване на консултациите и/или изследванията.

Приложение № 5 към чл. 1, ал. 1

Обхват на медицинските дейности, необходими за насочване на лица над 18 години към териториална експертна лекарска комисия по заболявания

МКБ код на заболяването

Консултативен преглед от специалист със съответна специалност

Медико-диагностични дейности

А15.0

Пневмология и фтизиатрия

Рентгенография и томография на гръден кош и бял дроб микробиологично изследване за Мicobacterium

А15.1

Пневмология и фтизиатрия

Рентгенография и томография на гръден кош и бял дроб

А15.2

Пневмология и фтизиатрия

Рентгенография на гръден кош и бял дроб

А15.4, D86.0, D86.1, D86.2

Пневмология и фтизиатрия

Рентгенологични - групи 2 и 3

А15.5, А15.8, A16.8

Пневмология и фтизиатрия, ушно-носно-гърлени болести

Рентгенологични - групи 2 и 3

А16.0, A16.1

Пневмология и фтизиатрия

Проба Манту; рентгенография и томография на гръден кош и бял дроб

А16.3

Пневмология и фтизиатрия

Проба Манту; рентгенологични - групи 2 и 3

А16.4

Пневмология и фтизиатрия или ушно-носно-гърлени болести

Проба Манту; рентгенологични - групи 2 и 3

А17.1

Пневмология и фтизиатрия; нервни болести

Проба Манту; рентгенологични - групи 2 и 3

А18.0

Пневмология и фтизиатрия; ортопедия и травматология

Рентгенологични - групи 2 и 3

А18.1

Пневмология и фтизиатрия или нефрология, или урология, или акушерство и гинекология

Проба Манту; микробиологично изследване на урина; ехография

А18.2

Пневмология и фтизиатрия

Проба Манту

А18.3

Пневмология и фтизиатрия или гастроентерология

Проба Манту; рентгенологични - група 4; ехография

A18.4

Пневмология и фтизиатрия; кожни и венерически болести

Проба Манту; микробиологично изследване

А18.5

Пневмология и фтизиатрия; очни болести

Проба Манту

А18.6

Пневмология и фтизиатрия или ушно-носно-гърлени болести

Проба Манту

А18.7

Пневмология и фтизиатрия или ендокринология и болести на обмяната

Проба Манту; ехография

А18.8

Пневмология и фтизиатрия

Проба Манту; ехография

A52

Кожни и венерически болести; неврология; кардиолог

ЕКГ, ехокардиография

А98.5

Нефрология

Кръвна картина;урина; урея; креатинин; ехография на бъбреци

В55.0

Медицинска паразитология

Кръвна картина; урина - химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген); седимент на урина - ориентировъчно изследване

В67.0

Гастроентерология, хирургия

Кръвна картина; серологично изследване; ехография на коремни органи; паразитологично изследване

В67.1

Пневмология и фтизиатрия; хирургия

Кръвна картина; серологично изследване; рентгенография на гръден кош и бял дроб

В67.3

В зависимост от органната локализация

Кръвна картина; серологично изследване; паразитологично изследване

В 67.5

Гастроентерология, хирургия

Кръвна картина; серологично изследване; абдоминална ехография

В67.6

В зависимост от органната локализация

Кръвна картина; серологично изследване

C00.0, С00.1, С00.2, С00.3, С00.4, С00.5, С00.6, С00.8, С00.9, С43.1, С43.2, С43.3, С43.4, С43.5, С43.6, С43.7, С44.0, С44.1, С44.2, С44.3, С44.4, С44.5, С44.6, С44.7, С44.8, С44.9, С46.0, Q80

Кожни и венерически болести

-

С01, С02.0, С02.1, С02.2, С02.3, С02.4, С02.8, С02.9, С09.0, С09.1, С09.8, С09.9, С10.0, С10.1, С10.2, С10.3, С10.4, С10.8, С10.9, С11.0, С11.1, С11.2, С11.3, С11.8, С11.9, С12, С13.0, С13.1, С13.2, С13.8, С13.9, С14.0, С14.2, С14.8, С32.0, С32.1, С32.2, С32.3, С32.8, С32.9, H70.1, H70.2

Ушно-носно-гърлени болести

-

С03.0, C49.0

Ушно-носно-гърлени болести; лицево-челюстна хирургия

-

С03.1, С04.0, С04.1, С04.8, С04.9, С05.0, С05.1, С05.2, С05.8, С05.9, С06.0, С07, С08.0, С08.1, С08.8, С08.9, С46.2

Лицево-челюстна хирургия

-

С06.1, C06.2, C06.8, C06.9

Лицево-челюстна хирургия

 

С15.0, С16.0, С16.1, С16.2, С16.3, С16.4, С16.5, С16.6, С16.8, С16.9, С17.0, С17.1, С17.2

Хирургия или гастроентерология

 

С15.1, С15.2, С15.3, С15.4, С15.5, С15.8, С15.9, С18.1, С18.2, С18.3, С18.4, С18.5, С18.6, С18.7, С18.8, С19, С20, С21.0, С21.1, С21.2, С21.8, С22.4, С22.9, С23, С24.0, С25.1, С25.2, С25.3, С25.4, С25.7, С25.8, С25.9, С26.0, С26.8, С50.0, С50.1, С50.2, С50.3, С50.4, С50.5, С50.6, С50.8, С50.9, С76.1, С76.2, С76.7, С76.8, С77.0, С77.1, С77.2, С77.3, С77.4, С77.5, С77.8, С77.9, С78.0, С78.1, С78.2, С78.3, С78.4, С78.5, С78.6, С78.7, С78.8

Хирургия

 

С17.3, C17.8, C17.9

Хирургия или гастроентерология

Езофагогастродуоденоскопия

С18.0

Хирургия

Фиброколоноскопия

С22.0, С22.1, С22.2, С25.0, С26.1, С26.9

Хирургия

Диагностичен ултразвук на коремни органи

С22.3, C22.7

Хирургия

Диагностичен ултразвук на коремни органи, туморни маркери

С24.1, С24.8, C24.9

Хирургия

 Холангиография

С30.0, С30.1, С31.0, С31.1, С31.2, С31.3, С31.8, С31.9

Ушно-носно-гърлени болести

КАТ на глава

С33, C34.0, C34.1

Пневмология и фтизиатрия, онкология

Фибробронхоскопия

С34.2, C34.3, C34.8

Пневмология и фтизиатрия, онкология

Фибробронхоскопия; рентгенологични - група 3; КАТ на гръден кош

С37

Хирургия, онкология

Рентгенологични - група 3; КАТ на гръден кош

С38.0

Пневмология и фтизиатрия, кардиология, онкология

Рентгенологични - група 3; КАТ на гръден кош

С38.1, С38.2, С38.3, С38.4, С38.8

Пневмология и фтизиатрия

Рентгенологични - група 3; КАТ на гръден кош

С39.0, C39.8, C39.9

Хирургия

КАТ на гръден кош

С40.0, С40.1, С40.2, С40.3, С40.8, С40.9

Ортопедия

Рентгенологични - група 2 КАТ по преценка

С41.0, C41.2

Неврохирургия

Рентгенологични - група 2

С41.1

Лицево-челюстна хирургия

Рентгенологични - група 2

С41.3

Гръдна хирургия

Ядрено-магнитен резонанс

С41.4, C41.8

Ортопедия и травматология

Рентгенологични - група 2 КАТ или МРТ

С43.0

Хирургия, кожни и венерически болести

-

С43.8

Кожни и венерически болести

 

С45.0, C45.1, C45.2, C45.7, C45.9

Гръдна хирургия онкология

-

С46.1, C46.3, C46.7, C46.8, C46.9

Онкология

-

С47.0, С47.1, С47.2, С47.3, С47.4, С47.5, С47.6, С47.8, С47.9, G30, G35

Нервни болести

Ядрено-магнитен резонанс

С48.0, C48.1, C48.2, C48.8

Хирургия

Ядрено-магнитен резонанс

С49.1, C49.2, C49.5

Ортопедия и травматология

Ядрено-магнитен резонанс

С49.3, С49.4, С49.6, С49.8, С49.9, I97.2, T95

Хирургия

-

С51.0, С51.1, С51.2, С51.8, С51.9, С52, С53.0, С53.1, С53.8, С53.9, С54.0, С54.1, С54.2, С54.3, С54.8, С54.9, С55, С56, С57.0, С57.1, С57.2, С57.3, С57.4, С57.7, С57.8, С57.9

Акушерство и гинекология

 

С60.0, С66, С67.0, С67.1, С67.2, С67.3, С67.4, С67.5, С67.6, С67.7, С67.8, С67.9

Урология

 

С60.1, С60.2, С60.8, С60.9, С61, С62.0, С62.1, С62.9, С63.0, С63.1, С63.2, С63.7, С63.8, С63.9

Урология

-

С64, C65

Нефрология

 

С68.0, C68.1, C68.8, C68.9

Нефрология, урология

 

С69.0, С69.1, С69.2, С69.3, С69.4, С69.5, С69.6, С69.8, С69.9

Очни болести

 

С70.0

Нервни болести, очни болести

 

С70.1, С70.9, С71.0, С71.1, С71.2, С71.3, С71.4, С71.5, С71.6, С71.7, С71.8, С71.9, С72.0, С72.1, С72.2, С72.3, С72.4, С72.5, С72.8, С72.9

Нервни болести

 

С73, С74.0, С74.1, С74.9, С75.0, С75.1, С75.2, С75.3, С75.4, С75.5, С75.8, С75.9

Ендокринология

 

С76.0

Неврохирургия или лицево-челюстна хирургия

 

С76.3, C76.4, C76.5

Ортопедия и травматология

 

С79.0, С79.1, С79.2, С79.3, С79.4, С79.5, С79.6, С79.7, С79.8

Хирургия, онкология

 

С80

Вътрешни болести, онкология

 

С81.0, С81.1, С81.2, С81.3, С81.7, С82.0, С82.1, С82.2, С82.7, С82.9, С83.0, С83.1, С83.2, С83.3, С83.4, С83.5, С83.6, С83.7, С83.8, С83.9, С84.0, С84.1, С84.2, С84.3, С84.4, С84.5, С85.0, С85.1, С85.7, С85.9, С88.0, С88.1, С88.2, С88.3, С88.7, С88.9, С90.0, С90.1, С90.2, С91.0, С91.1, С91.2, С91.3, С91.4, С91.5, С91.7, С91.9, С92.0, С92.1, С92.2, С92.3, С92.4, С92.5, С92.7, С92.9, С93.0, С93.1, С93.2, С93.7, С93.9, С94.0, С94.1, С94.2, С94.3, С94.4, С94.5, С94.7, С95.0, С95.1, С95.2, С95.7, С95.9, С96.0, С96.1, С96.2, С96.3, С96.7, С96.9

Клинична хематология

Диференциално броене; морфология на левкоцити и еритроцити

С97

Съобразно локализацията, онкология, вътрешни болести

Рентгенологични, ЯМР, туморни маркери

D50.0, D51.0, D51.9, D52.0, D52.9, D53.9, D55.0, D55.1, D55.9, D56.1, D57.1

Клинична хематология

Хематологични и клинико-химични изследвания

D58.0, D58.1, D59.1, D59.9, D61.0, D61.9, D 66, D 67, D68.0, D68.1, D68.2

Клинична хематология

Хематологични и цитологични, клинико-химични изследвания

D69.0, D69.1, D69.3, D69.5, D69.9

Клинична хематология

Хематологични и цитологични, кръвосъсирване и фибринолиза

Е05.0, Е05.1, Е05.2, Е05.8, Е06.5

Ендокринология и болести на обмяната

fT4, TSH, ехография на щитовидна жлеза

Е03.8

Ендокринология и болести на обмяната

fT4, TSH, ЕКГ

Е06.3

Ендокринология и болести на обмяната

fT4, TSH, изследване на автоантитела (ТАТ, МАТ), ехография на щитовидната жлеза

Е10.9, E11

Ендокринология и болести на обмяната

Кръвнозахарен профил; креатинин; на урина - основна програма и микроалбуминурия; очни дъна

Е10.2

Ендокринология и болести на обмяната, нефрология

Кръвнозахарен профил; креатинин; на урина - основна програма и микроалбуминурия; очни дъна; диагностичен ултразвук на коремни органи

Е10.3

Ендокринология и болести на обмяната, очни болести

Кръвнозахарен профил; креатинин; на урина - основна програма и микроалбуминурия; очни дъна

Е10.4

Ендокринология и болести на обмяната, нервни болести

Кръвнозахарен профил; креатинин; на урина - основна програма и микроалбуминурия; очни дъна; неоперативни неврологични тестове

Е10.5

Ендокринология и болести на обмяната, съдова хирургия, нефрология

Кръвнозахарен профил; креатинин; на урина - основна програма и микроалбуминурия; очни дъна; доплерова сонография на артерии и вени

Е21.0, Е20.0, Е24, Е25, Е26, Е27

Ендокринология и болести на обмяната

Електролити и олигоелементи, хормони

Е22, E23

Ендокринология и болести на обмяната

Ядрено-магнитен резонанс, хормони

F00, F01, F02, F03, F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8, F30, F31, F32

Психиатрия

-

G20, G54.0, G54.2, G54.3, G54.1, G54.5, G71.0, G71.2, G71.1, G72.3

Нервни болести

Електромиография

G40.4, G40.3, G40.1, G40.2, G40.5

Нервни болести

Електроенцефалография

G63.2

Нервни болести

Клинико-химични изследвания

G70.0, I61, I63, I64, Т91.3

Нервни болести

КАТ

G73.5

Нервни болести, ендокринология и болести на обмяната, очни болести

Електромиография

H15.0, H15.1, H15.8

Очни болести

Биомикроскопия

H16.3, H16.4, H17.0, H18.1, H18.4, H18.8, H20.1, H30

Очни болести

Биомикроскопия, зрителна острота с корекция

H18.6

Очни болести

Биомикроскопия, зрителна острота с корекция, може и контактни лещи

H33

Очни болести

Очни дъна, зрителна острота с корекция, периметрия

H34

Очни болести

Очни дъна, зрителна острота с корекция, ФА, ОСТ

H35.3

Очни болести

Периметрия, очни дъна, зрителна острота с корекция, ФА, ОСТ

H35.4, H35.7

Очни болести

Периметрия, очни дъна, зрителна острота с корекция, оглед с Голдман

H40

Очни болести

Тонометрия, зрителна острота с корекция, периметрия, ОСТ

H44.2, H44.5

Очни болести

Зрителна острота с корекция, оглед с Голдман, АРМ

H47

Очни болести

Зрителна острота с корекция, ФА, ОСТ, периметър

H65.2, H65.3, H65.4, H66.1, H66.2, H66.3, H80.2, H90

Ушно-носно-гърлени болести

Аудиометрия

H81.0, H83.0

Ушно-носно-гърлени болести

Отоневрологично изследване

I05, І06, І07, І08, І09, I23.1, I23.2, I23.6, I25.3, I25.5, I31, I34, I35, I36, I37, I38, I42.0, I42.1, I42.2, I42.4, I42.5, I42.8, I51.5, I51.7

Кардиология

Ехокардиография, ЕКГ

І10, I11

Кардиология

ЕКГ; ЕХОК, очни дъна

І12

Кардиология

Ехография на бъбреците

І13

Кардиология

Ехография на бъбреците; ЕКГ, ЕХОК

І15, I27.0, I28.8, I51.4

Кардиология

ЕКГ, ЕХОК

I20, I25.1

Кардиология

ЕКГ, ЕХОК, ВЕТ

I25.4

Кардиология

ЕКГ, СКАГ

I25.6

Кардиология

ЕКГ, ВЕТ

I28.9, I44.2, I45.6, I49.5

Кардиология

ЕКГ

I50.0, I50.1, Q21, Q22, Q23, Q25

Кардиология

Ехокардиография

I69

Нервни болести

-

I70.0

Кардиология, съдова хирургия

Ехокардиография

I70.2, I73.1, I80.0, I80.1, I80.2

Съдова хирургия

Доплерова сонография

I71.2, I71.4, I71.6, I72

Съдова хирургия

Ехография

I83.0, I83.1, I83.2

Съдова хиругия или кожни и венерически болести

-

I85

Гастроентерология

Рентгеново контрастно изследване на хранопровода

I89.1

Съдова хирургия

-

J44.8, J44.9

Пневмология и фтизиатрия

Рентгенологични - група 3; функционално изследване на дишането, кръвно-газов анализ

J45.0, J45.9

Клинична алергология или пневмология и фтизиатрия

ФИД; кожно-алергично тестване

J45.1

Клинична алергология или пневмология и фтизиатрия

ФИД

J47

Пневмология и фтизиатрия

Хематологични, КАТ на гръден кош или ФБС

J96.1

Пневмология и фтизиатрия

ФИД; кръвно-газов анализ

K22.0, K25.7, K26.7

Гастроентерология

Езофагогастродуоденоскопия с биопсия и хистологично изследване

K50.0, K50.1, K51.0, K51.1, K51.2, K51.3, K51.4

Гастроентерология

Фиброколоноскопия с биопсия и хистологично изследване

K72, K73.0, K74.2, K74.3, K74.4, К80.4, K86.0, K86.1

Гастроентерология

Билирубин; АСАТ; АЛАТ; ГГТП; АФ; тромбоцити; ехографска диагностика; албумин, протромбиново време/INR

K90.0, K90.8

Гастроентерология

-

L10

Пневмология и фтизиатрия; кардиология; ендокринология; Кожни и венерически болести

Хистобиопсично изследване

L12

Кожни и венерически болести

Хистобиопсично изследване

L40

Вътрешни болести; Ревматология; Кожни и венерически болести

Рентгенологични - група 2

L97

Съдова хирургия или Кожни и венерически болести

Доплерова сонография на артерии и вени

L93

кожни и венерически болести или ревматология

Хистобиопсично изследване след тънкоиглена биопсия; Хематологични и цитологични изследвания - LE клетки

M05.0, M05.8, М06

Ревматология

Имунологични

M07

Ревматология или кожни и венерични болести или ортопедия и травматология

Рентгенологични - група 2

М10.3

Ендокринология, нефрология

Пикочна киселина; изследване на урина - основна програма

M11, M13, M14, M15.0, M15.3, M15.4, M45, M47, M53.1

Ревматология или ортопедия и травматология

Рентгенологични - група 2

M22.4, T94

Ортопедия и травматология

Рентгенологични - група 2

M30

Кожни и венерични болести или съдова хирургия или ревматология

Доплерова сонография, Хистобиопсично изследване след тънкоиглена биопсия

М32

Ревматология или кожни и венерически болести

Хистобиопсично изследване след тънкоиглена биопсия; Хематологични и цитологични изследвания

М33

Неврология или кожни и венерични болести

Хистобиопсично изследване след тънкоиглена биопсия; ЕМГ

М34

Кожни и венерически болести

Хистобиопсично изследване след тънкоиглена биопсия

M35.0, M35.2

Ревматология

Рентгенологични - група 2

M65.9

Ревматология или ортопедия и травматология

-

M80

Ортопедия и травматология, ендокринология

Остеоденситометрия

M86.4, M86.6

Ортопедия и травматология

Рентгенологични, група 2, Микробиология и антибиограма

M87.0

Ортопедия и травматология

Рентгенологични, група 2, МРТ

M88, M93

Ортопедия и травматология, ревматология

Рентгенологични - група 2

M96.1

Ортопедия и травматология или неврохирургия

Рентгенологични, група 2, МРТ

N01, N02, N03, N04, N07, N11, N13, N14, N18, N20.0

Нефрология

Изследване на урина - белтък, седимент; хематологични и цитологични изследвания, клинико-химични изследвания - креатинин, общ белтък, албумин, ултразвукова диагностика на бъбреци

N41.1

Нефрология или урология

Изследвания на урина - белтък, седимент; клинико-химични изследвания - креатинин; клинична микробиология - изследвания на урина за урокултура

N80

Акушерство и гинекология

Ехография

Q61

Нефрология

Изследване на урина - белтък, седимент; ултразвукова диагностика на бъбреци

Q81

Кожни и венерични болести

Имунологични

Т90.3

Неврохирургия или неврология

-

T90.5

Неврохирургия

Ядрено-магнитен резонанс

Т92.4

Ортопедия и травматология или неврология

-

Забележка.
В случаите, в които за конкретното заболяване на лицето са извършени консултации и/или изследвания през последните дванадесет месеца, предхождащи явяването на ТЕЛК, и резултатите от тях са видни от налични при общопрактикуващия лекар (лекаря по дентална медицина), съответно при лекаря специалист медицински документи, в това число и от епикриза от лечебно заведение за болнична помощ, лекарят прилага заверени копия на тези документи, без да се налага повторното назначаване и извършване на консултациите и/или изследванията.

Приложение № 6 към чл. 1, ал. 1

Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение

I. Здравно-информационни дейности
1. Запознаване на пациента със структурата, организацията и работния график на лечебното заведение и квалификацията на медицинските специалисти.
2. Запознаване на пациента с периодичността и обема на комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение и отговорността за неговото спазване, в това число със:
2.1. начина за заявяване на посещения;
2.2. начина на осъществяване на комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при наличие на заболяване, подлежащо на такова наблюдение;
2.3. честотата на прегледите и рисковете при неявяване на преглед;
2.4. начина за осъществяване за консултации от друг специалист и медико-диагностично изследване в рамките на комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение;
2.5. начина за извършване на медико-диагностични изследвания и получаване на резултатите от тях;
2.6. дейностите, за които се заплаща, размера на дължимите суми, реда и начина на заплащане и за издаване на документ за извършено плащане.
3. Запознаване на пациента с неговите права и задължения, вкл. и с възможността за достъп до здравното му досие.
II. Обхват
Комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение включва клинични прегледи (специализирани медицински дейности), изследвания и необходими консултации (специализирани и високоспециализирани медицински дейности), които се осъществяват в съвкупност, на лица с кожно-венерически и психични заболявания, съгласно Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията.
ІІІ. Дейностите и услугите в обхвата по т. I - ІІ съставляват основен пакет.

Приложение № 7 към чл. 1, ал. 1

Амбулаторни процедури

Амбулаторна процедура № 1 "Хрониохемодиализа"
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични и лечебни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: Z 49.1.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по диализно лечение в обхвата на медицинската специалност "Нефрология"/"Детска нефрология", съгласно медицински стандарт "Диализно лечение".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни терапевтични процедури: 39.95.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:
1.4.1. Провеждане на хрониохемодиализно лечение съгласно утвърдените в медицински стандарт "Диализно лечение" схеми за пациенти с краен стадий на хронично бъбречно заболяване.
1.4.2. Провеждане на извънредни и по-чести хемодиализи, извън установената схема на диализно лечение, при пациенти в хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) със:
1.4.2.1. хиперхидратация;
1.4.2.2. хиперкалиемия;
1.4.2.3. тежка хронична застойна сърдечна недостатъчност;
1.4.2.4. перикардит;
1.4.2.5. резистентна на медикаментозно лечение тежка артериална хипертония;
1.4.2.6. невъзможност за достигане на желаната ефективност при стандартна честота на хемодиализата (много високо телесно тегло, лош кръвен дебит и др.);
1.4.2.7. усложнения при болни, лекувани с перитонеална диализа, налагащи временно да бъдат включени и на хемодиализа.
1.4.3. Прилагане на лекарствени продукти за лечение на симптоматичната анемия при ХБН, както и за лечение на минералните костни нарушения при ХБН.
1.4.4. Периодичен контрол на биохимичните параметри и хранителния статус на пациентите.
1.4.5. Осигуряване на подходящ транспорт на пациентите до структурата, извършваща амбулаторната процедура, и обратно, в зависимост от състоянието им.
1.4.6. Здравни грижи.
1.5. Диагностични и лечебни дейности и услуги при приключване на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на процедурата въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. стабилна хемодинамика на пациента след изключване от хемодиализа;
1.5.1.2. спряло кървене от съдовия достъп и поставена превръзка.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. последваща диагностика и лечение;
1.5.2.2. хранителен режим;
1.5.2.3. рехабилитация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Амбулаторна процедура № 2 "Перитонеална диализа с апарат"
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични и лечебни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: Z 49.2.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по диализно лечение в обхвата на медицинската специалност "Нефрология"/"Детска нефрология", съгласно медицински стандарт "Диализно лечение".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни терапевтични процедури: 54.98.
1.4. Диагностични и лечебни дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:
1.4.1. лечение с апаратна перитонеална диализа съгласно утвърдените схеми в медицински стандарт "Диализно лечение" на пациенти с краен стадий на хронично бъбречно заболяване;
1.4.2. прилагане на лекарствени продукти за лечение на симптоматичната анемия при ХБН, както и за лечение на минералните костни нарушения при ХБН;
1.4.3. периодичен контрол на биохимичните параметри и хранителния статус на пациентите;
1.4.4. осигуряване на подходящ транспорт на пациентите до структурата, извършваща амбулаторната процедура, и обратно, в зависимост от състоянието им.
1.4.5. здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на процедурата въз основа на:
1.5.1.1. осъществена предписаната схема на лечение;
1.5.1.2. проведен преглед в структурата, извършваща процедурата.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. последваща диагностика и лечение;
1.5.2.2. хранителен режим;
1.5.2.3. рехабилитация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Амбулаторна процедура № 3 "Перитонеална диализа без апарат"
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични и лечебни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: Z 49.2.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по диализно лечение в обхвата на медицинската специалност "Нефрология"/"Детска нефрология", съгласно медицински стандарт "Диализно лечение".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни терапевтични процедури: 54.98.
1.4. Диагностични и лечебни дейности и услуги в хода на амбулаторни процедури.
1.4.1. Лечение с постоянна амбулаторна перитонеална диализа на пациенти с краен стадий на хронично бъбречно заболяване, включващо ежедневни манипулации, осъществявани от пациента или неговите близки, след проведено обучение.
1.4.2. Прилагане на лекарствени продукти за лечение на симптоматичната анемия при ХБН, както и за лечение на минералните костни нарушения при ХБН.
1.4.3. Ежемесечен контрол на състоянието на пациента в структурата, провеждаща процедурата.
1.4.4. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на процедурата въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. осъществена предписаната схема на лечение;
1.5.1.2. проведен преглед в структурата, провеждаща процедурата.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. последваща диагностика и лечение;
1.5.2.3. рехабилитация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Амбулаторна процедура № 4 "Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия"
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания, налагащи провеждане на диализно лечение и/или химиотерапия.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Съдова хирургия", осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия"; от обхвата на медицинската специалност "Хирургия", осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия"; от обхвата на медицинската специалност "Детска хирургия", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия" (за лица до 18 години); в обхвата на медицинската специалност "Нефрология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Нефрология" или "Диализно лечение" (с изключение на код 86.07).
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни терапевтични процедури: 38.93, 38.95, 39.27, 39.42, 39.43, 54.93, 54.94, 86.07.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:
1.1.1. Първично конструиране на постоянен съдов достъп за хрониодиализа.
1.1.2. Ревизия на съдов достъп при:
1.1.2.1. създаване на вторичен съдов достъп;
1.1.2.2. кървене от областта на съдов достъп;
1.1.2.3. ликвидиране на съдов достъп;
1.1.2.4. аневризма на съдов достъп;
1.1.2.5. тромбоза на съдов достъп;
1.1.2.6. супурация на съдов достъп.
1.1.3. Създаване на постоянен достъп за перитонеална диализа:
1.1.3.1. създаване на кожно-перитонеална фистула;
1.1.3.2. перитонео-съдов шънт.
1.1.4. Поставяне на постоянен тунелизиран катетър за диализа.
1.1.5. Поставяне на порт-а-кат за химиотерапия.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на процедурата въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. функциониращи диализни достъпи;
1.5.1.2. функциониращ порт-а-кат.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. последваща диагностика и продължаване на лечението, в т.ч. в болнични условия.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Амбулаторна процедура № 5 "Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания"
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични и лечебни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ 10: C00-C97, D00-D09, D37-D48.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на дейността на общата клинична онкологична комисия, съгласно медицински стандарт "Медицинска онкология", и от обхвата на дейността на клиничната комисия по хематология, съгласно медицински стандарт "Клинична хематология".
1.3. Диагностични и лечебни дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:
1.3.1. Цялостна оценка на пациенти със злокачествени солидни тумори или злокачествени хематологични заболявания с цел определяне на окончателната диагноза, стадия, прогностичната група и лечебната стратегия в различни етапи на болестта.
1.3.1.1. Разглеждане и обсъждане на наличната медицинска документация, в т.ч. резултати от проведени медико-диагностични изследвания, поставената диагноза и първоначалното стадиране от насочващото лечебно заведение.
1.3.1.2. Оценка на необходимостта от провеждане на допълнителни медицински дейности (консултации; медико-диагностични изследвания) за поставяне на окончателна диагноза и стадиране в случаите, когато наличните данни по т. 1.3.1.1 не са достатъчни.
1.3.1.3. Насочване на пациентите за осъществяване на медико-диагностични дейности, необходими за определяне на стадия (стадиране) в случаите по т. 1.3.1.2.
1.3.1.4. Окончателна оценка за определяне на окончателната диагноза, стадия и прогностичната група.
1.3.2. Определяне на комплекс от специфични методи на лечение в зависимост от:
1.3.2.1. прогностичните фактори и системите за стадиране (риск-адаптирана терапия);
1.3.2.2. етапите на лечение;
1.3.2.3. терапевтичния отговор;
1.3.2.4. еволюцията и фазите на болестта;
1.3.2.5. общо състояние на болния и коморбидност.
1.3.3. Изготвяне, в съответствие с утвърдените фармако-терапевтични ръководства, на терапевтична стратегия, чиято основна цел е подобряване на преживяемостта на болните чрез:
1.3.3.1. ерадикация на туморните клетки и излекуване на болните;
1.3.3.2. потискане на неопластични клетъчни линии с продължителен контрол върху болестта (първа и последваща линия на системна терапия и поддържаща терапия);
1.3.3.3. контрол на мъчителните симптоми на болестта;
1.3.3.4. овладяване на страничните ефекти от прилаганото лечение;
1.3.3.5. подобряване на качеството на живот;
1.3.3.6. социална реадаптация на болните.
1.3.4. Оценка на резултата от проведеното лечение чрез специфичен за всяка туморна локализация комплекс от показатели, формиращи отделни качествени степени на терапевтичния отговор:
1.3.4.1. пълна ремисия;
1.3.4.2. частична ремисия;
1.3.4.3. стабилна болест или стациониране (без ремисия, но и без прогрес);
1.3.4.4. прогресия на болестта.
1.3.5. Корекция и прилагане на отделна терапевтична стратегия при всяка степен на терапевтичен отговор при непостигната пълна ремисия и рестадиране.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на амбулаторната процедура въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.4.1. Изготвяне на решение на общата клинична онкологична комисия/клинична комисия по хематология за всеки един случай, което задължително включва:
1.4.1.1. окончателна диагноза, стадий на заболяването (по TNM за злокачествени солидни тумори или съответната стадираща система за злокачествени хематологични заболявания);
1.4.1.2. лечебна тактика;
1.4.1.3. планиране на последователността на терапевтичните етапи и структурите, в които те да бъдат проведени;
1.4.1.4. запознаване на пациент със злокачествен солиден тумор или злокачествено хематологично заболяване с терапевтичния план и последователността на терапевтичните етапи, чрез които да се достигне до окончателна цел на лечението;
1.4.2. предоставяне на информация в Националния раков регистър на всеки нов случай и при корекция по т. 1.3.5.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Амбулаторна процедура № 6 "Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания"
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: С00-97, D00-09 и D37-48, D55 - D68.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Клинична хематология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Клинична хематология"; от обхвата на медицинската специалност "Медицинска онкология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Медицинска онкология"; от обхвата на медицинската специалност "Детска клинична хематология и онкология", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия" .
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 90.59.
1.3.2. основни терапевтични процедури: 38.99, 99.04, 99.05, 99.06, 99.23, 99.24, 99.25, 99.28, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:
1.4.1. Запознаване с решението на общата клинична онкологична комисия/клиничната комисия по хематология и неговото приложение до момента, в съответствие с утвърдените фармако-терапевтични ръководства.
1.4.2. Оценка на здравния статус, параклиничните показатели и образните изследвания на пациента.
1.4.3. Дозиране на лекарствените продукти и контрол на процеса на дозиране и прилагане на лекарствените продукти.
1.4.4. Системно лекарствено лечение на пациенти със злокачествени заболявания, в съответствие с утвърдените фармако-терапевтични ръководства, като част от терапевтичната стратегия, определена от клиничната онкологична комисия/клиничната хематологична комисия, в т.ч.:
1.4.4.1. провеждане на неадювантна химиотерапия;
1.4.4.2. провеждане на адювантна химиотерапия;
1.4.4.3. лечение с парентерални бифосфонати;
1.4.4.4. парентерална таргетна терапия;
1.4.4.5. лечение с алфа-интерферон;
1.4.4.6. приложение на колониостимулиращи фактори;
1.4.4.7. интравезикална химио- и имунотерапия;
1.4.4.8. противотуморна имунотерапия;
1.4.4.9. лечение с кръв и кръвни биопродукти (при апластична анемия, миелодисплазийни синдроми, хронични анемии, тромбастении; фактори на кръвосъсирването - при физиологична невъзможност за самостоятелно приложение или необучени пациенти с коагулопатии);
1.4.4.10. провеждане на кортикостероидна и имуносупресивна терапия (при капиляротоксикоза, имунна тромбоцитопения);
1.4.4.11. овладяване на кръвоизливен епизод при вродени коагулопатии;
1.4.4.12. провеждане на хелаторно парентерално лечение при желязно свръхнатоварване;
1.4.4.13. химиотерапия/хормонотерапия при метастазирало заболяване;
1.4.4.14. флеботомия при регулярен режим на кръвопускане (при полицитемия есенциалис, полиглобулии).
1.4.5. Контрол на състоянието на пациента по време на прилагане на лекарственото лечение и профилактика на страничните ефекти.
1.4.6. Здравни грижи.
1.5. Диагностични и лечебни дейности и услуги при приключване на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на процедурата въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. извършена терапевтична процедура в съответствие с назначената терапевтична схема;
1.5.1.2. стабилно състояние на пациента;
1.5.1.3. липса на усложнения от проведената процедура.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. последващи терапевтични процедури в съответствие с назначената терапевтична схема, в т.ч. време за явяване за следващо вливане, необходимост от медикаментозна подготовка за него, провеждане на контролни изследвания;
1.5.2.2. нужда от промяна или продължаване на лечението в болнични условия (при усложнения от лечението, влошаване на състоянието).
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Амбулаторна процедура № 7 "Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания"
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица с новообразувания по МКБ-10: С00-D48, D55-D68, подлежащи на комплексно амбулаторно наблюдение/диспансеризация, съгласно Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Клинична хематология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Клинична хематология"; от обхвата на медицинската специалност "Медицинска онкология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Медицинска онкология", от обхвата на медицинската специалност "Детска клинична хематология и онкология", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 33.22, 33.23, 45.13, 45.23, 45.24, 87.14, 87.15, 87.16, 87.17, 87.41, 87.44, 87.49, 88.01, 88.76, 88.92, 88.97, 92.14, 90.55, 90.59.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на процедурата:
1.4.1. първоначална диспансеризация, в т.ч. определяне на план за амбулаторно наблюдение/диспансеризация, съгласно Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията;
1.4.2. запознаване на пациента с периодичността и обема на диспансерното наблюдение и отговорността за неговото спазване;
1.4.3. комплексно амбулаторно наблюдение/диспансеризация и проследяване на лечението на основното заболяване и усложненията от него в съответствие с определения план за амбулаторно наблюдение/диспансеризация;
1.4.4. предписване на лекарствени продукти, в т.ч. опиоидни аналгетици;
1.4.5. корекция на плана за амбулаторно наблюдение/диспансеризация при рецидив на основното заболяване и при преминаване на заболяването в по-напреднал стадий, при която диспансерното наблюдение на пациента започва отново от първото мероприятие, предвидено за случаите на първоначална диспансеризация.
1.5. Диагностични и лечебни дейности и услуги при приключване на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на процедурата въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. извършени дейности съгласно Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията;
1.5.1.2. липса на данни за усложнения или рецидив на основното заболяване, налагащи последващо диагностично уточняване.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. последващи диспансерни прегледи и изследвания в съответствие с определения план за комплексно амбулаторно наблюдение/диспансеризация;
1.5.2.2. нужда от промяна или продължаване на диагностиката и лечението в болнични условия (при усложнения от лечението, влошаване на състоянието);
1.5.2.3. рехабилитация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Амбулаторна процедура № 8 "Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия"
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със злокачествени солидни тумори и злокачествени хематологични заболявания на прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Клинична хематология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Клинична хематология"; от обхвата на медицинската специалност "Медицинска онкология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Медицинска онкология"; от обхвата на медицинската специалност "Детска клинична хематология и онкология", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 89.07, 90.59, 91.80, 91.90 и контролно образно изследване (87.14/87.15/87.16/87.17/87.22/87.23/87.24/87.29/87.44/87.49/ 88.71/88.72/88.73/88.74/88.75/88.76/88.77/87.03/87.41/87.71/88.01/88.38/88.91/88.92/88.93/88.94/88.95/88.96/88.97/33.22/33.23/33.24/44.13/45.13/45.23/45.24/92.01/92.02/92.03/92.04/92.05/92.09/92.11/92.12/92.13/92.14/92.15/92.16/92.18/92.19).
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:
1.4.1. Оценка на терапевтичния отговор след приключени три курса на лечение с цел проследяване при пациенти, провеждащи домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия, в т.ч.:
1.4.1.1. обстоен преглед на пациента и оценка на здравословното състояние, терапевтичния отговор;
1.4.1.2. оценка на параклиничните, имунологичните и генетичните показатели и образните изследвания.
1.4.2. Определяне на времеви ритъм на мониториране на терапевтичния отговор и промяна на лечението в зависимост от отговора.
1.4.3. Изготвяне на писмена експертна препоръка за продължаване на лечението/насочване към клинична онкологична комисия по химиотерапия/клинична хематологична комисия при необходимост от евентуална корекция на лечението или терапевтичната стратегия или преустановяване на лечението.
1.4.4. Запознаване на пациента с периодичността на мониторирането на терапевтичния отговор и отговорността за неговото спазване.
1.5. Диагностични и лечебни дейности и услуги при приключване на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на процедурата въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. анализирани резултати от проведените медико-диагностични изследвания и данните от клиничния преглед;
1.5.1.2. извършена оценка на терапевтичния отговор на съответното лекарствено средство и изготвена писмена препоръка за продължаване на лечението или насочване към клинична онкологична комисия по химиотерапия/клинична хематологична комисия при необходимост от промяна или преустановяване на лечението.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. последващи прегледи и изследвания за проследяване на терапевтичния отговор;
1.5.2.2. нужда от промяна или продължаване на диагностиката и лечението в болнични условия (при усложнения от лечението, влошаване на състоянието);
1.5.2.3. рехабилитация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Амбулаторна процедура № 9 "Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при муковисцидоза"
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: Z09.7 и допълнителни основни кодове E84.0, E84.1 и E84.8.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Педиатрия", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия", от обхвата на медицинската специалност "Детска пневмология и фтизиатрия", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия", от обхвата на медицинската специалност "Детска гастроентерология", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия" (за лица под 18 години), и от обхвата на медицинската специалност "Пневмология и фтизиатрия", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Пневмология и фтизиатрия", от обхвата на медицинската специалност "Гастроентерология", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Гастроентерология" (за лица над 18 години).
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 89.7, 31.42, 33.22, 33.23, 42.29, 45.13, 45.14, 45.16, 45.23, 45.24, 45.25, 51.10, 51.11, 87.16, 87.17, 87.41, 87.42, 87.44, 87.49, 87.61, 87.62, 87.63, 87.64, 87.65, 87.69, 88.01, 88.23, 88.74, 88.76, 88.97, 88.98, 89.29, 89.32, 89.37, 89.52, 89.54, 89.65, 89.66, 90.33, 90.43, 90.53, 90.59, 90.89, 90.91, 90.92, 90.93, 90.94, 90.99, 91.69;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 89.08, 93.18, 93.94, 93.96, 93.99, 96.6, 99.15, 99.17, 99.18, 99.21, 99.22, 99.23, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:
1.4.1. Амбулаторно наблюдение на пациенти с доказана кистозна фиброза:
1.4.1.1. обща оценка на състоянието на болното дете и контрол по отношение на протичането на заболяването (физикални прегледи на обективното състояние, изследване на рентгеноморфологични промени, изследване на клинико-лабораторни показатели, бактериално носителство, функционално състояние на дихателната и храносмилателната системи;
1.4.1.2. контрол на терапевтичното поведение, провеждано в домашни условия и преценка на ефекта от проведеното комплексно лечение до момента;
1.4.1.3. ревизия на терапевтичната схема и предписване на лечение и диетичен режим;
1.4.1.4. обучение на пациента и неговите близки и др.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на процедурата въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. извършен клиничен преглед;
1.5.1.2. изпълнени диагностични и терапевтични процедури;
1.5.1.3. уточнено домашно лечение.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Амбулаторна процедура № 10 "Наблюдение при пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна вентилация"
1. Обхват:
1.1. Клиничната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: G12.0, G12.1, G12.2, G12.8, G71.0, G71.1, G71.2, G71.3, G71.8, G72.4, E74.0.
1.2. Клиничната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Анестезиология и интензивно лечение", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Анестезия и интензивно лечение", в обхвата на медицинската специалност "Вътрешни болести", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Вътрешни болести", в обхвата на медицинската специалност "Нервни болести", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Нервни болести", и в обхвата на медицинската специалност "Педиатрия", осъществявана на трето ниво на компетентност съгласно медицински стандарт "Педиатрия".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 89.17, 89.51, 89.54, 89.37, 89.63, 89.65, 89.66, 90.59;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 38.93, 93.39, 93.94, 93.96, 93.90, 99.21, 99.23, 99.26, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:
1.4.1. амбулаторно наблюдение на пациенти с невромускулни заболявания и клинични признаци за хронична дихателна слабост, с вече назначено подпомагане на дишането с неинвазивна вентилация (CPAP или BIPAP), за проследяване ефективността на дихателното подпомагане според състоянието на пациента;
1.4.2. обучение на пациента и неговите близки.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на процедурата въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. компенсиране на дихателната недостатъчност с апаратна вентилация (BiPAP или CPAP) според актуалното състояние на пациента с оглед очаквания прогресиращ ход на заболяването;
1.5.1.2. обучен асистент/близък на пациента за проследяване на вентилацията в домашни условия.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Амбулаторна процедура № 11 "Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика"
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: N13.2, N20.0, N20.1, N20.2.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Урология", осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Урология"; от обхвата на медицинската специалност "Педиатрия"/"Детска нефрология", осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия"; от обхвата на медицинската специалност "Нефрология", осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Нефрология"; от обхвата на медицинската специалност "Вътрешни болести", осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Вътрешни болести"; от обхвата на медицинската специалност "Хирургия", осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия"; от обхвата на медицинската специалност "Детска хирургия", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентост, съгласно медицински стандарт "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия" (за лица до 18 години).
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 87.79, 88.75, 89.29, 90.59;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 99.18, 99.21, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:
1.4.1. Спешна диагностика и лечение на продължителна бъбречна колика със:
1.4.1.1. силна болка и тежест в лумбалната област;
1.4.1.2. гадене и/или повръщане;
1.4.1.3. неповлияване на оплакванията от прием на медикаменти в амбулаторни условия;
1.4.1.4. положително succussio renalis;
1.4.1.5. данни от образни изследвания за застойни промени в горните пикочни пътища и/или наличието на конкремент.
1.4.2. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на процедурата въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. трайно овладяване на бъбречната колика;
1.5.1.2. липса на значими субективни оплаквания;
1.5.1.3. липса на усложнения.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. последваща диагностика и продължаване на лечението, в т.ч. в болнични условия;
1.5.2.3. рехабилитация;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Амбулаторна процедура № 12 "Бъбречно-каменна болест: уролитиаза - екстракорпорална литотрипсия"
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: N20.0, N20.1, N20.2, N20.9, N21.0, N21.1, N21.8, N21.9, N22.0*, N22.8*.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Урология", осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Урология"; от обхвата на медицинската специалност "Хирургия", осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни терапевтични процедури: 98.51.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:
1.4.1. Прилагане на екстракорпорална литотрипсия при наличие на конкремент в пикочо-отделителната система.
1.4.2. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на процедурата въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. извършена контролна ехография и/или обзорна рентгенография след провеждане на екстракорпорална литотрипсия;
1.5.1.2. липса на субективни оплаквания.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. последваща диагностика и продължаване на лечението, в т.ч. в болнични условия;
1.5.2.3. рехабилитация;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Амбулаторна процедура № 13 "Инструментална диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза"
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: C73, E03.5, E03.8, E03.9, E04.1, E04.2, E05.0, E05.1, E05.2, E05.3, E05.4, E05.5, E05.8, E05.9, E06.0, E06.1, E06.2, E06.3, E06.4, E07.0, E07.8, E89.0, H06.2*.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Ендокринология и болести на обмяната", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт по "Ендокринология и болести на обмяната", в обхвата на медицинската специалност "Детска ендокринология и болести на обмяната", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия" (за деца до 18 години).
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 06.11, 87.04, 87.09, 88.71, 88.97, 90.19, 90.59, 90.79;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 06.01, 06.02, 06.98, 92.28, 99.18, 99.23, 99.24, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:
1.4.1. Спешна диагностика и лечение на:
1.4.1.1. тежка тиреотоксикоза и заплашваща тиреотоксична криза;
1.4.1.2. хипотиреоидизъм с усложнения (сърдечна недостатъчност, перикарден или друг излив, ТАО, миастенна симптоматика, съпътстващ хипопаратиреоидизъм - постаблативен, идиопатичен);
1.4.1.3. хипертиреоидизъм с усложнения (левкопения, алергия към тиреостатици, токсичен медикаментозен хепатит, сърдечна недостатъчност, ТАО, миастенна симптоматика).
1.4.2. Диагностика и лечение на:
1.4.2.1. новооткрит, неуточнен или вроден хипотиреоидизъм;
1.4.2.2. среднотежка, тежка и усложнена тиреотоксикоза до и след започване на тиреостатично лечение;
1.4.2.3. тежка тиреоидасоциирана офталмопатия (ТАО) - ІІІв, ІVб, V и VІ клас;
1.4.2.4. ТАО от клас > 2б (NOSPECS - ETA) и активност;
1.4.2.5. ТАО след телегаматерапия, 131 йод терапия и след хирургично лечение на щитовидната жлеза.
1.4.3. Диагностично уточняване за наличие на заболяване на щитовидната жлеза при:
1.4.3.1. клиника за компресия в шийната област;
1.4.3.2. съмнение за тиреоидит, кръвоизлив в тиреоидна киста;
1.4.3.3. неуточнена пареза на възвратен нерв.
1.4.4. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на процедурата въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. анализирани резултати от изследване на тиреоидни хормони (fT4 или TSH);
1.5.1.2. анализирани резултати от ехография на щитовидна жлеза;
1.5.1.3. проведена диагностична биопсия;
1.5.1.4. изпълнена терапевтична схема за венозни инфузии с кортикостероиди по повод на ТАО;
1.5.1.5. осъществена аспирация на тиреоидна киста;
1.5.1.6. осъществено алкохолно склерозиране на възли в щитовидна жлеза.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението, в т.ч. в болнични условия;
1.5.2.3. рехабилитация;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
1.5.3. Насочване към клинична онкологична комисия или клинична хематологична комисия (съгласно медицински стандарти "Медицинска онкология" и "Клинична хематология") на лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично лечение в случаите на доказано онкологично заболяване.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.
3. Дейности и услуги в обхвата на допълнителен пакет:
3.1. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:
3.1.1. Диагностично уточняване и определяне на терапевтично поведение на:
3.1.1.1. неуточнена бързонарастваща струма, възлеста гуша и други състояния и заболявания на щитовидната жлеза, след изчерпване на диагностичните възможности в специализираната извънболнична медицинска помощ по преценка на лекаря ендокринолог;
3.1.1.2. доказани заболявания на щитовидната жлеза при пациенти, които провеждат лечение в извънболничната помощ и при които провежданото лечение не дава задоволителен ефект по преценка на лекаря ендокринолог, провеждащ лечението.
3.1.2. Здравни грижи.
3.2. При изпълнение на дейностите и услугите в обхвата на допълнителния пакет се прилага т. 1, с изключение на т. 1.4.

Амбулаторна процедура № 14 "Диагностика и определяне на терапевтично поведение на заболявания на хипофизата и надбъбрека"
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични и лечебни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: A18.7, A39.1, C74.0, C74.1, C74.9, C75.1, C75.2, C75.3, C75.4, C75.5, C75.8, D35.0, D35.2, D35.3, D35.4, D35.5, D35.6, D35.7, D35.8, D44.1, D44.3, D44.4, D44.5, D44.6, D44.7, D44.8, E22.0, E22.1, E22.2, E22.8, E23.0, E23.1, E23.2, E23.3, E23.6, E23.7, E24.0, E24.1, E24.2 E24.3, E24.8, E25.0, E25.8, E26.0, E26.1, E26.8, E27.0, E27.1, E27.2, E27.3, E27.4, E27.5, E27.8, E28.0, E28.1, E28.2, E28.8, E29.0, E29.1, E30.0, E30.1, E30.8, E31.0, E31.1, E31.8 E34.0, E34.1, E34.2, E34.3, E34.4, E34.5, E34.8, E35.1*, E89.3, L68.0, N25.1, N62,Q96.0, Q96.1, Q96.2, Q96.3, Q96.4, Q96.8, Q99.1.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Ендокринология и болести на обмяната", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт по "Ендокринология и болести на обмяната", от обхвата на медицинската специалност "Детска ендокринология и болести на обмяната", осъществявана на трето ниво на компетентност съгласно медицински стандарт "Педиатрия" (за деца до 18 години).
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 87.03, 87.17, 87.71, 88.01, 88.23, 88.27, 88.71, 88.76, 88.91, 88.97, 89.29, 89.50, 90.19, 90.59;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 93.94, 99.17, 99.18, 99.23, 99.24, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:
1.4.1. Диагностично уточняване и определяне на терапевтично поведение при:
1.4.1.1. съмнение за тумор на хипофизата;
1.4.1.2. съмнение за тумор на надбъбречните жлези;
1.4.1.3. съмнение за тумор на гонадите;
1.4.1.4. заболявания на хипофизата и надбъбрека, възникнали в детска възраст;
1.4.1.5. частичен или пълен хипопитуитаризъм;
1.4.1.6. надбъбречна недостатъчност;
1.4.1.7. съмнение за безвкусен диабет;
1.4.1.8. съмнение за синдром на Cushing;
1.4.1.9. съмнение за акромегалия и гигантизъм;
1.4.1.10. нисък ръст до 18-годишна възраст, изоставаща костна възраст повече от 2 години от календарната;
1.4.1.11. съмнение за пролактином/хиперпролактинемия.
1.4.2. Предоперативна подготовка на болни с тумори на хипофизата, надбъбречните жлези и гонадите.
1.4.3. Периодичен контрол и преоценка на хормонзаместващото лечение.
1.4.4. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на процедурата въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. диагностично уточняване;
1.5.1.2. определяне на терапевтичното поведение и контролиране на съответното лечение;
1.5.1.3. определяне на хигиенно-диетичния режим.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
1.5.3. Насочване към клинична онкологична комисия или клинична хематологична комисия (съгласно медицински стандарти "Медицинска онкология" и "Клинична хематология") на лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично лечение в случаите на доказано онкологично заболяване.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.
3. Дейности и услуги в обхвата на допълнителен пакет:
3.1. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:
3.1.1. Диагностично уточняване и определяне на терапевтичното поведение при:
3.1.1.1. пациенти с вродена надбъбречна хиперплазия за предоперативна подготовка;
3.1.1.2. пациенти с интерсексуални гениталии до 18-годишна възраст /ранен непълен пубертет/хирзутизъм при момичета/нарушения в менструалния цикъл;
3.1.1.3. пациенти с частична и късна форма на вродена надбъбречна хиперплазия;
3.1.1.4. болни с хипогонадизъм;
3.1.1.5. интерсексуални състояния, пациентки с хирзутизъм, жени с нарушения в менструалния цикъл - за диагностично уточняване и определяне на терапевтично поведение;
3.1.1.6. пациенти с гонадна недостатъчност в резултат на оперативна интервенция или облъчване - за определяне степента на нарушение и назначаване на заместващо лечение;
3.1.1.7. пациентки с поликистозни яйчници за определяне степента на хормоналните нарушения, назначаване и контролиране на съответното лечение;
3.1.1.8. мъже с разстройство на сперматогенезата и пациентки със стерилитет - за изясняване на причината и провеждане на съответно хормонално и/или антихормонално лечение;
3.1.1.9. пациенти с хромозомна аномалия или съмнение за такава - за определяне степента на гонадните нарушения и назначаване и контрол на съответно лечение.
3.1.2. Здравни грижи.
3.2. При изпълнение на дейностите и услугите в обхвата на допълнителния пакет се прилага т. 1, с изключение на т. 1.4.

Амбулаторна процедура № 15 "Диагностика и определяне на терапевтично поведение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна"
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични и лечебни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: C75.0, D35.1, E20.0, E20.1, E20.8, E20.9, E21.0, E21.1, E21.2, E21.4, E55.0, E67.3, E83.3, E83.5, E89.2, N25.8, Q77.0, Q77.1, Q77.2, Q77.3, Q77.4, Q77.5, Q77.6, Q77.7, Q77.8, Q77.9, Q78.0 , Q78.1, Q78.2, Q78.3, Q78.4, Q78.5, Q78.6, Q78.8, Q78.9.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Ендокринология и болести на обмяната", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт по "Ендокринология и болести на обмяната", от обхвата на медицинската специалност "Детска ендокринология и болести на обмяната", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия" (за деца до 18 години).
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 06.11, 06.13, 87.17, 87.23, 87.24, 87.29, 87.44, 88.23, 88.26, 88.27, 88.71, 88.75, 88.76, 88.98, 89.29, 90.19, 90.59, 90.79, 93.08;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 06.01, 93.94, 99.15, 99.18, 99.23, 99.24, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:
1.4.1. Диагностика и лечение:
1.4.1.1. Диагностично уточняване и определяне на терапевтично поведение при:
1.4.1.1.1. хипо- и хиперкалциемия, хипо- и хиперфосфатемии и повишена алкална фосфатаза;
1.4.1.1.2. туморни формации в областта на щитовидната и/или паращитовидните жлези;
1.4.1.1.3. вторичен хиперпаратиреоидизъм;
1.4.1.1.4. клинични, рентгенови или лабораторни данни за рахит;
1.4.1.1.5. нефрокалциноза, рецидивиращи нефролитиази;
1.4.1.1.6. клинични, лабораторни или рентгенови данни за хондродистрофия или остеодистрофия.
1.4.2. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на процедурата въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. диагностично уточняване;
1.5.1.2. определяне на терапевтичното поведение и контролиране на съответното лечение;
1.5.1.3. определяне на хигиенно-диетичния режим.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
1.5.3. Насочване към клинична онкологична комисия или клинична хематологична комисия (съгласно медицински стандарти "Медицинска онкология" и "Клинична хематология") на лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично лечение в случаите на доказано онкологично заболяване.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Амбулаторна процедура № 16 "Лечение на тежкопротичащи форми на псориазис"
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: L40.0, L40.1, L40.2, L40.3, L40.4, L40.8.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Кожни и венерически болести", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Кожни и венерически болести".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 27.24, 86.11, 90.53, 90.59, 91.63, 91.69;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 99.21, 99.22, 99.25, 99.29, 99.82, 99.83.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:
1.4.1. Лечение на диагностицирани пациенти с псориазис в случаите на:
1.4.1.1. Psoriasis Area Severity Index (PASI)>20;
1.4.1.2. Body Surface Area (BSA)>20.
1.4.2. Физикална терапия.
1.4.3. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на процедурата въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. овладяване на острите прояви, достигане на морбистаза;
1.5.1.2. контрол върху страничните действия от цитостатичното лечение и лечението с ароматни ретиноиди;
1.5.1.3. възможност за повтаряне на процедурата в съответствие с утвърдената схема.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Амбулаторна процедура № 17 "Диагностика и лечение на еритродермии"
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: L20.8, L21.1, L23.3, L23.4, L23.5, L23.7, L24.4, L27.0, L44.0, Q80.0, Q80.8.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Кожни и венерически болести", осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Кожни и венерически болести".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 86.11, 86.19, 90.53, 90.59, 91.63, 91.69;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 99.21, 99.23, 99.25, 99.29, 99.82.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:
1.4.1. диагностика и лечение на еритродермии при пациенти с генерализиран екзантем и необходимост от провеждане на комплексно лечение, което не може да бъде осъществено в специализираната извънболнична помощ.
1.4.2. Физикална терапия.
1.4.3. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на процедурата въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. овладяване на острите прояви, достигане на морбистаза;
1.5.1.2. контрол върху страничните действия от цитостатичното лечение и лечението с кортикостероиди;
1.5.1.3. възможност за повтаряне на процедурата в съответствие с утвърдената схема.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Амбулаторна процедура № 18 "Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност"
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични и лечебни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област, при които е необходимо осъществяване на оперативни интервенции с малък обем и сложност.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Ушно-носно-гърлени болести", осъществявана съгласно медицински стандарт по "Ушно-носно-гърлени болести", от обхвата на медицинските специалности "Лицево-челюстна хирургия" и "Орална хирургия", осъществявани най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Лицево-челюстна хирургия" - за процедури с кодове: 08.81; 18.09; 18.4; 18.79; 21.71, 21.72; 21.81; 23.73, 24.11; 24.2, 24.31, 24.32; 24.39, 24.4, 24.5, 25.01, 25.02; 25.1, 25.51; 25.91, 25.92, 25.93, 25.94, 25.99; 26.0; 26.11, 26.12; 26.21, 26.29, 26.41; 26.42, 26.49, 26.91, 26.99; 27.21, 27.22, 27.23, 27.24; 27.41, 27.51, 27.52, 27.61, 27.69, 27.91; 86.03, 86.04; 86.11, 86.21; 86.3; 86.4; 86.59.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ: 08.11, 08.81, 09.43, 18.0, 18.02, 18.09, 18.12, 18.4, 18.79, 19.4, 20.01, 20.09, 21.00, 21.01, 21.02, 21.03, 21.09, 21.22, 21.30, 21.31, 21.32, 21.6, 21.61, 21.62, 21.71, 21.72, 21.81, 21.91, 22.01, 23.73, 24.11, 24,2, 24.31, 24.32, 24.39, 24.4, 24.5, 25.01, 25.02, 25.1, 25.51, 25.91, 25.92, 25.93, 25.94, 25.99, 26.0, 26.11, 26.12, 26.21, 26.29, 26.41, 26.42, 26.49, 26.91, 26.99, 27.21, 27.22, 27.23, 27.24, 27.41, 27.51, 27.52, 27.61, 27.69, 27.91, 28.0, 29.51, 27.91 28.11, 29.12, 40.11, 86.03, 86.04, 86.11, 86.21, 86.22, 86.3, 86.4, 86.51, 86.59, 98.11, 98.12, 98.13.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:
1.4.1. Диагностика и оперативно лечение с малък обем и сложност при:
1.4.1.1. остри възпалителни и/или реактивно-репаративни процеси на ушно-носно-гърлените органи и/или лигавицата на устната кухина и челюстните кости;
1.4.1.2. кръвотечение от носа, неовладяно в амбулаторни условия;
1.4.1.3. травми на носа;
1.4.1.4. травми на ушната мида;
1.4.1.5. травми на меките тъкани в областта на главата и шията, изискващи хемостаза и възстановяване целостта на тъканите;
1.4.1.6. чуждо тяло в носа, ухото и фаринкса неовладяно в амбулаторни условия при деца до 12 г.;
1.4.1.7. перфорация на тъпанчевата мембрана;
1.4.1.8. вродени малформации на устните и езика затрудняващи храненето и говоренето при деца до 12 г.;
1.4.1.9. новооткрити туморни образувания в областта на главата и шията, при които е необходимо вземане на материал за патохистологично изследване;
1.4.1.10. заболявания на слюнчените жлези и изходните им канали.
1.5.2. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на процедурата въз основа на обективни данни за добро общо състояние и:
1.5.1.1. отзвучаване на ранните следоперативни симптоми;
1.5.1.2. липса на фебрилитет;
1.5.1.3. нормален оздравителен процес на оперативната рана.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение /диспансеризация.
1.5.3. Насочване към клинична онкологична комисия или клинична хематологична комисия (съгласно медицински стандарти "Медицинска онкология" и "Клинична хематология") на лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично лечение в случаите на доказано онкологично заболяване.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.
3. Дейности и услуги в обхвата на допълнителен пакет:
3.1. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:
3.1.1. Диагностика и оперативно лечение с малък обем и сложност при:
3.1.1.1. затруднено носно дишане;
3.1.1.2. сънна апнея;
3.1.1.3. продължителна постоянна хрема;
3.1.1.4. рецидивиращи остри отити;
3.1.1.5. стичане на гноевиден секрет от назофаринкса;
3.1.1.6. повтарящ се остър катар на горните дихателни пътища (ОКГДП);
3.1.1.7. чести епистаксиси;
3.1.1.8. тригеминална невралгия;
3.1.1.9. заболявания на слюнчените жлези и изходните им канали;
3.1.1.10. пиларни, себацейни, дермоидни и епидермоидни кисти на кожата в областта на главата и шията;
3.1.1.11. пластични корекции в областта на главата и шията по медицински показания.
3.1.2. Здравни грижи.
3.2. При изпълнение на дейностите и услугите в обхвата на допълнителния пакет се прилага т. 1, с изключение на т. 1.4.

Амбулаторна процедура № 19 "Оперативно отстраняване на катаракта"
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични и лечебни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица, при които е необходимо осъществяване на оперативна интервенция за отстраняване на катаракта.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Очни болести", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Очни болести".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни терапевтични процедури: 13.3, 13.41, 13.42, 13.43, 13.65, 13.66, 13.71, 13.72, 13.8.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:
1.4.1. Диагностика и оперативно лечение при:
1.4.1.1. травматична катаракта;
1.4.1.2. факолитична и факоморфична глаукома;
1.4.1.3. луксирана или сублуксирана леща в преден и заден очен сегмент;
1.4.1.4. двустранна матурирала катаракта;
1.4.1.5. детска катаракта.
1.4.2. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на процедурата въз основа на обективни данни за добро общо състояние и:
1.5.1.1. отстранена катаракта;
1.5.1.2. добре адаптиран оперативен разрез;
1.5.1.3. липса на възпалителни прояви;
1.5.1.4. налично зрение и при имплантация - центрирана IOL.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.
3. Дейности и услуги в обхвата на допълнителен пакет:
3.1. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:
3.1.1. Диагностика и оперативно лечение при:
3.1.1.1. ювенилна и пресенилна катаракта;
3.1.1.2. сенилна катаракта;
3.1.1.3. катаракта, предизвикана от лекарствени средства;
3.1.1.4. диабетна катаракта;
3.1.1.5. миотонична катаракта;
3.1.1.6. катаракта при болести на ендокринната система, разстройства на храненето и обмяната на веществата;
3.1.1.7. патологична и комплицирана катаракта.
3.1.2. Здравни грижи.
3.2. При изпълнение на дейностите и услугите в обхвата на допълнителния пакет се прилага т. 1, с изключение на т. 1.4.

Амбулаторна процедура № 20 "Хирургично лечение на глаукома"
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични и лечебни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица, при които е необходимо осъществяване на оперативно лечение на глаукома.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Очни болести", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Очни болести".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни терапевтични процедури: 12.14, 12.52, 12.54, 12.55, 12.59, 12.64, 12.65, 12.66, 12.69, 12.72, 12.79.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:
1.4.1. Диагностика и оперативно лечение при:
1.4.1.1. глаукомен пристъп при първична или вторична закритоъгълна глаукома - за хирургично лечение;
1.4.1.2. конгенитална глаукома, детска ювенилна глаукома.
1.4.2. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на процедурата въз основа на обективни данни за добро общо състояние и:
1.5.1.1. добре адаптиран оперативен разрез;
1.5.1.2. възстановена предна камера;
1.5.1.3. липса на постоперативни усложнения;
1.5.1.4. стабилизиране на вътреочното налягане.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.
3. Дейности и услуги в обхвата на допълнителен пакет:
3.1. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:
3.1.1. Диагностика и оперативно лечение при:
3.1.1.1. пациенти за хирургично лечение при неефективност от приложеното консервативно и лазерно лечение с диагностицирана:
3.1.1.2. първична откритоъгълна или закритоъгълна глаукома;
3.1.1.3. вторични глаукоми.
3.1.2. Здравни грижи.
3.2. При изпълнение на дейностите и услугите в обхвата на допълнителния пакет се прилага т. 1, с изключение на т. 1.4.

Амбулаторна процедура № 21 "Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност"
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични и лечебни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица, при които е необходимо осъществяване на оперативни интервенции върху окото и придатъците му.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Очни болести", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Очни болести".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни терапевтични процедури: 08.23, 08.24, 08.25, 08.41, 08.42, 08.43, 08.52, 08.71, 08.72, 08.82, 08.83, 08.84, 08.85, 09.0, 09.43, 09.44, 09.51, 09.52, 09.59, 09.91, 10.0, 10.31, 10.32, 11.0, 11.31, 11.39, 11.41, 11.43, 11.49, 12.14, 12.59, 12.73, 12.91, 12.92, 13.65, 14.22, 14.24, 14.34, 14.35, 14.54, 14.55, 14.79.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:
1.4.1. Диагностика и оперативно лечение при:
1.4.1.1. травми с наличие на чуждо тяло в конюнктива, роговица;
1.4.1.2. флегмонозен дакриоцистит;
1.4.1.3. глаукомен пристъп при първична или вторична открито- или закритоъгълна глаукома - за лазерно лечение;
1.4.1.4. разкъсвания (дефекти) на ретината без отлепване;
1.4.1.5. бомбаж на ириса;
1.4.1.6. зенична секлузия и оклузия;
1.4.1.7. хипертензия, включително постоперативна;
1.4.1.8. ретинопатия на недоносеното.
1.4.2. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на процедурата въз основа на обективни данни за добре адаптирана оперативна рана и липса на възпалителни явления:
1.5.1.1. при глаукома - стабилизиране на вътреочното налягане и липса на постоперативни усложнения;
1.5.1.2. при катаракта - повишаване на зрителната острота и липса на възпалителни прояви;
1.5.1.3. при разкъсвания и отлепвания на ретината - липса на постоперативен възпалителен процес;
1.5.1.4. при съдови заболявания - липса на постоперативни усложнения.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.
3. Дейности и услуги в обхвата на допълнителен пакет:
3.1. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:
3.1.1. Диагностика и оперативно лечение при:
3.1.1.1. аномалии в положението и структурата на клепачите;
3.1.1.2. възстановяване проходимостта на слъзните пътища;
3.1.1.3. състояния, свързани с неоваскуларизация в областта на макулата и предния сегмент на окото;
3.1.1.4. птеригиум;
3.1.1.5. пациенти за лечение при неефективност от приложеното консервативно лечение с диагностицирана първична откритоъгълна или закритоъгълна глаукома; вторични глаукоми;
3.1.1.6. вторична катаракта: индикации за лазер лечение - намалена, коригирана (с очила или с контактни лещи) зрителна острота, затрудняваща пациента в ежедневието (0.4 - 0.8) и в професионалната дейност;
3.1.1.7. ретиносхиза;
3.1.1.8. кисти на ретината;
3.1.1.9. периферни ретинални дегенерации;
3.1.1.10. състояние след исхемични оклузии на съдовете на ретината;
3.1.1.11. корнеални лезии;
3.1.1.12. хориоретинални лезии;
3.1.1.13. оток на макулата.
3.1.2. Здравни грижи.
3.2. При изпълнение на дейностите и услугите в обхвата на допълнителния пакет се прилага т. 1, с изключение на т. 1.4.

Амбулаторна процедура № 22 "Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник"
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични и лечебни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица, при които е необходимо осъществяване на хирургични интервенции върху раменен пояс и горен крайник.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Ортопедия и травматология", осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Ортопедия и травматология", от обхвата на медицинската специалност "Хирургия", осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни терапевтични процедури: 77.04, 77.09, 77.64, 77.69, 77.84, 77.89, 78.24, 78.29, 78.54, 78.64, 78.69, 78.74, 79.01, 79.02, 79.23, 79.24, 79.34, 79.61, 79.62, 79.63, 79.64, 79.71, 79.72, 79.84, 80.74, 82.02, 82.10, 82.11, 82.46, 83.01, 83.31, 84.01, 84.02.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:
1.4.1. Диагностика и оперативно лечение при:
1.4.1.1. травма;
1.4.1.2. клинични данни за локална болка, хематом, болезнени или невъзможни активни и пасивни движения в съседните на фрактурата или увредата стави, патологични движения, хемартроза, добавъчна симптоматика от компресия на съседни анатомични елементи (съдове и нерви), нарушена мекотъканна цялост;
1.4.1.3. рентгенологични данни за фрактура;
1.4.1.4. клинични данни за наличие на изразени деформитети, контрактури в областта на ставите на горния крайник, сетивни нарушения;
1.4.1.5. заболявания, изискващи малки оперативни процедури в областта на горния крайник при изчерпване на възможностите за консервативно лечение.
1.4.2. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на процедурата въз основа на обективни данни за добре адаптирана оперативна рана и липса на значими субективни оплаквания.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Амбулаторна процедура № 23 "Малки оперативни процедури на таза и долния крайник"
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични и лечебни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица, при които е необходимо осъществяване на хирургични интервенции върху таза и долния крайник.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Ортопедия и травматология", осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Ортопедия и травматология", от обхвата на медицинската специалност "Хирургия", осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни терапевтични процедури: 77.09, 77.18, 77.19, 77.29, 77.39, 77.69, 77.89, 77.99, 78.09, 78.49, 78.79, 79.05, 79.06, 79.07, 79.17, 79.18, 79.38, 79.45, 79.46, 79.49, 79.67, 79.68, 79.88, 81.94, 83.15, 83.17, 83.18, 83.19.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:
1.4.1. Диагностика и оперативно лечение при:
1.4.1.1. фрактури в областта на долните крайници;
1.4.1.2. наличие на изразени контрактури в областта на тазобедрена, колянна или глезенна става;
1.4.1.3. хемартроза;
1.4.1.4. локална инфекция в областта на таза и долния крайник;
1.4.1.5. лечение на счупвания на тарзални и метатарзални кости;
1.4.1.6. заболявания, изискващи малки оперативни процедури в областта на долния крайник при изчерпване на възможностите за консервативно лечение.
1.4.2. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на процедурата въз основа на обективни данни за добре адаптирана оперативна рана и липса на значими субективни оплаквания.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Амбулаторна процедура № 24 "Малки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система"
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица при заболявания на скелетномускулната система, подходящи за артроскопска диагностика и лечение.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Ортопедия и травматология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Ортопедия и травматология".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни терапевтични процедури: 80.21, 80.22, 80.23, 80.24, 80.25, 80.26, 80.27.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:
1.4.1. Диагностика и лечение чрез артроскопски методи на пациенти със:
1.4.1.1. налични клинични данни - болка, ограничени движения, оток, нестабилност на колянната става и данни от образно изследване за вътреставни травматични или патологични увреди на мекотъканните структури, хрущяла или костите - за диагностично уточняване;
1.4.1.2. хрущялни увреди - различни видове хондропластика (перфорация, абразио и др.);
1.4.1.3. възпаления на синовията - лаваж, частична синовектомия;
1.4.1.4. наличие на свободни тела - отстраняване, рефиксация;
1.4.1.5. увреда на менискусите - резекция на увредената част или реинсерция.
1.4.2. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на процедурата въз основа на обективни данни за:
1.5.1.1. липса на значими субективни оплаквания;
1.5.1.2. липса на патологични процеси в областта на оперираната колянна става.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Амбулаторна процедура № 25 "Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия"
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични и лечебни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания или състояния, налагащи извършването на диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Урология", осъществявана съгласно медицински стандарт "Урология"; от обхвата на медицинската специалност "Нефрология", осъществявана съгласно медицински стандарт "Нефрология"; от обхвата на медицинската специалност "Детска нефрология", осъществявана съгласно медицински стандарт "Педиатрия" (за лица до 18 години); от обхвата на медицинската специалност "Хирургия", осъществявана съгласно медицински стандарт "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия"; от обхвата на медицинската специалност "Детска хирургия", осъществявана съгласно медицински стандарт "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия" (за лица до 18 години); от обхвата на медицинската специалност "Гръдна хирургия", осъществявана съгласно медицински стандарт "Гръдна хирургия", от обхвата на медицинската специалност "Пневмология и фтизиатрия", осъществявана съгласно медицински стандарт "Пневмология и фтизиатрия"; от обхвата на медицинската специалност "Детска пневмология и фтизиатрия", осъществявана съгласно медицински стандарт "Педиатрия" (за лица до 18 години); от обхвата на медицинската специалност "Акушерство и гинекология", осъществявана съгласно медицински стандарт "Акушерство и гинекология".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ: 33.26, 33.93, 34.04, 34.24, 34.25, 55.23, 55.92, 61.11, 65.91.
1.4. Диагностични и лечебни дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:
1.4.1. извършване под рентгенов или ехографски контрол на пункция на орган и/или кухина с диагностична и/или терапевтична цел;
1.4.2. вземане на биопсичен материал за извършване на патологоанатомично изследване.
1.5. Диагностични и лечебни дейности и услуги при приключване на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на процедурата въз основа на:
1.5.1.1. извършена диагностична и/или терапевтична пункция;
1.5.1.2. взет биопсичен/друг материал за извършване на медико-диагностично изследване.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. последваща диагностика и продължаване на лечението, в т.ч. в болнични условия.
1.5.3. Насочване към клинична онкологична комисия или клинична хематологична комисия (съгласно медицински стандарти "Медицинска онкология" и "Клинична хематология") на лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично лечение в случаите на доказано онкологично заболяване.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Амбулаторна процедура № 26 "Амбулаторни хирургични процедури"
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични и лечебни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания или състояния, налагащи извършването на манипулации и/или операции със или без анестезия в амбулаторни условия.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Ортопедия и травматология", осъществявана съгласно медицински стандарт "Ортопедия и травматология"; от обхвата на медицинската специалност "Хирургия", осъществявана съгласно медицински стандарт "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия"; от обхвата на медицинската специалност "Детска хирургия", осъществявана съгласно медицински стандарт "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия" (за лица до 18 години); от обхвата на медицинската специалност "Гръдна хирургия", осъществявана съгласно медицински стандарт "Гръдна хирургия"; от обхвата на медицинската специалност "Неврохирургия", осъществявана съгласно медицински стандарт "Неврохирургия"; от обхвата на медицинската специалност "Лицево-челюстна хирургия", осъществявана съгласно медицински стандарт "Лицево-челюстна хирургия; от обхвата на медицинската специалност "Урология", осъществявана съгласно медицински стандарт "Урология".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ: 34.71, 61.0, 62.0, 63.91, 83.02, 83.03, 83.14, 83.5, 83.65, 86.59, 96.59.
1.4. Диагностични и лечебни дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:
1.4.1. извършване на манипулации и/или операции с малък обем и сложност със или без анестезия в амбулаторни условия в съответствие с относимите медицински стандарти;
1.4.2. здравни грижи.
1.5. Диагностични и лечебни дейности и услуги при приключване на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на процедурата въз основа на:
1.5.1.1. нормален оздравителен процес на оперативната рана;
1.5.1.2. липса на кървене.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. последваща диагностика и продължаване на лечението, в т.ч. в болнични условия.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Амбулаторна процедура № 27 "Специфични изследвания при хематологични заболявания"
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания или състояния, налагащи извършването на специфични изследвания при хематологични заболявания.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Клинична имунология", осъществявана съгласно медицински стандарт "Клинична имунология"; от обхвата на медицинската специалност "Детска клинична хематология и онкология", осъществявана съгласно медицински стандарт "Педиатрия" (за лица до 18 години); от обхвата на медицинската специалност "Медицинска генетика", осъществявана съгласно медицински стандарт "Медицинска генетика".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ: 91.80, 91.90.
1.4. Диагностични дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:
1.4.1. извършване на имунофенотипизация на клетки от периферна кръв и костен мозък;
1.4.2. извършване на цитогенетичен анализ на клетки от периферна кръв и костен мозък.
1.5. Диагностични и лечебни дейности и услуги при приключване на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на процедурата въз основа на:
1.5.1.1. Извършени медикодиагностични дейности;
1.5.1.2. предоставен резултат от извършено изследване.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. последваща диагностика и продължаване на лечението, в т.ч. в болнични условия;
1.5.2.3. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Амбулаторна процедура № 28 "Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви"
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания или състояния, налагащи извършването на паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Анестезия и интензивно лечение", осъществявана съгласно медицински стандарт "Анестезия и интензивно лечение"; от обхвата на медицинската специалност "Нервни болести", осъществявана съгласно медицински стандарт "Нервни болести"; от обхвата на медицинската специалност "Неврохирургия", осъществявана съгласно медицински стандарт "Неврохирургия".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ: 04.80.
1.4. Диагностични и лечебни дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:
1.4.1. извършване на дейности по обезболяване при заболявания, засягащи периферната нервна система.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на процедурата въз основа на:
1.5.1.1. стабилно общо състояние;
1.5.1.2. овладяване на болковия синдром;
1.5.1.3. липса на усложнения от извършената манипулация.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. последваща диагностика и продължаване на лечението, в т.ч. в болнични условия;
1.5.2.3. рехабилитация;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Амбулаторна процедура № 29 "Поетапна вертикализация и обучение в ходене"
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания или състояния, характеризиращи се с тежка степен на двигателен дефицит, при които липсва самостоятелна волева двигателна активност и/или походка или тя е възможна само с придружител и помощно средство, при които извършването на поетапна вертикализация и обучение в ходене може да се осъществи в амбулаторни условия.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Физикална терапия и рехабилитационна медицина", осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Физикална терапия и рехабилитационна медицина".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ: 93.22.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:
1.4.1. извършване на функционално изследване и функционална оценка за определяне на рехабилитационния потенциал на пациента и съставяне на конкретната, индивидуално съобразена физикално-терапевтична програма;
1.4.2. съставяне и реализиране на индивидуална програма от поредица от последователни процедури по т. 1.3 (най-малко 10) за поетапна вертикализация и обучение в ходене.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на процедурата въз основа на:
1.5.1.1. изпълнена физикално-терапевтична програма за поетапна вертикализация и обучение в ходене;
1.5.1.2. подобрена двигателна активност.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. последваща рехабилитация и продължаване на лечението, в т.ч. в болнични и/или домашни условия.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Амбулаторна процедура № 30 "Напасване на протеза на горен или долен крайник"
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица с изготвена протеза на горен и долен крайник.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Ортопедия и травматология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Ортопедия и травматология".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ: 84.40.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:
1.4.1. напасване на протеза на горна част на ръка и рамо;
1.4.2. напасване на протеза на долна част на ръка и дистално от китка;
1.4.3. напасване на протеза над коляното;
1.4.4. напасване на протеза под коляното.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на амбулаторната процедура:
1.5.1. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.1.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.1.2. последващо продължаване на лечението, в т.ч. в болнични условия;
1.5.1.3. рехабилитация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Амбулаторна процедура № 31 "Амбулаторно наблюдение на лица с кохлеарно-имплантна система"
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица с поставена кохлеарно-имплантна система - МКБ 10 - Z45.3.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Ушно-носно-гърлени болести", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Ушно-носно-гърлени болести".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ: 95.48, 95.49.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:
1.4.1. Аудилогични изследвания;
1.4.2. Настройка на кохлеарната имплантна система;
1.4.3. Настройка на възприятията за звук с повишаващ се интензитет и моделиране на слуха;
1.4.4. Индивидуална настройка на кохлеарното протезно устройство, включително подмяна на неработещи външни компоненти на кохлеарно-имплантна та система.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на амбулаторната процедура:
1.5.1. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.1.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.1.2. последващо продължаване на лечението, в т.ч. в болнични условия;
1.5.1.3. рехабилитация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Амбулаторна процедура № 32 "Амбулаторно наблюдение на лица с постоянен електрокардиостимулатор"
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица с имплантация на антибрадикарден пейсмейкър - еднокамерен или двукамерен, или на ресинхронизираща система за стимулация или автоматичен кардиовертер дефибрилатор - МКБ 10 - Z45.0.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Кардиология", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Кардиология".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ: 89.41, 89.43, 89.45, 89.46, 89.47, 89.48, 89.49, 89.50, 89.51, 89.52, 89.54, 89.56.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:
1.4.1. Преглед и оценка на състоянието;
1.4.2. Медико-диагностични дейности за обективизиране на състоянието на пациента и функционирането на устройството;
1.4.3. Индивидуална настройка на постоянния електрокардиостимулатор;
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на процедурата въз основа на:
1.5.1.1. Извършени дейности за обективизиране на състоянието;
1.5.1.2. Извършена настройка на устройството.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. последващо продължаване на лечението, в т.ч. в болнични условия;
1.5.2.3. рехабилитация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Амбулаторна процедура № 33 "Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема"
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва лечебни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания или състояния, налагащи извършването на парентерална инфузия на лекарствени продукти, предназначени за домашно и/или амбулаторно лечение по определена терапевтична схема и заплащани от НЗОК.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност по профила на заболяването, съгласно приложимия медицински стандарт.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. Основни терапевтични процедури: всички процедури от рубрики 99.1, 99.2.
1.4. Лечебни дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:
1.4.1. парентерална инфузия на лекарствен продукт или комбинация от лекарствени продукти по определена терапевтична схема, предназначена за домашно и/или амбулаторно лечение;
1.4.2. контрол върху състоянието на пациента по време на процедурата.
1.5. Диагностични и лечебни дейности и услуги при приключване на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на процедурата въз основа на:
1.5.1.1. извършена терапевтична процедура в съответствие с назначената терапевтична схема;
1.5.1.2. липса на усложнения от проведената процедура.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. последващи терапевтични процедури в съответствие с назначената терапевтична схема;
1.5.2.2. последваща диагностика и продължаване на лечението, в т.ч. в болнични условия.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Амбулаторна процедура № 34 "Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт"
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични и лечебни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания или състояния, налагащи извършването на ендоскопска диагностика на стомашно-чревния тракт.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Гастроентерология", осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Гастроентерология"; от обхвата на медицинската специалност "Хирургия", осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия", от обхвата на медицинската специалност "Детска хирургия", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия"; от обхвата на медицинската специалност "Педиатрия"/"Детска гастроентерология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност съгласно медицински стандарт "Педиатрия".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 45.16, 45.24, 45.25, 48.24, 90.89, 90.99;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 39.96, 98.02, 98.03, 98.04, 98.05, 99.15, 99.18, 99.25, 99.29.
1.4. Диагностични и лечебни дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:
1.4.1. Ендоскопска диагностика за уточняване на диагнозата на пациенти с оплаквания от гастроинтестиналния тракт, при които не са налице сериозни придружаващи заболявания, медикаментозна алергия, прием на медикаменти, които повишават риска от гастроинтестинално кървене и други противопоказания за извършване на процедурата в амбулаторни условия по повод:
1.4.1.1. съмнение за онкологично заболяване;
1.4.1.2. остри и хронични обострени заболявания на стомашно-чревния тракт.
1.4.2. Вземане на биопсичен материал за патоанатомично/друго медико-диагностично изследване.
1.4.3. Извършване на терапевтична ендоскопска процедура за декомпресия или екстракция на чуждо тяло.
1.5. Диагностични и лечебни дейности и услуги при приключване на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на процедурата въз основа на:
1.5.1.1. осигурена коректна диагноза, в т.ч. взет биопсичен материал за патоанатомично/друго медико-диагностично изследване;
1.5.1.2. извършена терапевтична процедура с решаване на терапевтичния проблем - декомпресия или екстракция на чуждо тяло;
1.5.1.3. липса на влошаване на състоянието.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. последваща диагностика и продължаване на лечението, в т.ч. в болнични условия;
1.5.2.3. рехабилитация;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
1.5.3. Насочване към клинична онкологична комисия или клинична хематологична комисия (съгласно медицински стандарти "Медицинска онкология" и "Клинична хематология") на лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно онкологично лечение в случаите на доказано онкологично заболяване.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.
3. Дейности и услуги в обхвата на допълнителен пакет:
3.1. Дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:
3.1.1. Диагностика и/или лечение чрез ендоскопски процедури на пациенти със заболявания на гастроинтестиналния тракт без данни за бърза прогресия и след изчерпване на възможностите на диагностично-лечебния процес в специализираната извънболнична помощ по искане на лекар специалист.
3.2. При изпълнение на дейностите и услугите в обхвата на допълнителния пакет се прилага т. 1, с изключение на т. 1.4.

Амбулаторна процедура № 35 "Сцинтиграфски изследвания"
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания или състояния, налагащи извършването на специфични сцинтиграфски изследвания.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Нуклеарна медицина", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Нуклеарна медицина".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ: 92.01, 92.03, 92.05, 92.14, 92.15.
1.4. Диагностични дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:
1.4.1. сцинтиграфия на щитовидната жлеза;
1.4.2. туморотропна сцинтиграфия с (99м)Тс-МІВІ (тетрофозмин);
1.4.3. динамична бъбречна сцинтиграфия с 99мТс-MAG3 (EC, DTPA);
1.4.4. статична бъбречна сцинтиграфия с 99мТс-DMSA;
1.4.5. сцинтиграфия на кости и стави;
1.4.6. перфузионна сцинтиграфия на бял дроб.
1.5. Диагностични и лечебни дейности и услуги при приключване на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на процедурата.
1.5.2. Предоставяне на пациента на информация за резултатите от извършено изследване.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Амбулаторна процедура № 36 "Позитронно-емисионна томография с компютърна томография (ПЕТ/ КТ) (РЕТ/СТ)"
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания или състояния, налагащи извършването на позитронно-емисионна томография с компютърна томография (ПЕТ/ КТ) (РЕТ/СТ).
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Нуклеарна медицина", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Нуклеарна медицина".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ: 92.19.
1.4. Диагностични дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:
1.4.1. Оценка на медицинската необходимост от осъществяване на изследването от лекарска консултативна комисия в лечебното заведение, извършващо процедурата при:
1.4.1.1. онкологични заболявания с уточнена диагноза и локализация - за определяне на стадия, проследяване на ефекта от лечение, рестадиране при съмнение за прогресия и доказване на рецидиви, планиране на лъчелечение при онкологични заболявания;
1.4.1.2. пациенти с метастази от тумор с неизвестно първично огнище ( НПО), при които конвенционалните методи не са довели до диагностициране на първичния тумор;
1.4.1.3. всички случаи на повишен туморен маркер при проследяване на малигнени заболявания без локализация на причината от останалите образни изследвания за диагностично уточняване;
1.4.1.4. диагностицирана туморна формация за определяне мястото на биопсия;
1.4.1.5. кардиологични заболявания за визуализиране на витален миокард с оглед вземане на решение за реваскуларизационна терапия - при липса на достатъчно информация от другите образни изследвания;
1.4.1.6. неврологични заболявания - при липса на достатъчно информация от другите образни изследвания;
1.4.1.7. възпалителни процеси - за визуализиране и оценка при изчерпване възможностите на другите диагностични методи.
1.4.2. Извършване на образно изследване с помощта на хибридния образен метод "Позитронна емисионна томография - компютърна томография (ПЕТ/ КТ) (РЕТ/СТ)".
1.4.3. Документиране и предоставяне на резултатите от проведеното изследване на пациента.
1.5. Диагностични и лечебни дейности и услуги при приключване на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на процедурата.
1.5.2. Предоставяне на пациента на информация за резултатите от извършено изследване.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Амбулаторна процедура № 37 "Еднофотонна емисионна компютърна томография с компютърна томография - SPECT/CT на хибриден скенер"
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания или състояния, налагащи извършването на еднофотонната емисионна компютърна томография - компютърна томография (EЕКТ/ КТ) (SPECT/CT).
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Нуклеарна медицина", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Нуклеарна медицина".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ: 92.18.
1.4. Диагностични дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:
1.4.1. Оценка на медицинската необходимост от осъществяване на изследването от лекарска консултативна комисия в лечебното заведение, извършващо процедурата за:
1.4.1.1. подпомогане на диагнозата, N- и M-стадиране на онкологичните заболявания, проследяване ефекта от проведеното лечение, рестадиране (визуализиране на рецидив и/или метастатичен процес), определяне прогнозата на заболяването;
1.4.1.2. функционална и морфологична диагностика на заболяванията на щитовидната и паращитовидната жлеза, скелета, сърцето, мозъка, белия дроб, бъбреците, визуализиране и локализиране на възпалителен процес и други заболявания;
1.4.1.3. визуализиране и локализиране на сентинелни лимфни възли;
1.4.1.4. дозиметрично планиране на болни с онкологични заболявания за целите на лъчелечението.
1.4.2. Извършване на образно изследване с помощта на хибридния образен метод "Еднофотонна емисионна компютърна томография - компютърна томография (EЕКТ/ КТ) (SPECT/CT)".
1.4.3. Документиране и предоставяне на резултатите от проведеното изследване на пациента.
1.5. Диагностични и лечебни дейности и услуги при приключване на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на процедурата.
1.5.2. Предоставяне на пациента на информация за резултатите от извършено изследване.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Амбулаторна процедура № 38 "Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО"
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО.
1.2. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на процедурата:
1.2.1. Започване на терапия със скъпоструващи лекарствени продукти, отпускани по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО.
1.2.1.1. Запознаване с медицинската документация за здравното състояние и провежданото лечение на пациента.
1.2.1.2. Избор на лекарствени продукти и изследвания при започване на терапия със скъпоструващи лекарствени продукти, отпускани по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО.
1.2.1.3. Информиране на пациента и получаване на съгласие с изискванията за започване на лечението със скъпоструващи лекарствени продукти, отпускани по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО.
1.2.1.4. Назначаване на терапия при спазване на показанията и възрастовите ограничения, съобразно кратките характеристики на лекарствените продукти, утвърдени по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
1.2.1.5. Определяне на схема на лечение и периодичност на контролните прегледи.
1.2.2. Продължаване на терапия със скъпоструващи лекарствени продукти, отпускани по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО.
1.2.2.1. Запознаване с медицинската документация за здравното състояние, назначената терапевтична схема и резултатите от провежданото лечение на пациента, в т.ч. на настъпила подозирана нежелана лекарствена реакция.
1.2.2.2. Информиране на пациента за резултатите от проведеното до момента лечение и получаване на съгласие с изискванията за продължаване на лечението със скъпоструващи лекарствени продукти, отпускани по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО.
1.2.2.3. Продължаване или корекция на терапията при спазване на показанията и възрастовите ограничения, съобразно кратките характеристики на лекарствените продукти, утвърдени по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
1.2.2.4. Потвърждаване или определяне на нова схема на лечение и периодичност на контролните прегледи.
1.3. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на процедурата:
1.3.1. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на процедурата:
1.3.1.1. Контролни прегледи и изследвания.
1.3.1.2. Хигиенно-диетичен режим.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Приложение № 8 към чл. 1, ал. 1

Клинични процедури

Клинична процедура № 1 "Диализно лечение при остри състояния"
1. Обхват:
1.1. Клиничната процедура включва диагностични и лечебни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица с остри състояния, налагащи провеждане на диализно лечение: код по МКБ-10: Z 49.1, Z 49.2.
1.2. Клиничната процедура включва дейности и услуги по диализно лечение в обхвата на медицинската специалност "Нефрология", осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Диализно лечение".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни терапевтични процедури: 39.95 Хемодиализа, 54.98 Перитонеална диализа.
1.4. Диагностични и лечебни дейности и услуги в хода на клиничната процедура:
1.4.1. Диализно лечение на пациенти със:
1.4.1.1. остра бъбречна недостатъчност;
1.4.1.2. обострена хронична бъбречна недостатъчност;
1.4.1.3. интоксикации с диализабилни токсини;
1.4.1.4. необходимост от осъществяване на ултрафилтрация при болни с тежка застойна сърдечна недостатъчност, рефрактерна на диуретици;
1.4.1.5. необходимост от осъществяване на ултрафилтрация на асцитна течност;
1.4.1.6. тежки дизелектролитемии: хипонатриемия, хипернатриемия, хиперкалиемия;
1.4.1.7. комбинация между изброените състояния.
1.5. Диагностични и лечебни дейности и услуги при приключване на клиничната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на процедурата въз основа на:
1.5.1.1. стабилна хемодинамика на пациента след изключване от хемодиализа;
1.5.1.2. спряло кървене от съдовия достъп и поставена превръзка.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. последваща диагностика и лечение;
1.5.2.2. провеждане на нова процедура при наличие на показания за продължаване на диализното лечение.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична процедура № 2 "Интензивно лечение на новородени деца с асистирано дишане"
1. Обхват:
1.1. Клиничната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на новородени задължително здравноосигурени лица с показания за продължаване на интензивното лечение след приключване на лечението по клинични пътеки.
1.2. Клиничната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Неонатология", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Неонатология".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 89.54, 89.61, 89.66;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 93.90, 93.91, 93.96, 96.71, 99.15, 99.18.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на клиничната процедура:
1.4.1. Диагностика и интензивно лечение на:
1.4.1.1. новородени деца, с необходимост от изкуствена вентилация след приложение на сърфактант (интермитентна вентилация с позитивно налягане, интермитентна мандаторна вентилация, СРАР) и през първите 24 часа след прекратяване на изкуствената вентилация;
1.4.1.2. новородени деца, с необходимост от изкуствена вентилация (интермитентна вентилация с позитивно налягане, интермитентна мандаторна вентилация, СРАР) без необходимост от предхождащо сърфактант лечение и през първите 24 часа след прекратяване на изкуствената вентилация;
1.4.1.3. новородени деца, след проведена оперативна интервенция, когато отговарят на изискванията, посочени по-горе.
1.4.2. Осигуряване на възможност за достъп до информация и физически и/или визуален контакт на родителите с новороденото.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на клиничната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на процедурата въз основа на:
1.5.1.1. обективни данни за отпадане необходимостта от механична вентилация или от асистирано дишане с назален CPAP;
1.5.1.2. липса на нови приемни критерии в продължение на 24 последователни часа;
1.5.1.3. клинично овладяване на симптоматиката;
1.5.1.4. стабилизиране на хемодинамиката: сърдечна честота и артериално налягане, в рамките на референтните стойности за гестационната и постнаталната възраст;
1.5.1.5. нормализиране на показателите от пулсоксиметрията и киселинно-алкалното състояние в референтни стойности според гестационната и постнаталната възраст.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. продължаване на диагностиката и лечението;
1.5.2.2. рехабилитация;
1.5.2.3. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
1.5.3. Провеждане на нова процедура при наличие на показания за продължаване на интензивното лечение.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична процедура № 3 "Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене"
1. Обхват:
1.1. Клиничната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица - нестабилни критично болни, които се нуждаят от комплекс от интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи, с необходимост от механична вентилация, фармакологична хемодинамична поддръжка, спешни хирургични интервенции с висок риск и необходимост от интензивни грижи и/или парентерално хранене.
1.2. Клиничната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Анестезиология и интензивно лечение", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Анестезия и интензивно лечение".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 89.29, 89.51, 88.72, 88.74, 89.62, 89.63, 89.65, 89.66, 89.68, 89.70, 90.59;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 31.1, 38.93, 38.91, 39.95, 93.39, 93.94, 93.96, 96.04, 96.07, 96.35, 96.70, 99.04, 99.05, 99.06, 99.07, 99.08, 99.10, 99.15, 99.18, 99.19, 99.21, 99.23, 99.26, 99.29, 99.60, 99.61, 99.62, 99.63.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на клиничната процедура:
1.4.1. Диагностика и интензивно лечение на пациенти със:
1.4.1.1. Витални белези:
1.4.1.1.1. пулс < 40 или над 150 уд./мин;
1.4.1.1.2. систолично налягане < 80 mm hg или по-малко или равно на 30 % понижение от обичайните стойности;
1.4.1.1.3. средно артериално налягане < 60 mm Нg;
1.4.1.1.4. диастолично налягане > 120 mm Нg;
1.4.1.1.5. дихателна честота под 8/мин;
1.4.1.1.6. дихателна честота над 30/мин.
1.4.1.2. Лабораторни резултати:
1.4.1.2.1. серумен натрий <125 или >155 ммол/литър;
1.4.1.2.2. серумен калий <2.8 или над 6.5 ммол/литър;
1.4.1.2.3. артериално парциално налягане на кислорода < 65 mm Нg;
1.4.1.2.4. ph < 7.3 или > 7.55;
1.4.1.2.5. серумна глюкоза под 3.0 и над 20 ммол/литър;
1.4.1.2.6. серумен калций > 3.9 ммол/литър;
1.4.1.2.7. серумен лактат над 3 ммол/литър;
1.4.1.2.8. токсични нива на медикамент или друга химична субстанция при хемодинамична нестабилност или при болен с нарушено съзнание, сърдечен ритъм или хемодинамична нестабилност.
1.4.1.3. Резултати от образни изследвания:
1.4.1.3.1. мозъчна хеморагия, мозъчна контузия, субарахноидална хеморагия с нарушения в съзнанието или фокален неврологичен дефицит и необходимост от интензивно лечение и мониторинг;
1.4.1.3.2. руптурирани органи - жлъчен мехур, слезка, панкреас, пикочен мехур, черен дроб, езофагеални варици или матка, мезентериална тромбоза - с хемодинамична нестабилност;
1.4.1.3.3. дисекираща аневризма на аортата с хемодинамична нестабилност.
1.4.1.4. Електрокардиографски резултати:
1.4.1.4.1. миокарден инфаркт с тежки аритмии, хемодинамична нестабилност или тежка застойна сърдечна слабост;
1.4.1.4.2. камерна фибрилация/тахикардия;
1.4.1.4.3. пълен сърдечен блок с хемодинамична нестабилност.
1.4.1.5. Симптоми с остро начало:
1.4.1.5.1. анизокория при пациент с нарушения в съзнанието;
1.4.1.5.2. анурия с органна дисфункция;
1.4.1.5.3. заплашваща обструкция на дихателните пътища с начална дихателна недостатъчност;
1.4.1.5.4. кома с нарушение във виталните функции;
1.4.1.5.5. персистираща гърчова активност с нарушение във виталните функции;
1.4.1.5.6. цианоза, въпреки кислородотерапия;
1.4.1.5.7. сърдечна тампонада с хемодинамична нестабилност.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на клиничната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на процедурата въз основа на:
1.5.1.1. обективни данни (клинични и биохимични), че състоянието на пациента не налага необходимост от прилагане на средства и методи за основно поддържане на живота, съгласно медицински стандарт "Анестезия и интензивно лечение" (в т.ч. отпадане на необходимостта му от механична вентилация или от асистирано дишане);
1.5.1.2. липса на нови приемни критерии в продължение на 24 последователни часа.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. продължаване на диагностиката и лечението, в т.ч. в болнични условия;
1.5.2.2. рехабилитация;
1.5.2.3. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
1.5.3. Провеждане на нова процедура при наличие на показания за продължаване на интензивното лечение.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична процедура № 4 "Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене"
1. Обхват:
1.1. Клиничната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица с тежък коморбидитет (ASA - 3-ти или 4-ти клас, Goldman, Mallanpathi), които развиват остри нарушения в органната функция или претърпяват тежки оперативни интервенции с голяма вероятност от изостряне на придружаващите заболявания, но без нужда от механична вентилация и/или парентерално хранене.
1.2. Клиничната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Анестезиология и интензивно лечение", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Анестезия и интензивно лечение".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 89.29, 89.51, 88.72, 88.74, 89.62, 89.63, 89.65, 89.66, 89.68, 89.70, 90.59;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 31.1, 38.93, 38.91, 39.95, 93.39, 93.94, 93.96, 96.04, 96.07, 96.35, 99.04, 99.05, 99.06, 99.07, 99.08, 99.10, 99.15, 99.18, 99.19, 99.21, 99.23, 99.26, 99.29, 99.60, 99.61, 99.62, 99.63.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на клиничната процедура:
1.4.1. Диагностика и интензивно лечение на пациенти със:
1.4.1.1. Витални белези:
1.4.1.1.1. пулс < 40 или над 150 уд./мин;
1.4.1.1.2. систолично налягане < 80 mm Hg или по-малко или равно на 30 % понижение от обичайните стойности;
1.4.1.1.3. средно артериално налягане < 60 mm Hg;
1.4.1.1.4. диастолично налягане > 120 mm Hg;
1.4.1.1.5. дихателна честота под 8/мин;
1.4.1.1.6. дихателна честота над 30/мин.
1.4.1.2. Лабораторни резултати:
1.4.1.2.1. серумен натрий < 125 или > 155 ммол/литър;
1.4.1.2.2. серумен калий < 2.8 или над 6.5 ммол/литър;
1.4.1.2.3. артериално парциално налягане на кислорода < 65 mm Нg;
1.4.1.2.4. ph < 7.3 или > 7.55;
1.4.1.2.5. серумна глюкоза под 3.0 и над 20 ммол/литър;
1.4.1.2.6. серумен калций > 3.9 ммол/литър;
1.4.1.2.7. серумен лактат над 3 ммол/литър;
1.4.1.2.8. токсични нива на медикамент или друга химична субстанция при хемодинамична нестабилност или при болен с нарушено съзнание, сърдечен ритъм или хемодинамична нестабилност.
1.4.1.3. Резултати от образни изследвания:
1.4.1.3.1. мозъчна хеморагия, мозъчна контузия, субарахноидална хеморагия с нарушения в съзнанието или фокален неврологичен дефицит и необходимост от интензивно лечение и мониторинг;
1.4.1.3.2. руптурирани органи - жлъчен мехур, слезка, панкреас, пикочен мехур, черен дроб, езофагеални варици или матка, мезентериална тромбоза - с хемодинамична нестабилност;
1.4.1.3.3. дисекираща аневризма на аортата с хемодинамична нестабилност.
1.4.1.4. Електрокардиографски резултати:
1.4.1.4.1. миокарден инфаркт с тежки аритмии, хемодинамична нестабилност или тежка застойна сърдечна слабост;
1.4.1.4.2. камерна фибрилация/тахикардия;
1.4.1.4.3. пълен сърдечен блок с хемодинамична нестабилност.
1.4.1.5. Симптоми с остро начало:
1.4.1.5.1. анизокория при пациент с нарушения в съзнанието;
1.4.1.5.2. анурия с органна дисфункция;
1.4.1.5.3. заплашваща обструкция на дихателните пътища с начална дихателна недостатъчност;
1.4.1.5.4. кома с нарушение във виталните функции;
1.4.1.5.5. персистираща гърчова активност с нарушение във виталните функции;
1.4.1.5.6. цианоза, въпреки кислородотерапия;
1.4.1.5.7. сърдечна тампонада с хемодинамична нестабилност.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на клиничната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на процедурата въз основа на:
1.5.1.1. обективни данни (клинични и биохимични), че състоянието на пациента не налага необходимост от прилагане на средства и методи за основно поддържане на живота, съгласно медицински стандарт "Анестезия и интензивно лечение";
1.5.1.2. липса на нови приемни критерии в продължение на 24 последователни часа.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. продължаване на диагностиката и лечението, в т.ч. в болнични условия;
1.5.2.2. рехабилитация;
1.5.2.3. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
1.5.3. Провеждане на нова процедура при наличие на показания за продължаване на интензивното лечение.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.


Приложение № 9 към чл. 1, ал. 1

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

Клинична пътека № 1 "Стационарни грижи при бременност с повишен риск"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания и състояния, свързани с бременността, по МКБ-10: O20.0, O21.1, O36, O41.1, O42.2, O47.0.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Акушерство и гинекология", осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност (за дейностите по т. 1.4.1.2, 1.4.1.3 и 1.4.1.4 - осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност), съгласно медицински стандарт "Акушерство и гинекология".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 75.34, 88.78, 89.26, 89.29, 89.52, 90.59, 91.41, 91.43;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 99.04, 99.05, 99.06, 99.07, 99.08, 99.09, 99.11, 99.15, 99.17, 99.18, 99.19, 99.21, 99.22, 99.23, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Диагностика, лечение и наблюдение на бременни със:
1.4.1.1. Заплашващ аборт при:
1.4.1.1.1. генитално кръвотечение и/или болков синдром, уточнени като дължащи се на спонтанен аборт;
1.4.1.1.2. гестационна възраст преди 26 г.с.;
1.4.1.1.3. поне един интраутеринно разположен жив плод, доказан ехографски;
1.4.1.1.4. липса на клинични и други данни за риск от експулсия на плода (плодовете) в следващите 24 часа и преди 26 г.с.
1.4.1.2. Hyperemesis gravidarum с метаболитни нарушения при:
1.4.1.2.1. анамнеза за ексцесивно повръщане;
1.4.1.2.2. доказани метаболитни нарушения: хемоконцентрация, кетонурия, +/- нарушени показатели за чернодробната функция, +/- нарушени показатели за бъбречна функция, +/- нарушения в електролитния баланс;
1.4.1.2.3. поне един интраутеринно разположен жив плод, доказан ехографски.
1.4.1.3. Клинични, ехографски данни и/или кардиотокографски признаци за интраутеринна хипоксия на плода (плодовете) в гестационна възраст 26+ седмици.
1.4.1.4. Инфекция на амниотичната кухина и околоплодните мембрани или преждевременно пукнат околоплоден мехур, задържане на родовата дейност след медикаментозна терапия при:
1.4.1.4.1. клинични и ехографски данни за загуба на околоплодна течност;
1.4.1.4.2. гестационна възраст 26+ седмици;
1.4.1.4.3. поне един интраутеринно разположен жив плод, доказан чрез ехография или кардиотокография;
1.4.1.4.4. отсъствие на ултразвукови или други данни за фетални малформации, несъвместими с извънутробния живот;
1.4.1.4.5. отсъствие на активна родилна дейност;
1.4.1.4.6. отсъствие на клинични, лабораторни и други данни за септично състояние.
1.4.1.5. Диагноза "лъжливо раждане" при:
1.4.1.5.1. клинични и/или токографски данни за регулярна активност (контракции) на маточния мускул, без клинична прогресия на раждането;
1.4.1.5.2. гестационна възраст 26+ седмици;
1.4.1.5.3. запазен околоплоден мехур;
1.4.1.5.4. поне един жив плод, доказан чрез ехография или кардиотокография;
1.4.1.5.5. отсъствие на ултразвукови или други данни за фетални малформации, несъвместими с извънутробния живот.
1.4.2. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. липса на генитално кървене;
1.5.1.1. жив плод;
1.5.1.2. отсъствие на маточна активност.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т. ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение и профилактични прегледи.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 2 "Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания и състояния по МКБ-10: O10.0, O10.1, O10.2, O10.3, O10.4, O10.9, O11, O14.0 O14.1, O15.0, O16, O24.0, O24.1, O24.2, O24.3, O24.4, O24.9, O28.1, O28.3, O28.4, O28.5, O28.8, O28.9, O31.0, O31.1, O31.2, O31.8, O44.1, O99.4, P55.0, P55.1, P55.8.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Акушерство и гинекология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност (за дейностите по т. 1.4.1 - осъществявана на трето ниво на компетентност), съгласно медицински стандарт "Акушерство и гинекология".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 75.1, 75.31, 75.32, 75.33, 75.34, 75.35, 88.78, 88.79, 89.26, 89.29, 89.52, 89.62, 90.59, 91.41, 91.43, 91.49;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 75.2, 99.04, 99.05, 99.06, 99.07, 99.08, 99.09, 99.11, 99.17, 99.18, 99.19, 99.21, 99.22, 99.23, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Пренатална инвазивна диагностика на бременността при бременни със:
1.4.1.1. фамилни данни за доказани наследствени заболявания и вродени аномалии, свързани с риск за тежка инвалидизация или намалена продължителност на живота, установен с резултат от генетична консултация;
1.4.1.2. балансирана хромозомна аномалия у един от родителите;
1.4.1.3. категорични ултразвукови находки за морфологични аномалии на плода;
1.4.1.4. повишен риск от триплоидии и анеуплоидии в резултата от биохимичния скрининг I и/или II триместър;
1.4.1.5. имунологични данни за хемолитична болест на плода по Резус системата.
1.4.2. Интензивни грижи при бременност с реализиран риск при:
1.4.2.1. стойности на кръвното налягане от или над 140/90 mmHg или по-високо със или без главоболие и/или с повишаване на средното артериално налягане с 20 mmHg и повече в сравнение с предишните стойности със или без главоболие;
1.4.2.2. олигурия <= 400мл/24 часа;
1.4.2.3. зрителни смущения (двойно виждане, намаляване на зрителната острота);
1.4.2.4. декомпенсиран захарен диабет и бременност;
1.4.2.5. сърдечна декомпенсация и бременност.
1.4.3. Наблюдение и лечение на бременни с предлежаща плацента с кръвотечение в случаите на:
1.4.3.1. генитално кървене;
1.4.3.2. гестационна възраст от 26+ седмици;
1.4.3.3. ехографски данни за предлежаща или ниско прикрепена плацента;
1.4.3.4. отсъствие на профузно кървене и/или данни за хеморагичен шок /прешок;
1.4.3.5. поне един жив плод, доказан чрез ехография или кардиотокография.
1.4.4. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. По повод пренатална диагностика на бременността:
1.5.1.1.1. получаване на материал за предвидения анализ;
1.5.1.1.2. нормална сърдечна честота на плода (до 26 г.с. чрез ултразвуково регистриране на феталната сърдечна честота, а след 26 г.с. чрез кардиотокография);
1.5.1.1.3. отсъствие на маточна активност;
1.5.1.1.4. липса на генитално кървене;
1.5.1.1.5. липса на изтичане на околоплодна течност.
1.5.1.2. По повод необходимост от интензивни грижи при бременност с реализиран риск:
1.5.1.2.1. нормотензивна бременна с добър отговор на консервативното лечение;
1.5.1.2.2. подобряване и/или нормализиране на показателите от медико-диагностичните изследвания в сравнение със стойностите при хоспитализация.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение и профилактични прегледи.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 3 "Оперативни процедури за задържане на бременност"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени бременни със заболявания и състояния, налагащи оперативни процедури за задържане на бременността.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги от обхвата на медицинската специалност "Акушерство и гинекология", осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Акушерство и гинекология".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни терапевтични процедури: 67.51, 67.59.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Прилагане на оперативна процедура (серклаж на маточната шийка) при бременни след хабитуални (поне 2) аборта и/или:
1.4.1.1. многоплодна бременност;
1.4.1.2. ин витро оплождане;
1.4.1.3. състояние след операция на маточната шийка (конизация, ампутация или трахелектомия);
1.4.1.4. доказана (ехографски-цервикометрия) истмикоцервикална инсуфициенция.
1.4.2. Следоперативно наблюдение и профилактика на усложненията.
1.4.3. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. запазена бременност;
1.5.1.2. липса на вагинално кървене;
1.5.1.3. липса на фебрилитет за последните 24 часа.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение и профилактични прегледи.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 4 "Преждевременно прекъсване на бременността"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени бременни при възникване на преждевременно прекъсване на бременността по МКБ-10: О00-О08.
1.2. Клиничните пътеки включват дейности и услуги от обхвата на медицинската специалност "Акушерство и гинекология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност (за дейностите по т. 1.4.1 - осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност), съгласно медицински стандарт "Акушерство и гинекология".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни терапевтични процедури при прекъсване на бременността до 13 г.с. вкл.: 69.01, 69.51;
1.3.2. основни терапевтични процедури при прекъсване на бременността над 13 г.: 69.01, 69.02, 73.1, 75.0, 96.49.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Спешна диагностика при бременни с болки и/или генитално кървене; съмнение за прогредиентен и инкомплетен аборт, независимо от срока на бременността и прилагане на мерки за прекъсване на бременността по спешни показания.
1.4.2. Медицинска оценка за необходимостта от прекъсване на интраутеринна бременност поради:
1.4.2.1. Ехографски документирани случаи на задържана бременност (missed abortion, blighted ovum);
1.4.2.2. Плод с ехографски или други данни за малформации, несъвместими с извънутробния живот;
1.4.2.3. Установена по реда Наредба № 2 от 1990 г. за условията и реда за изкуствено прекъсване на бременност (обн., ДВ, бр. 12 от 1990 г.) необходимост от прекъсване на интраутеринна бременност поради:
1.4.2.3.1. заболяване на майката, при което износването на бременността и раждането представляват неприемлив риск;
1.4.2.3.2. заболяване на майката, за чието лечение се изисква приложение на тератогенни фактори;
1.4.2.3.3. експозиция (по време на бременността) на тератогенни фактори.
1.4.2.4. Бременността е настъпила след доказан от компетентните органи акт на насилие;
1.4.2.5. Прилагане на методи за прекъсване на бременността и анестезия, в съответствие със спецификата на показанията за прекъсване и състоянието на бременната.
1.4.2. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. липса на усложнения от хирургичните манипулации;
1.5.1.2. стабилно клинично състояние.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение, профилактични прегледи;
1.5.2.5. медико-генетична консултация и др.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 5 "Раждане"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания и състояния по МКБ-10: O80.0, O80.1, O80.8, O80.9, O81.0, O81.1, O81.2, O81.3, O81.4, O81.5, O82.0, O82.1, O82.2, O82.8, O82.9, O83.0, O83.1, O83.2, O83.3, O83.4, O83.8, O83.9, O84.0, O84.1, O84.2, O84.8, Z37.0, Z37.1, Z37.2, Z37.3, Z37.4, Z37.5, Z37.6, Z37.7.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Акушерство и гинекология", осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Акушерство и гинекология", от обхвата на медицинската специалност "Неонатология", осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Неонатология".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 75.33, 75.34, 88.78, 89.26, 89.29, 90.59;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 72.0, 72.1, 72.21, 72.29, 72.51, 72.52, 72.53, 72.54, 72.6, 72.71, 72.79, 73.51, 73.59, 74.0, 74.1, 74.2, 74.99, 99.04, 99.05, 99.06, 99.07, 99.08, 99.09, 99.11, 99.18, 99.21, 99.22, 99.23, 99.24.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Незабавен прием и поставяне под постоянно наблюдение на бременни при:
1.4.1.1. започнало спонтанно раждане (раждане в ход);
1.4.1.2. клинични и/или токографски данни за регулярна активност (контракции) на маточния мускул, от 26 г.с. до края на бременността и с pelvic score (Bishop) 5 или по-висок;
1.4.1.3. клинични ехографски данни за загуба на околоплодна течност след 26 г. с.;
1.4.1.4. плод с ултразвукови или други данни за малформации, несъвместими с извънутробния живот на 26+ г.с.;
1.4.1.5. клинични, ехографски и/или кардиотокографски признаци за интраутеринна хипоксия на плода (плодовете) след 26+ г.с.;
1.4.1.6. мъртъв плод на 26+ г.с.;
1.4.1.7. други случаи на бременност с повишен или реализиран риск, който налага срочно (до 24 ч. от хоспитализацията) родоразрешение.
1.4.2. Интрапартална оценка на рисковете за майката и плода, включително
назначаване и разчитане на кардиотокографски запис.
1.4.3. Избор на начин на родоразрешение в зависимост от състоянието на майката и плода.
1.4.4. Водене на раждането съобразно начина на родоразрешение.
1.4.5. Координиране на акушерските и неонаталните грижи по време на раждането.
1.4.6. Активно наблюдение на родилката след раждането.
1.4.7. Осигуряване на възможност за контакт на майката и новороденото дете/деца.
1.4.8. Здравни грижи:
1.4.8.1. подпомагане на раждащата и наблюдение на плода in utero чрез съответните клинични и технически средства;
1.4.8.2. акуширане на раждането;
1.4.8.3. преглед на новороденото и полагане на грижи за него;
1.4.8.4. полагане на грижи за родилката, наблюдение на майката по време на пуерпериума и даване на съвети за отглеждане на новороденото при най-добри условия;
1.4.8.5. промоция на кърменето.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. липса на фебрилитет през последните 48 часа;
1.5.1.2. нормална микция и дефекация;
1.5.1.3. спокойна оперативна рана.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение и профилактични прегледи/последващо наблюдение в извънболничната помощ.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 6 "Грижи за здраво новородено дете"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания и състояния по МКБ-10: Z38.0, Z38.1, Z38.2, Z38.3, Z38.4, Z38.5, Z38.6, Z38.7, Z38.8.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Неонатология", осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Неонатология".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 89.03, 89.04, 90.59;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 99.33, 99.38, 99.55, 99.99.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Оценка на състоянието след раждането по скалата на Апгар.
1.4.2. Подробен първоначален преглед в родилна зала.
1.4.3. Активно наблюдение на новороденото.
1.4.4. Ежедневен преглед от педиатър.
1.4.5. Имунизации съгласно Имунизационния календар на Република България (ваксини срещу хепатит В и туберкулоза).
1.4.6. Скрининг за хипотиреоза, вродена надбъбречна хиперплазия и фенилкетонурия през първата седмица от живота.
1.4.7. Осигуряване на контакт на бебето с майката.
1.4.8. Здравни грижи, в т.ч.:
1.4.8.1. ежедневен хигиенен тоалет;
1.4.8.2. оводняване и дохранване при необходимост;
1.4.8.3. подготовка и обучение на майката за кърмене на новороденото дете, контрол на кърменето;
1.4.8.4. обучение на майката за изкъпване, подсушаване, грижи за кожата и пъпния остатък, хранене с шише.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за клинично здраво новородено дете.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. указания и препоръки за отглеждане и хранене;
1.5.2.2. последващо наблюдение в извънболничната помощ.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 7 "Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания и състояния по МКБ-10: A50.0, E03.1, P21.0, P21.1, P22.0, P22.1, P22.8, P23.0, P23.1, P23.2, P23.3, P23.4, P23.5, P23.6, P23.8, P24.0, P24.1, P24.2, P24.8, P25.0, P25.1, P25.2, P25.3, P25.8, P26.0, P26.1, P26.8, P27.1, P27.9, P29.0, P29.1, P29.2, P29.3, P29.4, P29.8, P35.0, P35.1, P35.2, P35.3, P35.8, P36.0, P36.1, P36.2, P36.3, P36.4, P36.5, P36.8, P37.0, P37.1, P37.2, P37.5, P37.8, P38, P39.0, P39.1, P39.2, P39.3, P39.4, P39.8, P52.0, P52.1, P52.2, P52.3, P52.4, P52.5, P52.6, P52.8, P53, P54.3, P55.0, P55.1, P55.8, P58.0, P58.1, P58.2, P58.3, P58.4, P58.5, P58.8, P59.0, P59.1, P59.2, P59.3, P59.8, P60, P61.0, P61.1, P61.3, P61.4, P61.5, P61.6, P61.8, P70.0, P70.1, P70.2, P70.3, P70.4, P74.0, P74.1, P74.4, P75*, P77, P78.0, P78.1, P78.2, P78.3, P78.8, P90, P91.0, P91.1, P91.2, P91.3, P91.4, P91.5, P96.0, P96.1, Z38.0, Z38.1, Z38.2, Z38.3, Z38.4, Z38.5, Z38.6, Z38.7, Z38.8.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Неонатология", осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Неонатология".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 87.44, 89.14, 89.29, 89.54, 89.61, 89.62, 89.65, 89.66, 89.67, 90.03, 90.09, 90.33, 90.53, 90.59, 90.83, 91.33, 96.07, 96.09;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 38.92, 38.93, 93.96, 96.35, 99.04, 99.05, 99.06, 99.07, 99.15, 99.18, 99.21, 99.23, 99.60, 99.83.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Диагностика и лечение на новородено дете с тегло над 2500 грама при наличие на клинични и параклинични данни хемодинамична стабилност, сърдечна честота в рамките на референтни стойности, сатурация над 85 %, добра диуреза, вътрематочна хипоксия и асфиксия на плода;
1.4.1.1. майчино-фетална инфекция;
1.4.1.2. забавена кардиопулмонална адаптация - транзиторна тахипнея;
1.4.1.3. хипербилирубинемия.
1.4.2. Скрининг за хипотиреоза, вродена надбъбречна хиперплазия и фенилкетонурия през първата седмица от живота.
1.4.3. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състоянието (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. стабилизиране на хемодинамиката - жизненоважни показатели: сърдечна и дихателна честота, артериално налягане, в рамките на референтните стойности;
1.5.1.2. клинично овладяване на симптоматиката;
1.5.1.3. ПКК без данни за възпалителна компонента.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. препоръки за отглеждане и хранене;
1.5.2.5. последващо наблюдение в извънболничната помощ.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 8 "Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания и състояния по МКБ-10: A50.0, E03.1, P21.0, P21.1, P22.0, P22.1, P22.8, P23.0, P23.1, P23.2, P23.3, P23.4, P23.5, P23.6, P23.8, P24.0, P24.1, P24.2, P24.8, P25.0, P25.1, P25.2, P25.3, P25.8, P26.0, P26.1, P26.8, P27.1, P27.9, P29.0, P29.1, P29.2, P29.3, P29.4, P29.8, P35.0, P35.1, P35.2, P35.3, P35.8, P36.0, P36.1, P36.2, P36.3, P36.4, P36.5, P36.8, P37.0, P37.1, P37.2, P37.5, P37.8, P38, P39.0, P39.1, P39.2, P39.3, P39.4, P39.8, P52.0, P52.1, P52.2, P52.3, P52.4, P52.5, P52.6, P52.8, P53, P54.3, P55.0, P55.1, P55.8, P58.0, P58.1, P58.2, P58.3, P58.4, P58.5, P58.8, P59.0, P59.1, P59.2, P59.3, P59.8, P60, P61.0, P61.1, P61.3, P61.4, P61.5, P61.6, P61.8, P70.0, P70.1, P70.2, P70.3, P70.4, P74.0, P74.1, P74.4, P75*, P77, P78.0, P78.1, P78.2, P78.3, P78.8, P90, P91.0, P91.1, P91.2, P91.3, P91.4, P91.5, P96.0, P96.1, Z38.0, Z38.1, Z38.2, Z38.3, Z38.4, Z38.5, Z38.6, Z38.7, Z38.8.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Неонатология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Неонатология".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 87.44, 88.71, 89.14, 89.54, 89.61, 89.62, 89.65, 89.66, 89.67, 90.03, 90.09, 90.33, 90.53, 90.59, 90.83, 91.33, 96.07, 96.09;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 38.92, 38.93, 93.96, 96.35, 99.04, 99.05, 99.06, 99.07, 99.15, 99.18, 99.21, 99.23, 99.60, 99.83.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Диагностика и лечение на новородено дете с тегло над 2500 грама при наличие на клинични и параклинични данни за необходимост от поне три от посочените дейности кислородотерапия; фототерапия; парентерално хранене, вливания на плазма, еритроцитна маса, електролити и/или аминокиселини; мониториране на жизненоважни показатели най-малко до 48 часа от раждането; антиконвулсивна терапия при необходимост; високотехнологични диагностични дейности (трансфонтанелна ехография, ЕЕГ) в резултат на:
1.4.1.1. вътрематочна хипоксия и асфиксия на плода;
1.4.1.2. майчино-фетална инфекция;
1.4.1.3. конвулсии при новороденото;
1.4.1.4. исхемични и хеморагични поражения на централната нервна система;
1.4.1.5. ендокринни и метаболитни разстройства на новороденото;
1.4.1.6. хематологични разстройства;
1.4.1.7. забавена кардиопулмонална адаптация.
1.4.2. Скрининг за хипотиреоза, вродена надбъбречна хиперплазия и фенилкетонурия през първата седмица от живота.
1.4.3. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. стабилизиране на хемодинамиката - жизненоважни показатели: сърдечна и дихателна честота, артериално налягане, в рамките на референтните стойности;
1.5.1.2. клинично овладяване на симптоматиката;
1.5.1.3. ПКК без данни за възпалителна компонента.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. препоръки за отглеждане и хранене;
1.5.2.5. последващо наблюдение в извънболничната помощ.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 9 "Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания и състояния по МКБ-10: A50.0, E03.1, P07.1, P21.0, P21.1, P22.0, P22.1, P22.8, P23.0, P23.1, P23.2, P23.3, P23.4, P23.5, P23.6, P23.8, P24.0, P24.1, P24.2, P24.8, P25.0, P26.0, P26.1, P26.8, P27.1, P27.9, P29.0, P29.1, P29.2, P29.3, P29.4, P29.8, P35.0, P35.1, P35.2, P35.3, P35.8, P36.0, P36.1, P36.2, P36.3, P36.4, P36.5, P36.8, P37.0, P37.1, P37.2, P37.5, P37.8, P38, P39.0, P39.1, P39.2, P39.3, P39.4, P39.8, P52.0, P52.1, P52.2, P52.3, P52.4, P52.5, P52.6, P52.8, P53, P55.0, P55.1, P55.8, P57.0, P57.8, P58.0, P58.1, P58.2, P58.3, P58.4, P58.5, P58.8, P59.0, P59.1, P59.2, P59.3, P59.8, P60, P61.1, P61.2, P61.3, P70.0, P70.1, P70.2, P70.3, P70.4, P70.8, P70.9, P71.1, P71.8, P77, P78.0, P78.1, P78.2, P78.3, P78.8, P90, P91.0, P91.1, P91.2, P91.3, P91.4, P91.5, Z38.0, Z38.1, Z38.2, Z38.3, Z38.4, Z38.5, Z38.6, Z38.7, Z38.8.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Неонатология", осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Неонатология".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 16.21, 87.44, 88.71, 89.54, 89.60, 89.61, 89.62, 89.65, 89.66, 89.67, 90.03, 90.09, 90.33, 90.51, 90.52, 90.53, 90.59, 90.83, 91.33, 96.07, 96.09;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 38.92, 38.93, 93.96, 96.35, 99.04, 99.05, 99.07, 99.15, 99.18, 99.19, 99.21, 99.22, 99.23, 99.60, 99.83.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Диагностика и лечение на новородено дете с ниско тегло 1500 - 2499 грама при наличие на клинични и параклинични данни за хемодинамична стабилност (сърдечна честота в рамките на референтни стойности, сатурация над 85 %, добра диуреза), необходимост от парентерално хранене и/или кислородотерапия в резултат на:
1.4.1.1. вътрематочна хипоксия и асфиксия на плода;
1.4.1.2. майчино-фетална инфекция;
1.4.1.3. перинатални жълтеници.
1.4.2. Скрининг за хипотиреоза, вродена надбъбречна хиперплазия и фенилкетонурия през първата седмица от живота.
1.4.3. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. стабилизиране на хемодинамиката - жизненоважни показатели: сърдечна и дихателна честота;
1.5.1.2. клинично овладяване на симптоматиката;
1.5.1.3. ПКК без данни за възпалителна компонента.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. препоръки за отглеждане и хранене;
1.5.2.5. последващо наблюдение в извънболничната помощ.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 10 "Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания и състояния по МКБ-10: A50.0, E03.1, P07.1, P21.0, P21.1, P22.0, P22.1, P22.8, P23.0, P23.1, P23.2, P23.3, P23.4, P23.5, P23.6, P23.8, P24.0, P24.1, P24.2, P24.8, P25.0, P26.0, P26.1, P26.8, P27.1, P27.9, P29.0, P29.1, P29.2, P29.3, P29.4, P29.8, P35.0, P35.1, P35.2, P35.3, P35.8, P36.0, P36.1, P36.2, P36.3, P36.4, P36.5, P36.8, P37.0, P37.1, P37.2, P37.5, P37.8, P38, P39.0, P39.1, P39.2, P39.3, P39.4, P39.8, P52.0, P52.1, P52.2, P52.3, P52.4, P52.5, P52.6, P52.8, P53, P55.0, P55.1, P55.8, P57.0, P57.8, P58.0, P58.1, P58.2, P58.3, P58.4, P58.5, P58.8, P59.0, P59.1, P59.2, P59.3, P59.8, P60, P61.1, P61.2, P61.3, P70.0, P70.1, P70.2, P70.3, P70.4, P70.8, P70.9, P71.1, P71.8, P77, P78.0, P78.1, P78.2, P78.3, P78.8, P90, P91.0, P91.1, P91.2, P91.3, P91.4, P91.5, P96.1, Z38.0, Z38.1, Z38.2, Z38.3, Z38.4, Z38.5, Z38.6, Z38.7, Z38.8.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Неонатология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Неонатология".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 16.21, 87.44, 88.71, 89.54, 89.60, 89.61, 89.62, 89.65, 89.66, 89.67, 90.03, 90.09, 90.33, 90.51, 90.52, 90.53, 90.59, 90.83, 91.33, 96.07, 96.09;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 38.92, 38.93, 93.96, 96.35, 99.04, 99.05, 99.07, 99.15, 99.18, 99.19, 99.21, 99.22, 99.60, 99.83.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Диагностика и лечение на новородено дете с ниско тегло 1500 - 2499 грама при наличие на клинични и параклинични данни за нестабилна хемодинамика и мониториране на жизненоважни показатели до стабилизиране на хемодинамиката, необходимост от парентерално хранене и/или кислородотерапия в резултат:
1.4.1.1. перинатална и интрапартална асфиксия;
1.4.1.2. конвулсии при новороденото;
1.4.1.3. шокови състояния;
1.4.1.4. исхемични и хеморагични поражения на централната нервна система;
1.4.1.5. майчино-фетални инфекции;
1.4.1.6. инфекции, специфични за неонаталния период;
1.4.1.7. ендокринни и метаболитни разстройства на новороденото;
1.4.1.8. хематологични разстройства;
1.4.1.9. хипербилирубинемии.
1.4.2. Скрининг за хипотиреоза, вродена надбъбречна хиперплазия и фенилкетонурия през първата седмица от живота.
1.4.3. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. стабилизиране на хемодинамиката - жизненоважни показатели: сърдечна и дихателна честота, артериално налягане, в рамките на референтните стойности;
1.5.1.2. клинично овладяване на симптоматиката;
1.5.1.3. ПКК без данни за възпалителна компонента.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. препоръки за отглеждане и хранене;
1.5.2.5. последващо наблюдение в извънболничната помощ.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 11 "Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания и състояния по МКБ-10: A50.0, E03.1, P07.0, P07.1, P21.0, P21.1, P22.0, P22.8, P23.0, P23.1, P23.2, P23.3, P23.4, P23.5, P23.6, P23.8, P25.0, P25.1, P25.2, P25.3, P25.8, P26.0, P26.1, P26.8, P27.1, P27.9, P35.0, P35.1, P35.2, P35.3, P36.0, P36.1, P36.2, P36.3, P36.4, P36.5, P36.8, P37.0, P37.1, P37.2, P39.0, P39.1, P39.2, P39.3, P39.4, P39.8, P52.0, P52.1, P52.2, P52.3, P52.4, P52.5, P52.6, P52.8, P53, P55.0, P55.1, P55.8, P58.0, P58.1, P58.2, P58.3, P58.4, P58.5, P58.8, P59.0, P59.1, P59.2, P59.3, P59.8, P60, P61.1, P61.2, P61.3, P70.0, P70.1, P70.2, P70.3, P70.4, P70.8, P70.9, P77, P78.0, P78.1, P78.2, P78.3, P78.8, P90, P91.0, P91.1, P91.2, P91.3, P91.4, P91.5, P96.0, P96.1, Z38.0, Z38.1, Z38.2, Z38.3, Z38.4, Z38.5, Z38.6, Z38.7, Z38.8.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Неонатология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Неонатология".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 16.21, 87.44, 88.71, 89.54, 89.60, 89.61, 89.62, 89.65, 89.66, 89.67, 90.03, 90.09, 90.33, 90.52, 90.53, 90.59, 90.83, 91.33, 96.07, 96.09;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 38.92, 38.93, 93.96, 96.35, 99.04, 99.05, 99.07, 99.15, 99.18, 99.21, 99.60, 99.83.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Диагностика и лечение на новородено дете с ниско тегло под 1500 грама при наличие на клинични и параклинични данни за:
1.4.1.1. вътрематочна хипоксия и асфиксия на плода;
1.4.1.2. шокови състояния;
1.4.1.3. неонатален сепсис;
1.4.1.4. майчино-фетална инфекция;
1.4.1.5. конвулсии при новороденото;
1.4.1.6. исхемични и хеморагични поражения на централната нервна система;
1.4.1.7. перинатални жълтеници;
1.4.1.8. инфекции, специфични за неонаталния период;
1.4.1.9. ендокринни и метаболитни разстройства на новороденото;
1.4.1.10. хематологични разстройства.
1.4.2. Скрининг за хипотиреоза, вродена надбъбречна хиперплазия и фенилкетонурия през първата седмица от живота.
1.4.3. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. стабилизиране на хемодинамиката - жизненоважни показатели: сърдечна и дихателна честота, артериално налягане, в рамките на референтните стойности;
1.5.1.2. клинично овладяване на симптоматиката;
1.5.1.3. ПКК без данни за възпалителна компонента.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. препоръки за отглеждане и хранене;
1.5.2.5. последващо наблюдение в извънболничната помощ.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 12 "Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания и състояния по МКБ-10: F70.0, F70.1, F70.8, F71.0, F71.1, F71.8, F72.0, F72.1, F72.8, F73.0, F73.1, F73.8, Q00.1, Q00.2, Q01.0, Q01.1, Q01.2, Q01.8, Q02, Q03.0, Q03.1, Q03.8, Q04.0, Q04.1, Q04.2, Q04.3, Q04.4, Q04.5, Q04.6, Q04.8, Q05.0, Q05.1, Q05.2, Q05.3, Q05.4, Q05.5, Q05.6, Q05.7, Q05.8, Q06.0, Q06.1, Q06.2, Q06.3, Q06.4, Q06.8, Q20.0, Q20.1, Q20.2, Q20.3, Q20.4, Q20.5, Q20.8, Q21.0, Q21.1, Q21.2, Q21.3, Q21.4, Q21.8, Q22.0, Q22.1, Q22.2, Q22.3, Q22.4, Q22.5, Q22.6, Q22.8, Q23.0, Q23.1, Q23.2, Q23.3, Q23.4, Q23.8, Q24.0, Q24.1, Q24.2, Q24.3, Q24.4, Q24.5, Q24.6, Q24.8, Q25.0, Q25.1, Q25.2, Q25.3, Q25.4, Q25.5, Q25.6, Q25.7, Q25.8, Q26.2, Q26.3, Q26.4, Q26.5, Q26.6, Q26.8, Q27.1, Q27.3, Q28.2, Q28.3, Q28.8, Q30.0, Q30.1, Q31.1, Q31.2, Q31.4, Q31.8, Q32.0, Q32.1, Q32.2, Q32.3, Q32.4, Q33.0, Q33.1, Q33.2, Q33.3, Q33.4, Q33.5, Q33.6, Q33.8, Q34.1, Q34.8, Q38.1, Q38.2, Q38.3, Q38.4, Q38.5, Q38.6, Q38.8, Q39.0, Q39.1, Q39.2, Q39.3, Q39.5, Q39.6, Q39.8, Q40.0, Q40.1, Q40.2, Q40.3, Q40.8, Q41.0, Q41.1, Q41.2, Q41.8, Q42.0, Q42.1, Q42.2, Q42.3, Q42.8, Q43.0, Q43.1, Q43.2, Q43.3, Q43.4, Q43.5, Q43.6, Q43.7, Q43.8, Q44.0, Q44.1, Q44.2, Q44.3, Q44.4, Q44.5, Q44.6, Q44.7, Q45.0, Q45.1, Q45.2, Q45.3, Q45.8, Q56.0, Q56.1, Q56.2, Q56.3, Q56.4, Q60.0, Q60.1, Q60.2, Q60.3, Q60.4, Q60.5, Q60.6, Q61.0, Q61.1, Q61.2, Q61.3, Q61.4, Q61.5, Q61.8, Q62.0, Q62.1, Q62.2, Q62.3, Q62.4, Q62.5, Q62.6, Q62.7, Q62.8, Q63.0, Q63.1, Q63.2, Q63.3, Q63.8, Q64.0, Q64.1, Q64.2, Q64.3, Q64.4, Q64.5, Q64.6, Q64.7, Q64.8, Q75.0, Q76.0, Q76.1, Q77.0, Q77.2, Q77.3, Q77.6, Q78.0, Q78.1, Q78.2, Q78.3, Q78.4, Q78.5, Q78.6, Q78.8, Q79.6, Q85.0, Q85.1, Q85.8, Q87.0, Q87.1, Q87.2, Q87.3, Q87.4, Q87.5, Q87.8, Q90.0, Q90.1, Q90.2, Q91.0, Q91.1, Q91.2, Q91.4, Q91.5, Q91.6, Q92.0, Q92.1, Q92.2, Q92.3, Q92.4, Q92.5, Q92.6, Q92.7, Q92.8, Q93.0, Q93.1, Q93.2, Q93.3, Q93.4, Q93.5, Q93.6, Q93.7, Q93.8, Q95.0, Q95.1, Q95.2, Q95.3, Q95.4, Q95.5, Q95.8, Q96.0, Q96.1, Q96.2, Q96.3, Q96.4, Q96.8, Q97.0, Q97.1, Q97.2, Q97.3, Q97.8, Q98.0, Q98.1, Q98.2, Q98.3, Q98.5, Q98.6, Q98.7, Q98.8, Q99.0, Q99.1, Q99.2, Q99.8, Z38.0, Z38.1, Z38.2, Z38.3, Z38.4, Z38.5, Z38.6, Z38.7, Z38.8.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Педиатрия", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия", от обхвата на медицинската специалност "Неонатология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Неонатология".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 87.03, 87.17, 87.29, 87.43, 87.44, 88.09, 88.21, 88.22, 88.23, 88.26, 88.27, 88.28, 88.71, 88.72, 88.76, 88.91, 89.14, 90.31, 90.32, 90.33, 90.41, 90.42, 90.43, 90.51, 90.52, 90.53, 90.59, 90.91, 90.92, 90.93, 91.33, 91.39, 95.23, 95.46;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 93.90, 93.91, 93.96, 96.09, 96.56, 99.04, 99.05, 99.15, 99.18, 99.21, 99.23, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Спешна диагностика и лечение на:
1.4.1.1. новородено на възраст до 28-ия ден, със забавена кардиопулмонална адаптация и с клинични симптоми за вродена аномалия;
1.4.1.2. гърчов синдром.
1.4.2. Диагностично уточняване и лечение на:
1.4.1.3. деца с дисморфични стигми и изоставане в нервно-психическото развитие с неясна етиология;
1.4.1.4. деца с уточнена диагноза при поява на нови симптоми в клиничната картина.
1.4.3. Стабилизиране на общото състояние на новородени с вродени аномалии, налагащи оперативна интервенция, с оглед превеждане за оперативно лечение.
1.4.4. Скрининг за хипотиреоза, вродена надбъбречна хиперплазия и фенилкетонурия през първата седмица от живота.
1.4.5. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. стабилизиране на жизнените показатели на пациента;
1.5.1.2. задоволително общо състояние;
1.5.1.3. при новородени с вродени малформации - след поставяне на диагнозата и стабилизиране на жизнените показатели, позволяващи превеждане на детето за извършване на оперативна процедура.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. препоръки за отглеждане и хранене;
1.5.2.5. последващо наблюдение в извънболничната помощ.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 13 "Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания и състояния по МКБ-10: P21.0, P21.1, P22.0, P22.8, P23.0, P23.1, P23.2, P23.3, P23.4, P23.5, P23.6, P23.8, P24.0, P24.1, P24.2, P24.3, P24.8, P25.0, P25.1, P25.2, P25.3, P25.8, P26.0, P26.1, P26.8, P27.1, P27.9, P36.0, P36.1, P36.2, P36.3, P36.4, P36.5, P36.8, P39.2, P39.8, P52.0, P52.1, P52.2, P52.3, P52.4, P52.5, P52.6, P52.8, P58.0, P58.1, P58.2, P58.3, P58.4, P58.5, P58.8, P59.0, P59.1, P59.2, P59.3, P59.8, P60, P61.2, P61.3, P70.0, P70.1, P70.2, P70.3, P70.4, P70.8, P70.9, P77, P78.0, P78.1, P78.2, P78.3, P78.8, P90, P91.0, P91.1, P91.2, P91.3, P91.4, P91.5, P96.0, P96.1, Z38.0, Z38.1, Z38.2, Z38.3, Z38.4, Z38.5, Z38.6, Z38.7, Z38.8.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Неонатология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Неонатология".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 16.21, 87.44, 88.71, 89.54, 89.60, 89.61, 89.62, 89.65, 89.66, 89.67, 90.03, 90.09, 90.33, 90.41, 90.42, 90.43, 90.59, 90.83, 91.33;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 38.92, 93.90, 93.91, 93.94, 96.56, 96.71, 99.04, 99.05, 99.06, 99.07, 99.15, 99.18, 99.21, 99.22, 99.23, 99.26, 99.29, 99.60, 99.61, 99.62, 99.63.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Диагностика и интензивно лечение на новородени с първа степен на тежест на състоянието - хемодинамична стабилност (артериално налягане и сърдечна честота в рамките на референтни стойности) до 96 часа; намаляване на кислороден индекс до 48 часа; транскутанна сатурация над 85 % при FiO 2 - 03, при наличие на:
1.4.1.1. дихателна недостатъчност, налагаща апаратна вентилация;
1.4.1.2. перинатална асфиксия;
1.4.1.3. неонатален сепсис;
1.4.1.4. майчино-фетална инфекция.
1.4.2. Скрининг за хипотиреоза, вродена надбъбречна хиперплазия и фенилкетонурия през първата седмица от живота.
1.4.3. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. стабилизиране на хемодинамиката - жизненоважни показатели: сърдечна и дихателна честота, артериално налягане, в рамките на референтните стойности;
1.5.1.2. клинично овладяване на симптоматиката;
1.5.1.3. ПКК без данни за възпалителна компонента.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение и профилактични прегледи.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 14 "Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания и състояния по МКБ-10: P21.0, P21.1, P22.0, P22.8, P23.0, P23.1, P23.2, P23.3, P23.4, P23.5, P23.6, P23.8, P24.0, P24.1, P24.2, P24.3, P24.8, P25.0, P25.1, P25.2, P25.3, P25.8, P26.0, P26.1, P26.8, P27.1, P27.9, P36.0, P36.1, P36.2, P36.3, P36.4, P36.5, P36.8, P39.2, P39.8, P52.0, P52.1, P52.2, P52.3, P52.4, P52.5, P52.6, P52.8, P58.0, P58.1, P58.2, P58.3, P58.4, P58.5, P58.8, P59.0, P59.1, P59.2, P59.3, P59.8, P60, P61.2, P61.3, P70.0, P70.1, P70.2, P70.3, P70.4, P70.8, P70.9, P77, P78.0, P78.1, P78.2, P78.3, P78.8, P90, P91.0, P91.1, P91.2, P91.3, P91.4, P91.5, P96.0, P96.1, Z38.0, Z38.1, Z38.2, Z38.3, Z38.4, Z38.5, Z38.6, Z38.7, Z38.8.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Неонатология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Неонатология", от обхвата на медицинските специалности "Педиатрия" или "Детска кардиология", осъществявани на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 16.21, 87.44, 88.71, 89.54, 89.60, 89.61, 89.62, 89.65, 89.66, 89.67, 90.03, 90.09, 90.33, 90.41, 90.42, 90.43, 90.51, 90.52, 90.53, 90.59, 90.83, 91.33;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 38.92, 38.93, 93.90, 93.91, 93.94, 96.56, 96.72, 99.04, 99.05, 99.06, 99.07, 99.15, 99.18, 99.21, 99.22, 99.23, 99.26, 99.29, 99.60, 99.61, 99.62, 99.63.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Диагностика и интензивно лечение на новородени с втора степен на тежест на състоянието - нестабилна хемодинамика след 96-ия час: сърдечна честота извън референтните стойности, артериална хипотония, намалена диуреза (олиго- и анурия), кислородозависимост и апаратна зависимост: персистиране на хипоксемия, Ра налягане на кислород под 50, персистиране на хиперкарбия, Ра налягане на СО2 над 50 мм Hg, при наличие на:
1.4.1.1. дихателна недостатъчност, налагаща апаратна вентилация;
1.4.1.2. перинатална асфиксия;
1.4.1.3. шокови състояния;
1.4.1.4. неонатален сепсис;
1.4.1.5. майчино-фетална инфекция;
1.4.1.6. конвулсии при новороденото.
1.4.2. Скрининг за хипотиреоза, вродена надбъбречна хиперплазия и фенилкетонурия през първата седмица от живота.
1.4.1. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. стабилизиране на хемодинамиката - жизненоважни показатели: сърдечна и дихателна честота, артериално налягане, в рамките на референтните стойности;
1.5.1.2. клинично овладяване на симптоматиката;
1.5.1.3. ПКК без данни за възпалителна компонента.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение и профилактични прегледи.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 15 "Диагностика и интензивно лечение на новородени с приложение на сърфактант"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания и състояния по МКБ-10: P20.0, P20.1, P21.0, P21.1, P22.0, P22.8, P23.0, P23.1, P23.2, P23.3, P23.4, P23.5, P23.6, P23.8, P24.0, P24.1, P24.2, P24.8, P25.0, P25.1, P25.2, P25.3, P25.8, P26.0, P26.1, P26.8, P27.1, P27.9, P36.0, P36.1, P36.2, P36.3, P36.4, P36.5, P36.8, P39.2, P39.8, P52.0, P52.1, P52.2, P52.3, P52.4, P52.5, P52.6, P52.8, P53, P58.0, P58.1, P58.2, P58.3, P58.4, P58.5, P58.8, P59.0, P59.1, P59.2, P59.3, P59.8, P60, P61.2, P61.3, P77, Q79.0, Q79.1, Z38.0, Z38.1, Z38.2, Z38.3, Z38.4, Z38.5, Z38.6, Z38.7, Z38.8.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Неонатология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Неонатология" (за новородени над 1200 грама) и на трето ниво на компетентност (за новородени под 1200 грама).
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 16.21, 87.44, 88.71, 88.72, 89.54, 89.61, 89.65, 89.66, 89.67, 90.03, 90.09, 90.33, 90.41, 90.42, 90.43, 90.51, 90.52, 90.53, 90.59, 90.83;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 34.91, 38.92, 38.93, 93.90, 93.91, 93.93, 93.94, 93.96, 96.01, 96.02, 96.04, 96.07, 96.09, 96.56, 96.70, 96.71, 96.72, 99.04, 99.05, 99.06, 99.07, 99.15, 99.18, 99.21, 99.22, 99.23, 99.60, 99.61, 99.62, 99.63.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Диагностика и интензивно лечение на новородени, при наличие на:
1.4.1.1. дихателна недостатъчност с първичен или вторичен сърфактант-дефицит, налагаща апаратна вентилация;
1.4.1.2. вътрематочна хипоксия и асфиксия на плода;
1.4.1.3. шокови състояния;
1.4.1.4. неонатален сепсис;
1.4.1.5. майчино-фетална инфекция;
1.4.1.6. конвулсии при новороденото.
1.4.2. Сърфактант-терапия:
1.4.2.1.първоначална инсуфлация на сърфактант;
1.4.2.2. мониторинг на жизненоважните показатели (сърдечна честота и пулсоксиметрия) се провежда преди, по време на инсуфлацията и два часа след сърфактант-терапията;
1.4.2.3. последваща инсуфлация на сърфактант при персистиране на диспнеята, респираторната ацидоза, тежка кислородо- и апаратна зависимост, тежка хиповентилация.
1.4.3. Скрининг за хипотиреоза, вродена надбъбречна хиперплазия и фенилкетонурия през първата седмица от живота.
1.4.4. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. стабилизиране на хемодинамиката - жизненоважни показатели: сърдечна и дихателна честота, артериално налягане, в рамките на референтните стойности;
1.5.1.2. клинично овладяване на симптоматиката;
1.5.1.3. ПКК без данни за възпалителна компонента.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение и профилактични прегледи.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 16 "Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: I20.0, I20.1, I20.9, I21.0 I21.1, I21.2, I21.4, I22.0, I22.1, I22.8.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Кардиология", осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Кардиология", от обхвата на медицинската специалност "Вътрешни болести", осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Вътрешни болести".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 88.72, 89.41, 89.43, 89.44, 89.50, 89.52, 89.61, 89.62, 89.68, 90.59;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 37.78, 99.19, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Диагностика и консервативно лечение на пациенти със:
1.4.1.1. сигурен остър коронарен синдром (остър миокарден инфаркт) със ST сегмент елевация повече от 24 часа от началото на клиничната симптоматика или без персистираща ST сегмент елевация;
1.4.1.2. суспектен остър коронарен синдром (остър миокарден инфаркт) без персистираща ST сегмент елевация;
1.4.1.3. нестабилна стенокардия;
1.4.1.4. акцелерирала стабилна стенокардия;
1.4.1.5. новопоявила се стенокардия в покой;
1.4.1.6. съмнение за остър коронарен синдром.
1.4.2. Оценка на терапевтичните алтернативи и насочване и транспорт на пациентите с остър миокарден инфаркт за интервенционално лечение.
1.4.3. Оценка на риска за възникване на миокарден инфаркт или смърт при болни с остър коронарен синдром без персистираща СТ-сегмент елевация според GRACE скалата в първите 24 часа.
1.4.4. Насочване и транспорт на пациентите с висок и умерен клиничен риск според GRACE скалата за инвазивно изследване
1.4.5. Осигуряване на 24-часова връзка с медицински структури, осъществяващи дейност в обхвата на медицинските специалности "Кардиология", "Кардиохирургия" и "Съдова хирургия" на трето ниво на компетентност, съгласно приложимите медицински стандарти, с цел осъществяване на максимално ефективно и непрекъснато лечение на пациентите.
1.4.6. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и един или повече от следните резултати:
1.5.1.1. овладяване на клиничните симптоми;
1.5.1.2. възможност за продължаване на лечението в амбулаторни условия;
1.5.1.3. определена терапевтична стратегия - консервативна или инвазивна, включително насочване за извършване на интервенционална процедура.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след хоспитализация, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението (посочено в епикризата);
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 17 "Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания на сърдечно-съдовата система с необходимост от инвазивна диагностика.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Кардиология", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Кардиология", в обхвата на медицинската специалност "Детска кардиология", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия", в обхвата на медицинската специалност "Съдова хирургия", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Съдова хирургия", в обхвата на медицинската специалност "Неврохирургия", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Неврохирургия", в обхвата на медицинската специалност "Образна диагностика", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни инвазивни диагностични процедури: 37.21, 37.22, 37.23, 37.25, 37.26, 37.27, 88.41, 88.42, 88.43, 88.44, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 88.51, 88.52, 88.53, 88.54, 88.55, 88.56, 88.57, 88.61, 88.62, 88.63, 88.64, 88.65, 88.66, 88.67;
1.3.2. основни диагностични процедури: 88.72, 89.52, 90.59;
1.3.3. основни терапевтични процедури: 37.61, 37.78, 99.19, 99.20, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията при:
1.4.1. Инвазивна диагностика на болни със сърдечно-съдови заболявания с необходимост от извършване на лява сърдечна катетеризация и ангиография при:
1.4.1.1. болни, индицирани за сърдечна хирургия;
1.4.1.2. ИБС - всички форми;
1.4.1.3. вродени сърдечни малформации;
1.4.1.4. придобити сърдечни пороци;
1.4.1.5. кардиомиопатии;
1.4.1.6. ритъмни и проводни нарушения;
1.4.1.7. сърдечна недостатъчност;
1.4.1.8. болести на перикарда;
1.4.1.9. инфекциозни заболявания на миокарда, ендокарда и клапния апарат;
1.4.1.10. заболявания на аортата и големите съдове.
1.4.2. Инвазивна диагностика на болни със сърдечно-съдови заболявания с необходимост от извършване на дясна сърдечна катетеризация и ангиография при:
1.4.2.1. вродени сърдечни малформации;
1.4.2.2. придобити сърдечни пороци;
1.4.2.3. болести на перикарда;
1.4.2.4. кардиомиопатии;
1.4.2.5. пулмонална хипертония;
1.4.2.6. белодробен инфаркт;
1.4.2.7. сърдечна недостатъчност;
1.4.2.8. ИБС - всички форми;
1.4.2.9. аномалии на белодробните съдове;
1.4.2.10. вродени и придобити съдови аномалии;
1.4.2.11. инфекциозни заболявания на миокарда, ендокарда и клапния апарат.
1.4.3. Извършване на коронарография при:
1.4.3.1. исхемична болест на сърцето (ИБС) - всички форми; в т.ч. болни с остър миокарден инфаркт (ОМИ), насочени от друго лечебно заведение, в първите 24 часа от хоспитализацията;
1.4.3.2. болни с нестабилна стенокардия и висок риск - за инвазивна оценка на коронарната анатомия - насочени след първите 24 часа от хоспитализацията при извършена оценка на риска;
1.4.3.3. вродени сърдечни малформации и аномалии на коронарните артерии;
1.4.3.4. придобити сърдечни пороци;
1.4.3.5. кардиомиопатии;
1.4.3.6. ритъмни и проводни нарушения;
1.4.3.7. сърдечна недостатъчност;
1.4.3.8. инфекциозни заболявания на миокарда, ендокарда и клапния апарат;
1.4.3.9. заболявания на аортата и големите органни съдове.
1.4.4. Извършване на артериография при:
1.4.4.1. болести на периферни, мозъчни, торакални, абдоминални и други органни артерии;
1.4.4.2. вродени аномалии и придобити състояния на периферни, мозъчни, торакални, абдоминални и други органни артерии;
1.4.4.3. болести на аортата - вродени и придобити.
1.4.5. Извършване на флебография при:
1.4.5.1. флебит, тромбофлебит;
1.4.5.2. постфлебитен синдром;
1.4.5.3. венозни флебити и тромбози;
1.4.5.4. синдром на вена кава;
1.4.5.5. вродени аномалии на кръвоносната система;
1.4.5.6. травми на кръвоносни съдове с различна локализация.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилизиране на състоянието (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. екстубиран пациент с трайно спонтанно дишане;
1.5.1.2. стабилна хемодинамика, с проведен контрол на хемодинамичните показатели (пулс, артериално налягане), в деня на дехоспитализацията;
1.5.1.3. стабилно клинично състояние;
1.5.1.4. свалена превръзка, без кървене или други усложнения от пункционното място, налагащи лечение в болнични условия.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението (посочено в епикризата);
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 18 "Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със сърдечно-съдови заболявания с необходимост от инвазивна диагностика с механична вентилация.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Кардиология", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Кардиология", от обхвата на медицинската специалност "Детска кардиология", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия", от обхвата на медицинската специалност "Съдова хирургия", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Съдова хирургия", от обхвата на медицинската специалност "Неврохирургия", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Неврохирургия", в обхвата на медицинската специалност "Образна диагностика", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Образна диагностика".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 37.21, 37.22, 37.23, 37.26, 37.27, 88.41, 88.42, 88.43, 88.44, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 88.51, 88.52, 88.53, 88.54, 88.55, 88.56, 88.57, 88.61, 88.62, 88.63, 88.64, 88.65, 88.66, 88.67;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 96.70, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Инвазивна диагностика на заболявания на сърдечно-съдовата система с механична вентилация:
1.4.1.1. Извършване на лява сърдечна катетеризация при:
1.4.1.1.1. болни, индицирани за сърдечна хирургия;
1.4.1.1.2. ИБС - всички форми;
1.4.1.1.3. вродени сърдечни малформации;
1.4.1.1.4. придобити сърдечни пороци;
1.4.1.1.5. кардиомиопатии;
1.4.1.1.6. камерни тахиаритмии;
1.4.1.1.7. сърдечна недостатъчност.
1.4.1.2. Извършване на дясна сърдечна катетеризация при:
1.4.1.2.1. вродени сърдечни малформации;
1.4.1.2.2. придобити сърдечни пороци;
1.4.1.2.3. констриктивен перикардит;
1.4.1.2.4. кардиомиопатии;
1.4.1.2.5. първична пулмонална хипертония;
1.4.1.2.6. белодробен инфаркт;
1.4.1.2.7. сърдечна недостатъчност;
1.4.1.2.8. ИБС - всички форми;
1.4.1.2.9. аномалии на белодробните съдове;
1.4.1.2.10. вродени и придобити съдови аномалии.
1.4.1.3. Извършване на коронарография при:
1.4.1.3.1. ИБС - всички форми;
1.4.1.3.2. вродени сърдечни малформации и аномалии на коронарните артерии;
1.4.1.3.3. придобити сърдечни пороци;
1.4.1.3.4. кардиомиопатии;
1.4.1.3.5. камерни тахиаритмии;
1.4.1.3.6. сърдечна недостатъчност.
1.4.1.4. Извършване на артериография при:
1.4.1.4.1. болести на периферни, мозъчни, торакални, абдоминални и други артерии;
1.4.1.4.2. вродени аномалии и придобити състояния на периферни, мозъчни, торакални, абдоминални и други артерии;
1.4.1.4.3. болести на аортата - вродени и придобити.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилизиране на състоянието (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. стабилна хемодинамика, с проведен контрол на хемодинамичните показатели (пулс, артериално налягане), в деня преди дехоспитализацията;
1.5.1.2. стабилно клинично състояние;
1.5.1.3. свалена превръзка, без кървене или други усложнения от пункционното място, налагащи лечение в болнични условия.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението (посочено в епикризата);
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 19 "Постоянна електрокардиостимулация"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания, налагащи постоянна кардиостимулация с имплантация на антибрадикарден пейсмейкър - еднокамерен или двукамерен, или на ресинхронизираща система за стимулация или автоматичен кардиовертер дефибрилатор.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Кардиология", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Кардиология", от обхвата на медицинската специалност "Детска кардиология", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия", от обхвата на медицинската специалност "Кардиохирургия", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Кардиохирургия".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 89.41, 89.43, 89.45, 89.46, 89.47, 89.48, 89.50, 89.51, 89.52, 89.54, 89.56;
1.3.2. основни терапевтични процедури при имплантация на антибрадикарден пейсмейкър - еднокамерен или двукамерен: 37.71, 37.72, 37.73, 37.75, 37.76, 37.78, 37.79, 37.80, 37.81, 37.82, 37.83, 37.85, 37.86, 37.87, 37.89, 37.98, 37.99;
1.3.3. основни терапевтични процедури за имплантация на ресинхронизираща система за стимулация/автоматичен кардиовертер дефибрилатор: 00.50, 00.51, 00.52, 00.53, 00.54, 37.75, 37.77, 37.79, 37.89, 37.94, 37.95, 37.96, 37.97, 37.98, 37.99.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията при:
1.4.1. Спешно имплантиране на постоянен електрокардиостимулатор (антибрадикарден пейсмейкър/ресинхронизираща система за стимулация/автоматичен кардиовертер дефибрилатор) при:
1.4.1.1. симптомни болни с документиран синдром на Морган - Адамс - Стокс (МАС) и ритъмно-проводни нарушения;
1.4.1.2. сърдечен арест - документиран;
1.4.1.3. деца до 1-год. възраст със сърдечна недостатъчност, на база хронотропна дисфункция при ритъмно-проводна патология;
1.4.1.4. дисфункция на стимулиращата система с документиран МАС;
1.4.1.5. пациенти с ниска сърдечна честота, водеща до хемодинамични нарушения, които се считат за преходни, са индицирани за временна кардиостимулация;
1.4.1.6. пациенти на временна стимулация, с индикации за постоянна такава;
1.4.1.7. дисфункция на стимулиращата система с прояви на сърдечна недостатъчност при пациенти с имплантирана ресинхронизираща система;
1.4.1.8. дисфункция на стимулиращата система при пациенти с имплантиран кардиовертер дефибрилатор;
1.4.1.9. неприемливи шокове, кардиак арест
и/или електрическа буря при пациенти с имплантиран кардиовертер дефибрилатор.
1.4.2. Планирано имплантиране на постоянен електрокардиостимулатор (антибрадикарден пейсмейкър/ресинхронизираща система за стимулация/автоматичен кардиовертер дефибрилатор) при:
1.4.2.1. пълен АV блок с камерна честота под 40 уд./мин без МАС синдром;
1.4.2.2. синкопи на базата на кардиодепресивен синдром;
1.4.2.3. SSS-тахи/бради синдром без МАС синдром;
1.4.2.4. състояния след сърдечни операции, налагащи пейсиране в ранния следоперативен период (2 седмици);
1.4.2.5. състояния след радиофреквентна аблация, индицирани за постоянна електрокардиостимулация;
1.4.2.6. болни със сърдечна недостатъчност, рефрактерна на медикаментозно лечение;
1.4.2.7. вроден AV блок с широк QRS комплекс.
1.4.3. Постпроцедурно наблюдение в рамките на болничния престой и профилактика на усложненията след извършената имплантация.
1.4.4. Електрокардиографски контрол и при необходимост препрограмиране на някои от основните параметри на стимулатора.
1.4.5. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилизиране на състоянието (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. овладяване и липса на ритъмни и проводни нарушения;
1.5.1.2. сигурна електрокардиостимулация;
1.5.1.3. стабилна хемодинамика, с проведен контрол на хемодинамичните показатели (пулс, артериално налягане);
1.5.1.4. компенсиране на сърдечната недостатъчност;
1.5.1.5. без кървене или други усложнения от оперативната рана, налагащи болнично лечение.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация;
1.5.2.5. предоставяне на пациента на паспорт - идентификационна карта на стимулатора с данни за пациента, стимулатора и лекуващия лекар.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 20 "Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със сърдечно-съдови заболявания, с необходимост от интервенционално лечение
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност кардиология, осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Кардиология", в обхвата на медицинската специалност "Детска кардиология", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия", в обхвата на медицинската специалност "Съдова хирургия", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Съдова хирургия".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. Основни диагностични процедури: 37.21, 37.22, 37.23, 88.41, 88.42, 88.43, 88.44, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 88.51, 88.52, 88.53, 88.54, 88.55, 88.56, 88.57, 88.72, 89.52, 90.59.
1.3.2. Основни терапевтични процедури: 37.61, 37.78, 99.10, 99.19, 99.20, 99.29.
1.3.3. Интервенционални процедури: 00.55, 35.96, 36.01, 36.02, 36.05, 36.06, 39.50, 39.53, 39.90.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Дейности и услуги:
1.4.1.1. Спешна диагностика и интервенционално лечение на пациенти със:
1.4.1.1.1. клинични и параклинични данни за настъпващ белодробен оток/кардиогенен шок, вследствие миокардна исхемия (за коронарна интервенция);
1.4.1.1.2. клинични и параклинични данни за кардиална форма на белодробен тромбемболизъм;
1.4.1.1.3. ятрогенна лезия на коронарен съд (за имплантиране на стент);
1.4.1.1.4. остра сърдечна недостатъчност (за имплантиране на устройство, подпомагащо сърдечната функция);
1.4.1.1.5. сърдечна недостатъчност (остра или изострена) при заболявания на сърдечните клапи и миокарда;
1.4.1.1.6. клинични и инструментални данни за сърдечна тампонада;
1.4.1.1.7. болни с ОМИ, насочени от друго лечебно заведение в първите 24 часа от хоспитализацията, с проведена фибринолиза за спешна интервенционална лечебна процедура;
1.4.1.1.8. клинични, параклинични и ангиографски данни за хронична исхемична болест на сърцето с доказана ангиографски сигнификантна стеноза(и);
1.4.1.1.9. клинични и инструментални данни за високорискова тиха миокардна исхемия;
1.4.1.1.10. остра артериална и венозна недостатъчност на периферни и висцерални артериални и венозни съдове.
1.4.1.2. Диагностика и интервенционално лечение на пациенти:
1.4.1.2.1. хронична артериална недостатъчност на висцерални и мозъчни артерии и артерии на горни и долни крайници;
1.4.1.2.2. вродени сърдечни малформации;
1.4.1.2.3. сърдечни клапни заболявания;
1.4.1.2.4. заболявания на венозната система;
1.4.1.2.5. кардиомиопатии;
1.4.1.2.6. резистентна артериална и белодробна хипертония.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за овладяване на основните патологични симптоми и стабилизиране на състоянието (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. овладяване на основните патологични симптоми в резултат на клинично наблюдение, проведените изследвания и/или проведеното интервенционално лечение;
1.5.1.2. стабилно клинично състояние;
1.5.1.3. свалена превръзка, без кървене или други усложнения от пункционното място, налагащо болнично лечение.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 21 "Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица с ритъмни нарушения на сърдечната дейност и необходимост от интервенционално лечение.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Кардиология", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Кардиология", от обхвата на медицинската специалност "Детска кардиология", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 37.26, 37.27, 88.42, 88.51, 88.52, 88.53, 88.72, 89.52;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 37.34, 37.78, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Интервенционална диагностика и лечение на болни с ритъмни нарушения на сърдечната дейност:
1.4.1.1. WPW синдром;
1.4.1.2. надкамерна и камерна тахикардия;
1.4.1.3. предсърдно трептене;
1.4.1.4. предсърдно мъждене;
1.4.1.5. камерни екстрасистоли.
1.4.2. Медикаментозно лечение.
1.4.3. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилизиране на състоянието (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. точна диагноза на ритъмното/проводното нарушение;
1.5.1.2. проведена радиофреквентна аблация/криоаблация;
1.5.1.3. овладяване/липса на ритъмни и проводни нарушения;
1.5.1.4. благоприятна ЕКГ динамика;
1.5.1.5. стабилна хемодинамика;
1.5.1.6. свалена превръзка, без кървене или други усложнения от пункционното място, налагащи лечение в болнични условия.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението (посочено в епикризата);
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 22 "Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица с вродени сърдечни малформации и необходимост от интервенционално лечение.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Кардиология", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Кардиология", от обхвата на медицинската специалност "Детска кардиология", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 37.21, 37.22, 37.23, 37.26, 88.42, 88.43, 88.44, 88.45, 88.47, 88.48, 88.51, 88.52, 88.53, 88.54;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 35.41, 35.96, 37.61, 38.85, 39.50.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Спешна интервенционална диагностика и лечение на пациенти с вродени сърдечни малформации и клинични и параклинични данни за:
1.4.1.1. настъпващ белодробен оток/кардиогенен шок;
1.4.1.2. кардиална форма на белодробен тромбемболизъм;
1.4.1.3. остра сърдечна недостатъчност (за имплантиране на устройство, подпомагащо сърдечната функция);
1.4.1.4. извършване на балонна атриосептостомия по Рашкинд при новородени с изолирана транспозиция на големите артерии (ТГА).
1.4.2. Планова интервенционална диагностика и лечение:
1.4.2.1. вродени сърдечни малформации;
1.4.2.2. придобити сърдечни пороци (ревматични и дегенеративни).
1.4.3. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилизиране на състоянието (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. след проведените изследвания и/или проведеното интервенционално или хирургично лечение е настъпило овладяване на основните патологични симптоми и клинична стабилизация;
1.5.1.2. свалена превръзка, без кървене или други усложнения от пункционното място;
1.5.1.3. стабилна хемодинамика.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението (посочено в епикризата);
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 23 "Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица с вродени сърдечни малформации с необходимост от провеждане на интервенционално лечение с механична вентилация.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Кардиология", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Кардиология", от обхвата на медицинската специалност "Детска кардиология", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 37.21, 37.22, 37.23, 37.26, 88.42, 88.43, 88.44, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 88.51, 88.52, 88.53, 88.54;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 35.41, 35.96, 37.61, 38.85, 39.50, 96.70.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Спешно интервенционално лечение (балонна атриосептостомия по Рашкинд) при новородени с изолирана транспозиция на големите артерии.
1.4.2. Интервенционално лечение (балонна ангиопластика, перикардна пункция, балонна атриосептостомия по Рашкинд, перкутанна балонна ангио/валвуло/пластика, емболизация на абнормни съдове, затваряне на вътресърдечни комуникации) при вродени сърдечни малформации.
1.4.3. Интензивно лечение.
1.4.4. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилизиране на състоянието (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. след проведените изследвания и/или проведеното интервенционално или хирургично лечение е настъпило овладяване на основните патологични симптоми и клинична стабилизация;
1.5.1.2. свалена превръзка, без кървене или други усложнения от пункционното място;
1.5.1.3. стабилна хемодинамика;
1.5.1.4. екстубиран пациент с трайно спонтанно дишане.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението (посочено в епикризата);
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 24 "Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания и състояния, засягащи екстракраниалните съдове и показани за ендоваскуларно лечение.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Кардиология", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Кардиология", от обхвата на медицинската специалност "Детска кардиология", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия", от обхвата на медицинската специалност "Нервни болести", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Нервни болести", от обхвата на медицинската специалност "Съдова хирургия", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Съдова хирургия".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 87.03, 88.41, 88.42, 88.53, 88.71, 88.72, 88.91, 89.61, 89.62, 89.65;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 00.55, 39.50, 39.90.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Диагностика и ендоваскуларно лечение при пациенти със:
1.4.1.1. стенотично оклузивни артериални заболявания на екстракраниалните артерии с клинични прояви на мозъчно-съдова болест;
1.4.1.2. абнормално (аневризмално) разширени артериални съдове;
1.4.1.3. травматична лезия на артериални съдове;
1.4.1.4. вродени аномалии на артериални и венозни съдове;
1.4.1.5. стенотично оклузивни състояния на екстракраниалните съдове след извършени съдово-реконстуктивни интервенции;
1.4.1.6. абнормални комуникации на артериите след извършени съдово-реконструктивни интервенции;
1.4.1.7. запушване и стеноза на предмозъчните артерии.
1.4.2. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилизиране на състоянието (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. след проведените изследвания и/или проведеното интервенционално или хирургично лечение е настъпило овладяване на основните патологични симптоми и клинична стабилизация;
1.5.1.2. свалена превръзка, без кървене или други усложнения от пункционното място, налагащо болнично лечение;
1.5.1.3. стабилна хемодинамика.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението (посочено в епикризата);
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 25 "Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: I20.0, I20.1, I20.9, I21.4.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Кардиология", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Кардиология".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 37.21, 37.22, 37.23, 88.51, 88.52, 88.53, 88.54, 88.55, 88.56, 88.57, 88.72, 89.52, 90.59;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 37.61, 99.19, 99.20, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Спешен прием, диагностика и консервативно лечение при болни със:
1.4.1.1. акселерирала стабилна стенокардия;
1.4.1.2. новопоявила се стенокардия в покой;
1.4.1.3. болни със съмнение за остър коронарен синдром.
1.4.2. Оценка на риска за възникване на миокарден инфаркт или смърт при болни с остър коронарен синдром без персистираща СТ-сегмент елевация според GRACE скалата в първите 24 часа.
1.4.3. Инвазивна диагностика на болни с нестабилна ангина пекторис (НАП) и установен висок и умерен риск.
1.4.4. Оценка на терапевтичните алтернативи и решение за консервативно или интервенционално лечение, като при неподходяща коронарна анатомия за интервенционално лечение пациентът се насочва за оперативна реваскуларизация.
1.4.5. Осигуряване на 24-часова връзка и достъп до медицински структури, осъществяващи дейност в обхвата на медицинските специалности "Кардиохирургия" и "Съдова хирургия" на трето ниво на компетентност, съгласно приложимите медицински стандарти с цел осъществяване на максимално ефективно и непрекъснато лечение на пациентите.
1.4.6. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. определена терапевтична стратегия;
1.5.1.2. липса на белези за миокардна исхемия в продължение на поне 24 часа;
1.5.1.3. свалена превръзка, без кървене или други усложнения от пункционното място, налагащи лечение в болнични условия.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след хоспитализация, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 26 "Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: I20.0, I20.1, I20.9, I21.4.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Кардиология", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Кардиология".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 37.21, 37.23, 88.51, 88.52, 88.53, 88.54, 88.55, 88.57, 88.72, 89.52, 90.59;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 36.01, 36.02, 36.05, 36.06, 37.61, 37.78, 99.19, 99.20, 99.29.
1.3.3. Интервенционални процедури: 37.22, 88.56.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Спешен прием, диагностика и започване на консервативно лечение на болни с акселерирала стабилна стенокардия; новопоявила се стенокардия в покой; остър коронарен синдром без ST елевация, проявяващи се с болка и специфични за наличието на нестабилна стенокардия ЕКГ-ски промени, придружаващи болката:
1.4.1.1. динамична депресия на ST сегмент, по-голяма от 1 мм в две и повече съседни отвеждания;
1.4.1.2. инверсия на Т-вълна (по-голяма от 1 мм) в отвежданията с преобладаващ R-зъбец;
1.4.1.3. преходен бедрен блок (ЛББ).
1.4.2. Оценка на риска за възникване на миокарден инфаркт или смърт при болни с остър коронарен синдром без персистираща СТ сегмент елевация според GRACE скалата в първите 24 часа.
1.4.3. Инвазивна диагностика на болни с НАП и установен висок и умерен риск.
1.4.4. Оценка на терапевтичните алтернативи за консервативно и интервенционално лечение, при наличие на подходяща коронарна анатомия.
1.4.5. Осигуряване на 24-часова връзка и достъп с медицински структури, осъществяващи дейност в обхвата на медицинските специалности "Кардиохирургия" и "Съдова хирургия" на трето ниво на компетентност, съгласно приложимите медицински стандарти с цел осъществяване на максимално ефективно и непрекъснато лечение на пациентите.
1.4.6. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. стабилно клинично състояние;
1.5.1.2. овладяване на основните патологични симптоми, в т.ч. липса на белези за миокардна исхемия в продължение на 24 часа;
1.5.1.3. свалена превръзка, без кървене или други усложнения от пункционното място, налагащо болнично лечение.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след хоспитализация, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението (посочено в епикризата);
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 27 "Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: I21.0, I21.1, I21.2, I22.0, I22.1, I22.8.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Кардиология", осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Кардиология".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 88.72, 89.50, 89.52, 89.61, 89.62, 89.68, 90.59;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 37.78, 99.10, 99.19, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Спешен прием и диагностика на пациенти със:
1.4.1.1. сигурен остър коронарен синдром (остър миокарден инфаркт) с персистираща ST сегмент елевация с давност до 12-я час;
1.4.1.2. суспектен остър коронарен синдром (остър миокарден инфаркт) с персистираща ST сегмент елевация с давност до 12-я час;
1.4.1.3. сигурен или суспектен остър коронарен синдром и новопоявил се ляв бедрен блок с давност до 12-я час;
1.4.1.4. ниска сърдечна честота, водеща до хемодинамични нарушения, които се считат за преходни, са индицирани за временна кардиостимулация.
1.4.2. Фибринолитично лечение при наличие на:
1.4.2.1. давност на симптомите до 12-я час;
1.4.2.2. продължителност на симптомите над 30 минути;
1.4.2.3. ЕКГ данни за едно от следните показания:
1.4.2.3.1. ST елевация над 1 мм в поне 2 периферни отвеждания или 2 от прекордиалните отвеждания, V4-6;
1.4.2.3.2. ST елевация над 2 мм в поне две съседни прекордиални отвеждания, V1-3;
1.4.2.3.3. нововъзникнал ляв бедрен блок.
1.4.3. Конвенционална терапия, независимо от провежданата фибринолиза.
1.4.4. Проследяване на терапевтичния ефект от проведената фибринолиза и вземане на решение за терапевтично поведение - консервативно или интервенционално, и организиране на приема и транспорта на пациента за коронарна ангиография и реваскуларизация в първите 24 часа.
1.4.5. Клинична стабилизация на пациента, лечение на усложненията при хемодинамична нестабилност и рискове от транспорт в първите 24 часа.
1.4.6. Осигуряване на 24-часова връзка с медицински структури, осъществяващи дейност в обхвата на медицинските специалности "Кардиология", "Кардиохирургия" и "Съдова хирургия" на трето ниво на компетентност, съгласно приложимите медицински стандарти с цел осъществяване на максимално ефективно и непрекъснато лечение на пациентите.
1.4.7. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и терапевтичния ефект от проведената фибринолиза;
1.5.1.1. при успешна фибринолиза - овладяване на болката, спад на ST елевацията с >= 50 % (като сума от елевацията във всички отвеждания в инфарктната зона), ранен пик на ензимите, повишаване на СК-МВ над 2 пъти на втория час след началото на фибринолизата;
1.5.1.2. при хемодинамична нестабилност и рискове от транспорта в първите 24 часа - осигурена клинична стабилизация на пациента и овладяване на усложненията.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след хоспитализация:
1.5.2.1. насочване към лечебно заведение за спешна коронарна ангиография и реваскуларизация;
1.5.2.2. предоставяне на епикриза, в която са отразени осъществените диагностични и лечебни дейности по време на хоспитализацията, в т.ч. проведеното фибринолитично лечение;
1.5.2.3. осигуряване на съответен транспорт до приемащото лечебно заведение.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 28 "Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: I21.0, I21.1, I21.2, I22.0, I22.1, I22.8, R57.0.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Кардиология", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Кардиология".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 37.21, 37.22, 37.23, 88.51, 88.52, 88.53, 88.54, 88.55, 88.56, 88.57, 88.72, 89.50, 89.52, 89.61, 89.62, 89.68, 90.59;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 36.01, 36.02, 36.05, 36.06, 36.39, 37.61, 37.78, 99.19, 99.20, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Спешен прием, диагностика и оценка на терапевтичните алтернативи за консервативно и интервенционално лечение.
1.4.2. Първична перкуртанна транслуменна коронарна алопластика при:
1.4.2.1. болни със сигурен или суспектен остър коронарен синдром (остър миокарден инфаркт) с персистираща ST сегмент елевация до 12-ия час;
1.4.2.2. болни със сигурен или суспектен остър коронарен синдром и новопоявил се ЛББ до 12-я час;
1.4.2.3. кардиогенен шок с приложение на ИАБП до 36-ия час от началото на миокардния инфаркт;
1.4.2.4. пациенти със сигурен или суспектен остър коронарен синдром (остър миокарден инфаркт) с персистираща ST сегмент елевация до 12-ия час и контраиндикации за тромболиза;
1.4.2.5. пациенти със сигурен остър коронарен синдром с персистираща ST сегмент елевация, диагностициран между 3-тия и 12-ия час от началото на болката и възможност за транспорт до интервенционална лаборатория до 90 минути;
1.4.2.6. индицирани за приложение на временна кардиостимулация са пациенти с брадикардия, водеща до хемодинамични нарушения, които се считат за преходни;
1.4.2.7. индицирани за приложение на инхибитори на GP ІІb - ІІІа ІІ са пациенти с остра коронарна тромбоза.
1.4.3. Непървична перкуртанна транслуменна коронарна алопластика при:
1.4.3.1. пациенти с ОМИ с ST елевация след тромболиза с рекурентна миокардна исхемия (клинична картина и/или динамични промени в SТ сегмента) до 48-ия час;
1.4.3.2. пациенти с ОМИ с ST елевация с рекурентна миокардна исхемия (клинична картина и/или динамични промени в SТ сегмента) в рамките на болничния престой;
1.4.3.3. пациенти с ОМИ с ST елевация след тромболиза и систолна ЛК дисфункция - ФИ под 40 %.
1.4.4. Консервативно лечение в зависимост от клиничното състояние
1.4.5. Осигуряване на 24-часова връзка и достъп до медицински структури, осъществяващи дейност в обхвата на медицинските специалности "Кардиохирургия" и "Съдова хирургия" на трето ниво на компетентност, съгласно приложимите медицински стандарти с цел осъществяване на максимално ефективно и непрекъснато лечение на пациентите.
1.4.6. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. овладяване на основните патологични симптоми, в т.ч. липса на белези за миокардна исхемия в продължение на 24 часа;
1.5.1.2. свалена превръзка, без кървене или други усложнения от пункционното място, налагащо болнично лечение.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след хоспитализация, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението (посочено в епикризата);
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 29 "Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: I05.0, I05.1, I05.2, I06.0, I06.1, I06.2, I08.0, I09.9, I11.0, I13.0, I13.2, I25.3, I25.9, I27.0, I27.1 I27.8, I27.9, I28.8, I31.0, I31.1, I34.0, I34.1, I34.2, I35.0, I35.1, I35.2, I36.0, I36.1, I36.2, I37.0, I37.1, I37.2, I42.0, I42.1, I42.2, I42.3, I42.4, I42.5, I42.6, I50.0, I50.1, I97.0, I97.1, Q20.0, Q20.1, Q20.2, Q20.3, Q20.4, Q20.5, Q21.0, Q21.1, Q21.2, Q21.3, Q21.4, Q22.0, Q22.1, Q22.2, Q22.4, Q22.5, Q22.8, Q23.0, Q23.1, Q23.2, Q23.3, Q24.3, Q24.4, Q24.5, Q25.0, Q25.1, Q25.2, Q25.3, Q25.4.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Кардиология", осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Кардиология", от обхвата на медицинската специалност "Вътрешни болести", осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Вътрешни болести", от обхвата на медицинската специалност "Педиатрия", осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 87.44, 88.72, 89.52, 90.59;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Прием, диагностика и консервативно лечение без прилагане на механична вентилация при пациенти със:
1.4.1.1. остра сърдечна недостатъчност II и III клас по Кillip;
1.4.1.2. хронична сърдечна недостатъчност ІІІ и ІV функционален клас по NYHA, нелекувана до момента или неповлияваща се от прилаганата в амбулаторни условия терапия;
1.4.1.3. остра или изострена хронична сърдечна недостатъчност в детска възраст.
1.4.2. Осигуряване на 24-часова връзка и достъп до медицинска структура, осъществяваща дейност в обхвата на медицинската специалност "Анестезиология и интензивно лечение" най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Анестезия и интензивно лечение".
1.4.3. Осигуряване на 24-часова връзка и достъп до медицински структури, осъществяващи дейност в обхвата на медицинските специалности "Кардиология", "Кардиохирургия" и "Съдова хирургия" на трето ниво на компетентност, съгласно приложимите медицински стандарти, с цел осъществяване на максимално ефективно и непрекъснато лечение на пациентите.
1.4.4. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. подобряване на функционалния клас и/или овладяване на симптоматиката;
1.5.1.2. оптимизирана терапия.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след хоспитализация, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението (посочено в епикризата);
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 30 "Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: I05.0, I05.1, I05.2, I06.0, I06.1, I06.2, I08.0, I09.9, I11.0, I13.0, I13.2, I25.3, I25.9, I27.0, I27.1, I27.8, I27.9, I28.8, I31.0, I31.1, I34.0, I34.1, I34.2, I35.0, I35.1, I35.2, I36.0, I36.1, I36.2, I37.0, I37.1, I37.2 I42.0, I42.1, I42.2, I42.3, I42.4, I42.5, I50.0, I50.1, I97.0, I97.1, Q20.0, Q20.1, Q20.2, Q20.3, Q20.4, Q20.5, Q21.0, Q21.1, Q21.2, Q21.3, Q21.4, Q22.0, Q22.1 Q22.2, Q22.4, Q22.5, Q22.8, Q23.0, Q23.1, Q23.2, Q23.3, Q24.3, Q24.4, Q24.5, Q25.0, Q25.1, Q25.2, Q25.3, Q25.4, I26.0.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Кардиология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Кардиология", от обхвата на медицинските специалности "Педиатрия" и "Детска кардиология", осъществявани най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 87.44, 88.72, 89.52, 90.59;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 93.90, 96.70, 96.71, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията при:
1.4.1. Прием, диагностика и консервативно лечение с прилагане на механична вентилация при пациенти със:
1.4.1.1. остра сърдечна недостатъчност - белодробен оток, налагаща механична вентилация;
1.4.1.2. хронична сърдечна недостатъчност ІІІ и ІV функционален клас по NYHA, налагаща механична вентилация;
1.4.1.3. болни с тежки придружаващи заболявания, включително инфекции на дихателната система, обострящи сърдечната недостатъчност, и необходимост от приложение на механична вентилация;
1.4.1.4. остра и хронична сърдечна недостатъчност в детска възраст, налагаща механична вентилация.
1.4.2. Осигуряване на 24-часова връзка и достъп до медицинска структура, осъществяваща дейност в обхвата на медицинската специалност "Анестезиология и интензивно лечение" най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Анестезия и интензивно лечение".
1.4.3. Осигуряване на 24-часова връзка и достъп до медицински структури, осъществяващи дейност в обхвата на медицинските специалности "Кардиология", "Кардиохирургия" и "Съдова хирургия" на трето ниво на компетентност, съгласно приложимите медицински стандарти, с цел осъществяване на максимално ефективно и непрекъснато лечение на пациентите.
1.4.4. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. отпадане на необходимостта от механична вентилация;
1.5.1.2. подобряване на функционалния клас и/или овладяване на симптоматиката.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след хоспитализация, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението (посочено в епикризата);
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 31 "Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: B37.6, I33.0, I39.0*, I39.1*, I39.2* I39.3*, I39.4*, I39.8*.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Кардиология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Кардиология", от обхвата на медицинската специалност "Педиатрия" и "Детска кардиология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 88.72, 90.53, 90.59;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 99.21, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Прием, диагностика и консервативно лечение при пациенти със:
1.4.1.1. болни с клинични, микробиологични и ехографски данни за инфекциозен ендокардит;
1.4.1.2. рецидив на заболяването след проведено оптимално лечение;
1.4.1.3. болни с интраоперативни данни за инфекциозен ендокардит - за продължаване на лечението.
1.4.2. Осигуряване на 24-часова връзка и достъп до медицинска структура, осъществяваща дейност в обхвата на медицинската специалност "Анестезиология и интензивно лечение" най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Анестезия и интензивно лечение".
1.4.3. Осигуряване на 24-часова връзка и достъп до медицински структури, осъществяващи дейност в обхвата на медицинските специалности "Кардиология", "Кардиохирургия" и "Съдова хирургия" на трето ниво на компетентност, съгласно приложимите медицински стандарти с цел осъществяване на максимално ефективно и непрекъснато лечение на пациентите.
1.4.4. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. стабилна хемодинамика, с проведен контрол на хемодинамичните показатели, в деня преди дехоспитализацията.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след хоспитализация, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 32 "Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: I30.0, I30.1, I30.8, I31.0, I31.1, I31.2, I31.3, I31.9, I32.0*, I32.1*, I32.8*, I40.0, I40.1, I40.8, I41.8*, I42.0, I42.1, I42.2, I42.3, I42.4, I42.5, I42.7.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Кардиология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Кардиология", медицинската специалност "Педиатрия" и "Детска кардиология", осъществявани най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 87.49, 88.72, 89.52, 90.43, 90.49, 90.59;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 37.0, 99.21, 99.22, 99.23, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Прием, диагностика и консервативно лечение при пациенти със:
1.4.1.1. клинични, рентгенологични и ехографски данни за перикарден излив;
1.4.1.2. клинични, рентгенологични и ехографски данни за миокардит;
1.4.1.3. клинични, рентгенологични и ехографски данни за кардиомиопатия (КМП);
1.4.1.4. рецидив на заболяването (миокардит, перикардит, КМП) след проведено оптимално лечение.
1.4.2. Осигуряване на 24-часова връзка и достъп до медицинска структура, осъществяваща дейност в обхвата на медицинската специалност "Анестезиология и интензивно лечение" най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Анестезия и интензивно лечение".
1.4.3. Осигуряване на 24-часова връзка и достъп до медицински структури, осъществяващи дейност в обхвата на медицинските специалности "Кардиология", "Кардиохирургия" и "Съдова хирургия" на трето ниво на компетентност, съгласно приложимите медицински стандарти с цел осъществяване на максимално ефективно и непрекъснато лечение на пациентите.
1.4.4. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. уточняване на заболяването;
1.5.1.2. овладяване на симптоматиката;
1.5.1.3. оптимизиране на системна терапия и съставяне на план за по-нататъшно поведение;
1.5.1.4. обратно развитие на клинични, рентгенологични и/или ехографски данни спрямо данните от съответната находка при хоспитализация.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след хоспитализация, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението (посочено в епикризата);
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 33 "Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: G90.0, I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, I45.5, I45.6, I45.8, I45.9, I46.0, I46.1, I46.9, I47.1, I47.2, I48, I49.0, I49.5, R55.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Кардиология", осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Кардиология", медицинската специалност "Вътрешни болести", осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Вътрешни болести", медицинската специалност "Педиатрия" и "Детска кардиология", осъществявани най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 88.72, 89.50, 89.51, 89.52, 90.59;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 37.78, 99.18, 99.19, 99.29, 99.60, 99.61, 99.62, 99.63, 99.64, 99.69.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Прием, диагностика и консервативно лечение при пациенти със:
1.4.1.1. пристъпно предсърдно мъждене/трептене с давност до 48 часа, с оглед регуларизация;
1.4.1.2. надкамерни пароксизмални тахикардии, предсърдно мъждене, предсърдно трептене, камерни тахиаритмии (без камерни екстрасистоли), АV блок ІІ и ІІІ степен, синоатриален блок и синус арест, с регистрирани камерни паузи над 2000 м/сек, както и други аритмии, които водят до хемодинамична нестабилност (хипотония, остра сърдечна недостатъчност - хиподебитна или застойна), изразена субективна симптоматика, неврологична симптоматика (общомозъчна или огнищна) и/или до миокардна исхемия и/или некроза;
1.4.1.3. симптоматични брадикардии и проводни нарушения (синкопи, МАС синдром);
1.4.1.4. планово кардиоверзио при предсърдно мъждене/трептене;
1.4.1.5. за диагностично и терапевтично уточняване при често рецидивиращи камерни/надкамерни аритмии и симптоматични брадикардии.
1.4.2. Осигуряване на 24-часова връзка и достъп до медицинска структура, осъществяваща дейност в обхвата на медицинската специалност "Анестезия и интензивно лечение" най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Анестезия и интензивно лечение".
1.4.3. Осигуряване на 24-часова връзка и достъп до медицински структури, осъществяващи дейност в обхвата на медицинските специалности "Кардиология", "Кардиохирургия" и "Съдова хирургия" на трето ниво на компетентност, съгласно приложимите медицински стандарти с цел осъществяване на максимално ефективно и непрекъснато лечение на пациентите.
1.4.4. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. стабилизиране на хемодинамиката;
1.5.1.2. възстановен синусов ритъм или нормализирана сърдечна честота при предсърдно мъждене/трептене;
1.5.1.3. овладяване на симптоматиката;
1.5.1.4. уточняване на терапията.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след хоспитализация, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението (посочено в епикризата);
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 34 "Диагностика и лечение на артериална хипертония в детската възраст"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: I10, I15.0, I15.1, I15.2, Q25.1.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Педиатрия" и "Детска кардиология", осъществявани най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 87.03, 87.49,87.73, 87.76, 88.01, 88.45, 88.72, 88.75, 88.76, 89.14, 89.43, 89.50, 89.52, 89.61, 90.59, 92.03;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Прием, диагностика и консервативно лечение при пациенти със:
1.4.1.1. хипертонична криза с рязко и внезапно покачване на артериалното налягане, с наличие на субективни оплаквания от главоболие, гадене, повръщане, зрителни нарушения, болки в сърдечната област, задух, нарушения в съзнанието, гърчове и кома;
1.4.1.2. артериална хипертония (АХ) - умерена и тежка или с органни изменения - рефрактерна на провежданата в амбулаторни условия медикаментозна терапия.
1.4.2. Етиологично уточняване и определяне на терапевтичното поведение при новооткрита умерена и тежка хипертония >= Р95, съобразно стойности на артериалното налягане (mm Hg) на базата на ръст при деца на възраст от 6 до 15 години.
1.4.3. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. овладяване на клиничната симптоматика и оптимизиране стойностите на АН;
1.5.1.2. уточняване наличие на подлежащо заболяване;
1.5.1.3. определяне на хигиенно-диетичния режим и терапевтичната схема.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след хоспитализация, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението (посочено в епикризата);
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 35 "Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: Q20.0, Q20.1, Q20.2, Q20.3, Q20.4, Q20.5, Q20.6, Q20.8, Q21.0, Q21.1, Q21.2, Q21.3, Q21.4, Q21.8, Q22.0, Q22.1, Q22.2, Q22.3, Q22.4, Q22.5, Q22.6, Q22.8, Q24.0, Q24.1, Q24.2, Q24.3, Q24.4, Q24.5, Q24.6, Q24.8, Q25.2, Q26.2.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Педиатрия" и "Детска кардиология", осъществявани най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 88.72, 89.52, 89.66, 90.59;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 99.18, 99.26.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Прием, диагностика и консервативно лечение при:
1.4.1.1. деца с цианотични ВСМ в състояние на хипоксемична криза: артериална хипоксемия с ацидоза (рН под 7.30, ВЕ под -5), налагащи корекция;
1.4.1.2. новородени с цианотични ВСМ;
1.4.1.3. деца с цианотични ВСМ и остро настъпили усложнения: съдово-мозъчен инцидент, мозъчен абсцес, венозна тромбоза;
1.4.1.4. деца с неоперабилни цианотични ВСМ или с невъзможност за извършване на радикална корекция в краен стадий на артериална хипоксемия (SаO2 под 50 %).
1.4.2. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. овладени остри симптоми;
1.5.1.2. стабилизиране на клиничното състояние;
1.5.1.3. коригирани отклонения от жизнените показатели.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след хоспитализация, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението (посочено в епикризата);
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 36 "Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: I26.0, I26.9.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Пневмология и фтизиатрия", осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Пневмология и фтизиатрия", от обхвата на медицинската специалност "Кардиология", осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Кардиология", от обхвата на медицинската специалност "Вътрешни болести", осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Вътрешни болести", от обхвата на медицинската специалност "Педиатрия" и "Детска кардиология", осъществявани най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 87.42, 87.44, 88.72, 88.77, 89.52, 89.65, 90.59, 92.15;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 96.70, 96.71, 96.72, 99.19, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Спешен прием и диагностика на пациенти със:
1.4.1.1. масивна форма на белодробен тромбоемболизъм, протичаща със синдромите на ОДН и остро белодробно сърце;
1.4.1.2. немасивна и субмасивна форма на БТЕ - със или без белодробен инфаркт;
1.4.1.3. рецидивиращ БТЕ с данни за нов рецидив;
1.4.1.4. антикоагулантно лечение без приложение на фибринолитик.
1.4.2. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. установяване на топичната и етиологичната диагноза;
1.5.1.2. стабилизиране на общото състояние;
1.5.1.3. овладяна клинична симптоматика и при възможност уточнена причина;
1.5.1.4. оптимизирана терапия.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението (посочено в епикризата);
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 37 "Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: I26.0, I26.9.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Пневмология и фтизиатрия", осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Пневмология и фтизиатрия", от обхвата на медицинската специалност "Кардиология", осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Кардиология", от обхвата на медицинската специалност "Вътрешни болести", осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Вътрешни болести", от обхвата на медицинската специалност "Педиатрия" и "Детска кардиология", осъществявани най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 87.42, 87.44, 88.72, 88.77, 89.52, 89.65, 90.59, 92.15;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 96.70, 96.71, 96.72, 99.10, 99.19, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Спешен прием и диагностика при пациенти със:
1.4.1.1. масивна форма на белодробен тромбемболизъм, протичаща със синдромите на ОДН и остро белодробно сърце;
1.4.1.2. болни с другите форми на БТЕ - със или без белодробен инфаркт;
1.4.1.3. рецидивиращ БТЕ в тласък.
1.4.2. Консервативно лечение, в т.ч.:
1.4.2.1. фибринолитично лечение с тъканен плазминоген активатор/фибрин неспецифичен фибринолитик на масивна форма на БТЕ - с кардиогенен шок или хипотония (АН под 90/60 или спад на АН с над 40 мм Hg за систолното АН за повече от 15 минути, което не е причинено от аритмия, хиповолемия или сепсис) при липса на контраиндикации.
1.4.3. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. установяване на топичната и етиологичната диагноза;
1.5.1.2. стабилизиране на общото състояние;
1.5.1.3. овладяна клинична симптоматика и при възможност уточнена причина;
1.5.1.4. оптимизирана терапия.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението (посочено в епикризата);
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 38 "Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест - остра екзацербация"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: J43.0, J43.1, J43.2, J43.8, J44.0, J44.1, J44.8.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Пневмология и фтизиатрия", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Пневмология и фтизиатрия", от обхвата на медицинската специалност "Вътрешни болести", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Вътрешни болести", от обхвата на медицинската специалност "Педиатрия", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия", от обхвата на медицинската специалност "Детска пневмология и фтизиатрия", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 87.42, 87.44, 87.49, 89.37, 89.52, 89.65, 90.43, 90.59;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 93.94, 99.21, 99.23, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Диагностика и лечение на пациенти със:
1.4.1.1. хронична обструктивна белодробна болест в детска възраст;
1.4.1.2. "тежка" екзацербация на хронична обструктивна белодробна болест при възраст над 18 години: дихателна честота >25/мин; сърдечна честота >110/мин; влошаваща се артериална хипоксемия (PaO2 <50 mmHg), въпреки кислородотерапия; нарастваща хиперкапния (PaCO2 > 70 mmHg) и ацидемия (рН < 7.30); участие на допълнителната дихателна мускулатура;
1.4.1.3. необходимост от активно лечение на ХОББ при наличие на поне две индикации: неповлияваща се или прогресираща симптоматика (въпреки амбулаторното лечение); новопоявила се или задълбочаваща се хипоксемия (PaO2 <70 mm Hg); възникнала или задълбочаваща се хиперкапния; развитие или прогресия на прояви във връзка с белодробно сърце, неповлияващи се при извънболнично лечение; обостряния на хроничния процес при вродени бронхо-белодробни заболявания;
1.4.1.4. необходимост от интензивно лечение на ХОББ при наличие на поне две индикации: тежка диспнея, неповлияна от терапията на предишните етапи; продължаваща/прогресираща хипоксемия, въпреки провеждана кислородотерапия; необходимост от механична вентилация (с ендотрахеална интубация или неинвазивни методики).
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. отзвучаване на симптомите и белезите на остра екзацербация;
1.5.1.2. употреба на бронходилататори не по-често от на 4 - 6 часа;
1.5.1.3. възможна перорална терапия;
1.5.1.4. проведено обучение на болния (на родителите - при деца) за правилна употреба на медикаментите;
1.5.1.5. подобряване на параметрите на КГА и ФИД до оптималните стойности за конкретния случай;
1.5.1.6. възможност на болния да се обслужва сам или с помощта на близките.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението (посочено в епикризата);
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 39 "Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: J12.0, J12.1, J12.2, J12.8, J13, J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4, J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J15.9, J16.0, J16.8, J21.0, J21.9.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Пневмология и фтизиатрия", осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Пневмология и фтизиатрия", медицинската специалност "Вътрешни болести", осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Вътрешни болести".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 87.44, 89.37, 89.52, 89.65, 90.43, 90.53, 90.59;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 93.94, 93.96, 99.21, 99.23, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията при:
1.4.1. Диагностика и лечение на пациенти над 18 години с бронхопневмония и бронхиолит при наличие на обективни клинични и параклинични данни за:
1.4.1.1. Тежка пневмония (честота на дишането >30 в минута при прегледа/постъпването; остра дихателна недостатъчност - дефинирана като РаО2/ FiO2 <250 mmHg; необходимост от механична вентилация; рентгенография, показваща двустранна локализация или ангажиране на множество лобове; увеличаване размера на засенчването (рентгенови изменения) с над 50 % в първите 48 часа след установяване на пневмонията или от хоспитализацията; хиперлевкоцитоза (над 30 000), левкопения (под 4000).
1.4.1.2. Болни с придружаващи рискови фактори за усложнено протичане:
1.4.1.2.1. възраст над 65 години;
1.4.1.2.2. наличие на съпътстващи болести или друга находка;
1.4.1.2.3. физикална находка: дихателна честота > 30 в мин; диастолно налягане <60 mmHg или систолно налягане < 90 mmHg; температура > 38 °C; данни за извънбелодробно ангажиране - септичен артрит, менингит и др.; объркване и/или нарушено съзнание;
1.4.1.2.4. лабораторни данни: левкоцити < 4 х 109/л или > 30 х 109/л или абсолютен брой на неутрофилите < 1 х 109/л; РаО2 < 60 mmHg или РаСО2 > 50 mmHg; необходимост от механична вентилация; данни за нарушена бъбречна функция - креатинин > 130 микроmol/L; неблагоприятни рентгенови изменения - ангажиране на > 1 лоб, кухина или плеврален излив, хематокрит < 30 % или хемоглобин < 90 г./л.; други данни за сепсис или нарушена органна функция, манифестирани с метаболитна ацидоза, удължено протромбиново или ПТП време, намалени тромбоцити.
1.4.1.3. Болни с бронхиолит - при клинични данни за наличие на остра инфекция на периферни дихателни пътища и белези на дихателна недостатъчност от кръвно-газовия анализ (КГА) на артериална кръв; липса на анамнестични и клинико-рентгенологични данни за хронична белодробна патология или сърдечна недостатъчност; функционално изследване на дишането, установяващо тежко обструктивно или смесено вентилаторно нарушение (при невъзможност за ФИД, обективизирането на тежестта е с КГА - установяване на РаО2 < 65 mmHg при липса на друга остра/хронична белодробна или сърдечна патология).
1.4.2. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. стабилизиране на клиничната картина;
1.5.1.2. стабилизиране и/или подобряване на лабораторните показатели - ПКК + ДБ, обратно развитие на рентгеновите изменения;
1.5.1.3. възможност за продължаване на перорална антибактериална терапия в амбулаторни условия.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 40 "Диагностика и лечение на бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: J45.0, J45.1, J45.8, J45.9, J46.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Пневмология и фтизиатрия", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Пневмология и фтизиатрия", от обхвата на медицинската специалност "Вътрешни болести", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Вътрешни болести", от обхвата на медицинската специалност "Алергология", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Клинична алергология", от обхвата на медицинската специалност "Педиатрия", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия", от обхвата на медицинската специалност "Детска пневмология и фтизиатрия", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 87.44, 89.37, 89.54, 89.65, 89.66, 90.39, 90.43, 90.49, 90.59;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 93.94, 99.23, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Диагностика и лечение на бронхиална астма при деца до 18 години със:
1.4.1.1. тежък астматичен пристъп - по клинични критерии и ФЕО1, PaO2 - под 85, сатурация на кислорода с пулсоксиметър < 90 %;
1.4.1.2. среднотежък астматичен пристъп - ФЕО1, PaO2 - под 90; сатурация на кислорода с пулсоксиметър < 95 %;
1.4.1.3. влошаване или липса на ефект или от проведеното амбулаторно лечение и липса на достатъчна сигурност за добър резултат от продължаването му в домашни условия;
1.4.1.4. данни за дихателна умора и/или дихателна недостатъчност.
1.4.2. Диагностика и лечение на бронхиална астма при лица над 18 години:
1.4.2.1. пациенти със застрашаващ живота пристъп - по клинични критерии и ФЕО1 < 40 % при възможност да се проведе ФИД, и тежък астматичен пристъп - по клинични критерии и ФЕО1 < 60 % от предвидения;
1.4.2.2. пациент с астматичен пристъп и с данни за дихателна умора, остра или хронична обострена дихателна недостатъчност;
1.4.2.3. пациенти със среднотежък астматичен пристъп - ФЕО1 < 80 % от предвидения, при наличие на рискови фактори (бременност, психически заболявания, друга хронична патология, преживяна механична вентилация по повод астматичен пристъп, преживяна хоспитализация за астма в интензивно отделение);
1.4.2.4. незадоволително повлияване/влошаване при започнато лечение в дома или в амбулаторни условия;
1.4.2.5. чести нощни, изтощителни пристъпи (>5 седмично), ФЕО1 (50 - 80 %).
1.4.3. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и едно или повече от следните условия:
1.5.1.1. краткодействащи инхалаторни бета-агонисти се използват не по-често от на 6 часа;
1.5.1.2. няма събуждане през нощта или рано сутрин поради нужда от инхалация на бързодействащ бета 2-агонист;
1.5.1.3. при деца: КАС и пулсоксиметрия са с параметри в границата на нормата;
1.5.1.4. при възрастни: ФЕО1 след бронходилататор е >80 % от предвидената стойност или най-доброто лично постижение на пациента по време на хоспитализацията;
1.5.1.5. стабилно, поне 24 часа, състояние на фона на предписаното амбулаторно лечение;
1.5.1.6. болните (при деца - техните родители) са обучени да инхалират правилно.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението (посочено в епикризата);
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 41 "Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: J04.0, J04.2, J05.0, J05.1, J37.0, J45.0, J45.1, J45.8, J45.9, J66.0, J66.1, J66.2, J67.0, J67.2, J67.3, J67.4, J67.5, J67.7, J67.8, J68.0, J68.2, J68.3, J68.4, J70.4, J70.8, J82.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Пневмология и фтизиатрия", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Пневмология и фтизиатрия", от обхвата на медицинската специалност "Вътрешни болести", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Вътрешни болести", от обхвата на медицинската специалност "Алергология", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Клинична алергология", от обхвата на медицинската специалност "Педиатрия", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия", от обхвата на медицинската специалност "Детска пневмология и фтизиатрия‘, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 33.29, 86.19, 87.17, 87.44, 89.12, 89.37, 89.38, 89.39, 89.65, 89.66, 90.39, 90.43, 90.49, 90.59;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 93.94, 99.12, 99.21, 99.23, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията при:
1.4.1. Диагностика и лечение на:
1.4.1.1. деца до 18 години с клинични данни за дихателни проблеми, причинени от контакт с екзогенни вещества по алергичен или иритативен механизъм, както и инфекции на горните дихателни пътища;
1.4.1.2. лица над 18 години с клинични данни за дихателни проблеми, причинени от контакт с екзогенни вещества по алергичен или иритативен механизъм.
1.4.2. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. диагностицирано или отхвърлено професионално и/или алергично заболяване на горни и долни дихателни пътища;
1.5.1.2. стабилизирането на състоянието;
1.5.1.3. липсата на органно засягане.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението (посочено в епикризата);
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 42 "Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: J47, J85.0, J85.1, J85.2, J90, Q33.0, Q33.1, Q33.2, Q33.3, Q33.4, Q33.5, Q33.6, Q33.8, Q33.9.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Пневмология и фтизиатрия", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Пневмология и фтизиатрия", от обхвата на медицинската специалност "Вътрешни болести", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Вътрешни болести", от обхвата на медицинската специалност "Педиатрия", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия", от обхвата на медицинската специалност "Детска пневмология и фтизиатрия", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 33.22, 33.23, 87.41, 87.44, 89.37, 89.52, 89.65, 90.43, 90.53, 90.59;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 93.94, 93.96, 99.21, 99.21, 99.22, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Диагностика и лечение на пациенти с гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при:
1.4.1.1. всички остри състояния J85.0, J85.1, J85.2;
1.4.1.2. масивен плеврален излив с необходимост от спешна пункция;
1.4.1.3. масивно кръвохрачене - R04;
1.4.1.4. гнойно-възпалителни процеси на бронхо-белодробната система, съпроводени с друга хронична белодробна патология, хронична застойна сърдечна недостатъчност, захарен диабет, ХБН, хронична чернодробна недостатъчност, данни за извънбелодробно ангажиране от болестта;
1.4.1.5. клинични данни за токсоинфекциозен синдром при деца до 18 години;
1.4.1.6. клинични и параклинични данни за влошаване на обективната находка въпреки провежданото амбулаторно лечение по искане на лекаря специалист, водещ диспансерното наблюдение.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. овладяване на възпалителния процес или усложненията;
1.5.1.2. преценка на контролните лабораторни, рентгенови и микробиологични изследвания - ПКК + ДБ, контролна рентгенография, резултат от посявка за микробна флора.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението (посочено в епикризата);
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 43 "Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания и състояния, налагащи провеждане на бронхоскопски процедури.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Пневмология и фтизиатрия", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Пневмология и фтизиатрия", от обхвата на медицинската специалност "Вътрешни болести", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Вътрешни болести", от обхвата на медицинската специалност "Гръдна хирургия", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Гръдна хирургия", от обхвата на медицинската специалност "Детска пневмология и фтизиатрия", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 33.21, 33.22, 33.24, 87.44, 87.49, 88.73, 89.37, 89.52, 89.65, 90.43, 90.49, 90.59;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 96.56, 99.21, 99.22, 99.23, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Спешна диагностика и лечение чрез ендоскопски процедури при пациенти със:
1.4.1.1. кървене от долни дихателни пътища (ДДП) - повече от 100 мл за 24 часа;
1.4.1.2. хиповентилация или ателектаза на белия дроб с развитие на дихателна недостатъчност;
1.4.1.3. обективни данни за травматична лезия на трахея и/или бронхи.
1.4.2. Диагностично уточняване, определяне на терапевтично поведение и лечение на пациенти със:
1.4.2.1. симптоми от страна на трахея, бронхи, бял дроб, плевра, хранопровод и медиастинални лимфни възли, като: дисфония, задух, кашлица, кръвохрак - под 100 мл за 24 часа, слузна/слузно-гнойна експекторация, дисфагия, анемичен синдром, загуба на телесна маса, неясно фебрилно състояние:
1.4.2.2. специфично и неспецифично заболяване на бронхо-белодробната система;
1.4.2.3. бронхообструктивно заболяване в стадий на екзацербация;
1.4.2.4. заболявания, свързани с имунния механизъм;
1.4.2.5. болести на бронхо-белодробната система, причинени от външни агенти;
1.4.2.6. други интерстициални и редки белодробни болести;
1.4.2.7. вродени аномалии на бронхо-белодробната система;
1.4.2.8. травми и изгаряни на дихателните пътища;
1.4.2.9. ендоскопско въвеждане на лекарствени средства;
1.4.2.10. за предоперативна подготовка при заболявания на бронхо-белодробната система;
1.4.2.11. следоперативно ендоскопско лечение на рецидиви, фистули, ателектази и др.;
1.4.2.12. рентгенологично верифициран плеврален излив.
1.4.3. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. осигуряване на точна диагноза;
1.5.1.2. проведено лечение на основното заболяване с корекция на отчетени усложненията и отклоненията в жизненоважни функции.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението (посочено в епикризата);
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 44 "Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания и състояния, налагащи провеждане на високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Пневмология и фтизиатрия", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Пневмология и фтизиатрия", от обхвата на медицинската специалност "Гръдна хирургия", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Гръдна хирургия", от обхвата на медицинската специалност "Детска пневмология и фтизиатрия", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия", в обхвата на медицинската специалност "Ушно-носно-гърлени болести", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Ушно-носно-гърлени болести", в обхвата на медицинската специалност "Образна диагностика", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 87.41, 87.44, 87.49, 88.73, 89.37, 89.52, 89.65, 90.43, 90.49, 90.59;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 34.92, 99.07, 99.08, 99.09, 99.15, 99.18, 99.21, 99.22, 99.29;
1.3.3. интервенционални процедури: 31.44, 31.5, 31.93, 31.94, 31.99, 32.01, 32.22, 32.28, 33.23, 33.26, 33.27, 33.29, 33.42, 33.91, 33.98, 33.99, 34.21, 34.23, 34.25, 92.27, 98.15, 99.25.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Извършване на високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията с локална или обща анестезия.
1.4.2. Вземане на биопсичен или друг материал за патоанатомично или друго медикодиагностично изследване.
1.4.3. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и при:
1.5.1.1. осигуряване на коректна диагноза;
1.5.1.2. стабилизирано състояние на пациента след интервенционалната процедура;
1.5.1.3. проведено лечение на основното заболяване (при нужда) с корекция на усложненията и отклоненията в жизненоважни функции.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението (посочено в епикризата);
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
1.5.3. Насочване към клинична онкологична комисия (съгласно медицински стандарт "Медицинска онкология") на лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно лечение в случаите на доказано онкологично заболяване.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 45 "Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: B90.9, D86.0, E66.2, I27.0, I27.1, I27.9, J43.0, J43.1, J43.2, J43.8, J44.0, J44.1, J44.8, J47, J60, J61, J62.0, J62.8, J63.0, J63.1, J63.2, J63.3, J63.4, J63.5, J70.1, J70.3, J84.0, J84.1, J84.8, J95.3, J96.0, J96.1, Q33.0, Q33.4, Q33.6, Q33.8.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Пневмология и фтизиатрия", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Пневмология и фтизиатрия", от обхвата на медицинската специалност "Вътрешни болести", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Вътрешни болести", от обхвата на медицинската специалност "Професионални болести", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Професионални болести".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 90.59, 90.43, 89.65, 89.37, 87.44;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 93.94, 93.96, 99.21, 99.23, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Диагностика и лечение на декомпенсация на хронична дихателна недостатъчност с бързо влошаване на клиничните прояви и артеpиалните кръвни газове пpи болни с хpонична ДН и хронична белодробна патология:
1.4.1.1. дихателна честота > 25/мин; сърдечна честота > 110/мин;
1.4.1.2. участие на допълнителна/умора на дихателна мускулатура;
1.4.1.3. инспираторен тираж;
1.4.1.4. задълбочаваща се хипоксемия (снижение на РаО2 с >= 10 mm Hg спрямо стабилното състояние);
1.4.1.5. новопоявила се (PaCO2 > 45 mmHg)/нарастваща хиперкапния (PaCO2 > 60 mmHg).
1.4.2. Диагностика и лечение на болни с остра при хронична дихателна недостатъчност и остро снижение на РаО2 под 60 mmHg (под 50 mmHg за фиксирана ІІІ степен хронична дихателна недостатъчност) или SaO2 <90 %, независимо от конкретната хронична белодробна патология, която е причина за хронична дихателна недостатъчност.
1.4.3. Диагностика и лечение на болни със стабилна хронична дихателна недостатъчност ІІІ степен (PаО2 < 55 mmHg); основни критерии, обосноваващи хоспитализация, са промяна в клиничното състояние, поява/нарастване на хиперкапнията и наличие на декомпенсирано в различна степен хронично белодробно сърце.
1.4.4. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. овладяна симптоматика и причина за развитие на остра при хронична дихателна недостатъчност, подобрени параметри на КГА;
1.5.1.2. уточнена терапия и поведение в амбулаторни условия;
1.5.1.3. рехабилитация и обучение на болните.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението (посочено в епикризата);
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 46 "Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система в детска възраст"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: B90.9, J43.0, J43.1, J43.2, J43.8, J44.0, J44.1, J47, J70.1, J70.3, J84.0, J84.1, J84.8, J95.3, J96.0, J96.1, P27.0, P27.1, Q31.4, Q32.0, Q32.1, Q32.2, Q32.3, Q32.4, Q33.0, Q33.4, Q33.6, Q33.8, Q34.0, Q34.1, Q34.8.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Детска пневмология и фтизиатрия", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 33.22, 87.42, 87.44, 87.49, 89.37, 89.54, 89.65, 89.66, 90.43, 90.59;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 93.94, 93.96, 99.21, 99.23, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Диагностика и лечение на деца с декомпенсация на хронична дихателна недостатъчност - състояние на бързо влошаване на клиничните прояви и артериалните кръвни газове пpи болни с хронична дихателна недостатъчност и хронична белодробна патология, в т.ч.:
1.4.1.1. промени в дихателната и сърдечната честота - съобразно възрастта на детето;
1.4.1.2. участие на допълнителна/умора на дихателна мускулатура;
1.4.1.3. инспираторен тираж;
1.4.1.4. задълбочаваща се хипоксемия.
1.4.2. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. овладяна симптоматика и причина за развитие на остра при хронична дихателна недостатъчност, подобрени параметри на КГА;
1.5.1.2. уточнена терапия и поведение в амбулаторни условия;
1.5.1.3. рехабилитация и обучение на болните.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението (посочено в епикризата);
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 47 "Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: B90.9, D86.0, J43.0, J43.1, J43.2, J44.0, J44.1, J44.8, J46, J47, J60, J61, J62.0, J62.8, J63.0, J63.1, J63.2,J63.3, J63.4, J63.5, J70.1, J70.3, J84.0, J84.1, J84.8, J95.3, J96.0, J96.1, Q33.0, Q33.4, Q33.6, Q33.8
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Пневмология и фтизиатрия", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Пневмология и фтизиатрия", от обхвата на медицинската специалност "Детска пневмология и фтизиатрия", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия", от обхвата на медицинската специалност "Анестезия и интензивно лечение", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Анестезия и интензивно лечение".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 87.44, 89.37, 89.52, 89.65, 90.43, 90.59;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 93.94, 93.96, 96.70, 96.71, 96.72, 99.21, 99.23, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Спешен прием и провеждане на активно лечение при пациенти със:
1.4.1.1. развитие на остра при установена вече хронична дихателна недостатъчност се хоспитализират, когато поради неуспех от прилаганата за основното белодробно заболяване терапия (засилване на диспнеята, поява или прогресия на сърдечна недостатъчност при хронично белодробно сърце, и др.), необходимост от кислородотерапия, или усложнения, поради което лечението не може продължи и да бъде завършено успешно в амбулаторни условия.
1.4.1.2. всички болни с остра при хронична дихателна недостатъчност и остро снижение на РаО2 под 60 mmHg (под 50 mmHg за фиксирана ІІІ степен хронична дихателна недостатъчност) или SaO2 <90 %, са показани за хоспитализация, независимо от конкретната хронична белодробна патология, която е причина за хронична дихателна недостатъчност;
1.4.1.3. декомпенсация на хронична дихателна недостатъчност при възраст над 18 год.: дихателна честота >25/мин; сърдечна честота >110/мин; участие на допълнителна/умора на дихателна мускулатура; инспираторен тираж; нарастваща хипоксемия (снижение на РаО2 с >= 10 mm Hg спрямо стабилното състояние); новопоявила се (PaCO2 > 45 mmHg) / нарастваща хиперкапния (PaCO2 > 60 mmHg);
1.4.1.4. декомпенсация на хронична дихателна недостатъчност при лица под 18 год.: тахипнея над определените нормални стойности, съобразени с възрастта на детето; тахикардия над определените нормални стойности, съобразени с възрастта на детето; участие на допълнителната/умора на дихателната мускулатура; тотален тираж; хипоксемия РаО2 под 60 mm Hg; поява или нарастване на хиперкапния.
1.4.2. Провеждане на интензивно лечение при пациенти със:
1.4.2.1. тежка диспнея, неповлияна от лечението в предишните етапи;
1.4.2.2. промени в съзнанието;
1.4.2.3. умора на дихателната мускулатура;
1.4.2.4. влошаваща се артериална хипоксемия (PaO2 <50 mmHg), въпреки кислородотерапия;
1.4.2.5. нарастваща хиперкапния (PaCO2 > 70 mmHg) и ацидемия (рН < 7.25);
1.4.2.6. необходимост от механична вентилация.
1.4.3. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. овладяна симптоматика и причина за развитие на остра при хронична дихателна недостатъчност;
1.5.1.2. подобрени (стабилни) параметри на КГА;
1.5.1.3. уточнена терапия и поведение в амбулаторни условия;
1.5.1.4. рехабилитация и обучение на болните.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението (посочено в епикризата);
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 48 "Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: J12.0, J12.1, J12.2, J12.8, J13, J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4, J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J16.0, J16.8, J18.0, J18.1, J18.8, J69.0, J69.1, J69.8.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Детска пневмология и фтизиатрия", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия", от обхвата на медицинската специалност "Педиатрия", осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия", от обхвата на медицинската специалност "Неонатология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Неонатология" - за новородени, отглеждани в структурата до 28-ия ден.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 87.44, 89.37, 89.54, 89.65, 89.66, 90.33, 90.43, 90.53, 90.59;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 93.94, 93.96, 99.21, 99.23, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Диагностика и лечение на деца с бронхопневмония в случаите на:
1.4.1.1. възраст от 0 до 2 години и доказани рентгенологично възпалителни промени (едностранно или двустранно);
1.4.1.2. масивно засягане на белодробния паренхим (интерстициум) едностранно или двустранно;
1.4.1.3. тежко общо състояние на болното дете с изразен интоксикационен синдром, цианоза;
1.4.1.4. съчетание на друго основно заболяване с пневмония;
1.4.1.5. изразен интоксикационен синдром;
1.4.1.6. дихателна недостатъчност - ІІ - ІІІ степен;
1.4.1.7. тахипнея (тахидиспнея) - до 1 год. - > 50/мин; 1 - 6 год. - > 40/мин; над 6 год. > 30/мин;
1.4.1.8. сформиране на разпад в пневмоничния възпалителен инфилтрат;
1.4.1.9. засягане на интерлобарната плевра или на голямата плеврална кухина;
1.4.1.10. прояви на сърдечно засягане по време на пневмоничния процес като негово усложнение, следствие или начало;
1.4.1.11. обтурационен тип ателектаза;
1.4.1.12. пневмония при неинфекциозни болести: чуждо тяло в дихателните пътища; вроден имунен дефицит; вродени белодробни аномалии.
1.4.2. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. повлияване на фебрилния синдром;
1.5.1.2. отзвучаване на клиничните симптоми;
1.5.1.3. повлияване на физикалната белодробна находка;
1.5.1.4. нормализиране на стойностите от КГА.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението (посочено в епикризата);
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 49 "Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: J21.0, J21.8, J21.9.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Детска пневмология и фтизиатрия", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия", от обхвата на медицинската специалност "Педиатрия", осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия", от обхвата на медицинската специалност "Неонатология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Неонатология" - за новородени, отглеждани в структурата до 28-ия ден.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 87.44, 89.37, 89.54, 89.65, 89.66, 90.33, 90.43, 90.53, 90.59;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 93.94, 93.96, 99.21, 99.23, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Задължителен прием, диагностика и лечение на деца с бронхиолит в случаите на:
1.4.1.1. възраст до една година;
1.4.1.2. придружаващи тежки хронични заболявания (вродени сърдечни малформации, имунен дефицит, хронични белодробни заболявания и др.).
1.4.2. Диагностика и лечение на деца с бронхиолит и:
1.4.2.1. клинични данни и белези на дихателна недостатъчност (обективизиране на тежестта с пулсоксиметрия и/или КГА - установяване на РаО2 < 90 mmHg (при липса на друга остра или хронична белодробна или сърдечна патология).
1.4.3. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. повлияване на фебрилния синдром;
1.5.1.2. овладяване на клиничните симптоми;
1.5.1.3. повлияване на физикалната белодробна находка.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението (посочено в епикризата);
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 50 "Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: I63.0, I63.1, I63.2, I63.3, I63.4, I63.5, I63.6, I63.8.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Нервни болести", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Нервни болести", от обхвата на медицинската специалност "Неонатология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Неонатология" (само за новородени до 28-ия ден).
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 03.31, 87.03, 87.44, 88.41, 88.71, 88.72, 88.91, 89.14, 90.09, 90.59;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 31.1, 96.04, 96.07, 96.70, 99.15, 99.18, 99.19, 99.21, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт - остър стадий.
1.4.2. Лечение на исхемичен инсулт, с медицинска необходимост от рехоспитализация в рамките на 1 месец след дехоспитализацията.
1.4.3. Здравни грижи.
1.4.4. Неврологична оценка на когнитивния статус и възможностите за ранна рехабилитация.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилизиране на състоянието (клинични и/или медико-диагностични) и едно или повече от следните условия:
1.5.1.1. установяване на топичната и етиологичната диагноза;
1.5.1.2. стациониране на огнищната неврологична и общомозъчна симптоматика;
1.5.1.3. липса на остър възпалителен процес.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението и рехабилитация в болнични и/или в домашни условия;
1.5.2.3. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т.ч. съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 51 "Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: I63.0, I63.1, I63.2, I63.3, I63.4, I63.5, I63.6, I63.8.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Нервни болести", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Нервни болести", в обхвата на медицинската специалност "Образна диагностика", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 03.31, 87.03, 87.44, 88.41, 88.71, 88.72, 88.91, 89.14, 90.09, 90.59;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 31.1, 96.04, 96.07, 96.70, 99.10, 99.15, 99.18, 99.19, 99.21, 99.29;
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт - остър стадий.
1.4.2. Тромболитично лечение на исхемичен мозъчен инсулт - остър стадий (до втория-третия час от възникване на инсулта).
1.4.3. Здравни грижи за пациент с исхемичен мозъчен инсулт - остър стадий.
1.4.4. Неврологична оценка на когнитивния статус и възможностите за ранна рехабилитация.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилизиране на състоянието (клинични и/или медико-диагностични) и едно или повече от следните условия:
1.5.1.1. установяване на топичната диагноза - чрез КТ;
1.5.1.2. проведена тромболиза;
1.5.1.3. стациониране на огнищната неврологична и общомозъчна симптоматика;
1.5.1.4. липса на остър възпалителен процес.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението и рехабилитация в болнични и/или в домашни условия;
1.5.2.3. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 52 "Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: I61.0, I61.1, I61.2, I61.3, I61.4, I61.5, I61.6, I61.8.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Нервни болести", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Нервни болести".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 03.31, 31.1, 87.03, 88.41, 88.91, 90.09, 90.59;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 96.04, 96.07, 96.70, 99.07, 99.15, 99.18, 99.21, 99.29, 99.75.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. диагностика на пациенти с клинични и/или данни от образни изследвания за мозъчен кръвоизлив - остър стадий, и оценка на терапевтичните алтернативи;
1.4.2. консервативно лечение на мозъчен кръвоизлив - остър стадий;
1.4.3. здравни грижи за пациент с мозъчен кръвоизлив - остър стадий;
1.4.4. определяне на рехабилитационния потенциал, неврологична оценка на когнитивния статус и възможностите за ранна рехабилитация.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилизиране на състоянието (стациониране на огнищната неврологична и общомозъчна симптоматика) и едно или повече от следните условия:
1.5.1.1. установяване на топичната диагноза - чрез КТ или МРТ;
1.5.1.2. липса на остър възпалителен процес;
1.5.1.3. оценена необходимост и възможност за последващо неврохирургично лечение.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението и рехабилитация в болнични и/или в домашни условия;
1.5.2.3. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 53 "Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: I60.0, I60.1, I60.2, I60.3, I60.4, I60.5, I60.6, I60.7, I60.8.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Нервни болести", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Нервни болести".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 03.31, 87.03, 88.41, 88.71 88.91, 90.09, 90.59;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 31.1, 96.04, 96.07, 96.70, 99.15, 99.18, 99.21, 99.29, 99.75.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. диагностика на пациенти с клинични и/или данни от образни изследвания за субарахноидален кръвоизлив в първите часове или дни и оценка на терапевтичните алтернативи;
1.4.2. консервативно лечение на субарахноидален кръвоизлив;
1.4.3. здравни грижи за пациент със субарахноидален кръвоизлив;
1.4.4. определяне на рехабилитационния потенциал, вкл. неврологична оценка на когнитивния статус, и възможностите за ранна рехабилитация.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилизиране на състоянието (клинични и/или медико-диагностични) и едно или повече от следните условия:
1.5.1.1. установена топичната диагноза - чрез КТ или МРТ;
1.5.1.2. стациониране на огнищната неврологична и общомозъчна симптоматика;
1.5.1.3. липса на остър възпалителен процес.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението и рехабилитация в болнични и/или в домашни условия;
1.5.2.3. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 54 "Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре)"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: G61.0.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Нервни болести", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Нервни болести".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 03.31, 88.38, 90.01, 90.03, 90.09, 90.59, 93.08;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 96.35, 99.15, 99.18, 99.21, 99.23, 99.29, 99.71.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Диагностика и специфично лечение с приложение на имуноглобулин или плазмафереза на пациенти със:
1.4.1.1. остра форма на синдром на Guillain-Barre;
1.4.1.2. хронична форма на синдром на Guillain-Barre след неуспех на кортикостероидната терапия.
1.4.2. Неспецифично интензивно лечение.
1.4.3. Определяне на рехабилитационния потенциал и възможностите за ранна рехабилитация.
1.4.4. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилизиране на състоянието (клинични и/или медико-диагностични) и едно или повече от следните условия:
1.5.1.1. стациониране или намаляване на изявената неврологична симптоматика, доказана чрез неврологично изследване;
1.5.1.2. проведен курс на лечение с имуноглобулин или плазмафереза.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 55 "Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: G61.0.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Нервни болести", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Нервни болести".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 03.31, 88.38, 89.61, 90.01, 90.03, 90.09, 90.59, 93.08;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 96.04, 96.35, 96.72, 99.15, 99.21,99.23, 99.29, 99.71.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Диагностика и специфично лечение с приложение на имуноглобулин или плазмафереза на пациенти със:
1.4.1.1. остра форма на синдром на Guillain-Barre;
1.4.1.2. хронична форма на синдром на Guillain-Barre след неуспех на кортикостероидната терапия.
Неспецифично интензивно лечение с апаратна вентилация;
1.4.2. определяне на рехабилитационния потенциал и възможностите за ранна рехабилитация.
1.4.3. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилизиране на състоянието (клинични и/или медико-диагностични) и:
1.5.1.1. стациониране или намаляване на изявената неврологична симптоматика, доказана чрез неврологично изследване;
1.5.1.2. проведен курс на лечение с имуноглобулин или плазмафереза;
1.5.1.3. възстановено спонтанно дишане.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 56 "Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: E80.0, E80.1, E80.2, G50.0, G50.1, G50.8, G51.0, G51.1, G51.2, G51.3, G51.4, G51.8, G52.0, G52.1, G52.2, G52.3, G52.7, G52.8, G53.0*, G54.0, G54.1, G54.2, G54.3, G54.4, G54.5, G56.0, G56.2, G56.3, G56.8, G57.0, G57.1, G57.2, G57.3, G57.4, G57.5, G57.6, G57.8, G58.7, G61.0, G61.8, G62.0, G62.2, G62.8, G63.3*, M43.62, M48.30, M48.31, M48.32, M48.33, M48.34, M48.35, M48.36, M48.37, M48.38, M50.0, M50.1, M50.2, M50.3, M51.0, M51.1, M51.2, M51.3, M51.4, M53.01, M53.02, M53.03, M53.11, M53.12, M53.13, M53.20, M53.21, M53.22, M53.23, M53.24, M53.25, M53.26, M53.27, M53.28, M53.38, M53.80, M53.81, M53.82, M53.83, M53.84, M53.85, M53.86, M53.87, M53.88, M54.00, M54.01, M54.02, M54.03, M54.04, M54.05, M54.06, M54.07, M54.08, M54.10, M54.11, M54.12, M54.13, M54.14, M54.15, M54.16, M54.17, M54.18, M54.21, M54.22, M54.36, M54.37, M54.46, M54.47, M54.55, M54.56, M54.57, M54.58, M54.63, M54.64, M54.65, M96.1.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Нервни болести", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Нервни болести", от обхвата на медицинската специалност "Детска неврология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицинските стандарти по "Неврология" и "Педиатрия".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 03.31, 87.03, 87.21, 87.22, 87.23, 87.24, 88.38, 88.91, 88.93, 89.61, 90.01, 90.03, 90.09, 90.59, 93.08;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 99.15, 99.21, 99.23, 99.27, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Диагностика и лечение на:
1.4.1.1. синдром на Guillain-Barre и постинфекциозен полиневрит - всички клинични форми и степени на тежест;
1.4.1.2. полиневропатия с остро, подостро или хронично развиващи се вяли периферни парези в крайниците, със или без сетивни нарушения, остро или подостро развиващи се сетивни нарушения в крайниците с възбуден или отпаден характер;
1.4.1.3. болести на черепно-мозъчните нерви: VІІ ЧМН - остър стадий до 10 ден - всички клинични форми и степени на тежест; V ЧМН - всички остри случаи с невралгия на троичния нерв с неуточнена етиология, остри увреждания на други уточнени ЧМН;
1.4.1.4. болести на нервните коренчета и плексуси при наличие на остро развитие на долна вяла парапареза или на квадрипареза от смесен тип с тазово-резервоарни нарушения; развили парези с различна степен на изразеност в проксимални и /или дистални мускулни групи; възбудни сетивни прояви, неповлияващи се от медикаментозното лечение, проведено в амбулаторни условия;
1.4.1.5. порфиринова полиневропатия.
1.4.2. Диагностично изясняване на недиагностицирани състояния и заболявания (спондилит, метастази в прешлен, миелом, неврином, херпес зостер и др.) след изчерпване на диагностичните възможности в специализираната извънболнична помощ и наличие на медицински риск от отлагане на диагностиката и лечението.
1.4.3. Здравни грижи.
1.4.4. Определяне на рехабилитационния потенциал и възможностите за ранна рехабилитация.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стациониране или намаляване на изявената неврологична (възбудна и отпадна) симптоматика, доказана чрез неврологично изследване, а при вертеброгенни дискови и диск-артикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми и едно или повече от следните условия:
1.5.1.1. поставяне на диагнозата и намаляване интензивността на болковата симптоматика (радикулерна или нерадикулерна);
1.5.1.2. подобряване на отпадната симптоматика (сетивна или двигателна);
1.5.1.3. възстановяване обема на движение в засегнатия вертебрален отдел;
1.5.1.4. проведени контролни изследвания, когато е необходимо (ЕМГ, ММТ).
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация в болнични условия до 1 месец след дехоспитализацията и/или в домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
1.5.3. Насочване към Клинична онкологична комисия (съгласно медицински стандарт "Медицинска онкология") на лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно лечение в случаите на доказано онкологично заболяване.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.
3. Дейности и услуги в обхвата на допълнителен пакет по време на хоспитализация:
3.1. Диагностично уточняване и определяне на терапевтично поведение на пациенти със:
3.1.1. Вертеброгенни дискови и диск-артикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми, неповлияващи се от медикаментозното лечение, провеждано в амбулаторни условия и с поява на някой от следните симптоми/синдроми: интермитентни тазово-резервоарни нарушения; съмнение за развиващ се синдром на cauda equina; поява на отпадна сетивна или двигателна симптоматика; вертеброгенен синдром с възбудна или отпадна симптоматика.
3.1.2. Болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН) - хронични неповлияващи се от медикаментозното лечение, провеждано в амбулаторни условия.
3.1.3. Болести на нервните коренчета и плексуси - болни с хронични болкови синдроми.
3.1.4. Медикаментозна полиневропатия с изразени отпадни сетивни и двигателни разстройства.
3.2. Здравни грижи.
3.3. При изпълнение на дейностите и услугите в обхвата на допълнителния пакет се прилага т. 1, с изключение на т. 1.4.

Клинична пътека № 57 "Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: A39.0, A39.1, A51.4, A52.1, A52.2, A52.3, A69.2, A80.0, A80.1, A81.1, A81.2, A81.8, A81.9, A84.0, A84.1, A84.8, A84.9, A85.2, A85.8, A86, A87.0, A87.1, A87.2, A87.8, B00.3, B00.4, B02.1, B02.2, B05.0, B05.1, B26.1, B26.2, B37.5, B38.4, B45.1, B58.2, B69.0, G00.0, G00.1, G00.2, G00.3, G00.8, G00.9, G01*, G02.0*, G02.1*, G02.8*, G03.0, G03.8, G04.2, G04.8, G05.0*, G05.1*, G05.2*, G53.0*, G63.0*, G93.4, J10.8, J11.8.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Нервни болести", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Нервни болести", от обхвата на медицинската специалност "Инфекциозни болести", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Инфекциозни болести", от обхвата на медицинската специалност "Неонатология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Неонатология" (за новородени до 28 ден), от обхвата на медицинската специалност "Детска неврология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Нервни болести" (за лица до 18 години).
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 03.31, 87.03, 89.61, 90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 90.05, 90.09, 90.31, 90.32, 90.33, 90.34, 90.35, 90.39, 90.51, 90.52, 90.53, 90.54, 90.55, 90.59, 90.91, 90.92, 90.93, 90.94, 90.95, 90.99, 91.31, 91.32, 91.33, 91.34, 91.35, 91.39, 91.62;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 96.70, 96.71, 96.72, 99.15, 99.21, 99.23, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при пациенти с комбинация от три или повече от следните симптоми:
1.4.1.1. тежък токсо-инфекциозен синдром;
1.4.1.2. синдром на менингорадикулерно дразнене;
1.4.1.3. ликворен синдром;
1.4.1.4. количествени нарушения в съзнанието;
1.4.1.5. огнищна неврологична симптоматика;
1.4.1.6. гърчова симптоматика, предшествана от токсиинфекциозен синдром;
1.4.1.7. наличие на хеморагично-некротичен обрив по кожата;
1.4.1.8. шоково състояние.
1.4.2. Здравни грижи.
1.4.3. Определяне на рехабилитационния потенциал и възможностите за ранна рехабилитация.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилизиране на състоянието (клинични и/или медико-диагностични) и едно или повече от следните условия:
1.5.1.1. трайна липса на фебрилитет поне 3 дни;
1.5.1.2. липса на менингорадикулерен синдром;
1.5.1.3. преминаване на изявената симптоматика и степенно обратно развитие;
1.5.1.4. нормализиране на ликвора.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 58 "Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: E75.2, E75.4, E83.0, F70.0, F70.1, F70.8, F71.0, F71.1, F71.8, F72.0, F72.1, F72.8, F73.0, F73.1, F73.8, F80.3, F82, F83, G11.1, G11.3, G11.4, G11.8, G23.0, G23.8, G24.1, G24.2, G31.8, G80.0, G80.1, G80.2, G80.3, G80.4, G80.8, E71.3, G81.1, G82.1.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Нервни болести", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Нервни болести", от обхвата на медицинската специалност "Детска неврология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Нервни болести" (за деца до 18 години).
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 03.31, 16.21, 83.21, 87.03, 88.91, 89.14, 89.15, 90.09, 90.59, 93.08, 95.02, 95.05, 95.23;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 31.1, 96.71, 96.72, 99.23, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Диагностика и лечение на:
1.4.1.1. спешни състояния, свързани с основното заболяване по т. 1.1, неповлияващи се от лечение в амбулаторни условия;
1.4.1.2. тежки случаи с тежък квадрипаретичен и псевдобулбарен синдром с необходимост от парентерално хранене;
1.4.2. Първоначално диагностично уточняване и лечение на пациенти със:
1.4.2.1. левкодистрофичния или обменен енцефалопатен синдром с прогресиращ неврологичен дефицит;
1.4.2.2. остро настъпващо (за първи път) или рецидивиращо състояние на количествени нарушения на съзнанието, повръщане, атаксия или ритъмни разстройства на дишането;
1.4.2.3. церебеларен синдром, задностълбцова атаксия;
1.4.2.4. екстрапирамиден синдром;
1.4.2.5. долна спастична парапареза;
1.4.2.6. интелектуален дефицит (умствена изостаналост);
1.4.2.7. клинични данни за ДЦП.
1.4.3. Планирано лечение съгласно определения терапевтичен план след първоначално диагностично уточняване на пациенти с наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система с начало в детска възраст, засягащи ЦНС.
1.4.4. Здравни грижи.
1.4.5. Определяне на рехабилитационния потенциал и възможностите за ранна рехабилитация.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилизиране на състоянието (клинични и/или медико-диагностични) и едно или повече от следните условия:
1.5.1.1. Приключване на диагностичния процес и определяне на терапевтичен план.
1.5.1.2. Стабилизиране на неврологичното и соматично състояние или корекция на нарушени жизнени показатели.
1.5.1.3. При пациентите с левкодистрофии, полиодистрофии, обменни енцефалопатии с дихателни нарушения и количествени нарушения на съзнанието:
1.5.1.3.1. преодоляване на дихателните разстройства;
1.5.1.3.2. възстановяване на съзнанието;
1.5.1.3.3. корекция на нарушенията в АКР и при възможност на метаболизма.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението съгласно определения терапевтичен план;
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 59 "Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи централната нервна система и моторния неврон (ЛАС)"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: E70.0, E72.2, E83.0, G10, G11.1, G11.2, G11.4, G11.8, G12.2, G23.1, G23.2, G23.8, G24.1, G24.2, G24.4, G25.0, G25.2, G25.3, G25.5, G25.6, G25.8, G30.0, G30.1, G31.0, G32.0*.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Нервни болести", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Нервни болести".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 01.13, 01.14, 03.31, 87.03, 88.91, 89.14, 89.15, 90.09, 90.59, 91.39, 93.08, 94.02, 95.23;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 31.1, 99.15, 99.21, 99.23, 99.29, 99.75.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Диагностика и лечение на пациенти със:
1.4.1.1. амилотрофична латерална склероза и прояви на възпалителни белодробни нарушения;
1.4.1.2. амилотрофична латерална склероза и прояви на дихателна недостатъчност;
1.4.1.3. невромускулно заболяване с придружаващи заболявания, усложняващи основното заболяване - пневмония, дихателна недостатъчност; сърдечна недостатъчност, ритъмни нарушения;
1.4.1.4. хиперамониемия с нарушения в съзнанието;
1.4.1.5. спешни състояния, свързани с основното заболяване, неповлияващи се от лечение в амбулаторни условия.
1.4.2. Първоначално диагностициране на:
1.4.2.1. "мултисистемна атрофия" при пациенти със съчетание на паркинсонизъм, автономна дисфункция, церебеларни и пирамидни разстройства в различни комбинации;
1.4.2.2. "прогресивна супрануклеарна пареза" при развитие на акинетико-ригиден паркинсонов синдром, псевдобулбарен, супрануклеарен (вертикалната погледна пареза), дементен и изразени постурални нарушения;
1.4.2.3. хорея на Хънтингтон при клинични данни за начални хореични хиперкинези и по-късно интелектуална деградация (субкортикална деменция със забавен мисловен процес, затруднение в планирането и изпълнението на комплексни задачи, без афазия, апраксия и агнозия);
1.4.2.4. церебеларни дегенеративни заболявания (спиноцеребеларни, церебеларни и цереброцеребеларни атаксии) или корекция на диагнозата;
1.4.2.5. Амилотрофична латерална склероза (АЛС) при наличие на: мускулна слабост на крайник или част от крайник; хипотрофия на крайник или част от крайник; потрепвания по крайниците и/или туловището; пареза на крайник или част от него; нарушение в говора или гълтането.
1.4.2.6. Болест на Алцхаймер.
1.4.2.7. Кортикобазална дегенерация, болест с телца на Леви, фронтотемпорална деменция.
1.4.3. Здравни грижи.
1.4.4. Определяне на рехабилитационния потенциал, неврологична оценка на когнитивния статус и възможностите за ранна рехабилитация.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилизиране на състоянието (клинични и/или медико-диагностични) и:
1.5.1.1. приключване на диагностичния процес и определяне на терапевтичен план;
1.5.1.2. стациониране на неврологичната симптоматика и овладяване на острото соматично състояние.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението в съответствие с определения терапевтичен план;
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.
3. Дейности и услуги в обхвата на допълнителен пакет по време на хоспитализация:
3.1. Контрол на състоянието и определяне на терапевтично поведение при:
3.1.1. Пациенти с мултисистемна атрофия и при пациенти с прогресивна супрануклеарна пареза за назначаване на терапия с леводопа и симптоматично лечение.
3.1.2. При пациенти с хорея на Хънтингтон за назначаване на невропротективна терапия и такава, свързана с хиперкинезите и психичните нарушения.
3.1.3. Пациенти с церебеларни дегенеративни заболявания (спиноцеребеларни, церебеларни и цереброцеребеларни атаксии) при относително влошаване на състоянието, свързано с основната симптоматика и липса на терапевтичен ефект от прилаганото лечение.
3.1.4. Пациенти с невро-мускулни заболявания за провеждане на терапевтични курсове и рехабилитация съгласно определен терапевтичен план.
3.1.5. Пациенти с фенилкетонурия и хиперамониемия - за контрол на лечението.
3.2. Здравни грижи.
3.3. При изпълнение на дейностите и услугите в обхвата на допълнителния пакет се прилага т. 1, с изключение на т. 1.4.

Клинична пътека № 60 "Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: G12.0, G12.1, G12.2, G12.8, G60.0, G60.1, G60.2, G60.3, G60.8, G71.0, G71.1, G71.2, G71.3, G71.8, G72.0, G72.2, G72.3, G72.4.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Нервни болести", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Нервни болести".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 04.12, 83.21, 88.72, 88.91, 89.15, 90.09, 90.59, 93.08;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 31.1, 96.04, 99.21, 99.23, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Диагностика и лечение на:
1.4.1.1. пациенти с невро-мускулни заболявания и придружаващи заболявания, усложняващи основното заболяване (пневмония, дихателна недостатъчност, сърдечна недостатъчност, ритъмни нарушения);
1.4.1.2. спешни състояния, свързани с основното заболяване, неповлияващи се от лечение в амбулаторни условия.
1.4.2. Диагностика на миопатии, мускулни дистрофии, невропатии, преднорогови заболявания (спинални мускулни атрофии) при пациенти с прогресираща мускулна слабост и ЕМГ/ЕНГ данни за миогенно, неврогенно или преднорогово засягане и пациенти с мускулна слабост и повишени стойности на СРК.
1.4.3. Здравни грижи.
1.4.4. Определяне на рехабилитационния потенциал и възможностите за ранна рехабилитация.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилизиране на състоянието (клинични и/или медико-диагностични) и:
1.5.1.1. приключване на диагностичния процес и определяне на терапевтичен план;
1.5.1.2. стациониране на неврологичната симптоматика и овладяване на острото соматично състояние.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. ортезни средства и ортопедични корекции;
1.5.2.5. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.
3. Дейности и услуги в обхвата на допълнителен пакет по време на хоспитализация:
3.1. Планирано лечение съгласно определения терапевтичен план след първоначално диагностично уточняване на пациенти с невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък.
3.2. При изпълнение на дейностите и услугите в обхвата на допълнителния пакет се прилага т. 1, с изключение на т. 1.4.

Клинична пътека № 61 "Диагностика и лечение на мултиплена склероза"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: G35.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Нервни болести", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Нервни болести".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 03.31, 87.03, 88.91, 88.93, 90.59, 95.03, 95.23;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 99.23, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Диагностично уточняване при лица със съмнение за множествена склероза.
1.4.2. Лечение на остър пристъп на множествена склероза.
1.4.3. Изпълнение на терапевтична схема за инфузия на лекарствени продукти, променящи хода на заболяването.
1.4.4. Здравни грижи.
1.4.5. Определяне на рехабилитационния потенциал, неврологична оценка на когнитивния статус и възможностите за ранна рехабилитация.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилизиране на състоянието (клинични и/или медико-диагностични) и едно от следните условия:
1.5.1.1. уточняване на диагнозата;
1.5.1.2. завършен курс на лечение при остър пристъп;
1.5.1.3. изпълнен етап на терапевтичната схема за инфузия на лекарствени продукти, променящи хода на заболяването.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 62 "Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8, R56.8.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Нервни болести", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Нервни болести", от обхвата на медицинската специалност "Детска неврология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Нервни болести" (за лица до 18 години), от обхвата на медицинската специалност "Педиатрия", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия" (за лица до 18 години).
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 03.31, 87.03, 88.41, 88.71, 88.91, 89.14, 89.15, 89.17, 89.19, 90.09, 90.59;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 99.15, 99.23, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Диагностика и лечение на болни с епилепсия при:
1.4.1.1. новооткрита епилепсия и чести епилептични припадъци;
1.4.1.2. новооткрита епилепсия в детска възраст, налагаща невроизобразяващи изследвания и ЕЕГ под наркоза;
1.4.1.3. бременни жени с епилепсия за терапевтично уточняване;
1.4.1.4. серийни припадъци; болни с тежки форми с множествени полиморфни припадъци, прогресиращи форми, некласифицирани форми, и с усложнения;
1.4.1.5. зачестяване на припадъците и неповлияване от лечението, което налага специализирани изследвания с оглед симптоматична епилепсия;
1.4.1.6. болни с епилепсия и странични реакции от антиепилептичното лечение;
1.4.1.7. прогресиращ неврологичен дефицит и/или развитие на деменция с оглед редиагностициране на етиологията;
1.4.1.8. болни с неповлияване от амбулаторното лечение, вкл. и с "новите" антиепилептични медикаменти (АЕМ), с епилептични статуси в анамнезата, при които се налага смяна на лечението в болнични условия;
1.4.1.9. за специализирани изследвания с оглед предстоящо неврохирургично лечение на епилепсията;
1.4.1.10. абсансен епилептичен статус и електричен статус по време на сън.
1.4.2. Диагностика и лечение на епилептични пристъпи в хода на възможно остро разстройство на мозъчните структури и метаболизъм (травма, инсулт, интоксикация, абстиненция, аноксия).
1.4.3. Диагностика и лечение при необходимост от диференциране на псевдоепилептични пристъпи от епилептичните (напр. психогенни от комплексни парциални при темпорално-дялова или фронтално-дялова епилепсия).
1.4.4. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилизиране на състоянието (клинични и/или медико-диагностични) и:
1.5.1.1. приключване на диагностичния процес и определяне на терапевтичен план;
1.5.1.2. подобряване на епилептичния синдром и общото състояние.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.
3. Дейности и услуги в обхвата на допълнителен пакет по време на хоспитализация:
3.1. Експертиза с оглед уточняване на диагнозата, при което може да се наложи спиране на лечението под лекарски контрол.
3.2. Здравни грижи.
3.3. При изпълнение на дейностите и услугите в обхвата на допълнителния пакет се прилага т. 1, с изключение на т. 1.4.

Клинична пътека № 63 "Лечение на епилептичен статус"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: G41.0, G41.1, G41.2, G41.8
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Нервни болести", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Нервни болести", от обхвата на медицинската специалност "Детска неврология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Нервни болести" (за лица до 18 години), от обхвата на медицинската специалност "Педиатрия", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия" (за лица до 18 години).
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 03.31, 87.03, 88.41, 88.71, 88.91, 89.14, 89.15, 89.17, 89.19, 90.09, 90.59;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 31.1, 96.04, 96.35, 96.71, 96.72, 99.15, 99.18, 99.21, 99.23, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Диагностика и лечение на пациенти със:
1.4.1.1. епилептичен статус (продължаващ над 30 мин. единствен пристъп или серия от пристъпи, между които съзнанието не се възстановява);
1.4.1.2. епилепсия, с чести и продължаващи над 10 мин. епилептични припадъци.
1.4.2. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилизиране на състоянието (клинични и/или медико-диагностични) и едно или повече от следните условия:
1.5.1.1. изясняване на причината и овладяване на епилептичния статус;
1.5.1.2. подобряване на епилептичния синдром и соматичното състояние;
1.5.1.3. определяне на терапевтичен план.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 64 "Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: G70.0, G70.1, G70.2, G70.8, G73.0*, G73.1*, G73.2*, G73.3*
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Нервни болести", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Нервни болести", от обхвата на медицинската специалност "Детска неврология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Нервни болести" (за деца до 18 години), от обхвата на медицинската специалност "Неонатология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Неонатология" (за новородени до 28 ден).
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 87.41, 88.91, 90.59, 93.08;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 96.35, 99.15 99.23, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Диагностично уточняване на миастения гравис и миастенни синдроми при:
1.4.1.1. данни за патологична мускулна уморяемост - генерализирана, очедвигателна или булбарна;
1.4.1.2. положителен простигминов тест;
1.4.1.3. ЕМГ данни за нарушено нервно-мускулно предаване;
1.4.1.4. новородени на майки с миастения гравис и симптоми на мускулна хипотония, слаб плач, респираторни затруднения.
1.4.2. Лечение на миастенна криза при:
1.4.2.1. доказана миастения гравис - влошаване, необходимост от промяна в терапията или започване на имуносупресивно лечение;
1.4.2.2. Миастенен синдром на Lambert - Eaton (паранеопластичен при злокачествени заболявания и автоимунен);
1.4.2.3. лекарствено-индуциран миастенен синдром;
1.4.2.4. миастенен синдром при интоксикации с фосфорорганични съединения;
1.4.2.5. миастенен синдром при ухапвания от скорпиони, змии, отровни риби и др.;
1.4.2.6. миастенен синдром при ботулизъм;
1.4.2.7. неонатална миастения;
1.4.2.8. конгенитална миастения;
1.4.2.9. други миастенни синдроми.
1.4.3. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилизиране на състоянието (клинични и/или медико-диагностични) и:
1.5.1.1. диагностично и етиологично изясняване, уточнена терапевтична схема, подобрение на мускулната уморяемост и соматичното състояние;
1.5.1.2. при по-тежките форми - след компенсиране на миастенните разстройства и преминаване към перорална терапия с антихолинестеразни средства и поддържащи дози имуносупресивна терапия.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 65 "Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: G70.0, G70.1, G70.2, G70.8, G73.0*, G73.1*, G73.2*,G73.3*.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Нервни болести", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Нервни болести", от обхвата на медицинската специалност "Детска неврология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Нервни болести" (за лица до 18 години), от обхвата на медицинската специалност "Неонатология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Неонатология" (за новородени до 28-ия ден).
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 87.41, 87.49, 90.59, 93.08;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 31.1, 96.04, 96.07, 96.35, 96.70, 96.71, 96.72, 99.15, 99.23, 99.29;
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Спешна диагностика и интензивно лечение, в т.ч. кортикостероидна терапия на пациенти със:
1.4.1.1. тежка форма на генерализирана миастения;
1.4.1.2. миастения с изразени булбарни нарушения;
1.4.1.3. заплашваща миастенна криза;
1.4.1.4. заплашваща холинергична (смесена) криза;
1.4.1.5. миастения с дихателни нарушения;
1.4.1.6. миастенни кризи при (миастения гравис; миастенен синдром на Lambert - Eaton (паранеопластичен при злокачествени заболявания и автоимунен); лекарствено-индуциран миастенен синдром; миастенен синдром при интоксикации с фосфорорганични съединения; миастенен синдром при ухапвания от скорпиони, змии, отровни риби и др.; миастенен синдром при ботулизъм, неонатална миастения, конгенитална миастения;
1.4.1.7. други миастенни синдроми.
1.4.2. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилизиране на състоянието (клинични и/или медико-диагностични) и едно или повече от следните условия:
1.5.1.1. компенсиране на миастенната криза;
1.5.1.2. преминаване на перорална терапия с антихолинестеразни средства и поддържащи дози имуносупресивна терапия;
1.5.1.3. възстановяване на спонтанното дишане.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 66 "Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: G70.0, G70.1, G70.2, G70.8, G73.0*, G73.1*, G73.2*,G73.3*.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Нервни болести", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Нервни болести", от обхвата на медицинската специалност "Детска неврология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Нервни болести" (за лица до 18 години), от обхвата на медицинската специалност "Неонатология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Неонатология" (за новородени до 28-ия ден).
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 87.41, 87.49, 90.59, 93.08;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 31.1, 96.35, 96.72, 99.15, 99.23, 99.29, 99.71.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Спешна диагностика и интензивно лечение, в т.ч. лечение с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация на:
1.4.1.1. тежка форма на генерализирана миастения;
1.4.1.2. миастения с изразени булбарни нарушения;
1.4.1.3. заплашваща миастенна криза;
1.4.1.4. заплашваща холинергична (смесена) криза;
1.4.1.5. миастения с дихателни нарушения;
1.4.1.6. миастенни кризи при: миастения гравис, миастенен синдром на Lambert - Eaton (паранеопластичен при злокачествени заболявания и автоимунен), лекарствено-индуциран миастенен синдром, миастенен синдром при интоксикации с фосфорорганични съединения, миастенен синдром при ухапвания от скорпиони, змии, отровни риби и др., миастенен синдром при ботулизъм, неонатална миастения, конгенитална миастения;
1.4.1.7. други миастенни синдром.
1.4.2. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилизиране на състоянието (клинични и/или медико-диагностични) и:
1.5.1.1. компенсиране на миастенната криза;
1.5.1.2. преминаване на перорална терапия с антихолинестеразни средства и поддържащи дози имуносупресивна терапия;
1.5.1.3. възстановяване на спонтанното дишане.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 67 "Диагностика и лечение на паркинсонова болест"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: G20.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Нервни болести", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Нервни болести".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 87.03, 93.08;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Първоначално диагностично уточняване на паркинсонова болест при пациенти с тежки двигателни смущения (тремор, брадикинеза, ригидност и постурална нестабилност) и такива от страна на психиката и автономната нервна система;
1.4.2. Диагностика и лечение на болни с доказана паркинсонова болест при:
1.4.2.1. влошаване на симптоматиката, признаци на усложнение от лечението с леводопа и необходимост от промяна и оптимизиране на терапията;
1.4.2.2. възникване на акинетична криза с нарушение на гълтането, невъзможност на движение.
1.4.3. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилизиране на състоянието (клинични и/или медико-диагностични) и едно или повече от следните условия:
1.5.1.1. уточняване на диагнозата;
1.5.1.2. оптимизиране на терапията;
1.5.1.3. подобряване на неврологичната симптоматика.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 68 "Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: C15.0, C15.1, C15.2, C15.3, C15.4, C15.5, C15.8, C16.0, C16.1, C16.2, C16.3, C16.4, C16.5, C16.6, C16.8, C17.0, D13.0, D13.1, D13.2, E85.4, E85.8, K20, K21.0, K21.9, K22.0, K22.1, K22.2, K22.5, K25.3, K25.7, K26.3, K26.7, K28.3, K28.7, K29.1, K29.3, K29.4, K29.6, K31.0, K31.1, K31.2, K31.3, K31.5, K31.6, K44.9, K90.0, K91.1, Q40.0.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Гастроентерология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Гастроентерология", от обхвата на медицинската специалност "Детска гастроентерология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 42.23, 42.24, 42.29, 44.13, 44.14, 45.13, 45.14, 45.16, 87.61, 87.62, 88.01, 88.74, 88.76, 88.97, 89.29, 89.32, 89.52 90.59, 90.89;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 96.07, 96.08, 96.33, 96.34, 96.35, 96.36, 96.6, 98.02, 98.03, 99.04, 99.05, 99.07, 99.08, 99.15, 99.18, 99.21, 99.22, 99.25, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Диагностика и предоперативно стадиране на онкологично заболяване на горния гастроинтестинален тракт при клинични, рентгенологични, лабораторни и други данни.
1.4.2. Диагностика и лечение на:
1.4.2.1. усложнено, неповлияващо се от амбулаторно лечение заболяване на горния ГИТ с "алармиращи" симптоми и един или повече от следните симптоми: анемичен синдром (доказан чрез лабораторни изследвания); диселектролитемия, доказана чрез промени в серумния Na и К; повишен креатинин и урея;
1.4.2.2. пациенти със заболявания на ГИТ и клинични и/или инструментално доказани придружаващи заболявания, алергия, прием на медикаменти, непозволяващи провеждането на диагностично-лечебните дейности в амбулаторни условия;
1.4.2.3. неповлияващо се от амбулаторно лечение заболяване на горния ГИТ при деца до 18 години, с клинични белези на дехидратация, данни за диселектролитемия, промени в киселинно-алкалното равновесие.
1.4.3. Лечение на средна и тежка степен на малнутриция при заболяване на горния ГИТ.
1.4.4. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилизиране на състоянието (клинични/параклинични) и изпълнение на едно или повече от следните условия:
1.5.1.1. осигуряване на коректна диагноза и лечение на основното заболяване, съгласно алгоритъма - ендоскопско и/или медикаментозно;
1.5.1.2. проведено адекватно лечение с овладяване на основните субективни оплаквания;
1.5.1.3. доказване, стадиране и определяне на операбилността на тумор или насока към алтернативни ендоскопски или други процедури;
1.5.1.4. корекция на патологично променените показатели, които от медицинска гледна точка е възможно да бъдат повлияни до края на болничния престой.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
1.5.3. Насочване към Клинична онкологична комисия (съгласно медицински стандарт "Медицинска онкология") на лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно лечение в случаите на доказано онкологично заболяване.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.
3. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в обхвата на допълнителния пакет по време на хоспитализация:
3.1. Диагностично уточняване и определяне на терапевтично поведение на пациенти, провеждащи продължително амбулаторно лечение за заболяване на горния ГИТ, без добър терапевтичен ефект по искане на лекаря, провеждащ лечението в специализираната извънболнична помощ.
3.2. Здравни грижи.
3.3. При изпълнение на дейностите и услугите в обхвата на допълнителния пакет се прилага т. 1, с изключение на т. 1.4.

Клинична пътека № 69 "Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания на гастроинтестиналния тракт.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Гастроентерология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Гастроентерология", от обхвата на медицинската специалност "Хирургия", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия", от обхвата на медицинската специалност "Детска хирургия", осъществявана най-малко от второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия", от обхвата на медицинска специалност "Педиатрия", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия", от обхвата на медицинската специалност "Детска гастроентерология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия", от обхвата на медицинската специалност "Образна диагностика", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Образна диагностика".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 42.24, 44.14, 45.14, 45.25, 48.24, 88.76, 89.29, 89.52, 90.59, 90.89, 90.99;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 99.04, 99.05, 99.06, 99.07, 99.08, 99.09, 99.15, 99.18, 99.21, 99.22, 99.25, 99.29;
1.3.3. Основни интервенционални процедури: 42.33, 42.81, 42.85, 42.92, 43.41, 43.42, 44.22, 44.32, 44.69, 45.19, 45.29, 45.30, 45.34, 45.42, 45.43, 46.85, 48.36, 49.31, 49.45, 88.74.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Диагностично уточняване и лечение чрез извършване на високоспециализирани интервенционални процедури при:
1.4.1.1. онкологично заболяване;
1.4.1.2. стеноза, тубуловилозен аденом;
1.4.1.3. други остри и хронични обострени заболявания на гастроитестиналния тракт с данни за бърза прогресия и неповлияващи се от амбулаторно лечение;
1.4.1.4. заболявания в детската възраст.
1.4.2. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилизиране на състоянието (клинични/параклинични) и изпълнение на едно или повече от следните условия:
1.5.1.1. при осигуряване на коректна диагноза и лечение на основното заболяване, съгласно алгоритъма - ендоскопско и/или медикаментозно;
1.5.1.2. стабилизирано състояние на пациента след интервенционалната процедура;
1.5.1.3. корекция на жизненоважни параметри и лабораторни показатели - отстраняване на усложненията.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
1.5.3. Насочване към Клинична онкологична комисия (съгласно медицински стандарт "Медицинска онкология") на лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно лечение в случаите на доказано онкологично заболяване.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.
3. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в обхвата на допълнителния пакет по време на хоспитализацията:
3.1. Диагностично уточняване и определяне на терапевтично поведение на:
3.1.1. Пациенти със заболявания на гастроитестиналния тракт без данни за бърза прогресия с необходимост от извършване на високоспециализирани интервенционални процедури на гастроинтестиналния тракт, след приключване на диагностично-терапевтичния процес в специализираната извънболнична медицинска помощ.
3.2. Здравни грижи.
3.3. При изпълнение на дейностите и услугите в обхвата на допълнителния пакет се прилага т. 1, с изключение на т. 1.4.

Клинична пътека № 70 "Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: K50.0, K50.1, K50.8, K50.9, K51.0, K51.1, K51.2, K51.3, K51.4, K51.5, K51.8.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Гастроентерология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Гастроентерология", от обхвата на медицинската специалност "Детска хирургия", осъществявана най-малко от второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия", от обхвата на медицинска специалност "Педиатрия", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия", от обхвата на медицинската специалност "Детска гастроентерология", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 45.13, 45.14, 45.16, 45.19, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 87.62, 87.63, 87.64, 88.01, 88.19, 88.74, 88.76, 88.97, 89.29, 89.52, 90.52, 90.59, 90.89, 90.93, 90.94, 90.99, 91.99;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 99.04, 99.07, 99.08, 99.15, 99.18, 99.19, 99.21, 99.22, 99.23, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Диагностика и лечение на пациенти с болест на Крон и улцерозен колит с нужда от спешни реанимационни мероприятия, корекция на анемия, фебрилитет и други усложнения;
1.4.2. Диагностика и лечение на:
1.4.2.1. тежък и умерено тежък улцерозен колит;
1.4.2.2. болест на Крон с активност, преценена по CDAI над 150;
1.4.2.3. стенозираща и/или фистулизираща болест на Крон;
1.4.2.4. клинични, рентгенологични, лабораторни и други данни, суспектни за болест на Крон или улцерозен колит с необходимост от първоначално диагностично уточнение;
1.4.2.5. известно заболяване (болест на Крон или улцерозен колит) в стадий на екзацербация (рецидив); при поява на локални и системни усложнения или за преоценка на лечението, включително при резистентни на амбулаторно лечение болни;
1.4.2.6. стартиране и проследяване на биологичната активност на биологична терапия с анти-TNF препарати;
1.4.3. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилизиране на състоянието (клинични/параклинични) и изпълнение на едно или повече от следните условия:
1.5.1.1. липса на фебрилитет;
1.5.1.2. подобряване на възпалителната компонента;
1.5.1.3. значителна редукция на клиничните прояви: интоксикация; дефекации;
1.5.1.4. корекция на патологично променените показатели, в т.ч. на изходната стойност на хемоглобина - над 70 г/л;
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 71 "Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: A18.3, C17.1, C17.2, C17.8, C18.0, C18.1, C18.2, C18.3, C18.4, C18.5, C18.6, C18.7, C18.8, C19, C20, C21.0, C21.1, C21.8, D12.0, D12.1, D12.2, D12.3, D12.4, D12.5, D12.6, D12.7, D12.8, D12.9, D13.3, E85.0, E85.3, E85.4, E85.8, I88.0, K52.0, K52.1, K52.2, K52.8, K55.1,K55.2, K55.8, K57.1, K57.3, K57.5, K58.0, K58.9, K62.4, K62.6, K62.8, K63.2, K63.3, K90.0, K90.2, K90.8, K91.2, K91.4, K93.0*, N82.2, N82.3, N82.4.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Гастроентерология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Гастроентерология", от обхвата на медицинската специалност "Детска хирургия", осъществявана най-малко от второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия", от обхвата на медицинска специалност "Педиатрия", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия", от обхвата на медицинската специалност "Детска гастроентерология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 45.12, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.27, 48.22, 48.24, 87.63, 87.64, 87.69, 88.01, 88.19, 88.74, 88.76, 88.97, 89.29, 89.52, 90.59, 90.89, 90.99;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 48.31, 48.33, 49.42, 99.04, 99.07, 99.08, 99.15, 99.18, 99.21, 99.22, 99.23, 99.25, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Диагностика и лечение на:
1.4.1.1. усложнено заболяване на долния ГИТ, съпроводено с "алармиращи" симптоми и с един или повече от следните промени: диселектролитемия, доказана чрез промени в серумния Na К, Ca и Mg; анемичен синдром или резултати от образни изследвания, насочващи към заболяване на долния ГИТ;
1.4.1.2. заболявания на долния ГИТ и клинично и/или инструментално доказани заболявания, алергия, прием на медикаменти, непозволяващи провеждането на диагностично-лечебните дейности в амбулаторни условия;
1.4.1.3. заболявания на долния ГИТ в детската възраст;
1.4.2. Лечение на средна и тежка степен на малнутриция при заболявания на долния ГИТ.
1.4.3. Диагностика и предоперативно стадиране на онкологично заболяване на долния гастроинтестинален тракт при клинични, рентгенологични, лабораторни и други данни, когато тази диагностика не може да бъде извършена в амбулаторни условия.
1.4.4. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилизиране на състоянието (клинични/параклинични) и изпълнение на едно или повече от следните условия:
1.5.1.1. осигуряване на коректна диагноза и лечение на основното заболяване, съгласно алгоритъма - ендоскопско и/или медикаментозно;
1.5.1.2. корекция на жизненоважни параметри и биологични отклонения според конкретната диагноза;
1.5.1.3. доказване, стадиране и определяне на операбилността на тумор или насока към алтернативни ендоскопски или други процедури;
1.5.1.4. овладян анемичен синдром.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
1.5.3. Насочване към Клинична онкологична комисия (съгласно медицински стандарт "Медицинска онкология") на лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно лечение в случаите на доказване на онкологично заболяване.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.
3. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в обхвата на допълнителния пакет по време на хоспитализация:
3.1. Диагностично уточняване и определяне на терапевтично поведение на пациенти, провеждащи амбулаторно лечение за заболяване на долния ГИТ, без добър терапевтичен ефект по искане на лекаря, провеждащ лечението в специализираната извънболнична помощ;
3.2. Здравни грижи.
3.3. При изпълнение на дейностите и услугите в обхвата на допълнителния пакет се прилага т. 1, с изключение на т. 1.4.

Клинична пътека № 72 "Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица с остро кървене на гастроинтестиналния тракт.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Гастроентерология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Гастроентерология", от обхвата на медицинската специалност "Хирургия", осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия", от обхвата на медицинската специалност "Детска хирургия", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия", от обхвата на медицинска специалност "Педиатрия", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия", от обхвата на медицинската специалност "Детска гастроентерология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.1.1. основни диагностични процедури: 42.23, 44.13, 45.13, 45.16, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 87.49, 87.62, 87.63, 87.64, 88.74, 88.76, 89.29, 89.52, 90.59, 90.89, 90.99;
1.1.2. основни терапевтични процедури: 42.33, 44.43, 45.43, 96.06, 96.19, 99.04, 99.06, 99.07, 99.08, 99.09, 99.15, 99.18, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Диагностика и лечение на остър кръвоизлив от ГИТ с прояви на:
1.4.1.1. хематемеза;
1.4.1.2. мелена;
1.4.1.3. хематохезия/ректорагия.
1.4.2. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилизиране на състоянието (клинични/параклинични) и изпълнение на едно или повече от следните условия:
1.5.1.1. при клинични и лабораторни данни за овладян кръвоизлив, без хематемеза и мелена, корекция на хемоглобина над 70 г/л;
1.5.1.2. стабилизиране и корекция на хемодинамиката и отклоненията на жизнени параметри спрямо стойностите при хоспитализацията.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
1.5.3. Насочване към Клинична онкологична комисия (съгласно медицински стандарт "Медицинска онкология") на лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно лечение в случаите на доказване на онкологично заболяване.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 73 "Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Гастроентерология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Гастроентерология", от обхвата на медицинската специалност "Детска хирургия", осъществявана най-малко от второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия", от обхвата на медицинска специалност "Педиатрия", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия", от обхвата на медицинската специалност "Детска гастроентерология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия", от обхвата на медицинската специалност "Образна диагностика", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Образна диагностика".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 88.01, 88.97, 89.29, 89.52, 90.59, 91.09, 91.19;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 99.04, 99.06, 99.07, 99.08, 99.09, 99.15,99.18, 99.21, 99.22, 99.23, 99.25, 99.29;
1.3.3. интервенционални процедури: 00.09, 45.30, 50.11, 50.19, 50.29, 50.91, 50.94, 51.01, 51.03, 51.10, 51.11, 51.12, 51.14, 51.64, 51.84, 51.85, 51.86, 51.87, 51.88, 51.98, 52.11, 52.13, 52.14, 52.21, 52.93, 52.94, 52.97, 52.98, 54.23, 54.24, 87.51, 88.76.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Диагностично уточняване или лечение чрез високоспециализирани интервенционални процедури при:
1.4.1.1. с онкологично заболяване;
1.4.1.2. остри и хронични обострени заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума, неповлияващи се от амбулаторно лечение;
1.4.1.3. заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума в детската възраст.
1.4.2. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилизиране на състоянието (клинични/параклинични) и изпълнение на едно или повече от следните условия:
1.5.1.1. осигуряване на коректна диагноза, според алгоритъма;
1.5.1.2. добро клинично състояние на пациента:
1.5.1.3. лечение на усложненията и отклоненията на жизненоважни функции;
1.5.1.4. стабилизиране и корекция на отклоненията на жизнени параметри спрямо стойностите при хоспитализацията.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
1.5.3. Насочване към Клинична онкологична комисия (съгласно медицински стандарт "Медицинска онкология") на лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно лечение в случаите на доказано онкологично заболяване.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.
3. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в обхвата на допълнителния пакет по време на хоспитализация:
3.1. Диагностично уточняване и определяне на терапевтично поведение на пациенти с доказани заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума с провеждащи амбулаторно лечение за заболяването, без добър терапевтичен ефект по искане на лекаря, провеждащ лечението в специализираната извънболнична помощ.
3.2. Здравни грижи.
3.3. При изпълнение на дейностите и услугите в обхвата на допълнителния пакет се прилага т. 1, с изключение на т. 1.4.

Клинична пътека № 74 "Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: B67.0, B67.5, B67.6, B67.8, C22.0, C22.1, C22.2, C22.3, C22.4, C22.7, C23, C24.0, C24.1, C24.8, C24.9, C25.0, C25.1, C25.2, C25.3, C25.4, C25.7, C25.8, C26.1, C26.8, C45.1, C48.0, C48.1, C48.8, C78.6, C78.7, D13.4, D13.5, D13.6, D13.7, D20.0, D20.1, K67.3*, K80.0, K80.1, K80.3, K80.4, K80.5, K80.8, K81.0, K82.1, K82.4, K82.8, K83.0, K83.1, K83.3, K83.5, K83.8, K85, K86.1, K86.2,K86.3, K86.8, K90.3, K91.2.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Гастроентерология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Гастроентерология", от обхвата на медицинската специалност "Хирургия", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия", от обхвата на медицинската специалност "Детска хирургия", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия", от обхвата на медицинска специалност "Педиатрия", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия", от обхвата на медицинската специалност "Детска гастроентерология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия", от обхвата на медицинската специалност "Образна диагностика", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Образна диагностика".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 45.13, 45.16, 87.62, 87.63, 87.64, 88.01, 88.74, 88.76, 88.97, 89.29, 89.32, 89.52, 90.59, 91.91;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 54.91, 96.08, 99.04, 99.06, 99.07, 99.08, 99.09, 99.15, 99.18, 99.21, 99.22, 99.23, 99.25, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Диагностика и лечение при:
1.4.1.1. болни със спешни състояния, с изразени отклонения в жизненоважни функции и системи или отклонения в биохимичните показатели, изискващи спешни реанимационни мероприятия;
1.4.1.2. болни с изразен анемичен синдром, доказан лабораторно; болков или друг синдром, жълтеница с предполагаем произход от заболяване на ХБС, панкреаса, перитонеума;
1.4.1.3. заболявания на черния дроб, жлъчните пътища и панкреаса в детската възраст.
1.4.2. Диагностика и диференциална диагноза на онкологично заболяване на черния дроб, жлъчните пътища и панкреаса при клинични, рентгенологични, лабораторни и други данни.
1.4.3. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилизиране на състоянието (клинични/параклинични) и изпълнение на едно или повече от следните условия:
1.5.1.1. осигуряване на коректна диагноза, според алгоритъма;
1.5.1.2. добро клинично състояние на пациента:
1.5.1.3. стабилизиране и корекция на отклоненията на жизнени параметри и данните от лабораторния анализ, спрямо стойностите при хоспитализацията;
1.5.1.4. контролно образно изследване при констатирани патологични промени при първото изследване, които е възможно да бъдат повлияни от проведеното лечение;
1.5.1.5. за възпалителни заболявания на жлъчния мехур - позитивна ехографска находка или позитивна находка от друго образно изследване.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
1.5.3. Насочване към Клинична онкологична комисия (съгласно медицински стандарт "Медицинска онкология") на лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно лечение в случаите на доказано онкологично заболяване.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.
3. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в обхвата на допълнителния пакет по време на хоспитализация:
3.1. Диагностично уточняване и определяне на терапевтично поведение на пациенти със:
3.1.1. комплекс от клинични симптоми и лабораторно или инструментално установени отклонения с предполагаем произход от хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума без данни за бърза прогресия - за диагностично уточняване и лечение в болнични условия; след приключване на лечебно-диагностичния процес в специализираната извънболнична медицинска помощ;
3.1.2. болни с известно заболяване на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума, провеждащи амбулаторно лечение без добър терапевтичен ефект.
3.2. Здравни грижи.
3.3. При изпълнение на дейностите и услугите в обхвата на допълнителния пакет се прилага т. 1, с изключение на т. 1.4.

Клинична пътека № 75 "Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: I81, I82.0, K70.3, K70.4, K71.7, K72.0, K72.1, K74.3, K74.4, K74.5, K74.6, K75.1, K76.6, K76.7, Z94.4, R18.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност "Гастроентерология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Гастроентерология", от обхвата на медицинската специалност "Детска хирургия", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия", от обхвата на медицинска специалност "Педиатрия", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия", от обхвата на медицинската специалност "Детска гастроентерология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия".
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 42.23, 44.13, 45.13, 45.16, 45.23, 45.24, 54.91, 87.62, 87.64, 88.01, 88.74, 88.76, 88.97, 89.29, 89.52, 90.59, 91.09, 91.19;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 38.99, 99.04, 99.05, 99.06, 99.07, 99.08, 99.09, 99.15, 99.18, 99.21, 99.22, 99.23, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
1.4.1. Спешна диагностика и лечение (независимо от срока на предходното лечение) при пациенти със:
1.4.1.1. остро настъпила чернодробна недостатъчност;
1.4.1.2. изразена чернодробна/портална енцефалопатия/кома;
1.4.1.3. клинико-лабораторни и обективни данни за прогресивна жълтеница;
1.4.1.4. всички пациенти с оточно-асцитен синдром (аназарка) или съмнение за рефрактерен асцит, хепаторенален синдром или спонтанен бактериален перитонит - рязко намаляване или спиране на диурезата при болен с асцит;
1.4.1.5. олигурия/анурия;
1.4.1.6. чернодробно заболяване/цироза с нестабилна хемодинамика, електролитни нарушения, дехидратация, фебрилитет;
1.4.1.7. чернодробно заболяване/цироза с бързо настъпили коагулационни нарушения;
1.4.1.8. бързо нарастване на серумните аминотрансферази (>= 2 пъти увеличение над референтната граница);
1.4.1.9. необходимост от спешни реанимационни мероприятия, корекция на метаболитни и водно-електролитни нарушения, жизненоважни функции, тежък анемичен синдром.
1.4.2. Диагностика и лечение при пациенти със:
1.4.2.1. чернодробна цироза и жълтеница или друго нарушение в чернодробните функции, с документирано нарастване на серумните аминотрансферази; цироза клас В и С по Child класификацията;
1.4.2.2. всички пациенти с първа поява на асцит;
1.4.2.3. чернодробна цироза и асцит, при които не се постига компенсация от проведена амбулаторна терапия, труден за лечение асцит - нарастване на теглото, коремната обиколка и/или дихателния дискомфорт;
1.4.2.4. чернодробна цироза и съмнение или белези за чернодробна/портална енцефалопатия;
1.4.2.5. новооткрита декомпенсация на чернодробната цироза;
1.4.2.6. цироза с усложнения;
1.4.2.7. цироза с първичен рак на черния дроб, при който основното лечение е това на чернодробната цироза;
1.4.2.8. клинични и лабораторни данни и/или промени в черния дроб при изобразителните изследвания, съмнителни за хронично чернодробно заболяване;
1.4.2.9. чернодробно заболяване и жълтеница, нарастване на серумните аминотрансферази или други нарушения в чернодробните функции;
1.4.2.10. чернодробно заболяване, при което не се постига задоволителен терапевтичен ефект при амбулаторно проведена терапия;
1.4.2.11. декомпенсирана чернодробна цироза включва цироза клас В и С по Child-Pugh класификацията и усложнената цироза - цироза с изразена жълтеница, асцит, енцефалопатия, кръвоизлив от варици на хранопровода, хепаторенален синдром (понастоящем или в миналото).
1.4.3. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилизиране на състоянието (клинични/параклинични) и изпълнение на едно или повече от следните условия:
1.5.1.1. осигуряване на коректна диагноза и лечение,
1.5.1.2. корекция на променените параметри и усложнения при хронично чернодробно заболяване, които се доказват чрез контролни клинико-лабораторни и ехографски изследвания;
1.5.1.3. благоприятно развитие на клиничната симптоматика: портална хипертония; асцит; енцефалопатия; хепаторенален синдром; иктер.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
1.5.3. Насочване към Клинична онкологична комисия (съгласно медицински стандарт "Медицинска онкология") на лечебно заведение или обединение, с възможности за комплексно лечение в случаите на доказано онкологично заболяване.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1 съставляват основен пакет.

Клинична пътека № 76 "Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания"
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10: B18.0, B18.1, B18.2, B18.8, E